Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1918

o 13774 A7e l ar aii £ Qmnm adnrtaMHo aa lnfaajM madalMlkuaa Ml mttiat tot aiar foadiiM Administratie t Telef Intern 83 Kedaette i Telef Intens 545 iaot iw teH er het gouveraemeaMwatuur drijft de at l een Imndigen handel op PanM Eenlgen tijd gelsden la gemald dat Duit echo troepen op weg waren naar Bakoa van TuricBche zijde is er toan nog op g w zen dat dit niet volgens den vrede vmo Brest Utowsk was en dat DuttacUMid hlljk bSiar voornemens was het hoogst belang rijk petroleumgehhal te bezetten vMr de Turken daartoe overgingen Tliaas zUn scb ter de Engelaohen de DnUldierB voor ga weeati Da EkigskKhe troepen die Bakoe thana tegen een mogelijken Duitscben aanval ver dadlgen iubban een laiwe reia adilsr dea t en een prestaüs galsrerd van Bag da d naar Bakoe is ongnaar even var ala na Aimaliardani naar Wanehau Dat ij da baapralstaigaa In hat lio Cikwaitisr aan hst eind van on evenricht plaatsen mag niet opgevat worden ala een bewijs dat wij de waarde ervan onderschatten Integendeel misschien worden daar balangrijke beslisaingen genomen ürl Rosner de oorlogscorrespondent Tan de Lokal Anseiger vertalt dat de boqira kingen met de aankomst van Keizer Karel hun hoogtepunt hebbon bereikt De PuMacb Keizer heeft zijn hooge gaaten van het ababion gehaald en naar de woning van dea ga neralen staf gelald om alleroarat van Hin danburgi Ludendorff een rapport aan ta boeren over daa miIitAiren toestand Host die misachien zouden w wllhn vragen als baala dienen voor mogalVka b sprtikingen ovar vredeavoolstelltn T Da var ondaiataUli Uttk gswHwd oeh da tvmU Ztg denkt oogevear aan daaaUd osogalOk haid Da benaaiklagingan zegt hst hladjatUaa waanchUnlIJk twee dagen durtn daar da terugkeer van den vonst naar Weenatt tegen het einde dezer week verwacht wordt Da poraonen die den keizer vergeaellen sa vooral het feit dat ook Dultaidia fiinotlcaariasen bU de benaadalagingaa betroWkon zija wettigen het vennoeden dat allo raat dm oorlog samenhangende vnagataUua ba aprolwn zuilen worden De aaiMrsalgbald van den geoanf prins Hohenloha aou veor alles een uWrukUng van de gedachte on onvnorwaatrialUka eenheid te handhaven bt alle maattagalan waarvan sproke kan zIJb Naast de nalUtaIra vraagstukken sullen ook de poliUeks gdbsurtsnissen In de Entsnts tanden be inolsen worden in veibaad mat de kauiaen die de stand vaa saksa In alle oorkwoerende landen sou kannsa gaian nwt hst oog op aee nnimUka M eaa atganeenen mds Het Is wel typesrsnd dat de gewoonlijk goed ingelichte oorreqiondent van ds Jiorning Post t Waahiiwton tagi dat hat Amerikaanaehe dapartement vaa Baitsia landsdia SSakan een vradaavMTStal van dan viland veniacit Hieraan wordt tssgnpaegd dat gaan vtemtallsn zullen kunnen nrdsn BOSKOOP AdvertantWn en abonnementen op dit blad warden aangenomen door P A WELLER Zijilflwag72 Het BerlUDacfa l ffari iticbt Tan gktoren meldde reeds rfat de vooruit rimrende hoek bij Hebertune waa ontruimd De linde ia nu vrywel KöBtreekt tawsclien Albert en Atrecht Nu gtoA de staiH om de belanffrijlce plaatsem waarroor de geallieerden lich bevinden diocii waar nog niet in ïÜ n l Bray Chaulnea Roye ea La i piy D v i van Ilibecourt op ziohzielf van frainiff beteekienia wonH door de £ ng el c n gtmoemi een ndetuwe goede kaart in het pel tee en Laseigmy dat thana in het ZuidjOwrtwn erasüg bedreigd wordt Ribeoourt xs aan d i weg van Oompiègne naar Kioyion gelegen uitucbt gevend op het plateau dat La signy en een deel van het Oisendal baheenaoiht De benoeminig van Von Boehn die het opperfwvel over het Budteche Somraefront op rich zal nemen fSHtriJg n heugdyfee beteékenis wiat hém gevolgen aanguat daar de beuze gevallen iaoperaspecia Litejt in het terugtrekken Het w kien voor de Engelsohen wordt ale de eetiste toopaaedng zjjn r taktiek beschouwd R Mter verneemt dat de Bngeiijöhea taiaofi ooD dicht b Ghaulnes staan dat zij dm i üoorwcg wacuilelooe maken voor de Duit echeib De verbindingesi van den vjjand iwunden TOorbdurend door vliegtuigen bedreigd die aonhioudend de bruggen orer de Sotnone bombardeeren De DuitadiMs x n in den Leie eector teruggetK kiken over een fnont van negem m Jlen toi een maxknumndieipte van twee mijlen Het Engelache avomdbericbt meldt dat de Oanedeezen I aimèry n Parvillers hebben genotn n en dat het gansche nuiasief van Uwsigny nu in Fransche handen is Het aantal gevaaigenen bedraagt nu ongeveer 84 000 BjJ hen zijn de gevangenen door het lyderde leger der Britten en het eerste en derde der Franschen genomen Voorts zijn us tot zeven hondand kantonnen vermeeaterd De vernielende uilrwericing der tanks op de z uwen wordt dag aan dag duidelijker In de vroegere offenaievwi boden de Dultedio mitraüleura vinnigen tegenstand maar bij het laaitate legden se het hoofd in den aohoot zoodra de tanks aanrolden In dm striid aiuds 8 Anigustua z n de verliezen der Duitecaiedii in verhouding tot die der gealUeenden grooter getweeat dan in e ii en vmngaanden sUig zwakte ziekte of rijn kan MIJvaii baftaan IndleD ataehte liet to d geneea ordt aaalewaBd s gij U voelt en lijdt en voortdorende vermoeidheid vermegeriatf blosdsroioede Of verliee ven kraakten gebraik dtn billijdi imBABDTie LBVBTOtJBN DU il een seker eneamlddel Sterkt llohaam en aeiiBWen i MwBuu 90c fl 7S i4 25 f8 25 Hoofdpijn Cebrelk MUnhardfs HoordpijnUbiellen HBHaPei koker 45 en 80 eent Be inneade en verkoudheid Neian ANGA bonboDi mmmmi Dooe 35 en 70 cl Verouderde t luchtpiipeandoeaingen bronchitie tnpitorende faoeilprikkel boeit bij ouden van degen alimede kiakhoeel en siljmhoeil bij kinderen Gebraik dm ANQASlaOOP H Pet Hacon i 1 40 31 14 Rfieumatiek ipier en gewclcbtipljn pijn in de tsderaalen iafluenzi saogezicblepiJB en kieipijn Gebruik SAMAPÉRIN ublelten Per koket 60 et 3 k t 1 70 ontatoken keel s rNr Miiobeidl i GLORIN ubletlen MBB Pei dooi 40 CL 3 d f 1 10 msatpijn maagviter opriipial gaen eelluit liechle ipijivertering Mihbardf Meagtabletlen aaa Pet koker 60 et 3 k f 1 6S Gel en Slijm Uden V wijderd doar Uaahardl Uieerlabielteo Den ubietlen zijn bioedsuiTerend regelen den itoelgang B I Per dooi 40 cl 3 d 11 10 Enersan tafaietten BlaadTonnaBda Ucbt verteerbare taatubl tevens eettuit opwekkend FeHfökarfl 3k f2 Tot op dit oogeahllk liad alt len vreolijkc oodeugi ia ih e IiettUre iMF in gedanst efaohoi zs sag Mevea laohea verried toeb eea baast oiunsrkiiare beweging barer oogleden dsi sen va staBdlg brein ala glat ar aakter werktk U bedoelt aei bel lBt iie scMJnbua evon zorgeloos dst zijn broer Iets kal doen vooi hun faalUe ol dat de oot Ie algemem Is daa da mea er v el sandacht aan zou kunnen schenken en dat IiJ daarom aisi slrsfl zullsn woedes Naea zei Mkrous Isrwijl bij n fltokje in stukken vaa een vla Hrleagls brak en ds sUikJni dan groeten ml r toewierp dte het doode llabssaa van csn bloedverwanl over een sdieudsr irseg nadat ze hem mlnlg bratdtrIIJk tonkop had algebataa t ls ik uw bloeder waa dan ging Ut vaadHg aiel naar de ltttog Niet zei Malta wat mssr aaar ktm overbutgeods ea evea bijgsad tsrwijt itj sprak en waarom Bint f OtMbooa alj niet ala haW malsr begunstigd werd door kei w Mwuw sn vaa haar braw atil lU geaoag vaa da dgeoaardige tahulea vaa tb Kearasr om eenig voofgovoel te hebbeo Nu aatwooidle Uamis vnH hem of hu n et senige ledeu weet waarom het belBr W dal UJ niet venchgM En seg hea dat wal bIJ ook moge watea aadsmi svtal veel welen I J aBk zal IdaUa gnadadisod mwljl alj oiaaand Ik zal M niet vargsisa Wardl va rv ali i 18 De tvee Ekig ta lion aloiwea veer kei pad door kei boeoh In waarlai alj k 0 Marais geleld bilgeUdil door bet Bteede zwaitker wordende achijiHei van de Slaan zijn etok neerdaalden tot zij in den roaen ooktendatond GilndelvaM bereikten De predflunt stond ken I te kijken totdat aij uit hel itioht verdwenen wano Jliiachlen heb Ik de EafelMihen verkeerd beoordeeM mé UJ dikwljU adiljnen lij aUjf ea wns alleen oaalat li een vreemde twl niet vkielead kimne 4 r i£en en zij te tre aoè zijn om het sleobt te doen Maar ladien tij er too koialen beidaUaii oa beetje de velks laai te leeren en hun maaltijden op redelijke iiHn te naoun en meer daden ala deze te doen ndaaoUoB zali Au op zekem dag kat ovarife deal van de wereld bt naaa wat Tan hea Ie kouden Overspannliq senuw chti held ilapalooeheid e aa dheld Exameavreei MiJBhardf Zenuwubleuen Pér koker 60 et 3 k f 1 70 kinderen en volweaaenen Neem BNVAN womibonbooi iKa Per dooi 35 CL 3 d l Let UI koop Ofi den naani van dea fabrikant A MUNBAaOT Pbannac Fabriek ZBIRT Bü Apolk ea alU Dmgiataa Ta Oeada Aatoa Ceeai Ad¥BrteertiaditBlad i B B urMi Qinninniowniiiin Om Hiilioli wM Mlag Mn adi lt uu het U D i Zoold bl lll l er wodenu voer 4wi duM V B É8 laaaiMlm e n fUnka bKvaeUMM t tol ii uU DuiUalUaU hht IMIual iagamcA woid IM wij imai bafiMi 4at l yi me a nhaodaUagni hwthM do DuMMdw NtdwlMidietio l usMaara or lo ülen leidon dm ksi2e ovonoiikoiiM uiiiataoB M Ml bet M te het iuu geiaig nl iljm Ia mtte iM a 4ke mulle NekrUait reedi gelceMD waa dwr het stopaeMeli van dn tammt Taai t iidioleBtiJtDt aeh lead geAireafc ongoTeer vier naandan nogo a utl hot volgend bHiktm 1 Aaa de aaalabrlekoii kon voor leveliBir la AugoHus OD SeptendMV geen roatore boerveeUieid irotdeo totBoiroioa alfl deze In de vorlffB maeott onilvatitroD haddoB 1 ongeveer 6S pCt van hot wnnMe wrbnillt en torwill desien tak van InliiaMe voorheen altaluHend gaeiio Ion ter bwAlkhlng konitoi vorden geateld kon voor da hrvwUig la Jnnl tiecbis toegewezen vrorAni 65 pCt UêohurseCke vutkoloD 7ti pOt mogar 37 j pet txruinkoioa en voor de maanden Augustus en Se itcinber conaelfde mélange Deze mélange bad teogevodgev dai 4e kalockKlie Vaainio viui bel gae etork aiHiitaniltg g ea wc van ruim 5000 t t hoogAeaa 30000 waimte eenhedon waarde bot zlcb laat verklaren manmnieni In tegenatelUng inet vrw g enorm gaa meer vectrulkt en het thsna duide i lyk la t men platiellng van den aan VOer van gsa algesneden wordt ofechoon mea al hot ntogplijke had gedaan om Koo weliijig mogelijk flpae te gebruiken e A o de overige industrie koneleohte een deide van de bejoodigds hoeveelheid brandalol vordea loegeweaeo 8 De kleln tnduatrle was g edlfro gon hel bedrljl U geheel atop te zelMi Ilten koale van enorm veel geld met móeUej het be fa Ul en dan nog eleohta voor eaMgedeelte gaande Ie houden 4 Voor buWuuieliik gebruik konUjnai nleU ter bwOblkking worden gaiteld het4 geen o a moge blijken uil hel feit dalJ grootere etedon dde gedurende de maan den Juol Juli en Aaguahis een maan delljliaohe loowliilng van de Kljkakolen Ï diatribulle hadden van iOOO 60OO en WXXI ton gedurende de maanden Juni en JulU eleohta eenige wagons ontvilngen olaoboon deze maandelijkaohe toewijzing lit den rt el geachledt Of den 20en deif maand voocaigaande aan de leverlOffB maand Door bet gedwongen gehruikvan BHger vooral echter van bruinkolen 1 de gMOokeet produotlti iioemauowaard t 4 terull gc jaan en aal deze brandetof In den aAwtoanden winter zonder twIJIel in belangnik gerlngeire hoeveelheid ter be i leUkking kunnen worden gealeU daq v6Ar 1 AprU van dit jaar hot govaJ wa Aameclen de In UmUug glakitvea brulnkokn een gemiddetd walergehalte van mlnvlens M pCt boaitten en gwoUkt luMaÜaltiefi om dene op eoooomlaobe wijae Ie brtquoUoeren niet voeihanden zijn komt deze bnndstoi als hulebnnd aoo goed als niet In aanmerking en baatf kwaUtelt is van dlon aard dat ooK de hiduatHe aleofala met polleiln van gcoott koaten en moaile baar gebnilken moet Door de vele stakingen die In het veem en odilppenAedrijl hebben ploals gjebtd Is de productie en hot vervoor van turt loodanig achteruit agaan en zijn de prijzen van dit artikel zoodanig geslegien dal vrijwel leder buisgezin er legen ilel dit rlikel als brandklot aan Ie Bqe het met het artikel hout gnetdd i weel ieder die gediwongen Is het te gebrniken het Is nJl aohaalBcb en nog ateeda stijgende in prijs Hel C bureau aegl uaar aanleiding van hovenataand Zoo s het In zijn algWKontaeld onjuist dat aan de Industrie aleohts een derd deel der benoodigde brandstollen wordt tobgoweacn Er wordt ton deze ondersoheld gemaakt wanneer een Induetite be ocbouwd wordt aXe noo akelijkheid voor ons eoonoodsdi leven dan ontvangt zi wat zIJ beboeH gddl bel een bedrijl dat niet bepaaU noodzakelijk Is du woidl irfi y3 gerantsoeneerd Over bel geheel leoh la er ook sohaarsiobte van andere grend Wi l lun zoodat de branMot ntsoeaeectag er toe Wjdnagt dat hel bedrijl kugw voartgeeMt en weikknriuld TOorkonwn kan worden Eb wat voor de pootloduMlie geUt is oiver het geheel ook met ktlelnhidustrle het geval Ove rigena is men voortdurend badg de be drijven aan Ie pansen aan bel gohrulk van mind awaacdlge brandMcIfen met name bruinkool Eon teohaiaohe dlsnsl geelt daarvoor aan de tndustrleelen de noodige voorlicblinc Onjuist la naar ou weid vsnekerd ook de vooraleUinc UkA d bruinkool waarvan de produoOe UJ voortduring kradtUig wordt bevorderd zoodat de opbren0Bt steeds toeoeeml zoo goadajsniet In aanmerking zou k mlen voor huisbraod omdat de noodige hislallatles voor brlkelteerlng zouden ontbreken DU geldt tol groote booste voor het tMkm van Ce bakiaide aielfen maar daartegenover ataat dat men In veraohHlando gemeenten ree InsMlalles heelt en dit voorbeeld Tin l neg veerUnrend nanrolging om uil bruinkool en mager njn brl keuen te naken die ce 8 zijn maar feloh nlel wel voor transport leenen en dna rHa n Uk worden gebruikt Boven I kan hrainkoal leM voor hoMnnd lat beOtit de praducüa act najaen en bniinkoolveldcn deze vordt zoo boog me elJ k pgevoerd Daarbij doet licb aenlgvnaaa ala alareade Eaclnr geblen de eohaaiao ta aan vaadiag mUdelen £ r wwdt ecbM in virlag mot Den Uaag naar gentreeid den arlietclara zooveel mogeiijii eatra ranisoenen te U eao n g w om dB veadaetlug daamn bel Ie doen ge seldeden la door de direolie in overleg met de arbetdcvaovganlaatieé een aizondeilijk distttbudeburoaai g a oM Ton slotte vanekerde m m ons dal het niel v a te als ocu de produotte ea hst vsrwer vaa turf sterk hebben geleden door vele etaUngen De prodnotte heeb la hel griieel niet te lijden gehad van etaklnglBn en het vervoer zeer wetoig In bet algenieen gaal de verlading vlot Hoewel onee braiid oWen vooraIeolBg voerldurent wg elscht geven noobtane de bovenbedoelde mededeelingen vanPuitIche zijde een te peesimlsttodi beeld van den toestand ADVEBTBNTBW De Heei ea Msvioaw HUPKES GiLoaR BLoii gevca ksnnla vsa de boene van Gouda IS Aa u ui 1918 1M9 7 Eaalge kannii e7iD Voor da vele bewljaen van bei o Mliia ondervonden bl bet overlijden van onzen geItefdea Echt enoot Veder Behawd en Grootvader betuigen wij ooie hartelljkea dank Uit slier nasm Wed U DÉ RAAOT V D Dool list 11 Qoada 15 AvlaMaa 1 U MOIMIBM visfcrllBbMT SCHDl EN SCHELVISCH HBDKN ONTVANOBM mm mmmi luiitiK D Wiltz KiaMMlk8l tl41 VntMIibaarikll s BniUaili A BRINKMAN ZOON Markt 3t GOUDA VeXLimiNGEi VAN KAASPRODUCENTEN bitnrffsnda em ntgehiKe van da Itaas vaa mlniiaM 45 90 luk in omslag SS eant franco per po t I r n IIWO elab gratie mil IrmaI ke r f Il lal H dti Ép iir 1 m der ueDsdiiÉl is IM Fta s MmtiÉr Tol ljiiiBiilitlMlileaaiiilaclillnU Bssi liri Édiii siëiiÉlelliiD Viiiw bior bair TBrniiil Ni gul IM giktlg lol I ferledee FidenloeliJiuiitfliJiiM tt o i Ooedkobpste i loHedgte adreg voor Meubelen ale Taiala KaaUn BMattan Stoalan mat laar plnelM VaaronbadaUllaa WoUaa SaUladaknaa TkaaUlalB Spiagala a hlMarl aa a na an a V reelaal agree vaer leagelai mm hMr Hlktpleaa a 20 KOMT ZIKN UMmufW knililiiaMilikll m ItollMvlan Tri ON A WAn EEüiGE KRAUNOSCH RUWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN BN EMAILLEBRBN INRUILEN VAN RUWIELEN STALLING VOOR RUWIELEN Polanangtraat 15 17 Rottefdam KM 10 14 1 1W6 LUDT DfM lui r MB Tcntoppiot h rdlijvi h id iccben itoeliaoC en de hieruit voortkomvndt oHUfe eiuMM ferolleB wtaoeer te door tib i d tot itijd eeai U lB f 1 te Bemeo 4m kwriea buat verhelpen De Lueert aUB vaa Apotheker Bboib bevorderen een o d n Mj Üamt a toellMt en luiverea het bloed ANoes ecbl in ieelotcn doofjei nel handteekeBiog Firma A M Boom Priji per dootje 2S en 50 et Verk gbaar in de meeite ApcHheken ea DtofMrtnkalh t Ooada btj ANTON COOPS Waarschumring Het is nu nog tijil straks is liet te laafti Voorziet u van Kleeding on e prijzen zijn nog laag Wl gaparidaaren nog lan vona KwalHaH en Afwariclng AmnberdMiéli wriNsr Door oofdeellge oontraeten die w j g ea l eeen bebbea etioaeeafaeaiefi zdfifr y iaalM illun VrgMg Auguiliii Daal Uir Mi4aal Aparb oiring iMl Hoagadltend VAN VBUÜEN en Co Expoii t EKTRa ill lljr Bureau tot Publiciteit van Weten8chappeli k Nieuws Lelietfradu 30 Keizerstftacht 153 Amsterdani CURATORIUM Henri Polak Lid Eerile Kamer S 1 t BtmiU Scboolopalener P J KaairaakMI Oad SeeteUrii Oeneraal der Kijkiveraekeringibaak W N Wln nlH yan Gep Lnli tol O L L Atneralóort Surt êrti Mr A W itamam Oud dvocaat ia Ned Indlt n J Calkoen Builengew Lid Ged Statea Burgemeeater ven Edam eni Sehoolopsiener J aorrlta Ond Reiidant van Temate ML SCHRIFTELIJKE CMSÜSSEN r leiding van So bakanda laerknclitan onder wie Job Baaman Direelior Handelaichool Mr Dr J EItakea Direetear een TuebUcbool Jhr Jaa Onder eener Hoest Pelth Journailil Dr A A Pokker ptivaal dkx at IMveisIlail Dr A i M 4ar aanna leeriar H I S P H vaa Qaatal ieeiaar Haadalaaeboal Prof W 6 4a lraaff Hoagleener Univenltelt Ulrecbt Dr A HaibarataiU oud leeraar Gy aaaium Dr J M Hoogvliet privaat goceot Univeriiteit Dr C Htiyamaa accooa taat en andere mannen van naam 30 leeraari H S S 7 Mn in de Rechten 7 laganieun 6 accountaoti 3 artien ena warden door ona georganlieerd maar daa 40O achrlttelllke cuniuaeii o m DEENSCa NOORSCH RUSSISCH MALEISQH LATIJN GRIEK8C1H ESPERAMTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WEKKTUIGEUNDE ELECTRÏI TECHN TEBKENBN BOUWKIINDS ALQ OMTWIKK LOGICA RHETORICA BOSKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTJIATIB BEDRIJFSRECLAME BTALAGE ORGANISATIE BEORSTECHNIBK STBNOGRAFie aCHOONlCalBUVBN NEDERLAMOSCH FRANSCH DUITSCH ENGELSCH ITALIAANSCH SPAANSCH ZWEBDBCH ATUDIBIECiiNIEK STAATSWETENSCHAPPEN TATENORDE KUZIBKOESCH HARMONIBLEBR JfUlBNALISTIBK GEZQNDH LEER METH SPREiUN GOEDE 8TUL HANDSCHKIFT VERBBTBRINQ VLUG SN GOED REHWBN FBSBBLIN SLMD Keelpijn Oalaldlng per brief voor alle axamana voor alle ambten en beroapan voor ALLS acton L O ea M O ALLB praotllklHploma a SUaUeiamon Notariaat Mr ia da Rechten Qameanta Adn4ngMr U Aetoaili AaconataaU OndefwIlMr Boawkundtf Oplichter a taakaaaar Opdcbtar Watarataat BaMllataidar avoMtarlaRailactaar an IM Cunussen voor beginners eailg zin gevorderden meerge denden én vergerorderden Aangename methode Per oonVifk contairt tunchen dot ot en cursist mtstahendt correctie oellectlef n individueel BIUIjke ondl l ii ialnvar ogeadm kunnen van ons Studiefonds proflteeren Qoede re listen wie werkt slaagt Advfezen inzake Beaoepsheoaa Toor naden inHehHium vrage mm intuwmtk gfëtu tmduire em boekdeel Ban m paginah Mmt wMndt vidt fiiordoor tot n VRÜAQT UW WINKELIER onrast Meubel en Lkwie iM w w a Wormen A S IL A Het beste artikel voor het wrirca a aiHibelMi en Hnoteuai is VMM aoaalkoapwp n iniMHealluei ia het gebnilk dan de besla Ims was Koopt één fJesch A Sa Ra A aa V Mp niata anders gebruiken daa de aliMttwc analMi en linoleumwas A S It A Waar nlel vokijgbaar woide maa aJahtetaaaallaiaiaaei lH hotKlap voor Ooucla en omatMinn de flnaa Sn O L van PaW mmmit Orosslar in Btentale watwi OtWIP Bestel Uw Drukwerk Imj A Brinkman Zoofia Vnjdag 16 Augustus ItflS i IÜL K l GoiDscHE mum VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOIZOiniaN lODBOULIMOaNi 1 4 ragala tU Op da iMipasiaa SO kcai ABONNEHBNTSPBUSi par kmrtul Ua par mdk U hm mtl Hnniiaitiliil par kwartaal ƒ tl per waak M eeat vara waar da bnorginc par loopar faKUadt fnioo par poM pat kwartaal LtO mal londaeablad tiM AbamionaataB wmxIoi dafaltlkB aa ii an n aa ona botaan HAKKT 11 OODDA b oua aioatan daa boaUuuidal da po tkanloran Wai AdvartaMlalainMK aa ADVXBTSNTIBPBUSi Dit Goada aa aiatnkaa balMwlBda tot tabaunkilnOi 1t nfda ttM alka n ai mair U fu Inltia Oood aa daa baae ifkrl Mi l ca ala tJI aIkana iHar SJa AdraaatHa na Maha innikil liMfa 11 Bureau MARKT 31 GOUDAe handm is Vetmoalelijk krant die in September los Volgens berichten uit Lenden nikken de bolsjewikd van het Onega meer voorwaarts Da DuitaeiiarB zetten een aanval op de baai van Petajenga op touw wel ke een uitstekend ataunimnit voor duikboo tan san da hand zou doon Wat Arcsngel oangaaii de bobjwviekaelie achteiiioeds tiekt veor de gooüjeerden terug na wreedheden vaa allerlai aard op do inwoners to hebben gepleegd on getracht te hebben den qnaraoh te vertragen door scherpeohutter verdekt op te ateileu en de bruggen te verhranden De gealUeorden zijn in geforceerde marschen naar een punt benoorden Oboeenk iOO mtjl ten Z mn Archangel getrokken Zij hebben een afdeeling aan de Onega baai aan land gezet en probeeren nu den ruïftocht der bolajewUd van Archangel uit ia onderscheppen De bolsjewiki hebben zich nog al kiop veroet en er is weinig twijfel aan of ze hebben Duitachers tot officieren De Engielsohen iiel ien een detachement de Dwina opgcnonden in de riohting van Kntlas MO mfjl ten ZtO van Anhang Den lOea deaar aainde de IHmea oorreepondent te Wtediwostok De Tsjecho Slo waken vorkseren in groot gev daar zij de kana Ux en gebeel t worden afgesneden Sleohbs een doel van hun atrijdniaoht veirstrooid over dea afstand van 300 mijl langs den Slbarisciien spoorweg tusschen de Woljpa en het Bsikakneer is gewapend en ook dit gedeelte is nog o aoldoende uit e rust Hun troepen hebben getrek aan artil lerie munitie laarzen enz Daar komt nog bil dat deze gebeelo streek van het Verre Oosten is afgesneden zoodat hier niot bekend is wat er voorvalt Z e menschen die er bekend zijn zijn zeer benorgd ver het lot der Ilsiecho Slowaken daar de bolsjevild groote bedrijvigheid teg en hen ontwikkelen en op de hulp van de tallooze Duit eohe en Ooetenrijksche krijgsgevangenen hninnen rekenen De Tajechen hier willen mot allo geweU naar het westen opruidien om luln landge nooten te hulip te kwraeu en overwegen wanhopige onaatragelen om hen te bereiken Hun krachten vallen echter in het niet bij die welke tegenover hen staan Zij zouden aich een weg moeten txuien van do Mnntsjoerijsche grens tot hot Baütaljroeer en dat met volstrekt gebrek aan hulpmiddelen die in een modernen oorlog onontbeerlijk ijn De bruggen zouden ongetwü feld voor hen worden afgebroken en het rollend materiaal van de sporen verwijderd Zij zou den dus gedwongen zijn baast den geheelen aüatand te voet af te leggen Men kan zioh niet ontveinzen dat onder zulke omstandig heden een dergelijke onderneming aou moeten mistokken De proclamaties van de Btnbento over de interventie laten doonichemeren dat het de bsdoeling d r geallieerden is zich in de acbtelboede te houden terwijl de Tsjechen vetMen Ala dit zoo is zou de kleine strijd ntaoht onder generaal Ditenchs een doeltreffende samenwerking kunnen verweaenlijhen Indien de Tajechjen vergezeld trorden door ipeallieorde strijdkrachten hos kllein M zou do tioestand niet zoo buiten gewoon ernstig zijn Er bestaat altijd hoop dat de tegenwoordigheid van ententetroe pen de bolsjevild en hun uit krijgsgevangenen bestaande hulptroepen zat ontmoedigen en IM hun ontbinding zal leiden ta meer nu de wlnWr nadert De winter legt ohter even goed den geallieerden moeiiükhédea in den weg en de Tsjechen zijn hoelamaal niet van het noodige voor een wintervoldtodit voorzien Ongetwijfeld zullen da entente troepen tijdig warme kieeren kr j gen maar de Tsjechen willen rich Juist mst hun landg ooten vereenigen v66r de kou invalt om hun van winteruétrustlngen ta voorzien Dtt doel kan beswaarlijk worden bereikt zonder krachtige samenweridng der entente op grooter schaal dan int dusver Hst kaatste nieuws la dat de boUJsviU druk in de weer zijn de bevolking van ds streken Waar zU de Tajadm filowaken he vechten onder dwang in te lijnen Duitochs en Oostenrijksche krijgagevangenen z jn in giooten geüle m t de zoo gsvormde tro pen gemengd en Duüache offieieten voeren het bevel Imdddete heeCt d AmerikaaMche oonsul gBtiieraal zijn ambt aan het Zweedache consulaat overgedragen het codeboek vernietigd en vrijgoleide voor aicliaelf ea aa deren gevraagd om naar da Ver Staten terug te keeren Dit is hst eerala bericht dat het depar tement van buitenlandBChe zaken vanhora krijgt sedert hij den 2en dezer mekjde dat hij mèt de consuls der geallieenlen opheldering had gevraagd over Lonin a bewering dat de sowjatrepobllak In ataat van oortog mat de gealtieanlen was Zijn telagmmman aan de Amerikaansohe regeering schijnen voortdurand onderschept UzUn In de laatste dagen van Februari vertrokken BHiBche troepen van Bagdad en rt ten zonder tegenstand te ootmoeten op tot de sïildkuflt der Kaspische Zee Een afzonderlijke afdeeling bcèaf zich daarna Jlér boom boot naar Bakoe om de Am eliiëni aldaar in hun strijd t en de Tuii n te si De geallleerdo atrüdkrachttn in Bi staan uit Armeniërs Bibsen en onder aanvoering van dei Ruosiohen rsal Dekudtajeff Geen vèk beide sti rende partijen bezcbjkt osrèr een waanlige artillerie De atad Bakoe ds grootate stad aan de M Wic ïee telt ongeveer 200 000 inwonen en is van groot belang als centium der petrolaomes n ifta nijvorh id tevens DE OORLOG Op den drempela Opnieuw Russische legerlie riohten De Engelsohen landen in Balioe Besprekingen in het hoof diiwnrtler Wilson nani Enr pa Voorstel van den Paus ONS OVEtiXIGHT Do Sovjet van Potrojtrad la Mar Kroonetad veriiniad uit vrees voor do gewapende beorOn die naar de oude hoofdatad oprukken Men houdt rekening met de sp die aankomst van Duitsche troepen Laoiii en Trolidty zijn eveneens te Petrograd I e Sovjets alen in alle doelen des lande hun aanhang venmnderen de ontevredenheid teg n hun bewind neemt toe en de anarchie breidt zioh uit Vooralsnog zijn de Sovjet troepen nog aan de winnende hond wat bltjkt uit het Euaaiacho l€ etb riolit van hot Oostelijk TsjechoSlowiakache front Onse Oottillo is door vijandelijke cavallerie bosohoten Stoïimwiind en dudstemia noodzaakten den vijand teru te trekjken Wü hebben b j Neajtemora troepen geland die tot Kazynzewo zijn dootlgodroiwen waar zij graanvoorraden vonden De staf der Tajecho Slowaken bevond zich te Konnlof doch ie door ons gesohtttvwur vandaar vérdieven Een bericht uit het MoeimangeUed luidt In de riciïtiu van Arohan el hebSien wij een vijandelük ateUing vermeefltenl In de atreek vw Oeneen is een vijanddijte aanval na een gevecht gestaokt Ëen bericht uit het DongeUed In de atreek van Woronesj heiiben onze troepen het station Poljana ter Z O van Poworine genomen Verder hebbon zij ten Zuiden van het spoorwogvak Jelun Xrassny het dorp Ttrostiankia beset In de richting van Jof stratjifBk is een gevecht tuseohen kozakken enonae troepen bij de kolonies Prekofka Loflskaia te onzen gunet beslist In de rich van Tsaritain hebben wü het station Leg bezet In hot Koeban gehied hebben wij het station Koebecle hwvt De Peteraburgsche btaden melden een succes van BolsjewistiBche vlootafdeelingen aan de mondin van de Waga 200 werst van An ngel waar zij na een gevecht tegen vijf goed uitgeruste Engelscihe schepen er één verovenien De vermaanie grenerasls Tsjereemsaof on Ikjerbaajef wier spoor de bolsjenU kwijt waren gerai zouden zioh bij het TsjechoSlowakaohe leger g evoegd hebben Voort voegen aich tal van officieren on belangrijk Ebolaciie OArainisohe en kozakken conitingeniten voortdurend b j het ie ger van gaieraaj Alexejof De aanr ngen vermeenderen dat er een Duitaehe aanval op de Mnermanapoor op FeuiUatona Maar waar Weef Intoaschen de besobuldiger Mea veriteerde In spatwing en Harlord wss bereid zijn getuigenis al te leggen llircas had nu ook In de pastorie moeien zijn Waar was Uarous f ilelaaa eobaonheU en verlrfdelljke vermoinntng had hem in besisg genomen Op zlja weg naar de aUUiig ontmoelle hiJ Idalla Judd dia ham slaande hloM in de mode luiaeo der dépendance van JDe Zwarte Areiidl die haar vader bIJ hun temmeer van MelringiHi voer slln familie had gebmild wear bet onder de denncboomen van mieren wlemelde dte Uverig benig waren haar denienaalden of haar eieren van bet eeoe pnnt naar hel andere te vi voeren moogt bij mij komen zIttMl het is werkelijk te warm aodasg om je bals te breken op de gletaehers bevll de heGtscbiuehllge IdaUa terwijl zij haar Japansohrn waainr mei can vinger heen en weer bewoog Waarop Uarcus aan de verzoeking geen weerstand kunoeode bieden pleobttg nadeibij kwam en aao de voeten vsn Idalla ging zitten Ik moet Daar de woning vaa den dominee voor een dringenda aaageleffnheM aWia suste hij sija geweln Ik kan maar een eogsnbilk btljveo O z Idalla opacbrlkktnd Jt Ik weet hrt o r Bijn broadirs gtdssn Oa toeft u mij Mr Hardy het doet mij zeer veel leed voor deae twee manaea O zei IdaUa opaohrlkkend Ikaan toe zei Uaregs sorfetesa atjaekauaa wrijvsnde ea In de Uauva M ia va MtUa iudd Uikiaid berg kooien is de grootste misdaad waaraan een eerste klasse Zwitseisohe gids zich kan schuldig maken Peter en Christian hadden geen vertrouwen In de uitweridng van bun ontkenning want zij wisten heel goed t aan han woord niet die waarde zou worden gehecht als aan don eed van den rijkoi Herr die hen had besdiuhilgd En wat hntt goeden aaam betrol o choon zIJ zich In diensttijd nooit aan buitensporigheden hsdden sdaihl gemaakt nu Ja Of nderolijdeii waren zij niet boter geweest dan ledat ander Aan ztohzeif overgelsian zouden zij eenvoudlg geduldig en zonder zich te verdedigen hebben gelulslerd naar ds besohttkHging en zich zwijgend hebben onderworpen aan de straf echter niet uit domheid ol anver hUllgbe4d ChrUlian en Peter hadden em goede reputaUe en waren voor geen klelDtJe vervaard maar van een van belden kon worden getuigd dat tij niel nu en dan een stevig glaaaji dronken Terwijl zij stonden te waakten op hun besohukkger wendden z j zich telkeos mot ongeduldig verlangen naar de deur Eindelijk verscheen de lange slanke gestalte van Eeitb Harfoid dHmeal met een ze ere traagheid In zijn bowegingon het andere uiterste van de levendlgkeld die hem anders kenmeikle Op dit oogenbllk a et Chriatlan Sehlegel den kleinen Pe4er hetmelijk san zooala hij op de gemzenjacU zou hebben gedaan ala eea bok zioh tegen den hraizon allaekeiids SD hij aM dulMa te avrekan HOOFDSTUK IX lONE MARCH Naar het fiohalank na B B CUKXinT T naaM door INKJVAN R088UM Nadnik nrbodan Voor het Dlatrietscomlii iler Zwitaerache Alpenclab 0et oou zou varffsderen De prealdenl van hel lUaMcteoomitè dat de baacMkkinc had over aUe oerUBcaten der bergglldaen was geen ander dan onae forsdie predikant Uet hem waren vesigederd drie of vier mannen de meest notabele ingezetenen van de gemeente Herr Adler de eigenaar van het vooniaaniete logement Osoar Conradla een donker Ilakaansoh uitziend man een rijk grondbaaitter van het naburige dal de dcicter van het piaaisic en een advocaat uit Tbun met een houterig gezicht óai vele trekken gemeen had mei de koeien welke in dat ondernemende dorp in de houten pijpen gesneden word t Deae mannen zaten op rieten stoelen In eea halven oivkell zwijgend waohtood tol de ziMInc van het oonlti van ondenoek geopend wart Voor hen stondot met hangend hoofd ais mladadtgers wier vonnis reeds geveU was de be duldi den de groote OuMlan 6eihl ei met het vagrijsde blonde haar wat bij alle blonde bergfbewonera reeds vroeg gebeurt en naast hem aan den rand van zijn hoed draaiend de kleln bruine Peter Hun FliliTerbaoh lac open Ma en op de talel voor den predikant om straiu vernietigd ol weer teruggegeven te worden al naar de uMa van bel onderzoek nit KB vaaan Waa dcwkan op den