Goudsche Courant, dinsdag 13 augustus 1918

V 13771 ft7e laar Mii Waar schuwing Het is nu nog tijd straks is het ts laat Voorziet u van Kleedtng onze pv en u n nog laag Wl garancfeep n nog t n vollM KviraUteit en Almforiclng Oacdkeopate n aollcdate adrea yoar Maolwlwi aur Ta M Kntm nalfettaa Stoalaa mot a placha Veeraa baantallaa Wollonaa SatllaiKkcaa TbMtatoln Spinaln chlM rl a TS p londelel flpaeiaal Kdi lat kHtratUhaplaHBaa KOUT ZIBM iinnuiiii bfatab lS Ui INSazONOBII MDBOBBUMailfi 1 4 latala f LM alka n al awf Op da Toeivadaa 50 koeten Oawoae adnataatiia as licaaoadaa auaMeaUnfas bH castoaal lat aai Ilea pille Gieota latten as iwdaa wanlw MiakaiBd aaai aatamtaala 1769 15 Een kleine Pil kin dikwiflt e o lebeete omkeer in Uw eatel baweih a DvLaMet llen Tan Apotheker Boom zuiveren bet bloed verdrijven oveitoltiCe £ al en alijm en bsverderen een i den atoet n Men lie echter bij aankoop nauwkeurig toe dat U de echte pillen krijgt Elk dooaje moet voorsten z A vtfil d haiidteekenJn Firma A M Boom Prlii pet ddoijo 25 en 50 et Verkrijcbnar In de meevte A theken en Drojittwinhda l QoBda bij ANTON COOPS 3 Redactie Telef Intero 545 Adminiatratie I Tele Intei 82 280S 120 DE OORLOG De o imap oh Lassigny bedrsigd Oostenrijkers op het Westfront Amerikanen naar Italië De buit Dij Yperen De Paus en de tsarttea Vredesbemiddeiingi ONS evERaieiw dugi it op dm aanval rooHieroid moei zijn gaweeiri daar zij aan de benedenAnote bli Albort den Wegtalijken rtvlerouvtT on iD bet bi souder het bosch van Av lu4 ootrubude en ook aan d Avre van den WeaUiUkiia op den o Htelijken oe ur waa overgegaan aleohto gerlaflt bruggi jMoJtkMolliugMi vMthoudoad Y nk r iiohrljft hij o m Ala de taavullt r ondanks 1 p bekend wordw van ziju plaiUMn tooli erin geslaagd ta bIj verraseiiig au te vallen dan moetra de inoi iMUMvel en het uttblljvoo van artlllerfevoorboretding daafvan do oo Mk zijn Het tronmiedVuiir dat ouden dagen en wekeulsiig do dagen van den g3W loari tmiolildo behoort tot het verleden van de geveohts HSMliee van onooa analleveiKlea tijd Het laatste oorlogHiaar hoeft daarvoor In de piaata gebracht df eoo kort verrassend Iroiumelvuur 6f een aanvat der vuura MiWoiid drakeu die da Engolechen tauke genowid hebben l we korte naatii is In do gaiwobe militaire w reld gangbaar giewordeu Do tankaanval heeft Iets verblufleada it ts duivelaob Dijgieloovige karaktAm kunneu er verochilkt door grrakon Reeds di n liJen Juli is dexe aanvalawijte tuasdtoD Bolaaons en Obatoau Thierry nJel zonder uitwerking gebJovon Onse e BvoutUge M ldatsn moeten ti eent aan hot blazen en drouoeu van deze oleuwsto oor4ogiMnaoliinee gewmnan oer si koeibtoedlg den sirijd daarmee aanblndten Eer tij oohter van dan bilk bikomu waren w a de vuur wals waarop diobte vijandoiyke infonterio atornmolven volgden rtHMfe over bon heen ge aAn Hot ge volg daarvan w hot verUea van wn betrekkelijk hoog aantal gevaogeneft en talrijke atukken gosohut BU de gareohtpn van 8 Augustus schijnt bet verIO p van don nlag niet anders geweeM te zJn Hoewel de eohrijver den EagolMbFran Holion atoot reed opgavaogm Doerot oDtki iit hij toch niet dat de verliezen aan terrein gasohut n gevangenm pijnlijk blijven daar de Dulbache lefarlekMngem ipaarzaam omgaan met dejEtrijdkracbten haar systeeoK hoeft J SwKi M dK vooral nu had wlAiw tt adil Abftiineert U oy dit blad Do beriahtffOTiaj is door viw Jaren oorilog tat in ihet oniK loofIüke geperf ectitomeerd Wy volgen da eibeurtieiïiBsen op den roet geholpen door Lloyd George den En tfelscben preonier die door een telafoonije v ertxuLdMig heeft met het f nmt zoo omnxddoliyk op de booïrt gebraxM wondt als er jeta gebeurt en daarvan oo renibMkkedjjk den volke koad doe aoodat we het nieuwe img eerder uit Ijoittden dan uit P rija of Berlijn helbibm Oe betiohsi g07ia4 herhalen wg volfft de g beurtenaasen op den voet trapt ze op de hielen gaat w zéi£a voor Dat iis tenelotte heit groote resultaat Maar dat bluft altyd tooh min of meer B aarljjk Want als de gebeurtenUsen nu wedgeron de benchtigenring te volgen Dan BkM de eerate een geweküg figuur En daarom doen M jj henrer aan dat vooruit loopen niet mee Waarjnee we feitelÜk maar zegigen wilden dat w gisteren een weiiiig vooi 4 arig geweeat zjjn door te jQielden dat Boye en Chaulnea in handen der gealliectriden waren Zoover was de oponarsoh nog niet gekoipMa En mieechicn ziia deze plaateen nag on het beent der Duitech rs waar de e met verwoede tegenaanvallen all s beproeren om dien geallieerden het voortgaan te Jieletfteai om tijd te winnen oorlogsmateo aal en manBehappen uit de Soninie ft ocht weg te bren igen Zij wierpen verscheidene divisies in den str d Vooral v as den tegendruk hevig tegen Lihona waar de Ilngelachea de belangrtjke operatiehasia Chaulnea bedreigen en in de streek van Koye tegen het leger van generaal Debency Het legeir HJumbert strekte ï n aanval uit Weatelgk van ibet plateau van Laeslgny tot ten Zuideii van Rabecourt door de verovering van Canny sur Matz houdt dit le r de gaheele Matz nrallei betzet die om het plateau van Laisajigny heen locrpt soodat Laaaipiy oiïhoudbaar is In de ridïtiiiig van Roye wordt de op marach syatematiach voorbgïaet de atad wondt nu bedreigd van het Z O waar de Franschen er 8 K M af taan en van het W waar de Duitechera tweweefa tegettaanvallen deden Tusechen den weg Amderta Roye en de Somone in den Engetoèhen aanval ector deden de Dultschers eveneens verwoede pogdaigen om den opmarach te stuiten BNGSLAND Ü r ibsobe ten tomaat 1 tin g ontbsDofDgon en Utt r SeaobuIdlgtocan tegen alle vreemde Herren die dsoodarg i waren van de nMUmea alt bel tad Gewekt door bdtlgh voegA faat klad xnakjes gn kreten bli baar bMObvIdtgingen Hot gekild scheen ChrUttao pijn to doen Hij UH zijn band op ea bncM die mot daodereiMlB kraebt omlaag op ron kleinen aanrooht van wit gMokaufd dcnnenbeut waarc vorwihilleiide kommen vao gttkn en w t aardewn i gil stnrdfn W sÜl vrouw 1 ri hij £ n vaa angpt en verbaalng waren mo kr ea kind ounlAlelUik tfl Daarna keek de man MuoiM Im au on nam lijn gelaat op voordalltl vrak Ik gedoo dU u een vHend U m1 h j Alntieiyk In bet breed klinkeada Oer inaanst e dUlect van do Obenaoder daten ja ik geloof dat u een vriend Is Wat hefJt u gehoord £ r la niet gooÜN te vertoU Zij hebban mijn Fttkr rbu£h mijn pa ilereii mijn getalg chriftm wwftBeoomen Voor adj tlt ar nu ideta anders op dan osa meit de IlaUaiu aan de i M llJnen te wetkMi j n mijn CtHiatlait wa loo a goede gitda zoo xorgnam en loo sterk riep tie vrouw de etUte weer vorbrekewJ w hij drinkt alleen en dan nog heel woiidg op zijn vrije dagen ohuut nooH op de bergen lONE MARCH I Naar het SobotMch TUI 8 R CLOCKBTT TwtaiUd door I F WESSdSL INE AN B08BUM N drak vwboden f i kiL ü I 16 En wat dat verdmlVrfde mooie meisie bfeLrefl waarmede hij verloofd ia vervolgde Mareüs ik verzeker je Harford indien Wij bet Wet hard genoeg en opeulljk aanpakken dan hiu ik me heel sterk moeten vergiseen Indien zlJ nog langer met een v i dat slag onjgqiifi zGu willen hebben Tndien wij bet hem goed inpeperen zoodat hij bet gevoel krijgt door een lawine ovördooderd te wOiTden dan wed Ik vier legen een dat wiJ de Majoh Judd oomblaatle doen ppr D en En dat Kei Harford buiteDgeir oon bedaard ts de redes wABdwn ik er mij niet mee kan beutoefien Nu zei Uarcus aJa je zoo drommels verheven en nauwgeM riU y neem ém Je pe en ga er mee den weg op En els Ik je binnen een half uur geen diwiju zeer uliatokende reden i aangeef waarom je je er wel in beboortte mengen dut heb je mijn woord dat je mij naar het dorp terug moogt schoppen tot borven aan de stoep vm faei hotel 1 mxemmmmifamtmiiB Dm a Aii ilMUf M Nta oDM ttUMm oudcn 283 D BROENEVELD I MXRIA THERtSIA SCHALKS g dco d A Ie bcrdetikcn dat zrj voor 25 Mr in dec echl werdcD verbundcQ Dal ciT aoi Uai voor elkaar jeipaard mo n bntVeta ii de wenidi van hua lierhcbbébde kmd4rej behuwd eU kteinkiaderen Gouda Boelekade 4S TE KOOt een 5 SCHRUFMACHHtCJInGallgraaph Blieven no 2825 Bultiu Goud he Cou énl wm imuimïïEii In diram maten Terkri b r Uj de 2670 10 Ulsomhroeinifli AeiieiiLTlHU KarvMMItalaat U ta IM Een mooie volle haardos Is iets van groot gewicht Het maakt het hoofdje mooier En liever het gezieht I Fedora s haarhersteller 2 20 Zorgt voor den groei van t haar Bestel er dus een fleseh vra Gij zijt voor altijd klaar ptma cAf tjA en gtoeefHoop 1 W ZdUr t os host if9cfiU2S centen en is ro M 0ntfe tfOor Liter i f V pooit mM lutvert haar en hootdhuta tfooa levend onrem maak f i hef haar locht g anienü faopo t nc yoorAo nfÖPehen fp if en of uitvallen en fs cfon ook een behoud Eiicfat efilullbsed met on e hendtcekenln L I AKKER Rotterdam 2822 30 Openbare Verkooping In Ma zitting op WOENSOAO 14 AUaU9TU 1918 ilei Toormlddat Il nor Nieuwe Ti d in hel HEERENLOOBMENTteSCHOONHOVEN tan OTerataan van den te Haailrecht geveltijen Notaris J KOEMAN Un enoeka Tan den Heer WrE KASTELMN Vliu van Ean pareael beat WEILAND gmmnM DE aeEIT in Booeapaa te VtlST ot 3 82 70 Hektaren door de gunitlge illAlnf nabil t itation Schoonhoven eer e chlkt voor TUINLAND Ta aanvaarden 1 November 1918 In 3 perceelen en bij combinatie lamlddtto alt a hand t Iwo Tmni nar TUINUIID ti huur min paroaalon land In Bonrapai ta V1lit ia bavragan bIJ bovanganoamitan alganaar Nadere Inlicbtinlen eeft Notaria KOEMAN voornoemd 2S47 39 VvkHlafcaar bil de Dnikkerll A BRINKMAN ZOON Markt 31 GOUDA VERKLimiNlIEII VAN ililiUU llODU0EMTEN batrèftaMe em vrtgthalti vm te kiM SB RiinttMt 45 50 stuk In onulac ranco per poat I MT ÉU 1000 auka ralla el éraaa anaa kedrnkt Ondergeteekende wijst producenten van boter op het Karnverbod door den Minister uitgevaardigd Vóór ld Augustus 1918 moet ontheffing van bet Karnverboil zijn aangevraagd en wel voor Zuid Holland aan het R B I adres BlITEIICilllTilOLESrilTieN PRINSEGRACHT 59 tt s ÜRilVEHIiilliE Oe Directeur van het Rijks Boterinzamelingskantoor R B I Zuid Holland Dr H VAN GULIK VRAAQT UWWINKELIER NakakP ds Wepaldbapoemde Meubel en Linoieumwas A S R A Het beste artikel voor het wryven van meulwlen en linoleum l va l uomMKOfUftme n voopdeailgai n het gebruik dan de beate bua waa Koopt één fleseh Aa S Ra A en u biyft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoieumwas A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze HoofdcfapOIllOU l l voor Oauafa en omstreken de firma 36 2 50 L VAN DKR BSBK Qrossler in Koloniale waren OOUDA Het Advertentiebureau T n De Goudsche Courant MARKT 31 TELEF 82 bezorft d plaatain ran ADVBRTENTIEN in alle Nederlandache en Buitenlandaehe i en weekbladen en andere periodiekena conder eenitfe prijaverhoolini IMT Inxvnding vwn A n Af ohPHI ait de vcMdovncleÉ laliobtüi en worden GRATIS vemtrekt Aanbwrelawli DB KLKINH WINST Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Kcizeritracht 1S9 Amaterdsnn LeUetfracbt 30 CURATORIUM Haiitl Pslikk U Earite K er S PoMniHi Sehooloiniener P J Raaymakert Oud Secretarli Generaal der Rlik T nekerin bank W N WhiterrtoTO Gep Luit Kol 0 1 1 Amerafoort Sttnttrtt Mr A W JacoraettI Oud Advocaat in Ned lndie H J CnlkovD Buitangew Lid Ged Staten Burgemeeiter vap Bdam en SchooioiMtlenBr J aarrltl Oud Reiident van Tamale Afde SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leidln van 80 bakcillle leerkrachten onder vla Joh Botunaa Directeur eener Haadeliachooi Mr D J Eljlten Directeur eener Tuchtachool Jhr Jan Felth Journallil Dr A A Pekker privaat docent Oniveraltelt Dr A J M Oarleanne leeraar H B S P H yan Oeitel leeraai Handeiüchool Prol W C de Önafl Hootleeraar Univereiteit Utrecht Dr A Halberatadt oud leeraar Gymna ium Dr J M Hoorrllet privaat docent Univenitelt D r C Huyiman accoun lant ea andere mannen van naam 20 teeraari H B S 7 Mri in de Rechten 7 Ingenieura 6 accountant 3 arueo ena worden door ona feorfaniaeerd meer dan 400 schriftelijke cursiusen o m BOEKHOUDEN DEENSCH NOORSCH STUDIETECHNIEK HANDELSCORR RUSSISCH STAATS ADMINISTRATIE MALEISCH WETEN3CHAÏPEN BEDRIJFSRECLAME LATIJN STATENORDE ETALAGE GRIEK3CH MUZIEKGESCH ORGANISATIE ESPERANTO HARMONIELEER BEURSTECHNIEK WISKUNDE JOOKNALISTIEK STENOGRAFIE SCHEIKUNDE GBZONDH LEBR SCHOONSCHRUVEN NATUURKUNDE METH SPREKEN NEDERLANDSen WERKTUIGKUNDE GOEDE STIJL FRANSCH ELECTRO TECHN HANOSCHRIPT DUITSCH TEEKENEN VERBETERlNQ ENQELSCH BOUWKUNDE VLUQ BN QOBD ITALIAANSCh ALG ONTWIKK REKENEN SPAANSCH LOGICA FR5BELEN ZWEEDSCH RHETORICA SL4ID Oilletdini per hrtef voor alle exameiu voor alle uebtea ea keroepea voorALLB acten L O en M O ALLS practHkdliUoiiia l MaaUexamen NoUrlaat Mr In de Rechten eemeeate Aamlalitratle Actuarla Aoconntanta Onderwilier Bouwkimdlc Oplichter ea teekenaar Opzichter Waterataat Bedrl blelder Secretarla ReaacUur eni eni 873 1 Curaussen voor beginners cenigszina gevorderden meergevordsaden ea vergsvorderdea Aangenanm mathode ParaoonH k contact tuaaohan docent en cursist Uitstekende correctie collectief en hidividiieel Billijke condition minver ogenden kunnen van ona Studletands profiteeren Qocde re Itateo wie werkt slaagt AdViezen Inzake Beroepskeuzs Yoar naden inlichtingen vrage men ie interessante gratis brochure een boekdeel van Ifi pagina s Men verbindt lich hierdoor toi iets Adverteert in dit RIad Nationali Bankvereenigieg Kantoor to OOUDA Kapitaal an Raaerwan f 7 200 000 COUPONS EFFECTEN VREEMD OELD DEPOSITO S HANDELSCREDIETEN INCASSO S REISCREDIETBRIEVEN INEN VERKOOP VAN WISSELS ADMINISTRATIE VAN VERMOOENS CHEQUES OP BINNENEN BUITENLAND SAFE DEPOSIT QIRO 2M60 FkeirMie DnAkeill A BBIHKIUiM Dinsdag 13 Augustus IV18 ÖOIIBSeHE coeuïT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONHamNTWBUSi pa kwartaal IJ per rnek II eeat mat Zondaoblail par kwurtaal ƒ a4t par waak II ceai ovan waar de boiorgliic per looper neeUedt gnm per peet per kwartaal l aa nat fondagsblad 2 SS AtonBnintaa woidaa dagaltlks aaagfsoaien aan oaa buraaa HABIT 11 OOnDA DU onse acantea dee boakkanM an lia pe tkaatoreli ADVSHTINTISPBUSi UH G Ka en owtiahea behoorende tot den beaonkrlw l naale ƒ MO eOe rafel meer a fu bulten Rond in beau krlngi 1 4 recala aat elke Mfel near a ll Advala a at vaa ioWaka TamakaTtlHadaa M oaat per reaal Bureaus MARKT 31 GOUDA renfamilie aan te trekkan Naar de Oeeervatore Romano meldt heeft de Paus voorloopige stappen gedaan om de taarirtaa en haar dochters buiten Rusland te lat m brengen De PauB verklaarde zich beredd voor h t onderhoori der famiHe van den tcaar te zorgen ZwltaeMcba bladen beapreken de kwestie of thans hot psychologische moment Is gekomen voor de neutralen om stappen te doen tot vredeaberakkieling In het algomeen wordt de vraag niet met bysonder veel vertrouwen beoordeeld Evenwel oo schryft de Neue ZÜrichor Ztig doet aleh nu de vraag voor of niet S vbserland een internationaal studiegenootschap moet byeanroepen welker opiosaing aan het sluiten van den vrede zelf zal mootMi vooraifgaan Het blad weidt km uit t ver de etiiiitdie poütieke en culfcureale beteekenis van een zoodanige aan den vrede voorafgaande confePMïtio en geeft als zyn meeming te kennen dat de dwang daardoor in de richting van het tot atand komen van den vrede uit te oefenen enorm zou kunnen zUn Omtrent de vonderingen van Zondag seint een Engelsoh correBp aident Onze vorderingen zgn vandaag volkomen bevredigend Ala wy thans minder anel vooruitkomen ia dit minder toe te schrijven aan den tegenstand van den vUand dan wel aan het feit dat de wegen zoo versperd zyn door al wat de vyand achtergelaten iheeft en door de hoornen die hy geveld heaft dat onze mmiitie oolonnes slechta zeer moeU de ind anterie en cavallerie an volgem Ai derz jds verechilt de tenigt ht veel van dien van verleden jaar daar t Duitschers thans te anel wykeai om de wegen tt kunnen ondermanen en vallen uit te zetten De troeipen te Dancourt staan 10 myien vooAjj MontaÜdier en drie myieai van Boye Hier kruisen de spoorwegen van Monbdjdier Compiègne en Ohaulnes waarvan de vijand afhankelijk is voor de voedang van zijn Unie aan de saillant Bedreigd door Dabetney a opmarach in de streek van Thil loy naar Roye en Humbert s opmarsch tussohern Mats en Oiise werpen zjj alles wat zij hebben in den strijd om te beproeven op de linie Boye Lassigny stand te houden iteLnednda tUd te wtaawn om feun groote moor raden artóllerie enz die zü vww het JanU offenaef in dezen aector opgestapeld hadden in veiligheid te brengen Onze troeipen vertrouwen dat zjj den vijand kunnen verdrijven van elke linie waarop hy atand zou willen houden Wy hebben reeds een derde gedeelte dioen verdwijnen van den geweldiigen deuk dien de Duitsobers in Maart j l in ina linie gemaakt hadiden I e Franschen veidrüven de EKiitschers geleideiyk van het plateau van haeeagny het bericht v an de verovering van dit plateau wordt binnen enkele uren verwachit D t de Duitacibers allee te hulp roepen blijkt uit het feit dat aan het Westelijke front een divisie Oostenrjjkeiis in onderkend Maar ook Oostenr k zal zijn mannetjes aljm noodig h 4ïben binnenkort Immei Frajiklin Roosevelt ooder ataatssecreiaris van marine in de Veo eenigde Staten liee ft te Rome by een noenmaal aan de vertegenwoordigers van de pers aangeboden de verzekering gegeven dat er nieuwe Amerücaansche troeipen naar ItaUë gtOKxaóea loudera worden De Framaohen scha1 en het aantal gevangenen op boven de 40 000 dat der buit gemaakte kanonnen op 700 doch deze cijfers zijn aanzienlijk aangegroeid door den verwoeden tegenweer vaai Eondag die erop was berehenid om den aftocht te dekken en do veIlhinding weKen te beschermen Verscheiden bladen veatigen de aandacht op do siytuge aan Teserv e t ij den vijand die we gens de vervaarlijke verliezen zijn troepen moet gebruiken dJe veor toekomstige operaties waren be t md De Matin zegt dat 31 nieuwe divteies zijn onderkend d w z dat er 114 ónds 16 Juli aan het fromt zijn Wtoraeht Sinda 15 Juli tot nu toe zyn in het geheel ongeveer 70 000 Duitschers aan het Weeteiyk front gwangwi genomen en 1200 kanonneai vennoesterd OfiOkUNOO OOfiLOOSNIHUWS D f moest gehate lu a n Büuter meldt dat volgone de varklartei g tn van de Dultsohe gov ngieoen d £ iilt8cbo kroonprlna de meast impopulaire man van het Dniteche leger sohljnt to zijn Hij werd boMbouwd la direct verantwoordcdijk voor de svare nederlaag aid éi Marnw De gevangenen verklaren dat zijn amatwirachtige iomengyng in de plannen van ervaren generaals gieveest de oorzaak van den huldigen Kwaren lagefiepoed is Elk op zijn beurt Eer84eIiiilenant Löwenhardt een der Duitsoho gevechtsvUegers die het meeata sticcee had te boekon la den heldMidood gef torvcai Het oIHeieole bericht meldde Zaterdag nog 2ija 5 1e en fiöete overwlnnli Naar nu blijkt hebben de Duitschers by Ameland vermoedelijk slechts twee kleine ËkgvlecOie moboi4 ooten tot zinken gebracht Dwee BDttoeAen nog in ze ronddrijven terwijl er ook tnvee op Terschelling geiand zijji Eenige uren na afloop van het gerecht kruiaite een groot Duitech alagschjp met een tiental torpedobooten steeds voor de Amelandeche kuat Denkelijk heeft een der DuitBOhe torpedobooten ook een beschadigd Duitaoh vliegituiig uit zee opgepikt Nog verschieidien vliegtuigen paaseerden later Ameland Tegen den avond hoonte men nog weer © eni ontploffingen eoi sag men lichtsignalen uit de Duitsche machines geven Zeer BOker is de beonanning der Zoppelm geheel omgak m n heb was een huivEningwaUcend geayht hot bramdend twTaarta naar beneden te zien vajlen Een groobe rookzuii bleef goruimen tijd ter plaatse hangen Gisteren morgen hadden geweldige aanvallen op hot Ituisbgebied bÜ Brugge en Zeebrugge plaats Hevige slag n dreunden tot diep in Zeeland Bi Yperen woedt een gewoldiige aria 11erieatpyd Do tanks Terwijl het officlouse WoUf xireau In lal van telegranunen betoogit dat deEn gplöchFranfiohe aanval ten Oosten van Auïiena geen nederlaag ie en de Duitschers noch verraet noch verstagRn zijn alaat de nillitalre medewerker van het bmtl Tagoblatt geaaraaj von Ardenoe een gabeet anderen torn san Hij erkent dut een inialukking der PuUaohe verdediging naet meer te loodieocn la en ktt dti Ëngoieohe aanva vorraaeend suooea heeft gehad IMt wekt verwondering daar do Duitsohe legorlekUng aedort eentge BUITBNLANDSOII Ni Omtrent Siberië en Rusland bereikt one niet veel nieuws Wel is officieel bekend gemaakt dat een Canadeesche troopenafdeeling zal deelnemon aan de expeditie in Siberië en het En elsche departement van oorlog meldt dat do Britton die te WLadi wostok waren geland zich naar hot front by Oessoeri hebben begeven waar zy dooi de Tsjecho Slowakken met gecfrtdrift zyn ontvangen De lentoonatBlIlng van bS ohappelijko producten geopend De voorzitter wees vx rdortng n dlo de Brittohe sinda bot uitbreken vmn den dan gomaakt Zuivere potasol De Brltsche verklaring gerioht tot de volken van Busiand is volgens Londen mot vpeugide ontvangen door de Tsjecho Slowakken en de stadcdyke bevolking van WLadiwofltwk De verklaring neemt de vrees w dat de interventie een bezetting zou kunnen beteekenen zy heeft de pc ulariteit d r en tentetroepen doen toenemen Be Paufl schynt zich hot lot van de taa Fauilloton en Harfoird nadat zij bun petten hadden eionden op den langen wittep straatweg met zijn schrale verstrooid staande boomon populieiren berken en beuken en dennen aia in een grenel nd tusechen twee kllinxatBn Aawelend trok do gmidachtige schemering zich terug op de bergen niette D0 $ een dralende gloed van het rijkö kasrmozljn dat een uur te voron bun toppen had beUeiit en jdat da valM had vervuld met een voreemd glaS zend waM iJSoVil rle Marcus zlin gewonen pos anaemend zoodra zij zlcii buiten den stralen kin oirkel van de glazen ballons die het hotel omgaf bevonden En toen liepen zij terwijl de bergen op hen neorzogen welker overhangende kroonHjBten gevormd door de sneeuwksmaien ver omhoog vwlaten en amethist Wauw glansden wat Keith Harford vaag herinnarde aan de oogiw van lone March regeirex t het land in het eene ruwe voetpad na het tmóen volgend van tijd tot lyd lage niucen n houten heiningen overstappende ala bij een wedrw dw4 hltuïernkeen In de meeste ber utten wae het donker In enkele fUkkerde oog een licht waar een lieve huisvrouw nog niet klaar wao met de toebwetdeelen voor b t eenvoucUg avondeten Maar in de meeete waren de landlieden ai ter ruste en een zacht geenork zweefde naar buiten sh het gedem te gerommel van wa booawnland Want het wa midden to den zomer aU de dagw lang ïijn om te wwrken en de nacbten kort voor rust lo het Gehe U ovoreeokonieüg zijn rd dacht Keith Harford een man van eiterke imputaie maar atgetrokken en terughoudend er niet aan tljn vriend te vragen waarheen hij hem voerde WeWra stonden de tji eo jongemannen b 1 voor een ehhIH Rebouwd aan bet eind vaa een kleine houten brug die een atroom overspande Hol kdonk onder bua voelen toen zij de brug overliepen bat geklots van het water Keath Harford bleef staan m keek omlaag Hij kon het grijsgroenp phosphorisdt lichten ran den strocnn z en nu eens Uchl dan donker ingeMloten aks gemarteW toseciien de zwarte rots n Nog lager wierp een voorultetekwuio rot punt oen straal wit aohubn reoht in de lucht Kdth Hariord zou daar don gieboolon nacht heel tevreden zyn blijven Maan met Zijn armen gebrulat over de ranke leuning van gespleten donnonbooTOea iridien Maroua hem nlrt bij dren elleboog had gegrepen en met kracht had weggetrokken Nadat zij een paas treden van een ruw uitgehouwen houten ta ap waren opgiegaao wopI hen de onmiskenbare geur van een ZwitsMTflch ch let tegen een gieur waar van oude houtvuren doorrookte en uitgedroogde baWoen niet geluchte kamors mtiffe gewatteerde dokww aeneeageregpn ul i aromatiw e tot bundele geboMen kruiden en boven allee en alles over heerschend de scherpe adem dw wrihwiden van het hoof Mii allee verzachtend en verlevendigend Zij gingen Utuien zonder te kk ppen de f H 8Qhe gestalte van den reus Marcus vulde den gehee len ia u SetOi nlfde heKi g u kko I loker Marcus llefp snel hia Iemand düe dera wt g woot en etlet aan zijn rechterhand een deur open waarop Keétb zloh plotfiolUig In he ruime aoheraeraohtla wooavfTtrek van een oh let in be Oborlaod bevond Koode aaeh gloeide tn den haard Een ineisje van elf jaar met laiig haren dit aJa bij een zlgaanersklnd over haar hals neervielen brak stiikJM dennenhoul al PU wierp die in de gkx ende aach Elk stuk siste spatte schooi eenoogeHblik op tot em heldere vlam die dan weer wegstierf in een dof rood Christian riep Uarous toen deduk ttvuis van de wontug met de kleble raiiion hen plotseling omrlogde hen ala 1 het ware verstikkend na de ruknlo van den naclit Een man die op een lagtn stoel zat het hoofd tueachen de handen hief zijn gelaat op Een ontbrandend atuk bout grooter dto gewoonlijk verspreidde ean oogpöbllk eon heJdflT llcbl ala van een lamp door bet huls Kelth Rarfoid keek tang naar de Ingevallen wangen van den gfds Christian Srhlegel scheen ouder en nMtferder danhiJ hem ooit had eclen Zijn blendeharfn flcheoen pk tsellog vorUeekt engrtjA Hij had zijn alt Zijn aniMB die tot de tiybogeti bloot waren lagwi behaard met iq ierea als koorden o zijn knieto Waalt Wat ia er gebeunl CMstlan f el MarouB vertel mij eeiu la dat allemaal waar Efl st aobwoonlde CbriBtlaa olel maar zijn vrouw ew zulgBUng op den arm bQuOei b tedeUJk lot 411