Goudsche Courant, woensdag 7 augustus 1918

Zontopgug wa BI min Zonionaergi g H our 41 min BijwieUantaamiaaaiteken 9 89 avond 4 39 naekt Bijtaiglantaamiaanetaken 9 39 avond 5 ag naoht Laatite kvartier 14 Angoitiu ADVBBTBNTIVN KÜ STELÜOS Do DIHEOTEmi van het LEVENSM iDDliLENUEDUlJF der Üwmeeuto GOUDA brwigjt tw fttgMneene kenole dot door hem nog id zijn ontvangen a e aahvwgoii van belaTighf bend i voor riJKsvotot botorkaarien voor hot Se tijdvaik en noo igt allien die nog olet aen hun n vcrpiltohtmg tot lii vofliig b bon voldaan uit dit ejHnog toa s pocdigslt te doiL n bij i broko waervaii bij lU oor diaigH uit te reiken hoterkaartfn mot hunne w iiiwhan geen T enkw zai kuiuiwi gahouden wozdku en zij derhalve de boter k iacriien U ibt ini te anubvaair ou Ho s4sdan noB vöorraölg zijn dot inooU er nog iemahd zijn die atet in hot beadt Is van b doe4d ftwrnullM dit op aanvragt almog eal worden e gegeven Gouda 7 Augustus 1918 i De Plnofiiur vwaaoamfl PVT GlLLlSeBN MORGEN verkrijgbaar Schol en Schelviscli D WaUz Kwneailk8loftl41 I7T2 ig fmimt Baan zwakte ziekte of pijn km MIJVM MstuR iBdiea dveht bet goede eoeeW middel w erdl D ewend Als gij ü T voelt an l dl tan Toortdaraad T rflio idh id T rmai ring bloedamead of TerlUt ▼ kraehtèn gebruik dan bijtijdf MUNHARDT a LBVETOOÉN Dit een s ker eneeimiddel Marlit llahaaM m sMiawaB MH Buii Mc f 1 75 f 4 25 f8 25 Hoofdpijn Q b u lAUahardt Hoofdpij ntabletlea HMWPer koker 45 en 80 ceol Begiaaeode iMSt rtAottdheld Ï4eem ANGA booboni MM Dooi 35 O 70 ct Varouilerda h lu btp4p aadoenln eB bronchitis liipitorende howlprikkel faoeM b oudêo van d a eUnede Ualikoest en ilijoihoett bij kinderen Gebruik dsn ANOASIKOOr wmmmm Per Ugod 11 40 3 B f 4 Rheumatiek sf r eo gevricbiBp a p o Is de ledemalea ioBueaia ssageiiditBfrijn en kleipljn Gebruik SANArERIN tabletten mm mi Per koker 60 ct 3 k f 1 JO KOOlpiJni oBtstokeii kMl op eseHe smendelen pijn bi bet slikkea Neem Miiohsrdl i OU ElN tftb U a mmmm peidoo 4 ct aiLfi iO Maagzuur iDMCirster riqplol i en Mtlust slechte pi T rterin MUnhnrdt e MufUblettea H Per koker 60 et 3 h n 66 Qal an slijm o i wijderd door MQÏBhardt e LaxaerlaUeKeiL Oeie ubletlea slja bloedBUlvatoad e alea dea noelgaa i BH tti doe 40 ct 3 d 11 10 Enersan tabietten Blo TonsMsd llcbt Terteefbuf tMlubl tevuw eetlust opwekkend wmaÈmm Pet kokir f 1 3 k 3 35 Overspanning onr MUirscfalltfieid slspeloosheid Ie ea dbeid ExsmenTrees rftr ZenuwtableUen MVMM Psr kokor 00 ct 8 k r 1 70 Wormen Uaden aa volwawenan Nmo NVAN wannbOiibaaa P rdooe3Sct 3d fl Let kl l rf tabriknt A HUNHABDT Pbarmac Fabriek ZBMT Bl Apotk en alia DragMn Te Onia Aatoa Coena WUdau 39l IskeMhevaa A N V Ze eaa S kee Wed I Spnill J F VsikMie WaJdiuvsen A v d Haldet Meerlnehl 1 v Oeanop Kdwllk B Nalslil WM M Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNDIOE SffMtarar ia 4 aar nnsaoMSTiuuT 4i pm i r lOU BU MUS alaJa 1 OmTBCnLAMA HamitarQii Volffttui de Uadau uit U bovwi iijutiwk hebben in d Wett rau d bam8t r tocM ci een dergieiyken omifu t aanccnofmen dat desenea die er onder te lijden hebben loh om holp tot het lc Ml tuur te FranVfort richt hebben Tooral omdat de hameteraarg meaatal gewelddadif optreden fruit en eraan met fflrweld weffhalen De boeren staan hulpdooa tegfigaoTer de in gréote scharen door de treken trekk ide luunsteraars ao moeten toezien dat faun eigendom root hun oofen gestolen wordt Het legmtttstuur waarechuwt nu de berolidnff tnet aandranff voor de gerolgen van dedM onbetamelUke dingen en heeft laten weten dat van stereo of de militaire autoriteiten aan de spoorwe Btationa van alle in aanmcikuig komende plaatsen order hebben om met de achetpste middelen dat hamsteren te onderdndücen Arbaidsdwanff b den landbouw Het weteontvrarp orer den arbeldsdwang in den landbuiWi waarover bimienkort in het parlemmt aal worden fi estemd verplicht de eigenaars en pachten van la dco deren ertoe een deel hunner lander en aan de boeren te verpachten opdat deze voor bet onilei oud van hun familie voldoende graan kunnen verbouwen en ook voor hun overige levensbehoeften kunnen xoiigen De verschillende overeenkomsten hebben piiacipieel teng evolg yan afspraken plsAibi In geval van weijrering zal op de eigenaars of p tera van landgoederen een dwanv worden geoefend door onttrekking der voordellen en het oplegden van hooge bgxondere bciMttnjien Het wetsontweip bevat alle waarborgen om uitbuitinff b j het bepalen van den pachtprijs te verhinderen De nieuwe wet zal zonder verzuim in kracht treden opdat de boeren reeds in den herfst de voor den aanbouw noodige lander en verkrUgen BINNCNLANO VoOT vffriunUt hier to lande Met medffwezking van de N O T ii een regeling getroffen ten gevolge waarvan een deel van de hier to lande voor Amerikaansche rekening liggende goederen afkomsti uit landen welke in oorlog zijn roet de Vereenigde Stoten niet naar Amerika zal behoeven te worden verscheept hetgeen aanvankelijk in het voonieman lag docfa voor het verbruik bier to lande zal worden bestemd Deze goederen zullen namel ik gedeeltolljk voor soover deze door de War Trade Board Kullen wordeikvrijgegeven op tiX T kooperscontracten i r to Isode worden verkocht Thans is reeds een ffrooto parUJ katoenenhandechoeoen vrijgegeven Vad Graaf Du Honceau f Op SO Jodgaa leeftijd Is Ie H ravenha e overledeu do heer C iH T graaf du Uonceau gepeos luitooaiut goDoraal adjudantgeneraal en dief van bot MilltslTv Huls van H M de KonJlugln Charles Uenirt Triln gtraaf dtt l npeau Is don Gen November 18 geboren te Ürussel Keed op Jeugdigen leeftijd werd hl aan het Hof verboodiea Koning Wl lem 11 beooemde hem 29 Jult 1842 op vijftlonjarigen lestijd dus tot zijn page Kort daarop werd hij cadet aan de KonMil Aoadeinlfl te Breda Den 7en Juli 1847 werd hij benoemd tot 2o lulL bij het e rog infanterie en twee jaar later volgde zfjn bonoemingi tot 9rdoanans offi Ur van den Koaihg HiJ doorliep vervolgene h lv subalterne rangen tot generaalma joor 1 dlo Jaren bleef grsai du Umiceau verbonden ssa het Koninklijk Huis BIJ Insluit van 2 Nov 18617 werd hij benoemd tot b Konjlngs adjudMut en overgertat bij den groeten staf aan welken ovèneens tal van Jaren verbonden vrss Op 18 Dec 1890 volgde zijn benoeming tot adiJudanC gienreraal van H Mi de Ko nlnglii m 24 April 1891 tol cbef van Uaar Militaire Hukr Met Ingamg van 90 April 1892 werd graaf du Ifcwioeau op Eijn aanvrage eervol uU den railllairen dtenet ontslagen onder toekennlngi van pensioen en van den rang van lultonantgcneraal Binds 28 Deoember 1691 tot aan ttjn dood wals hij president ican de Hoommdsslo De orvorledano droeg tal van blnnenen bultenlandBoheondweobeldlQ Bteekenen OBISIS MAATBBOBLEN TerUehtiag voor de a s winter In een circulaire aan de bui emeésten zet de Ministor van Landbouw uiteen dat de org voor verlichting voor den a s winter cEich moet uitstrekken over 700 000 lichtlooze geodnnen Wordt aan dex gezinnen ge durende de maanden September tot en met April gemiddeld verstrekt èdn pak kaarsen per maand per gezin een uiterst bescheiden rantsoen dan is met ii M p van d4 noodzitkeltike verllchtingr voor industrieele doeleinden stellen enz noodig 2800 ton kaarsen waarvoor na aftrek van de 7O0 ton kaarsen en 100 ton parafino welke nog in Tïwrraad zUn noodig is 2000 ton stearine Waar de beschikbare voorraad stearine slechts 500 ton bedraagt zal er in een tekort van 1600 ton moeten worden voorzien De beschikbare hoeve dd vsn 600 ton oleine sal op stearine gehard moeten worden en daarnaast zal in het dan nog bestaande tokort van 1000 ton voorzien moeten wor den door verwerldnjf van eocos n palmpitVetniaan op stoarbie en oleine welke laateto dan wedetvm gelhard zal moeten worden Ter reritr fing van 100 ton itoariM op dw wUse is faet noodlg 1200 ton oooot n ptlm pitvetzuren te verwerken Op deze w ze heeft de Minister In het voorjaar van 1910 een reserve hoeveelheid oocoA en palmpitvefaniren ter grootte van 1900 ton waaraan de bestemming kan worden gegeven die het meest gewenacht zal blijken Hierbij ii geen rekeninir gehouden met de hoeveelheden afval vetzuren welke de margarinef abrieken na 1 Aug sullen pro duceeren en die nog by de vetsurenreeerve gevoegd zullen worden Inbeslagneming van rijwielbaiidenr Naar ons tor oore kwam cou bet plan bestaan in October en aanvang te maken met het inbeslaenemm van r ieUmnden ten behoeve van het leger Men zal beginnen met de rijwielen diein hoofdsaak voor genoegen bereden werdenen de bedrljf £iet en in alle geval nii laten Centrum Mannfaetumn Naar Do Tijd veroeemi heelt de beer O W WleseliAk JUm de benoenilng tot directeur vfui het Rijksbureau Toor HanuEaotureQ niet aangonomen daar litj zloh nie4 kan veroenlgen met het plaji om oon giedeelto der manufaotiven voorraden vaa fabrikoatrai en ga ooBlere to doen afstaan tegiea zeer logen prijs Hennep De minister van Landbouw Nijverheid en Handel beeft het vervoer ven hennep verboden Zrep De heer A Kadt schrijft aan de N R Ct Het rondschr ven van Z ICxc den Minister van Landbouw enz aan de gemeentebesturen betrekking hebbende op het artikel zeep munt uit door geweldige gerektbeid en onduidelijkheid Ik begiiJp niet waarom zooti lang stok noodig ie om zoo weinig to zegigen Indien eraivoudig aen opgaaf verstrekt was van wat het normaal verbruik van zeep en zeeppoeder in ons tand is en wat nu van de voorredde grondstoffen gefabriceerd kan worden zoo was it voldoende Het eenige duidelüke in het stuk is dat wU in Holland 700 000 achtli oze gezinnen hebben d w z meer dan de helft der bevoUdng voorwaar een treurig cUfer Het la mjj een raadsel waarom de minister juist de cocos en palmp ttenoUevetzuren reserveert om stearine te fabriceeren terwül deze £ rrondstoff i voor stearinefabrics de meest gewenschto eigenschappen hebboi torwijl llJn en sovJaoUevetzuren juist de grondstoffen zijn om tot stearine te worden gehard Het heele artikel geeft m i blijk van een niet zoakkundige voorlichting Ik eohat het normaal verbruik van vetEuren v r de fabricage van harde en zachte zeep en zeeppoeder in onm land de ingvvoerde SunUght soep enz hieronder begrepoa op ten hoogste 17 000 tons per jaar inclusief de industrieuzeep Daar nu in normiilen tljd het aeepgebruik ongeveer vergeleken kan worden met b v mostordgebruik omdat men altijd veel meer gebruikt dan noodig is dient in de eersto plaato de qualitoit van alle soorten ze 60 pCt to worden verminderd men heeft dan nog een goede bruikbare eep en toch nog lang geen oorlugszeep vooral niet indien deze zeepen zaakkundig worden gefabriceerd Indien nu de zeep nog zal worden gerantsoeneerd tot een verbruik voldoende aan de béhoefto dan blükt uit de reserve dat wij nog twee jaar voldoende kunnen hebben hotseen met het oog op de tijdsometandigbeden o wel wenscheljjk is Wat betreft den voorraad chemicaliën benoodigd voor het fabnceeren van harde zeep blijkt uit het stuk dat de aninlstor niet is voorgelicht dat men ook zonder soda harde zeep kan maken Gebrek aan chemicaliën behoeft dan ook geen reden te zijn waarom men niet in de allereerste plaato harde zeep maakt welke voordeeliger is in het gebruik en beter geschikt om te distribueeren En indien nu de minieer nog maatregelen neemt dat alle wasscherijen verpliotit zijn de gebruikto zeep reep zeepwater op to vangen waaruit weer op een voor de wasscherijen eenvoudige en goedkoops manier de vetzuren terug to winnen z n dan zijn wjj weer een stuk verder Indien de opzet en de uitvoering goed zijn behoeven we dus nog geen angst to hebben voor de noodlottige gevolgen van oen E Igemeen zeepgebrek De nu bepaalde reg ing is echtor m i onvoldoende D SolhMVTaart n de Ovrloff Twee Nederlauflscbe zeilschepen in den grond geboord X o zoll8 epen Flevo X van de Maatschappij Flandria on do ItomJce van do roêdor Schroiner Ie Terneuzeu zijn op 2 Aug J l blijkens daar ter slede Hitvangm berioM door gieachutvuur van een Duitsoben onderzeebooi tot zinken gebracht De bemanning van de Flevo X heeft 10 uren op ewi boot rondgieiaworven de bemanning van de RendLo 8 ur i Teu slotte zijn zij geland te South WoM Op hot oogmbllk zijn zij te Londen waar zij verder op elegisnbcÉd wachten om naar Nederland torug o keeren AIIooppsTonden zijn gored Opgebracht of verongdi f De zeiltrawlogger Sch 140 Jan van de reedery Albert de Jong te Scbeveningen welk vaartuig 17 Juli van Umuiden ter uitoefening van het bedrijf om den Noord vertrokken is is tot op heden nog niet in één onzer havens toniggekeerd van zijn reis In nueberskrinim vreert toe dan ook dat het schip na r een vreemde htven li medegeroerd of op de Noordxae is v nmg lukt De Nlenw Aaujterdaai Het S B Kieuw Amsterdam ie giet nniddag 12 uur Korsfjord gepaaseetd Onae graan aanvoer Het stoomschip Zijldijk van de H and Amerika Lijn wordt met grondetoffan voor broodberaiding einde dezer week binnen rerwacht Het schip vaart xeer waarschijnlijk naar Rotterdam De D n van den Bottordamschen Lloyd is gisteren van Rotterdam naar N Amerika vertrokken in ruil voor de Hecter van de Kon Ned Stoomboot Maatschappij welk schip l d er met graan New York verliet naar Amatordam BfSNOIW BKIOaOMN Uitvoer van gecondenseerde m E aauvBog ia gemaakt met den exportvan aDO OOO kisten geoondcnseeid metkui 52 £ 0 olk waarVan 14O 0Ö0 naarEngtóiaiid 0 000 naar Didlachland veruandön worcFeo Toen vttn do fjlikloantan medewerkiog wcTd geüiwcht tot het vormau eener melkrusTVe voor den winter 19l7 18 Is deeciooli de toezeg ag gepaard gegaan datoon ovonilUQPl fiurplus van deta voorrsftliia 1 Ftfwuaod 1918 zou mogen wordenuitgevoerd D t ra tianit woidt gevormd door do 200 000 kietai dfe thane naiar het buibonilïund gnain Hbld Een Nederlander gevangen genomen liij Diuixpmrlo werd giAercn de vooriii un Ë Koükiirtip toon hij eeta kar met rogigi an zijn imia over don grlntweg vervoerde door een raam van do DultscJie gpoiiawnfiht op PriilHi=ich gebied gfeiBepen i oi n hij daar eamnaol was woi5 hij diirt gt bowd en naar Bochoilt overga bricM Do aanschoudene moet verdacht zijn am piiPtiJ ijiorwaifen uit Dultschteald naar NctJ Miand te lidblH n gebracht N V d D Inwijding van een raadhuis In ilcor © fill Jorp bij Maaetricht wasür i n raftdituis golwuwd ta esi de zim van lü partij die op het oogenbïik deiiieerderlieid in den raad bezet Toep nu d 3 nr +to verffadcTiiiB in heC ratadhuig gehoii iim woivf niaiaUo een der raiadflfleden ilfi Iiiurgwiipe lc mr A Thomason er 1 Lcmt op dftt inei tot sclwrajng vaai een ïnr raiijsi un iiiocKt ovorffiian omdat deee aptlff anii de levering van bOHwmalerjahiii aor bov n oineU raadhuis had doclgeiioitmn Do burgomeosttT onlfltak blwoveyf lil loofii otiittiam het raalleild betwooitl H elko ontnoming echtor nwt zulkom i i van Jen vtjorzitterdliainOT op de taXA gepaard iging dat de hamer intwoeën rprong en den tegenovoT don burgonieoHtT zitl flidiwn jvotiioudlT ooii bloedaeus bezorgrtr De nir einooetet maakla xcuiw t ii fsloot do vergadorlrtg Msb Ben deftige fietsendief Met do prijiitggiog der rijwielen en banden neemt ook do scherpzinnigheid der rijwieldieven toe Zoo gebeurde het te Apeldoorn dat een deftig heer mat den laatsten train aankwam en in aan eerite rangs hotel B jn intrek nam Hy gelastte hem dan volgenden ochtend zeer vroeg te wekken Zoo gebeurde De meneer ontbeet snel rekende vlag af met aen anderen kallner dan die hem den vorigan avond bediend had en vroeg i n fieto De kellnar bracht ham in de fiatsenbergplaats waai mijnheer siJD rnwiel aitzocht het bleek niet het ifechtste tè wezan en verdween Da politie zoekt na den gentleman die er nataurl k met eens anders ry wiel van door ia N V d X Tandrubbar De douane recherche van Amsterdam en die van Rroningen hebben met medewerking van de marechaussee te Groningen bij dria verschillende Ï eraonen huiszoeking gedaan en beangrijko partijen tandrubber in beslag genomen die bestemd waren voor frauduleuzen uitvoer In dit geval zgn betrokken t wee onderofficieren ta Groningen van wie één voorloopig in arrest werd gesteld maar later Veer ia vrijgelaten De rubber bleek afkomstig te zijn van aen bloemenkoopman te Amsterdam Hollindtoha rooda krulswagoas Voor het vervoer der krygsgevangen Ëngelsohen die per trein uit Soheveningen naar Rotterdam worden vervoerd en verder per Sindoro en Zeeland naar hun vaderland terug keerei lal naar nlen aan het Hbl inededeelt voor t eerst gebruik worden gemaakt van HoIIandsche HoodeKruiawagons Deze wagons zgn voor ziekanvervoer ingerichte vraohtwagons die elk 10 beddaa bevatten Er xijn bq het transport van 127 man 27 zwaar zieken Splonnaga Naar gemeld wordt heeft zich te Vtissingen wederom een zeer ernstig geval van ipionnage voorgedaan Zondag werd door de politie te Vlissmgen een Belgisch leeloods gearresteerd voorts werd dien dag door den commissaris van politie bijgestaan door een toikrine Stafoffioier hniizoaking gedaan waarbij oompromitteerende takken in beslag moeten ign genomen VfrmoedeJgk in verband m et dwe ipionnageEittk K n gisteren eenige Nederlandsehe marineiohepeUngen waaronder een bootunan in beohtenis genomen Ia baslaff B de £ V It kiiiriohtinfi De Sierkan te Haarlem ii op last van den Minister in bezit genomen 7600 k g melkpoeder Het spoorwegongetuk aan de Vork Het QpmimiugiHwerk aedi ein nabij het biai ounoi e de Vork vraa Maandadhoobtend oovur réoda govovlard dal de pauMigld tniai lyi Kesteïoii NijnM oii Anuheni de oeiMtti wa die de plaats kou paasJeereu oveu voorduit do lijkkisten met net loti lijk uvuTJcbot vuil twou dor Blacïuo4jers Haak eit HorSbng geladen werden om vorvoord te wordon voor bet eecVi ndsr oek tMr jusilitio te Aruhetu Du iiiuiteriümi e soitdde blijU aeauuerkeUjk giooter to ZIJ dau aaiiv nkfllijk word vlrwuiülit hoewel gelukkig veel vau de IcObitüaro HOiniurichtingieu in de oomlddellijke iiabijhad j aapauinl zijn gobleyen Tijdatiö hot oprulminapwerk kroeg een der arbü dij rB afkomstig uit AmerewOOrt dern l ag mot ecui turu gawaai èada d uuuekr cht waarvoor dw luoc bultem ilienst en oiidtir dokttusibetiAihlellug gtutold oiaet4 wOrda Huldo üiUiüiu h apoorwogpearsoiit dat iiMt oojfebourdo eoei e OQ vaeT 40 iiTeii aan óiiii stuU heeti doorgewerkt otn dü kijujn vrij te krijgen cui d rli buti tun vorwachBiHg vrij eipoedig Ie geslaagd Doch bov n hen ailen staat do figuur vao den sWionchef Dekkers die elnda ZtMerdogniürgou niet uit de kleer Ie gewetiit oa op albe mogelijke wijze ëa bij h opruiiniugöwerk ou bg de verzoxfliiig Vöin do voi Bohilleaide werkploogwi zijne vaiatüii u on UcreidwUlilige inedowerktug heo t güboden op eoa wijze waoivüor dele ami teiiair aUo lof toekomt De Spaansche zi te In de Meierij van KuMÏhoven begint de Spaansche ziekte een eeniffszins kwaadaardiger karakter aan te nemen Hier en daar doen zich complicaties voor meestal longontsteking met doodelijken afloop Te Rockanje zün onder de militairen 30 gevallen van Spaansdie griep vastgesteld De openbare lagere school is voor hospitaal ingericht Het aantal gevallen van Spaanse griepwordt in Rotterdam steeds crooter 3u den rükstelegraafdienst waren er volgens de N R Ct 144 zieken d i tusscben1 3 en 1 4 gedeelte van bet besohikbarepersoneel by de telefqpn 71 gevallen b jde ibestellers 25 Bii de posteryen waren 46 aangetast ook daar blyft bet aantal toenamen namenOnder het radende personeel van de Botterdamscbe electnsohe tram komen oog onigeveer 100 gevallen voor Ingevolge de inverband daarmede genomen imastr elen rgden tudel k een aantal bjjwagens niet£en poetser van de maatschappij is aangriep overleden Ingekuilde aardappelen Di M iviiut ir i to Zwolle oen dool der ilour du j niLimi iigekurldo aArdappedeu V nnot Dozd 7 aik ie iu den Kaad ter pi ikd g komell en de heer Boke maiiui liwft Ü i vtirbttiid divarmnie nkoie vragen tot 1 en W g ricUt Dezen hebben thsim tuMi LUiu iizt Rig van liet gebeu iklo gegie Vim wu wouii WIJ het volgtaide onlleeuwi IM ujikuuLiing go chïdddo oiiddr toezicht ü HKt jotHlikouriug van pc rbojion dlo ajc doHkiiiridig nioeuton worden bOsCbouwd Aobtoraf IjIijkoii dezo echttr loutMi te b bai j utuajki Bovenillen was de gemeeuute vorpliclit zeer gToote voorradleü iu te kuilen terwij l er geen geschikte t rretuoo Of iviUtervrijo kekior besoliiktmac waroii OiukrOiit da geiedesi schade woidi betvolgende modoKtlieeid Ingekuild zijn ö JJ 45 K G Ar vOüT ondorwicht ii lrogon oiiz 10 pCt oï 8J y45 KG blijlt öOt ÖIO K G Deze voorraad zou aan deo grossier iiiücten zij a alTgt veia vocor 1 355 pur 10 00 K p dus voor f 28 7 7 60 In t gelieel in ontvangen f 32 677 99 oOdat het vt rli s öOöifülH bodraagÉ I i Gevaarlijk verpakkingsmateriaal Nu diogr don oorlog het voor varpidcking van ohocolado eulkerw rken enz gebrulketijke bladün stauiol gioat outbroken heeft men getracht In plaats daarvan bladizlnk aia veftpakkingBmaileTiaal te gebruiken Het is ofliiter giebleken diatdlt blodzlnk voor bet beoogde doei niei bruikbaar is Al zeer spoedig toch vormt zloh door de inwerking van de tucht aan do oppervlakte een laagi van witte ziakverbludingien fM wel in de eerste plaato van ziiikosyde weUte sit voor don mensoh niet angevasa4ijk is Vooral is hei bedonkielijk te achten dat deze slof In bet kinderlijk Uohaam komt en Juist klndefen zijn groote verbruiker van de bier bedoelde artikeleö Vcrpakkiiig ki vetvrij papier Ie oiigie LarliJk en evemzeer voldoende Alleen is dezo wijze v n verpakking lete minder sierlijk Uaar bet mooie aa zlen vam de waar mogi niet verkiÉigen worden ten koste vsn de gezoBdheU der gebrulkeirs £ e Raodi oivertulftd dat bcA puUlek waimeer bot wordt ingelidht zeA begrijpen dat do eonvouddgie ooasjizienlljkeverpakking allenainst een bewijs Ie van mindere kwaiUteit waanohuwt met nadruk tegen bet koop i ol laten knopen door kinderen v n In bladalnk soogeaaaand In zilver verpakte cbooolede sulkerworkon en aindere eetwaren aangeslen deze verpakkliig eone voor de geoondbeld der gebruikers gevaarlijke Ie en drhiet hijger bij M publiek op aan on bIJ hot koopen vu desa actLkelen gh oiot te la4 n a sduikken door de eeovoudigo vorpokkingi maar ze bij voovkeur van den wlokellor te verlangen verjMkt In votvr papier o o i ajidere voor de volkegiezondtieÜ oawfaaddUlke wijze POLHUL aiVONDlN T00BW1RPJU4 üp eütm werjidaig des voormkldagp tussctwn 10 en 12 uur zijn aan het bureau vaii poiiftiu tAluer k obtiviigei te Iwkomen ouArout de navolgende addasir goleponenc do igevonden vkmrwerpea B sleutels 2 ziïverbons 1 zllv ir broclw 1 kopw gewicht l geitenveUotje 1 baret 1 kludorsak 1 pakue inet staleii voonou 1 ItiK jQebedenboekje Voerts zgn te bevragen 1 medMQloa blJ G Weck NIeuwehaven U 1 dameshandtoACh bi P W Mul tipoorstraet 81 i g lacé héerenhaud choen bij G Jaindn Markt itH 1 sponseodoos bij J Mulder R V Cateweg 190 1 sobaar In étui bij II HiligerBl Kaam 166 i 5 levettsinMdekn boük jos biJ B Rletvold Wa boel0traa 16 1 hondenhsMnuad btj 6 v Loon yia nilngtrtraart 33 1 portemoi uiie bij J J Vorbeij Nieuwebaven 33E 1 kTnileittüuids Ui a bij Q Koot L Tlondew S3 1 sleutHiJe bij U O de I oofj Kobaorstoeg 25 1 bttwdzi bij K v Regteren PepeedtraM M 1 klndarkonaje bij ü Moikort Gr v B oiaMraaA 28 i 1 gouden broche bij A den Edel Snoijstraat 6 l portemannaie bIJ D r Lesuweft DraplerA l rg 16 2 dubbeltjoa bij J GiJB n Bleekorasaoé l 19 1 zilveren armbaiid bil P iiftppal Haam IDfr i 1 ceintuur en 1 porteioonnaie bij H B C van Nuee Y V Caloweg 176 j 1 gehaoki kJeedSe by 7 V d Horst UoutmanBgiracht S 1 hctrlogeköUing bij P Kaare GToenendaal 1 étui met zUverboo bij J Huges Krugerlaan 33 1 guromïband bij J van Dorp Gouwe 205 2 pakjee met bona bij J P BremmoKTt Lomoaaiateeg 6 t 1 H Icaiafsatremsel bij Q Oosterling ErasmusBlieeg 16 2 dubbelfcee bij J Gijzonij teuËdin l 84 1 paar Sokken bij M Bak keer Groenoweg 40 armband bij Mi Post Moofdjrecbt Dorpstraa K 28 i slamg van een fietspomp btj C v Ooijen GMenendaftl 7 1 zilverbon bij A de Gruijl Groenoweg 30 1 rekenlnig ÜJ Wüd Ankor A de Vlöohmarkt 21 1 pet bij P V Scliendeireni Erasmuestraat 18 1 1 bril in étui bij W de Beij Kleiweg 12 IR K kerkboek en a pKvtenwniiaiio bij C Jainln Markt 5 1 doode dpnd bij J Jatigerlu Vlamln tpaat 2 j t vaarboom bij J DonnaSa Goruwo 211 j 1 boVeflidofc vdn een gouden slot bij J ffii ll w3 Houtmainflgiracht lö 1 dameeportemonnale bij Wql de Jong pr Heodilikeitraat 76 5 tijdgeestbririjëe bij P Vorgaör Snoijstraat do 1 parapMe biJ At It de BtAiin P G Btfthfftraa 58 i l i30ii adn gead bij P Verkerk Bodkenborgstraöi 102 1 zilVerhon bij L van Wgk Kaam 124 1 kipderpoirtemonnale bjj G L VisBor Zwarloweg 4 1 portemonnaie wifti f O 2ö WJ h h Slootjes Boelekado 243 i 1 portemonnaie bij C Zielhtn Tuinairaot 9 2 ZUverbons bfj B Boüiaot C Ketolstiraat 47 1 boaboekj bij J v Wingerden IJssieillaan 88 1 gtrijzo hond bij J v d Ënd WaobtelBtr 28 1 patur boterkaiarten bij L OoBJtieiTboek l urfmarkt 72 1 zwart hondje ImJ E Greiidof L Tiondoweg 9 pl m I 6 11 aan papier bij J Deijer Vlamingetraatö 1 portoutonnale bij C v Gog Kaïmemelk aloot 111 1 rijgpcn bij J J Verbeïj Nteuwethliiven 226 1 koralen boursje bij H Bloamzaad G v Bloisstraat 2 1 porlicriiKMiiLBdd bij L do Boom Stt ppcrrd j 4 1 sHkbord van een rijwle4 ÜJ J Boot Kiaam öG 1 donkere duiï by Van R n V Alkemade v IJzondoomparfc 40 1 Btemipel bij A de Gruiil Groeoeweg 80 j fiatlood houdicT bij G Steures BledoHrssingtill 19 1 deel vein een gOudan oorbol by G dn Koning Boelekade 119 1 portomonnaie biJ C Q Tboen Kapperdel 7 1 gouden ring bij C J Looijaaird Vor naaisti aat 32 1 paat grijze kousenbij P Aniisara l urÊlngel 90 1 kjoder drmlWiiid bij W JP de Waal Geuzeetraat 27 1 huiadui E bij T Mui Lelihmaetatr 1 zilveren armbande bij J Brenikmaa N Hiaven 34 1 damesbamdtastdije bij L SlJnigcrlajïl Zwaanshals 2 l 1 portMnop wiie bij D v d Kist Herfeostraat 82 sl rozomkrams in étui loij J G Rednbard C Krtelatraat 9 1 brÜ in étui bij J v d Togt WoaShftvon 69 1 wit gehaaktkleedfe bij L v Erkel Baaaatra it 80 1 goudep oorbel bij P C Vonk Gr v Bloisskrait 15 1 portemonnaie bij H deLecuwy Noordcratraat 28 Gouda 1 AuguatuB 1918 De Uommisserte van Politie BERTHEUX KENNISGEVINGEN nmioBTaKiKs WKUUB OayiJLfi aHADBOrfilMDKB KUHMKH VEBOOfia lKXN BlüBaiafiJQKVR a VXSHOUSKBI v a QOUDA öezion art 8 der Hbiderwel Doe e weten Dat zij vergtunniog hebben verleend aan P van Oudshoorn koopman teGoudaen zijne roohtveo krijgenden tot bet oprichten van eeui bewaarplaats voor lompenin bot paroeel plaatselijk gemerkt BaïuB 127 kadaetraail bekend gemeente Oi Éih Bootfe D No 2458 A L van OudshooTn koopman ts Gouda on zijne reohtverkrijgenden to bet opriahten van een hewaaiplftat voor lompon iii hot perceel plaotsolijk geaneiU Katani 97 krfJaetr bekend gonleente Gouda socülo D No 2559 A Nobel koopman te Goud enzijn roohlïvorkTijgend Ti tot hert oprföhten VM een bewaiaTpiaiate voor lompen In b perceel pla teelijk jfemerkt Vest no 95 kedaatraa bekend gmuffónte Gouda seeds D NoB 1823 en 1184 W van Eijsdeai koopman to Boudeon zijne reohtverkrijgendwi to het oprichten van em bewaarplaats voor lompe in biït peroed plaatselijk gemerfct VI mingötraat 30 kadastwuil b cwd gemeente Gouda 8ec ie T No 1 4 de rirma G M Peetars te Ooiriitt two reclit4MlupU admi JM laet i 3 f i t 1 M S vak n boutzftgM ij In het pflroe pUolgelijk gemerlot Stoofeteeff no 31 ka ut baal b id gKmeente Gomla sectle C Nos 8044 8043 on 1556 Gouda difi 3 Augudtus i9l Burgemeester en WeAhoudefs voorn on d J VAN GALEN L B J Pb SMITS h Do BURGEMEESTER dec Gem QOUDA brengt ter aigemeeae kennjiB lat bet met lugattig van 20 Augu s 1918 viarboden is om volle giahoul ol g daèltclijk algeroomde of op andere wijze bewerkte melk te vorwerkw to ïcae Aai ontheffing van genoemd verbod kan wordm verleeiwt door het Rljkskontoor voor Meïk en Kaae te s Oravenbage Gouda 7 Augustus 1918 De Burgemeester voorn V J VAN GALEN L B Varrocr van kaaa De BURGEMEESTER dcff Gom QOUDA brengt ter algemeene kwinto dat vervoer van kaae door detadjtteten ftlloaa is geoorloofd voor zoover het vervaar plwta heeft door dfl a4Ubten turn oonauraentoB en betrekking heelt op kaaB welik de detaillist door bemiddeling van liet GeiaeeWtebeetuur ter diBttilbutie on4 vangeo heelt van bet Rijkskantoor Vtoor Melk en Kaas voor zoover de verkoop oit allovering geechdedt bij hoenroelheden viua niet moetr £ tn 1 K G tegeUjk Gouda 7 Augustus i918 De Burg moeeter vooin J VAN GALEN LVB Vo bod verwerken van nulk en boter De BUKGEMBE TEiR dor aeateente GOUDA brengfl ter adiEeaneeDe kemnls Het Ie verboden koemelk g eiteamelk of acbapemmeffk hefaüj afzonderlijk hetzij gemengd op boter te verwerken even eens Is bet verbo n wei ot room opbobeir te verwerkem Ontheffing van hot bepaalde ouder I vroidt door bet Rijkekintooir voorVieesoh en Vetten verleend aan aangeslotenen bij do botercootrdleeiaitiocie onderRIJ kstoecsloht onder voorwaairde dat zijhunne giebeele boterproducUe behoudens de hoeveelheid welke bun door het Rijkskantoor voor Vleeech en Vetteuvooreigen g brulk of voor dat hunner melkloveraucders woidt gelato voiffons nader flbor gemeld kasiitoor te gwven aaur wijsiginsen beeohikbasj te stellen III Qeaoomde ontheffing kan voorts door de dtreietouroD van de Rijkisboterinr zamelin Üoantoren worden verleend e aan niet bij de boteroontrMeetattons onder Kijkstoeoloht aangesloten labrlekeni eh zelII eT ddere aan laatstgenoemde personen alleen voor zooveel zij do melk niet aan een zuivelfabriek cd aan een melkinriobtlDg kunnen leveren b aan ZDolklevoranclers vau aangesloten blJ de botei ontrAlei ationBi eens een en ander ader voorwaarde dait zij hunne geheele bolerproducüe behoudens de hoeveelheid welke hu door het Rijkeboterinzaineluij antoor voor eigen g ebrulk ot voor dat hunner melklevoranotere wordt gelaten tegien den door het Rijk aintoor van Vleescb en Vetten vast te stellen prijs aan de daartoe door laatstgonoemd kimtoon speotaal aan te wijzen opkooperse wekelijks al te leveren IV FonuulieTen om aanvrage om onthetËng bedoeld ooder 11 zijn kosteloosverkrijgbaar bij het Rijkskantoor voor Vleeeoh en Vetten Hoogewal 16a s Gra venhagie De aanvragen om ontheffing moeten vóór 17 Augustus borden In esondenvoor zooiveel betreft hen genoemd wider II btj het Rijksdutntoor voor Vleeech enVetten te ffXSba ltenhagie en voor hea genoemd onder I ï I bij hot Rijksbotninzamellnglakantoor te e Qravenluigie Aan becHjven en zeWberildetpfl doorvrie bedoelde aanvra n binnen den gestelden tennija ljn verBondeait wordt vdoii1oo pig ontheffing van het onder I bedoeJde verbod verteend dai jiader opitrent hunne aonvra pen zal zijn beellat Gouda 7 Augustus 1918 De BurgiemeesleT voornoemd J VAN GALEN Lo B LMlIerc h BURGEMEEgTER dor Gemeente GOÜDA brengt ter alg me ie kennii dat de lagere maximompr zen voor lucifers itului bljjven gelden voor alle ladfer op velker verpakking niet bg origineel door importaar of fabrikant aangebraoht etïquet eene bepaling vermeld staftt die ongeveer loidt als volgt maximamprgs bij beiohikking van den Hiniitei vftn Landboav N v rheid en Handel met ingang van 1 Augufltui 1918 per pak C itt per dooi 9 ot GOUDA 6 Aügustui 1918 Pd Borgeioeeiter voornoemd J VAir QAIiEN Lo B 8VAD8NIBUWS 6K ÜDA 7 Aagostiu 1918 De Spaaudie griep Hét aantal gevallen van Spaansche fpAep neemt in dease gemeente niet toe In het Vludhtoord is een groot aantal der aangetasteo benteld of herstellende Onder de militairco Is hek untsl rrïea nog beduid td Ënmeii hoofdakte Te sUïnkvenhage Is gisteren geelaagd voor het exanwfa Hoofdalcte de heer K C h de Knegt alhier De broodkaart De Minister van Landbouw Nijverheid en Handel heeft bepaald pe witt rood bruinhrood rocvebrood broodeoi aanvuUingabvoodkaorten voor het 62ste tjjdvak sullen geldig zjjn gedunndezes dagen De onder 1 bedoelde kaarten voor het63ste en volgende t dvak zuUcu soolancniet andrae is bepaald geldig zUn voorzeven dagen 8 De ibepaling dat op bons der broodkaarten kan worden aangeschaft de h t van het broodgewicht dat op de bone is aangegeran biyft van kracht f Het i ireau voor Mededeellngeu in sake de Vovlselvoorziening deelt omtrent deze beslissing van den Minister het volgende mede Voor het 62gte tgdvak is de geldigheidsduur der broodkaarten bepaald op zes dagen Dit beteekent niet dat voor het vervolg heit broodrantsoen zal wordeoi verhoogd de beschikbare hoeveelheden broodmateriaal laten dit niet toe De bedoeling van dezen maatregel is alleen het ibegm der broodkaartenperiode te stellen op Vrijdag in plaatff van xooals tot nu toe op Zaterdag Dit is gesrenscht gebiedeen met et oog op de Israëlieten die hinder ondervonden doordat telkens de nieuwe broodkaart eerst op Zaterdag geldig werd De zaak komt dus hierop neer dat de ibroodkaart van het 62ste t dvak loopt van Zaterdagmorgen 10 Augustus tot ea met Donderdagavond 15 Anuguatus en vervolgene de broodkaarten steeds geldig zullen zljn van Vrjjdagmoigen tot en met Donderdagavond Overi gens biyft Ae toestand boobIb die was Kerkconeert Het waa te denken dat de kerlf goed gevuld zou zijn nu namen op t programma voorkwamen als die van Annie Ligbbart en Marix Loenreosohn iMaar de opkomst overtrof de verwachting verz Annie Ligtbart heeft een praditige sopraan die niet alleen in de opera volkomen tot haar recht komt Het concert van gisteravond heeft wel zeer duidelijk bewezen dat de zangeres uitstekehd zich bg het orgel weet aan to passen geen oogenblik hebbea de aanwezigen kunnen merken dat het geluid van een operazangeres door de statige gewelven klomk Hoe prachtig van klank en r jk doorvo was het Largo van Haendel bjv De cellist Loevensohn heeft eveneens een goeden naam Wat hij door zijn instrument te genieten kan geven hoorden wg b v in het Fraeludium van fiach en in den zoeten Kang bij het orgel o a on Adagio iu E moll n Largo jn D dur van Bach De heer J H 6 Spaanderman ten slotte heeft zgn deel in het succes gehad door zljn medewexdong op het oi el Ken kunstavond als die van gisteren moet men hebben bygewo md om hem ten volle te kunnen waardeeren en voor wie er niet bU tegenwoordig waren en ook voor hen die nog eens weer dit trio wensohen te hooren hopen wg dat een dergelijk concert nog eens gegeven zal worden door deze drie kunstenaars BOSKOOP Woonwagenbrandstef Men Bdirjjft ons Het restant van het stevige houten hek op den Hoogeveenschen weg bg het Hazers woudsche woonwagenkamp ia emdelgk ook verdwenen Nu is de afbraak aangevangen van het witte houten h tot bescherming van rijtuigen tegen in da sloot rgden Onderwjjzerstekort Ondanks heiiiaBlde oproepinffeu ver hoogd salarüi en belangrgken toeslag voor bevoeigdheid wiskunde bieden zich aan de openbare school geen sollicitanten aan voor de vacature van onderwyaer e8 met deae akte mookdbëcht De Gemeenteraad heeft met het oog op de groote kosten verworpen het voorstel om U komen tot olectiiache verlichting van deze gemeente OUDKWATEJl Tot ambtenaar ter secretarie van H fcendorp Papékop ën Lange Ruige Welde is benoemd de heer P van Walderveen te Tienihoven U BTOIiWLIi In deze gemeente zgn sinds Dinsdag geen aardappelen te verkrijgen De aardappelmisère begint hier al vroeg SK Wt TeetbaL IX computiKe lDdeeling Naar de Oftideole Mededeedageti v iu ém Ned Voetbal Bond moldeo weod de oomtitteHliuleeting bjIs volgt vastgesteld lo kifusse A de g ieele oude Ie kl A Uo ulii B de goboelo oude Hie k B met W F C In lie plaats van Auetel 2e kliflbe A Amgtel Hilr eorsuin O D E Ajaix U Victoria Olympla jMmpoDg Allfcn ffeterhaw Vriox 3e kl B de clube uü Amstt rdam omtrek Haarlem en hoogier ie kï C de clubs uit Rotterdam den Hiaog en omdtrekan met UjvoegUigi van Prtson Ts of War uit den llai buUen iiiediedingin RuaHTve 2e kaaMe G HUveranm 2 U V V 3 Olympia II t Gooi 2 Vlaèoria jt D OA 2 VooftinMi i k kda M D Gouda T O P Alpbflu L F O L V V aporüimn Hdt liedtinir van den N V B bepaakU tdJMtljdig dwt do oompeüittee voor la Se KlI evieo eealgtiiiBen en voor reeecf Is vu 2o Idhwwr zullen aanvangien op Sii S pt voor do 3e kiausers op 6 Od De lV ikiercon otltie zal aan b i einde van hei a s stizoeu giehouden wotden fcfwijlhet de ulUeJ doorgaan bepaald wordt op 1 Aprü 191i aCX KOMIBCHl BM FINANClllU BBBICaiBN MonopvUseering brandvwraekeringabedrüfl V HeiH uoii ia iiot id poii aan dwu iliin i r van l inauditio van di ConimiöBie viKM de luqaopoliseering van bet brandvurviüiutfiiiiiigwijedrijk Ua r göblskui is dut do winsien vun het l ruiiuveriL Lofui earij la Neaorland vöul gicriiLgor iign uau door d MijijB cr ttJi d vtsi wdclit do Iiiiftuüi4 le rajultai ©ü twiguvüigc vau Siaotóoiplolialie in gtitu govul boiamgirijic zuhe t itljgon VQjiotr ouguuöïUor zullen würden tuITwtik monopaliwiuniig diep ui fclo boiongai van het goItijule voU zai iufjTiJpeii eia eedt de ooutmi u tuil att rkteio üuorvoeien van mono lu i L on iig p iMiiiüii iJe cuniiikiHeie deelt dit advies refids uu mede vóórdat begonnen werd aan het ontwerpen v ii een bedwifidnriohüug a vau de overgangunaalcegoleo ZU ts iQt usiniaou bexeld ook dit deel barer taek uit td vüeraii docli ziet daartoe een ufKleve opdraoiit van den Minister ft emoet Het Kappcfft ia vorgezeH van een npts van hvi Iwl dl heer EUnk öchuurman diO ttta ttanziiOn van fle motivewlng een afwijKondo inoeniüg heeft doch Jb hooldzsttii tot d Mltóa oonplut e komt als de comiuisBie uETiian De aardappelen De Nederlander schrjjft Bet Bureau voor Mededeelingen in zake de Voedaflivoorxiening hef een poging gedaan om is iets te verklaren van de aardappelpolitiek der Kegeeruig Het is helaas bU eene poging gebleven Wg althans hefaiben na lezing en herlezing er lüet veel anders uit begrepen dan dat we de kans loopen reeds nu van plaatseiyke tekorten aan aardapj elflo Voor een reeds aangekondigde vermindering van het rantsoen worden we getroost met de versekering dat de vorrroegde EigenJunmeni die we krygen zuilen oooveel voedzamer z jn dan de andere de vro e soorten van de gewone nieuwe aardappelen die we na genoeg filet gekregen hebben Ons wordt verzekerd dat de uitvoer daarvan zeer gering is geweest maar als we nagaan dab niettemin in verschiUwde plaatsen een tekort aan aardappelen tot moeilijkheden heeft geleid terwgl ze in andere plaatsen bgvoorbeeld in Wasseaaar vlak bij Den Haag vrij van rantaoeneering waren ook al zoo n zonderling verschünsell dan vra 6Q we to h vvaar sijn ae geble en Sljn er nüssobien vele gevallen voorgekomen van dien aard als het Tielsche waar om een formaliteit een groote partij poters die dus voor den oogst van liet komende jaar broodnoodig zgn liggen te bederven Maar is er dan niemand die ingrjjpt blJ zulke misstanden Minister Fosthuma zit ia Kuurlo en we vernemen dat de belai rgkste stuldcen hem nagezonden worden W j misgunnen deze veelgeplaagde Excellentie zgn Sommerfrische niet Wij weten ook dat hi zich als demissionair beschouwt Maar hg U nog Minister en daanrni had die vacantie zoo n haast Is zjjn Ëxcell tie er zeker van dat ün dagelgksche leiding niet meer noodig is en dat het Departeim it het zonder hem w af kan Wat er thans met de aardappels geschiedt doet ons twijfelen WeteawksppeUk BwUktwu VooruitganK in de Röntgimtechiiiek Dr Friednoh Dessauer directeur der BeiM Werl e te Ftaaktürt m M bi ia er in gesiaacd door een eeiwoudige constructie hoogapamuntgstraasfonnatozwti attnln te stollen van 600 000 voltfl en meer D ze lyn mm bu onder belang voor de Bttntgeliitach ai wyi het daarmede gelakt KSntgenstnüenToort te torengen die de radiumstralen zeer nabü ïomen en de geneeskundige uitwerking daarvan kunnen vervangen KUNST EN LETTBIIEN Prof Blok s standaardwerk in liet Dultsdi Van bet beikende en omvangrijke werk van den Leidschen hoogleeraar prof P 1 Blok J e iescïiedoiis ran Iwt iN 4eilsndsch Volk is thans in Dmtwhland het Besde en laatste deel veröchenen Het vonat nder den titel Gesdiichte der Niederlande een onderdeel der sene Geschichte der eur piiacjien Staaten welker voortaetting ook tijdenr den oorlog niet is gestaakt nwaDuw TenteonstelUng va GlaiMolme wi Vlijde a Aug IKXH ia het lokaal L e Buroii Gevers I eyuootpleIn lo Seheventagen een dried a ohe tentoonstolllng geopend van Qladlolusbloeinen op 9 10 eu U Aug Waar vioor bijna alls landen ds export in Bloembollen eUl eta t daar ia bet van de OladloJuB VereeoigiWi welk bedoekle tentoonstelling organi ert goed goden eens In ons eigen lai l wa r bovendien vele vreemMingen leb bevinden ta tonnen wat met de Gladiolus te bereikea Is en op wtdke boogie de cultuur tbana slaat Veroeldllende autoriteilea hebben voor deze tentoOKStelBog kunne voUe IMdewerkln ONZE ORAADLOOZE DIENtT Da grooto al g In het Weetccu DuitwOi Legerberieht BERLUN 7 Aug Officieel Leger groep lümuii rlaa Bppraol Uet aantal gevangenen uit de gsnreohtan van giatenn benoorden de mnie is tot 280 geBt gen i £ eu tegenaanval der Engelscben tan zuiden van den straatweg Sra Corhie brak voor on iticuwe luiiea uiteen De verketiningeu waren aan beide zgden van de Lys en aaa da Avre bUuiwler iewodig Ten Noordweaten van Montdidier kon een v jaadelgken aanval door ona vuur niet tot welslagra konun Lc ergroep Dultsohe Kroonprüu In den morgenstond kleine gevechten aan de Veale l werden gevangenen gemaakt Tegen den avond heiftiger vuurgevecht hetwelk door sterke vljandelgke aaovallen aan beide zgdeu van Braisne en Baaoches werd gevolgd Deze werden gedeeltelgk door ons vuur en op sommige plaatsen door tegenaanvallen afgeelagen Halvy veroordeeld PARUS 7 Aug Het Hooge Hof heeft den vro g ren minister van Binnanlanrische Zaken Malvy wegens misbruik van zgn anüït veroordeeld tot vgf Jaar ballingsdiap zonder verlies van burgerlijke redlten De Berljlaeoke Medeweek BERLIJN 7 Aog De BerlünidM Medeweek werd in den avond van Augwtus m de Marmeren zaal van den Dierentuin met ten feest geopend waaibij betialve Tele autoriteiten uit Berlgn vele gastenwai n oit Oostenrgk Hcmgarge Nederland Zweden Zwitserland en Noorwegen Ongeveer 400 personen namen deel aan en banket In een tafelrede op de Duitache vrouwen zei de Deensche geaanti i raaf Moltke o o Ik hen zeer dankbaar deee Modaweek in Dultschland ti Inumen bgwo nen die van bebeekems ia voor de steïke kracht van de Duitsche ngverheid Bc volg geregeld wat Dultschland op het gebied van muziek ea kunst voortbrengt en ik heb de tentoonstelling van den Werkhund gezien Het zün alle uitstekende middelen em zich in het buitenland bekend te maken Ifet werkt in atütei hmw ket werkt e vertaigeod jginland en de Baitifcke schep eh H£LSIMGP0It3 1 Aug De regeeriug besloot de vraag over den eigendom van de door dea Finsohen iSenaat in beelag genomen Russische ahcepen aan een internationaal scheidsgerecht voor te leggen EngeUche Q schepen BERLUN 7 Aug Volgens Reuter onthult de manne 4nedewerker Dewes het werk van de U boot vallen die de benaming van Q schepen voeren Hg zegt men kan daar I over thans eolMle mededeelmgen doen daar de Duitschers met de tegen hen aangenoaun methoden reeds bekend z n Het eenrte zoodanige echip dat veniMld werd wae de Baralong die XO Aug 1915 een U4 oot deed zinken Sedert dien heeft de methode om aan bewapende schepen het uiterlgk te feven van een onschuldig handelssdilp em daarmede Übootwi door krygsUst tot licb te trekken zeer toegenon o De medewerker verdecUgt deze metllpde van oortogvoem en haalt daawoor nk le vooitoeelden aaA Zie on wersicht acanBAKBN Minister Posthuma Iwleedlgd Uu d3v ül11 o vui tlüi4 üloii i A 1 ZwijoJlroi nt liM op U Fel ru ri l la Bon opeul i re verg deri ig Van de Veriwai u YJ a Varkenf lokkdrs en neeters in Neuailoud belegd n bet deef om te prol tüeteu tügidJi de iwmdeliagen vuu de No liffiWn k übo x4ga ring liet liijsosiler van den uuwstw viut LiOndbouw li üel en Nijvoilieiid beieedijfendo woorden gospiroJan 1 ma u l jeisegU bobben iiuaJffd vle voorzil or van de VJeesehffereaalgMltf dtent als afweert euehut voor dti uplioliletaiirucs van den uimi ier lickl wiet zich voor d Itotleid T htbouta niet aeker neer te berinaeTeo a b Jeze woorden liad gesprottöB rwoe veeHladgwver al getuigen godagvaard fbrkiaardon dat liekl de j woorden bad eaprokoa Het O ib wees er iu zjjo requiettoir op dat bet In den loatttei tgl lejls mel r is voorgekomleu dat ovörheid por meiii wordqi beleedigi Vooral uiiiiistir l osthunia is voel geiKiuad Ueollluler loeikto op dat deze oorlogaUld aan wrfKhlUeiido per nen veel inBöeel heeft opgMlevecd dodli hot gaat lüot aam l bot geiedan nadeel a i oen persoon te wijten Btattis zoeJdt het publiek de fouten in de boiideluugtn van den minister VorsohiUeoilo daar Ami mtaiator getroflen maettegolMi grijpen to in de partiouliere belangeu van versobllkinle greepso van menaohai die dawioor nadeel ondenmdea U 0 fi ler wil ddn ook aannemen dal beW door toom wa verleid Zijn woorden wamn eobler ten aar e beleedigoai Tegen bekl werd ean boete van IfiO llbs 10 dagen beehtenis getüacht De verdediger riep voor bekl aemeiiHO in omdell opzet om te boleedlgen niet geUejken wa Telegrafisek Weerberieht Hoogit barometetstaiid 7603 t Uaastiicht lAagte itand 766 Hoord Outiohund Tnmohtmg Zwakke tot matig indan tiit weatelgke riohting waar b rolkt waartohijolgk nog rtgea Mild t m 1 patatoot I