Goudsche Courant, maandag 19 augustus 1918

I o 13777 Din§dag SO Aiigiistiis 11 18 8l7e luargan o Rotterdam Canada Hypotheekbank ei O 2 o legen 100 Paoillinefen Totale oirculatiei ruim f 12 500 000 Vartilitaai bf ilh EMtaltekMMana VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONMIIIBNTSPIUSi par kwartaal Uib par waak II twl mat Zoadagiblad aar kwartaal 2 18 par waak IT eoat sraim waal da baiortipc Par loopar lauUadt Piaaeo par poat par kwartaal fLISl mat iondafaUad tUi Ak wi wofdaa dagalljki aangoidaua aan aaa bocaaai MABKT 81 OOUIU aH aMa aMOtia daa liiirÉlnnilal ao da pa lliiikaaa ADTVnVNraPBUBi tilt Gooda an eaatiakaa bakoanada tal dan baaoi krinc i l i n ala ƒ KM alka ra d mtar ƒ aa boitan Gooda aa dan baaargkrl f 1 i naak S8 aOm i al maar fill AdnaaaUa raa fobllaka laiaai k u l l W ii l ia II iaat por ia U BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN mmdmciUelin HQf I flM iVerwydei stof fneten roo3 Bureau MARKT 31 GOU MalalMtro 82 Admtnli Redactie 1 Telef Intens 545 4 tiiimëlilO Ti ïii r TTlïHn DE pORLOp E an niauwe Fl ansolie aaHvai 0 x a 4 Woér an niaiiiM Raaaiaalia Rageerlnf Jj liipann naexenln Mandsjoaraija Hat rUatoproar n Japan Owarstreoming ii Ohina gnat n de ragee en verzorgt haar en hoofdhuid Een grondige reiniging van de hoofdhuid 18 niet met watet en zeep te hereiVeif Stelt U daarom als v ie regel eensindevir eek de hoofden uwer kinderen mei LAX te wasschen U voorkomt daarmede een mogelijke verontreiniging die zij op school zoo dikwijls opdoen Een doosje van 25 cent is voldoende voot k Liter hoofdwater j H riit Ui r l ai é Franaobe yye arim 4 y4 B m Urn va d Aaiarik M4lw WWW t oWif ten die niM wtoêjim hébbip Pa tmMM van UonttuancmidMn lieacOt thduu ibat plan opgevat om een gletaoher in de nobijbeid van Chonwnix die den naoni van den Duit sohen Al tenvor dier dr Piteohmr draaft 4 Kï naam van Wllaon te geven Deaf ówfi iiï rlMt een groot feeat wonlwi fet Mli wttanan btlialve de AmerlkaMn Wnnj cfee nfMring Hl dëalMmen mèm 0Q L jwwiHuw8 Cf evaUéfi itpnrijfcsolie oppertwveWn ion elgeneraat von PI b mcrt éttn viÈtft van tywèfbiarud bleef ItcwlHnl jn g uiMhel ié t ilamadc m V Murd rl te jfl emifdg de ndt ti ti cixiti eon lal de O Jonjt van M Ned Antud te uicera zl itiacrhc conferentie noati naar men zegt zal deelnemen i ONS ÖVEklBIOHT i iU ndo t klng in da oude 10opg rav iK IflLtG die reedB Üfaig met g zij grot d in dia diffartillwio seor kan ontdifkkelk f Praneobe lonlaer Dujf Ült 7 AuBlwhiB in den Atlantl gjptwpodeerd Ameriki er hebben de bcntaioitng 18 in4n die veruif VDr Df DuAt Thouers 9 l7 toi waain 1901 g x uwd de bemannJlEv ttldeMOkitppen Twea MtV h torp j iB firs zija 16 Li g op mijnen gdoopen en gezonken C man die VBrmlst worden zijn vfliWoe delijk door do onLploffing gedood of ver LJ lronkcn Een mau is aan zijn wonden fèverleden hl tegenafurUik met de Duliaoho berich n wordt medegedeeld dat de TustUl Stetendaro dóór de duikboot U 124 ónder bevel van le kit Pulsdortf Is ge torped erd mi dat daso duiicboot later zetf door een eohlp van de Ëngeisoba nwrl ne tot zinkan ia gebracht Uit Samara wordt bericht dat zioh daar ter plaatae oen oon tó heeft govorpid uU leden dor oonsbïtueeronde nationale vor gnderlug dat zidi biaohouwt als AlRua i ohe regoering De meerderheid bestaat uit sociaal revoludoniDalrea De militaire maoht heruet In handen der T ajecho lowaken waaraan van nriUtolt standpunt ook het connité onderworpen il Aan dit comité iA een vertegemwoordlger d En t jntt toegiewezen De beveibe Awr der T joohen te Wladl Wflstook hee t een memoirandïUn gwrioht aan de vertegenwoordigers der Gealiieerdou waarin hij wijst op de dringende noodzoliellJkliGdd van spoediger hulp op graoter fMrtiaal ttn etodo disQ opmarsoh naar IrkoetaJc mogelijk te maken W B neer de troepen er niet in slagen blnütm zps weken Irkoetek te bereiken zou dat het verlies beteekenwi van allo TejechoSlowaken In Weet bcrifl en zouden do RuAseu geheel aan de gienado der Duit BOliNe zijn overgeleverd De Amerikflouiaohe troepen cijn inmid dele t9 Wladiwoe o dt op geoetdrifUge wij ze welkom gehoeten Het Japon fte con Il t Mhijii dat d e FrtnoohMi opnlttuw ZaedBflpiraadi j soIii de Olso en de Atp tot dem Mtivol zijn overgegaan ea i v r een front van 16 K M drie K U hfjv In de TljaadoHjkft stcUlngMi aijn kwrgMron en GUtcron Is deze aotfe voortgezet encijn 7ii blijven doordringen Huiui trovpen hebt en niottafferfVaando dra faanlnekkigen tegenatand zMi meeeter geaiiaaiit van irMnlalre en deb vwteUjken zoom van Ijusjügiay bereikt Ueer nMr hot Z toe zijn zij rin geslaagd het boech van TMeacourt blnnfn te drlngien C hunnon rochtervleiigel hebben zij zldi meoater ge mnaJcit van Pimprex ca den ran4 van PrealinDouTt bar kt Ten N van d Abno bébtMtn zij hunne aucoebBen tusaohen Car lepont en Nontenjo idtgiebr d De Fran W tn lietobeo het dorp Moclarfnt veroverd Hit aantal gervangenen dat zij in dozo 8tT4 ek a d rt gisteren hebben giemaakt bedraagt 2300 uian Het ioel vkn den aanval heet Ixvelkt ni dït leger tibanfi In Bta Is de Duit scho Itoie aan de Alsne te bedT lgeu en oodc In het becilt ta vftn ttt het hoog ter rein dat het Otee dai van het TSiil ien b bwraobt Op frtijke wljae bojset Hum lïprt 8 derde leger het hoogig ogen ter rei a op het LasH nny Hiaflulri dat deCHse van het Noorden beheersoht Eod verdere opnuuKGdi der Franeclien In Ooetelij kc richting tueschen de Alsne en Olane zou lan poedSge gevolgen voor de Dultachera hebb i en zou tellfg de onAruluning van de stellingen 9a de Vesie verhaasten eveBaJfl van do Btclllngon ten O en W van SoissoaiB De Duitaoher beaetten het gevaar en do i plaatËiMijke tegenaanvallen Tueaehen het Laeli giqy niabfilef en de Otee iiiurt de strUd voort fcn verneemt AU de aanval der Fran scheji op dit punt een normaal verloop beeft De Jranscflien zijn In dezen sec tor in het dorp Le Hamel doorgedron gen dat anderhalve mijl ten N vaa Ri beeourt Hgi Die v€ rovoring van dat dorp bo ealient een vordering va IJj mijl Vol ns de laaMn berichten Is het epocrwegptatiflB van Roye door do geal lieerden veroverd Do Duiteohera vinden Wj bet alweren van d aanvailm tegen Boye een ultne StnaaVr INean il C ft 111 M X Volgsoa i an barid it bi da Hmm K il ïflKitÊtmèb pam aan IM F m yai b e blad Meent ma het mii f oA in late de af re C rinwix fpoeÜig tot een inde ko CB lall OaUÏfok 4 n mméeai voor den at t nnbt taan 0emanea u sou relMA dit i 3 Sn belHvMinc door é k SeWati rMitemd ibW hy oa da T roor4 4¥ntf wn Malvy dan Sanwit g h MÜ T9 4 te ktuuMD Mrtrouwan MtfnCHIaAMlL 1 j HaUfjJHcfc De lImI AaMlgw HmH nwda ÜêA HalU fench die onlange te Doitaek gwanfe In Rusland is bmoamd en dsaer dagw van Dloakou naar Berlijn waa ovengakomen niet Inieer naar Rnaland aal teniglieeren althana zoolang het geaaBtoehflf In PMkau Piflcof zetelt rhana ia genantachaparaad dr Ralt Ier die zich tn Reirnl heeft gevestigd met da leiding van het gezanbMhap belast totdat het ofvertn engen der legaüe tkaar Pluk kou daflinitdef la geregeld Het Berliner T ablatt sc t dat het niet bekend is of hat IXataahe gmantsehaii in het gehoed niet maar verder lal wonden gehandhaafd of dat dr Helfferich pennoniyk in een ander ambt zat worden gebrtrilot De Vorwftits ugit dat het uitetapja van deaen man in hat dlplomatenleven een voorU ig inde heeft genomen Helfferioh tteeft evenveel beroepen mtgooefend als een Califomiache gouddelver of een baoacoop eigenaar H j waa hoogleeraar directeur der Anatoliflohe poorwegmaatBch pi directeur der Duitsche Bank ataatesecretaria van financiën ataatMecretaria van binn Jandacbe nken vdceJcanaeUer en gaiant De omttlbutien Uit Berlijn lijn nu de omnlbuesen aan het vardwtjnen Vóór den eoriog lud de omnlibuamaatBchappiJ 460 paandenbusiM en op twaalf lünen vele groote autonwtóel omnd bu 0en in druk vcriceer Z j heeft taal voor ihaar beabaan gevochten maar nu acb jnen haar overgegeven 2B paardenwagam en haar laatete twee automobieten het niet lang meer te zuilen makra gev van de ri kitvho grtiizt u do ClHneif tmg een groott aaiital gtvluoht IJn I t badreiigiug vui 01 niet mindt r i notig baudoo vftu nauVQ vertentgd is Balda om o efeeug 4i wii ii loopigen maatregel liANDSOH van de in Zuld Mandajoerije gesitatloaeetrdo troepen naar iiand joetia te zend n Bij het doMi van dme atappen zei do Japanacbo r cearinc aouvearelnlteit vH 1 CMna en de reohten m belangen der ploataeliijko beiv olfciog Mffvuldig tH rbiedigen 1V hebben gkateTen IAgemeld over de oolueten fa Japan DurljM opstootjes hebben zidi tUtgêbreid totde ernetigsie onlusten in da geschiedenisvan JB tan In bijna iedere belangrtjiKstad fitoan de troepen gereed om in to grijpen en op voruolieddene laatAen hebben zij such genoodzaakt gezien Op damenigte te acbieten Te Kobe n 3e kantoren van do Soesoekl moateofeappij en auhet dagblad Kobosijimboe in brand gestoken De politie stond tegenover de oproerige menigte inaohtcloos Te Nogpja tseen menigte van SO 000 pereonon n dtnvierden na ht van de onlwaten nog ateedsbezig met het In lirond sioken der rijstwinkels Tü Tokio zijn de veiUtters van vele win kels verttrijzeld De politie liewaaki de bruggen de parken ca de woningen der ministom Men gelooft dat de hooj prijzen der rljHt slechts een voorweiidsi zijn voor het vi k om uiting te kunnen geven aan zijn anil g faie tegen do oorJogfffinHUua kers iDe opposltfe vMwIjt de regKwring don tegeiuwoordkgen wigunatigen toe and verhaast te hebben en organiseert I lIL UU I J W BHB verlegen aanligen donuuen Jongen dien men een duwtje moei geven maar e aljn oQgen lult co het bals over kop doet als hij er dan toe ovcBBgiat Dat soort kust Je altijd onverwacht en irlogt imar Je wang cooala een kwo ot ren duikt naar een appel Van dot soort wks Boa ton Bobby tmmloMe in bet bügiin Hh speet ralj werkelijk vQor BoU Dao ia er de knappe minBOma Vof dot genre waa Percy Attwood er was een aekwe eerste fondüos van Nieuw Vvgfihxt booa aSn Percy Zoo hadden ze het al vele eeuvien gedaan weid ia het algeiBeen th een eer beeohcuwd Dat la hel soort jong tnan dat al IJd 6m oleobtea tijd tier l als een meiniie gevat Is Hedl iemand Je ooit ten huwelijk gevrofgd lono rat Idalia door natiwrlijk Kearney niet meegerekend als men verloof to rekent het niet mee tenminste nU4 wanneer men er getrouw aan denkt ft Wijven ll ar tk deiik er niet getrouw aan le blijven IdiUla zei lone heel ernstig mr Jud4 en Ik tija ovéree igekonHui dat er uieta motr vtm zal k uen Ik ben niet vfwkMid met Je broer Idalia Met haar handen met eiAa Wdth ten kreet omhoog O liet sptjt ijiij too Arme arme Kearney t Ik weet dat hij zficb al ht he 4t gedragen Maar Je zult hem toch niet oatloopen o weigeren hem te tim Wai varroled FoMilteton doen en om zulk een i zekudkige roden Ik beschouw onze verloving niet sis verbroken Op zekeren doig sal Je je be hiit moeten henUen en als ik den stand van zaken g nei in Gia dan ia die dag uiit vtr A a dii dag kont aal jo mij een zeer geaoblkten vent vulden Vaar wel lone jtlij nam lijn hoed af n waa vei enen i lone bleef over zijn woorden staant nadenken Wat kon hij bedoelen met iden stand van zo en Ea waar Hn dien on van ingehouden l edreig ing waar mj liad gesproken In elk geval tMe bet rlJ zij had genoeg van het teven dat zij leidde Zij wilde dodelijk naar haar vadfvr gaan Zij aou hem alles zpg p n wat haar reeds maanden had vervuld hoe doodelljk zlok zij yns door dit lec ge mitl Do e Itven dat geen ander doel kende don bet najagen van amiise menten en het doodtn van den tijd Zij vildt t cn der werkers atjn 71J wilde ergMW een n lje voor zlcb zelf maken SUJ kon er niet kinger in berusten niets meer dan de dochter van overste XucA te zijn Haar op weg om bear vader te zoeken ootmoette zij Idalia Judd In een geheel nieuw bevfülilg ooetuum met nieuwe paraaol een Uonlce droom van kent en fladderende linten Haar zonneacherm was een gedicbt op zichzelf De vante besober mende deelen er van waren ongeveer 7 ccntimfltOT In mlddellljn Het overige vas samengieateld uit een roonUdeurlge over duid van koot waardoor de sdia luiahc Itohten en Bohaduwen danaten en ieka boe apeetdeu met de steede wtasclende uitdrukking op bet betooTerendflt geUat ter afdoende feit ia dat ik er geen nut in zag voor de ku els Daarom maakte Ik mij op de gEmakkeltjkete manier van hen af to4 wil zaggen door hen t betalen En als allt dank zij de Inmenging van zfJiere ovwgmttfnatige vrienden wad ver dor giiigi dan Ik bedoelde dan wa d t zeker niet mijn schuld Dooh ik wou nftg een enkel woord w t onze varloving zeg gen HIJ zweeg en keek haar aan Reet vroeger waa heit altijd geweest zooals hij Artorla In vertrouRon mededeelde alBof zlj door lenood heenkeek en de bhk aan den anderen kaaU er weer ultkwani Dtaar nu Uet de vastheid van haaiblik hoegenaamd nlels te weiwohen over Om openliartlg te zijn haffM bij weet Ik niet walk voorrecht je veronder telt dat ik door deze verloiving kreeg ik zou even goed Ur Kelth Haa ord of Itniand anders b ben kunnen zijn dia niet op dat oogtenbltk verloafd was met juffrouw iAarob Ik zag je nooit dan In gezebc ap van mijn zustere Nu behandel je mij ahreen vcrvoipenc aHeen om een ontjeteekeaen de zakelijke aaueeiegenhrid waarin Jouw opvatting mtet overeenkwun met de mijne Maar Ik gpioot dat ik billijk ben gewee en zeker buitengewoon lankmoe tegenover Jou He4 meisje scbulfolde onrustig mot haar voeten op het grind tax sloot en opende baar vii ero Ben Je klaar vroeg ze Z e Je blieft alles wat Je te zegisea hebt du achter elkaar Dai jat ik cel hij dadelijk Ikwelffar o deae Bwaler i Wn i d vu fe ta lONE MARCH Naar bel EMbotaoh 8 B CLOCKXTT Tartaald door VEaBËLJNK JVAN BOeSUH Nadruk rarbodan I P 21 Ja kunt preol zegg ai wat je wilt tegen je vader on zusters ael zIj lk vraag je volstrekt niet je te vemedOTen De hoofdzaak dat er In da toekoin t gera sprake kan zijn vuk een howriijk tueschen jou en mij zat ik zelf wet duidelijk genoeg uitsprel Daar twijfel Ik niet aan viel Kear ney in terwijt hij met een takje hetatof v Q zijn Bchoenen veegde dal waa al tijd een bezl etd waarin Je uitmuntte Uaar 4adIeB ge het toaataat hij wees iiaar naar een der groen gaenhilderde banken aan den ingang zou ik voordat Je iieeugaat je graag de kwestie van mijn kont laten beztaiiL Ziob nog üioei o uiobtende vid ze hem tn de rede JHet g 0clbikte oogMiMlk daarvoor waa In de paatorte te Gri odeawaJd in tegen voordl eid vao CSittotiaa Sdtfcfiel em Peter Joetó En van Mr KeHfa Barford Je Engel he m lordll zei Kearney onbeschaamd MMtf 4k do de niet op ds kwestie sset i gIdwKk QM ewivowdtoa i voor mij Als gij begint te vermageren I Ala Uw lichaam aat Tenwakkan I Ala l lijdt aan bloedarmoede I 2818 Qabmlk dan 21 MlüËIËliLevetQgen Bij het februik hiarTao kunt gij I TAo auccM Teraekerd sijn Muaeav f090 f 1 75 f 425 fS 25 Pabrikaat A MUNHAKDT PhariMC Fattfiek ZBIBT I Bij A Matfca jw aDra fatMi H ii antUwl Klu m kil IUt Tum Oud luM Ma M a nn Btakhuynn Bllacoia It Aut 1 KM IS Uil nlUr aum J W BIKKBLBACHv D PRENKEL Bl uu w ta JhI IIU tMi Iba u 0 dark rk a d IJm I aundpUau k bb q4fiL Nolirii J VAN DER LEEOBN apaiMnd op hM OM wurvan da Kanlskllika b wlllWaa II varlaaad bij bailull vao daa Ma Mallnt No 50 h OPGBUCBT daNaaB ioasa VaaaaolMkap i üelirsifnHiirseïiiiÉaÉl laTiitlgd II aiHtDA Da acfa la haar kaal aial da KoalaklijkakairiUI la4 o da NadatlaadichaStaalaeouraal van dan 12a AiuuMui 1918 No m bi oa l No 91 2IUS 19 leniStiiE mHiim ia dlTVM nataa Terkrij aar bl da 2670 10 NiiMiuHiirRMiui JKIICUITOU paamalksloot M ta SOUQ TEGEN GRIJS HAAR f ebrnikt man Fidora i Haarlaonel Perfaot Gagarandaard on ohadelqk Ovaral Terkrqj uir ji f 075 en n f 1 S6 par flacon 3778 80 Verkrngbaar te Qouda bg BALT a de JONQ Ooatiaven 31 H P VAJf WIJNGAAHDKN 2614 26 Kleiweg 77 ANTON COOPS Markt isr Zwakke maag H t Hchtam wordt mat TOad door wat wi atco mair door dat wat varteard wordt an een iwakka maa kan TOoral in deien tijd het eten moeilijk vaiMrea Ventarkt Uw maag door ali vaata ga wooota aco paar Abdljta bietten na bet eten In te nemen Abdi tabletten voor de maag worden laer geroemd ala aan prachtig en vlug werkend midtnl legen maagpijneD laaagkrampaD opriapiagan bol auur een ilecbte eelluit Buaal khcid en bedorven maag oeo nekftnde adem etc Ben dooije Abdij ableticn koit bij drogiatan en apo tfaekara f 1 25 Eitckt fpMbm hëmé mtt U U Akker RotUrdun Verkrilgbaar bij alle droglttenea bij da bekende verkooparavan Abdijairoop 2743 48 Goedkoopste en solledtte adret voor Meubelen ala Talais Kaitca Buffattan Stoalaa mat laar u plucha Vaaraabeditallaa Wollaaa SatlladakaM Tkaatafala tnlavela iiklM rl aa aaiLaiia MF Sp leal adr voor ai lai aat hawtelMfewlaMaa 20 OUT ZIEN m UlfnTliiT44i iHiiiitiuMliiUi tHt fl tt mli M II dnkiii ff 1 Mmir h y Het Advertentiebureau De Gooiisclii Courant TBLEF 82 MARKT 31 lMMr t da pbutaiiKt ran AOVERTENTIEN in all NadMrkadtoha ea Boitanlandiohe imtf tm weakbladMi en andere periodieken der eeniia prii verboo int MT Ii x n lln0 vam Mwi arfanhrifl tÉMada voMktand Bureau tot Fubliciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keiaerttfraelit 153 Amiterdam Lelie raolit 30 CURATORIUM Mr A W Jaeomattt Oad AdT c al ia Nad ladis H J Calfeaaa iillaa aw Lid Oad Stateo B nrd aa i aa al a i aaa Adaaa aa Salioolapaiaaar J Qarrlta Oud Reiideot Tao Taraata Hear Polak Ud Banu 8 Poatmiw Schoolopilaoar P J Raaymakan Oud Secratarla Gaaaraal dar Rljkavenakerintibaak W N Wlatanliaven Qap Uii Kol O I L Amanfoort Sacrttërtt Afda SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Oodar laldlai vaa 80 btkaada laar rachten onder wia Joh Boaniaa Dlractaur eanar HaBdelaachool fkt Dr J Blfataa Diraalaur aaaar Tucktichool Jlir Jan Peith louraallal Dr A A Pokkor prKaat dooaal Ualnrillalt Dr A J M Oarloaaao laaiaar H B 8 P H van Qaf tol laaraar Haadalncbool Prol W C 4 OraaO Uoollaaraai Ualvanllalt Utracbl Dr A HaHianUdt oud laaraar Orm naai w Dr J M tlAOgvUat privaat docaat Ualvarattalt D r C Huyaman accoun taal ea aodara maonea van naam 20 laeraara HBS 7 Mn m de Rechleo 7 lo aieura 6 accouniauti 3 rtieo eux wordea door oaa caorlanueerd moar dan 400 fclirlltalllke eanniaon om InUiihtlnton worden GRATIS rerttrekt DEBNSCH NOORSCH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GRIEKSCIt ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WBItKTUIOKUNDE ELECTRO TtCHN TBEKENEN BOUWKUNDB ALQ ONTWIK LOGICA RHETORICA BOEKHOUDCN HANOSUCORK ADMINISTRATIS BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BBUR8TECHNIEK STBNOORAPIE 8CHOONBCHKMVCN NBDERLANOIQH FRANSCH DUITSCH ENGELSCH ITAHAANSCM 8PAAN8CH ZWEBD8CH 8TUDIETBCHNIBK STAATS WETENSCHAPPEN STATBNORDB HUZIBKGE8CH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GBZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN mslBLEN ILAID OpM4lai par hriaf vo r olla axanMna voor alle ambtan an baroapen voorALLE acUn L 0 an M O ALLB praotl kdlp anu i Staatiaxaman Natarint Mf In 4a Rachtaa aoniaaata Adnilnlstratla Actoarla Aeeonntanta Ondar lUar Banwknn4l Opilcbtar an taakanaar Opitchtir Watantaat BadrUlilaldar SacratarllRadactanr an ana 87 150 Curaussen voor beginner eenignzlB gevorderden mecrgevordeaden en vergevorderden Aangename methode Peraoonti k contact tuaschen docent en cursist Uitstekende cerrectle collectief en individueel Billijke condition minver ogenden kunnen van on Studiefonds pr fiteeren Oocde re Itaten wie werkt slaagt Adviexcn inzake Beroepskeuxe Voor itaderd mUMmgtK vram mên da tnltreitanle gratu irocAurd eau ioelidaal txm lü pagma t Urn iierhtadt nch Aurdoor lot imU VRAAQT UW WINKELIER Nacu da W p ldls po nnida Meubel en Lhtoleinnwas A S R A Het beste artlfcel voor het wreven van nmibelan en linoleuni Is vmmt ao Mlkoop M n voer J aal l gT In het gebndk dan de beste bus was Koopt één flesch A S R A en n bQlt niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en llnoleumwas A 9 R A Waar niet verlMUcbaar wende men zieti tot onze Hoafd top4 ailioiMi M voor Oouda en omstreken de ftmia 363 SO 1 VAM om BUK Orosaier In Kotonlate waren OOUDA Koetfeleoze leidiBg tot Korporaal h i Vostiog ArttllMie 0t Jongelingan raa IS 19 jaar kunaao bij de Inateaa H a Ca i a ala la Nawéae la diaaal Urades Deitna van opkoaat wordt door den Comnaodaiit aadar Taal g aa l a l d AUaar geacMedt ila opleldiag lot Korporaal bij een der Karpaea VaatfaMH irtlUafta Da sptaMiag ia NÉardan opan daa wag tot daa OodarofBelararui Nadtea lldMtlogaa ordaa op fraooo aaamag T rMak tfaw Aa COMMANDANT DBR imTmMmMOMrAQN w HMomtm uit m NUTIONIILE BimXVEREEIilGllti Kapitaal ven Raseraon f 7 20O 000 KantctOf aoUDJka BFFECtEN COUPONS INIUS8EERIN8EH SAPB Da i OSIT HMDELSCREDIETEN REKEWNa COURANT CHEQUES OP BINIEM EN MHTENUNB DBPOSITO S BEWARINS VAN FONDSEN REtOGREDIETBRIEVENl laaiaar gaapand aa 8 S uua Zalaraaga vaa 9 1 uinr 364 6 mmmm mmm f VBKKaUOBAAB BU ALLB gOLlDB 412 52 BOELOGEMAKSaS BN OOUDVMBDBNl Adverteert tn ditBtad 19 Aug 8 f u OaM SidAskbord Va Ooudkeha Wlllk Élavartr aii to 81 Au iB 1 So it SpotlaaaMa J Balaafd Tanoakan w lanfM tl dl madadaeliat ta aMfaoi wtwaeai nn nr adatiaciii MararMn Mmakaq adat aao om daaa daa la ooaa aiaada la i A BanooÉui seoN oodda ENGLAND De rege jring en bet Vatieaan De Daily Telogr bevat een arUloEd van wBlingelichte zijde uit Rome over de jKwitie van het Vatieaan m den oorlog De cOrrespotident zegt dat de vroegere politiek met syonpaithlek was voor de geallieerden Maar er i pu een nieuwe atmosfeer geko nen en t kart Uta I vf i én mA twaardige wümglivg gekomen m de loitivolieJce meening in de neutrale landen en in de geboete wereld De schrijver wtJst er dan op dat er een dneibondend mil lioen nionachen tot de katholieke kerk behioonn dat ai de hoogere geesteltjken nuntinasen en intemunitluesen een madhtige or ganjsatie vomien door het Vatieaan beIheentcht H vertelt dan dai een hooggeplaaAst katholiek prelaat hem zetde te vertrouwen dat de Vooralemgiheld met sou ge daogen dat de maditen van het kwaad sullen triomfeeren over het recht en dat als ihet rechit sou segevlereEn de geallieerden dus moeaten overwinnen In kt verband ateü de sdir ver de vraag of nu terwijl er een verandenng van gevoelen la gekomen en de oude mdsven nden en vooroordeelen ten aanzien van de Briische autoriteiten die zoovel nadeel aan de zaak der Entente toebracditen zijn verdweoien do Britsdhe nege ring vdn die gewijnlgde geeteldheid voordeel aal wetien te treedeen of de veritre gen posibe weer zal verliezen De Britache regeering kan het Vatieaan laten voor het geen het is maar hiopt dan het gwraar dat het Vatieaan weer terugvalt in de armen van Doitsehland en Ooatenrijk en de toestand aal dan wonden ala In Auguslnia 1914 vm ttfereW Hij het zien van Ion rlaakle ij on vTeugdfakreetJe Mijn Uevet Ik ben zo biij Je to alen I rfit i zIJ je bent het eentge milRJe op Iu wereld dat tk boven en miiMMtar LifH En ik gjeloof dat Jo meer vnn mi i houdt dan van den armen Kearb y Bon Jn heal boos op hem geweestf Ia dat denk Ik maar nu hebben Jelui het bij gülegd als goede kinderen Dat placht a ttljd het prettlfliit oogienbUlc te zijn Ik zoiL wel willen weten ot Je het aardig bijltgt Ik doe het Bllly Pit neen het waa Ha a l Bobby plooht altijd te zeggen dat hut chuirom aH en reeds de Tiioiitt woard was een twLM te begfnnan Maar lUj moet niet veel van mij gehou den bebt en toen hij dat zei zou hIJ wil Lattr trouwde hij een van die f scbuwdljke Uo Enrloka die domene ei gonzinndge melajea nu dot bewees al 1 1 Zij voe e den laalaten Eln er na hrnkend aan toe met een zuobt van verzaking Ja antwoordde lone gUmtoehend d e noclt gBhee MNgevoelig kon zijn voorde vroolijke al te roote VTiJmoedUgbeid vatt haar vriendin niaar ik goloo dat m lotH tusbchen kwaml H itj iiem idel afgewezen Idalia Idalia sUtk haar bovenlip met aen gri plg grimes naar Nn Ja ndssafaten deed ik het gil U las ooia en openhanlg toet weet Je er B geen pleisiar aan tenaij oij een aanzoek doen In elk geval U het da ugiMe manier ala het Ja vervedH BoMudien le bet MO grappig Zij doen het allen xoo vero Hend Daar h Je f