Goudsche Courant, maandag 29 juli 1918

gal 67 nur Qrannhtg Sisnw h v n 404 T Tan dan Brink ait P C BotlMtrut 18 nur Drieborgen Am BoTsnveg 89 O ven Hoorn uit Beanitraat 29 nur r ntTenhage Loóidamioheireg 617 J Tan der Heg nit VarkenmarktSS naar Uuelmonda E F Baerenti sit Eragerlaan 130 naar OrtTenhage Slgkeinde 2 K B J Storm nit R Tan Oatiweg 102 naar Heerlen Valkenborgerweg 31 B Tan Spanje Spaan uit H 8 Zeednk 2 naar Apeldoorn Brinklaan 7S II A Wegenwya uit Lluellaan j4 naar öraTanhage Noordainde 117 Telegraflseh We rbendit Hoogite stand 766 9 te Vliuingen Laagate itand 765teOoetDnitMih land Verwaohting Zwakke tot matige wind uit weateiyka riehtingan vaar tot half bewolkt weinig ot geen regen iati warmer STOLWIJK ONDEETEOÜWD PeterTan Buren en Cornelia LoeTe Wontu de Vry en Maria Rehotit GETROUWD Willem Jan Tan der Vlitt en Jannigje Baitiaantja Eroona Gemeubileerde Kamer met februik van keukca 8 Aii biedla ea met prljMplaaf onder ao 2672 Bureau Qoudicha Couraab Ddtacheerlag De eservft 2e luitenant H van Krimpen is te ihOtravenhage gjedetaoheerd Zeep voer militairen Door den Opperbev hebber van landen zeemacht la voor de hindmaobt een regeling gotrotieo ia aake ventzekldsfl van Itardeen tolletzeep aan In dienM zijnde mlUtatren De zeep wordl in de militaire eantbtea besDhikbaar g steld voor ofüoieren onderofficieren en mindere miiltairen die aan een m itaire meuagie deebauoen Dtt MluarschU aan Tatt brand toffcn n noodmaatr alan alle xijdea bmvt zea um uit d kriJflB i worden OTei effun tot g dMttcl lln mntgfiv ail MB tmf o ivluobte 8e v iW t owlcr I sociwermf tu melk Ummttmamém N wleei TMabMvnad B chtMpraak crtsUsakeB Staablilad no 4M bevat Ae W v 9b Juli tol lOBteUlof eenec bijtondbere n ispr ftk iu dltttributle b aden erlifei sEttkeu Lijkdlenst voor den ez tMar Vaowegu h t llUbRLHili gtz teoitap te ttGravBoliage al HoeoadaéC 31 deaer ia dti Ctritikscbe kapel asa do BaearsiTaat lu dui Haag eea lijkdieuM w dfiii geiKvuden voor de nag daohtmU vaa dea exuaar Nicolaa 11 j r I Maatregelen tegen de apaaaeAt Oiiejj Geeai kenUaaen De mlniateT van ÜinDenlacKlBohe Zaken hoeft de oaodacbt vau Ued Btalen in de oiider cÉieldeiu provtnolttn er op geveatigd dal het wauficU k zou xijn la het najaar gaea k rnijaeeti te houden met het oog op vDÜuopbeopUigaa eo onmatlgbe den De Nederlaodacba Tuuümimaad baaft een adrea gericht tot dan Minister tmi Landbouw Muverbeid en Handel Het Cantraal Beetuvr deelt hierin oju mede dat de tulidwuw in staat en bereid ia aaa de uttbreidliig vaa de teelt en voediagagewaasen krachtig mtdt te wericen Om in deze echter van suceea verzekerd te n izal bet ten eerate noodig zQn dat de control over de uitvoering van da teeltregeling voor zoover t den tuinbouw betreft in handen gelegd wordt van de tukibouworganiaaties waarbg o o de veiling er nigingen een zeer werkzaam aandeel kunnen nemen aangevuld met een aantal ambt iar n voor oontröle van r reenngswege Prov ZotdJIonandach Comité voor de iMewtfaMI Taa NadarUetdaclte ktndaroi aaar Oü4 VMvzltteischap va A J Fh iliM V14 1 Uotteidam s a Zat€Cdag In hotel lj i ii i itt V GravenhaéCe een vargaideiring vuil Iwvuni imueiiid couiïtü gehouden iut U den kuniit i 71 kinderen door b mddohlig der Verei nigliigitm vaahetQroetie KruH eti MiitËlo notakxiien geptaatalt worden cnwt4 to Putter lio k egWibonl bentlluKM$i Nieuwveeu Monat ÖohlplUiden WdiBM uaoT en Moerkiapcile Oiii Uoun de aucrotariri van betrekkelijk gufliitig rouuiiuat preekt kijq de heerw tL ie Louire Bodu gTaven t n dr Dekk r Mi iiHM iüiig ddt de medewerkyng iu Zuiijd l lulhtiid uog veel te gerinfj 1 ba m if Bita men nagaat dat tot hodea alleen voor IJrcnito ploi IlO kind tn Ier pUuuidiil worduil opt geveii In dit lioht uzipii iiiadiwi Zuld ilotland dua eeu niet ui i i iMUitttiirend Jüigiflar Na ajiipt lo beapiidUug en werd op voorsM van dr Dukker on het Kamerlid de Zeiniw besloten andermaal een acbnjven oui iU loweriging te richtian aan oorffanlsaiitM OU i utorli eiiien t rwijl ook de plaatHOlijke purti voor hut gov da doel fhewetkt M warden iiou de Ade de lieM Dekker mede dat btj de Cantrale Couiiniaaie zeer belangryl e gijfteit wa ri ingeiiomon o a f l OÜO vaa il M de Koning 1 26 000 vwt de Nederf IiuMl iniiiat80happ J pt m t 40 000 van de hO t aatisei4agMu n in den l ndo f 50 000 ah toelage van do gemeente Amsterdam terwijl ook het Mounoomllé zijn krach tlgo biiauoleele medewerking verleeutj Bg hel Pravlociaad Oomitó penningmeeMer Ie Jouitro Uodegraveu zijn tot hëdtjn aan giftöii t iiu So ingekomen Du groole vraaff U maar om voldoende plalUH u voor de Kinderen te krijgen deat 1 L Zuiid Hölland neig voor dttlzoivleu BfcaijMblefiini u ee een plaafc e op h t piallaland gevraagd wordt Ook betreurde mt o ht t fleor dat zoo weinig 1 lataolietjaohe kinderen naar het platt lanrl kunnen ga Konden worden wegene tuJt gemie aan JotdKcho gez nneo ten platMtoKle In de tweede plaata ia het Centraal Bestuur van oordeel dat het bill is dat den teler T ior ztitt g tin en t n personeel eene zoodanige boeveelheid voedlngagewaaaen gelaten wordt als noodig is voor de Toorxiening in de behoeften Tan zgn gezin en personeel t welk gevonden moet worden uit hetgeen geteeld wordt boven biM percentage dat door den Mindatw bX word a bepaald fin in de derde plaata ia het Centraal Beatuur Tan oordeel dat de pr zenpolitiek de gcheele voor renging beheerseht Daarom II het noodig dat een permanente pr szettinxs conuniaBie bestaande uit vertegenwoordigen van den tuinbouw aangevuld met eemge ambtenaren de prijzen vastatelt en pubboeeit en wel op zoodanig tydatip dat hiermede rakemng kan worden gehouden bii het opmaken van het teel lan voor het volgend oogstjaar voor 1919 dua uiterlijk in de maand September 1918 De teeltregeling 1919 kan wat den tuinbouw betreft worden aamengerat in da toIgende hoofdpunten Aan tmnbouwbedriJren kleiner dan H U worde geen Teiplichting tot teirit van Toedingsgerwaaaeo opgelegd Verpbefatand worde gesteld mi te betrien met Toedingegewaaaen granen peulvruchten kookaad aardaiKpelm Van tulnbouwbedr ven van 1 HA tot 10 A ia 10 fo van tuinbouwbedr ven van 1 2 HA tot 30 A la 16 van tuinbouwbedrijven van S 4 H A tot 100 A ia 26 van talnbounvbedr ven boven 4 H A 26 By de berdiening van de oppervlakte der bedreven worden niet medegedeeld bo nngaarden fruittuinen hoomkweekerü en bloemistenien aapeivevelden de oppervlakte bedekt met Tast gtae AU maatstaf worde aangenomen de toestand zooals die was vÓér het uitbreken van den oorlog Uaatregeüen moeten worden genomen dat geene gelegenheid boomgaar den fnuttuinen boomkweekerij en bloemisterijen worden aangelegd Streekagewijze worde in overleg met den regeermga commisaans bepaald welke voedingsgewasaen geteeld sullen moeten wor den D SekMVTMrt da Ow l s Weder een logger vergaan De logger Schev ningen 319 Jaoobua schipper J Koeleveld bracht giBto Avond te Utnuklen aan aeblpper Oerrtt Plug zijnde de eenig overlevende der benuuining van den In IJmuiden thuM eboarenden tr logger £ na welke Donderdagmiddag door een pdJnontfiiloUing vefongelukte 0BISI8 MAATBE0ELBN Haximum iJftn toot naalgareiut iDa Miniater van Landbouw iheeft bepaald dat da maximumprijzen voor naaigarena ttjdeiyk bulten werking worden gesteld wi mat ingang van 29 Augustoa 1916 wadtr vaa kracht nilten 1 0 LANB flN Uttkakaatoor Teer autkar De Minister van Landbouw heeft ln verband met de omsetting van t Sutkerdiatri butiekantooT Jn het Rykakantoor voor Suiker een eervol ontslag als lid van het Sul kerdlstributiekantoor onder dankbetuiging Toor de den lande bewezen diensten verlaend aan W Kakebeka te Goes H W van Marie ta Amsterdam G J A Mirrer te Rottenlam J A Mukler te Utrecht P J ran Roaaum te Amsterdam J C Spakier Jr te Anutterdam J 2 aanl maker te Amatardam Een kamverbod Kti r aanleiding van de geruchten omtrent een aanstaand algemeen kaAvetbod waarvan d erkende zuivelfabrieken een uitzondortog raden maken vemewnt de Tel het volgende van een ter zalce bevoegde autoriteit Gemeente hrikettaB B eo W van Den Haag stellen den Haad voor Ie baahiiten tot oprictitlDg van een gemeentelijk bedrijf tot hei vervaardigen van bruinkoolbrlk tt L uit emmeng ael vMi bnilnkoien en fijne magere kolen Het Kijkoboreau van da koIen H r ibuÜe heeft voor de komende maanden een gereigriden aanvoer van braiakoot en fijne magere kolen toegecegd terwijl de noodigo ntat faiea iwuiB nog kunnen worden verkregtos BrandateffaaKoaamlaaiee De algoneene vergadering van de Vereentglng van BrandetoffencommlialfN In de provbote Zuld HIoJland zal 81 deaer in de Dtergaarde aHiter gshooden vrorden Kolen uit Dultachlaad De extra treinen voor het vervwr van kelen dit it sehland over Emmorik naar Rotlerdatn zulten van beden Ü falSt meer loopen Reeda geruimen tijd geladen ia door het Bureau voor Vleesch n Vetten b den miniater van Landbouw aaDgedrongen op een kkmveibod voor particulieren Dit Bureau deed dit venoek daar het er absoluut geen eontrSle over had wie boter maakte Buite de xmvelfabrieken en groote melkinrichtingen is het aantal van melksliytera en boeren die voor eigan rekening boter kamen legio te Amaterdam b v 00 geveer 1400 Ook by de boeren is dit kwaad groot Bov n n kamen naar aanleiding van de VQtschuraehte vale particulieren t i boter D M anairehistlsehe to taiul ia u de oorKilüt T n dat de rei ring veel te weinig melk ia handM kHJgt voor de boterproductie TOOT dan komendan winter Hierbij komt nog dat A malkproduetia ieder iaar ëyttematisch achteruitgaat Door het Invoeren van bet algemeen kanu verbod voor particQlier n dat men apoedig rerwa hten kan en door alleen erkende zuivelfabrieken tnet de boterfabneatie te belasten hoopt de regeenng dat alle geproduceerde boter door middel Tan de distributie zoo doelmatig mogelijk kan worden verbruikt BeaBtnoordt het kamverbod niet un da Ttrwachtingen dan sou ipet 1 Augoatua a s Dreigende atopzettiag der aigarcn iadtutrie Naar de iwaeb vemeeml wordende ODderhaadeUngen tusBoben de regeeriug en de aigarenlaiMikauten ematlg beiomAierd door t verlangen der r eexfngi dat de brtkanteo reeda bij voorbaat moeten verkilaren clcb te zullen neerleggen bij alle maatireg 4en welke de regpeering ook in de toekomst zal meeoen ten OfaioUa der Bigaron iDduetrie te moeten treffen Zijn wij wel lugelioht zegt het Uad dan moet zeil biJ de fabrüumtaa het voornemen beataan ala proieat tegen dit optreden der regeerlng de gehede fdgaien Industrie stop Ie zetten In de Bigarraündaeliie te Ëludtiovfu heersoht groote alapte Vele labri en werken alechtB vier dagut per week andera werken alechta tot des naniiddagB fi uur Enkele Mrrlekea zullen arbeidera moeten ontslaan LJUkle gerenden Gleterocditeod la een waker van den Nacfa tvei ig beiidadlMiet opmeriqEajSni gemaakt dat een jwige vrouw een paJtJe had geworpen In een aloot aan den Waseenaarechen weg nabij de Ogatdulnlaan te eMSravenbage De waker waareohuwde een agent en deze ging dreggen met het gevolg dat apoedig bet pakje werd opgehaald dat een lijkje van een pasgeboren kind bleek te bevaMen Ee aanduiding op een der couranten waarin bet lijkje waa gewikkeld leidde tot de ontdiekklng van het adres vuide vrouw die het pakje in het water had geworpen Het WU9 een 22 jarlge dienstbode Zij bekftnde tegenover de poltie het lijkje jji de sloot te hebben geworpen Donderdag was zij bevallen Volgens haar zeggen was het kind dood ter werekl gekomen De Spaanache Gri Van mllttatr genee undige zijde wordt medegedeeld dat het aantal jjevaljen met den dag toeneemt in de eene kazerne meer dan In de andere ot het eene fort meer dan het andere maar bijna overal hecraoht de ziekte Bet gaat niet bij tientallen maar bij honderdtallen Opneming In een hospitaal em Isolatie van alle gevallen Is ten eenenmale onmogelijk Dat kan aJleen met de weinige orjifiüge gevailen de overigen moeten eenvoudig In de kwartieren te bed blijven M t recht kan men thans iroken van een paneptdemie Gelukkig ia het aantal ernstige gievallen gering De ToomaamBte vormen waaronder het ziektebeeld zich voordoet zijn de gastrische de pneumoijlsche en de rheuQu oIde vorm lit giaslr eohe kenmerkt Kloh door sterk braken de pne monlsche door hoeatbulen en vieol slijmivpgeven de rheumatotde door sterke spierpijnen Als compUcaUle is vooral longontsteking gevreesd Cerebrale verschijnselen zooals bij Influenza zoo gevaarlijk kunneA zijn zijn tot dusverre nog niet econst teerd Merkwaardig zijn de zeer hoogja temperaturen tot 89 en hooger waarbij de uiterlijke gezondlheidstoestond normaal schijnt De pattenten zien er vaak zeer weinig ziek uit en elfen met smaak De bypfinisohfl toestand van de kazernes en forten is zeeir bevredigend Vooral waar de zl tevereohijnselen na 2 of 3 degen lytlsch verdwenen mag er geeproken worden van een zeer goedaar Uge panepidemle zoodat er geen enkele reden tot ongemstheid la Tot lavepe ia er onder de soldaten nog goto ehkel sterfgeval aan de Spaan8 e grl P opgegeven De meeete officieren van gezondheid onthouden zich van het geven van gjeneeamlddelen of gaan zuiver sgrmptomatlaeb te werk Een aUmmerd Onder Zaltbommel werd een Jongen mei een zak aardappelen aange uden door een agimt die beslag legt op de aardappelen eohrljft de Stand De jongen nog klein kijkt even treurig neemt den sak sohudt hem leeg en zegt De aardappelen kunt ge krijgen maar de zak s voor mij De jongen gaaf heen en voreohi llt zich achter een boom De agent weet gieen raad de wf ligt bezaaid met aardaj leo en hij faeeU niets om ze in te doen Onverrloj tensake vervolgt de agent zijn weg doch toen hij ver weg waA kwam de jongen te voonsdiijo raap te de aardappelen In dsn zak en kwam verder ongonweid er mede thuLs Weder een ongehdc bfl militaire oefeningen ZaterdagsniddRg bedt Ift de dnlnen tusschen bet Wosseoaarsche èlag en Sohevenlngen weder een ong luk bij de n l taire ocftmlngen plaats gehad hetwelk gelukkig oog betrdckelijk good isalgeloop De oonmlssie voor proefnwningen was daar bezig met het werp t van handg ranateo waarbij aooais gewoonlijk de compagnie aanspanbaar geecbut assistentie VNleende Dow een noodlotüg toeval werd hierbij de Ie lult dezer oompagnla J van Rooy door een granaatscherf gefapcrften waardoor hij een vrij emsdge wonde kreeg aan het anhteifioofd Zadat hij ter plaatse voorloopig was vwrbonden werd hij par auto naar het ndlUalT boBpitaal vervoerd waar Uoek dat óo wonde niet tev isgevaarlijk was Onkrrait de oorcaak van het ongehik kon nna geen opheldering geven de luitenant stond ongeveer 1000 meter van de plaats waar de handgranaat geslingerd werd Men venwedt dal een kcberf door den wind uit den koers ia geraakt met het noodlottti E gevolg Ken beroemde h tffit De paardeniiaadelarei iTUnmcgmans v Rappaid te Eist Bet hebben op de keuringi te Maastricht aangekocht voor f 60 000 den beroemden Belgis dien vosheiigiat Zodlaque Fosteau Desie hengst zal te Elat worden geataitlmeerd DMataUen te Umalden Do reoherohe te IJmniden heeft op verzoek een iu tgebreid onderzoek ingeateld naar een reeks diefstallen va a mlUtaire ultFusUng ukken la hei kemp van hetree bat V Het gevolg daarvan is geweMt dat eea vijftal mindere mlUtalroïvan de Ie en van de 2e oomp van dat bataljon als de verrnoedelijke dadsrs aangehoudoi z n Het achietengelnk te Ooetroome De Oppeiftievelhebber van Land en Zeemacht de generaal C J Sntjdera heeft j 1 Donderdag een bezoek gebracht aan het lo het Marlne fikwpitaal te HaOevoetsluis opgenomen tweetal overleTeodeu van het b emde sohietongeluk te Oosbvoome ZËxo stelde zioh op de hoogte van den toestand dsr beide gewonden welke redelijk wel Is geelen de omstani l lg ie d e a beiden niise i de artnen Z Ëxo sprak hun hartelijke woorden toe van troost en bemoediging Bpon Onder zeer g oota belangistelliog van het publiek hadden gisteren de jaarlijkache nationale wedstirijden plaats van deQoudBohe Zwemolub Zooals wij Zaterdag reeds meldden betond de deelname hoofdzakelijk uit jongere zwemmers die niettemin goeden kemp gaven De ultslflgen zijn Borstswenuuen 40 M voor leden der G Z C beneden 18 jaar Ie prijs Fh VorboeU in 841 6 sec 2e prija J van Le uwrai In 36 1 6 sec Rugtüwemmen Juniores 40 H Ie prijs P van Benus Uaaa tn 86 8 fi seo 2e prijs A H C van Senus Maas ia S6 sec 8e prijs J Bosch R Z C In 86 aeo 2e en 3e prija na overzwemmen wegens g ijke tijden extro prijs voor anelsten Goiuwenaar W Bmll in 37 l ö sec Borstzwemmen Dames Q Z G 40 M Ie prijs E Cats In 42 seo 2e prijs J Bimchop In 48 seo Se prijs J Hbmeman In aeo 4e prijs D den Boer In 48 aeo 8e en 4e prijs na ovenEvemmon Borstzwemmen 400 M Ie prijs H Zegger DJK me min 20 seo 2e pr Eraan Y In 6 min SliSV seo 3e prijs B Kraan C In 6 min 85 aeo BorsÉzwemmen dames 80 M Ie prijs mej Klo phaufl HD Z In 1 min 16 1 5 sec 2e prijs meJ T Nijland HDZ in 1 mln l9 sec 8e prija Uaj A Meier H D Z In 1 min 22 seo Borsitzwemmen M Ie prijs en een extrapnjs G BUtz C N B In 66 2 6 sec 2e prijs W Hnssem K Z C tn 1 min 11 seo 3e prijs B vftn Aohterbergb A Z J C In 1 min 21 6 sec RugBwemmen 80 M Ie prijs P Kraan Y in 1 min 17 4 seo Se pnja P van Senua Maas In 1 min 19 seo 3e prijs A H C vmi Senu6 Maas In 1 min 23 see EstafóttMraee 6 tnaal 40 U Ie prijs Cercle Natation Beige In 3 mtn 191 6 sec ploeg Scheidt van Afoeelen Blltz Deman G BUtz SchoUleld 2e prijs A Z en P C Amersfoort In 2 min 83 2 6 seo ploeg Aohterbergh Blonk Clignet V Haseelm Wagmaar 3e prijs Goudsche Zweiftclub in 2 min 37 2 6 seo püoeg V d Ree B Smit S 9mU van V ee Bdchovm extra prijs dameeploeg de HDZ In 8 min 3 seo Waterepringen 8 veri en 2 vrije rongen Ie prIja B J Soil G Z C met 107 punten 26 prijs G van Dam Y met 94 punten 8e prijs W ZwoUo MiaaB met 79 punten De heer N StUrkop gaf hierna nog een mooie demonstratie In diverse sprongen Gekleed duiken om het kamploenac p Nederliuidi Ie prijs J O den Boer G Z C in 29 seo tevens een extra prije voor best ge I Gouwenaar Se prijs W Smil GZ C In 811 6 söo 8e prija F Deman O N B in 88 2 5 aeo extra prije Demos mej van Wlerlngen R D Z In 30 seo Door dezen uitslag $ ri de heer den Boer Indien het hem gielukt ooki in Utrecht of Amsterdam te wtnn i definitie kam pioen iker zijn De waterpolowedfttrijd H D Z RJ Z was een directe meerderheid voor de H D Z4 De Rotterdameche unes gaven eoh ter goed parftj waardoor het een plttlgen aardlgen strijd werd Aanvank ijk wieten de Rotterdamsc en zich tegm een 31 van de Amsterdamsohe zastor i te handhaven doch toea kon de achterhoede t niet langer bolwerken en met 6 1 toonden de Hollandeche dames hun meerder held De poudadhe Zwemclub was wederom op dree De Maas 11 kwam met wel vlugge dooh ticbte spelers uit die al heel weinig haddm tn te brengen Bijna direct na den aanva Is het den Boer die een hard sohol tegen dep bovenhoek lost evten later gevolgd door een even hard doelpunt D IJlaselstijn schiet daarop van de vleugel no 2 In het net en na heeft de Maas niet veel meer In te br Qgen en wordt de stand opgevoerd tof 6 0 waartegen de Kottordunaelica niet veel had don ia te breogeo Sttioten over naaat en tc eo de paal en een ta kalm opvatteb na ruat waren oocsaak dat de seore ni t het dubbde wa Sleohls 2 maal had Maas g n eluk met heel goede aoboteu tegen de paal Door deze flinke overwinning plaatste de G Z C zloh heel mooi als no 2 in de aldeeUng Vermelden wij tot riet dat de jurybeslmid uit ds heerea W BredlaB V hoh lander N BtOrkSp J O den Boer n J Sanwocn Zeilen Bij de gisteren op de Weet nder plassen gedioi én zdlwedaitrijden van 4a Nieuwie Meer betiaalde onze stadgenoot de lieer N H van Schelven wederom een Ber Uui prijs met zijn Hilda 1 bat nuiiiinor Tjoktars groot tot en met o W M VoethaL Voor beoindigiijig van de serle wedsirijden van Oeefl Zwart te BoUardau trok gwrteren Gouda er met haar eersiteetftal op uik om djn besBasineawiadatrijd Om oorslen ol Iweeden prijs te spelen tegen het Vlaafdtngsche Fortune Met 2 0 WMd eciicr verloren waanloor Gouda den Ssq prijs mee naar Gouda nam ETCiJWNHCUWS OOUDA 99 JuU 1918 piebtaUea Door vrouT H wonenda au de Boelekadt ii bg de politie aangifte gedaan Tan de Termiiaing ran portemonnaie met eenig geld oit hare woning Een onderaoek u ingeiteld Verder werd door de politie aangehouden ala verdaoJlt van diefitalvai olie A S B onder raste woonplaati Mlnderlarlge aangehe dea Door do Kotterdamiohe politie werd hier aangebraoht de alhier wonende nünderjange H H t d F Deie werd aan haar roogden teraggegeTeA gnilter van eea onbekende Door de politie u beelag gelegd op 4 balen emkert die aan do aanlegplaatg Nonnenwater gereed lagen om per Barge dienit naar Amterdam te worden verroerd Daar aan den vertoheper de afzender en eigenaar deier balen niet bekend il Terxoekt de politie den eigenaar ioh aan haar bekend te maken IngeaohreTen ooraauuiehandelaren mogen in de week Tan 98 Joli tot en met B Aognitui een hoereelheid TQlrette Qoadakaai inkoopen welke gelgk u aan 8 van hun winte voorraad Van de mgekoohte hoeveelheid moet 70 t aU wmtervoorraad worden opgelegd r Kerkconcerta Op Dinnkig 6 Augustus ai s zal in d Groote of St Jandierk een Kerkconoeii worden g paveu waarin zullen medewerken Mevr Annie Ugjthart Sopraan bij de Nederlandache Opera de heer Marlx Lo eneohn Solo cellist en de heer J H B Spaanderman organist der kerk Onge ijieftd staat een hoog mnxfEaal genot te wachten Annie Llgithart is door baar redea in verschillende opera s overbekend de heer Leveneolm is een oelUst van Uilteoigewone begaofdheden terwijl sanbeveIbig voor den heer Spaanderman overbodig is Zijn praohtig orgelepel la toch blJ iedereen bekend De Opr Haarl CH ohrljft overeen dergelijk concert te Haarlem Annie Llgthari e optreden als onoert zangeres Is een beslist muzikaal succes geweest I Largo van Haendel door iJigthart en Levensobn met orgelbege leiding sdhltteirend voorgedragen brachl ons in een droomwereld van rayaüeke jGodavruQht in een sfeer van booslen do weldadige melodlSn en hannonleflo weelde M u L a Voor het examen U IT L O lUagdl te Utrecht Mej B Kolqn alhier Examen plano Tc sGravenba e slaafde Zaterda vooi het examen plano 1 o gebouden door ds Ned Toonkunstenaarsvereenigingi de heer W A do B m alhier leerling vaa dm heer A H Bensekamp Eind kaBien R H S Voor het ekidexamea RH BS alaaffle Zaterdag W C Koole leerling TM ds WalburgMihool te Arnhem Eindexamen R H B S Zaterdag slaag n te s Qraveobsga voor het cdndeixamen R H B S de damea C E Bouwman J A Oabrjr en O E J ï Blbbee allen van de R B S alMer fl J H Bakker Ntemeyer van de faijaondere IH B te Voorsdioteiii Geen deetrladi licht De gemofflileraBd van Lekkerkerk heeft In baar ZMeidagavond gehouden veiga dering besioteo wegens de hooge koetenen de onzekwhefcl geen MectricUelt voocde ver chtlng en van ét anairrlT te Gouda la be ekken VeilHMeitegi Da bedragw der rekening van bet Btugerlijk Armbestuur otot 1917 genoemd m bet raadaveislag Zaterdag jX taj a miet Jmst g ewee et De rekening sltut mei een saldo van 8621 26U Het gemeenteMlk Bobildte bedroeg 6902 66 i Curaus Kraamvrouwen en ZoigeliiigenVcrpleging In de voorjaars ledenvergadering van de afdeeling Gouda der Zuid Hollandsohe Vereemging Het Orowe Kruis ia met algemeene stemmen besloten dit jaar alhier wederoan een cursus te doen bouden in kraamVI ouwen verzorgmg en zuigeUngMi veii l gmg Ket groote succes dat voor enkele jaren n t dezen cursus ia beretkt gaf het beatuur der afdeeUng aanleiding om opmeaw een vooretel in dien geeit te doen waarbg evenwel voor de toelating tot de deelname f 1 per persoon wordt gevorderd ter tegemoetkoming lu de koaten die voor de af deeimg aanueni k iqn Met voornemen ii de onrioi gedurende een 14 dagen te geven aanvangende Vi Aaguetoi a i en het bestuur der afdeeling vertrouwt dat de 4 name voldoende eai mt m i rstdaags lal daartoe eene oproepmg m de plaatselyke bladen worden gedaan De oursns wordt gegeven door de oursosleidster der Zoid Hoilaadsohe Vereemgmg Het Oroene Kruis mej M J van Wyaarda die getmge de door reeds gegeven cursus bier seker geen onbekende is Jlmém vêrmtktooréêé JiJmé étr Mdd Vuilverbranding Mijiilioer de lieuacuiur Het Ji buacnd wy ok ileze zeer moeilijke tij cUiiiti uuKlugliedea u mx alle nüddieian 0U 4ieii om lu hot siteeüb noodiga te voor en wat voor en U de origus weml wegdf ïworpeo sells door den armaiten wurat nu alu zeetr nutUg beschouwd by alle oa iMfieoQ vou personeur aan faibrieken enz id twvanstaande zin uog heden van foepadMug op verschiileoiio dingen ohrij br ddzai hoeift blar iu hoolMzauk op het tog het producU maken van veel brand0tdt j jiA daarom nu het gm aoo ontzetttiud vluur isy Ëdi om dit te maken steea ixUva uoodig is Ü hóeli kunoan leian a Anuterddamg aolfa ki Bod aven vindt he ad meer eu meer bijval om gasLcht te vuvaiug door eiectrlciteit want om dit te verwekken icUniiun de eteeokole voor en gedeeilte vervairiein dexe wordt evefigoad verJ re en door alle Vuil en a val te verbranden wal nog dagelijks wordt weggeworpen en goed brandbaar is Wauneer wordt oagiqgaeni de reeuAlalJen van de RKriterdaimsoha VOTbrandlngsoven en mode die in hel buitenltuid de kiracht en waarde der electraciteit ilw door alderlei vuil en afval mede wordt op we zou het dan getfi aanb eMmg verJhenWi zeHa igaen hoog tijd worden ooit hter ter 9 ejie over te gaan tot i ajn varvj t de verzamelplaa tsi van hel vml de geqr en het broednest van alle sohailelijk cugedlörte waarvan mee soo dskiwijla getuigen kan njn Gmme hoopi steller dex door tqtnemltnff vbOTuimiiig Zijner gedachten en om fi njii lebcMpu ii r en heeren raadaieden van Gouda tot aansporing dit in de praoUJk te wilen doen brengen Doit Kijn ideaal t erkelijfldheld worde in het bellang van ons allen Hoogachtend A Ki nmfBOUw Het Rgkikantoor voor Groenten en Fruit heeft tot inipeotenr bdaattnet het toesieht op de riohtige naleving der voonohriiten door de veilingen in Nederland benoemd voor Rotterdam en de Znid HoUandsohe eilanden de heer C Qroeneveld te Rotterdam vo den kring Loosduinen Bwkel Boekoop Delft Gouda de heer enz J H af van Vliet te s Gravenhage YelUagea De veilinü besturon hebbsn opdracht ontvangen van de pronkboonen voor den uitvoer 26 pot in te honden voor het Rnkskantoor voor Groenten en Fruit Voor de K U U moet 10 pet ingeboudea worden UAVBrtanMÊiM ntÊi 39 Juli 1918 Aanvoer 158 vette runderen en 64 vette en graakalveren Alles tegen tazatieprjjs in beslag genomen t en OawlHÉ Buitanlaaa Komkommen f 4 40 J 0 Tomaten f 28 2 Tainboonen f9 Roode kool f 10 Selderie f 10 11 BloeBikooU l dfl 70 1 80 per 100 KJi i Kimenland Komkommen f2 40 7 20 ld gele f 8 G0 11 80 Bloemkotd Ie eoort f 10 a ll 70 a soort f 11 80 pe 100 stttka Pen f 4 0 7 70 per 100 boa id per 100 K G f8 18 Tubibomen f4 9 6 M Stambeonen f 16 26 Stokboonen f20 29 Snijboonen £ 19 27 ld 2e soort f 13 16 Pronkboonen £ 9 12 per 100 KXÏ Kxotin £ 2 60 7 10 Uien £ 3 20 6 40 Rabarber f 2 70 13 60 Seldene £ 0 90 40 per 100 bos ld perlOO K G £ 4 90 6 60 Kropsla f 1 50 5 Andijvie f 8 60 6 20 per 100 atuks Doperwten £ 7 24 Peulen f e Ï6 Savoye kool f6 60 7 20 Witte kool f 3 4 60 Roode kool £ O 7 Spltakool f 6 40 per 100 K G ONZE DRAADLOOZE QIENST Dultzch Lei BERLUN 29 Juh Officii Legeïbericht kroonprins Rupprecht PlaatselÜke aanvallen der Engelachen ten Noorden van de Lys en de Scarpe en op eva breeder front op den noordeUjkm Somme odver werdon afgeslagen Legergroep Duitsdie Kroonprins In de sectoren ten zuiden van de Aisne is het rustiger In den namiddag werden ten Noorden van ViUemoaxtoire plaatsolyke aanvallen van den vgand die door h tig artUlerfevuur werden voorafgegaan door tegenaanvallen tot mislukking gedoemd In den nacht van 26 van 27 Juli hebben wij tusscen de Ourcq en de Ardre ons yoorsta gevechteterrem volgens ons opgemaakt plan ontruimd en ome rerdediglng m die streek teruggetroklun naar Fdre 4n Tardenois Deze terugtrekkende bewe bleef aan onzen tegenstander verborgen den 27en toch la£r zijn vuur nog op onze oude liniea Eerst tegen den middag werd door de v juidelgke troepen ronder stry bezit genomen van het door oliB opgegeven terrem Gistere i poogde vijandelijke infantene onder sterke vuurdekkmg tot onze linies door te dringen Ziwakke in het voorterrein aanwezige afdeelingen ontvingen den vijand met geweervuur en machinegeweervuur op korten afstand en brachten hem aanzienlijke verliezen toe Ook de In den loop van den dag ingestelde artillerie eo de vechtvliegers vonden m opmarcheerende ko lonnea met pantserwagens een loonend doel Voor de sterke aanvallen van den tegenstander bij en ten zuidoosten van Fère enTardenois week mce veld buetting na uit Toenng hunner opdrachten op hunne Utiiea terug I De meermalen heibaalde vijandelijke aanvallen leidde tot heftigen atrijd die met een terugslaan vsa onzen tegenstander eindigde fiierby hebben zich gisteren in t b j zonder de Oost en West Fruiais die regimenten onderscheiden die onder aanvoering van generaal Bachelm reeds ten noordweste van Ghateau Thierry en sedert het begin van den slag herhaaldelijk de stormaanvallen van Fransche en Amenkaansche divisies deden misluldEen Luitenant L6wcaihardt schoot zün 45ai tegenstander in de lucht neer Oostanryksch legerberlcht Aan hot ItaUaaaache front WEEKEN 89 Jmli Aan het Itali aansohe front gesohutastrgd en tiraillenivuur Aan bet front In Albanll WEENEN 29 JulL In Albanië werd de door onsa annvallen uitge lokte tegenweer sterker Onze stel lingen in Semenikme waron tot v f malen het dotil van h ige aanvallen die dank zg de dappere houding van de door artillerie voortreffelgk onderstetinde verdediging bloedig werden gebroken Ook iu het gebergte Mali Silo ven greep de vijand tot viermalen vergeefsch aan Hg werd deels door ons vnuT deels door tegenaanvallen teruggedreven De Uatai dan tw M fN BERLIJK 29 Juli De oorlogscorrespondent Dr Adolf Ko8ter schf gft in de loc dem Vorw£Lrts van28 Juli Torw l Frankrijk bg het begin van het jaar 400 tanks bseat zijn na aUeon aan bet £ ront tussohen de IJwme en de Aisne 800 tanks m den atrgd geËracht eo werden verdeeld over regimenten en bataiUons enkele bataillons hadden zeUf 16 tanks Ons vuur heeft onder deee tanks duchtige huisgehoud a SSoo kan men op een kroispunt van straten ten oosten van Flwiies 17 vernietigde tanks zien liggen waarvan vele met door artillerie vuar maar door hohte mgnwerpers en bandgranaten Eijn g troffon Een verz eringsraad In Bdgl BERLUN 29 JuU B verordeouig heei de Dmtsche Gouvemeur eneraal van België een vercekenngaraad Ingesteld die bij de voorbereiding en de nitvoenng van de wetten en verovdenmcen betreffende zie ken invaliden en ouderdomsversekering zgn medeweikmg zal hebben te verleenen Zeven leden van dezen Raad zulten door de verzekenngskassen w Hylen benoemd n zeven door de r jte ing Aan bet Wwtfraaik PARIJS 29 JuU Amerikaansch legerbwioht Ten noorden van de Marne blgven ome troepen den vgand aohterfolgen ondanks ign hardnekkige pogingen om onse troepen afbreuk te oooa Wg agn de Ouroq overgetrokken en hebbwi enkel dorpen genomen BndBkeof voor de bidoatiiCk Het Bureau voor MededeeUngen In zake de Voedselvoorziening meldt De huidige brandstoffenvoorxieniag maakt het gebruik van bruinkool in da in dustrie noodig De bedruven moeten zich dus aanpassen aan het stoken met bruinkool Door bet GeiKtraal Bruinkoolbureaa en andere vereeoigingen aj eciaal het g Ued van econonuscii et Aen werden eer belangr ke onderzoekingen naar het gebruik van brumkool ingesteld en de technische dienst der RiJkskolenmdustrJe bleef geroeid met deze liebameo ifl contact Sto9k proeven werden genomen in tegenwoordighud van dien dienat zoodat de RJIC D thans reeda beschikt over belangrijke gegevens vensHet wetenschappelijk onderzoek dezer bureaux is echteo eist beëindigd en algemeene vaste retpeiti omtrent het stoken van bruinkool by de bestaande atookinrlchtingen hier m Nederland welke niet speciaal op het atoken van bruinkool waren ingericht kannen dan ook oog worden gege ven Door piateriaalgebn en de moeilijkheid om de juiste stookuurieht en voor bruinkool aan te brengen was men genoodzaakt na te gaan m hoeverre bet mogelijk was de besta uie stookinrichMngan tijdelijk te benutten ook omdat thans nog met kan worden beoorde d of het Stoken van bruinkool ook bu ten keer tot normalen to stand blijvend zal zijn Dit hangt van te vele neg onbekende factoren af In aansluiting aan vorige circulaires waarm in algemeene lunen werd aangegeven w ke de moeil kheden waren en hoe deze eesiigszlns waren te ondervangen heeft thans de R K D aan de industrie en de brandatoffeocomnuaeies een rondschrijven gericht waann eemge verzamelde gegevens beknopt worden weergegeven teneinde era ieder eemgermate m staat te stellen voor zich zelven te beoordeelen in welke richting bv de in het eigen bedrijf sich voor doende moeilijiUieden naar eene oplossing moet worden gezocht Daarbij wordt vooiopgesteSd dal het inwmnen van adnexen van deskundigen op stookgebied in de al ireerHte plaata aanbeveling verd ent aangezia i toeh elk geval op zicbzef moet worden nagedaan en beoordeeld I e Vchnische i t ixv der R K D stelt rict ucl er ook te a1 r tode beschikbaar m At chting te vetitrekken KtJI 0P Conservatorium De h r A iton Siat inans zal met Sept de leiding eener oiteraklasse aan bet Konmklyk Conservatorium voor Muziek te arïravenhage op zich nemen 417 eTAATS LOTERIJ TrAldiii IiUud 1 ƒ 50001 iw esii 1000 noB 2685 10831 ƒ 400 nos 1786 14204 ƒ 200 noa 868 13958 ƒ 100 nos 8846 8969 2000 Opgmrt van Peraoneu dia iiak gadnrande da Waak Taa 20 Juli tot 20 Juh in d ae aanle taveatigd of dtsi Tarlatan habkan OEVEBTIGDEN O P Beijderwellen nit Rotterdam OoBthaven ib N TaiiZeTenl Oven uit Woerden Kleiweg 12 L de Beg en gezin nit Alpben a d Rgn ia Kleiwegatraat 12 J Heppenar nit Uarderwgk Kleiweg 99 J de Vlieger uit Rotterdam Zengitraat 76 C Tan Vrenmingen mt iU9Bterdain W ditrsat 20U A Beek uit 01debi oek Lethmaetitraat 94 B Besielian uit Delft Gouwe 170 J O en O A Tan den Boacfa ait Utrecht Krugerlaan 51 J W Dieke uit Haarlem GoQWe 188 E J S Doornik ait Alpben a f Rgn in N Markt 88 J U Doornik ut Alphen i d R n in SpieringBtraat 1 W Tan der Ueer uit Nijmegen Ooith Ten 13 C C de Hol uit Ngmegen Kurkt 88 J Perlbarger uit Amsterdam Kleiweg 86 J £ Stgns uit Matitooht in S Gonwa 3 M Tan Veen nit Velsen L DwaraBtraat 14 A G M Zegeis uit Rg enburg P C Bothstraat 69 W ZeTerboom nit Alpban d Rgn Vierde kade 116 VERTBOKKENENs P J J Smit uit GKwaandaal 10 nur Alkmaar Tan der Woudestraat 20 F O Brons Middel nit Erngerlaan 29 naar s GraTenhage J P O Wennekers uit Ste nkade 8 naar Leiden 3e Octobentraat Ö9a O A GreTenstnk nit Peperstraat 26 naar Tiel Gasthuisstraat 98 P M F Hnmpig uit Hontmaosgraoht 4 naar Utrecht Tan Lennepetraat 81 Wed A Tan Sohie Boon nit Boomgaardstraat 16 naar WaddinxTeen Znidkade 130 a W Brons Middel nit Kmgerlaan 29 naar Driebargen Wathondanlaan W P Gameraat nit Bleakensingel 29 naar Waddinxreen Kerkweg B 56 N Melkert uit Geuzenstraat 29 naar Delft Gasthnislaan 4 A Waganaar Dit Orabethstraat 72 naar Maasland P C W Wulffraat uit Euiperatraat 43 naar Rotterdam Goolnngel A K R B Giffud nit Flaweelensin KOBTffiLOO De BURaEUEESrr a der Qeoeente GOUDA maakt bekend dat ds Plaatselijke Commisde voor de Vee4nventsrlsatle opDln dag 90 Juli aji eavonda van f 7tflé 9 uur in de R K lieesverecnlgbig aaai de Weethavm zitting aal houden ooi op name te doen voor bovenbedoelde linrea larlaatte Do aandacht wordt er nadnikkeUJk of gevest dat onder hot ree waarvan op gave wordt verlancd wordt veretaaa ruudvee seliapen varkens paarden bokken en geiten Zij die eentg vee ab bovenvomieU button de gemeente hebben mderg bra 4it moeten dit opgeven la dte gameeide waar ztj woonaohtig sijn Weigering van el gi geven raa odJidete opgaven fcan leUen tot laheatagnemlng van het vee Qouda den 27 JuH 1918 1 Pe Buj pMneeater voomeBOd i J VAN OAIilN LO B BVBdBBUJKB STAND MORPEN verkrijgbaar Schol en Tarbot D WdtE KaraemelkBloot 141 ADVKBTaNTIIN GEHUWD MILITAIR oraa 1674 M A BRINKMAN ft ZOON Markt 31 GOUDA Ëisch VEIIKLIIRIII6EII VAN in Uw belaag ulldrukkslijk e a koleer Mgohardl s Zaaaw ublaUen enden ontTaa t U namaak die ichadeiyk of waardaloot Op a a koker echte Zenuwtablettan taal u óê 2542 18 da aaam van dan fabrikant A Mijnhanit Zilti KMaSPRODUOEBrrEN bitnffmiit Mn ntfahilto nn i kui in ffllntttni 48 50 stuks In omslag 9 franco per post f i Om eventueele abuizen te voorkoirten worden D0N0ER0A6 1 AUBUSTUS te Bouda alteen vestff kpel n g vopdlerd Vette kalveren schapen en lammeren worden nl l gevorderd OE VORDERINfi COMMiSSIL 2 7S 50 HodeTakseheol voor Qood en onüiggende plasti Aaaiaslot Ml de TarMalflai Toer Mada Taksskolea ta e Goedgekeurd by Eon BmI 26 Aug 11 No 461 Oplaidina lol OoslHinlèr Ooup u ii M iilHnMi iNf rim iSnfk II lara HKII ÜUfr e imRUill D ScbMl li plulM Oanr 10 uu l li Dir Danci HEYZBLENDOORH Maagpijnen Heeft U wel eens last Tan Uw maag Kr gt U na het eten een drukkend gevoel op de maag of hot zuur of maagwater 7 Heeft U last Tan indigestie Tan een slechte eetlust ran maagkrampen Is Uw tong beslagen Riekt Uw adem Zorg dan steeds een doosje AbdgtablaCten b j de hand te hebben Abdijtabletten TOor de maajf helpta uitstekend hiertegen Zg aijn ia deiMn d dat men dikwgls gedwongen wordt om minder Tertaerbau Toedsal t aten bepaidd een uitkomst roor alle maaglijdan Een doosje Adbgtabletten kost f 1 25 en is Terkrggbaar bg alle drogisten en by de bekende Terkoopers van Abdtjsiroop I Let op de roode band mat onie handteekening Tan L I AKKER Rotttrdun