Goudsche Courant, zaterdag 3 augustus 1918

u J I LL III il I 1 I II L l E GROOTSTE l N a iland op het gebied van TaptlMin fUUImtf AAU fpff 4n is bU het vnfl owfe hekemle o sofiedo dres van Goudaohewagonatfaat ftotk Achtarktauttr v r MUM 1 H H de Merk Zonen mA a P JAB V M JA 1 CMM M aaal nan la baxoakan Ht nu mem t laaoR ni taMT da labatailMn wMl WIJ RADEN U AAN A ïL H aSjyrn waardoor d pr m m wma jMlIerftiaMafraat lOS Vr KSS Talaf 4341 SOSII ROTTERDMII joKUa ïËuiïan i y IW VOOwilAAP IO QOO WQIXBM VOORTZETTIMO n OBS CIKTB PBKRNS IW 27 lïo y Btfliliiianifi ailsclm w n lüéni DIJKGRAAF en HOOGHEEU1UDI N vtn RIJNLAND eullgq op wfEKSut 11 umanm ma de namiddtgi 12 uuri in het GemeenUndshnis van Rgnlaod te LEIDEN by enkele ïnaobr ving Het vernieuwen van een gedeeltf der Nmming wecken van s Molenaars brug te Alphen a d Ü Het bestkgjt No 245 met éé teeliening zijn Vqor i 1 en do göüeifeldeinsolu wnMliiyatten voor f 0 60 verkrijgbaar tfer Secretarie van Rijnlasdte widen Jen bij den Opwobt r wnRijnland de li8 0 de Kiui k t Gonda 1 D iasohrgvingsbiljettep moetenufteritik op d n dag deg ËMMlBgde vó 5cw ddw vóór iSipn n debaa in bet Qi nieeol ndd nM vanRijnland te Leiden bezorgd via oi vóór dien t franco bij DtfkgraalesIloogbesinjftden ztjn ingakomw iabeide g roUi moet baiton op denomilag geeolutaven zijn imwhrgvios biljet voor beetek M5 Nadere inlichtingen te viprkr en b itn Mgfmimr tta SKsltad t Leiden op het Gemeenlanasbuii dea Woenadaga dea vóórmiddaga vóór d beateding en ba dea Opzkhtei van RijnlaiKl Ie Qtobda Dijkgraaf en Hooffheemraden van Ryoland WJNACKER Dükgraaf C W VAN DER POT Bzh Sesretatis UjdflO 31 JnJi 1918 1730 64 UmpU E n Mi 2133 12 Fa Weijer Hoefhamer APOTHEEK qpUWB 135 TEL 37t A VAÜM EENIQE VRALIN4SCHE RUWIELHANPEL VUtWVSN EN REPAMKREM NIKKELEN EN EMAILLEEREN INRWI VAN RliWIBLEN WMUHfi uooa Ruwmwi VolanenaixMt lShl7 RottMd nw 19S6 10 RIJWIELBANOEN icprden o dv Oiwntia cvulciaiieerd ook oAeuw SiMtdrtdeo InMttea billijk tarief to m flroottti Rsttordinifiltt Vulcanjsurlnrlclitlng Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNDIOE Spreekuur u 4 aur PIJNBOOMSTIIiMT 41 COntaoovd 1085 OEM Haaa bd w 3 7 10 lONE MARCH KMC M SHMMt a B OLOtaBTT Tertaald door I P pËliWEWVA OWKW IMkA twbodan aji Zoo waa Kearney yroef la bat Jaar la iMt beall van de duur botaatde lUeiiaio van de Jldsen PetOT JOMi ou Chrjetiaii SMtfti lot gioote lelcunit IUilg vau i n advocaat zonder praotijk te Loiulen a aan Sitataali prediltant et SttUlee aiUdalon dl op de ineesl ooAtiateliJke muula die ciro taeheeiiactie AmerlkalJiaolia o aJ wa enitog alle Biecbis toewenaciiteq ea da aavoeleM van han liart heftig in daSaUJIuolie bHevcn aan fVi Ar te keanen gaven En piaAireiMie een 4fi of IJever een ar aadal hij dCfl koop had goslaitem THu Kearney geJoi g HIJ Ueld van de ndcMglietd van het fa sU im atralen een snelle en grqote overwlnulW bekaaid heen De gnrone bergwkOiHsere aaan uf niet te arlndelwald urn kanen en de dorpeetraat racial dan Armd l t den Beer beheotde h n geheel ladne niel geiijauate gids ledere paJdeedra er dfe zioh wenachte te verluifen vaa aa knapiat tot het kwtd en de W tiatl wd l TMtnoa DMi ill Oeedkoopate en solledite adrea voor Mcubeleju ala Taiala KaïUa Bidfettra TheetaleU pUl l iiU4 rUn P M I tin TMr MaaW t ImnHIkadan a 20 OWTCnNl AboiMieert U op dit Blad van den grooten UITVERKOOPm van Costuums Stoffen Costuum y rokken Witte linnen Rokken J Blouses enz tegen ZEER LAGE a PRIJZEN in het IJ Iblousenhuis Kleiw 91 GOUDA Telef 552 CaPECTlPiBRIEK ROTTERME WouHuin 31 Telef 10303 Rotterdam W OT AAN in gfoot MipMiatnt Klndl r n longmns i ekk f Domi s en Ulsters in prlnia tolfan tegan l p SJ m Bil Kkrififlijk nTra en wordt vermaldiag ttvnMgd van dit bUd 2734 3 k illlEK en HERSTELPUIITS vao WEIIKTQI6EN in NIOrORa AANLBa ymn IMmk liÉ eo Xra btiiistaltatiis tm ia lll lltk J VAN DUIN C o Gouda 2703 2 I voor PHCIAAL Al FIJN LIJSTWERK om foto etson nz SpoMÜgo aflavorlna uaaatra Ateliei TH TUKKER Fotohandel Qouda 2786 30 Z Verlangt U sterk Schoeisel Een adres t De Goedkoope Winkel In kwalltolt hot Boalo 3 In pri 8 hot Laagal § Stooda hot Hlouwato a KLEIWEO I HOEK TURFMARKT TE KOOP EEN BLUK WtfOmililZEi mei 3 WinkelbuizeiA aan da Waar an Eraamua t a ath Co fcc bij gadqalüan Te vraj eiK Kviemclk loot 140a Goud 2qp5 40 l y eth ehi it k 5 957 PafldlirJeveii l otale oir Htati njliii f 12 500 000 Mim i l ii vereeDJ Jiio Wantoor o QOUDA Kapitaal en Reservan f 7 200 000 COUeONS EFFECTEN VfiEEMD OBLD DEPOSITO S HWDELSCREDIETEN INCASaa HEISCREDIETBRIBVENt IN EN VERKOOP VAN WISSELS AtrniNBTOATIE VAN VBR MOOENS CHEQUES OP BINNEN BN BUITEN AlfOi SAFE DEPOSIT QUO TE VOORBURG op Woanadaa 7 Auauatva a a dea wun te half iwaa op de 1 4 UBBWk lTKlAl l rVm f RHwMbwwaKlriMto Mbil het twpaiii KOtHNOHTWItHEtMINALAlAN 2714 20 Bioscoop GOUPA VOORUIT enOOT ATTRACTIE PROaRAIMM MR 0£ZE WEEK MET HET HaOFDNUHMER i DORA BRANPE S GrftDi mimi filMVel i vier atóenliagfin io d hfwfdrol de t li fkxKMd bcroemdq 6ïnMUic0 A STA Ml EL SE il di da rol T n een verltoolen Trouw op eminente wlfae rtmtU De film boeit den loenheiwer v i bqfin tol eind Overal behaalde deae film een norm auccea 2742 50 zpMaatf HCKU VBBBHSIU Vtrin Mn Iwwtoidl lilHifOQMiniin t t BWtfHIiaTBH AU XOtllEK Kostelooze G iw4J M Korporaal b d VestiDg Artillerie aC Jon eIin iu t 19 tr kunne bif d I lnK tle C mr i t Namlan in dienil Iraden D lum van oplcoinat wordt deo dan EbBi a vl nfi n 4aa Yaat e teld Aldaar ichiedl de opleidiatf lot Korporaal bij een der Korpa o VMIing AnUtaite Da epMdia la Naarden opent den ve tot dan Qnderofficier rM Nadere Iniicblinien worden op franco aanviaat iieralrelH doa dn COMMANDAMT DER mSTSnCTIECOMPAQNIE la NAAROBN 1319 20 Fa W Il n ZANEN 2 a Hav o AteUer voor H maéam P tret Fot raS VRAA GT UW WrNKELIBR Hmaue Sü Weirelclbopoomcto Meubel en Linoleiunwas A Se R A Had hwte artikel voor h t w q ei M imibalen ea llnn uiit la VOO B ood fc oopo p on voordoollaor in het j ebniik dan df k ta Umivw nnpi één flesclt A S R A en u MP niets andera gebruMen dan d vloaliiare neubal an llnoleumwas A S H Aè Waar Met vmiu imr wande mm dch tot onze HoofddopOthOHdar voot QOUdO ea onatreken de nu 362 60 I VAN Oa W P K Ofoaaler In Koloniale waren OOUDA Hoderakschoel voor 6oi4 m omliggeiide ytoalsea AMfMiou nq i TanMiUM vaor M 4 4UMiniM te MinTMka € k d i aiird b $ Kon Bed 26 Aiifc U Nd i Opleiding lot Ooatomtftray Ooupaaaa ait Laarai a tt nmnliU mr mn nMk h iNm mill MlUi u imKU De Scbool la vefplutet re Quavo 169 B ir Oonmi lil wier Kr Dames V HETZBLBNDOORN Eleotriaebe DnikkertJ A BaiN£JMt ZOOM Ganria kilBAan aaamaUao K 43305 A7 l DiiiftdAg 6 Augustus lHia l TS S va W © e3a dL ert©xtti©TDlGud voox Gro CLd a © an Oiioa tx lc©aa VERSCHIJNT DAGELIJKS iJkJ BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN iMOBZONUN ncncDUUNsiNt h t tmk Ata atü o de T a alae N ABNOHnmnwaUBi ti wtw l Ja sMMk U ee Zonda abteT MVKBTINTUPBUBi Uit Q wb a e i Haa k i haÉBBaaati at ilaailiewwfalMU 4 retel a a elka M l meer ƒ X balta a da tekm wll iia fa a fc a M i a n Art tia S £ aaatpaeaMiri 1 4 1 iWwn AdnrtMifclobatvux m uo A i a e4Mtfe T tfatw 45 AdmioiatMde TaM IntM 82 Bureau MARKT 31 GQUDaI ruggeateun haa t aierlafen Evenwel er bly van neg een voldoende aanUI bearvaren over die de BnUnte ad bebheo te ovanrla iwn Uiatidit Ia de roging lia an de bolaimlkl tm bbwenlBiidaalun opataiid m het lavMite racpen die aou lijn uitgegaan van de linka Twolutlonnaire partyen gesteund deor da Bntonte rtiken Df vraag i dus heaift het Kuseiaciie volk genoag van de boisjewtki wea ekt ket ean andere yegearing aan bet roer e aian komen zoo ia welke regeeriag Het Ruaalsohe volk dat la in boeAlaaak de bawenetand Haar deae liet mat wantratt wan allea tegemoet at de kelV U ten val sou kunnen krengen daar ae van deia re teenng den igandom van den grond heelt verkregm Wat dat voor aen aan don grond waarop bet wwmt gehaakt raa wil leggen kan alleen ean man met den toeabaad op t Busaiscfco platteland vertrouwd volkomen ba r jpea Wie tagen de boljemki lecht vecht tegea de Ruaaiscbe boerenbevolking Well belangen ataan de Baleatemogendlieden op bet oegaiibltk voor den genet 7 In de eeiate plaats natuuriVk de eigen belangen die samengaan met het oprichten van een n euw fvotrt In bet Ooaten Verder moet dus de Entente werken in het belaag van een regeeiing io Itualand die wedaMm tegeo de Hiddelrijlien wil vaehtan Dat lUn liet de balijewiki die vrede rillen vteda tegea elkeai pr s De revohttlonaalre aootaliatan hekken geea wUoMde maeht alleal iete tot atand te toei en de hulp wn da btufeiiiaritjen huoMai ae niet aanVM tm dan dat e i t t u gla a a r tet den vniegeaeB tAeatand xou beteakaoieii Daar la de boei k aUling met alle macht tegen kant Be aikeidera kuanen eveneens van wauwe QOxlQgea niets winnen Sleehte de reaetia kan eenlg voordeel bakalaB b J een iDCIiJc n van de Entente maar deae ia te eusllteleaa d n vereiaekte ateian te verleeMn Oaartagea ztjn echter de llnkache partijen in 4e landen der Sntenta scherp gekant Tan slotte kom ik dus tot de cosclusle 4 t 4e Satwte het nieuwe f rent In het Oosten eU aal moeten voimen Wat dat op een f ttnd van duiienden KJf leggen wil bacrUpt een ieder De toekomst is in het Coaten voer de Entente imw niet rooskleurig teur der univeraiteita vreuTwnklinlak teBerlijn heift een onderzoek ingeateld naar het aantal vrouwen welke na het ballalen van het artsdiploma het beroep van geneea kundige uitoefenen Het onderzee liep over 1078 vrouwen die van 1908 tot 1 12 aan de Pruisische univaraitelten in de geaeeekunde studeerden Het bleek dat M W deaar aich na bet verkrifgan van het artadiptoma ala geneeakuadige vestigden en wetinaam iiloven de overfge 40 gaven bet beroep op waarvan meer dan de helft wegene huwelijk de anderen wegens ziekte tegeulnof andere omstandigheden Vete ttHkomat en andere ervaringen welke de prafeaaor b J het ondetïoak opdeed nopen bem In het algem n tot de waarachuwing tegen den toenamaiwlAn 1 t DC OORtaOG UBUUt I Hitribiitle van vwkeaetlaiaah to Bnawl Naar wü in U Salgiqae van 2 Augua taus lenen werd dan San door den BrtiaaeU achen omroeper medegedeeld 4at de b wo ners der atad aleh iwnaf ilian dag gaduren i een tUilaverloop van aea weken van ge hakt varkaasvlweacb keadao vooralen Pef persoon ibeeft wen recbt op 100 gram tegen een prlja van fr 2 S0 per raataoen tarwotoaiit dar RuHaoliara Eaa baaolraawinii nar dan loaatiBaid in Rualand ONS o KBmem den en goam langs de wegen TOor de infan teite Mit De Tuiter dt af waar ü tuit epmac lMgeweerpeéten en bindt den str d iMm o vemieiiging of tet den tepogtocht Het Duitsche Immt liep Zondag ten Oos ten van fioi uoRa 4 enoarden de Alwie over 0Miene i Tinnes ng den nooi detUken VmWovMT J F M b6n hebhen nu de VieeU Tmê oveiwehMden Eoodat bet vrUwel It aan te n men d t de IXiiteehem zieh MO 4en aoovdel lwn oever der Vesle niet eullen kunne MndbevM eWs dat siy uit het geheele terreinvak tusschen Vesle en Ai jw ORiege imseten wijilifa THsibm dat Zatewiag in handen der Amerikanen is gevallen WM een eentnim van het OuHdche ö0erbftituur ei ala soodaoig van hÜMndere b tee ni voor d knUg fiper ies in deie goheele streek Het eepige Ijchtpmt vo r de DyitMhera biï dezen steeds voortga oden teAifftocht xb de tactlet die catastrophen door hyn artillerie we te verhinderen In Europeesch en Aziatisch Eustand ia het n toestand van ellende ÖiiiïiTOlWid eche strUd en ziekte teisteren het eenmaal 00 machtige Gaai ensitjk weHcs lioofd zoo luemJeoi 4Her da en ten doode werd ge BuraoauNP De Daltaefce eegal la Uia Het resultaat van den reggeoogst in Mgem n tot de waarachuwing tegen deii Duitachland Ae ondanks bat oi stad e toenemeoden drang der vrouwen naar de weer in hooftteaak achter den rug it is nlvemitelt eoowel wat den korrel ala den hahn betreft J fi eik i3Eol wooMt lUchtB hebben wU wi MB la taie Mi ziiiWt tauwion w jaen op Ie ioMniiw aM 8oUa a door ile CUolHeerdetn n op 4k JwiMkeDis xiawan Het him dat ite tftWMifMbti tf iDwHaelwrB dia volgens de iDuitsohe berichten volkomen gasahiedt naar Mn OAWL enMakt pla tegh wel wnu Otf n SlUïlteripIaata heeöt dan de klaarn kelyk was ondersteld Want een oadar f Wu ificU l eft aatuurlUk ook het Viiiltt A Itf eiri iwl üeh tnak sednoiit bU de AVviuMKiaff wn het offxwtaf op ie ivii loiiii eiren aeer gunstig De opbrengat van den gent eogat zal Abel en die van den havereogs enkele malen aoo groot zUn ala die van hei Bfgelonpen Jaar Met het maaien der tarwe la men begonnen Ook de voorultxiehten vooa don oogfit van late aardappelen en voor da opbrengat der groentekweekerijen zijn aeer gunstig eveniria die voer den tweeden hooi oogst De suikerbieten staan uitstekend Da totale epbrenget van den oogst In Duttach land zal die van de laatste jaren ver over treffen Dl Influalrle In het Bakrtefcied gtdunnde deaeorleg Men aehrifft ons In 1917 was de bedrlJfswinBt dar 18 In het Ruhrgabled geveatigde mijnkouvénaataehap pijen 21 millioen Mark of 90 grooter dan in 1914 die der 12 aamlooze vamwibicihap pen S5 millioen Mark of ö7 grooter en die der 9 gemengde hoogovens 171 millioen of 71 grooter Van 1914 tot 1917 ategW de gemiddelde loonen in het Bubrgebled bij de eigenlijke mijnwerkera van 6 17 op 10 42 Mark dus met 58 9 en bij de overige mijnwerkers van 4 49 op 96 Mark dna mot 66 OOSTBMUJMIONOABUB Ërnellc gpo or weg on g euk Vtt Knkau woidt genxM dat In don naehl an Zateidag op Zondag nabij Oewllclna een ematig epoorwegongeiuk healt pjaala gehad Op de apoorwegbnig bemerkte de inaebinlat van een gomeogdan trein veor idch irit een anderen trein HIJ gal uil alle macht legeoMeem Maar terwijl de 1 1 peraonenwagoiw dlo sia i vlak adiler do locoinoUel lievoBder rem4eii Unpen de daaraekter gekoppelde iM veranda remiaen voarilene foederanmageoH door De dnik van daae goederanwagena perela de pereonoDwagens omboog waarvan er t mn dB beug In da Wrtidiael statiën terwijl er 3 aan bet brugj hooM bleven haiveo Er zijn hitlptrelaan naar de plek van hot ongeluk verliokkao Raeda lijo UU licbl en 6 ivaargawonden evsndn OEXKAJINA De apeor wegatakiDg In vele dlatrlcten verloopt do epoerwegalalklig In bet N van Oeknlloa I bet verkeer weder normaal IM aantal erkwiUlgcn oeent toe BU de i ioorvi pen rechte van deDn epr Is de loaalaod aanaieolijk rerbelefd Van Klef iilt WBs W e M deHt i VW Dmt h Waden iJ u df l üt t ffd 4j t ilHit pldti vw d n aanVftl 4 Hi 1 Mti dit Mtil f trategtach niet 1 srMt 9t vom hii éa t n We dat h t IfKlit t ct riie mItAtfn Jfcwsft ftpgeleKftKl fi die t ïtwi reftultftten masten dan zijn het terugtrekken m U V Sti Onle 8 het t B QÖWtfief der Getril ii esden U t Bent wMAli eai ctraaanadeaUa epnWicwi van 4DKt w arin een kcaner van Rufilailö toestand lp deae eerlogstüd daaromtrent het volgende ïwt ifl verband ook met de inmenjpng van Japan en de Vereenigde Staten Het samengaan van Waahington en Tokio heeft aan de ifffita i i RualNd en niei W Oostelijk front op te richten ten slotte de noodige kracht sa e ea Io het gebied van de Moermanakust is alles vrü gUid van stapel geloopen dank zij de inacbt der vereeniarde Enjelsche Fransche en Amerikaanscjie geweren lit Siberië beeft het der Entente niet aan geluk ontbroken oanjieaien let de omstandigheden hebben medegewerkt allea in den gunstigatea zin te laten verloopen De Tsjecho Slowaken zü n een niet te onderacbatten steun voor de Entente in wier lienat n soliUi ge etaua da opkef fing van de Te ei hill nilB bolajewistischejl regeeringen en de vormini vap een alge meen Stticrische regeering met bet centrale C ag te Oiaak wei4t i eveneens mede Het katoog van le Maa ekea t ar GuaKÜan die tegea interventi waa enidat er geen eensgezind Sükeiië kaatoBd is daarmede van de baan evenals een gelijkluidend bezwaar van deFiMKbeaaciaataleaMraton rans allen fie 3 W rdt jfevtwW tw S w 8ou i na de intruimwit dow d OmtWiiie f oa getPtrffcn ïfl vei sfihïHende atvaten z n Wnnitieve Jiaawadfio aelwttwd vftn üa en f ittil a t n ji i ii uilten De Dwtscliera Jwwidw blükt r stJ aatKOTftöbten v iwzi n Boomen aiün oniïf6 uiItt en iwara Qver den weg Klefld IJier en daar i in Quitache oB h riften ant ebraoht M flomiiuuUntur Stadtliftuifl f mrui f r © föziej e 7 j Feldls aertt De kathedraal nj t ihaar eerhiedwftajrdijfe toren b in 4e Ude c it lüeuwe ni verStfïhe wopde Daarent gn is de kerk St je ide8 Vi mes niet meer erniinkt dan in AlDtil In tfe oi eAveIden ropd tn de 9tad vJct njen nojr hee duidelloi de sporen van de tanks dier ten gefale vftn 200 Hit de bosscha t en aanval waren r d Oorlogsmateriaal voor vreedzame doeleinden Naar de Schlezlachen Wllischaltanai richten van welingelichte tijde veraeenU heeft het Duitsche legerbeatuur aan de pn vlnolale besturen in Dultschland buitengv i wone hoeveelheden oorlogsmateriaal van bet Oostfront aangeboden ten gibruike in dan landbouw Van bijzondere betecUeala zijn hiei ij de talrijke veld en militaire aporan die uit het belette gebied In het Ooaten naar de Duitsche provincIEn wotxlen gebiacbt Met behulp van dit materiaal zal het ia de meeste deelen van het Rijk mogelijk zün de locale spoorwegen aan te leggen waaraan greote behoefte beataat De vrenwals dokter De Berfijnsche profeaaer dr Bunun diiec Nadat Sojssons door de Duits her vit a prös egeven is de snelle tenigtpcht wortgezet Ook aan de Ardre hebben de Duitsohers hun stellingen verlaten vertroklEen lieteran treinen Da arbild is weder hervat oude voonraardan WBWaï OOHLOeSNIB tlffS ii epItaaUoblp gaftorpedeerd Blijkens medialeajiiig van de Londcnscho Adroiroliteit d d 5 d ler bet op do Ihulsrel zijnde ho pil ata lp Vfardda op SAiig gulorpcdeerd Er zijn 123 vennlKten Op 2 Ai gustiw zijn twee Brüeobe torpedojagers op mijnen gelootieji ea geBonken Van de IwOaumingen zijn 07 m oiiigekoaneo LUXBMBUBa O ult l gder v rkle lm gen Be nieuwe Kan r dl da mdwata heridenliig zal bWiandelen LST berateamiing uil ifflTe den d rarttoni de 12 oeUllate r 811 beralen 6 leden der volkepSïï albenkelijken Van dezeTS Tlln h oerbarder van bb prl r£d da Op alle omtrridten vqn de uitbultin f door de Doiteehers in het Melroffensjef veroverd itt i aQ den tenigtrekkenden vtf pd dicht p de fcielen Aan alle drJe kanten van de vrftb 4ting Ia de terqgtocht algemeen Het Js mogeHfle dat d © Dultscfeew zullen standhouden op de Veale linie ma r Hiet is pok heel goed mogeiyk dat zÖ zich verplicht zullen aien terug te gaan naar de Msw ïn elk geral hebben de Önitecliers allaa yerlovm wat y haddwi igewonnen in de gr te oMenriflMft v n Mei Juni en JuU Met hiiSkt dat f cavalerie et GeaUieer 4ÊtL o k aandeel heeft in den strïjd Gavft J ierieschermen rerapreidea ilcft ov r de vel to woadMi Kai obte e Feuilleton io de op zijd weelderij it InI 70e varslawtiii opgezette ez p layer akgeéoel nel de met l volta4igo kJiamilruaaog blekl dagelijks openbare baH rebing ii naat aijn hilteiuutts Peter Jvssl en ChilMlH Sohlegel Eear ey Jildd bad ieh nJel vergiet De belde naunwo vasaa nUarat veertrefielljk in l a werk eo velkeoien vertrouwd zoolang ZIJ voor het lea Jben van hun dorat aangevazcn waren op dan drank dien da liewen reortliaaehtea die fonkelt In tien aegi Tubaeg van de etraoiaeQ M ar zeodra Keaeney beraerkle dateelts em tweede klaa epoOaeln n en ongelt lak u met zleh hiacbt die blJ niet ivo iïaabt h on vooral toen hij ontdek Io dal het aanzien au een gloleeher ree ilkipder ataogeoaaan la ala men de oogelilBiodi Qodar dfl voeten heeft ea de DKKMlijkheden boven zich hm wanneer ze tot kiertjes waren fijngemaakt en Ineen r i l süa wl4akyan Boda deeven begun hij bat vieor en tegen te overwegen tiet WW allee geal ea wel eerlIBcalen me Ie kreMan 4 1 hij greele toppen had bekloionwB eo in ataat te aijn de welluidende namen af la iruim van Jhtterhom Welterhom Dom Uonte Visa Lynakans an zelfa Adaanelie dat op Veoeti neeniet Jbt w eagetwijIeW heel aaogenaatn bij ttalnoaieo zijn enboBobermend over den tfont Blanii te preken te aefgop d t die ie beklimmeit maareen waodellngeije wU Uaar zeUs de eeate BWe HeefkU MTllJeBop de 8ar rIJla e leerdan mr Eeatnay Inileu dat er mee na tadie wille bgvenwenU n aaeeair en rataan f i ip i I il II 1 iïij in dvoomd Toen bijvoorbeeld eoa stuk ijs om zijn aa draaiend de roUpiuilen van den MetIwibotg kwam alauizeo sneller dan een gcweeiftflgel en handig een stukje ter groolie van een cent vaa 4e boU van zijn oor wngnsm begon de Jen ma oeiiige twijfel 10 voden el bel beklimmen der Alpben werkelijk wel een apwl wei waartoe de natuur hem had deelemd Op een anderon vroegn morgen lapga het breed gedeelte van een glelKlier loopeada kawrig slapefig zijn gMswerk tuiigobjk alap voor alap volgend en er over iiadeakend veik ew diMalibel dwaas biJ was om naar zulk eeo koué otlaiadig midden bi den nacht opslaand laad Io komen werd Kearney cenaltlape op geschrikt door olierpe kraieod Ruiden boven zijn hoofd en voefalo zich dadeijtik daarop bijna van dan voel gerukt deor bet plataeling lierd voorlloopen van Peter ea Cbrletian Want nauwelijks waren zij onder die drelgoade gletaeheipunt door of met een ontzettende verwaarlng van geluld ükte en wankelde de geheel galenda bluiwe vlakte en viel ten stelle nat een deodeaend geraae omlaag kat pad waariaiige ziJ Jutot waren gv komen met den bezem der vernietiging wegvaaand terwijl bet met gedonder en gebuyar in de vaMel een duizend voet Dinkiag viel Toen de eerate roode alralen van de WO e gadireule aenl tijd den bovanelan glataeher bad ondennltnd en wier wemite made eenaak waa van deploteaUage aawalarll Kamer nU den zgn wlJBbegeerte had go cl itiden een eoat olai geregen Iwirijst aata eerl al aar dat de nioni en kraobi 41e WaUalreel m lang beiilK geregeeni cMIJk In hel tweede geelachl zi a en tiat zella de b ie n a aw rde crooen vao de aedao der aillle meleu zwlekleo oee den moedigeo apmtt vau de JullkPetem ooaiUnalle Dat aal haa pabiien ast OharHon Milholland IWHdan toen fclj tenigNnnde ga diiea VertauiaialoB iln bekeek lael bet booM g lij alaal bij redes bad ar ü otseb op te zijn het zou Ie ateficaijn vaar aa ic aannaak Hjk waaaa behalve veor den oadan Oynae es iga banOneiijke Moa liair voer ken Hl M I4 a iJdawu ik UilMd Um avand braekl MlkoliMd de i gavaitieis en goedhartlgBle vreemde nlt1 01 er het etuk mar de peratdub waar alltt ZMWW m y dl iig e o SH r werden gepreaen Maar voor dat MJ het bureau van de TiiaMUarald v rllet lag hij er op Ie dal h 1 gakeele nittnkiei mar Earojia werd getelegrafeevd wat lev ffavolgo bad dal KrmnDy indd bealool aUn teekH aogevierende niareoken alMn var de algeleaMe et pen keaglit leae rv Pii opa goa kad eainrgene Charllon HHMJain hel hMdolt van Kearney bepaald om van al kat lutdan de bekllaiminc Ie prokaeren vao de edel getande vig van den Eicar die tagalijk de Mallerbora m de Dam Blanoke w da Oberlandbccgeo ia Alpenarentiirier irorlen was het eenheel bleek gelaat dat deze aanelcailjke llcrr aan de ni iw g erigon ooaan val zijn alidaen verlooaide Waarop Cbrlfltlan mat piolselingen ernst naar Pt keek en Peter even plechtig naar Cbriatlan Maar wat rij elkander wilden duidelijk nakw blijft toi heden een geheim laar apoedlg straalde een grfleia ovrrwbiniog op de banieren van Jiidd Deer bijna bovenmenechoUikc inapanalog Irallken de zware blonde Christian en d kh ine bnilno Pelei hun Horr deaaaattVveMen van d n fungfrau op en netgroote voorzorg en door bet uilkeltken van treden als die naar een slaatakapttool wa h In Blaat met euoces de laaitsie gevaarlijke ljebeUii en over Ie keaio N a cijn tenigkofflst io at 4e hietae Pi ter dichlerlijk de geedbartige valleien noemde mijn vrouw Herr houdt niet van de baageai OMar io da plaats daarvan houdt ziJ van de goedhartige vai leien naai 4e beid dek raor UaabeeiBt volgende vier en tvinUg uur zich niet Ie ogen builen het geluld van Ivt luo aIJn Ie voort 0141 viniiM keeksklokje Mkar bu liagoo vaa laalekl te veranderen oaarmate de trots aijiiar overwinning de herinnering aan dan gavaartljken tocht wegvaafiJ en voeialtoea langs dea vaderlijken telagraaXdmd ean deel van de peri van zijn vadarltad genoopt was hot oude lied ffegeMO eada Menscb te zingen in bewondering voor bet woergalooze lidl aoo vtaeg in kei liergklimselzoen volbraebt door dan loo vmn iemand zoo gesien In flnanaleele ha gen ata John Cytna JoU DU iel eatk der vnatinwile aen tn welk HmmM de eonMnallaba