Goudsche Courant, dinsdag 13 augustus 1918

a 1 972 97 Ja a all ii ji I I i iii M iiii i ii iii i nt i ii i ii i i i i i j j iii II Hoe beliamt liet brood U 7 Velen die vroeger nooit leet badden v n faun maag ukkelea Icgenwoordig aan allerlei maagongemakken xooaU maagpijnen maag krampen een drukkend ge voel op de maag mme lijkfaeid bet luur opritpm gan een iechte eelluitetc U kunt dit verhelpen door telkeni aa den maal lijd twee Abdij tabletten voor de maag Rcdaetie i Tcfief Interp 545 aiaiaBaiaiterilaaaarfnnBBaMBaaii 4BHHtta HWKiaeHHi 82a BaitenMlMKiM EakMl gezant von Bergen zal aan de beaprelclnfan deelnemen AHa hanfnale quaeattea zullen beajiKilun waniM mittüi tt M lm AxifMM naag stuk een onderwaiy vaa be l r klng zal uitmaken or dit laatste jiUat is belwyfalea wij JUftt Mndat er Zoo uitdrukkelijk staat i t het om de Pooliche kwestie gaan wür ga lötr wij dat de toeatand in het Waatan tan wwraaamXe uiit V n beaiirafcinc aal ztjn Naar de BaUtiiniiilie ta Itoina vaneliij henile Idea Naztoitblb Hieldt ia de houding van SI takiJlKrter DuKadüand na de jenSste toTpedliennK vkn Spaanadie ichatien p het iMtit van te worden gewijilgd en on dfe aotiding ledr ktschtig worden Pas weer zijn de ïtOhioml en Larrina ga met een ladlag Me vernietigd Da Aoierikaaneche War Trade Board lieaftverlof gegeven om da verlorea g f oUete vervenen zonder dese in miaderlng tabrengen van da totilte hooveelhaid welke aan Spanje is eo £oweïon Amarikaanaobe tageerlHgsiitnbtenaren Spreken hun vettamng uit o¥er de atelUthatigo biutalitalt der DüHscMem in et ondeifcreken van don aanvoer Hn dnbntfceerlijke ieven ielioeftaa van een bflivnehd neutraal voUt WU NMtMatlilen z jn atlai var e vei azing heen Van J Vrianien mdet Je t luist hcMin Het erttrtrtfelit lltiftit veeWferom ingettt ftPli ae ÜuitóCtiem hÖMien aich heilïtbW e i ilè iTfcerHen mnneïi sustenen sledite wefnig tv leln De IfVaneChen slaaiden er ih Hèn töiy Van de htM gtó van LaHsiyny t böféfïceri e i I hrgée te flöm de Engelmïhen inffe rtén z K niét de vertrteesterlin vatt Prtn to t tevreden atfelien Tot idusVeV w Pön öe EhdtBchers gtsiwont gin aaH den typmatSöH fee imHCÏiineigreiwei efc weeMtftnrt te bieden irttet zÖ Veel van hu artillerie Vftrtoï lianWen nu voeren if v rst hc bftttftVtffti aan M de kleine haaewmttfflanflw der Biïsfelt I scliwt 9t9iö t hét na twfe zoo vhït lOirt meelte g ttn Zö probeerden i ttAp lidor eemge taStfes en aanvni tégm het bOBrfi va Dmnery vlak ten iAen vtcn PanrHlörs Dlb tcsrtiB vè nWel w Wett voor een rteel dootgianwatfnior gHstMili en de Ertjfèlstfte inftm ter ekon tegen thet fltachin igfew eTvmir nlel vNXJimttkopHen Ook de PriWsehèii tftftteé blvjkibaar op h Wi en bflig nrtart i In de in MH r T n Roye boiiit let erreiA op iet ve l niasr wiaWr twi Hoye aft JietweaWrt te owWn lren Uriks wm ttei Mg ap den tbp Vêm Atm ktel j4oe 8t i inar Maatt m bolirii Art naar aijn vorn iMA jboa lr gflHMMM iKnét Het ia vol Iccql Ubi ü Kitmii g m W ê i t en tuvmerie iVaftHn iffeef daat aefl briiHrtt l VflrtwWgwi kan worden het m aterk WMMittfnet en v rst M en het wöriftt V6róet dMScDKrmd door twee etsetké iiadmten bei a ewd met raadimegeweren il PrmLscheai hebban met een kleine nmt t lnfontwie dvt boseh tumeenallen tfftdat dé vyamri er uaii einMqfien W s De brageen turor de Sonnne MJ Spenan i coutr Pengny en BetJteoeotirb t n mi ondet vuur vaa han eascdiuit ïwt étaXhm by bet betaneru kroiBivdnit van aulnea ra sei jtleiit vertelden Dtméèrdag owle vaur n kaai nu ab viBifinfetiigid IwiRdiWi Wd mrrdt n De DuitachBra aetbm er alles op ten ein4 Ae iRoye en de lime Obaalnes N y te 3ioMd i waarvian hei verhee voor hem eeii Aoojit tmntf zou beteekeiittfl Wwit inrifeti Ohaulnes en Nnyon gwaHeri ziia xullen de Doitechars wad r wn dé Omtrent het geverfd hij AoMtond m MIde Dafly Mail j Een Keppelm Mrgeuild van awagw watew wetiMtfeif kwam een odaidiwnstetfe ning op een der Bm ai orloflrssaheper toreia JDe vliegdMnst van eoM sewtrydi l i l II I I I I m l llll W aiwrilrij l p A WELLER Zijdeweg 72 Adverteert in dit Blad dAnnlinlilo efierd d Anhiunalo die 4 aa vo i r waa van t luUkanHohd luoht Mikader d 4 boven JtiJint wor n gevierd J aaJ hen aen VUastitfg wordea uw boden dat A noèiii voort vag 4 intr i hen martetaa Nazarlo H ui ï tj de out anflat op het 1fa iioo w6rdt aaa d olMpr krljfMiMui ti oxtM limfogHlaawfr aftntfeboden Te bAr Een AmerUcaamoh vMhaal van a levM wat vil t dat fb thiltaobe troepen In Frtirtkrljlf den bewoners An het beaeKe g il4Mt xoiidfii aaiuioeit ia generaiU P t hui bèvt Uübiwr van het eerirte Ao etlMtwhi leger aan M WealWijk l oiit t kTtm gfewordm pe kol 2 meld dat hij heelt bevolen dei AmMttMB HohpH aergfean d c in verhao nwt de Vrijlieiaa eeiil4 naar de V fi tarugieEoMpn daar volgeiffl een te Si IfOOU verbohijnend blad den DiilliKbeni ik iwHprali n boven bodoetda gruwelen Mnwrljft dadelijk naar het leger la Fwui krljk tenirf te aturen ZUn twriialaa woe tetl wa den tege4Q ietfiproken daar nlke gcdiigeiiilflhcn ollton 0 ervaring bwiw tendtm grondfi flg oiJaHen I I a im é l i j 1 nmU i Uim iJ UliJ lOlVJË MARCH i mal bci gtAöliiilli j na 8 B CUOdKBTT aM dat I P imSBtSiSm JYM R08SUII tmnii Terbodaa 11 M 3 iJïvllULLJ J UI u U 16 i n dien da had hii g Mt droppal gi en eilkelM dnjapel gvtod Want hij m Pe l liaMali bard trork om dan HarrDoiw een kletn aind op te trekllea 1 Wtj heb be 1 ook odtlrende IwHtfr jaar gtrogeld aaae befeaünc aan da gemeUM betaald t i Höod je it ö d Tronw 1 riep ChrlsSan naar ntel xoo ruw ala te toren waar dient dit alwa loef Dien dag warm dtae lieeirMi lol ap dea El ar en allMii hat irol d b Peter en mU Maat legeBDMr dal Taa dm tijken l n trad Keldi Bulont naar m6n en leeAi tsijn bad wbt op Am ackou der TBa d i Uto Oond iiK d tH hij ZegiTtUtlaapIg un nUamnl e48 VtMaal je hub ntel ordal men m Je etuitti am voor de rMMHinnk van de Alpendnb Ie vetKUinan En vij tnileii daar zIJd om er op toe te alen dat Je geen oflreelit ami EdMn litiSa God II segeaea Herr vlal de ïToa In naar u nullen zlJ oi Men luliil aA u auH idet toaliten dkl ill VwMtakur UI d DraUn A BRINKMAN A ZOON Markt 31 GOUDA VERKLimiliGEil VAN KJUI8PROOUCENTEN batrsffenda een vetgehalte van de kaas van minsten 46 a 50 stuki In omslag 3S o nt faanco per poet f mr BU 1000 ttaki lalb mM raaauaktankl LIÜDT 1706 i 14 1 a t laa ar o ver toppm b r lltivl heid l chten oel inl an da hienul voortkomend oaainfename tevol ea waaoetr £ e door vu tijd tol ti d eeni e kt ine t S ff l aemen d n kw l n kunt verbalpen Oe LasMrpIlleo ▼ aa Apotheker Boom bevorderen eea gMdeD t f liDaiifcD iioel uil en zuiveren bet blo d AUmo cbl lo teiloteü dooajei met luindleek Diol Firma A M BoOM Prija per dooije 25 eo 50 et Verkrijgbaar in de meeste Apotheken en DrofislwiakeU te Gouda bi ANTON COOPS É MiiiiIibIiii Ooedkoopste en solledtte adres voor Meubelen II Tal b Kaataa Bafl tt a Stoatoa nat l r plncbat Vaaraabadatallaa Wollaa aa gatlladakaaa TkaaUMa S atala SaklMarilaa t0 taaalaal adrai nar aa atail aia bBwaUlhaalaaaaa 20 KOMT XUN iimmurui nmMiiiuiiktii tMit Rsttordam M ION jfÊmmB Qeen zwakte zieicte of pijn kan blijven bestaan iadien laalitt kak Aa d eaeai midde ordt uo wend SiTgij U ▼ o lt en Ufdt aan voortdnreadevwwoeldbeld Termateriag bloadarmoed of verlUi vaa kraafatsa gebruik dan bi li di MUMHARDT e LEVBTOGEN Dit U MD xekfr gcneeiDiiddel harkt Ifaliaaai en unuwea MMiBuH 90c fl 75 f4 2S S 25 Hoofdpijn o MllakardtU Haardi i nubl uo 45 i 80 raat aa erkoudbeldNaam ANOAbonboai iMaaaai Doo 35 in 70 cl Verouderde b luehlpl piiodaenlii en bronchllii laapMorenda hoeuprikkel hocit bij oadaa Tan da cD climade kiabk at IQ ililmboaat bif kindaraa Gabraik daa ANOASIROOr Par flacon i MO 3 a 4 Hoest ilcb Rheumatiek pi r an ewrlchuplin pl a In da ledamnlcn influeazc ccnjleilGhupija en kic pijn Gebruik ANAPERIN liblcllcn M Paf kok 60 cl 3 k 170 Keelpijn n k k oplaaatte amandelen pijn b j hal illkken Neem Mi nhardl i GLORIN lablellen BB Hi Pei dooi 40 cl ld fl 10 Maagzuur maagwater opriaping gaen eelluat Ueh ti piiaTorteriag M aluiraf MaagtaUatlan i MiPerkoker60ct 3k fl 65 Bal en eHJm wildard door MUahardfa Laieer tabtaltcn Desa tablelten a a bloed luiverend regelen den MoeI an B Pardooe40cl 3d 1110 Enersan tabietten BlaadroraiMida licht verteerbare UaMabl tavaaaaMliiatopwakluMd HMBH Per koker fl 3 k 2 85 Overspanning eenn achll tieid lUpelooabeld ejaa dhefd ExamenTrees MUabacdfa Zenumablatten PefkobeiMcl 3k rt 70 b Wormen Undeien en Tolwaeeeaen Neam RNVAN ormbanboai mMa Per dooe 35 cl 3 d fl Lel Mft koop op den aaaai van dea hbrikenl A UUNaAXDT Pbarmac Fabriek ZEIST Bij Apolb ea alle DroflMea Te Goada Anion Coope Wlidalr 29i SohooakoTia A N V iien oap Wed I SpniU 1 P Waddlaieaaa A d Helde MaanbeakI J t Oeanep 1 Stah k B Nalatil 1710 t Waar schuwing Het is nu nog tyd sti aks is itet te laat Voorziet u van Kleed ng onze prijzen zjjn nog laaga Wl gapandeeren nog ten volle KwciHtell en Affwerkbig Aanbevelend 2 w O PB KLKim WINaT BOSKOOP AdvertentlSn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door Bc heb noodi myn Haar verwaarloosd Ondergeteekende wijst producenten van boter op liet Karnverbod door den IMinister uitgevaardigd Viitir 19 Augustus 1918 moet asiai b h MOKO voandunnd mdcM ie laar gcbralbl n aan haar e Bralk keb Ik myac weelde van Glanacnd Golvend Ccawid Baai OHtliefiflg van bet Karnverboil Utant enk Laoi aeioie Hatr bebDen Bepreel dne netbodi en befln vaadaas O naar Uw Apotheker Drecltt el Kapper keep een OcKb Koxe van r 1171 ebrulk bel U eaien leaali oor Ceachreven ea Lel dan op hal teraebll zijn aangevraagd en wei voor Zuid Holland aan liet R B I adres BOTEBCmiESTiiriOII PliiNSEIilllClir 59 ti s GRinilE VOOR HH De Directeur van het Rijks Boterinzamelingskantoor R B I Zuid Holland Dr H VAN GULIK 21 1 90 B nlecre Heldere NIal etu Moelalel baierdart da Haaijmel Vanlertt da klieren tn doet enfl ala een Toalcum vMr da Haar onel Voortent be SpIlMn el UlniUea Hoefdiecr ea Reee verawynen nadat mee KOKo een paar keer gcbnilkl baalt men aprenkelt het eenveudlg ep het Haar llan wrylt men bet ncBt In eeae nelantaertKbe rtcbtlot eo faoreielt het Olnk Wy tejlap gaan dwu If anRisoalykfl tlioltan tan Ksko maar wy ng M an boudaa ml tal all u zmnr agaauMM vaar luü Maar f m amiir PrapanU M kaa avantraa nm HUI HEI VRAAGT UWWINKELIER Naar da Waraldbepoamda meubel en Unoieumwas WAARSCHUWINQI A S R A Ua IC let aaMatak Me aura n rfa Het beste rtlkel voor het wrQven van meubelen en linoleum Is v l a eKil aip r mn vtoapOmuUamf in het gebruik dan de beate bua was rtrkeditW eeepelülar Koopt één flesch A S R Aa tl 0 7B 11 IM M tl a par nsooa Voor K èfl hiCI oiféSt Zaelaad N Brabant ea Llaiburfi P eCSMM malardaM Voor Priaatand Orenlflacn Dreathe Ovarnel en Oeiacriaod FifBia aiEiaBEiiaaia naaa KOKO SnJMPOO Poai eiM lyn wel cc pree raBrd tiiieeB orten4 alenDrBe KOepiawaai U KolMir knapt f omt per paWa UI mn ffijteai a imiii l nun Selieoilimi en u blijrt niets anders gebruiken don de vloeibare meubel en llnoleumwos A S R A Waar niet verkr i baar wende men zich tot onze Hoofdciapathoucior voor Oottsla en omstreken de flrma 362 60 L VAN Dan aaaK Orossler In Koloniale waren QOUDA wtr Het Advertentiebnreaa ▼ De Goudsche Coerant MARKT 31 TELRF 82 Modevaluieliool voor Goud ea omliggende pissteea v alsl s voor MoiI vdta lH l i aaaravuhaf lMxor t de ploatsiiK van AOVERTENTIEN in aUe Nederlandsohe en Buttenlandsohe da ep weekbladen an andaie Mriodiaken onder eenUle prijsTerhoo in WÊt Inxandina van e n af chrm ataada voldoandah Goedgakentd bg Kon Bari 26 Ang 11 No 46 Sl Taia fS 0 pei aea Leoroi M W mwitiM mr Hin idnik II tam inöl MlUfr n HWCnill k eT eaSdra aOaate 109 Ml j 1 1 DIr Dames v HEYZBLENDOORN Kostelooze Opleiding tot Korporaal b d Vesting Artillerie Inliohtintfan worda GRATIS Tmtrafa Jon elinlen Tea 1S 19 Jaar kunaen bij de Ua r alle4 a p a J te Naarden ladienat treden Daliini ren opkomal wordt door den Coniniandanl nader Taaldealeld Aldear Wedt d opleidlnl tot Korporeal bij eea der Korpaaa VewtofrAilillan Da apleidln teNaarden opent dan we lol den Onderofficiertran r m Nadora lallckün ea worden op frenco aanTmad aaraUakt daaf daa COUblANDANT Uil INSTRUOTIEOOMPAaNIB te NAARDEN uuh MAP UAJ i M ElMMMt DiakkKit A BSINUUM COON OaaAk Woensdag 14 Augustus 1918 mïmm mmm VEÏISCBUNT DAGELIJKS éi BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN maKONMM ininDaBUNaaHi ik i Mkai ijs aik Of d Miriinifm SO kaoenii Mlroat aitnrtaadlg aa iii Woa lai pudMaaMafaa b aaatfaH daa iiiiB Oraal Manja laaSaa vmtai iaaatnaS aaot pUsMn Adra ila a tl la kHti a mnto twfnkjtt é m IHmaiillsm dahuaa AitMtiMUMiMaaa aa aaa AsaiMO ABOÏIMnHimPMJSi p kwarto IJS p w tart TinénttAM pa kwaitaal K r iwok 17 aaat oVwa aar da baaorgli aar loopar a LiadL Vaaaa ap fai kw aal LSO iia ïoailaaaMad t t xaacawot AbouedMolaa IrotAiD daiatUka aaiilreaiamt aaa naa bntaoi MABKr SI SODDA l j üDiaagaatn daaboalilnailalaBdi vetlnmtoraa ai wuua AOVBETBNIÜBPauat Uit Goiala èa v Mtitm bthtwiaiiéa tat daa baaorakrlurli 1 aagala raeala ftM m mm feu r bitMni H td i tam fnwttofaaTï nir mmiiiitriii rit Bureau MARKT 31 GOUDA gemeeno vredesOTnfcrututla een tegenwicht te en Duitadilmul te baUwn en te kunnen Gtl Duiteche MM da RussiBche koren echirnm verorerd W j h en de RunalBeMe delfalotfen m handen gij hebt het Don bj l wij hJibben het Moemmn ehied gij hel l Kief wü h ben PetroMwodA gij hebt op gronri Tan het zelfbe fflhikWn arecHt gïWwlen van Rusland geichelden wU zullen diteelfdc doen Zoo gnat het ook m Fi il i d dot naar ba weerd werd zoo graas Duitaohen priiè tot koning hebben wiMe on heftig tegen Entente4nni ngiing proteefceerde In anftvwond op de verh3ftring van de Finiche regeering da de troepen Br geallieer den de revolutionnaire Momenten bljobaan tegen da wettig reg eering van Finkind door de Rnasioche tntfm te httpen bij de invasie dea Ifnda ontkende de Kngelsche geznnt IJl een nota aan den PInschon zaak gelastigide ten stelliBBte deze bewering zoo Wel wat de Moermankuat ala Karelië be treft De gezant verldaarde dat de Engeleche rogeering het verlangon koeetent dat een bevredigonide oploesingr zal wonden verkregen maar heruwiende er den vertegenwoordiger van rinlanil aan dat die oplossing niet van de Engelsche regcewng afhangt och deze noch eeiUge andere regeering kan uit eigen beweging rechtmatig beslissen dat een g ai d hetwelk aan Rusland toebehoorde toen daar geen eiikende regee rmg beatond thans aan een anderen ataat moet bohooren De Kngelscha regaerdng verzet zich echter niet tCfcÉn een regelii van de kwefit e in üveKenatemnune met Fmland a wen schen en het ie ovtobodig te zeggen dat 1 het geen agreeaieve voontemena Jegena Finland koestert maar het vreaet dat zoo lang Fmland on ier Duitsohen infloed staat de Flnsche eiachen door Da4achiand geuteund zullen worden alleen met het doel het aan t uitach dmMiooten mogelijlc te malten vr jelyk in de Uazee op ta treden tot söhanJe der geallieerde en neuttrale belanden zoowel als van Ruiriand Alleen met het oog op de handhaving van de onbelemmerdo verhindmv me Rusland en om te beletten dat DuitachJand een uuikbootbasiR in de Ijszee sticht houden de gealli eiiden troepen aan de Moermankuatop de been Allerminst streven z naar hetbezit van grondgebied daar of in eeoag ander deel van RuslandDe Ruasjadie liladen meldenAan het weatelyk Tsjeoho Slow kiech I front IS by het dorp Aiexjeiwko een flot tielje met den vijand slaafs geraakt Eenverkemningsvaertuig werd tot zinken ge bracht Een schip met 3 schoonateenen en 8 kanonnen wend stuk geschoten de vijand moest wijken Het dorp Merowka ten zuiden van Taja ItoNra w oi tfg rimf H a tLmmWÉiltftiilNitfi op FlPiiiik foiHI en iWelza Een UelcMifiriilie conferentie iniaffrsiefliB sohilpen gétWifënmétdm ONS otBiHieWF lynA aan do Welja Is do Daa baset Nk een gavecht bQ Tatloesji begonnen wij den opmarsch naar SimWrak D Hjn 0 fa Simbirsk ia gedeettelljk namelijk tuaacheh Itoerkat en Boetfoelnm in onze handen kiacèiten stee r onmiirlcyiDk op en spoediK daarna viel een m vUmimeai gediulde maaatt m see Nadat fle Zeppelin verbrand was atreek een oHzer watervliegtiugen op het water en werd opgepikt door een onaer motorjiuik j böötjagera eeh myl van de Dmtache ku t De oorlogsschepen die dit feit gezien hadden bracTïten met de sirenen een ovatie Er WoiVit T eweerd dat hoewel van officteëlë z de ia tnetdcg deeld dat zes motor doIMbóotjègers naet zyn terujfgokeerd omiitÜfe r wellicht in geeloagd zyn vealig de vit tvtral Nèderlandsclie Waiteren te berei feen Hot Waren bmtertgewoon snelvarende schepen die dOor de meer dan veertiig vg andeljjke waiérvliegtULgen zyn aangevallen Op 6 Augufltits IS eeoi Engélsohe torpedoJtiig r die reeds ernstig twschadigd wae xioor één aanvariti hi de STiddeltandeche Zeef getoppcdeèttl en tot zinScen gcfoiacht 2 officiewn en 5 man tvêfden geW tod Hrtfir lSche vheigtuigen bonilbardeerden den flpöbnvBftdfieaioek by Metz benavena twee VheSSkanipèn Een ander vhagtuiflreskftdet wierp m goed gevolg bonunen op de vliegTnB lilrt0VC r kplaat0ein en de chemische fa ttrjLlen te Frankfort Een groot aantal vif miiéiifkè machines steeg op 3K odat zich eea görecht ontspon waaiin twee Dmtwjhe toe tellBn WïJixièn vemïetigd Alle Emgelaché rheiptoiigteïi lieerden terug Een ander eska der viei ttót vliegveld van Hagenau met eer goede ffiHalftateai aan Op den heenweg werd toet door Merke v jandelyke luoht tröldfcrachtWi aangevallen In een hevig iticfctgwvecht Vernielden de En gelschen vier v ndeiyVe macJiliies en verloren er e t ttvee Nadat het eskader opnieuw geform yi was mTjai deeftle het t ftan gewe en doei waardoior VJer vlieigmachiines wel4ie m eten loods waren gefcorgen vernield wenden Do Prttikfrtiter Ztg van Miaandag aneldt H éeftmt rtjg6n telgen 9 uur heeft eert I vhegemanvwl op Pröütfort plaats gehadj li naart materieele schftde ook venscbeiJ d e ïrtwihtwffeft vooimamelük in de straMnrmaaleto Attn het l te ijk TsJecho SloWakiacii front bezetten wij het station van Muliopakaja ten zuiden van Koepgoer en de dorp Ndkowakoje en Otajiskoje ten noorden ti ICrasnanflnek Irbit ia door den vijand genomen Volgen hot rapport van dm juiat te Mo kou aangekomen commissaris van oorlof voor de Siberische legers traden de TajaE chen buitengewoon streng tegen de aitelilers op Te Omsk werden 7000 werkbledeli n hechtenis genomen en vele van han gefusilleerd Het pereentago van de Tsjechen in hetvijandelijk leger bedraagt thans ongeveer W tegen 80 vroeger de rest bcataat hoofdzakelijk uit officieren en witte gaidioten AE len in do voorsteden van Moskou wonende offideren la onder bedrei ng met zwart stmfTen bevolen zich te melden De raad van voIkscommJesariaaen heeft gelaat dat alle inwoners van Moekou di geen bijzondere bezigheden hdyben de stal binnen dne dagen moeten verlaten het daal door ontslagen personeel heeft ochtetrecht 0 P IH maand loon vooruit Te hazan en verder 8troomopwaai a va d Wolgfl is een opvallende prüadaling voor bruod en eieren ingatreden De o Bfe ia er t oed Omtrent de spansche toeberaldaelel weid J deelar uit Tokio gemeld dat de 3ti panrdte minlffter van oorlog daags te vorei Tokio verlaten had en naai Nikko l Z nieir tiAsntie van den Keizer veftrokkeil waatjitKit H kaiaerlijke handtedeeniivit vci rc en had op het besloit waarbij fene laal Ivikoezo Otani tot oppetbevoUiabber van htt expeditie leger naar Wladriwoatoelj tionit benoemd Otani is lid van den hoogeel corljgsraad Hij was laatstelijk gouvemeti van Tjiingtaa Luitenant generaal MitsoeJd Jüchi 8 tot chef van den staf benoemd eit treedt af als bevelhebber van de kaiSMliJk gande Lnitenant generaal Takecmji zal d expeditie vengezellen in den Japanachen milusiarraad van 9 dezer ie over dea binnenlandachen toeatand in Siberië en het daar heeischande direk aan voedsel en andere behoeften in ï r4 band met den naderenden winter gespiokon Er is besloten dat Japan alles zal doen wa4 in zijn vemiogen is om het lijden van de flU benieche bovi kinig in de oorloc rebiotlnt ta verlichten Hat KW er tboI op dat de mooie niotie ven van de Entente m la nd maar Bohtin B en dat liet de Bntenite merti haar inter vontile naat ont raédmy vnti Rusland te doenifi maar veel meer om m Rualand ruist andén m handen ix kr en teneinde btJ de aU i jj i j i I i KJig lJj i tjaar wil vemoman wordt kefaer Kari vandaa m het groola hoofdkwartier verwacht WasmcbiinHJk sullen graaf Burian prins Hohenhole en graaf Wedel hem vergoaellen JFfttiiiittmi Ook de referent in het ndnlateiiia van niijn Christian beoadeclen P Ik beloof u dal zij het niet zullen doen zei Keltli beal kajm en de toen waarop hij het zoi troostte de vrouw t igeoigk nog meer dan het 0ond dat IBarou haar in do hand stepte Nu zei liareus toen aij ztoh weer in hel naohtolijk duister bevond heb je genoeg gehad en wil je oog neer do hut van den kleinen Peter gsaiL HIJ hwft n S n kinderen KelUi Harlord iweog volle vijf mlnu ten liOat ons didelijk naar Orindelwald gaan zoi hIJ rfear heb ik een vriend aiPt wlen We moeten overleggen Mareen die steeda klaar stond voor een avaitfttdr greip hel plan greilg aan ïk ken een pad door de dennen IWWBhen hIJ het Is bij da zelb riwi iijk te vinden maar ais het ons Mubl het te volgen dan zal hel den weg een paar rtren bi orten 3lcl is veel te donker om er In bid bosoh naar te zoeken zei Kêltb wiJ anilen IIJU verllMen l aat ons een hall dozijn votkaareen koo i n Hep Miron die op leta avon anrlljks zoo En KelUi irtst bij onder vind te Wi wHi een pracUaolien zin voor pionieiowerk zijn vriend bezat en hoe doöhnatlg telkens wee de hudpmld delen bleken die htj aanwenAfc Indien aij In nneilUJkhedla verkeerden om ook naar de g ln ste tegenwerping e ma ken Zonder naar hun logMnent lenig te koeren atngen de twee het dorp weer in dea koristea weg kleeend door een ingewlkkekl net vaa lanen en paden loedal zIJ poedig voor ds deur va n éaiéigm dorpehewooer Mendaa die de Inwoners van Grindclwald voorzag van al wat hun loven aan veelde vorderde IX koopman was reeds naar bed on mopperde kradUjg vloeken omdat hlJ iloord word Haar do vrooUJke toe sproken van Marcus on de dulvelsohe tiptoe die hiJ op do pooeelen van de iir beurteling met zijn knokkels en zijn teenen uitvoerde trokken de san dacht der huren zoodu i rtJe kaarsenmaker genoodzaskl werd op te si en op ijn baioon te komen ekteod In een zonderiiqr gowaad van gt t Ilanel en een roede slanpmul sclieo op het hoofd f i fclvelacfce onun I Wal moeten een paar ktankiln nigi Engeleohen In hel lioja van den narïhl inet zes kaarsen uilroiiron Ia hel iiKl genoeg dat ziJ den pihoolen dag in do bergen rondloopen Moot hun vader de duivel hon loeetasn taisoen lijlo mi naohon uit bod Ie baicn Maar dt prijs zal alles weer goed maken Ja Ja de prijs zal het goed maken I Maar len gevolg van de vroolllke en j onweerstaanbare bonhomie van Hareos en mIseoWen ook door den Invkied van frau Ort no s gunstige meening over n t knappe voorkomen van zUn stillao on peinzend maiker bedroog het wa overvraagd erd ter vergoeding van dB ondemroodon ateornissen niet moer dan eon paar kJelne nlkkeletukj o Wel dra bttrad Marais dan ook met eeazak vol kaareen en dr doezen kaSler den weg In hei bosoh boven MelHngen Waakzaamheid on opgewektbtad teetaulai zich in elke lijn van sija geslaita Vaat srcus as eei gebotai baaabtaker Vaa liimJsbeen At vaa hij altijd hel g IukkJj ai hiJ plannen kon l drank f o tea iikvoor brengen Kt th iHarford droom dt daobt na m kwocicte xijn melanehoIlp tLlH oen aohoone Jtiiaet Mowitel be Hchoiiwde bij nog alfl en ordinaJire dfe bijna altijdoxvrbodtg wa IfeAs nu wwA hij vOort gnlrcvm doior de anerpende ellen vaade vrouiw vaa C rlat Sohlegel ea mia hit n no0 nuwr door de geluJtldge stem nIng waarin de ajidera koo gMMiwHtgc ammn vm het HaftUdal vttlceerda Toon aii het boacfi ingjngen aohoUin dp etammen der pijnboomen hoo r bovM h n Hit zwaar en zwa rt sUkeo ie te gi n he uitapaosel op ea Iwtt pad kron 1 1 d nr door hüeüx Daar stiet Uarcn Kijii leen tagen een ro r en terwljï lUj do plokv t difjlteiide en iit1 eDde stil 9tond siff hij de Hehten vaA h l hoiül i4 4 rmann drie of vierhonderd y cM om ln g sdiijnen U wordt ttjd Of oo o kaar eo aan te iri ken KHHe lllj llij xooiit naar een fwoMJHea mlttl vormigca lat In d uIlMhdm af hg con ko met li MJooiea fn de eiMli kurk stAk bij eett paar ka t en 1b de andere bevartl 4a hU en sttfk Iwómbii t Koo dat bet llc t nltl In sUnoarca ko vallen doch alleen hA padbeaelieea Qvev windje bewoog nUti De vlam van dt Itaara ging la d lantaarn vko acbors rooht ca MO0 Het tange moa t iran do geluid wae da diepa ayaftkonle vfta dan 1 troont dte het laaMe alMva bneht 1 uil de wereld vaa gtetaebtm eo lawtibB dufUvw Een hond bolld nnuMg op de e4 n of aadietre hoeve ia h booglatid d lotfeoi waannoe men hem tOI jnnkt ml gebhf verga o in ean tmrt btj t nd gekof Marcus laciito luldi rttnyia II de d d I bljtaak vaaii l pMhl mei d n kaat iUr Dat in preicHeti wftt v i hIj £ ifi Beeat in t t n nog eerlijker ueoaolMak We nJ 7eu bi n laten keffen ala a a twMoiael geraiuielden kettloc iid bar Kf th Uarfoid wwiy U Oat oa dirwerp uuiuwerdei b nla BJf bapro fife uit tv maten at A oOgMi van lonp mtlet laiiW ala da ae Wmnm tt anx MtlfKMniiIff ala 4 dteptm via ém Fti toen xij h4 t aomlMre boM M oplc oniftu n a ibéoa voor beo bei4tn de gaimprovtaeenlB lantaai n van Hatoui Har dv ala i ea vwete ater tn dan tilttwi niKhl die door ge a koaMie word ba HOOFlDtftTK IU Ptetêrie en PmUkant De poAtoile van OrliiKEetwakt werd beschenen door be roso roód van da weerseMln r o kofiiende dodi aog filHI var rewil iSïB tritn Uareua en Keith ar voor Wwé va r ral g d