Goudsche Courant, vrijdag 2 augustus 1918

huysen 30 Anthony z v E JWantinck en O van der Orgn 81Oaaiiinila d v H LeeraBtoaUiAn O atzaver GETROBWB 81 Jnli J M D an O M itJe Jongh J A van Bnukelenian JjH Liaihorst P J nel n JjAImzu OVEUiaSSS 29 Jnli Anthoaia J Baeghaim 1 nmd SO Maria Spmyt 52 j Hermanns Hofstede 5 mnd aargang Een mooie volle haardos iet vaa gnoot gewicht let maki het hMidje mooier En liever het e t Fedora s èaaiieiiii Iler Zorgt voor dengnei van thaar Bestel er dos een fleseh van Gij Djt voor altijd klaar I ONZE DRAADLOOZE DIENST DultBch Legerbaridil BEKLUN 1 Aug Otficieel Legerxroep Kroonprina Rupprecht Tuasciien Yperen en EaiUeul n den vroegen morgen levendig vuurgevecht De kalme artilierle actie des daags nam tegen den avond op vele plaatsen van het front toe tot stenn van verkenningsgeveohten Ten Oosten van Fère en Tardenois zetten de Franschen in dan namiddag opnieuw hun heftige aanvallen in Door onze tegenaanvallen werden zg op hun uitgan s liniën teruggeslagen Op het overige frontdoel artillerievuur van wisselmde kracht en kkine gevechten op het voorterrein 7en noaEdoostm van Paithes poogde de vgand na krachtig vuur het hem op 30 Juli ontnomen Steonpnnt weer terug te nemen hg ward leobter mqt verliezen teruggeworpen Onze eigen aanvallen ten znideb van den Fiohtelberg en in de Argonnen hadden succes LfSgergroep Hertog Albrecht Infantariegeveohten aan de Moesel en in het Parroywoud wg maakten hierbg gevangenen De vgand verloor gisteren in de lucht 26 vliegt Uigen terwyi een En Isch eskader van 6 veohtrliegers dat op Saarbrüoken bommen wilde werpen door onze vliegers vernietigd Viitd Van een tweede eskader scholen wg nog een bombardement vliegtuig neer De oogst in DuitacUand BERLUN 91 Juli Het oogstweer ia in Dnitschland gunstig De rogge ia in terBchülende streken reeds gemaaid het koren 18 2waar In Zuid Durtschland worden reeds streken uat den nieuwen oogst voorj zien De vooniitizichten vtn den aardappelenoogst laten zich goed aanzien haver en iomergei3t doen het beter dan aanvankelglfi werd verwaoht Hm bvliMil het brood U 7 Velea dia vroe ar oooit lau badden VkO bun maag ukkeleo te eowoordi aso allerlei maigoogamakken aeoala inaslp ep siaag krimpen een drukkend gevoel op de maag miste iljkbeid Jhel aaur opriipingen ecaasleektaieetluit etc U kunt dit verhelpen iikMcMkaaa aa lM a Hl li d Iwee A bddjtabletten voor de mug ia te nemen 2678 46 De Abdiilableltea siia een veelgaioemd middel bij allerlei maagstoringeB en ook U zuU verbaasd sija hoe spoedig ze helpen buanea Probeer eens een doosje dat U bij alle drogisten en apothekers voor 1 2e kunt krijgen Eischl looden bsnd net oase haadleekealng L I Akksr 1Mtsrds Verkrijgbsaf bij alle drogisten en bij de bekeads varkoopefs vaa Abdijtiroop AéaMÊtÊÊid I TdUf Iiimm 83 OMO Ion mu DU hel uMMten nu dr iMh ii dl it nMt l Tolllllwid oMUii breugm KljD tve geviiMo booteil grlinnliild De overige pMngien tja lieeUmiil ekoliMii In lei Inp van den De Btryd in het Weaten bepaalt zich tot plaataeiyke acties die vut geen bijzondere beteekeniB jn Het blijkt uit de legei Miachtea dat het braBdpunt van dm Mr lift in de treek Ftre nTanlenois Voet voor voet wondt het door d £ altacha a daar nog besette ge bied met roote energie vcrdediffd tegen tot vier malen toe herhaalde Fransje aanvallen die daardoor geen succes kamden opleveren Het P uisciielegert ericiita egt echter vftn die i de oiugevfeig dat de aanval ter Duitschera op den berg van Bligny na een levcoMbg gevecht la afgeslagen Voorta wordt daarin vetmeW dat de Franschen met de Britten teizanwn de Duitschen geworpen hebbm uit de stenin n tea noordcoi van de Ourcq waaj zij zich vaetklampten tusBchen die rivier en a atreek van Pleaaiei tUulen De Franschen namen de hoegte ten N van Grand Bozoy trokken het dorp Beug nieux vooifeij bereikten Cramoieelle en Oramaille en maakten op dit punt een vooruitgang van ïoowat drie K M Zgb honderd gevangenen zijn hun gebleven Vercter zuidwaarts hebben de Fransclien cich van Ciergee en het Memère bosch n keevter gemaakt T n N va den weg van Donnaiiu naar Redim hebft en d Fromchan na een luwdnekki gevecht het dorp Romieny veroverd en een honderdtal gevangenen gemaakt Nu er met veel van beteekenis aim het front voorvalt geven de hoo dkwartiercn een relaas van de behaalde wïnflten over een zékere periode van de verliezen wordt natuurlijk gezwegen Van Franeche tijde wordt er op gewezen dat het geiheele aantal Duitsche gevangenen op het slagveld van de Mame en in Champagne gemja t unda het begin van het Duitsche offensief 15 JuU tot aan 31 Juli bednuwt 88 400 onder wie 674 officie ren Van Engelsche züde wordt als het antal gemaakte gevangeiwn over de maand Juli opgegeven 4503 onder wie 89 officieren De Duitsche medodeelingen overtreffen echter deze voorgaande Daarin wordt de winAt vermeld die de Duitsche legeni gedurende het nezde oorlog aar hebben behaald m deoe blyict dan tie zyn 640 000 man aan gevangenen en verder het aantal toit 2 Auff 1 17 bultcemaakte kanoanen BurraMtiA iroacB NKUwa KUSLAMXk maaaa tarreur in de geüMeoaoUppalijke xlttiac vsb tr beatuur van de UoakO uobe Aovjc cu wu de arbtOderebondM VRlka 30 Jutt In dim groeten Mtthuuvburg iii gi houdao ii waaraan auX t ra4W n ditWiMUikw lÜa naar WoKï welot m rfo ndevoirift0pn van l enln en Trotvky 4e wigmh Usluiten nnnmin Io Het eoclaliBtlanhe vad rlan4 W 1ad slWi tn gevaar 2o De voornaaoMte taak van h l hu digioogenbllk U v ellglng tagi u 4c IVjeoho ëlowaken en aansroer vaa giaaa OaAf t de arbatderiunaaha rtuct een kraehlige a tatie woeden op louw geiet oai den t rnptl van den toi ilaiitJ op te Mderen Ao De waakaaamhoid teg v tte booT geoUle die lch o r l hl de tcgenom w ntelUtg aajiaiult moet ra root voitb Do Bovjetnveerloc moet iich deu mg dekkun Daarom moet de tm irgooUle onder loeilobt worden jeolaaut eu nweOn praktijk een maMaterreur it fn baar worden toegepaat to De algmuoene leu moot lUo Dood of overw noing maMa UCpfUtlei oia brood Ut rerkrtjgon inaiwa oelniln la mllttilr o zlobt iniw a l wappniiig der arlH Id rB es ioApannlnc van alle lErnoliten tn d B strijd tegen do otmtra rerOliiloaalre bonrw geoMe OtMdkeopiteca loUedtte wirei oof Meubelen sis Talais Kastea BalletUa Stsalea met lear ea placha Veeren tMdsteUea Wollaa enSatllailekaas tkeetaleU Spletela SekUdarl sa e aa ea W Speelaal adres voor Joa elal aiet kavrelUksplanea 20 KOHT ZmN uanaui lurtiiiiittiijcui HnlL ItolteMlam M IM ADVEBTENTItN De Heer ea Mevrouw SWARTWOUT DE HOOG geven kennis van de gakoorte van huane dochter HEHRIETTE FLORENTINE Gouda 31 Juli 1918 2704 9 BeoJge keaalsgsTWg Tooh kntjpt het bH enkelegenott mlddelen in Frankrijk méér dan dergeiyke optimistische vergelijkingsin tnaaofaen W fe rijs van vyftrg ar geleden en nu wel doen veronderstellen Daar is no altnd de tabak welker gemis zich hmderl k doet gevoelen Eigenaardig is het verhaal datda Figaro ons aieromtrsnropdisoht van een kamerverhnurster die tot haar verbazing de matras van eeh barer hnnrden geheel ledig vdnd Toen de man ondervnctïgd werd kwam hij er voor nit dat hy het genot van ej n dageiyksch ptipje tabak niet langer knnnende minen de matru van ign bed ook de voering van zgn stoelen en kanapé langzamerhand had leeg getornd om het paardenhaar dat zion daarin bevond als rook materiaal te gebcoiken Het waa hem niet slecht bevallen noch bekomen fin van het en meubeUtak waa Ji t it bet volgende overgegaan De ktmenrefkMntec tneft deaaak ingegeven fin men is velg nr dea Figaro nief weinig udenwegieriKj hoe de aanklaoht zal worden opgeval door den rechter Indien de matiaasen rooker er ge oad afkomt ia er alle kans datv Maan geen enkel aaMoUaiaaotneer veilig is HW avaaataklag ta Rotterdaai De staking ia Mde Mven breidt aieh nit De losse expeditie en haTeinrbeiders hebben Zion by de staking aangesloten evenals de aardapoellossers van Thomsons havanbedryf De arbeiders aan boord van het reUefscip Banna Nielsen hebben aieh eveneens solidair verklaard ee als de meUiedeBaatifdeelevktorinnrda re Nafcemniieie Bet jmionee vaa de ioodé der VamaahVutsehapptf heeft zich bok bg da atkking aangealaten Basta kermis Hen sohrgft aan de N Ot In Boermond waar zeer veel gevallen van Spaansohe griep ook onder dé militaren voorkomen gaat men op Zondag 4 Aogostos en de L bride volgende dagen een bait og MORGEN verkrij Schelïiscli en Tarbot D Waltz Kanemelksloot 141 2 05 1 BloeilaMliaadei Bl0eluuohti ZanuwnvaklMa Ooraakan van bloedarmoede en seauw vakte een druk leven i estoerde fuactient vsrssrakte iiarlswerkia lachte spijsvertaerial leven boven xU kracbt Varsohlinselen biseke kleur boofdpijneo leduri vermoeidheid ilspebteshaid t lusldooabeld prikkalbaarbeid i efcrek ssn eetlust Bakaadaliast tweemalen par dsf een lepel SAIIGUINOSE SANQUINOSE kost 2 deaaeoael 11 12 t I 21 Bij alle voorname Apodiakers as Dra lsten Wjuht U voor JtaaiSak ttm tu c De Riemerstrsst 2c 4 Pen Hssa Te Gouds Anten Coops Wijdurssl 29 Schoonhovea N A v Zessen Wsddlniveen A v d Heide i Moordrecht J v Ge 2601 30 Üud mhikter Vu dor Kaay f Te s Gravenbage is io den oudèKkim van 87 jaar overleden Mr WiDttfi van der Ka y minister van juidltie In het kaUnet Rtfell Van Houten 1 94 18 7 De overledene wenl jn 1831 te Alkmaar goboren waar hU xteh emt ali dvooMt vestigde en later rechter la de arnm aae nvntmrechtbank werd Bijna twintig jaar waa hi kAulont cht r U Laklen tovMit Hd van de Tweede Kamer 187 I8 4 Voor dat hii minister van juatitie werd was hl raadsheer in h t hof t auCbwretthico Dagnen dU wintshm Il SLACHTKN kim dit UTEmG 3 JUISIISTÜS i s dta ii m 7 uur opgiviü In hit Cilé Wid D DE BRUIJN ilhlir 1702 17 Os Sscrstsris a D DEN OED Iirkimniudi 31 7 Kil i9i Asboria eu ik vind je sdiuwelljk IdftlU Juddl fitwt Stori xel Idaüa kalpt Ik heb jou dan alleMi maar kan willen fev i Nu dan Ik zodi den ktta teu man uit gfool gewoonlijk donker me een knevel n gofd erzorgdp baard Hij nwetleta over z cb hebben ala of bij verdilA over het i n of ander had en over tut altemeen In hi gvdndite ateMUiiaff veHte rw ilot of bet hem voUhmmo onver sahUH Uat of bij ew odIWJI ky f t of nïM Zeealekf opp ri Sm Vm JMW MolHMders heen Och prw sód me het 9lia ala a p H aan boord konwu v lgde Idalla eveu wachtende duidelijk Ie makefi dat U het Jotat Bij nriKH 1 aeodek wordfo ladtai WJ het wMt dan vor hij dMMiJk van éaltjat af tfvoud aonder e ntg aanapeiak y peiixioeu Hg ïoqH In taai ilja kt M liool U liMton mij al ém tijd vomt te Inen i n dakiAoelMi t dtafeo ea UJ toet dl teeneUen loo weltA tp te haBfn dat Ut nooit la t heb van den wlud ea 100 inmr Dan komen Aatocte Ik a oa e eerrte waodolit Iu bet terwijl wij arm fat ara over ac tfg uHalewbn Ooeun ki eii af om dien droeven Mk n t liji WMa al lONE MARCH HhM bet Bdwlaeh mMMld door l P WES8ÏÏLINÊ VAN R0e8t H Nftdruk verbodeD Di tfibutifr an Stfoo Jtiinfrigw iir Stroo yoof iirdaiiiil wintifdik eaif mdnl g ¥Hf llggliig Hannijvighejd U een ran de incett Toorkomcode ilektsn M i eriii a kMta wdMe tarMl Mhtw t Mtrijdeii Datil x ciipiUeii via ApoUuk Boom baror dflreoi eca goedca itoeluïpj KUiT r o het bl ed a verwijderen overtollige itoffeo uit het Uchatni Allaeo echt in gesloten dodjea met han tle k ning A M Boom Pri i per dootje 25 eit 50 et V rkrfiibnr io d maestc Apotbsken en progiatwiDkeU te Ooudabii ANTON COOPS l M j i S int of andiri doiltlndio JÜL pif eumpluf imtt 2 Aiigartui vir kfljgkiir by illi irkindi Imiililifiii V IR dlfalHIIltM Ik sou niet met hem verloofd willen njn niet voor drie pwceelen dlananU veldm Kauuey la te cynisch voor mij Hij durft aavoudig niet aan te zijn Ia aiJB krUg beeohouwt meó dat als zon aiCni tegen den goeden toon Weet je om kan xtlet goed zUa en een race jaobt bedttM Je Boudt de olub ult e iooUl vor d n £ tt bet eq ete Ie dal Kearney geen durf genoeg heelt om door en dooraleóht tt aijn rcrautMt atodit b rtjp ie wotUa de mniaciMii io Ae hotkan van Bret H i e Daaidoer teoet die wme beate Kmtmt r aur te vnden mee ziJa de dtngen Ie laten loopen looali ze uut en Eijo leren laiv soo leekt te sijo ala bM BiMr kaal iMidalfo Jvddl rtap liur iiutez wmt Je weet dat je aooCt eerlijk wurt te genover Keaney In den rood Is htj eeo 0êedo jravM en looe angeetokea Aoor de llobtaluüglHU vu UaUd en tt heb hem v cteld m du akelig kleTerife SMiMVMbe modder het voorwerp na cl D MobU la Ifur UtflA KiipiB 1 iiurliionii ¥ 111 Strii bultn l atUf wdae t var hit Hiillwiriiu om iljii Yirkadm iii mM iitiii ultiriljk 15 Am fciliiiillllt liigwiiW II iBdirtiitiiid IHilwiwl illiiii bl hit PROVINCIMl BOOIWIBEAU TOOR ZUIfl HOLUNP 3701 26 fmi£lhfl ilEISTEtPLmS nffUXHR iiMUNEI AANUK van EbcMe lidit i MtHMBiies apoek OpbM 1Nrtl wil fcj ü vmN suilt A eo tm M Vaa IIM lllatia wane kermis organiseeren Het gewonviittbllifc iMgfQpt nietpwaroui er in iUm dnre tiide een s twi kermis moe M MMMIet ii ooMlokkii hebben han iskdoek niet noodig gehad Toen de hn Mtnk K van eescnritai aamWtatanteMeMMSaaten i t ge q tBiieden èDatoer tocfaNnel l ezoebioit de 4phe tHomgeviDff nidaa oobiattnde sllMken ling zonder dat er iet ge b ee e de Jetj Tertrekken veei begea aenVeedNl twü elen Om tien mtaaten evir aoMMR had men zekerheid l mlag w d gehaald en de ileeftwoten ii da cmraiie 4tid l i met da branj stoften sterk gerantsoeneerd wordt stoomcaronsselhonders OTer groote hoeveelheden brandstoffen beschikken Saar het N t BtS Ternnnt ia het vertrek fl4 nnlailtgeitelliaoidat het viiom ran den Ï9ierikaaaKiheB4 geiant te a GlraTenhage op tal van paaien ontbreekt arloht mmn oih aboniié s Plottalfng opgatradM onallwi vu Spuniebi grtop bIJ vtracblliMdtn van bit dwmiimI van dt zittM iJ an da drakkarIJ van dit blad zijn oorzaak dat da eoorant badan tiaehtt In baparktaiwmvang kan vanaUlMii OE DIRECTME I triep De Spaaniobe griep heeft een leer groot aantal Tan baar ilachtoifera in Den Haag nitgekozen onder het per oneel Tan het poat en telegraafkaneoor Ruim honderd bestellen s n door de iekte aangetait tervgl van het per oneel Tan het telegra kantoor eveneeni ongeTeer honderd penonen lijdende yn onaA 1 4Aa ut u J i8 Qaea spraekaar De wethonden Unelstgn eu Knuttel ijn verhinderd da volgende week hnn gesrane spteakanr te hoaden e tl eee t sa Oafalaaea lUlmiitbm lnMaa Ier gelegealieU het vwlrek Odar het vaidltïger veki de iliaaie in het pepot zgnde retxuteu op iMt tiieiterrein aan de Uotterdameche Ilij k eponieeatun plaale De vermhUUtiide ultelaseo Eijn AtfKeOBche ilenltainp Alle dvctaemfers moemwi ajui atlel irammers me loea Het etwtrtïMiHMa wyrd vel ene 4 nipleetie M êBg lienkend nit de pieMalle in allatien Te Woerden hebben de troepen ito de Wagenloodien meer van deciekte te lijden dan die ia e kaserne of het Arsenaal Gisteren is er een sterfgeval Toorgahomen over hetalgemeen eohtar dnagt de ziekte geen kwaadaardig Verkoop Tea llkslokaurrlla aistonn is opdeOcn Mne boeederlj te HaaeleiBmefmeen verkoopingigehonden van ongeveer 40 fokmerriën welke alleen Tarkocht weiden aan landbOQwers die aioh op de paardenfokkerg toeleggen De prijzen der paarden waren o a Hanna f 1260 Hendrika f 1870 Hilda f 1100 HolUnd f1740 Oansje f970 Gastvrouw f 930 Oebiedster f 86l Geertje f 1160 Geertniida f 121Ö Geestdrift f 910 Geisha f 920 Qiliefde f 1170 Gemalin f970 Gerarda f 740 Gormania f 1060 Getuige f 1850 Glorie f2470 Qonda f920 Gdndader f 910 Gondxaad f 1170 Goadkast f 1270 Gondmyn f 1780 Gondstwf f 970 Gondster f 1400 Gondvtieh f lOBO GoodTlieg f 1010 Gondvds f940 Gradiska f980 Granaat f 1370 Gratie f 1330 GreU f 1160 Griet e f 1300 Grootheitogin f 1B80 Gnit e f 910 Hansje f 800 Heintji t lOSO en Heldin f 1460 De rerkooping werd bUgewoond door een talrijke menigte koopers en kijklnstigen Vaiï het der ArtillerieInrichtingen te Delft ön thans t ngeTeer 200 man aangetast door Spaanidie griep ie jinje Hergesut Uoaie Kba M it pKJH Luit van dur Vagte £ 011 626 3e prija Uil Kulpeia iUÏM 4e firiia UV vm de Walle 4262 505 5e vrije Hil vad Dijk 4070 0 0 prlj Korp liösoh 3143 42 7o prij Mil WiHtmg S0S7 676 H Mt irerrteMngaii ia etk iwmnier lUU M iMKHeapen wil Kirifers 13 am till M lun onii li iit V d Vegie IS i id IM M lianUoopeo mil Muller 6 m 11 B i 4aioc B itn n mil Kt pers J 60 M iloognptiagvu m aauioop i4iit v d Vegte VWapringen zoinJor aanloop Sergt Koziu 2 M prvrworpep tcoip VtIJS S3fiO M Kl eWWOteutJerg Ie 1 62 U I lJt iM e i fMnU MnMMisuh 81i H iS faialilaa 1 K M ie prija i orp um Vaota 28 mio 243 a üe prijB iil Zwollo 2Slll a 34i 8e pnja tSerg v Volieuhoven aö ium 40 4 t nia Luit V d Vegte 25 mm 40 Se prijs iierg v Dijk 2 i min 80 Veldloop ie prga Mil Muller Se priJ Korp Wil ieimljit pMl lrlll Mhaar 4e pr Mil Apeidüuni 5e prye i rp Lubbemhuizeo oe pr Mxi Verhuiaea iJaitMUl iiglielde wüdetrljd ie plij Uu Savelkoul 1 m 497 aou ae prija Mir Wijnberg i niiji öJssc 10 prij Mii Mnllor 1 mi 5S sec i 4o prij Jterp Koach Ifliin Ö4eec 5e ytrija Korp lie LoR e 1 imil 54 B eelifWiaeJuewn voor Oüfiwerew eo reyalvq a iiHide ondfvaf ieiereu MaxuauW 7piukteo iu pr Kes Je Luit v d Vegtli 67 p luuid ae Lua V d Uoora o5 p ie Lult Ueauint 1 p dai ailieen du lü de regteiei ui eAOiira ei vnvpiMiis vo nraa i te i verMtiera iMAru tijui der vt eliiuiiiig tot aile éMm werat iMilija gaaeiit Voer da bauMi arawiie wontf 10 volgeaOe iiuMlMiat viuM eieeli euipaoi 10 voorj iuul JoyUOO i 4a hauktfairaut e l MM verpheiie voorraad oU üiU K Oi J l I ik fafaiitiC E 5ÜÜJ erph iule vourrnad lüu dOO K U bankgnranüe lO OUO ver i plKhlo vojireai moer dan lOttOÜO K Ü ixLiMgeramit ham OoUaegid verd ovti lie lirio aiTrekeuiiig waarbij adnia Dog J pCL irurdt zatoort vuor aenuuit Dr liiinW nJijfijaijn ineOewerKlng aiegecegd dd kor Ud tot de helft veriuuidurd te krijgen liet verzoelu om een hiudtwde b aang ttigen overMjtirljdiiig van ileii uaxuuum prtj oilmOLtte beawuar hg den lüieuteul vu bet II U K Over de eieöfrteeMttgen van üo vomnue jj niMpoa T toh enige gotaehtvnviaauiiij tNuéeeB iLtum 0ti t ovcvweekig on d i i 00iuMfcwlie V an l wvt in cootaot met ite U 14 iC te laten alleen aija penoo daasin om veracWiaode cedeneti ver vanj eiij eu te blijven aaiidrinyon oprechlvan appèl Ditbreidlng der kuuringut en tra fitcrtltatief SDfiu van den pnchicu voerntiMl MieteqgHin vaü dea eiiiokkei l tvinlel ew apoodlg r afrekenffig 1 iie iKier Llei Vriee bestuur vii tn eUeallge poaatt vaa idf ksaabaiirielaar die i eoliie met vertiea iwerki l e oenralii pa lMtiaeD mal eu een wiuat VBfei 1 ö pft iOkJ iCi de handelaren Biet veel uieer riiioo aleoiiu I 4 In werkelvkhod tumi dit neer op vjrtlea Alle wiaiwnargeazgii tneger Wordt taertn binnen 14 dagen geen verbo er ng getrtaabr dan wenscbt epr nu pioeJwr pidefin F om bo tia j tHÜler ai bepalen De tVXWHHter Aeeft aierleffeB feen fafe U bloten wonit aae te dringen op ver lipatjng ivan de winauaacga Hel beMuur stelde daarna voor dat aUe tl I Ion xich door ondortoekenil vKui eeit tljat twlrtnden getlr touts boven mairlmiim iwlj lawpen U i n o lii Mieaodll voeieteli bleek te rstardi zeedot fa t awardi t aa a g gaa a a i L n De vPi itaelDg Rr tsamaxaislIoHii NTB Cri Ned Ver vaa KaaakaadeUrsa is üxKlu Ma nnrlilMtiaji algemt jao Ui algstnte inenilw da eer J W F t MMMbaek Is Mj asHMiill tot cereUd Ixawrn Aam óö orde ia limtna de bt preking van Je kmaiag iu de oealrale pftkhuiïen Ue keminguiauiaeie du iai euaod d beapari ng bIj u iraaiu had bought van vesiiteleriaff ffe aaden UntoM it dis kauring en aadere riovea hnl ta eomaOaaie uit ds venwligklg be Maund uit de hoeren Heuaiaoe WiUol K 18 en Viwi Zwet een lonediurtg onderhoud mei dr Blink direoteur van het BijkakaaLoior voor larllc en kaea Elen H tal 9riev in zijn ter Siennt van bet R M K gebracht eu wel te lage betaibig van ilorde iilialiteit en het onder 2e qoai rangwchlkkm van eerste quoiiteit lil verband h jrraede Is op de inetellk van hooger berosp aanaedrongen wolk verzoek n welwillende overwqgjtog genomen Da eommiflele ochrijft de ontevredenhidd toe aan bet lolt dat de keuringpeommiaBEe niet voldoende bekend tl met oea huineniandaohen kaawbandlal n aan het produot 10 hooge e jhen stek Aen r0OB l ie n beiMki onderhoud ook op uitbreiding van het getal certjaSe pakhuizen Overw giBg werd toegezegd Inz ü e don émokkelhi ndei deebie dr mjik mede dot een aldiiaid httjlf ljdHiig irtiddHl in voorbereiding was De coiiimls ie ecbttt het wenschelljk dlit oi i r de raolostrisloo ijuder zal wocd onderiiaiidild oMlaf ze het met bllljk acht Ter Hall s Ravna £ r is wel geen kermis maar toch is er gelegenheid tot vermaak Immers Ter Hall is gekomen met zijn nieuwste revne Enypeomaar Endat betaekent dat ftet gednrende eenige avonden in den Schouwburg zal daveren van het lachen en een luid applaus zal opklinken voor de leuke moppen van de zoo zeer gewaardeerde artisten en voor de amusante e goede vertooning van de prachtvol gemonteerde revue van allerlei aotaaUtaiteo van walker samenstelling Haori tet Hall zgn wederga met heelt Wat deze revne voor het voetlicht bKBgt Veel te veel om op te noemen Tronwens de byzoodere bearing die van ter Hall s revues steeds uitgaan zyn meer in de aankleeding en uitvoering gelegen dan in den inhoud die hoe kan het anders een samenvoegsel is van alferlei actueels maar dat tooh met kunst en vliegwerk tot een geheel is gemaakt Maar dat bezwaar tegen de revue op zich zelf wordt nimmer gevoeld by de sohitte ng van kleur en hoht die de revne van ter Hall slaohts maakt tot een sprookje mt bet rgk der f antaisie Hoe weet ter Hall zgn figuren te kieaen om ze te plaatsen in een schitterend milieu dat een hlst is root deoogen telkens weer Yan den inhoid willen we toch een enkel woord zeggen In de drie aoten waaruit deze revue bastaat ispi ekt de revee artist o a over den veenbrand by Emmen met zgn htstorisch gewerden slapenden burgemeester die zich van de Haagsche brandweer niet aantrok natunriyk over de diWribatie en rantsoeneering den brandstoffennood het tekort aan Woningen over de politiek enz om ten slotte te komen tot een apotheose over den wereldvrede Maar men moet deze levne zien om ze naar waarde t jA n eii satoten Alle Iinlde aan de kgaondere fsaaie oestueiaeiing en aan é regie roor de eorreote opvoering Maar er is nog iets waarop wg speciaal de aandacht aoude willen vestigen en wel dit Wat zon een revue zgn zonder een Bnziau en de Nisuwenhuizen Wier kwinkalagen tot aenonbedaadyk laohen doen uitbarsten En wat ivaivnli Havr KOhler als Annemie nsietiaBn a ldaame rol om al de overgangen van Jiet ene in het andere tafereel prachtigte arrangeeren I Men moet ter HalPs revue gaan zien Ze is kottelgk ze is heel amnsaut Zang dans decors het is alles ver lokkend mooi Ze geeft een avond f van byzonder genoegen Je laaht je geaasd I ovimwMrmn Dinsdagavond werd door dA burgemeester eeq persoon aangehouden welke op agn rgwiel 300 stnkken zeep vervoerd xiuider Aouoant Alles werd in badagiigeaeanen ia AHD GOUDA Q£fiOB£N 29 JulL Willem J hanea V S Keteiz J U Holt I o 13763 ATe J Vrijdag d Augustus ilUH mum VERSCHUNT DAGELIJKS A BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN raoizoMiani Cto la naivadaa eo kostaa Qasraoa adnrtsatUa sa lafi ABOmnaueNnnuJS par kwartaal UI par a sk M at mal ZoadaasMad ac kwat aal l U psr waak IT esat oma waai da kaass liic par laopaTm laS Fnaw psr pest per kwartaal ƒ 1 1 a et loadafriilad ItMT AboaasaHBta wordsa ilaiel ka aantaaisasa aaa aas buMaai HABR H OODDA b Baa aBlsa daal eakkaulalsadap tkaatona At fWÊ amanUat m Ooate sa sastrakas Mmraails tot ilaetaaaonkrlac i 1 niski ftM alk mial imst t U aa Mtsa Ooada sa da baaeiiMBci l ncal fMI sB estai a ar itJÊ AliaaiaMki Taa paMW mItaSMiaL U eaatpvnnb KedMtiei Telef Intero 54S Bureau MARKT 31 GOUDA te dikkpn Als edtte Amenikaan een mei ael van idealiame en belaüfaucht probeert hij voor lijn land een aoo gnrat inogel ke winst uvt deaen oorJog en voor zich zelf den em van den bevrijder van het mensch k m te haten Dit bedrog van de werekt alu ffold het een ki uiatocht tegen den vemieenilen stokebrowl kan mot fMn enkele redeneering onacbadelük wonten vmaakt mei alle geweld tnoet het uit de wereld worden geholpen De ceniralen vochten nu voor de zege dei waarheid De Lokal Anzeiger zegt dat nu lUet alleen de verdeiUging van het vaderland in het apel xs maar dat het Tlngelschc impcrialiitme verpletterd behoort te worden De vredeamotie van den Kükadag noemt ala een harer oorlogsdoeleinden de vrijheid ter zee Deze en de veitrijzeling Vin het Engel sehe imperjalisme zijn elkaar dekkende begrippen In de Tögliche Rundschau heot het O U Den oorlog die de Düitkher met ftigeland voeren is Bnttanje niet om eed miaveretand begonnen doch met Jpn vitsten vil DuitschUmd te vernietigen Vandaar leidt geen neg naar wetgem ende vriend schowler voehten eepst aan bod moeten kotren Laat ons niet den ml s lac begaan om de inaatAchap te ontbinden ahi de trUd aditer den rug h De woraUt m1 niet dadeltijk In haar voegen zijn en indien gy de moa h i met al deze groote volken ontbindt een maatschap met l oed verHtavlgd xull n er inentuhen volkomen bereid i n om er oordeel Uit te laan 7oodra de ooriog voorbij m Derhalve is hot van het nweatte briang dat wij wanneer de oorlog tedaan is en het overgangtitijdperk is aMigebK en ii ceval er niet voMoeade ml aljn om rond te ko men de maatschap in etoad t houden en elders tot het einde helpen zoodat de broederaohap blüve Het standpunt van Lloyd u org beteekent dus een ooriog na dien oorlog Het Kngeische ïjigerhuis heeft na een re lc van Bonar Iiaw een credlet van 700 nVilUoen goedgekeunl De vermeeidering der legeruitjaven komt loo ei Bonar Law voort uit de zorg voor het rantsoen De sterkte van het leger is nu grooter dan ten tijde dat de begrootang weid opgest Aan het einde van het laatste begrootlngsjaar weren de bondgenooten ons 1 332 000 000 flchuhtig p 8t en de z fbeflturende gewesten 194 000 000 De huid van de geallieerden beloopt thana 1 402 000 000 en wan de k minion 208 600 000 p 8 t Rusland is ons 568 Krankitjk 402 lUUÜ 818 en de kleinere ataten der alilwtte tUn om 119 milfloen p t whuldlg Ënj elalHl K eerfito minkUr xal 7 Augufltiui m het La rerhuls ten rede houden or d l M rlil rt t uid DE OORLOG Q veoht n benoorden de Oupoq De oorlogs wineteni De Duitsohe imps over het wijfde oorlogijaoip Engelemi s leoonomisohe iraiitiek Engeisoh oorlogsorediet itmn 700 mftiioen 0N8 OVBBEieHT ie l56 kf tlkana gestegen op bijna 23 000 De 8352 maohmegeweren ziJn er thans bUmt 3B 000 geworden terwijl het aantal voertuigen van 10 040 tot 66 000 gestegen ia dus vtnzevenvottdigd De Aan pantserauto s zijn er afgeïien van de vemieti de 363 ui Duitsche handen gevallen Daarvan ifèen in het laatste jaar 3 0 Oaarbü komen sedert 1 Aug 1917 ongeveer 1 mallioen geweren meer dan 6 miU lipen granaten 200 milUoen geweerkogels opgeveei 3000 locomotieven en 28 000 sfoonvagens Lloyd George heeft over Engeland s economüichen politiek een lange rede gehouden en daaim heeft hü ook gesproken oVer de ieg nngübemoeienissen na den ooriog Niemand denkt er aan zoo sei Lloyd Jeorge om het tegenwoordige controleskelael na den oorl voort t Betten om aaa het tegenwoortlige sttlsel van afreng Ingrijpen in het particuliere leven in den oorlog 1 roodnoodig te bestendigen Maar voegde hü er aan toe Het IS oorlog Om te overwijuien moei di wAtdan g voMd toor een gedkidpHiMNtw de natie Er zijn twee of drie dingen die moeten ibtiJYcn zelfs zoo lang we tien overgangsatijd niet achter den rug hebben GiJ zult geen grondstoffen in belangrijkehoeveelheid krügen zonder dat de regeering daar de hand m heeft 1 Gij nioet het vervoer eveneens organiaee I ran Gü hebt bemerkt dat de zelfbesturende gewesten die achterop z n ten aanzien der Britsche fabrikaten het hun toekomende aan teel zullen hebben M ar we hefcben meer te doen Wij moeten de tegemitetlingen niet vergeten tussdien degenen die zg aan zij met ons vechten en die het recht hebben op den ateun van Bnl tanje In zake het herstel van de eneantiéele voorwaarden voor hun mdustrieele en nationale leven U kunt misschien vkn vijandelijke zijde e n onlei krijgen die u meer voordeel belooft dan order die zou komen uit GrootBrittajije de dominions of de geallieerd i Ik vind dat de menschen die schouder aan iDe verliezen aan ingebouwd materiaal van allerlei aard ijzer betwn draad ba rikken lazarettan genkkampen bekleeding en uitrustingAmoguiinen veldspoor w gen gerei en brandstof welke de vtfand in het O en W zyn toegievoegd zijn niet vast te stellen BBMENa P OOaLOGSMBUWa Het IS duidelijk wat de bedoeUng is dezer opsommingen de ooilogvoerenden willen er in het eigen land den moed in houden door op de behaalde winsten te kunnen bt en omdat het enthousiaeme voor den krijg heel is verdwienen of uiterst genng ia bij aU n zonder oaderscheid De leidende persenen in de oorlogvoerende landen mogen ter gelegenheid van den aanvang van het vtj de oorlogsjaar nog zulke van geestdrift tintelende redevoeringen houden het is niet weg te redeneeren dat ook in de oorlogwerewde lanJen steedfl sterker stroomfii en ziiïh uitspreken tot beëindiging van den sta ijd Aan de AniiTlknanacAc kust i t iKiMimhi Volksztg bevat hot rapport iin tfu Diiltschen diiikbooloocninanfUni die Aivxt dagen van ceu toch lange de AmdikaanscliR kust js tiTuggiekuerd Toen de duikboot ongevper vijfhonderd iiii i li ii OoHt ti van de Hermuda eilandt n wflH zoo vcrieli hij werd zij ain Ie AirM rikaanenhe atatk iiK giCKlgiialeord door ren NtoofnHohlp dat een draadlooEe iiwiübling had Toch vMt dr oooinuuidSJit zijn taak op en rekende eerst met dri ZiïiUchopüii af die geen draadloote inrichting liaddeti De beuiannlagen wer den aan boord genomen en later op een I öjDciiischip overgöbracbt dat In zich kivatii 4ati e n ander itooawoUp d Carolints dut drithoiidiTd pa uMtgierv aan boord had v rden waarwhuwlngstlgualen gpgovt n Het topte echter niet Toen wij naderbij kwuneu bleek dat bet ouge I iDe Duitsche ochtemtttladen hebben alle atttkelen gewijd aan het verstrijken van het I vierde en het begin van het vijfde oorlogsjaar Wy laten daarvan eenige korte wttdeksels hier vokgen BINNENLAND ïDe NoTdideutsche Allgemeine Z itung isohrijft ouder den titel OorIcB edachten in het vijfde jaar De veroveringsgedachte is geen duurzaam werkend oorlogsmofcief Zoo had de entente een sterker aanauormgsmiddel noodig door een stelselmatige belastering van den tegenslnndera Terwijl mendeDuitschersuitkreet veor hunnen en barbaren leidde men alle verdenking van 2ich zelf af Met verdraai iqg van oorzaak en uibwenking werd den Dtiitschers de eigenlijke schuld aan den oorlog in de schoenen geschoven De vooratelU g van het Duatacbe onrecht heeft de Amerikaansche president daarna nog weten aan ïloe kau je veronderstellen dat Ik mij dat herinner ah Je met ulke gtrootii paKseu lo 4 t Vraag nilj leU geBakkellJ kers tutdat ik op adem ben gjukemen Zoo dat k beier Laat een ilou Ten euTHle Ullly Pltt en Saody tfac bou was zijn grappige Schotaohe naam ook wwr Maar hij as toob too koap Daarna kwRmen Jfnuuy Day Oliver Halg Harry Pries PrleMly en die aaidt krullelwi to New Port hoe heette hij ook wwr 00 ieU alN Fmuk 1 t niet A teria Of nAmöbim Fred Het hegfiu hi elk gi vai ïM t een F Daarna kwanwu nog eon stuk of zes TrMmtlandiich allerhande drie e vier veraoUIlende kleurat twee St edect van Parijs een üermanlV iMi PaeHie en vetsol Mene Arleoua tt en o zooveel van de Cuutfdlijn die allea op een A eindigen lone keek ha r vriendin vwbifiad aui Ja werketljb en bet waa felaof wel teii ook schepen van du CuoanÜIJn ware laalia Aaloria Te wilt toeh niet seggea dit je wrkM d waart met de zeven xeeta en het va tetaiul van fiuropa riep f one baar vriendin met verbaaiiy ea Mdnik Un zUnde Weet je bel ging oo veriilaarde Idalla 3toria en Ik st ea dllcwlit den 0 aau over Ik ga altijd vroeg o ar naar beneden om te ior eu dat mijabut in orde wotdt gemaakt geel Oen hodoeeaUy eeo fooi en kijk dan naar het aaa boord kofues ran de pMwtf ere D ii aoeken rta en Ik den koapate uit ea dobbelen om haal De veriUier baeft da hreeda kwM 4 M M Ik a c WH vroLg do i een kJooe er opg voede lone oor wie eon verlovit vvelnlf minder ernstig wAa dan een hawelijk Zijn tOMittuiunlng voor iMt verbri ea van ipyn verloving met Ralph id Wolia met en trillend vroolijk laobjo ïk geloot niet dat we vader iwLUzija gevallen met de roedodeeling Jat wo verloofd waren I Deden we wel Aotoria Het kwuu niet in ons op Wat hadden Ralph en ik arme uitgaan met de II Uaob Central en de laatute graon ipeculalie O neen Ion hrf waa papa idet die de Hardeu JutU camUaaUe deed apriu gen Het was Bllly PiU die op het tooueel kwun neen ik verga nw hij kwam later liet was Harvard Bobb xoo u anKÜge ongen met wlen Ik gewoonlijk gllig riidun oen beate joogen Hij placht m jn hand wel een lar i K tA t to houden Ja dM deed hij Uaar hij ihi d hvt zaoaajdij heel anders daa Ralp Harden Ik moest altijd mijn rlogeu alteggen voordat ik Ralph Harden kon loeeiaan te naderen Idallal riep baar zuster blijkbaar vtvsohrikt idt Ale Ie niet ophoudt dan ga Ik i elroohl naar moeder 0 stil AMorla Ik leg je je b at vervatend met je verwtwaerdlgd IdsJia bij elk half docsijn wodnten dat ik seg aleof de hehiet zou luvatien omdat Ik at mljB beet doe giMe wenken te geren omtrent het verlooM ziJa kklla Jndd z i le e met kardeu klank In haar stem Hoe dtkwijls beo jo verloofd geweeet et al te bekoorlijk jonge metje deed kMo vuiig aproosatje ê mh OMinldlff lu e4e rOtflflOVOVIa Jij nu éena hoe het behoort to gaan ea heo het ga ala men verloofd Ie Ach zd Idalia pruilend ik dacht d t je verstandig waart looe maar in aouimige opalchtm beo Ie niet wijzer dan am watorhom uit New Jersey eij gaf Ione a anu een lloht kneepje I toen sij oen kudde geltMi voorbijliepen die elkaar duwden en bootten ont lichter blJ len heuler te komtai die ceaM gioote etukken grot zout liet likken PaariM vervolgde zij lanfpiaAm al me haar gadacbten iu bet vereen verrtil ad Ik barinnier mij hoe het wfts toen Ik met R4lph Hardeo verloofd waa IdaJia riep haar zuat weer oog meer ontsteld bedenk als je blieft wat je cegl Je heat nooll verloofd geweest met Ralph Uardenl Ban wa wae het In elk geval eenze r gioede nabootsing er van Hel wasbecl aardig Ik was er volkomen tevredtn mee WiU ui lone denken vervolgde Aatotia met eenige acberpte Nu wat zou stj aodcns denkeu antwoordde Idaiia doOelijk dan dat het eeu heel pretüg dinfir voor me wae dat was het eu voof Ha ph ook Ja Storle met hem beboar je geen oofleabUk medilijdea te hebbe Hij araweeide sidi koatelijk en verlancde naar meer Dat z Ik je nu Ctedur de zes maanden die Ik met hein verlof d waa kon Ralph Hardea zi n iel niet lijo aigaodom neeiDen Laat eena zien dal waa drie jaar eleden Slude dko tyd beo Ik twee neen driemul verlooftl geveest Ea gaf je vader leUuna maar loedal ie Je verlorinf vethrakf