Goudsche Courant, donderdag 8 augustus 1918

BoltflBohe dan keer Ik medr terug OoHiutot droog de heer de Bfoqaevllte Diet a en de heer Jlelleputte awaï Po boeken werden dan toegeajageé £ en opzieabarend beriohL et BeleiMh DkeMadf 30 JnU achrijft naar pho ooe mekK dat inden Haag Id het geh 4iu bet volgende verteld wordt DOTti duizend BelgiBolM aoldatoo n Vlaamsobeu ooregiroDg zijn In opataod tegen fauoae otuèlerra Du apoonuannra achter het B gtsohe front hebben bet Kamerlid ym Oauwelaert voorgesteld met hem te nnroheeren om de Belgleche regieerinig oownr te werpMi als hij zicè aan het hoofd der opetaudelbigen wil plaateen Maareohalk Foob ifiot beejult waarbij Foch tot maareobaJk van Frankrijk benoemd w rdt wordt In de Snateoourant voorafg£g KMk door een rapport van Ciouenceau oon preeldeni Poinoatf waarhi gecc d wordtr Het be lult van 24 December 1916 beeft voor het eerat de woanliigheld van maaracfaaUc In Frauktrijk doen herleven Uc heb de eer u voor te atellen uit naajn van de reglMrkig w ik ma zegigen uit naam van gaheei Frankrijk on aan generaal Foc3i deze hooge nationale oodersobeldii toe te keraion Op h oogeohUk dat de vijand meende door een geweldig offeufAet over een front van 100 K M de be iLwdng teo zijnen gunaito te kiumen bebalei en eeo Duitsohui vrede be kunnen opk gien die de knechtaohap der wereld beteekend ztM hebben hebben Foch en sljn bewOfudereoiswaardigie troepen h eD overwonnen I arljs van gievaar bevrijd Soiaeona en Ohateau Thierry hernomen meer dan 200 derpen bevrijd 3ö 00fl gevangenen 70ü kanotuMO de door diHi vijand vorkoodlgjcie verwochttogeo vemiietigd de roemrijke goallioerde legere in één overwlnnondeo etormloop v u de oevera van de Marne tot die van de Aisce opgejukt dM ziJD de reaullotHt van de manoeuvre op sol tterende wijze Óaof het j Oppeu b olhebbereobap ontworpen emdoor de onvergelijkelijke leldera ui voerd £ lel vertrouwen door de Republiek en door allo bondgenooten geeteld in den overwinnaar van de iaoeraae L van SaintQond In den roeourijken leider van slagen aan Ybot eö Soaune is ten volle gerecÉUvaardigd De waarddgibeld van maor cboilk aan Fooh verleend al niet alleen een beloonkig voor bewezen djeneten zijn maar zad in d toekomat nog meer gfzag verleenen aan den grooten krljgs nian die gietroeprn Ie om de legere der entente naar de beAÜseende overwinning te voeren Mail BBBLUN 8 Ai iatu Oe Staataiecretaria Ton HlnM Het ifk Un Spaan cbe griep eger aangjeao meo naat België aUt troepje afzonderde o van zlja aMvvaeJdii ie reeds te Kottordam aangekomen Van de tram flevaUea Nd nj het Öymnaaium aan do Laan van Moerdervoort ia den Uaag vW gist i tldag omi oonduo eur van Ujtt 3 iT n de ki voUe vawrt rijdende tram dootdat hij eau pau iongen die OMx de tram bungen Wilde verjagen illj boog zich voorover ateun zoekeude aan een ijis en Aang welke echter afbrak Gelukkig spcieilde een en onder Zkoh aif ap dGu aoaliaugiwiagen waardoor liet ongeluk zich bupaoJde tot eenig oponthoud om den condnoLour geiogeikheid te geven zijn geld bijeen te zoeken hetweÖc bij den val uit zijn taeoli waa gerold KINNHNLAND De tol re teraard testel ng zal jJH met GT gOBcMeden en ala producen Atartoe moet direct een uwainivlogaollj B worden aangevraagd bij hst R B 1 zijner provtocto Hat B B I Is geveatigd voor de pro vmcie ZuiflHoiUuul te Beu Haaa adre llQtwco D o i Mkon aldaar OndertuuMleUngea met DoitaehlawL Wij lezen aldus de K R Crt in d Sdhtf ahrt Zift van 9 dezer Dê oeconondsche eischen thaa au Nederland gestdU zijn naar In polttf e kringen in Die Haag veiluidt In een benaakl tijdvak moet Nederhind aabi DuilKWaad leveren fiO OCO rtuk vee 5000 drHari eo 4400 eenjari a paarden 5000 ton boter 10 000 ton kaaa 2 00 000 eiorenv 3C00 tan gevogefte 10 000 ton sulkier 100 000 koe p kalf en paerdehuidtai J h BÜKhoff t Op 7a 4arig D teeltijd is in Dh ov ar ed ii de heer J J Biat oft rosidemt van Batavia ridder In de vaa den Nodeitondsolu Leeuw on mandlBUr Sn de orde van den Witten 01 fant van Stam orde ODm Vertnuffde fl miiig van leep Ond verwijzing naar zijn op 3 Aug j l Kit de Oemeentiebevtiven gieriohte mededeetlagon over de diattflautie vm zeeb Jirangt Me Minister van Landbouw bona ter kennaa van die beMuren dat t a m vdlge van de te Roitenlam uUg fiAHQ atakllng der hafvyMiarbeiderff het rervo der voor de berieiding detr MCbi zem benoodi de igroq oHen een beOatogriJIce etigjiatie ondergaat daar een groot gedeelte der vetzuKN die voor de bereiding van deze zeep moeten worden gebezigd urf de veemen te Rotterdam moeten worden vervoerd Er zAl dus zeer wa sohljn lijk ook In de aflevering dar zachte re geerin zeep veriragTLng moeten ontstaan ouuiJiA ia9 tna KAAS Ueeu aauvoer liÜTW Weinig auvoei C vei iHau voor de itcgeeriutf VtEUAltKT Melkvee aanvoer ja 30 tulw Meverd voor de HeaDerln Magere varken reil Dvoer Uand niaügt f 1 06l U pw hall K U Uauwo KUlHhlN Ueeu aanvoer CRI8IS MAATRBGELEN Groente fruit De toeslag dien het Bijkdcantoor voor Groenten en Fruit den fcweekera geeft op vroege aardappelen is nu verlaagd tot op 2 ets per K G Onbeperkte aanvoer op de yeiUngen kan ten gevolge hebben dat ze niet worden ver kocht De leiders op de veilingen bepalen hoeveel aangevoerd mag worden Veilingen die aa rdappelen ten verkoop aannemen die nog niet zijn ui eroeid worden van verdere levering uitgesloten VSïi Snyhoonen moet de helft voor het binnenland en de helft voor de fabrieken geveild worden Van Wassenaars Kattekeutels HeinrichRiesen en Rhemische Specldi oonen moet de helft voor het ibinnenland en de helft voor het buitenland of fabrieken worden geveild Wamieer de prijs dezer soorten voor het binnenland daalt tot beneden 16 ets mag de party voor het buitenland of de fabrieken overgetveild worden Van de enkele en dubbele Spercieboonen moet 60 perc it voor iwt Ibinnmlond en 40 percent voor de fabrieken geveild worden Van Pronkboonen die hier haast onverkoopbaar zijn mag 90 pCt voor de fabrie keu geveild worden en blijft er dus maar 10 pCt voor de ibinnenlandsche markt Van de 100 K G Witte kool gaat 76 pCt voor buitenland of fabri en en 26 pCt voor het binnenland Van Pootuien mag de helft naar het buitenland of de fabrieken Roode Aalbessen Hiervan is de prijs voor het fabrieksgedeelte betpnald op 36 ets per K G in overleg met de Nederlandadie Vereeuiging van Fruitverwerkers Voor eommige veilingen waar soms maar één kooper is voor het binnenland zooals o a te Lop persum Gr mag in plaata van de helft 90 pCt voor de fabrieken geveild worden Intuaichen wordt thans op vele plaatsen voor het binnenland veel hoogeren prijs besteed nl 40 en 60 ets per K G Bhaibarber wordt geheel voor da fabrieken geveild en door de Ned Ver van Fruitverwerkers tot het bereiden van Jam afgenomen tegen 7 cta per KXl maar dan moet er een aanvoer zijn van minstens 100 KX3 Het product moet zonder blad woraen aangewoerd Het binnenland mag evenwel uit het fabrieksgedeelte koopen Groen of hardgeplukte Varken ruinaan Tonneboera en zure en zoete kwetsen moeten geiheel voor de fabrieken geveild worden De Fruitverweritera Ver neemt die af voor 30 ets per KX3 Alle andero pruimsoorten worden voor het binnenland geveild De fabrieken mogen hier echter ook van koopen NederUndwdi Ooat Indlë co Japan Wolff s Bureau seint uit Berlijn Het Luzemer TageUatt aobt ondanks deihigelsche tegenspraiüc de julsüieid vanhet aanbieden van de Nederlandsche koloniën aan Japan nog te waarsehijnlijker omdat het gcmü bevestigd werd door deRussiache ataatearcbieren welke tot dusvereen volatrekt betrouwbare bron aün g j le ken De iwaarschijnlykheid wordt versterktdoor het feit dat in ldl gedurende Amerika e onzijdigheid de Japansche plannen inde Stille Zuidaee door de achterdocht vanAmerika tegen Japan niet verwezenlijktkonden worden sonder het te verwachtenbondgenootsciiap met Amerika in gevaar tebrengen Het iblad merkt verder op de volstrekt eenzydige houding van de Nederlandsche regeering heeft haar de achting doen verwerven van de neutralen Het valt echter te betwijfelen of izy ook den dank heeft verkregen van sommige groote mogendheden Dezelfde politiek welke den Kederlandschen koopman het verkeer met zijn ondernemingen in Indië afsloot welke de Nederlandsche schepen in de Vereenigde Staten in beelag liet nemen en die tegen Nederland maatregelen overwoog welke op een echte blokkade geleken diezelfide politiek kan zeer wel ihet geheele Nederlandsche koloniale bezit verklaard hebben tot onbeheerd en vrijelijk te bezetten gebied Dat de toen m ige partijen bij het verdrag thans nu zy afstuiten op den ijzeren wil van Nederland om de onaijdigheidspolitiek vol te houden het extra p nlijk vinden op deze fout in het program dat de wereld gelukkig zou maken te wonden opmerkzaam gemaakt is zeer be i grüpelijk Het Benier Tageblatt houdt zich in een artakel JJederland in nood eveneens bezig met de belooning van gewapende hulp van Japan door de Nederlandsche koloniën De Impartial Vaudois acht een formeele overeenkomst betreffende het aanbieden van de Nederlandsche koloniën aan Japon vrijwel overhofUg Elke kans op inmenging van Japan la Ëuropeesche aangelegenheden staat immers gelyk met een bedreiging door Japan van die reeds lang gewensohte koloniën Het iblad stelt vast dat Duitachland ndi Rusland Ja n in de mtvoering Roodvonk in Noordwifk I i verband met de verachlilende berlöhteu omtrent hot heersohen vmi roodvonk in de badplaats Noordwijk venuekt het gemeante4 Utuur van Noordwijk mede te deelen dot volgens opgave van heeren geoeoedijun gon thans onder behamdeling zijn ven dr H van Nee 6 patlSnlten de laatste op 3 Augustus j l alkomBlig van Huis ter Duip gh de lapendamce a van dat hotel en verpleegd in de a zonderlijk staande villa k Ma hlUe van dr C H HernMüiklee 5 patiënten van wie 4 dïkomaMg r an Huia ter Duin en de dopondance e en eveneens verpleegd in villa Mathildjo 1 afkomstig vtti pension Duinoord en 1 afitomstig van penRiou Holiander beiden verpleegd Én de Gemeentjijke Ziokoninrichtlng van dr C B Liecher gwne Er zijn thans geen verdachte gevaUlen My Triatemr QraMMfrfllH Vellltig Van 7 Au Stua UuMilaod ol t ttbrlokeu fnakhOMi pur 100 K Q I m ü BtsinboomO Uon t J2 60 JJ Koiultoiiimurs per lüu 1 Ö ÓO 0U ToiiiuMi PM 100 K Q I 211 30 1 Uuu idoui I 12 1 BooJe kool iden 10 U WKIo kool Uem I J M Ü4lde le lim 10 Wuounlai Fronk oonen per 1 K O I IO IU 1 J I IJaIjboonea Mjm I 21 H Uaii il soort f tt w Ji l i SMkheeow per 100 KjU I a W 3IJW Slanibooom lion I 20 10 33 60 Komkommer per 100 i alSO 10 10 Peen pui 100 Ibos I 7lU Su ll ru ei per UXJ bos I i a m l Inm d lOO K IUM 10JV Skuaya kool Uum f 7 50 3 20 Koodo kool Idem I S KSa WHta kojl Iton I J DO I T i HeUuriu Mem I 5 i0 Aiiitijvie Kt 100 atuk 1 4 40HI 60 Veevoeder De Minister vad Undbouw beeft verboden aarda ppedsdüllea en andere schillen groentenafrallen bloed en vleedge aUdit afvallen vischafval gamalend qn n kah ben en zeesterren puf nest oogepelde garnalen zoowel in gekookten als ongekooktoi toestand giunalemneel gamalend pfsu meel krabbenen zewrterraamoe bencraia vis duneel af te leveren aan anderui dan door het bestuur der gemeente voor die af levenng aangewezen personen of aan ham die zich legitimeert als door dat beatuor te zijn gez Hiden om vorenbedoelde goed ren namens hem in ontvangst te nemen Voorts Is het verboden genoemde goederen te vervoeren Deze verboden treden m werking zoodra ter zake een nadere ibekendmaking in da Nederlandsche Staatscourant zal zijn ta gemnnen en alsdan uitsluitend in die gemeente of gemeenten weUte in de bekend making of bekendmakingen zullen worden aangewezen alsmede voor die plaatsen welke in verband met de inwerkingtreding van a Ministers beschikking van 14 Juni 1918 no 13435 Afdeeling Crisisaaken Bureau Landbouw zijn aangoweoen Het vervoerveiftKjd geldt niet voor par tijen welke worden vervoerd door die personen welke in het bezit zijn van een legitimatiebewijs afgegeven deortket bestuur der gemeente van aflevering of van een legi timatie ofvervoerbewijs a egeven door of namens de commiissie belast met het toezicht op de bereiding van veevoeder uit afvalproducten Een Mef des drama Een 33 jariae elecirioiön due evonaBazijn 21 3afige vwiooKde in betzelfile b u B in de ClaffordBtraat te Amsterdam woooide heelt in een Uii van jaiouzie op zijn medsje een K volverachot gelost c i dlaaimai zlchm i met twee schoten in het Toorhool eu door liet rochlteroog Bmsiilg gewond Het meisje werd slectris licht gekwetst aan den liala en kon hèt göethui spoedig weer vwlaten De iortaoman had gisteroohttend toen hij van zijn kamCT kwam het measüe willen omliolzon toen zij dat weigerde onlstond twist Hij gung daarop een ïevolver hiAea waarmee de aanslag gepleegd werd Teltgrafiscli Weerb ridit Hoc e baromotei land 766 te Zuid DuHaohland Laagste barooeletetand 760 6 Ie Bkafen Vi rwtujhüng tol den Volgawleo dag HaUg tljdolljk wetUBht loeaenwndo Zuidelijke lot Westelijke wind neeat zwaw bewolkt waaodbljnkjk naso at ODWuenbuleo zeilde temperaM Spaanache Griep in Indië Ook lin Indië doet zich In versdhlllende plbaitBen de gehe meinodge zielote voor jpepaaiptl gaande mot 5 dagen koorts Hondordon personen oaider wie vele soldü en en polWfliebcambton zijin er poeds door aengotaat Te Schollen is do heer B na een kortf ouMÏtgo ojigcetoldlieid aan do Öpaaiiische riep overiloden BUBOBaiLUEB WAND GOUDA Oeberea 8 Ang Leaodert t O van Reede en M Baaa S Willem I V W Tan Sijk a A 4 Woerlee e Willem I T W A vw dan Berg n W Scharloman Güaborlha Tulpina d V C A Ekdom en N J C Bik Jaaper z V A M Geul n G Tan der Sloia Margaretha d T L F Bteenwinkel ea S Jukawa Getrouwd 7 Aug C Tan E k en 8 van Vliet F A Verelat en P Schollen R urene en C M P Oaferer P Benschop en A Slobbe H de Goelje tA M Niamantaverdrlet A Knilnua en A G Geukes A Zyderlaan en A C Beth Overledenió Aug Cornelia G Caateleia 1 mnd 7 Leonwdus i AldenhulJaan 9 d Rijkakantoor voor Vee én Paarden Da Mioister van LamSwtiw heeft aan d directie van het fiijkakantoor voor vee en paarden alsnog een directeur toegevoegd welke meer in het bijzonder met den buiten dienst zal word i belaat Als zoodanig is benoemd de heer M Haringphuizen te Nieawer AanateL Begrafenla van Albert Hahn Uit breede kringen in de sociaaldemocratische arbeiderspartij zijn Dinsdagmiddag de zeer vele pereooniake vriendao en een nog veel grooter aantal zyner geestverwanten en bewonderaars van zijn kunst den teekenaar Albert Hahn op de Oosterbegroafplaata te Amsterdam ten grave komen brengen In den stoet hadden achter de lijkkoets plaats genomen de meeste partijjbestuurders leiders der vakbeweging leden der redactie van Het Volk n besturen van verschillendo federaties der SJ A P De meesten dwer hebben ook als zijn intieme vrienden de kist naar het graf gedragen En zij werden gevolgd door corporaties met zwart omfloerste banieren n een breede schare van belangstellenden die den doeden kunstenaar door hun aanwezigheid de laatste eer wilden komen bewijzen Buitengewoon groot was het aantal bloemstukken dat de baar dekte Namens het partijibestuur der SJ AJP sprak de heer Vliegen Hij schetste Hahn i als den groeten sterken medestrijder die al lum hij niet spreken Ifcch zoo helder tot de massa sprak u al kon hij zi k niet bewegen toch zulk een sterke beweegkracht is geweest voor de partij welke de draagster van zijn idealen en welke zijn genie heeft doen ontvonken Hy ia niet te vervangen aldus spreker genieën als hij worden ariden geboren maar we behouden zijn ideaal dat hij in zijn werk voor nltijd heeft vastgelegd Zijn leven is geweest dat van een martelaar en een atrijderj mageen vruchtbaar leven de arbeidersklasse staat hier aan ziJn groeve dankbaar dat hÜ geleefd heeft De heer J de Roode voerde het woord namet den kleinen kring van de krant en de Notenkraker Deze man was een arme zoo zeide hy hü had niets dan ijn gave doch hy heeft haar niet verkocht hy heeft haar gegeven aan de armen alsof cjjn rjjkdom onuitputtelijk was en daarvan hebben zÜ hi nnerzijds In hun bloemenhulde op dit graf getracht een symbool te geven van den rijkdom welken ze van hem ontvingen De heer Wibaut voerde het woord namens de Cornmissie van Beheer van JIet Volk en deed uitkomen dat Hahn z n kunst gaf uit ver idealisme aan een zaak die hem boven allee dieibaar was en daarom is hij ondanks zijn lijden een gelukkig man geweest De he r Ankersmit bracht den doode een laataten j roet namena den vriendenkring welke samenvalt met de afd der S D A P Watergraafsmeer d6 heer De Miranda namens de Amsterdamsche vakbeweging welke naar uit ziJn woorden op te maken was het voornemen heeft de nagedachtoni van Hahn door e t gedenkteeken te eeren D Seh OTMHrt n d 0 rloi De zaak Ualvy Ëbulelgk la het vttinis ia de zaokUal vy gevallen en do boscbuldigdo veroordeeld tot vijl jaar verbanning zonder verlies van burgerreoht Hij komt er nogal genadig af InUis hen Ia van de beeobuldigiDgen door Léon Daudet in de AoÜon Fransaiae tegen Ualvy Ingebracht dnt hij den viJMid het aaovalBplan van den Chouln de Diunee in handen gJÊepeekl zoa hebbeo en de mulierij In het Franecho leger in t voorjaar 1917 zou hebben oangeaticiit niela overgebleven deze beUcbdngen kiookeo ook uitarmata onwaarschijnlijk Volgens dw proourour gMie raal Uérlllon echter bleef Ualvy e zoo denregieter nog erg genoeg Utj zou lu en voor Frankrijk zeer looeilljkwi tijd betrekkingen onderhouden hebben met gevaarlijke ludtvjdueu en zoowol op dia manier aJa ook omdat hij zleh ala werktuig liet gebruiken door anderen en hier kan unau veUig Cajllaux voor lezen bet vaderland in gevaar zou hebben gebracht en Indirect Aanleiding gegeven lebben tot anti ntilitalre woelingen Iteee moeten nog al emetig geweoat zijn mag men geiooven wat langs een omwe giquibliceerd wonk uU het raf por4 van denseUQitor Perèe dan zouden lu Mei en Juni l J17 niet uünder dan 76 regUnenten In antetlte en 23 batoljons jagers zoozeer deer den eat van verzet aangietafif aiju dat er lïlete meer met die troepen te begionran was en generul Tétaln de naar het front overgeslagen beiweglDg aleebta met voel moeite ken bedwingen Wat daarvan zij men vroe zlofa al fA MMry laat hij dan een ongeschikt miniater geweest zijn met een wellicht lang tfiet auberiepelljiten levoaewondel gestraft kon worden wegens e n levenswijse en methoden waaraan oovelo offlcieele peraooen vóór hcw en te Jk met hem zich zeker ndet minder bezondigden Daar komt bij dat een heele jreeks tan gctuSgenlason ten zijnen gunste werden afgelegd door mannen met zoo kllnkande namen ale Üiriand Robot ViSiaoi oud premlers dio zich vrijwel aoUdalr Verklaarden mot den oudminlster van binnenlandaohe zaken vóór wien ook nog getuigden Aaroel gembat Thoma Palnlevé ea eeUa Quetave Hervó wiens patriottisme toob zeker niet verdacht te Calltaux die gaarne bad willen getuiisf hoeft men Eloarblijkolijk nliM diirv i oproepen E venooedelijk zou in andere ometauttgMoi vrijspraaJc g evo zijn Maar de Senaat achijDt nu geoordeeld te hebbeni dat de liohlvaardigiböid van dezen minister toob kta méér verdiende dan een berieping eci dat Iemand dne zijn lunotio op zoo weinig ernstige wijze vervul In een aoo tgdf nibt vrij uit ouff faao Weer een gerequireerd schip verleren De Poseidon van de Kon Ned Stoonw boot MiJ een der gerequireerde schepen is naar het Hbl meldt bij Virginia in aan varing gekomen met een atoomadiip en ge Vergoeding voor oproerschade IJl iii Vi i iiti ikO urdam liUjbcn oinvij iSiil pjaua vies uitgel rac lii op lut a iies vdia l a ii K erHpa trooud um vergoeiliittig vaii a ila le g ei iLin bij üe op 16 en 11 April vojcgukoiiiuT waaofdflijktidiien Ü o iiia hi L college van B en W ie oo au reüutógeluMrdo rafl Jsiiuitn tivr gfemeeiite iur Fru u voa oortleel da do geoieejuo vuoi do goltltijijkjd gl VQigoii vüu de rgejijke oproorii u b w giügen mot aaijspraüclij k ütnu worden gieetelü Uwiü eoiiulueie scwnt overoeii mtt de itre Uviug aii het rcchtsgrfeeril adviea dal 11 uu W vaij Ainmerduni diüiier dagi ii i jr kke van de aaaHoga vraagi uaii lit I Ci uifiïilcraad aldaar hebljen overge Wtl lioijlt ii B Il W van Amsterdam ovoiwogfn m hoftver bij schade aao den Jijvt gel lon op Wllijktieiddgroudeu vergoeiiiii zou kunnen woi deu toegekaiid tlcwh te liolLerdöin üojll zich Jets d elIjU Kitjt vaoj gedftttu Kamverbod ÜüoaJ i IJ TAin mmdilen liou ouihe iug vua uirnveii 0 j worden veneend Detie oiiLjtiyi ing moet vóór lu Aug worden aa yevrwt i DIJ IKN iiijiisbütorinz me lujg Kftuituior It li l uer proviaioie zijnt r iinvoiiiug nmi vMgiu diiartoe eeo aan fAj ji ii uli T 11 aan bij Uet K B 1 i j iioüjaworwnartle voor het verkrij m vuil jüvi ibti iueldo oij liLfLing ia iiat u 3 giiiteiy i olerpro iucii aoui de lujksbi tuniii Muneliiig wurdt Ong ibViad ueualve HU züiioro hoevtelheid welke door het itijk wtdiitoor f oor Vlc sch od Vetteui wunit vrij egevenj om te voorzien in do noi indle b jiioL fte van liöt gczMi va den l n iuprntj Man oiuilorwerpit z ch aen do vuai iii nni ie i rtcyr ionde io oosjtrale op Ue K ter product e bijkoop en aijeveriiig syticiiUi u u woiOt tuin zeitbereaiiers van Iwter oiitiiy iiig or cend indien hun melK ur4 kaji wurdm ai eleVLrd aan leo zuiir vtkwbiievK Ok du een meliiiarichiii jgv Uaw lio Direitour u liet Ü B i niet dlratt vvL et welKtj personal voor oiii hei iin j van k jri VotrbüW in aiuiiner kiiiig iomon ib als oiflii gaiTigisïiiaiatiipgel bt piiald dat bedrijviiin m ajfbfiro r8 dïo vóór It Aug e u atfuiivraag tot ontbe ting injjtundn vooriowpig onli i ilmg va n het toarnverbod ontvtwigi ii jt nader ouiiiout hun aamvraag iUii iju boöchikt Zij zijn in tuBBiolien onderworpen aan de r orphchiing om alle boter woiike zij bertlden of doen bertid ii lil ti3 lovcr U a in du duortoo aangeöloldo opkoopefft Büvt L itaando IwpaJwigen gelden ook voor nK likiuilijterd en eveneens voor de melkl vorwuciere die ge voon zijn alteen de i g Zundu oeik voor eigen gebruik tie kuniiin vn ovcngk iis do melk zoel leveren UüJv goWt diffisü bepajing voor kmmbowfu die weJbotex makon al plegen zu Liie t olur uit luiiteiud m hun ed en bednjf la gJljruik en Lte r het liter geldt eott zeer uoodzake lijken inaatrogt I n l de eeriijko verdeeling van d j beperkte hoeveelheid vet ovot alle burger beeft de MjuiiBter strenge atr4JbjpaJiajen gestokl Behaave ean geruchtelijke vervolging wegen overtreding van db lKt tri uti ewet zal de Minster bij overtredii der voorHohftften de vojgeode hitral apleggi bij melkjunchtingeo en meüuicttijters z il de door h n out ngen molk in bozlt genomen worden dua siutlingi van hun bedrij ï de zeKbepoiders vöalmiders die de vooTachrlftan overtredtni zuilen in de eerste plaat In nanmerbmg kömtn veor do vordering van lad it vci in we govad het moeilijk bal blijken hun z g gebruikgvee te onitzten Aap do voareehiiiten van den MftnlMerzal fttreng de hand gehouden worUea tfarwijl oontroJeyfB de bednjven op ongeregolde tijden zulj bezoeken Ëlk e botecprodjucent neme dua goai kennó van hetiwvenetaande i Vóór 19 Aftüg moet men liJn faigesohr 1 De Poseidon was groot 1908 bruto ton en gebouwd in i 14 Vóór de Poseidon zijn van de gerequireerde acherpen ireeds verlorsn gegaan da Alcor 3151 ton Texel 3210 ton Zaanland 417 ton Oosteidijk S251 ton Kieldrecht 1284 ton Leonora 1166 ton en Bhea 1308 ton Dit IS dua het achtste schip van de gerequireei d n dat verloren gaat ADVEBTENTMN WITTE BIOSCOOP Groot Suooei Programma AU BeoldaaaaaKt Krip iIb BaniiBliPt Oeachiedenli uil de BenbalH KevelaUe la 4 aMeellagoa Vardar uit abrciil pro ramaia WOENSDAaMIDDAe 2 UUR M ID Fiiilii nintiniii i77 h De Koningin aegentes getorpedeerd De Baad voor de Scheepvaart heeft uit spraak gedaan betreffende het op 0 Juni ten gevolge van een ontploffing in da Noordzee zinkeai wa het stoomschip Koningm Regentes De Baad ia van oordeel dat de Konktghi Regentes op ongeveer 21 mijl beoosten het Leman lichtschip door een toipedoscbot is getroffen en ten gevolge daarvan binnea enkele nunuten is gezonken De verklarigon der getuigen laten daaromtr t geen twijfel Daar geen deelen der torpedo gevonden zijn ontbreekt het onomstootelijk bewijs van welke nationaliteit de duikboot Was waardoor het fatale schot is gelost Dat bij deze ramp zeven mensdien zijn omgekomen is te wyten aan de hevigheid der ontploffing en de snelheid waarmede de Koningin Regentes is gezonken Van eenig verzuim in het nemen der noo dige maatregelen tot redding Is aUerminst gebleken Geen vreemde kinderea meer in vi p utad luet den lat r ta luiule heerfax iiiadou iiüodpoeatuniil bobben ije betiok kilï Ntxltrifijidsiohe coui uiaj re anibteimAai iiialructLoa üiitvangeri om zich te ouiiiouilou va i Uil ttaiuui ediigiu g v n hüt uutziMid ai vdii kiudéfiHi Ji iariN xlerlauid Tekens ziju de comiió s li er te lumle diu zlicli tol itiiavcT boliiet liebben mot dé liu iöM j ling en voeding van die kinderen ijiaelicbt dait Qiu wvonbodüoide redeo Vüorloaai glwit vreemde kiudtTen iiKr moor lEögfin wyrden opgenomen MORGEN verkrijgbaar Schol im Sclieviscli D Waltz KaneBtlkslMt 141 tm i Derde Ned Jaarbeurs 1 derde NcJertaudsche ijaarbeur zal te Utrwiit word ju gehoudfn van 24 Febr tol 8 Majjt lUli Graaf Du Monceau j Naar het Ckirr Bureau nog veruounit heeft li M de Komngi H Moedor da rlOü van oeötdijk overgekomen giMormorgon oiu hfiljyil ln wterflmize vm C 11 F graai Du ikmoeau in de Kanaalairaat een beaotk gïbrajcht dat ongeveyr een kwarfer duurdj H M hew t hot atotfelijk ovorHcltot aaiiiechoiiwd en bloemen in de sKerlkuioer nodergolegd Zij l etuigde de £ amlll liare hoPLuliJke deelueining Iq bet verlies vWtt ilaiar ouden dienaar HM do Koniiigiiin heeh g tarenmiddag OJt vier uur a bezoek ten sterfhulae alt jlegd Zij hoo t eveneens op tretondo wtjzo baar deelneming betuigd aa ulitdrukking eegevtn aon haar bfjzoinder loedwezei ovvr Iftit overlijden van haren getrouwen diojiaar die in vroegier jaren ook haar moeder eo vader zoolaog beeft ter ztjde gCkAaan H Jd heett eua kwartier twi atorilimze vwtoeid Do Kojiiingiri hee Iü Öe storCkamer een krasis latun neerleggen vervaivdigd van bloaïuen Vnm het domein Het Loo waar do overiodent In haar dienpt zooveel jaten zoo 0aAnhe door4 racht LAN wr zimAoar Verbandstoffennood Ondanks do herhaalde aansdiriJvingen van den inspecteur van den gefteesfcundigen dienst der landmacht betracfcteó dé officieren van gezondheid nog altijd niet die züiöigheid bij het gebruik van verbandmiddelen welke noodig is Een ware noodtoestand ten opzichte vait den voorraad gazen zwachtels en velbandgaas is daarvan het gevolg De fabrieiken van verbandstoffen fcunn l tengevolge van gebrek aan voldoende gronde stoffen bijna nieta meer afleveren en wat nog afgeleverd wordt is buiten wrig duui ongeveer f 6 per K G veibandwattan w gweer f6 per 10 meter hydropWlegaa ongeveer f 1 60 per 60 meter hydrophü windsel van 4 c M breedte Bovendien moet natuariijk de in srijta magazijn van geneesmiddelen o aanw lige Toorrad TOor t d van nood bawaarf worden I Aetullu opende da Naaa 1 Ven VSDOKA GmingeaDeo Haat saa kM HarileuM k 17 Ovaveakag haar ii u e msguilaeB la 1198 la Oranlalen opgeiicht mocbl a iicli 1 graealer la kapperurtikelea In een tewls frootar wordeade cliealile ▼ rbaugen oedal la 1910 Qraveahi e eea IdcaUag dec aak tnêê lt A Ook daai bcaUda da fsak ilch leregeld alt ioodat aaar meer ruime mo t warden 0in etleB welke cvond n werd la bel 1 AagaMtts geopend gebouw Onder arehilectuar vaa de Hoeren Mnacgaa en Schr ver Ingerlchl e ft leliikvloer een lerlilke monMer saai een ovenlcht van 1 geen PÉDORA breogl Ma lJaeB o kantoren beneveai de haar lellen ilaiua aich la doelmulge verdeallaldaarbil saa Een nlenw soort rtjwielband De heer J C van IXi ch rten teDriebeuf heeft éèn maadel houten rijwiel ba £ uHgetnmden dSe naar men zegt utte keod voldoet De band is samen steld uit een aantal volgiena obrkeleeg men ten gebogen stokken beukenhout en kan predee paaeend om elke rijwl velg eu zoo werU MtUVy dan veroordeeld Wi uou beirvkkelijk lichte stral Of uiooi men getooven dat do Bmoat niet dnttóe weigeren een vooreoeld te eiieibi j Vote en l üumaaute zou men iiler vootal te doen hebban met een oftlaeelo waaimohuwiing door de tegjonwoordi u regeenlere gericht tegen al wie met deukt ala zij M guerre ui rleu que la guerro lurwijl Vlvlani Üriaud en audüren van oordeoi zijn dat éo wijze waarop Malvy tegenover de pnalisüBdie en dUatil ieuh etec cntéa optrad aamatigd en alB t ware iiulirect onderdrukkend juiat de goede en wenaedielijko ia g wee t meent men aan de overzijde dat Malvy niet anti défatttsUach genoeg was Malvy zou dun geeiraft zijn omdat kij lu t begin van den oorlog geweigerd beeft uitvoering te geven aan de methode in tlemenoeau s oomet B aangegeven welk carnet een lijet bevatte van de personen en wganlaatiee die reeds In Tud itijd revolutionaire etx anUnuÜta rlbtlecbu neigingen zoer ruim gerekeiidl vertoonden en die dus onschadelijk gemaakt dieod i te worden door hen in de gevangenis te zetten qf op andere Mijze La guorre et neu que la guerre iugtHilijk zou due zijn schuld In hoo dzuak daartn bestaan dat hij aiet met de ruwe aohaai te werk glug tegen al wie niet de meest extreme denkbeelden verkondigde over het voortzetten van dm oork hn zij die zoo deuken vragun waarom do gietieuuzinnige zeJfmoord nia Atiuereyda in do gevangenis nietonderzooht wordt waarom men Caillau nog steeds in voorarreet de geiteenbeid tttitboudt zioh te verdedigen waar om de zaak van Vailianl den moordenaar van JaurèB nog altijd op de berechtiug wa Ëa Uoo iMaéet M g dat nu maar zoo kat het v d D erai naïef mewcli vragjen dat o joumailist een oud mduister van de sohrikkeitijkate diu i gen bcseliukUgi In een maandenlang j voortgezette campagne en ais daar niets van waar blijkt te zijn ongemoeid voort kan gaan een nieuw slaohloÜer zoekend Ja dat mag In onze maatechappij Ën oin zulke zediel ederveude uitspattingen van ptTO Ie vinden böhooven wij zelfs niet naar Parijs te g aan ITÜAIM Hongeroproer De afloop van het geding tegea Tur nflohe socjalisten beschuldigd de oproerige oeweging in Augustus 1017 te heèhen aangestookt is al zeer zowlerling Zes beklAagden ziin veroordeeld terwijl het preces aanvankelijk tegen 200 beklaagden was aangespannen T dena de behandeling waren eerst ruim honderd daarna nog b na honderd ibuiten vervolgiag gesteld en bleven tr maar 13 tegen wie de beschuldiging werd gehaudhaaid Van die I d ia nu nog aleehts de kleinste helft veroordeeld we g ia indirect verraad Geen wonder dat de interventionistische Sec lo het geding een mislukking acht en vindt dat het maar heeleraaal achterwege had moeten bleven De Italiaanache censuur zorgt dat er over hetgeen te Turyn is gebeurd zoo weiLig mogelyk naar buiten uitlekt Dit hetgeen ay in de veratagen heeft laten staan bl kt echter voldoende dat de arme bevolking der stad radelooa was door broodgobrek Zoo heeft de afigezette prefect Ii erdmols ala getuige verklaard dat Turgn dagen lang zonder brood was geweest en een generaal dat hii met bloedemi hart het bevel had gegeven op de hongerende menigte te aohieten Blükbaar ia dus met een complot van socialists maar honger de ooraaak van de oproerige beweging geweest UITSOHLAMB Ben nieuwe socialiatische conferentie De Vorwarts houdt zich m een uitvoevig hoofdartikel bealg met de mogelukheid van het houden eener internationale conferentie en werpt daarbij de vraag op welke houding de Kntente zou aannemen als in afzienbaren tüd d e aangelegenheid weer actueel zou worden Zou zy erkennen welke fouten zy het vonge jaar hegaan heeft en thans aan de socialisten reispassen verleenen De Fransche socialisten denken over dit punt blijkbaar zeer sceptisch anders hadden z het met noodig genronden er over te discuteeren welke strüdmldcïelen zij moeien aanwenden indien de reveerlng ook ditmaal de passen weigert De druk die op de regeering wordt uitgeoefend door de bedreiging met het weigeren der oorlogscredieteóf zou aanzienlijk verminderen door de verklaring van de Varennegroep dat zy zich m geen igeval tot het weigeren der credieten laten dwingen De Vorwdrts vraagt na of by den innerlüken tweespalt onder de soclaal 4emocraten de uiterlyke eenheid aal kunnen worden bewaard Zou dit niet mogelijk zjjn dan zou het vooruitzicht om door druk op de Fransche regeering passen af te dwingen gering zijn Ten slotte komt de Vorwttrts tot de gevolgtreJüdng dat het bijeenroepen eener internationale confereoie aanzienUke moeiigjchedein oplevert die avenwel lutsluitend bü de aociaUsten der £ ntent liggen De Duit che oc emocratie was reeds in het f eiwte oorlogsjaar tot een aonferentie bereid en aü gelooft niet dat thans of in de toelsonut da Duitsche regvering zoo raacüon uair zou kunnen zyu dat zü het deelnemen aan een dergelijke coaferentle met weid zou tegengaan ir 4 SK as sir i l In T ri iid daannaia heeft de inapecteor Tan den guu eee k undigen dienst voorioopig de aflevering uit rijks magazijn van ver bandstoffen voor militair geneeskundig gebruik zoo goed ds stop gezet Behalve door pijnlijke zuinigheid zullen de officieren van gezondheid zich door het gebruik van gewaaacben en uit kookte oude verfïandstöffen moeten behelpen wat vele trargengeneeaheeren reeds lang doen Ook de voorraad katoenen swaehteU Is zeer gering De in het buitenland veel gebruikte en zeer gewaardeerde celstofwatten welke uit hout worden vervaardigd worden ml sinds lang niet meer ingevoerd en de voorraad daarvan is uitgeput Het eenlge product van Nederlandscben bodem dat mits met zorg bereid voor venbandstof heel goed bruikbaar is is het veenmoa spfaagnnm dat een buitengewoon groot absorbeerend vermogen heetft Tot cbaiT rre heectt het gabrn van dit waardevolle materiaal dat in onze veen n en moerassen weelderig gftwit oen omvang van eenlge bateekenis vennoedelijk omdat men nog niet getracht heeft het in t groot voor bet gebruik ala verbandstof met zong gesohikt te maken Een verdwaalde kogel Maandag omstreeks halfelf is Mn haar die rustig zat te lezen in de duinen aan het Wassenaarscheslag door een verdwaalden ko l in den rug gettoffen In de nabijheid zijnde padvinders hebben het eerste Terband gelegd waarna de verwonde later door den Eeraten Hulpdienst naar liet Ziekenhuis is gebracht Zijn toestand ia bevredigend De Spaansdie griep Te Middtiburg is sedert enkele maanden een mjlitair telegraofkantoor gevestigd dat chans gesloten is omdat het geheele personeel Spaanache griefp heeft hierdoor is het werk op het rijkstel raafkantoor zeer toe Te Delft is een soldaat van de artilleriemunitie gisterenmiddag in het hospitaal aldaar becwekeaa aan Spaansche gri Bi de militairen te Venlo ia de Spaansche griep geweken de tydeljjke ziekenzalen zijn qtgeheven het hulpperaMeel ia op een sergeant en eenige hospitaalsoldatan na vertrokken in het hospitaal zijn nog slechts H lijdeis aan die ziekte aanwezig In het geheel zijn er bijna 600 patiënten aan Spaansche griep geweest welke allen zijn hersteld Niet één sterfgeval ia voorgekomen W ens het heersohen van de Spaansche griep onder de militairen te Voorburg Z H is het hoofdgebouw van de buitenplaats Vreugd en Rust ale militair hospilaal ingericht De Spaanache griep mtAlce In hevige mate te Eattem onder de militairen heeft gewoed schijnt aan het afnemen te zjjn Het aantal ziektcgevall onder de Nederlandsche militairen daalt sterk onder de Belgische geïnterneerden kwamen zelfs weinig gevallen v or Ook in de atad breidt zich de ziekte niet uit Een middel ter vervanging van leep J 3 schrijft in liet Vad In Een kleyn croaiykje bevaltfende een korte gesemedaaiB van de dorpen Graft en de Rijp on geechrteveo door den in löTÖ geboren Jan Adri efi2 Leegwater den bekenden IngenSeur ende Moolenma k er van de Rijn komt ie volgeiade paseage noot waarop heit nlLssoblen nle ontdiensttg ie even te wijzen Mij n Grootmoeder heeft mij miede verhaelt dot de huiyaluideii In do Byp eeer eenvoudig ende slegt lees oemfloudig waireo in haeoo jonckheyt dEMt rideer In de Rijp niet een eigen Vroiïw en waa die met zeep kende waeachen anders als een Brabanwcibe vrouw De ey pen Vrouwen wieaachem haer bamdeo ende lynworok dot ay tot nooddruft van doen had d met duyvedrock Als loeeichtïïig vo hij er Wj dat d geeotieddo om h i ge t te aparen ende oock mede omdat ZIJ nyet beter © n wieten Ik wil hiorbij nog opmerken 4at mij variieikerd werd hoe vroeger dei boteren in Twente en den jGteldarsttiïen Aohtlerhoek het lionen door hen zdlf geweven bleekten en waechten mat behulp van dmveine t l Voolt weHliCht iemaad zich opgewekt het middel to beproeven Btagnatie In den aardappelaanvoer te Amsterdam Xn verbamd mftt he huidige geft rek aan aardiappeleii te AmRterdam waardoor het gameenteibeertuur geooodzaakl waa twee oardaippeïboinfj in te trekken heerscht er hieff en daar weer onrust In de stad Zoo ontstond Dilnsdagïivottid e a oploop voor d winkel van © en aardappelhandelaar In de Bloemabraat waarbij de politSa regelend mioaat optreden Ortk gistermorgen vertkning zioli het publiek vooral tn de volkrijke buurtie i zooais Jordaan i Muiderpoantkwartidr voor de aardajppelwinkeïa waarbij de politie moest optreMen om de orJie te hairtJhavdO Voor zoovier bekend zijn er geen ongerogeW heden voor pekoraen Ma8ga 4ntvlttchting van Engelaehe offideren De drie Engjelsoho oEÜo eren die nal j Oldenza l over de grens zijn gekomen en naar Enschedé ter opneming k tol quaxantainekamp werden overgebracht hebben de maei8a ont 11uchtingl van BngelBohe D iMeren uit het gevangeiikiunp te Hotaminden bevestigd Tomi de onderaardsche gi g waakaey ni minder dan neigen malanden gewexkt werd gieroed waa vwlieteo de oflicieren door dio gang ïelklen twee aan twee b kamp Zioh in versohditlendo groe ver refeiend btev n de hier aangekomen olflcïeren met nog e vierden collega bijeen Laatsigetioemde dlb zich van hel gèlfigik worden Zeer veel IngweleiiMi ntt do gemeente Driebergen berijden reeds een üetB met deze banden voorzien Do gang moet Ucht zijn VeraohUlende rijwidhaodelaren en reperaèeura hebben zich van de levering der banden die reeds k groote partijen maR naal worden vervaardigd verzekerd Up de uitv ndii la oktrooi gevraagd mAOtoiWüsru K UDA 8 Angoatoi 1918 EfndexamtH a S To s Graveiiluige slaagden glfltenn vooi het eindexamen U B B H A Robe en J N Vla 4ng beWeo van de B H B a albtor i 5Bo exaonene zijn hiermede aigeloopen Het aonlaU Candidate was Itift 3 hebbeu zioh lerug ctrokkeu 1 is niet opgekomen 5 zijn or zl3k geworden gulurende bet exoineih Er zijn 17 oaodidaten afgewezen Akte EngelwA L T V0ra önh atj B slaagde gtmereo voor Ik exam di Eugelsoh 1 0 ntojuMrouw H J Heij alhier MiUtaire vergoedliigen Moft beriicht one da do aid 3ouila ven de S D A F ter controle van de mede kelingieBi ab zou de 6 Aug J i In bgane nnmwe regeling taizake de möiftaire vergoeiLiigen fien verbetering doch vceiêtt j n versHecoteiing beteeluuen een comnil fo hee t ingesteld welke eiken Zaterdagavond vaii 8 10 in het gebouw van de IVmior ei de BtoeS eeg zal citltng lioudon bot onderzoek dezor aangelief hoden QOSKOQP Tot ondrrwilzereaaen aan d R echool alhier zijn benoemd de dames G H Jonker en A Greuter uit H nminkendam i A 1 aagman uit Maassluis GOUDEBAS De leerlinge dar hoogste klasRe dejt o I H vm Moordreoht ea Gouderak liebbengltjtoren op imtietiel van de afd vanVoÜksonderwijs een uitstapje gemaet naiaxHottordain De reis ging per bool In Bottordain oiaagekomen ward een wandeiljingdoor de tad gemaakt en daarna gin hetnaiatr jen Dierentuin e Avonde keeidawallen zeer voldaan over allee wat gezienon geiwton waa per spoor hui wa rts De aak vier gebroed arBT adüpper Pulfe die glRteren door Oen kleine aanvarinig voor Moordrecht lek was gowordaii zonder dat de achiflper het MÜd beuioi k ïou bij Beloraluia h flen IJscl zekor zijn gezonken indien t niet door het fllkikb op reden van ditti vowman den hoer Boirkus en anderen van scheepHwerI wm voorkomen Het scheepje ia dank zij dwo htd v dnjvwide gebtev n HAAVIBllCHT tot tijdelijk onderwijzerea aan de OpcClbare mhctA aQvLer ia beOovmd Mej M II C Ho ma te Geldermaleum OUDEWATEB MeJ A M van Dijk onderwijzeres aan oe RK SMeisJesachool alhier is als zoodanig met Ingang van 16 Augustus a s benoemd te Wijchen Op 64 jarigen leeftijd is te Amersfoort c verleden de heer G Visschuur pachter van ie gemeentetram Naar we vernemen komt hierdoor het pochtccntract van de tram te vervallen CHOONHOVBN Vau welingelichte zijde vernemen wij dat de heer U Peltenburg die bedankte als Ud van den gemeenteraad zich thans weder als zoodanig ttpeft verkiwbaar gesteld De R K Kiesvcreeniging doet moeite hem bij enkele candidoatbtelling gekozen te krijgen en heeft daarom de andere kiesvereenigin en verzocht geen tégencandidaat te tellen STOLWUK In den Mihtieroad gehouden te Schoon hoYon op 7 Augustus Jl zijn de volgende dienstplichtigen dezer gemeente van de lichting 1919 vrijgesteld wegena broederdienst n 1 J Tan Dam J G Deelen A A van den Heuvel J Honkoop J van Kewijnen F de Mik en A A Molenaar Pmmikmtdmmr aoiidfl LIJST van oobeetelbar brieven en briftïloaarten waarvan de afzender onbekend zijn Terugpntvaa en ki de 2e helft van de maand Juli 1918 Namen dor Plaatsen van geadreftseerdeo bestemofcig BUuHttlaud Brieven Bevoikingsbureau Hobtecdkun Ekker E H Utreoht Kuipere mej Groningen Poatbox 61 BottoraanL SuikordtotriblupiebureBK Anfterdam Verhoeven Mej H B Haag Brleïkaarten Zij nee Mej E Rotterdam BidteoJand Brtetkaarteo Autin Baabi Bodafteet Barta Teddltf Budapeet KUNST Ds Opera Jteni De ttieowe directie van de Franeehe Opera in Den Haag Louis Deru en o deelt mede dat zö voor het volgend seiaoen als alfe meen mu üMMl MdfT fw de open bwEb vertwnden den heer JQmé Baton Da admi nistratear van de OoneeitkPaMMmip teFlu rtjs waarvan Rheni Baton dlraeteor ia heeft reeds alle maatregelen getroffen om een programma samen te at in dat be halve de gewone repertoiraatakken de belangrijkite en niemrate mutiekwericen op bet geUed der modnaie mmUk sal barattan Artiaten vaa den eentea nat tfa engageerd vooraam k te Parijt Da naDMB luUen weldm worden bekend g maakt Koor corps de ballet oricaet eni aallen worden vernieuwd en TOiateriEt Ook te Afttaterdam Bottecdwi en in de Toomaamate atedea dw lanëi wllen gere FraBsehe Opw voorsteUiat n worden gegeven ONZE BRAADLOOZE DIEMT DultMh LegetlMrickt BEKLIJN 8 Augustus Ü Icioel ff telijk ourlogatoonee Legergroep kroouprliis RupprecliL Aan beide zijden van de Lqye akA en wij Engblaclie pteatselijke aanvallen teiiug Nooffdelljk van do Somme voerde do vijand heftige tegenaanvallen tegdn onze nieuwe Ui ee aan bet e zijden van den straatweg Bray Oorblö uit Zlj weiden attgewezen Gedurende den iiaicht af en toe opioveiuie iirtllerieA odrijviglieW en vorkenuingSKievecliten WestoUJk vaa Uomdldiw mislukte Oan plantjsuUjko aanval der KraiuKhen Lug4 Toe p Dultsohen kroonprina TusAchen Solamna en Keuns le ne de ariUleBwemriid sledlrta voorbijgaan op Kleine iiitainlerJ gevechten hadden ptaats aan de AiHiie oit Voele en noordelük vao Reinu Lügdrgroep Hertog AJbreoht In de Vogezen deden wU een suooeaivollen aaniml in de vijandelijke Unies bg BobiMlwnüunele OoateuUkaeh Leterbarlcht WEENEN 3 Augua us Aon hot ItaHaaueohe Ijront geeo groot gebouitenlsaen In Albania wPrd oe aCöe op 3Uw geact uit land n aeovliieg ure Ale oen bommenafdoellng vormden en het Itoliaansohe vluugpaik oostelijk van Vattona aanviel Br Kl en rookootwlkkeitag getuigden voor het afoglNi der ondtffnemdng Cholera PETERSBURG 8 Auguetia Op 1 dezer werden hier 78 op 2 deser 1109 cholera gevallen gemflkl Oproep ST P£TERaBUBP 8 Au uatua Het Roode leger maakt een opro openbaar tot alle vroegere gediend hebbende onderofflcieren van de lichtingen 93 tot 16 in het gouvernement Fetenrt urg Moakou en Wladimir Om op adem te B£RN 8 Augustus Italiaansche troepen ia Frankrijk zijn naar de inededeeling van den Parijsehen berichtgever der Secolo weer in het ruatkamp achter het fnmt teruggetrokken UitBoeuenUL BKULÜN 8 Augustus De tot dusver aan Rusland verpacht zijnde Roemeensche stooinachepen gingen weer over in het bezit van de Roemeensche regeering BBRLUN 8 Augaurtiu D FMOkf Zeitung lelt VMt dat de idee Tan Wlleon over een volKerenboiul in breede layen van het ToUc en ook in toonaangevende krincen in Duitacliland met sympatliie begroet wordt docli sledita onder beding dat de bood t inetnunent tot volkerenvrede worden zal zooalB indertyd Kaat bepleitte Een band die daarentegen vooals de vroesera Ëngetsche liniater John Sinum meende naar Wilaom plannen niet tot gemeenflchnp der ToUteran leidt uit eigen initiatief doch slechts middel tot verlenging van den oorlog waar een eindel ken vrede Is zullen de middenataten natuurlijk aooveel mogeljji tegengaan Het blad concludeert dat zoowel in Duitachland als in Engeland oprechte aanhangers van den werltelijken volkerenbond aanwezig z jn Tot dezen behoort evenwo niet Lloyd George die in een volkerenbond slechts een nieuw wetenschappeiyk oorlogawerictuig ziet dat naderhand den handelfloorlog zal doen slagen Amerika heeft hieraan nog niet meeg daan En ala Wilson z n volkerenbondgedachte ernstig opneemt moet hU ook hierin tegen den Engelschen dictator optreden Want wat Lloyd George najaagt verhoogt het wantrouwen Een nieuw offen ief LONDEN 8 Aufiutaa Oftlcleel Het Tierde Enfelaehe leter en het eente Frmuehe lecer onder maar ehalk Haii Ineen hedenmorKen Troef op een breed front ten O en Z 0 Tin Amleni tot den aanT OTer Bevredlxende TOrderincen lUn emaakt Aangehouden De grenswacht te jHeerenber heeft een Duiteeher n een Skigelldunan aangehouden Beiden waren vroeger ingenieur aan de KmppfatelelEen Op h a wenlen gwronden teekeningen en plannen van groot belang voor Ebigeland aan welk land zij des ook Tolgeba hun zeggen hadden wJUen ver koopen D docunHuten a jn naar Oea Bug opgeiondan Ken VKOWkkt Ttegtidg Uit Schiermonnikooc wordt tmeld dat daar gisteravond een wrak ia aangebracht van hel Duitaehe watervliegtuig N 176a Bei waa Imnaad met twee ottlciem