Goudsche Courant, zaterdag 17 augustus 1918

tkr 6eme4 taBHt in de Maakte tnóat biidracen a wiea héBimBk inkomen bew tw d Tolgvna b li paUngen deaer vaxinleiüaig ƒ lOlk of Biaer bedraagt n aan artifcal 6 wordt alafaatrta lid toegevoegni 4o bet bMirag van den aaadag vanobuMigd volgvna de Wat op de OorlogwrinatMiatinc 1918 wal over het jaar Skarin die oaiolag onherroepali k i aiewonlen UI het ewiafii lid van arüM 8 wenit gnlezea alt volgt Ter beredteaing van bet bolaathiir kikamen wordt n het f UlT r inkooien Van den ï i HaigD uÉtim voor wipixféiiSk lefenaoaifdnobd too iMJm fia i4n g in afgatiiaMien efn edrw Tali mp V rhoo d met een bwirag van ƒ 28 voor flet e r rte ƒ 30 voor bet twe kim en voor elk volgend kind 6 me r Qui het voorgaaijde IV hel tariff beboormi ij fti kei 8 wontt qadar vaalgeaieM ola voNrt aftrek di rysn toe te Mm Vorder zooden wü hefvërpHohten willen staiieu dat de uUawetkto biljettaa auodes terugibeaoiafd en wel binaaa latiiiitig dagw Oaarna De praatUk luwtt bewezen dat aen dergeliik voanabrlft in het Mang vmn eens apn rilg s opmakiog der kohieren wokaHik noodig ia Op grond san liet voocvaaiide babbi n wü de ear Uw Baad bot hiernavoltüBwl baaluit ter voalatalUng aan tt bi daa De Baad der geoteenta Amda fleaian de voordracht van Burgemeester en Wethouders van deo 6 Augustus 1B16 no TfltelS Ovlet op de artikelen 2f2 240 SMS ea 846 der Qemeentewet Besluit In de Verordening vnn 38 peooinber 1897 ft de heffing eener igla tseItjhe dlreot belasting naar het inliomén OemeentéUad 1896 no BfJ te brengen de volgende wijzigi p I artikel 4 wordt geleizen BalastingplioliÉig is ieder di volgens de betMtlingen van artikel 245 BS B Rw Twaai a Blari Niwn felntiiiiNfitiilw HiatMiïk IrMi MaiHai aaar k t laktnif oor B an W 1 n laa Baad tlaier Ganmnta het ïolimd lir tmn toepion in 1966 berioot tlw Baad Ae heffing eener plsatoeUJte directe belas awt naar het inkomen in deie itemeenta wrtoan ie doen reetihieden voleenB het germjagde Benthamsche stelsel waartoe artikel 243 der Gemeentewet n le dat bg de wet van 31 September 1960 Staateblad no 184 nader wae lyastgesteld beiroegdheid verleende Naast de reeds bestaande pro reesie welke verkregen werd door 4e tórt wm eene som voor nooiteakeluk levensonderhoud wefll toen een tweede progresfiie in fevoepd door binnen de h de Wet reetelde grepizeii elke vejTPperdftrJnK van het inktiimen peroente ewjjze iets Itooger te beWen dan het a i diej vewneerderinfl voorafg iöde fedeelte Het beStnpel bélsptinff naar draatfikracht w daardoor meer dan ail het geval was in toepaseinKj gebracht 1 hicrvoren bedoelde voor het eerst bU het kohier voor het dienistiaar 1907 gevolgde nieuwe wü e v n faeffing bleef sedert dien on j veranderd Aueen weid later in 191fl de aftrek voor noodïa keHjk levensondeiliond van ƒ 400 op ƒ 500 gebraoht Zooals Uw Baad bekend is zijn nu te dezer zake een tweetal voorstellen tot wüïiBing gedtian Het eene d t van den heer Br B J Broekhuizen ingekomen 21 September 1916 en opgenomen in het VMslag no 13 vani het verhan4 J4P i de vergaderingen van dep Gïaneent ra over 1916 strekt tot hot vBr k ruge van een glftotfire fto k bii e betdt v n jinM dan t n l iad h t auUere dat vUfM i tenuuJwJidiUrwer VergadedMiUg danjieer B van der Werf gedofftaakend 1 Deeember 1916 en optranomen in bet verslag no 16 van 1016 te het verkrögen van een irrooteren aftrek voor noodzakeljük levensonderhoud en van eene etertere d ¥ rvperiBig der progressie Dgge voprstellpfli yjiarvwn de beb pi4 i W mm g n v ree iill nd OPijtUWttHborfen Mao rük is v4rtHUK t biiaaff itiear in büzondeiriliod n het vpligwaiie bestaande ifttmii voot noodzakeluk leveBBonderiMai ƒ eOO i voorstel van der W rf eOOj beetaanfle aftrek toot kinderenen inwopende ouders en sohoouou ers ƒ 25 voor i kind nï voo 4el5r Bro i oh Hiien ƒ 25 voor Vt Ie ƒ 30 vopr iat ƒ 35 voor het fp ƒ jO itpor hsA 4e ƒ 45 wor het 5e SP voel bot Qe m zoo vervolgens i£0iQrx fdk la0iif b me r dan het voortfaaotle in bestaande percentage van heffing 3 van het laagste belastbahr inkomen en geleifleljjk stlf dnd tot 4 40by eifi belastV r intowen vanJijSOq eo i n xea yooi t 4 v nder Vt êift 3 van hpi J a te belaatbaariflkonfsa en idDÏiük Miigmi tot 14 XÜ en baiastiiur mkomen van fMtithr SIHOO daarna verder geikUsiUlt tügend tot 5 70 bij een be Isriihgnriafcamwi van ƒ 9000 en daarboven B nig der i te n 8 26 aas 7 56 8 83 8 10 8 8 10 87 13 19 06 Perceat ë Jer B Uit nl Bér Totawl rt tMp i ilaii i eo mln 9 14 71 llUA 1641 17 38 18 18 18 86 20 88 81 81 2176 a n 24 86 i i 1 i MO 4 30 4 40 4 4a 4 4a 4 40 4 40 4 40 4 40 4 90 4 50 4 M 4 60 4 60 470 4 70 480 480 Z90 fc m i a4 43fi iUASM ku Jmi iQlatil J i Ui MtbliluU iftN t i4 PEVI LIMIET OW k a ase dMI al la iQa o vaKKHtÉaiP M 4 HWa w j Wi wi ürtroi aam lag a de IteeMl Ifap raa bel oï zc vw 4e gfteeogeiMdp H t uwi op v lk e iii at i ten 1 d niaa mV irfond op dM kani Wt 0 0 M r sjtlaiKij hil I HMm mü tm paar Uoble 3mjI Vu de ipMtlel het l oi i HR iffo aar bU liel nog ttV W f Bat wu daar CWVdTrivKi nu w TrooWk p 1 van dwW 1 1 dl JoHg ïim opttjzon d MW l WW iir i S uit het ator i rMk Mf N W iNJk bk BMaul bi dkwUl daa ilB dbK aTur IMiHilOa A gtbrlolit IskI Mia fekoaaMi JIÏK a a mtt 0 l ii i al i gaawia nat m a aM iBitig wK W trd W Mdaa 1 déaiMMa mbw a JlH aii l ii ia J il da w a mmeit Ai4 U kt daa i gmUk W Jf ei 4efii i $tw a VAN DE vuurrii Het WM tal bet jaar dat uu Hm 0roatlB oorlos vooralfi tKfi vw vMr in Dflov Oouda gitvg om z in fïuilaa wknid Gouwelaert te VervaUoawa tile er teaea den nddda met Uln lanlia nnUiubl StgUnde ua bat VMTfM daAI 14 lijn H Van de EutMdq d afetee op aan dm ittMniwiJkS lfQ jim KMT iif iaa prigsa avout Utoa bij ar mei d a uileo boer oaa p aft jp aad fluMJti Bi k em id rlfiMli kje ütA oatdekt xöó lODOi bij tie purperen gunde tn dl tuahta Am ptas opMO vesre bMO dat bij n nlatvOrar f koa en ia eitaee over dw goiiMitfaaadm pIm wi bUjveaMaiw tot d 4aMe parperrnpn Mo tien ItOflzon iwann vmoliwiil la hol ojAtaa P tp tkikaor Ita HJ IM Isneitdio koeiW vmiin da wUfa krateea t aokoddea Mi da tello ralKinD dn luoco op de MMtttlBk goBjea a H mitt lae WB htMl ndm inaartoA oA Miti at r llgMir auil do on MCUahipda j m lii bai 4 dn kBoiw ak dssr aa dm o BtXsn aa n d r Wdetgi de kutMlcea SHd e laodiM ol la bü lal Wi da t ug 1 itai la WMT m dk V 4 ijaÉMa lll ia l wiMnpiaa gipg hij maar i i op M watawurtje li tfu wa M n akti hiJ tw d B tijd t te ItiuWi n plj l i ao np wol plet ua iMf ME Eft ja ii gnïr J J gJJ r in tfc li rSt S fi i M IV stek gawp t NM togtm t p Ie tkjiijp bij ipaar wal golh tn van do hl l I SlPM m mm w jrPwH m iiiikaaaai Éa kiiiS j 4 w at ii A t Aam Mok Ma m a MVMBÉBBMMi MHI De BRAND8TOFra C éMtóèli lffiirt lSA fflUkkt bekend t vanaf bedtn wordt bietcbikbalür Weld 2 H L MTHRACHET 2 eenheden ad f 2 40 nep HtL in mittdering van bet WlntoH MfUUHNT voor honden van brandttoffenkaarten met niJmmen w IIm rtOfl n1 l In anmwrklnfl k ira nM n dw t betteUen doer de betrekkelijke benelkaartfenl xtte Kaarten ClUf l ll fc lns vuld n onditiiiift nd in de bu te doen te oneen kantore Oottliaven 4 mji m t 1 PaardeHvellifig VAN DER PUT HARCKSEN daarwaacden teRaeUrdam iallettop OINSOAO 20 AUOUSTUS 1918 rtxwaiiddag U nut in an roor d tallen ran da Firma Poalt Haertj4 aali dd IRJQO DBOROOTSTRAAT No 63 t Rotterdam tegeoorar de l aemarkt ten venoaka Tan de Firma ARNOLD I vAtf OEM BEttOfr Ltd poklUt oa contant geld rarkoopan ppaichtige zwaï wmMipaarclc hixe Mjiuig pHaM Te bezichtigen in de Stallen tan de Hogo de Orootslraat No 63 ▼ oornoamd op ZONDAQ 18 en MA4nOAO 18 AUa Tan 10 4 iHir en morgens voor den verkoop vanal f nor 2879 80 tnlichtiagen rentrakken boTenlanoamde 4aoriraardan Talaf 81 1 m émm Bioscoop OO PA VOOitUiT WTOMEwdbN Mnatr maêiumu nét tat mxx mct m mmFDHumieii aa o auoaaafllm dar Nopdisk ilm Ca DE DAG DES OORDEELS I I Groot poaaond fllvt t id rUt êiéé ttAi a Ia iê luwldrolUii d borooiiiile Nordlik rtuiln PeTER TJBLSH UP en CARLO WETH2MP l o M d iMRMmdc aArice EBIM THOMSON 50 Dl niatopiatniiliiib iut kur uitanoart é HêU lli HtlirM HMmun tl tdimmnd V rd r en bijioodct lOMlécA nr11dlQKAMMA ui EEU UEFDESR0E8 PAtl HEIOEMAN ia d tcofdrol OE ZOON DES HUIZES t d mmi KNom V Laolioa Tu IIMIa Ml otad I I Boa waar rraoktprolraaiiaa I M pÉillllliHliMi Bureau tot Pbblicitelt van Weteiischap elijk Nieuws Keiseragraeht 153 a ht 30 Amkerdam CURATbRIUlH Mr A W iaeeaiaMI Oud AdTOcatf la Nad lDdW H J Calkatn tuUuiiéH Ud Gad StflUn Burg i a alar aa Edam ao J Oarrlta Oud Raaidant Taa Taniaia Haan Polak Ud Eafata Kamar S Poitmaa Schoolopaiaoar P i Raayniakora Oud Beeratarii Ganaraal der RifkaveraeksrlngatMah W N Wlatknkavaa Qap Uiu Kol O I L Anerafoon Sfcrtttris Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Oadlr lal al Tan 80 kekaada laarkracktaa ooder wia Jak Boamaa Directeur aaaar Haadalaechoolt Mr Dr J 6llllo4 Direcleur eener Tuchtichool Jhr J D Pallk Journallal Dr A A Pokkaf prl aal ddunl UnlveralleU Dr A J M Oariaaaaa laaraar H B 8 P H vaa daatal leeraar Haodeliaclic Prof W C aa OraaH Hooliearaar UalTanlteU Ulre i Dr A Halboratadt oud leerear OydinaaluiD Dr J M HoOffVltat privaat doAat UnlTerelleil Dr C Huyaman affcoualabt eo aqdera maanaa Tea oaaoi 20 leeraari H B S 7 Mra in de Racluaa 7 fll atfl iira A aeeouauau 3 artian cna éotdaa door ooi aaoraaolaoard é é Mkrlft fta andnaa o n r ioEKHOy N RANDBLSCÖRR RUSSlTCH MALEISCH LATIJN GRIBRSCH ESPERANTO WIUUNDH SCHEIKUNDE MATUUR ItiNDB WBRKTVIdKUNDg BLECTRO TBCHN TEBKBNEN BOUWKUI E ALO ONTWtRR LOGICA RHETORIC tor OOI 7 OEENSCH NOORSCH HKh ADMINISTRATIE ïllRUPaRfictAttB ETALAGE ORGANISATIE KHC lÜHRIIVtN NEDERLANDSen FRANSCH ODITSCH BKOBLICH ITAUAANSCH STUOIETBCHNIER STAATSWETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GBJtONDH LEER TTM SPrIMN IBPE STIJL ANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOBD REKENEN PReBELBN 8LAJ0 OalaMlat N krMf raar alia axaaiaat vaar alle ambtaa aa fcaraapaa voor A4ba a ua UO a M O ALLB praclUkdlploinal Btaataaiamaa Notariaat Mr hl da Racfelaa Oamaanta Adailalatratla Aetatrla AeeeaataMi Onlef Ï S P T ea Uafcaaaar Opticktar WatanUat Ba drIIMaldar SacraUrll itadaetoar aal aa 173 iso Curausaen voor beginner eenipzint géntittritmi meeixevordsnden n vtf tverdei dlM Aangename methodcw Peraoonlijlt contact tusschen docent en curaiat UltatekM correctie colkcticf I individu p Billijk conitttWn mlnver ogmden kunnen van obi SttytMtonda profitaercnX Qbade re Mtteii wie welkt ahi gt Adviwen Inanke Bcrocpskenzc Voor n4iiki UIBMinêet vftai mm i inttnnaKte gniu brochure mn ioeUM tc m pkglMé Mm verbindt neh hierdoor iel linto totem Tand x clMrs Tandpavm s e Weijer Hoefhamer ApoflieelL Oouwe 135 f 0 30 per pakj0 AanbeT lend T K ESSEBOOM ZCUfiCftTRAAT 71 HEDEA verkrüffba rt SCHEL nsci D Waltz KtfiUMitlksiMt 141 2SI4 ANTON COOPS Drogist Wydstraat 29 2881 11 RwcaHout E P viroasmn TskaL e en zwakte ziekte of pijn lun blijven bestaan ladlao BlMbta kat looda leaaeimiddelwvrdt aaujewaod Als flii U ▼ o lt e lijdt Mn tOOTt4tirma d ▼ rn IA idt TwrmiÊttmrlng hto d wmtfdm ot r rUmê Tio kttaktma i bruik dm bi tl Ii MUNHARDT i LBVKTOGBN Dn MO teker geneeimiddol Stvrkt IJcbaa n BMfran ÉMNHnaBuM 90t n lS ti 2S 8 2S Hoofdpijn Gel ro k M Jnbardt s Hoofdpij nUlAtten MHaWBIPer koJtcr 45 w 80 ceat BejJoacnde nUeOi en Terkoudhcfd Nmot ANGAbonbom laHMHI DocM 35 ea 70 cl VerouderiJe b tucbipijpsandoeDiDgen broochitii laapitorende faoeitprikkel hotit btj ouden tm dageo aUaiede kinkfaovit n ilijmboest hi kJnderes Gebruik dan ANOASIBOOPa mmmÊm Per Sacon f 1 40 3 fi Rheumatiek pi r ea wrïchupijn pi B io de ledemMeo inflneau o KlchMpi B en kieipijn Gebruik SANAPERIN Ubletteo aanla Per koker 60 et 3 k f 1 70 KSBlpyili ootHokea ke I opletette mandelen pijn bi bet likken Noeoi Mijahardt i GLORIN tablcIleo P dooa 40 et i d f l lO Maagzuur muJwal leekte f muipija opfi pin 9en eetlust vertering llM dt MeegtebletleD P rkDker60ct 3k n 65 Qal sn sigm Vijderd door MIJalinrdt ti Lazeer tabletten Deie ubletten iija bloedsaivareod rcgelea den itoelgang M iita Per dow 40 et 3 d f 1 10 Enersan tabietten UB d om Bd licbt Terteerbar tailtubl teftai eetlud opwekkend alMMta Par koker ri 8k f2 85 Overs iafliiiii0 nouwacktiipMid alapelootbaid eJMldbeid Bxameavraei rMijBkardt t Z nairUb ett l mmmÊmm Per koker ct 3k f 1 70 Wormen kladaraa ao rolwaaacnan Naam RNPAN wormboobooa IMII Per dool 35 et 3d f I Lal kli kobp op dan naam ran den bbiikanl A MUNHABOT Fkalhw Pabriek ZKIST Bij Apotk aa alia Droglataa Ta Ooada Aaloa Coopa Wqdatr 89i SohoonlMffaa A N V Zruan Boakoop Wed I Spnilti J P Verkade WaddtnirMa Av r d Held Moordreakt J T Ganoi tolerllk B Natüjl 1780 Mllfchapdf a L xi i l lbtt n rkaeikaw Ml 8 H VAN LOON 1 T k WOM r a Ca S A S VAN D AN TZIQi lt us OEKLEUÜ OVERHEMOEN 2816 30 In all hn t ne Ik keb Doolttnyir Haar Ut IM E EO f WlJi M i dcritlV laar 0fÈttamr mr tma haar I o bitdK Bctt Ut Miyn wccitfè vaa iGlaaiecBd Sofvciul OcsmmI Raat non uil HET UIEI Ü amf ook iMOg Qnma Hiar bclAu cproel deae methode en bcfia vaadaa naar Vw ApetlMiref I roBlif of Kifjti kttp ten tcKlL ilOUO i t r 0 afbaiift kat 14 da QV U vv f l tc r vcn en Lel dan ap hÜ tê4m Be rUrttr Henmip met vem ttetittot 1 beverdeif den HaaiKrocl Venterkt tr fcülii 1 ea doefdteaat aUj 4n Toqi H yte 4klU worfela VoorkoMl lief Splrteti of Uttvatti Hoofdeer ea Koaa verdWyaen nadit men KOKO een pav kver getmifkl Reeft oun prenkalt keT eawMKlIr p kal Haar daa w yf oen l ucbt ia ccae acden aartiebe iIcIiUm ft bont tt bet flink Wjr ettllbii flMn vMulM it iMi jitcMn Mn K ko muA wjMONM iBn hNdaftviL dal altuM Ztdw GuwtmM wtor ktf H ar g n ilènPni ftrMUtl faitwuMai WAARsciwwmai pnMralaa worden dliiiM4 van kat l rrr a van da Mfcta ft IMI aue as ven Uw Haar at ar elka H i aafc dta Ü eia icaiMi aoTiAedaa dia nhd laMaJ k aas liHMrfc ilea Vrattw to Paard p da vaapaUiHw dIM Mlto 1 M t laa rariMOki a woa muMa eao vanaci ft 0 7a fl 1 60 M n a pw Buw Voor a en £ HoïïaHd ÜtTecïit Zeelend I L BnlMBt en Umburi P DUSKRS Awwtortfaaie Flrifa MEmOEBSM Bwaafc KOKO SHAMPOO POËDüRS tya wel een proef 1 waard weeiourtcn f4al en Oroea Koopiew Koio heopl P 0 13 per pakle Alleen Verteceswoenllcerai S en 2 HoTltrdd Otrecbt H Brat Kofitelooze Opleidiog tot Korporaal b d Vesting Artillerie HT JoageliageB van IS l jaar kuoaea bij dff InatrnatieaCompadala te Naard ia dIeMt treden Duam vHo opkomat wordt door den Ckunmandant nader vail eite d AldMl incbiedt de opleiding tot Korporaal bij een der Korp fla Vflalla Artillarie De apleldial H Naardan opent den we tot dan OnderoAciflrsreo Nadere mlicbtfnten worden op franco aanvraag raratfekt door den COMMANDANT DER INBTRUCTIEOOMPAQNIE te NAARDEN 131 2d VBKKKUOBAAA BU ABJLB BOLIDB 412 5t OtldOGBMABBBS BN GOUDSMBOBN = riRMA = s = J C SieBES Hoogstraat 7 Gouda 2883 TeRfDOn 423 30 H Hff Étfert ilHÉiülli 19 Aug Mj B Orf Soha K d T i OotiaMlM Wlaka li r iw i l U B 1 ivl 8 Kictf aM HMranhfiffl u piuUnans all IMMindil borttrokkan na H alÉin KK3LM11K 19 Aaic ia o T m OaiMaivaid Bdaaid Torakm trU faiasflU I9 DwilitfMliiis te OHCia Ku ii ni na w tadKlacB eowirtak ratauMVMela Drakik l A BBBOOIÉII 4 HaOM OODDA f4 eea0O WMat tOa f4426S75i ia ie oi i wpw a H vimm ist mt ma ioteal beanig van 306000 in pl ts van ƒ 188680 beUben aattg Vej n tertialW IW m ï r 4 hei v aHi nuffHJdigiiHHfU Rr ii h ata liia i fi5awtal4M bni zontet een aawdog van ƒ 160 ƒ i as in Faats van tSMVi ƒ 500 ƒ K 7I 10 76 é fim i f I3745H ƒ 2000 fimmi m f am f m 22i i6 9iHk i m f mm 172 w ƒ liaao ƒ 7 asiliu ailM ƒ 4000 M6vMMli 9 W ƒ 7600 07 07l30e K en ƒ 8666 ƒ 6fia 0 in plaats van Wi8 S7H zouden hebben bedragen 5o de WW Wlwr n van ƒ 2500 bajMtJjiaf M sm8n eu iji flrboven JÜJw Wl Vt vedioogde percentage met een gezamenlijk belaattwar inluiwei W ƒ iHleOQQQ oiroa ƒ 20000 fcr hebben bijge Hü de venaataling van deze stevens is geen rakeniag gehouden met den invloed dien het voorstel Dr Broekhuizen zdu uitgeoefend hebbenDit zal ten geyolm tifmp dat nog een groot afint jeipere aap la en vfiEjwÜAt tcrwiil 8leA eea gp 1 b1 S tM rf n WJ ve r ƒ 2000 TWlPWe WMi Hat a ntall aaiwla n out atixek voor kindarsn badraagt in totaal 3487 eu wel 056 voor 1 660 voor 2 490 voor 3 388 voor 4 186 voor 5 111 voor 6 54 voor 7 25 voor 8 13 voor 9 em 4 voor 10 kiqtleron Aan belastbaar inkomen gaat tengevolge hiervan meer verloren ƒ 50000 T ei 3lotte wonjl hieronder nog een vergeUjkani overzicht gegeven van het bodtttg l r aanslagen volgens t r i e f dor tegenwoordige verordffliing en volgens dal dar ganbevolen gewij i ie Auaku 00 7 ƒ 3 02M 7 79 i 27y8 85 87Ï4 9 rÖ7j4 K Ï7H 78 7 101 27W 188 87 146 27 167 27 Balutbaat Inkooiaa ƒ 100 Aanalal lolauw ƒ 3 7 55 j 15 56 f 24 66 34 53 68 7 4 77 73 90 83 122 33 146 48 169 03 198 23 216 23 243 78 268 73 286 23 328 28 3öa78 378 78 436 78 482 78 1062 78 1682 78 2202 73 3342 73 4482 78 6622 73 8472 78 11822 78 Waar wfj alle red k Hi a n t yeinen dat het in de bedoeljng van IV Baad ligt het gevoelen vjin ons College over cte red ne vooiB eJieu te viprmsBit is bM W H n nm na 4 a korte toeliiphtimc te ivamt nteij B lHii ut HU oaa luat de atrekkiuK er van ia hoolmaak zeer goed kunnen vereenagen Alleen zouden wu in verband met den te verleenen hi ogeren aftrek voor kimieren voorst l Dr Broekhuizen den aftrek voor noodcafeelük levenaonder oud i ndet roet f lOO veriwogd wensoben te zien voonstelvan der Werf dooh dien onveranderd willen laten op ƒ 500 Oaa OoHege geeft er nameliuc de voorkeur aan ten einde zooals blukhaar de bedoeling van den itürsteller ie de allerlaagate inkomens niet te treffen de heffing eerst bij een belastbaar inkomen van ƒ 100 te doen beginnen en niet zooals nu het iteval is en vorens bét voorstal van der Werf het geval zon blijven reeds bij een belastbaar ihkomen van ƒ 25 Oalij k oit het voorgaande al volgt bestaat er voor ons College alle aanleiding beode voorstellen zü het dan ei iiiKS iins gewi zigd over te nemen Be tijdsomstandigheden zijn van dien aard lat eenige ontlasting van de lagere inkomens bepajild noodig ie terwijl veilig mag worden aangenomen dat daarin wel niet zoo spoedig verbetering zal kosnen Deze goweneehte ontlasting wordt bereikt eeiierzijtis door den aftrek voOr noodzakelijk levtnsonderhoud n eer speciaal jn verbaled met de samenateïling van het giiüin meer in overeensteanming te lircngen met de werkeHjkh iJ en voorts door belaatbore inJ omens l eneden ƒ 100 vrij te laten anderzijds door de invoering van eene starki re progressie Boor dit laatste ntPeniorf toepastting van het beginsel belasting naar draagkracht zal ook hot belang van den zoogenaaondi n mid Jenstand gebaat worden wat evenmin uil bet oog mag worden vi iloitm 223 27 255 27 277 27 299 27 821 27 843 27 387 27 431 27 871 27 1311 27 1751 27 2631 27 3511 27 4361 27 6691 27 8791 37 Ons OoUegt maakt van dexe gele f eDheiid gebruik Uw Baad oog een weetal wijzigingen voor te stellen In narolgitig van andere gemeentw zouden wü gaarne voor aftrak van het zuJiver i Épnen ook in aanmerking wenscheD te doen komen het bedrag van den aanslag verschuldigd volgens de Wet op de Oorlogiswinstbelaeting 1916 e wel over het jaar waarin die aanJlag omherroepelük is goworden Waar bedoelde aanslag een zoo belamgrük deel ttitDMaikt vfi n het inkomen nit dezen hooide geno t p ijta iijten wü atUiazina biUiik eaoQ 7600 7500 8000 9000 10600 20000 30000 40000 60000 80000 100000 150000 200000 Sterkere progressie Bonder den last op de neinig talrijke gegoeden te wiHeu ovferbrengen dit denkbeeld heeft bij het ontwerpen van het betrekkelijke voorstel voorgezeten De Wet laat b eene beffing als hierbe t doeld eene stijging toe tot 7 60 tweemaal het percentage geheven van anderhalf maal ƒ 500 de klelneto om van tien aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud = ƒ 760 2ijnde als voorgesteld 3 80 X 2 of 7 60 terwijl de stijging in werkelijkheid met verder zal gaan dan tot 5 70 r eene regeling die zeer gunstig afsteekt bü verschillende andere grootere gemeenten Pe progressie volgens tfgenwooidig geldepde verordening is l an ook al e e r m at i g hetgeen trouwens reeds in 1906 j bü het indienen vian het voorstel tot in oer ng er van werd opgemerkt Mei betrekking tot de finantieele gevolgen welke de voorgestelde wijzigingen biJ aannemiug zullen hebben wordt nog het volgende medegeneeld Het primitief kohier over het dienstjaar 1917 dient hierbij als basis Indien de wijzigiMren reads voor dat kohier van toepassing waren geweest dan zou lo het aantal aanelageu 3800 hebben bedrogen zijnde 744 minder en wel 262 van ƒ 25 279 van ƒ 50 s 203 van ƒ 75 helaertbaar injiomen in totaal f3679 gelijk etaiin e met eene opbrengi it Toljgena tarief van rlrim f lOOO bü eeite totale opbrengst van ƒ 205000 = ll206 gedeelte 2o het b lastba injkovien 9 WP tefgron tïè üa den imd ea oever ls lUt l et water cfj duikeode TOt dtiald e boovon er boremiit een griUige raad na booneDgroeu foet oeqf aobteltXM klkvnundo ea dalOuie Uja maar eren atetekend tegen de h i v yrfjdg6 luoht Over een knoersugen boomirook geleund ipct belde hau u ontler zijn hoo d tuurde VMi de ji Ueje over den wijden plto ktergens ba blJ bent lïlj z n dlij§ tljkmtóf srwe loobtsn mM doek ea palet nog hó uMv t gezien Ma Hef bet gaf tra Thein litjeii 00 mtwi V fl M alleen al eeo gcHOt door l o nmegi atreok te hof i tvere nati i r nop wan d0t r geen mooivakerij van lópaoben betlorven Vaar de nalli Mweg uilUep op de ztlver llmnierige poldicvaart met do groene ophaalbrug erover nap tien liottegraeJBohen StraatwB lot g kIJ Uukaa bel smalle j a p Ml op dat mt vmkr ot l ljilll lh lan den Jja lum Iep i44 enn intena 0 siot emaav te kijken dat hij wel urenlang daar ba blijven Uaer el dedljk prang bij reotu t verejod bij kt nu blijven Vaat mogelijk dat hem al im Qouda wa ttp 1 bet waa o egekMpeo met bet ttj m TïOotij flultoiid tep bij b it vrm knikkend onder het deii door naar de oede 4 oertn die voor bet i um Ie paeken Mt en biur baad now hem opstak bij wijze van groet nu zo bcm ireagaao Zooals hIJ dMr met de bfpjien jn d zakken van zijn wart ftuw ïlm u4t eaniet zijn giooten llambi lofik op zijn bootl ah eea B B A t QnHt liep leek UI een ioi an aeg boa el bij kieh al half in de 4 rtia wk en zljo zwart pantba tiUo bier en daar al zilreriileurlg werd piWl bIJ voeilde iloli zoo Innig vergen de nn Mreok lulta hilla Uoiitvkgaa nr hal tandoAi h t wf ranl niet langer CuweUért Do meiiM oa Wor en daaraan ds dair atondt Dl l tegnoltiwaiiKa kunaeo lang fc 0 weg buMP oblk hi dat h ï dMt zoo JonK C ttf Hep en aj wisten de meent ojft boe bij b Mlte ze kenden hem allemaal ala den bartsliiken vrotundMi oUkter die Mar jaar wfftr opoleojr mei b tn lïogelo kwam en ging qn die Uj bm l ii ortte da de océetnar IW Van de I aitoflle gi an wp len hel dorp op hot I ad iKH boante iij Vvaa t de vort v r d plu de k ak k eU uur alapn Slj badergean dig In g li l dal W zM laat al w e aiok r ovM van e i ittU ec dan da JiÜlik A pa In bij wo la Qouda zijn n y vHdr de 9glll do raankw n i m den ouile dM wel w r al gawoonlijk mol zgn p aobageo oandaobtkop op h voordek naar hem fou Iwm te ftiren aJ mt do ve t v b o ttW To Wl van pnr Ml hrtflf w t