Goudsche Courant, zaterdag 27 juli 1918

coup biïët lo kennen goffoven om af te treden oodra do samenworking met do Verewü e Stalen gtad loopt D eorreepondent te Peking van de Htsji verklaart dat n volle overlreging der middelen ton de interveiUle vii Ie vo reu d Thiiieeache regeering Off grond van de nilneeaeh Ji Muwcbe ovérct iikoinst in overleg U getreden met de tiillitalre auloriteltan tilt Mo cn dterich tbaoa te Peking l evlnden Ii een be ehonvtog over dal bsrl t verklaart de n Aji dat Indien Jafan troepen stuurt het die over CMneevb gromtg bled zoti moeten laten trekkenden da t do onlange door baron Ha a Jt on gonoraal Salto aan de rogecrlog te Pekfaig gol rachte bezoi ken moeten bobben ten doei gdiad efn voHedlge over snslainin ng tt verkrijgen vóór tot haodelealwoxiAoi ergegnan iog d voertMt S vui dea oorlog iot aan sen wgyrta i Mciaii vrsde Wanneer rtbana lanud ver de Internationale spreekt bet pi lederesD diAsr over vrede gtmpnkm gedaeht wofdt Wij AmerikMuwbe séiaUstan dsnkMi nltstuiia d a n den ooflog Wij nllea ent vangen worden door Clemsoeaau en daal neiiM n aan een aoeniBaa tiJd die ons aMi geboden wordt door Albert TfiMias ends rtu der veertig diswidenta parlenMotalre SuClalMen nun poUUek U ooao poliUefc ooidat lij den oorlog w de elndoverwla nlng bonren ajles stelt Vg wlUen den oorlog ollniaken Wij zuUw K r D ky ooluioeton omtet wij probeeren wUlen door hem de beate middelen Ie leer i keuuwa o n in Uustud hiasfitionbelde te komen l e afvaardlffing waarvan behalve Spaga bakende AmeHkaaMobe sMdallsten dei4 nltmtken zat vsrvolgens nas gaan ZATEKDAö 27 JDLI 1918 Tweede BI Het nieuwe Kabli In het HandelB Econ Weekblad In en Uitvoer geeft de heer F M K i A el oen korte beachouwiiw mer de KabinetscriaiB en in t büaonder over de beaettiivg Ier econoOÜBche portefeuilles Juetitie loo zegt de heer Kntbei ia de Mnice portefeuille welke niet al te war afmiikt ran hetgeen ïy in normal s omstan dlgheden ou yn Waterstaat kenmerkt rich thans door datgene wat te bederven ia aan de door Uly met kracht op touw gezette plannen om de economiache weiibaarheid van ons land te rerhoogen Een Minister van oorlog heeft in de tegenwoordige omstandigheden al zijn kennen en ki nnen noodig om ona leger te houden op h b peil van paraatheid waarop het staat D taak dea Ministers van Marine ia ook mf t het oog op Indië a WO onmisbare weerbaariield moeilijk De bewindsman Toor B nnenlandache Zaken voor zoover hjj nies premier mocht Tvillen worden kan genoeg te doeft krfjgrai met de uitroering van hst nieuwe art 192 Maar bet z n vooral de portefei Ilias welke men de economische zou kunnen noemen Financiën Landbouw Nynierheid n Huidel eventueel Orisiszaken n et te vergeten Koloniën en Buitenlandsche Zaken Waarop het aankomt in den tegenWoordigen tfjd Deze zullen mannen van zéér buitengewoon talent eis en Immers zijn de atuurlieden in de vele gevallen vft ar het zal gelden het volgen van eene welvaartspcditlek zonder welke ons land en i fna Koloniën in de naaste toekomst niet i illan kunnen stellen De het meest direct hierbÖ betijokken bewindsman zijn Departement mdge heeten j Landbouw Nyverheid en Handejl of wel Crisiaaaken bevindt zich voff het dilemma van geheel te breken mei hetgeen ten aan ien van voedselvoorziening voortbrenging diatributie de optlmistShe adat was alsdan worden hem hercutórfcrachten toegewenscht of geleidel ik veriwterin a aan te brengen langs de lijnen der bestaande stelsels hetgeen wellicht nög lastiger zal blyken te zyn dan de politleki der tabula raea De toekomstige Minister van Financiën staat voor den plicht orde te chippen in een verwardln toestand onzer grïdmiddelen gelijk deze zelden of nooit gekend is Met een schuldenlast van byna drie milliard lich nog dagelijks vermeerderend met het vooruitzicht van onvermijdelyke tekorten op de jaarlüksche begrootingen met de zorgen voor de crisisuitgaven en voor de kosten o a van onderwas van ouderdomsverzekering en verhoogde ambtenaarasalarls sen hoort men nu reeds het anaUiema over hem indien h onte kapitaalkracht aantast als hy trots alle kwade kansen niet mede helpt onze welvaart te verhoogen Dat de kolonlëfl met NWarland eamenhoorig zijn ook wat welvaartspolitiek en ona gemeenschappelyk productievermogen betreft blijkt dagelps meer Kojiden wfj onze koloniale producten tiieriieeti ki gtm de honger zou ona niet aangrenzen motditen wü onze schepen ter hetehlkking n losten West Indie stellen de welvaart der cultures verkeerde niét in zulk een benarde positie Hoeveel koopmanswAap zal d nieuwe Minister van Koloniën niet moeten in practyk brengen om nog gedurende den oorlog en daarna de verhoudingen tusschen bat Moederland en Oost en West zóó te regelen dat de drie worden g aat zonder dat onze noodzakeiyke neutraliteitspolitiek in het gedrang fcomtl De waarste taak mat wellicht nog op detti toekomstige Minister van BuitenlandBche Zaken Deze portefeuille vereiacht thana meer dan wat men een diplomaat plachi te noemen Gevraagd wordt wel ie waar eene peraoonlykh d vaa groot gera BINNBNLA D HNtUILÜf in het Lagorbula Do parlementaire medewerker van pe Daily News sobrljft In het I ag rhuls is gisteren een vergadering geii doü ouder voorzltJi van den aijfMïaardigdo H li O lMnoellor De algc r antg de LeeM t mltg diende een inaiüfosi in o er de fmlitiek gedurende en na d a ih BwMdellnc itoor d Na4etta Mha Sa awilac Vjqoeae dan Ned AMt orlot Baadt wordt hut volgMide Bedi aieaU i liet iHoluur van den Naderi Aatt Onrlo Kaad kan Ibtua da nanm maMaeItu der vtTwMIIewl aftakera die nllea optredfii op de openbare veriaierlnfea tor ondoraleiuluc van da VerÜarlnc TMl dr UKm DrMaelliuya Koolim en Hutgera In laka b nldMln door da Nodormofdwitie KeaaKliic vaika Ter Klerintan gehouden lulian worden op 81 Jntla a To AmaterdBjn xulleo iiptaken prof dr H Uavlnoli booginraar aan do Vrlja L nlTOriillell te An l Kl m lid van de Eer at Kaïiieï jnr H C Oroaacdhuye vooralltiir van dw Ned Antl Oorlof Raad M v n de Tweede Kamar en do baar B il van Kol M van d Eere e Kamar NederUMlaali lid van hal IntemUonaal SoeiallMiMh huTMai Te a Grarenhago In den tttln randen Dierentuin doualri e gravtn P Taa Ileerdl tol EvenliorvQuarIe na UIlord lid van het hooldbealuur vaa den NedorI Bond voor VrouwouWeareohli mr J UnAurg lid van da IVeede Kamer mr V H Rutgera beahuiratid van den Nederl AnIKOorlog Raad Ud van da Tweede Xanwr Te KoUerdam NuKsaal nwvnuv C A de Jai van Beek en Oodt Klggrrer wnd aeorelareaao van den Neterlaodeolieo AntfOwlog Raaiii de beO W O A Koeter lid van de Tweede kamer i pro dr J W Poot hoe leenar aan de gemeentamke imlveraltait ran Amaberdam ourlog dut a ngji iionH n word Qud k p aanwezigen wareu Arnold Kaffan Itejidail Kmg allen algevaardlgdea en n aantal hberalu oai Oiita en en ijvecaara Het man ft t verklaart dat de poUU lc tu aanaien van eea lOekomUig vredtsaanbod zou moeten omvatten oiivoorw r d tijko teruggave van UelglS en nalev ig vau de ooraprookolljko eerepllobten wairnit v KiNgoIajid ten oorlof U go uui ilet manifest doet een beroep op de ulileerdeh om de geheiBie tractaten overeeiikaiistcn ov rijksvoorkeur te h r £n ü £ Üet inanlfeat rioht een waaraeluiwing tot de radicalen In het geheele bidd dat allo verwachtingen op een verboijdvan naties bij voorbaat vernleUgd ullfen t orden door het besohennead beleid wa4rtuu de regeerjag zlob veriKindett heelt i en vervolge hierop werd op voorstjil van Lady lUwstey gesteund door heifi Smith eeu motie aangenomen volffei i welke de vergadering protesteerde teg i het aangekondigde beeluil van de xega ring nopens een politiek van rijksveo keurrecbten ua den oorlog die óts doo slag zal zijn voor het volkeuverbond èn een beroep deed op de radloalen ia n t gebeelo laiM om ilch bij dit protesten t eluiten Het manife vraagt verder dat geaocii diteerde vertegenwoordigers Van dorfirUl liiko kerken do arb ider i artij de socialisten vrouiwenvoreenli ett en vardei i Hohi pi verflunnlog zulten kri geB Aa döMmjke vertegenwoordjgere nlt vijaw li landen te onUnoeteo zonder hun i geeringen te binden teneinde geleideltj gtineensoTiappeJljke voorwaarden voor e a regeling uit te werken al vertegeowoofdlgers van de o M nbare meenlng in c wereld welke regeling zou kimaen dli n ii ato grondalag voor een oonlerentl Ten aanzien van de polttiak na de oorlog zou de toets voor de plannen pens aooialen wederopbou der bei willigheid aljn om er gold voor ta V acba eo Het manliest verklaart lob itadrukklijk voor ei hefNng van het kaï tat volgens het ontwerp dat Bidoey Arno In het Lagwhuis heaft aangegeven door sou het grootste gedeelte van d ocrloflpecliuld albeisald en de lokomstei belasUng tot 2 shillings 6 stuivers in b pond sterling twuggebracht worden Hjt manifest Baal 40 punten op van de poKtiek na den ocfflog o a afschaffing vaititels van den dlecwtpiioht gelijke reeien voor belde seksen en algemeene 1 voirlug van Home Bule FRANKItÜK A tnerlkaansobe soolall ten In Parijs E n a vagrdigtng van de Anwftic aanschj socUliateo met John Spaga den voorzi ter van bet Sootaal denocratisob Verbon aaa het hoofd U t Parij aan oaa n Bpa beeft bet volgende medegedeeld WIJ zijn te Parijs gekomen om onder d socialisten In de landen der boa jpenoo ttin een bond te vormen voor den oor m Da 8 iw Taart m da Oariofc PaJWayr Awlliili Hel vertrclc nuï de Nleuw Ajnat id B blij O bepaaJd op Woanadag 81 Jnli dea pamlddaffa uur De Inaokaplnc der paaaaglera aai piaak hebben op den dag vin a r arl dtoa fi Wom ltg 31 Ji U kiaieheo 4 en nut de i naniMlav Ilegeletdera en beaotaera knnaea nook op de Urrelnen noob aaa boord woidea UM Mea Hataaavtk Eaa ontamden atavidng aaa baonL Ëen der paeeagieia dio mot het noa vool vertrok meldl bel volgonda nlt Ua Palmaa d 34 Juli ij benllitNi den 93en Laa Palmaa waar de Hertog üeadrlk bnnkwIe Da gezOialbeidsloeBluid wae ntet aniunallt de voeding over het algemeen votdoande tlKcezoudenl die In de tweede klaaaa Bier blekei het vleeaeb en aomnica groanten U lorven De hitte waa dndrageiijk en er vaa geen Ijawater De Blemnilnf aaa boord weid et tel boter op en et werd een oommlaale be noemd beelaande uit de beeren iap Adalbert Ftaaar en Soeliman om tawa ken arer de belingea der paaaal era lleil two noodlg te wenden tot het S epa te ment van Koloniën en aoo iMMdifl aea reohta eding aan te gaan over de wtjie waarop de paeaagtera werden behanMd De etenaiiluc aan boord waa buitentewoon eleoht Zoo moeat men een uur w chteo alvocene de ecbeepetrap HOOS £ N HTGIXNB Weoner Mode De nieuws modes 1 De snit der moderne icjeeding ja zwr eenvoudig de Ignen zijn bijn zonder u jlMndeiujg recht en het bijzondere aan deze kleeding zijn de huttca a die over het hoofd wordoa aaïïgïÉroJdton en aHera versierd roet een z ï breeden TnatrOzenfcraaör schrijft P U in de N Crt Enkele huizen hebbep wel naar ifiits bijzoodwa gwwcM n il een drapeer ng der japonnen waarbij de schoot elechts naar ttobilerwB tot in den mg ia pteofea isiop geaom n en wel zoo dat de draperie er als een lange hïj uitziet Dit liflet kleedt Bear wol aan een groote etemfce dama Voor htf oogeobljk komt het nog zelden vtjor eo eAioI dwM o Ti zeer exoen Wat de mode tegenwoordig aan eenvoud van snit 7oar Jhrijft maakt zij gwed dooc rijke kleuren Men ziet ullf iul4end bonte brulnb kieuroH ooaie bijv een cerieekleurig tulen robe met een koraablMwe oöWtauT die yeer hardrood gobof urd De ce ijUiur t zeer in sma maar deze ma vooral niet atijf cijn maar zacht Boyple m mewtal breed Ats v èkriae it m rtecfrtg houten of glttett pawlerf gfeWfuIkt eo ala fccNtbaafrbeid baitdwerk Ovetal fnote bandw ken smok roalet JSiitlelIJle da ge M tn nel fea irok Een geaoel aeRl aBbaar wordt ip a llg MUim gco4PPilgajreL Er zijn kreme W Wieliien JMErDea die charMiit ri B 1 II als oven zoovel co iuelt rlom alln die de bekoorlUliheden van a peraoea Ujl hei l heel even beiiehtio In i o oiefield wisten de vrmrwaa mat een a Mtbeihcbv onderarm zeer iuM boa fMiaM het ie deaen op t beft l oa I r eoa ol vlet voorwMidael ea emB iCÏA t deti hsJa te brengen of eaa liiojim aan ta vallen n deie ela Ma naat lie neuavleugala te hrffen aotta h4eldaD zij gavne n nvrlbelaka tuswhta a U vIjee tA deae mooi watevt Sootl uiag n gebea hoekte damaat hel raid ilJn Iliiak nooit een oinn 4a gebai d w z euek don aan nooU I u t h horizontaal neoh verUkaal In rolla letHlo at Eu hel uw handen bij oeafa hivvr noert hoven uw hoofd Hwlrtljk dit w n zake ooqnetMre u i lf Adopteer g4te ehaan dat een aait goed staal en weltioM h n letoneert Jtoe aHea moMhaal 4 ldi ana da luim li eeU ula van daze eanohialakeodl voor die worli linstlltke ea dna ook ulwUJLe hannaalo lot aea Iwaete aamt NIEUWE SOMJuWBURG éo l iMlM lta GÉNOÜOMSN Vanaf Woansdag 31 Juttt m Zondag 4 Augustus mmmfi mmmni VAN tiÊNRÏ TBR HAIX s lileuwsti Rswue iiilÉiiiiÉÉI niM yiJPEHMJlJlIl fimtste Écas te Ritteriliil Imsterilaiii Den Haig Schitterend gemonteerd Aanvang 8 uur precies i Mi II II 1 Mi uu Entree Loge en Stallea Uden f 1 50 Niet Leden I 2 Balcon Ie gedeelte f 1 35 f 1 75 o Mfo Alle prQzen verlioogct met 15 pCt voor Auleursrechten Plaatobnpraktag i ii lotini DiiiMa 30 JuU Tonil s mr yov A TOAHMirrill T k W6 liMl Sv IU ornll dmf op dn 4 roMikMtit léo étMr f dW 2608 11 0 CONCQRDIA W Mrth viWt VMMf DONDERDAB 1 tot tn mrt ZONDAQ 4 AUQUSTU8 Sohlttwrand Voopat lllna n lÉMr Ml éoc taMKi bcibd Gc MVcU9 Variété Faveur Tan MO tTÉkiiX U BlUee Ie Rang f I 2e Rang l4 ttic nf MméMtot KINDBRPKKST Ea reel U 2679 ïiONDAé 4 i jat TOS 2 nW 50 IMIDDAQVOORSTKLLINÓ OpUadaa raa het Jeheele taieltchap Enuee f 0 50 Kindere I 0 3 lo coop OOUPA VOORUIT WqOT SUCCES PROBRAMMA TOOR ttzE WEEK KT HtT HOOFONUMMtN HET RECHT OM TE LEVEN néitTol drama a vier fdeelin cn Sceaatio en eniceneerSng ven ABEL GANGE ft da hootdrol da bekoorlijke artiite der flrma Palb6 Frèrei MAD BRABANT Ik wü v or te atarren de leatste krnimele van mliK tiJD opeten 11 Dese gedachte vaa Shaketpeare wordt door dexe film Ml beeld gebrecht Deaa film behaalde aas OTerweldifendtuccei In AmeUrdam Rotterdam d n Haa cn AriUiam 26SS Verder een ultmustaod bijpro ramma o a 50 AMf op U MnMlIJtmlt EM ontVMrIng flUflmtrikhia de in aan woord é Pf üttNtprOfraMm 11 VKRKRUGBAAB BU ALLE SOLIDE 412 5 tonLOOEMAKKRI EN OOUDSMEDBN Stookt nu TARCOllliË Dexe i i AT bramlitoif ia obwsl feaehikt voor InduAiri ia voor HiM bi anMl TarcoUne ia vrij van diilftbutie en van Gondaoiifabrikaat esoliikt voor alle kachols IS JOH DESSINO COm iiltoM MTHAVe SB QOUBila Titaph Iirtm M3 11 AdvwtaMPl In dH BUuS Openbare Verkooifini In uaa zittiHBf op WOBNaOAO 14 AUGUSTUS 191 des Toormidda t 11 nnr Nieuwe Tijd in bel HEERENLOOEMENTle SCHOONHOVEN ten OTenUao van deale HaBetrecht eTetli den Notaris J KOEMAN ten Tenoeke tan den Heer W E KASTELIJN u Vli van EttfA lüéiHteaf Eest WEILAND DE BEER in BtfarapsÉ te VLIBT root 3 82 70 Hektaren door de gunitiCe b mfl nabij t station ScbooM hoven teer geichikt voor TUIMLAND Te aanvaarden 1 November 1918 ID 3 perceelen en bij combinatie Iiiniiddal uit da hand ta ko p Tmns voor TUINUND to huur eenlii porcoelen land In Bonropat to Vlltt tO mvragon M bovongonoomdon olgonaof Nadere tnlichtiagen eeft Notarii KOEMAN Toornoamd 2S47 39 BOELHUIS Da Noisrrs J VAN DER LEEDEN te Oudarkork a d IJiaal vooraeaieni op VRUDAQ 2 AUGUSTUS WIS dei morlem te 10 ara aan de bouwmanioonlitl E 101 in ÉuldbröeK onder Bargfltdbaallt in hel openbaar ta varkoopent 19 MELKKOEIEN 4 Vaarzen 8 Kalveren earn ï£J iii J gA Paard Boorvn waa n laabrlk Paapdantalani tiWriMvlabbail KarV IIMn e i vele andere aa K ns UiüJiMMiMUiADiiAniuHk Dulnr ESntoSp cNiiHiInPün êen bei fl HOOI benivija éM MJubafliti cdfMèééMi Morieaa vóór den verkoop afganuainierdte beaici l en 24W 40 begint te vermageren All Uw ii n am faal v i MkkaiAll li lildt un bloedarmoede 2618 Qj E dan 21 M ijnharflt Levetogen Bi het li brtrik hiewan kunt ij luial v f 90 f l ft 4 23 f ft2fe Fabrikant A MUNBltKDT Ph miac Fabriek ZEIST liirog Mei WJH HlIt 8 Eau ie Cologoe VaArülkaar Ml S H VAN LOON If v h iMtvv on PaH SoeptablettM f 0 17 pet taUai Aanbevelend 2 1 1 K EBSEBOOM Sc4Nia ii aaii 7a Mevrouw ËÈRGMAN VEia UNDIOE Apraakubr 13 4 niJr Mimoi 1 U OwisTRMT 41 Dulaaoi DEW MAM Ma wil 3 StOLWIaTK AdveréntiCn en aboriAéniï itêft op dit Mltt itéUea MUKenonen door L VERDOORN Sialw k A VUN EËNlfiE KRAUNOSCHE RUWIELHANDEI ViNlHUIlEN BN EPAHfeBWN NIKKELEN EN EMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN BTALLING VOÖR RUWIEUtN Polanmutmt 1M7 Rottérdm 19S6 10 iaBrHminB £ KATieKAlE BAKKVEIIRilSlia Kapitaal en Hesatnfan f i 1IÉtll êllltt EFFECTEN COUPONS HKümftiAimËir s PKDBpea T HANDELSCREDIETEN REHËNIHti litnriUirr CHEQUES OP BlMNnr ER BffiPKHUNff ttaipösiTO BEWARIfl VAN FOHDSEll REISCREDIETBRIEVEH lUatoop aaopaiM titf 0 é AOft Zat dfaga van é V t Ur X49 60 ElectriciM Xommm SÏOLWIJE De ondel gctécMnd devcelt ddh beleefd aan voor aant6 f vM Elictri8olie Awsinsianatto s en levering van alle benoodlgh t ehala OI ÜXMÉAlTÉNrLAMPB l a J V VLIST Stolw k VartaaaaMïM AtM vaa P HAOk laatalla at 2629 30 Hi ini 3 2SMM D In HM KlëliwegSI dÖtlUA Telel 552 1 I Blousenliuis l Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws K i erai ekt 1S3 AmÊt t4im tlÜgWrilt 30 CURATORIUM Mr A W Jacomattl OMl AdvdMR ia Nad Iadiir li i caikam Bai M eiii m chd Sleten BM ntle l M Kdav in Schoolopziener J Oerrlts Oad Reiideat van Ternala Haarl Polak Lid Eerate Kamer 9 Postmus Schoolopziener Pf J I aayniakars Oud Secrelartf Generaal der Rijkiveraekeringibdifc W N WInterihoven Gep Liiit IMk 0 1 L Amcnfoort S crelaris Afd SCHRIFTELIJKE CÜRSüSSEl Onder leidinf van 80 bekende leerkrachten onder wie Joh Bonman DirecMf eener HaadelWKliol Mr Dr J Bl sten Directeur eener TatMMilll Jhr M PMth JountrfMfe Or L A Pakker pnvaal dDcenl UnIveiMtelt 0 A J K Brieasna Idêïüir H Si P H m Qanel ttutm Handeli iholA Prol W in ÖraaH Hjaoaleeraar UnIvWH telt Ulrechl Dr A IMfteratadt owl lteraar Gftf aaaiuai Dr J W HdWKtlldt privaal dooaat UnlvenMlt Or C Hurnmn iccoin iaat en and M mannttt vtta naam ItfGraan H Ita 7 NUni IM de Rechted intenieura 6 accountaata 3 artiea enz worden door on tfeorfaniaeerd meer dW 400 schrlltelllke cuniiuen o m PEEI MCHrDeOltfeH iössrtcH HALEiacH OmEltSGH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE ELECTRO TECHN ALQ oRtWIKK BOEKHOUDEN HAMDELSCOn ADMINISTRATIE BEDRIJ FSRiëLAHl ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIBK STENOGRAFIE Siiggsjjjsssr FRANSCH DVirSCH eAselsch italiaansoh 8PAANSCH ÏWJSBDSCH STUDlETEcrfNIEK MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDWUER HANDSCHRIFT SÏP OpleMlac p r brlat nor aUa amau jr M r alle ambten en benxpan ALLS V nii Üpnetl M laa£ StM aauM NoUrli Mr in d lt n iS u Jt iKm iÊMnlÊétMniitUrAi iS MJU Om wUur Boawknndli Oplichter en teekanaar Opilchte wAarstaat iMHaMdw SwraUrlMtMactenr ani ni 871 Curaussi V banner eelO tb f f fc ie rgev n üsodea en vergevorderdea Aangename methode Peraort tqa 4s dftfct tUatfiM dOtiatêöcuMMt UftstefcèAld torrecMr collectief en individueel BHliJke condition mlnver ozendÉl HÜUM v W e Studieloodr pfofitelren boeda M tU wie werK slaagO I rt iii linn nr Ml Mbei athke Berocpakeuze ir MHri lUichtit t vnt nun dt itUarmaanU gmtu ireehiim één TSoMa Mn m j naV Urn vtrUndt tieh hierdoor lot niM ModeTakschool voor Gfondfs en omfiigealè pi AaniMlote bil da Tereanl lni Toor KfodS VinaKlrsfait tr nm annbaf OoedgekeDTd bg Kon Benl 26 Aug 11 Ko 46 i Opieiiilng lot Oostumièp Ooupausa en LeapaMfi M wmiiliU a dgn üWtti lm MK IIUI h UinaM Da aSortto vatflaalal na Ooava w anM HM aai atak alen kende aan den top de crlaiibelUng afgleden op geleidelijke maaier d nieuwelingen zich in en kuil beb t begeven lonfler den mtnsten overgang en vu daar moeten beproeven zich naar boven te werken Ook dat de Ministen die heengaan de beneficie van een normaal jaar het eerste van Hun bewind haddeW en tliana eene ervaring van vier oorlogsiaren rfjk cijn In deten stand van zaken zij bet nieiAre kabinet welke Meur het ook moge heW n de steun toegewenscht van geheel het laitd ten mlnrte bÖ iIJtm allervoomaamate Éeteerst vóór de hand liggende taak het sckip van staat oo zeewaardig mogelijk te houden tegen de buien welke het bedreigen van over de grenzen Op den voorgnmd ataat niet de blnnailandsche staatkunde wèl de buitenlandscbe op het gebied der algemeene buitentandsthe potitiekj maar tevens moet die tital4ria doorkneed tiin in alle actuöele economlsihe vraagstukken en onderhandelingen oter kwesties van handel nijverheid schetpvaart financiën volkomen kunnen beheerschen Slechts Indien de economische portefeuillea aan uitstekende handen ztjn toevertrouwd behoeft voor het nieuwe kahiiet nog niet aanstonds een ongunstige horoscoop te worden getrokken Wij hebben hoog spel gespeeld Mid n in den stroom z nde verwisselen wU vbn paarden Het ging niet anders zoo heeite het Het xy loo Als echter nu maar bedacht wonit dkt terwijl de leden van het kabinet Cort vtin der Linden zoo lang mogelük houvaat zoe BUITKNLAl n 8CH NIEUWI DE aORLO Vill montoii e door im FraiisofiAn bMet O Pauze Mrmém n o i4tonfl in Roemenië Japafi eniOliina ONS óxmmcBT tengevolge hadden slj enkel oen gewone Iroppetjlnio tegenover Degoiilte s leg Dftdolljk nadat de Franaolien hier 1 t orrnnsle r w ron begonnen zag de viji ad zijii fout In en werd boaloton tot 4 terugtocht J en bewijze voor de verwarring tn de Vijandelijke gelederoo vorwolilt de co rr Bpoiidont oen verbazing wek ketid Bcliouweri l dnt op 24 Juli werd opgemerkt van é n ofji cr atiopoat Het was dut Duitache abldaten die aohutltog zochten door onderbffifllflrcn met knuppehli en naar Imn plafctHon Werden terugigeranseldi De correepondent verhaalt nog dat let wnafnomcn van de wreodhodoa door da DnltAchcTH In de ontruimde dorpen bedtc 1 V n dïo nog nieuw wareo voor de AnK rikeansehe frpeptMi laAt otioeitt lm Diet vrioDdctQker Jegens den viJaLd ziilli n sletilinen Do Ü My Newa verneemt uit Parijs dnt IXiltsche eoldateo die tuaadien 4o AiBiie en de M arne wairen gevangen genomen vorlvaand waren over het reiMftchtigo aantal Amerikaansche en BrHscbe trot pen Weer lieblien tuaschen Aisno en Ourtq 1 wjs 4 i flaokaanval uit te voeren Di de FraiiBohen nieuwe voordeelen behaéld il iMemowolxo en üulchy le Chatean in btfzit geoortien Volgens b t j t tBoho ftvoadcommuaiijuA ht crHohte gisteren mat over hfi gebeelu front Du Vose Ztg legt er den Bndriik op dat thans eeu meuwo toeetand la ge sctiapen waarljij do legers elkaar met ni or pegen to ontwijken en i elke tot een bo slii ing olttians tot eeu voorloopige be aluöing zal leiden die met t Qog op ie Htctfds arangroolende Amonicaaiiaolie Ic gennacht vOor Dnitsoblajid noodlg ia Hel blad gelooft dat de ala In Frankrijk met eoa beeüasing sij het dan ook eei voori csll ng eindigen zal Door den nieuw gesofaapea toeatand vsa een b WL gingjselog iii den loopgraaloorlog kafi ecu wtjd perspectief geopend werden Üca bewe ingBoortog kan n et met een roinlse citi gcn er moeien een overwinnaar en e ju overwonnene zijn Beide partgen veckeeren ooder ongeveer gtlij kwaardïgo omstindlgheden De Duit Bciiers heWïen althane volgens Sftlzmaan Ttutns komt een ander telegram ons draadloos van gisteren bevestigen mntr t do fltakungen la Engeland Wegene staklngm in zekere munltie dbtncten maakt de regeering bekend datta vrijstelling van militairen dienst zal worden ingetrokken voOr allen e na Zotvdag nog otakea Gisteren juist op den dog dal te Weenin de uitwlBaeling der ratificatleMWrkobdea van het Duitscb Oekraoiensche vr desverdrag beeft plaafa govoniJMi koidt een ander bericht binnen over deü ojjsland der boeren In Oekrojlna Dozehe t een enormeo omvang aangenomen 7ö 0f0 weibewapende boeren zouden onder bldlifg van oMderen en Instmeteurs tegen dai DiiitHïhers oipnikken die naar KiefI zijn teruggetrokken OMicieoI venieemt men dal J pan bat Amerlllcaansohe voorstel om do Tajech SloTvaksohe legers In 8tt erle te hclpen heeft aangenomm Do Times verneemt d é 21 Juli idt Tokio dat het ophouden van de politieke opwin ng die het gevolg Is geweest vt het re erJngsbeSlu t om do Amerikaanflche militaire voorstellen In te willigenaan alle bladen de mogelijkheid geopejlheeft zich uit te latem over de zicliwIJBlgende fasen van de Japansche pwmiek het t niet gaan van oude invlot den en bet opkomen van nieuwe Een van do betangffljfcate nieuwe veri sohijnsolen op politiek gebied Ie de wM épii heid die er is ontslaan tusschen hefc die vroeger het onbetwlaie gezag voer der in iSc Meke kwesties dooh het moet worden In twljfH getrokken of er than bekwame on eerlijke lieden de plai lilnemm van de vroegere erkende rageetritigafamlUes De Kokoemln vemewnt dat Terautafi aaa prins Jamagata zijn voornemen beeft ter ktarapaailge ovMdrijving an ver raoriüng vreugdo of smart Anders kan uw beider mimiok pijnlijk om ann Ie Uien zijn Vertel mijnheer X u een drama M hebt gij daarbij oog iiiot te kijken Sm gij te ve aaDiessen verorbard hadJet Een Icveodige uUdrukklngvolle bHk dn pene fwit Is Is voldoentle om edn nle mooie vrouw mooi te doen lijken Evenzoo doi t een toonlooze oobezicUij of scherpe blik een overigens aantrekldblljk geheel vwgeten Wat nog n et zegt dat go in trekschuit ol d IU nOe glundt oogjje te wurpen hebt op alles wat met u mede vaut Niets gevaariijkeir voor den gÜnv heft dhn eentoonïih l Vernwjd vooraf een dOor dezelfde langdurige spaiming va i aamMjrekWi veroorzaakte glimlach Men pleegt dat de béte ghmiacb tonoemoo Znik een die geeMtes apatbie vwraadl En verd felljk voor de nnbocnbekl ia Staat ge overeind lo rust doe dan irfots om Ha aan uwe staturö toe te toogen Vermijd Mrakheid w rp uw bo l nlec de hoogte in want een schalk zou er welKcht bljvoeg n niet Iedereen wm zeker ol hg t op zijn eohoenoun Iweer loan opv Hmx hu g het kl yatok een wéttiig aa laat hH bovenlijl oaftr roocid rusten op vin twee bemen het voordeel van nationale oenheid betere leiders en onvoorwaardelijke discipline daarentegen heeft Foch het voordeel vaii betere verbinding e L van onultputte lijken aanvoer van dood materiaal in bijzonder voor den bewegiogsoorlog Op t oogenblik heoft de Mrfjd het karakter van een albrokkoilogeelag met zfja ftauvallen en tegenaanvallen en WerWj konit bet er vp aa wie de gfrooteia te serves heelt en ze het besta aamrendt De thansgieechapen toestand la do bekroning vain de door Hindenburg en Ludeudorff gewrochte gobeurtenisaen In 1918 Hindenburg wUde de beslieeiag Thans ziet bij deze voor zich en hierover kunnen wij onfi ondanka allen rouw over do verliezen verheugen Het kan niet in ons belang jiljn den oorlog tot l919 20 to laten voortdufeo tooabi vooraj de Bngeladiea met t oog op den troepenaanvoer uit Amerika wenschen Deze Amerikanen moeten door het geweld van hun aantal volgene het stelBél v n Br essilof een dioorbraak be wetks elllgen Dit Is het gevaar dat one van de Amerikanen dr gt Hindenburg en Foch zoeken de beslissing Twee onwrikbare harde willen komen thans in boMng Tot dusver hadden zij eliwar ontweken Zoo staan wij voor een geheel nieuiwen toestand Terugtrekken gieefi blijk van den uitgesproken wil een besiiaBfaig te vermijden Durontegen brengt het inzetten van reeorvee op het kritieke oogenM k de bealissing De giebeurfenlsseni tusschen Alane en Mamo kunnen derhalVe een voorbeeltasing brengen welke het ulleioht op t einde van de vreeselij ke wereïdiworatding opent Een correspondent van da Uonili Fobt aan het Fransohe front vergebjkt het Fransohe leger bÜ een sterk aamengedrukte veer die men hee t laten tarugslaan De lAiitsdUrs vertrouwden er op dat generaal Degouttes niet bij niadite iiiJt BMi vjui lieidt verlaagt aoMUer aclitlg geoprotiea de lioliaiBiazwaarlotd irnfjfti aooda I andera tol beweging go mvj blijft zooder dat fart vcnn cM te ijJen hoeft Twee loese iw aJ armei Ujfl Ook wit booze De linlceT dient Iets vaat lo houdl a Ie bet geen cavatler dan kan hel e laaebje liji Aldus ware de lli de ook a iot rnn eohoonbelibTixinlaM t vhr rolenoüren I De jeohterhamil hlljva vrij Weot ateede gereed tot een handdruk of 030 Idlncka lo verdediginge looala en borduurwetrk waar men het maar kan aanlttoïigen Modern zijn bastzijdtmstoÜeo voilee In bqite bieuren gemeende m gebloemden tul9 vooral in bet wit en zwart maar ook in kleuren Men ziet veel Japanw m Chineesohe zijde en over het algemeen em sterken Invloed van de Jvpansche mode Wat de hoeden betreft daar het stroo zeer zeldzaam en uterat lur 1 wordim veel JiintMl hoeden me slc iflits een kleine atrooien bol gedragen of de bol to va n lint eo t é en d i Is de randvan stroo Wanlden voor de vToviv Houd t g iabt nooit kuger In o staat van Bamep iv9kklng dan na t precieerf monïent van de Witidoent ng die deze samei ekidng veroorzaa Oe Ilertnner u zulks na den tónlert na uw eerste of meer maJian gebroken hart na uw eerste te nauwe bfliaeboen Vonnljd elke gelaat spïwnfcig veroorzattkt door ontevredenheid Woede wrok en zel s smart In t hoogs woord van Mantogazza rger u niet glimlach Is püêsfiAm eveouett phlloso ie als dandy geeef De bekooHijMheid van bet goede luiste an eischt dat uw gelaat in harmonie ij met dat van dengeen die tot u snree Of met de onistondigb 9den Vannijd aoh I vroéjtor heette Ooii de lillende houdlM ffIqV cl echen evenals bij het staan mil go ook Mer i al te eymetrirfehe do vage wiwrbij hel eehijnt aiwl ge iola verbergen wilt en de veronaohtzaamde houdli gn vonnUilen Zttcml houdt een pitloraak voalend nievrouwtiö nooit de twee roetieo aymetriaeh noiMt elltaair Hel linkerbeen ateelct 1 la vooruit de faooa 4 talMet appari4tre la oamibrur dn p d en de reili ervoet verdwijnt onder den tok Aldus wordt d scherpe Imiflljn verbro4 en Maar badenk wei dat de voel vm teen tot hlet ttAlcoinoo op diw Rvond te rusten lieeli Tinwlolte do slr1fl p1a en het gebaar Op etraeit hel liolMani reehthoiiden zondir aflecttt zonder SIrnkbeid zoodst de romp j w lo een liehte delaiug op de heupi n yle moeid rusten op te henpm De houdiDU j wl gt Do voel met den punt vooroltbtMlop dateWe jn aft I goa M dat doca vMl dea hld lies rf