Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1918

Twmitii dl sM gAmi te Md trouw Mfa ftdau D eomvoulnt ncUutt Mt Anwrifca cy hat iMgwUik Utmliut p Mipl li t pnton nr of t liiiikan au Ti do Ain i V iwn a ToMnkt nat bbMddaiiati i ly hoodaa Biat nn das oortof mur y waoKhail nat DiMidilaad Ta oad af ta rakaiieii Isdtas Duitielt laad niauwe masbiadisfaii loa daan daar bamiddalisc ras da ragaariacan dat aaatrala aa tiaa i a hat tot aatwsord kït C dat iBdlaa kat i4b traapa ataructrakt tot aan da ndaraiUda raa dan Bt a atjn Taoratallan baaprokan anM a wordan Andara beeft DiiMaoUaul s t d ta TCiapiUaa met mitmmJütittiitmt Ma niata hataakwiaa Oa AmarikaiHB babbto ni banna wnbaiaUiafMi Toltoatd an hoUMn er met onoatai ma of diia jaar Toor o dr m Duitadilaad da mocht ta oatneoien twitaaa da bammnia dar molkaiao tb rantoiaii H t 1 ta bofan dat da oon i poodeiat om trant de ToonnwnieB door de gaaUiaerdaa te atollen aiat load lanltoM la Want ar aal oJ aoc haal lang atredan moatea wor dan aar DuitacUand daartoe ta Tindaa aoa e Aj Uaond Ml la de AmerikaonMbe Senaat worden aangarancen met de bebande Log CU nieuwe legerwelton £ ii amende ment vnibij de eeftlidag i van 21 tot IS Jaar rrlaagd werd ii loorda Staaticammlule o Worpen Men enacbt dui vidt te houden aan den laeftiid nn 21 Jaar i ir dlenatiUditlga penoaeD Het Franxhe Kamerlid Damour die paa uit da eVr Staten ii teni keenl bere tigt dat preildont Wilaon van plan ia een baxoek aan liuropa te brengen e Volgeaa hat Weoache FremdenbMt beeft da Fana aicb onlange tot de rogeerin gen nn OoatanrUk Boagar ja Itabjf gewend met het oiBtel de maer daa een Jear gerangen Mmde b gag ranganen oaderilw uit t Iwalen De Ooot Hong ragearii beeft dav toeataouieiid of ge aatwsoid Oa l oudli Tan da UakaauKhe ia nog aM befeaod leder in het bgundar van oronponen afvalleder door gebrek aan looiatotfes uiterst gering zgn en op Terre na niet toereikend om aan de b Ada behoeft t voldoen zoodat het gebrttik van satrogaten als byv hoami of robberzolen zooTeel moge Igk z moeten toenemen en bevorderd orden aoKLoywaoffi Harcianlng van den vrede van Breat LUof ik Kvenabi vale andere Dalbiehe bladen heeft de Voaalaclie üitg beifcaaUeUjk een hanjenlDg vaa den vrede van Dreat LU £ric bepleit en dat laatataiyk weer gadaen naar au lding van de o leri awMlii en te BerM n vnaivver Jo a au beiig ie veialag ut ta brengan aaa de ngaoring der aoiwjetnpobUek De NanidautBche baett inoUddela veada maegadield dat daaifay van eene her alaning gaea apnka ia geweeat Da Vorwtaiti komt nu ook de mlddanryk aanmanen niet aan bet vardrag van Bnot vaat ta houden Het blad i t dat bat allennlBat een gaaiMkte grondalag la waarop men net een ganiat gawatan doiiraama betrekking kata bouwen Immen arhanntaiig van den vrada vaa Breet u eeret met ge wakl vaa alle gnote mogeodhedan der weiakl moeten worden aUgadwongan Hat k een ladw duidelijk dat bil niet minder onv M alt k vOamdaehap onlino daa da opaalijka f variwlen oveibaenoUng vaa BalgiJi Uat la een dwaie itiuiavogelinUtiek doB vinde van Breat In de DuUiObe pen aoolaag ala vanaeUqnakand voor ta italles tot ook de anderen bom vanoelfilprekeiid doden Zoo dom zijn de anderen niet Lloyd Gaoige noetnt met voor mets m zijn rede voerlogan den gawelddadigen vrede van Breat ah ooitwald ho aan goede vrade e Biet mag uHalan AUaaD een vaiplatterende ovanvira iV van DuitacUaad in het Weaten ion kunnen verUndaran dat da vrede van Breat door vreemdia invloed wordt te met gedaan of geiwijnigd Da kTorwlMB boodt lulk een overwinning wel r nmgeljjk maar vraagt of het wel an aa vaa DullKblaad op deae Mne raactUHMid gaoet mag wonden Zonder een mlUtaire overwlnalag der middaniIJkaB kaa de vrede vaa Brart nlat aa eea iatamaMonala beapreUng onttrok kan wonlan Umx daaa eapnUiw a kunnan bagranad wonien waaneer de ngeling dar ooatellHn vnHwtouU loo geaebiedt dat noch da Banaiaoha raMnlkan noch da gmote Pn e rt i t he paitijea een nieuwe nge ling tot elkan pr a wilian doanetten en tamnea hopan door ta latten Daartoe ia aditar goaai afbpmak mat aoigvuklige ultgakmaa notabalea voUoanda noch de vrede van Breat die gaalotea ia door een regee tii walk gaaai oidwIiwMe aouveteuiteit beait ea a aalük aladila eea pattU in den buqreNOilog vonnt De boiajmlkladie regaatlng la w l door Doltachland maar niet door de Bnteote eilcend met de Siberiadie regeermg ataat bat jukt anderaoan Daaapm hangt bet lot van dan vrede van Bnet af van den ultalag vaa daa buigaroorlog in Bualaad en vaa daa vtfaitnoht In bet Wee tan De VocwiiAi waaractawt ar op dlea gnmd tegaa da eer vMi bat Doltacba volk ta ver paadaa voor da vanning vaa ataten die op drtfiaaid lün gebouwd 4Iat Dultacbe volk otrijdt voor DultacUaod niet voor Polen UUwm KoaitMtd Mjflaad et Brtland En de eUaodige vrede v b Bnat ia tbloed van een enkelaa DuMadMn aoUaat niet waurd f Bed dlalriatebealnurdat vermoord Naar de Dnkaohe pera nuMi to edia tlltoabaaluuider von Beogboaab vta hel dletrlot Wandoi In LUdea Uaandag dea Sen Auguetua op eea dlonelrlt door een weeraobol iwaar a aad en nog den eUdea avood verledaa groo De vcraligene waa Jtedert de beaettlag vau bc land door de üuIIkIm troepen in dlonat vaa bet DuiticlB tMlunr Oe moordenaar ontkomen Vemioed wordt dal deie behoort lot de lodaal evDluUaDainm die In deo Uataten ttjd la ua geMe naat LIJIIaiid lUu Kr bebb n arreetetlee van owlga verdacbte peruoDTO plaate gched Aan de gfiuUMXMe Dtoetetthol in de bnuri waarvan do moord weid gepleegd ia een boete van M OOO mark ogigejegd Het dagboek van den teaari OUteren bebbeo W J reed mekHsg gemaakt van de dagboeken van Nikolaaa 1 i die It toweatta enbaar b tat Ie Ue eoDimiaaie mei bel onderzoek ea bet bi bet Uotit geven vaa ds dagboeken belaal ia lo bet beait van memotrea slnda 1 Januari tsas Nikolaaa II beelt 36 jaar aan één stuk dogeiljka aantet oniugeu aan bet papier toevertrouwd dezefcl aamo gevallea van ziekte daargólaten Hieronder volgen eeirlge indrukken la de laatste dagen van bet bewind dea tsaren onder woorden cebraohl Zondag 11 Maart 197 In bet kelaerUJk booldkwartter MoUkl s oobten 10 iMir naar de mie geweeat Paama rapport aangeboord By het noenmaol veol memcheu o w alle aanweeiga buiteobuidere Briel aan Allee do tsarltsa Aiaaan dra Feodorowna geecbreveo Vervolgaoe gereden lange den Bokrlskbrweg tot aan do kapel daar verder gewandeW vfamlg vricewwi Na de tbea geiaaen Senator Tregoebol tot bet avondmaal op beaook gehad s Avonds donloo ge Meld Maandag Vi Maart Te St Fetereburg zijn al enige dagloD wsnordelijkbeden ana den gang llolaaa bel ben troepen daaraan doelgcnomenv Alsobuwebik gevoel z9d ver al te zitten en fileobts verbrokIcekkt ooguncbge beriobten to krggeo Kort rapiwit aangeboord Wandeling Isnga den weg naar a Weer was zonnig Na het middegiiiaal besloten naar l sarskejo Belo Ie reizen Eén uur s noobla in den trein geategen Clusdeg 13 Uaaxl Om ball vier gaan elapen wegens lang g sprek met Iwaaol die met troepen naar Petersburg is gezonden om orde op zakan te elellen Tot 10 uur geelapen Van Mohtlel alom vyl uur e oohtende Het vriest en ia zonnig Den beeleai dag doorgereisd vla WJasma Baeiiel Ubboakf Om ne 9n uur aangekomen Woensdag U Maart 1917 s Naohia bij het staïon Wisjora omgekeerd daarLjoe ban en Toeno door de opslandellngen be zet Uitom Olng over Waldai Uno Pskol waar Ik a necble Weel Sprak Roeefci HIJ Danilol en Sawltsi aten met mIJ Qotojina en Loega eveneeoa door opstan dolingen bezet Smaad ea eohande Verdere Uxdit naar Tsarskoje Solo lukte stfet Oedaohten en gevoelana den boelen ijd daar Hoe moeilijk moet het do arme Aboo vaKeo deae gebeurteniseen ajleen mee te loven Heer God sla ons bij Dondenhe 16 Maart s Oeblenda kwam Iloeskl en lae zijn lange gesprek voor dat hy telelonlaoh met Bodaianko badgebad Naar zijn meenlng slaat bat Ie 81 Petersburg ahb dat tbana een mlnlBterle uit de Doema maeblelooe zou zijn lela uit te oobten daar de eootaaldemo kratlsobs piilij in de arbiddereeowiet be Uohaomd donitegen te keer gaal Majuaf treden noodaektoliik Roeeki toleloneerde dit onderhoud veider naar bet bonldfcwar er en Alenjel meldde hel den legerbevelhebbers Om hall één e mUdags kwamen van allen aalwoorden Ze kwamen daarop neer dat In naam der redding van Rusland en om het leger aan het nwt rustig te boudeo tot deaon stap moet worden beeloleai Ik stemde toe s Avouda uit St Petersburg Ooeta l en Sjo gln gekomen met wien tk overlegde en wIen ik bet omgew kle enondorteekende manUesl nopens het abtand doen van den kroon overbondlgde Eén uur naichls van Pskal nikakkao m der den druk van bet ervarene Aan alle kanten vezraod laCbeld bedrog bükbwUlWwcw i wKiw a UUiIK lij na De oubMen Aebben getnuili bel Parljeclie tooneaf te veroveren Onder leiding van I éeso te in het ChateM een cublediHh Wiet opgevoerd dat de zenuwen der ftoeeeliouweia op een ware proel heelt geaMd Hat tooneel verbeelddo een Parij sobe jaarmarkt waar twee herauten te vooracbijn treden Ze alen or Uit als sandwlob moonen maar inplaats van aaaplakborden dragen ze een conglomeraat van zeer ingewikkelde barokke requlaMen geometrische fl jren Tuflko óp on over elkaar zijn geatapekl Hel Ie een poging tol vereonvoudiglng van bet deoor door db aeteurs dit leil te laten meedragen Als men oanwlettend toeliet merkt men dal ze een pMn te Partje pogen voor Ie elellen en als ze dan bIJ de klanken van een bartvaraobeurende muziek atreiv oabiatfacfti bun annen beginnen te zwaaien dan verbeeldt de dnikle er bet g woei waarmee bel plein la vervuld Het oMtooneel van het ballet was bijieader oubMech men zag een paard mat een bouten kop als e n meiaacholldin vloolktot on n Kanen lljr ala van n zebra waarbij een danser de voorzie boenen verbeeldde terwijl een andere met de soblerbeeoen trapte DU treemdsoorllge betet deed een paar wanhcptiie paaeen viel toen op zljae bulk atrekUi zijn poo en B jl uit en I bleei zoo liggen lotdal bet gordijn geNiakl waa Bij keC orkaat aa een dub i bel kwartet van sehrljImacbInM waarvau op het programma otond vermaid dat ze door Underwood waren geleverd De ontzettende wanklanken van bet orkest badden ecbtn nog nl k Ie beteakenen la vergelijking met bet woedende ge luil dat aan bet einde der vooretelling loatnak en dat door cubiaten expraaelo dsten en Mmultanletea vergeels wetd bestreden De dlcbter Cendrar die in den oorlog zijn rechteiarm verloor zwaaide dotziniiifg met zijn llpker ea bruUlo voortdurend terwijl bij bet Iluilooiulert oivwetcaudeï Pi plpi ca oa oa soao PtaaiMOl D iTa nLAKa Lelp lger UJesse BlIJkeoa èea dSor do S i Bwlrtsdia s Akt Oes Be tln aan bet Meeeamt verstrekte mededéaiug zuKea k gevolg a beschikking van n KlJkeoommlwaila voor burgerlijke kl ding godurenden de dagen der a e najaarsmle 2300 stuks beddelakens aan de Uipdger hotels in bruikleen algestaan irórdenj OiTIOaLANBL Hoe Off era huishouden In bladen uit de RIjnetreA wordt levendig geklaagd over bel optreden dier O W en die door oote drinkgelagen In plaateen van vermaak en opdestocan booten op dt Rijn on ia bet bijzonder ih het Zevengebergte oanatool geven Op den Oracbeoleto 1 dit optreden in karnavnlsohaodolen ontaard zoodat bet ingrijpen van de overheid mei klem door de pera ge ischt weid Naar do £ l la Ztg thans vornoeml heelt de dlIBoUovaa de stoomvaertoiaatschapplj Keulen Dusseldorp eea begin gemaakt met aan deae buiteoeporigbeden peal en padc t stallen door bigevdge den wensch van den ploalevorvsngenden bevelvoereoden genaTaal van het aobtste legerkorps te verbieden dat er op haar at epen bowl ge dronken wordt en een beperking van het wijodrinken te gelasten De pachters van de restauralies op de Bijnsobepen ia voorts opgedragen daar waar het noodig is door het weigeren van wijn mede te werken tot de beperking van bet wljaverbruik Vatgelijk Fn het Dulteobe onderwijzerablad wordt geklaagd over de nog sb toenemende ontaarding van de jeugd eu wordt o a verteld dat te Berlijn een gemaekerdbal ia goboudea ven jongelieden dat van Zaterdageavonde tot Zondngsochtende 10 uur duurde on dat vele der jonge meia JUS als Kri erwHtwe vrouwen van gesneuvelden waren verkleed waarvoor een bizohdere voorliefde stïbijnt te bearschen BlkNBNLAND Door Amerika opgevorderd De Hnna O van Loon te Wealwijk heelt beruM ontvangeji dat de Amerlkaonsobe regeeriog 2G00 valten vloeibaar en 43S0 zakken poedervormlg kaetaojeextract welke partij reeds 2 jaar voor deze Itrma te Neiw York met beetemndng naar NedBrtoid lag opgeslagen heaft opgevorderd VereoUging van Nederlandacbe Gameraten Als lid der Veieeniging van Nedbrlaudeoho Gomeenleo treden sinds 1 Utt 1918 de volgende gemeenten toe Berkeniwoude Lamwaidenuleel Vieeewijk s41ertagenboeoh Ziüdland Ferwerderadeel Fra neker Jutphaas Reeuwijk Ikikhulzen Beeoyen Zevenbuizen Ameinuiden Noordwijk Aeogwirdeo Alphen a d Rijn Ullhuizea Dongen Wllnls Wijk bij Duurstede Ruwid Loenereloot Naar aanleld g van de bij voortduring herbaalde bewebngen over de DalaHghoid en tekortkdttdageo der gjianeonle beeturen iosake de uitvoering der DIetribotiowet wenddb het beetuur van bovengenoemde Voreenlglng Zidh roede op 12 Maart j l tol den Mlnleter van Landbouw Nijverheid en Handel met verzoek gave te mogen ontvangen van de namen der nalatige burgeaneeeters op wie de minister In zijn droubtlio van 2 Januari doolde Het beettiur achtte bel gewenscbt de reebtnialigbeld van de geuite kladitea Ie onderzoeken en wai ieer de gemeeftlebeaturen werkelijk de sotoildlgo bleken etappen lot v belering te doen Z Exo meende echter geen aanleldibg te kunnen vlnden tot bet noemen van betrokkenen aan bet bestuur dor Voreenlglng waar hiJ toveren evenmin afln den beer Sannes lid der Tweede Kamer de opgave had verstrekt Prlna Hoidrik te St Morita Een te Amsterdam ontvangen telegram aan bet Internationaal Verkeetobureau meldt dat Prb Hendrik der Nederlanden te Sankt Morilz In ZwUswIand is aowekomes CmSIB HAATBEOELBN Vatwaran De pogingen om van da Ke lliesr l D towtamming ta krijgen om vettah ea oliün naar hier te mogen verladep hebben nog iteedi niet tot het geweniohte retnlttat geleid en zoolang de algemeene OTereenkomtt met da fsallieerden niet tot tand gekomen II aal die toeatemming niet verleend worden Dit neemt niet w dat de onderhudelingtn door N O T nog ateedi worden Toortgeiet het heeft echter allen lobijn dat men niet eerder tot reaoltatan al komen voor hier te lande het nieav miniateiie benoemd ui ayn De geallieerden anllen w nichgnl jk ook dan ilechti genegen blgken op de bekende wgze door de N 0 T toeatemming tot import te geven hetgeen vil leggen dat aan de nitvoerande commissie loowel importeur all kooper eo gekochte hoeveelheden medegedeeld moeten worden en deee oommiiiie dan op de bekende w ze eventaeel in overleg met bevoegde autoriteiten bealist vat geïmporteerd mag worden Voor direote importen door de N O T aohpt men niet veel te voelen Aardappaleokaart Het Volk verneemt dat het in de bedoeling van het gemeentebeatuur Tan Rotterdam ligt aeer binnenkort een oordappelkaart in te voeren De kaart ia re d8 ter pene Zg aal voor dertien weken geldig xyn en in de plaats komen van de bonboakjei Op deae aardappelkoart zal men aijn wekeIgksch rantsoen aardappelen kannen bekomen Staatde minister het vormen van wintervoorraad toe dan zullen opgeslagen hoeveelheden in mmdering wordeB gebracht van het gewone rantsoen Rnndvleaacb Qedurende deze week ia volgens het ütr Dbl dagelijks aan de viachkioaken te Utrecht veraoh rundvleesoh verkrijgbaar Zaap De Uinister vdn Landbouw heeft de burgemeesters in kennis gesteld met zijn beschikkingen Tan 16 Aug in de Nederlandiche Staataconrant betreffende toiletzeep Ischeeczeep en medicinale zeep Doarnit biykt dat met ingang Tan 1 Sept alle zeep dut ook toiletzeepf scheerzeep en medicinale zeep leohtszal mogen worden verkocht en de veipakUng en of de zeep zal zgn gemerkt op de wijze overaenkomstig da aanwgzingen van het RqkskantoorToor Zeep Ook de maxinmprijben Toor toiletzeepen znllen eerst op 1 Sept ingaan Wat betreft de atnkjea zeep met een gewicht van minder dan 75 gram zoo znllen ook deze in overeenstemming met het voorafgaande bet Rgksmerk moeten dragen daar na 1 Sept 1918 afloTering en vervoer Tan die zeepen zander R kamerk niet verder geoorloofd ia Deze kleine stokjes znllen zeer spoedig nit den handel moeten verdwenen daar geen Terdere aanmaak daarTan plaata Tindt De Minister vraagt nogmaals de bé zondere aandacht TOor de wensohelijkheid ook de distributie Tan alle zeep dus ook van toilet en scheerzeep op bons te doen geschieden Uet ingang van 1 September zgn vastgesteld de volgende maximumprnzen vqor toiletzeep en scheerzeep Toiletzeep Jroothnndelprjs f 0 29 per stuk tnsscbenhandel f 0 82 per stok kleinbandelprgs f 0 40 perttnk elk stuk wegende ten minste 75 gram netto Scheerzeep ïroothandelprgs f 3 06 per K G netto tas8chenhandelprfls f 1 40 per K G netto kleiniiandelprys f 4 per E G netto Voor zooTer bg het in werking treden Tan deze maximumprgzen nog i stukken toiletzeep in den handel mochten zgn die een minder gewicbt hebban dan 76 gram netto mag daarToor een maximum kleinhandelprgs in rekening worden gebracht Tan f 0 30 per stak Degenen die op den dag van het in werking treden dezer maximumprijzen nog znllen beacbikken over voorraden Inxe zeep welke mt den aard harer samenstelling naar hun meening niet onder de toiletzeapen waarvoor met ingang van 1 pt maximumprgzen zullen gelden kunnen worden gerangschikt worden in de gelegenheid gesteld van dezen voorraad opgava te doen op formnlieren die zg daartoe TÓór 1 Sept bg het Rgkska Aor voor Zeep Parkstraat 4a den Haag hebben aan te vragen Deae formulterea zullen uiterlgk 10 September volledig ingevuld weder bg het Ilgkskantopr voor Zeep moeten worden ingelcTerd opdat daarna kan worden overwogen of en in hoever het mogelgk ia ten opzichte van deze oude Toorraden Inze zeep nog bijzondere maatregelen te trenen HoaUa rabkerialea Het RijkskantooT voor Huiden en Leer heeft den achoenfabrikanten en ichoenreparateura medegedeeld dat de in bet land aanwezige voorraden Tel aaa laveaamlddalaa Het gemeentebestuur van Schiedam heeft op 1 Augustas 1 1 aan den Uinister van Landbouw een sohrgTan genoht waarin betoogd wordt dat een rantaoen Tan 6 kilogram aardappelen en ons havermout of gort por week geheel onvoldoende ia om in de noodige behoeften te Tooizien Tooral daar Sohiedam giootandedS een arbeidersbevolking heeft Uil het tekort aan Toedingsmiddelen ontstaat ouTermgdslgk onteTredenheid te meer daar in het naburige Rotterdam de aanvullende rantsoenen gort en hovermont steeds hooger zgn Het gemeentebestuur Teizoekt dus de rantBoeneonng of van aardappelen of vai gort of havermout zooveel te verhoogen dat althans voor ién dog meer voedsel komt Hierop is het volgende antwoM Tan den Minister ingekomen Ik heb de eer de goede ontvaaat te Berichten Tan nerenrermeld sofi ven en stel mg Toor daarop nadei terug te komen Sedert is alleen het rantnen aard appelen met 1 K G per we k verminderd Kaanan De minister Tan Landbouw heeft den burgemeester medegedeeld dat de Toorraad kaarsen en kaarsenmateriaal zoo gering is dat bg de toewgzing Tan kaarsen de uiterste zuinigheid in acht dient te worden genomen Bg de toewgzing Toor de maanden September en October zal in de eent plaats rekening worden gehouden met de TOotziening Tan kaatsen voor de z g lichtlooze gesinnen Deze gezinnen kannen voor deze beide maanden te zamen slechts één pak kaarsen per gezin ontvangen Behalve Toor gemeenieTerliohtiig znllen nog kaarsen kunnen worden Terstrekt roer openbare dianstao ziekenhuizen stootnketels benoodigd bü het ketelbikken veeataU Unden tuinboowbedriJTen r wielen Toer tuigen ea schippers lerwgl boTendia een kleine reservevoorraad sch m lichten kan worden verstrekt ter vooh ziening in bgzondere gevallen tm ziekte e d Openbare gebonwen welke tot nu toe ook kaarsen ontvangen aallea gebraik dienen te maken Tan corbidverlichting Aan winkels en kleinbedrijven welke niet over andere kanstverlichting beschikken kunnen geen kaarsen meer worden verstrekt Deze ontvangen das slechts Ijet rantsoen dat Toor hen als liohtloos gezin beschikbaar is Pndt Het Nederl Oorrespondentiebnrean in Den Haag meldt Naar aanleiding van een dsgbladfericht volgens hetwelk ook dit jaar het fruit tot een bepaald percentage naar het buitenland zal mogen worden uitgevoerd Tememen w Tan bevoegde zgde dat aan uitvoer Tair fruit niet wordt gedacht Roada kool Het Rgkskantoor TOOt Groenten en Fruit heeft Tastgesteld dat met ingang Tan heden Tan roode kool 30 pOt TOor het binnenland moet worden gcTeild Abrikozen moeten geheel TOor het binnenland bestemd bljvia Tweede aaavalUagabroodkaartaa voor polltia egeBtaB De Minister van Landbouw heeft aan de burgemeester medegedeeld dat aan de lagere politiebeambten tot en met den rang van brigadier Totff zooTer zg nachtarbeid Temahten een tweede aanTlUingsbroodkaart kan worden uitgereikt Onder deze regeling Tallen niet de politiebeambten die mtaloitend kantoorbeid Tamohien vm SlOBtalgeM M J A Lev7 aobrUit in bet WM van het Recht Ba veitoellijke kpaat eep bi piaeHsob te mltaer keuala gekomen E n jong ecb ar aoebl en vtodt een woning Alvorena de buur aan Ie gaan wordt de man uilgenoodlgd lot eeh onderbood zonder getnigan Daarin wordl hem medegedeeid dat bij de woning tegenslorting van een bonlerd gulden t gan dodelijke betaling zonder kwUttaig voor den buurprija kiljfea kab i vriendelljlie veifuurder bad de goedbeid ei bij Ie voegfi Keet wei uw B en mijn neen sifn even goed Wat te doen legea dit scbaamlalooe opzei om de iwurwel bij voortiaat Uluaotr ie makaat Hel uniiul Mlijn Meds dauvolkanvm eleulelgeld te fiebbeo Ie wagen maar met laaer dan te wagen valt een ooaduUo indebiH waarbij men opziet tegen de kana dan verhuurder op wraak bede x te doen xtjn elUcbt baal openbaarhetd sdilj ben die eu prikkel behoeven óm a boamlecevoei op Ie weaken en vaa wandapen Ie weerhouden IK redantte teekmt bleiblt aan Indien de geëerde waeoeu lijn koatbaren tgd ook lou eveu aan de adiveitenUekoiouxneu in de vele door hem goleaen ligf i iuj zou daar berhaoUeUjk adveneuUijB zijn uigeugekoman waarbij sleutelgeM wOiOI aangeboden o gevraagu HIj zou dan ook hebben geleien van te buur aangetiuden bovenbulzeu waarbij de rerpbohung wordt geslebl bM overoeiuing vau meubilair Men zegt dii meuhUeir beetaal vaak uil voorwerpen vau weimg waarde die moeten woirUeu gekodit tegen onevenremg hoepen pr u iLen andere manier en atdcer eveatUkau lenewaiarOlg om de Uuuixommifieicwet te ootf ilken Uok daar egeu als tegan zoovele ajidere ontdukiugeu van de taüooao ooodregelingeu zal de etnja wel vnichtelooa bbjuea bar lijn te weinig woningen dud wil hij die een woning beboeit deeuocds meer betalen Daar kaa de wet nu eenuaai mets aan doen Metmr Levy wilton wij gaarne oprekonvan een verloeibjke kunalgreep Doch he taai ook dergelijke qualihoatlee verui deren mets aan de imobi der te ten De wetgever kan oog zooveel verbieden en gebieden ala bij de oorzaak ven bet kwaad niet kan wegneanen maokl bij bel dikwijls erger oltbana wat d vorm be treft waarin bel kwaad zlob vertoornt Spaanoehe griep De SpaaiKMbe griep ondier het g nuzoen te Ede ia vrijwel geweken na 9 alaohlollere te l abben gabisoht Hoewel dit eon bedroevend hoog aantal Is vormt hot slechts een heel klein proeent van het aantal zieken Ede ie een gloot garnizoen eu er zijn dagen ggweeat woart eilbcakderd patiËoiMi In behandeling wuzeu I e bpaaoache gr lep begint te Breda een krwaadaardlg karaluer aan te nemen In de laatste dagen zijn een b tal sterlgevallen onder de büirgerij voorgekomen Bijua olim zijn Jonge mannen 1 1 hpt wijkgebouw te Weebeuoar ie een mihtair mt Streelkerk aan Spaonecbe griep bezweitbn Een nieuwe smofckeltrae b w medewerker sobrijft aan bet UbU Ze kwaanon la Breda en hadden eemge pakken op bun liels gebonden Die lakea noged zwaar Len rond pak pl m 46 it O M in doorenee en een lang pak van pl m 70 oM iuifh li O M breed en 1 i 8 cM dik In Breda zeil is er aan den trein geen ooabroée ovaomioale hl TUburg Je komt en gaai en geen stervaöng sk t aobt op je Do beble Heden die Ik bier dus iniroducew hadden dan ook geen laat van eenige controle De hoeren zetten siob even voor bet staüoo neer en onder het genot van een kop koffie bad het volgende gesprek plaaie A Hoe wU je iiet zaakje nu var degrens brengen B Wel kerel beel eenvoudic Ve hebben de rubberplalen met een dun water verlaaueje overlrokkcal en er een reclame op geeobüderd Hel boel nu eaavoudlg dat ik twee reclameborden moet brengen te X hier noemde bij eeagrenspiaalBje en dan laten ze mij gerustdoor Als eenm de reolamebordan daarzijn worden ze ter gelegenertijd slgehaaU Naar aohaiUng badden de beeren S6 k 30 K G rubber op üa mamer voor den sliukhandel overgobracM Vindingrijk vin de noklelaaia raker Spaaaad iirlep Te liaaaMcbt Is weder een sergeant aan de gevolgen van de Spaon ohe griep gestorven De moeder weid door bet doodebeiicW vau haar zoon oo getrolleo dei zij nog dieniellden avond overleed In do g Bmeente Wouwnuleel la een 20 Jarig lueleje aan de griep overleden het tweede slaobtoder In deae gemeente Dat l boe buig r boe moeilijker wordt iels te bamatwen bleek gtelarooblend weer aan hel Centraei Slatacn te Amsterdam De controle waa n 1 gieleren bijzonder alreng Toen de trein van 8 S0 uit Nijmegen arriveerde gingen vbegenevlug de Rljks ootroleura beeren In burgprkleedbig langs de ooupé e en tal van reiïlgers mei koffers en d bagp wetden uuigehoudw z j waren uet zoo goed ol ze moesten dadelijk op t pernm uit pakken Aardappeioi deren boler eMi zija vooral verboden waren Zij dbïdenkea buiten wat In te slaan zullen nu toch bedrogen uitkomen als ze lu de hooldslad aoXveereu want er onl Mider conlioleun slet veel Zlta eigen arraatatle gevraagd Itaandag bMit een beioeker van eaié ven Dieepen iqi A Ifawkt te Eindhaven enige varterla ea gemaakt en apiead üioren gebruikt waarna hij vroeg ol er gelegenheid waa te telHooeeken üij leleloneeide daarna wet den inapeoteur van polike wien bij vnet em een agent naar aié v D te stureu om lemaod te aaroaleeren i aarop beide bij al iM inspedeur die op aulk vage aaaviegen niet kon Ingaan belda dan oalébouder op en vroeg bedoeklan peraeon aaa tdeloon ten te roepen De mao Icwam en Uobtte nader toe dal men hem zeil moest komen inrekenen aaogezien bij verteringen bad getuaakl imar mei betalen kon Illj ie tbiorop gearresteerd Aaammke bjk gal bij pp te boelen limlla biob kUer bleek dal bij een Bekere Soman was uit Haarlem die er met 1 tiO vau door wae gegaan waarvoor hij aljn pa troon had opgeUdlt Keede oenter Is hij voor verduistering veroordeeld UIj la op transport aelekl naar Haarlem K£NNISOBVWQ£N Vervoer melkproductea De BUKGEMEESTEB der Qem KIUDA brengt ter algemeene keunis Ie de alieveriog van geoondeneeerdo meil gaoondensoerde taplamelk mdkpoeder en taptemelkpooder alemede bet vervoer dezer artikelen In grootere boeveelbeden dan 1 £ G Is verboden te het verbod sub 1 gesteld ia niet vau toepasemg voor zoover voor de aïlarerlng en bet vervoer zoo noodig onder daarbij te etelleo voorwaarden toestemming La verleend o het Kijkskantoor voor melk ea kaas te e4 iavenhage Boud 16 Augiuatais 1918 De Burgemeealer voorn J VAN GALEN L B Opgava iogerolge Ar 14 der VeibghaidB wal BLBGEMiiESlïK n WbaUUUDiEIIii van auUDA brengen ter slgeueene kennis dat bij besddkkmg van dea MinUter van Landbouw Nijverheid ea Handel van n Juli 1818 no UCfj afdeebng Arbeid opnieuw Is vaatgesteld de vorm der opgave welke ingevolge art U der Vellighou wd binnen een maand na hel tljdfctip waarop een babrlek ol werkplaats In den zbi dier wet is opgeiiobt ol waarop die wet op eeu fabriek ot weduileats van toepesaing ia geworden door het boo d o den rbestuuRier aan den Buxsemeesier van db pbuUs waar desa ie gelegen moet worden Ingeaoadeni dat inverband met ijt bepaakie b j de wel v n 19 Juni 19 6 StaaMlad no 281 en hd K B yth 21 Augustus 1910 Stoaisblad no 419 de Vollgheidswet met Ingang van 1 Januari 1919 i ehalve op de inrlobtiagen Waarvoor zij lliaa reeds geldt bovandi van toepassing aal worden op tobileken mi Wkplaaieen ala bedoeld lu art 1 dar VaiUgbddiwe sour der kracbtwerktulg ol oven waarin vgltol en met negau personen plegen l verblljvan m bemaling inriditlngieu dat tengevolgo van deae uithrddbig van de werkmg dt x wet aile hooiden ol beBtuuxders van reede bestaande eerst van 1 Jaauari 1918 al onder de wet vallende lariobUngeu vó6r 1 Tebruari 1919 bovenbedoelde opgave aan deo Burglemeeeter ton Stsdhuize behoareit in te zeiaien dat echter dp ultzonderingv bedoeld bij artikel 38 der gewijzigde VeiUglieidewel zooejs deze werd opgenomen lu hel Staatsblad van 1916 no SOi bl deeeu van kracht blljlt dbt blancoiormulleren voor het doen der vorenbedoelde opgaven voor belBngbdjbeaden kcetelooe Ier gemeonte aeoretarie Kamer I verkrijgbaar zljo Gouda 13 Augustus 1918 Bttigemeester en Valbouderi voornolemd J VAN GALEN L B De Seoretórls M VAN DEIl VBUB mADSNIBUWa GOUDA 16 Auguatus 1918 Aaidappelenvoorzieniag Door het Geaneentebaatuur wordt ene g meid Ingon het baalotene m den Baadavergadenng vw 2 JuU 1M8 vrendde bet Coi lege van Butgenieeetar en Watiioudeta zich op 80 Juli 1918 tot dan Hlniater vaa Land bouw N vailuld en Handel mat een gedo cumentaeid adirijven boudende veraodi tot vei3 oging van bet aardappalnuiliBoen tot 6 KjG per hoofd en par waak Dea p ia Oana vau Zijne Excdlentia een aan den Bujgamaaater geridit sohrijven dd 7 Aaguatoe 1918 oufemngen van den volgen den inhood Naar aanlddbig van n e va n v arm dd schrijven hd Ut de eer U ta beriehtaa dat tot vastateiling van een aardappaliaalsoan eerst zal kunnen worden overgegaan naddt omtreait de gioott van den oogat maerdara gegavana sUn vaikregw Gaadaebe WlakaHe m eaaaadglag De Goudacbe Wmkehersvereemgliw houdt op MaaiKlag 19 Auguatua a s dea avoiKfa 844 uur m bat Sdmakbonl aan den Kleiweg alhier eeaf algemeene vergodenng De agenda bevat ojn benoeming van afgevaar dltfden voor bet oongraa op 10 n 11 Sept te Haoiiam ta houden benoeming eener oomandaaie voor bet namen der labeoji van dan panninginaaater van bet fiunau Invoiidaiiag an een voorataLvan VlaandliicaB om da wMlilg op da jaarvaigadaring af te adwCfao KiaaM Fraaaeli M a Ta a ravanliage alaagda giateraa voer bat anoan Framii M O akte A Majaf f roow F C Bnma Uiddd alUar Ovaiplaalaia De MaarrauaOiaier vaa tenadlHid 2a kl P da Boer la ovanvlaaM b bat la gaaeBt inlaaiteiia w Het Bljkatauttoor voor butden ea Mar bnenst ter kennia dat olanog l TrijbitB te Goada ia erkend ala h akknb a nda laa r Da Bpartleaataa Er is op het oogelMik al taadjlk wat bekend omtrent de feestea dia bier op Komuguuw verjaanlag an op 1 September sullen woidan gagevan en ata alle vowtaakanen niet badnegen zal dit leeat aan g at suoeaa brangan aan ben di e het iaitiaitiat ertoe luanan en aan de deebiemera Op die dieren zal Gouda bet Oljonpia voor heel sportiaf Uoiland z n bet lai da kampioenen binnen a n muren beigen van eUaan tak van sport en een schaar van vraeande Ungen zal bun preatatles komen bew mdann en toejuiohai Hat ia te hopen dat mals onze aaatatamnnng zal komen veiatoren a dat iaderaen ziob iimpant om aoovaal raageMJk b j te dragen tot bet welelagan Dat is een ptaoht agaaover dagaaea dia aacn eiToor gespannen bebi eB en goed be Bebouwd m bet m one aU r belang Hot kan nooit geen kwaad als vieeoMleUngen een goeden indruk van Gouda meenemen en onze stemming zal er dia dagen das te beter oan zijn Er zijn wedatrijdaa op alle gebied georgamaeeid Zwemanen roden voetballen atiüetiek en voor den avond is er gezorgd voor Banuaeanem Piaumae komt mat alJB gntlsobap en er zal na afloop bal zijn Voor de jongalui heeft dit bijaondere beteekenls adat de da mee en hoeren die ut andere steden van one land aan de wedatrjjden meedoen bij do uitvoeningen van het cabaret en bet bal zeker niet zullen ontbrdcan Op 31 Augustus worden de leesten geopend met een piecbtig Wilbebnus dat de wIelrUdota om 7 uur in den moigen door da atad zuilen laten aoballen uH trompettaa an bazinnen Dat is de reveille tot het feeat voor velen die dan nog op één oor liggen een waaraobuwing dat aUeaalindewear la en dat ook zij erom moeten denken tagan 10 uur pieeent te zijn op bet kaoameterrdn aan den Bledceiaaingd waar de nauÜBcba faaaten worden gehoüdsn tla nationale aweauen roeiwedatrijdan Wie daaraan sol I n meedoea m nog met voUuauan bekend daaromtrent hopen wij binnaniooit nadele inadededingen t doen maarvaatatnat dat de nununeia wiierryroeien voor aingle wiberziea outliggod en di wturrlea inen outngged zullen worden gewerkt buzonder mterresant belooft ook Ie worden het endaweiiunen voor dames en beeren ovw een afstand van niet nunder dan twee kUo meter Men ia al druk met odteen bedg Snkiele awaannummem zullan nJ gddea voor bet kampioenacbap van ons laad Voorts kan men er watempnngen zien polo tuoaoben damesseventallen bem encluba zullen eveneens tegen eUcander In t water komen Wie al eens i olo beeft zien qiden komt zeker maar ziJ die t apel nlat kennen laden wij dringend aan dit vooral Diet over te slaan wamt het ia bed aardig en geeCt dolkomjedie momenten fl Avonds wondt de reeds hierboven aan gekondigde oabaretuUmanng gageven wnarop bet bal volgt zeer waarachUnljjk in open lucht Den volgenden moigen weer om 10 uur wondt op het sportterrdn een aanvang gemaakt mat de aUbleUdc wedatrlJdni om het kampioenadiap van Gouda Zy omvatten hoidloopon over 100 400 en 600 M apeer werpen en hoogapnngen en ten alo te olub eetafette loopen over 4 X 100 M s Middage m er een voetbolwedatrljd een praobtdag dua voor sportbaSiebbeia vooral omdat de dednaming groot bakMult te worden Uet eoniiti waarvan de buiganwaeter aere Toordtter la beeft geen moeate gehaaid om daaa dagen m elk opzicht te doen alagan en tai de eeiate plaata heeft het voor de vreemddingen geaotgd die met hun tegenwooidighdd de leeaten komen opbiisteron zoodat die veiadaal kunnen zijn van een goede ontvangat En varder hebben wU aan ziJn wecken te daakan dat het programma zooveel bekende naanen van cluba en penionen op sportgebied zal bevatten een waatiiolg dat bet spoiUevs gededta uitsta kend voorsten ie W J meeuen dat bat omW ona raden geeft tot eikeatdtjk Maar wü wülen aiat op de gebeunleniaaan vooraitloopen Bet la thai alleen de bedoaimg geweaet bi gmote lijnen aan te geran wat w eigenlijk die twee dagen m onze stad aal gebeuren en niet hot minat om de madawe ing te vragen van onie stadgenootea aeoala i j die gegeven hebben Wkana als deae voor een voor ze gamaeate bdangrüka gabaaiteidB van hen werd gevraagd Caaaeora LaagacakJIIeawpeen Op bat giateren te Laagerakjttenwpoort gebonden coneouia bd en de volgende ver eenigiiven uH Gouda ea Omgeving een prija beiiaald Maoaenlooren Se aftlt J oor Oeiamng Kunat te Gouda 2e prüa met 133M punt idem 2o oJd JCunst na Aibaid te Gooda ae prija met 128 p idem 4 aU JSehaoafaoven s Haunenkoor te SchoonhoveB Sa priia mat IM tb Gameagde kom 2e M JUnf aa Viieadadiap Oooda Ie priJa mal 140 p idem atd IHtaamtaaalbdd Aifiloaia UkksrioaA 3a pi0a mat mM p Nol Genoagen t Bet aii aolat la pi mat 187 p i Anion e Aaaaaaalal 1 t m 148 p i 41aBa aaiadhaid ta Btalwitl la prija met Ibatb p Fanfare 8a aftU JtMXMM ta Soboonbovan 2e ia mat U p Hanwala la aftL MeWHaagleyHaminaie Samaawerkug te 8e aaabaaU Am aer eêl 2e prjja mat 184 p i Man Se aU t Julian ta lakkei 1 prijs Mt IH p j Euelakir e laWaartrartr 1 pr a nut 14 UddarjarywraaoJB dehaarJ B Spaaadannan te Gouda Taa aadade vaa daa haar M BmH zHb gaatemacbt uit eene aobuur bij zijna wontog aan de Zude twee iMtaen gaalöleB De Mei IS tot bedeu onbekend De prjia vaa betataankolangaa aal vaa al Saptember in dik gemaaate balmfi voor hdit kook en muntgaa Ib cent aa voor bat gaa over dea muntmeter 13 oant per kub M te weten voor dk gaaia Ib kub U venneenloni met 2 kub U voor lader inwonend bd van dat gesn Het meerder gaavaibruik tegaa 80 oent per kub M tot een maximum van 45 Inib M daarboven nog 10 MJ 4 f 1 Komt men daaiboven dan wordt da gaatoavoer alge Het gaa voor motoren loodaan en eealga andere Induatrie vmordt tagea 80 eent per kub U berekend De gaslocae urea aullea dan jgnralleB GOUDBBAK Bij het hoofd dar pobtis alhier ia gMai avond telegrafiaob gevioagd ol de miUtiepbcbtigo S de Bruin zich bü zun oudere bevond aangezien hu te Leiden waar bU aedert Vrijdag 9 Auguatua hi genilaoan log venniat woidt Daar de Biuin zicb aiat hi de oodarij ka woaiiw baviadt veriiaett Bwa omtrent ajja lot ki bot onaekera Gieterea ajjn voor onze gemaanU waar aardappelen aa n g e k faa a B Daar het kwantum deditB geiiag ia is man moeten ovei gaan tot albriottli van ban dia voor aich an hua geain self eaiinlsM den haUmi getadd OUDUKXBK a i UUfU lU adapirant adelbomt is door den Mtnlalitr van Marine benoemd de heer C J W V Wwdag allder nOLWUK Ala bdo o mng voor bet flink opiMdan van da biandwaar b den braad van 7 Auguatua jX van bet eigendom vaa H Ver maat biandatoftudiandalaar alhier ta door de DireoUe der OaderL Braadwaoiborg inraatoohaiirpij H H de Jong en C te Am atenlam f 28 pKanie toegeasgd ONZE DRAAUOOZE DIEIIST Dultack Ugarbeiickl Verwoede strijd b Laadgar BBRLUlf 16 Aug Olfided LagargToap Kroonprina B pprecht KMne gavachtaa aan de Karamal en b j Vieux Balguia Star ken viJanddlNia aenvallan tan Zakiaa van de Ljm bU Ayette en nooiddHk van da Ancre werden Cgeelagen Legergroep von Bodm Tan Waatan van Royo en ten Zuad Weatan van Noyun he nge vuuigeaediten die aan beide stjden van de Avre werden gevolgd door vlJanddUke aaiivallea tegen Lasdgny en de hoogten ten Weaten von de Oase Ten Zuklen van Thieecourt bleef bet gebudat Aittecbe bi ban den der vuandan overfgena sloegaa wij zya aanvallen vooroneeatdUngenengedeeltdUk in tegeoaanvallea af De vljend leed awaia verliezen in de geivechtan on laadgny bU atonnde bier tot aot malen teveigeefs en weid na een verbittardan atrUd vaa tien uren naar sjja eagaa abaUlngen taruggaalagen Legengroep Dnttaehe Kroonprina Aaa de Vede nam bet vuren tegen den avond toe bat bleef o den ganwiben nacbt door Ie voadig Wil adiotdi 24 vUwdelUka vliegtuigen neer Ldpdgw Heaaa LEIMiö 1 Aaig Voor de leèiMa zich tot hadea SOOO Oiaaatls doea hk adujjvaB SpaertrdB overvaUaa BBBN 18 Aiw De MaMn vatnaaait alt N wYoik dat blUkeM een aklaar uil EU paso Texas oatwangen tdegiaun bü Con auelo nobij dacbuobua een apoortrdn daor noovan ia overvaileai 2 laÜgen an 40 Mexicwiaciw geWdeaoUatan wieniea ge dood De train end laagg i ue t Gresadwdliag SCHOONHOVEN 14 Al FroakbooasB Unn 8 10 et fabriek 24 28 et aajtboanen fabr 27 et bbm 19 46 et erdaboo nen bnm 18 26 et fabr 21 et Bfpelaa keawldi codlu bina 16 86 4 et abr l 26 ot tulpappden 12 28 et par IU3 roode kool 6 10 watte kod 12 par 100 at Buikerparen Ie aoort 8 48M et ia soort 22 26 et beeraveian la saoii 10 88H et 2e aoort 17 34 et aagfa taveda ten 68 et piuunea 10 et vrljBnaar 1 24 et aatiokan 41 et aaftaitoonaa tS l et dJAjaapenan 88H et k i l aailiiaapi wii 47 ctla aeoi ea 22 et 2e aoort aaale afpe ten 18 22 ot ani qppaSen U sooit U M ot 2a aoort IS 1 et peotaiea t it t ajalatt SH et krotaii 6 et at in ll liw l 26 et kiurlii aB ItSH et aagmkaa S et tutpappdaa 16 S et allee per KIB gJvyBS ai a nf Tatognlseh WMTkaruÉt ijaagKa atand 7628 te gkagn Venmukdog tot dn volgeoden da Zwakke tol laoalge wind uit auideUlka ricbdngan gededtolijk bewolkt aaavaakolljk wdnlg ol feea r B aeHi rwtuur AOWmiNTIUI KCeT£UXI6 iaaab BLBOlStUitkniÜI ea Wk mOL DèUI8 van UUUUA breugaa Ier algouieene kanaiai Ie dal op n en 19 Aug e k op bon No lOU van bel Leveusnadddaaboeii e verkrijgbear zal zijn 1 K U vreegBaaldappdso V cent ol aoolang voonadig 1 ILM Udoa Madappeiali 7 oaat 2e dat van 19 V il Aug aJt op bon No 260 van bat LevauaauUdwboa e verkrijgbaar zal zija J IvU vroege aardappelen 18 aeol of zoobtug voorradig 2 K G Udne aardBHieleu 14 oent dexe aardappelen sullen voruMwdebjk op Haandog a a nog nlfll In vobloeade hoev xilbeid aanwesig zijn om ieder in bet beeit vau aijn raufeMvo te alelkin de geldighddaduur von de ben ad eveaWd soo noodig wordan verlM Je dol vaa 19 Vu eJi op do navolgende boos van bet Levenamiddelenboekje de daaraobtcr vermdde re rlugsarlikelea kunnen woideo gekoebl bon No 214 H oua kaas 20 pi O et boa No 218 OU eulker raetle No 1 14 oent el 2H ona suiker bijaoarloa bon No 289 1 one sago i cent 4e dal de sago en b aardappelen kunnen worden gèkoobi ulbiluiteud bU daa winkelier die de betrellende bons beeft algeatempdd be dal de gebtlgibeidMour van btai No 281 verleagd la t m 24 Aug ajt He dat op 17 Aug e k tol s aaaald dage e uur voor houder vta vtaehkaatteu In de aarbw B Ü B 9 au de Ibaele aenes C D E F beaoWkbasr is sp bon No 3 van gaooiande viodikaait 1 eaa vel kallavieeech bij de volgende dagers Bkink V d Broek Uruijnei Markt Uerntüasen de Haan Uomb de Jot A Kaars C Kaar W Kaars v d lUal Wod V d KWn V Leeuwen llopelt Haara Lugihart Jr Lugtharl Sr tlohiiikel V d Sprong v d Steen Bpoor l sekeiia Teeuwen Venijl VorMouw KI V VBel T V VUd do Wil WoU Jr WoU Si Uet vleeach mag worden verkcoM tegenten boogate de volgnida prUaao Irioandeau 14 00 par K O epleialukkeB sa dtkka lan den I4 0OperK a habi V lappen en gebdtt lïUOper O oarbonadea van rib ea leifc den 18 80 per K U borel 18 80 per K U beeuderea IUl perb U Uet na aobi aur n ni In da wlnbala aanwealge vietwcb mag soadar boa werden vwbodil Gouda 18 Auguatua 1918 Burgemeoalsr ea Wathoodara voornoemd J XAN GALEN L B De Seeretarla U VAN WiH VBUB Op iM irMl kmitw hlw tir ttWM wordt gnrmiil mr tekwnai STEIII TÏPISTL SolirHtolIJkt MnbMIngm anto sMMf vin rtfwwrtMii In te imém MMir tm 2872 Iwmu BoiiiMdit Courant Markt is MORGEN verkrijgbaar SCHEL VISCH B WaIte KanmtlkBlo tl41 HIS 1 WITTE BIOSCOOP TUW M BTR N NiHÉi iW EXTRA PRACHTFILM Geheimzinnige Voetspoor 2S74 tal 14 l a iS Oeapedd doei da bade attlMaB vaa de NOKWSH riUM 0 woENSBMumoAa 2 mtt I lkÉfwfiaiit iiiritiili Advertaartio dit Blad