Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1918

laapvertrekkcn zien er ntit en geridFelljk uit bij elk bed staat m stoel De kookk4 ul i bevat ruimte voor 12 keC ondMwleu van dat gebouw zijn de apoe plaate voor de gereudsobtapon da groeutunaoliooumaa wen a appebMhJSmaohiiMM voarts apo lbakkit i waeohbaikkiBU eBi Do itAtmi biedt plaats rooc 9000 man de toonoelzaal UooH OfiOO mlaetsiA ille f bouwen sijn afgedekt mot mestii aBBrlni Het laatste oppariwtrfd der Stens Joflaa Grass bdt laaUte groote OpperboofU der tdoux ia onlange op 79 jarlgeB loo tijd ovorledoo Hij i a een der mtwat bokuiide Indlaausolaa parso wtllJklioiWn uithet Wiklo Westen en het llaatMe opperhoofd van Ae eens zoo aorMgsauchtlge SlouxIndiauen Hij laat en jplo pKWo nei die onder de Stars and Strièee aan bet Waetelijtk front dleoi rDA 91 Aojr 1 aOUDA 91 AaJ lOld OeneanleéMd MOr gHpeebta is De Raad d or g peebl peo tagcn Vrijdag 28 Ai u m 7 uur Aan de orde worden g De btf oeiolng van s VoOrziitlers leden w de ledeKi In de 8 hoofdst meenietljka kleekringeit b iVoe leden der Uo ninïi ïie Mi s voor de fevensmiddelanvoorJIoi 0 Een tijdelijk leta aar anadeXi avontJscbooi dj Ëen leeraer aan O Anba bbta Wond Ho voorstel tot aaawij kig der mmgtlokalto vpor de gemewteilljke hoofdatem i Het o6rfltni tot viBniearderIng v a bef l teA iaervaklcea aan dt So BurgMi obo Het voorsta tot subüdiaet vi bU ijondere Bewaaraobolen 1 j HH voomtel tiot reorganlabtie van wi OpV bltiugsqurBus voor oiiderwljaeraisen ba Itooi djondorwiJzereeeMn aan Hewaarscfatten iht voorsK l lot vorieeoing van een verhoogd voorschot aan de Bob wvereaoUSD Hot Volkrttólang T De snppletolEre begfooting van hbt Burgartijk Armbeetiwr voor aea dtaoat 1918 ea vWdW V9i kamende zafcfn J OfgribeepeHag 1 H tj programma voor de Orgelbeapiettog in d Groote d Bt Janskerk op Sater biJ istua 161 des blaataV4 rvHicen rmat e Ad p gexet De fllneaiwAfabii van de Onoa Ei iiuel Bacgfltwerite Wtooobotfefr is w vkebrek aan tab yic stop et e at et dag il AuguBtua a s des avonds 7 Qur tnr geiegtwheid van den verjaardag Van U M Kontogla WilhbJmina door dra Heoc 1 H B Spaanderman met medewerking ivk der Sol Koor en ho ate Solllge Ui zzo praan den iHeer Wel Ha ok Violoocel beküen te Den Haag en de dames lier Solo Koor en hoogste Solftv kluBsI van de Stad Uustebmbool all ër bovM werken van Bach Htlndal UoaMrt BoettiOven Bcbumano Nlcode BoflHmaiui Miiix Brtioh Faure Franok Spoel co V i lei Concert Boe Ons GiMoegeib Hut Sted Ijk Huzlekknrps direoieur de beer Joh G Arentz getft op Zondag 25 At uetuB een oonoert in i Sootetett Ons Oenoegon B0D16BAVIN DraveriJeB Op de nieuwe baw van de HacdtMrve rij vareenflgtng Bodegraven zullen D iadag 10 Sopiembor 8 versobïllende dravorijen gehouden wordbn Des middags Z uur wordt begonnen met een aaiimoejiginejadravortj Dp do korte baan max 800 M met hendioap te rijden n sotIos open aitleea voor Nederlandache gero stroewlo paarden die to t geheel niet meur dan éim dorsten prijs op de btorte on luige baivn Iiebben gewonnen Prljaen f aOO f 100 f 50 en f 35 Veqvolgens wqfdt verredilMi de RijnsIreiJcprijs bjKK cmp pOO II maixiroumr opea voen aJIe pauden s rijden In series Prijzen f 860 f 150 f 76 en f 36 Do nieuwe baan la een grasbaan De lei te dw roclite einden Is 130 M straal van do blnoenrbocbt 40 M dwarsaiMand luflWhen bc d rechte einden 80 M boiditlengto 12c M Breedte van de baan 10 U toetfamend in de bochten De tnsebrtjvlngén stuiten 27 Aug iS i N KroKoliout Mhicr Is benoemd tot onderwijaeres aan de Openbare School la Waddi axvuen De hr T A Abbenbroek 1 toegeli en tot volontair ter gMneente secretarle alhier BPOBT ZweuMea In bat Bwam MKl aan de Hootmanaffnaeli qteèMe glstemi een C N B loeg tagen een ploeg van de Goudsche Zwamelufc aen vrientoehappelijk partijtje De C N B wea met M n G BUtz en Scheldt uit het Ie izeventai benevene 8 polo em van de C N B 2 de G Z O miato € Unabttfn W Smit en een doelman V wral dit laatabe gemis deed aich fwral dig gevoelen en waa dan ook oonaak dat ibG Z C er gMeran leaiyk inginv V or n t weven belde partijea vrQwel tegen ilaaar op aoonde de O N B TrfJ Miedig doch wiat dan Boer gi lpc te makan Van den Geodacben aanval waa niet veel te bemeiiaa de i Beer en Ueaaiatifn hadden aan wan partij aan de betde BUtMn die gean oocenblfk vrQ apal Ualan terwijl m 8e Toorapaler ataeda baant waa ladawRl Uging v a StxM StbMt v d Abealan oitmuntend voor sQn lekanliig If raat kwam U BUta üi den aamrad te bi waaimn dm Boar tenigtrok Da ttvel doende venMIglBg van hst doel waa ehter oomaak dmt de Hivanaan met enkal bandbare aeboten dan aAand op 6 1 bnuhtan Wet tracMto de G Z C nog op te b Ian doeh de vwilioede waa te veel vwvwalet n Dada haddan olEale aeboten batar lot Tar gr v n Tiki ohodu wU houden tor Twniljdliic vu bederuncn doukaui dur men bmrnwMl U du do rMoUo In BwImd do plMto sea lintw heUI oocd Hi BUU bwatonin tw oindiidMiruit palitl ke mux te iliu Volaoiia laian umMMli w oodaida O itMtio aiowalwi a la geriuad lijubet Uik Tui don Mu l TlDdon en hetduiop wederam nuX VMl pnohl eu pnal lor ude beliben beMeti U mbljiil oobter dAi dlt ecu looa fferuobt te en da4 de piaM mu wijlen NksolM II la be KtOD geiMlDi la ebleran £ eiid e KoMbHlie bUdm watw overdo laotate oogeabUUian vA den Inu not be rodionde mede te deeion Toon blj bemerkte dot blJ den dood niet moer kon n sui varaoohl blJ zljs nwocduui ha volgende Spur mijn vrouw en mijn urne oncBlukkica Idndwen Ik boojpvdu mijn bloed Ruataod v li den ondergug uJ redden BormNLAflpaiiB tamma Ho o de Amerikanen hun oordoflflJeenlufon plaataon De reotune ucfat der AtnerAkueD loo Mhrylt rOouvre EÓekt itftar alle middelen oitt de AMariltawMche vriJtMliteleenitw voHeelteud te kr fou ZIJ óaaa bat niet te bij oiu en e giea Toeken in om de aoklftteD uit te nieteo oeaiii een beemUe gABt op eeu pledo ataui met een H it wordt t rg D9 hn DÊÜikê ombM in Safaien meent dat é noodxadteiykfaaid van bet luiten van oorlogiAuwalJIken nu wel yoorbü ia en men ar wtder tot Iwn overgiaan bet elulten der aebtverbinteoüuen door de gebnükelUkie af kondlging gedurende enkele wedceo te laten voorafgaan zy meent dat de mart rieele voordeelen aan d oorlosebuwelükea verbonden te licfatvaanHg doen besluiten daartoe ever t gaan nu reeds worden echttKfaeidiDgen daarvan aangorraagd en men venvaebt dat na den oorlog nog tal van dergelpe oveitaMt gaaloten lunreiyku ooClMiidiii suil n nwetao vroïém Iltn algknattrdige kweatie By ean v fai cing te Coblwa St Govt w rd niet da oCfldeele eenitnun Mni uuu dant hjitenaat gnieraal Freüierr tmu S KdGer maar de Kattmliiaka ge talpe Cr ber g kouau Be oratnuuaCraotie van den Btikwlair vejg rd Greber la Ud op te ne man tacboan deze hat program van bot centrum aanvaasdt Ook van de hoogere geeatel khcdd ooderTond het nlauwg tlKaen R kadagUd te ien kantbis de blaaehop van Trier ontmtm bean fadt prieateiiiJk geaag co ewi prateet daartegflo bf 4m g n raal vlearia ble f onbe itvoord Diojfop hebben c cb de Hm Ta van Greber ot den B ki kaixBeUer gewend met een dmi waarin zij o a verklaren dat s een min uit het vdUc wilden en geen miliitair die alecbte gewend Ie van bovenaf geoom monc enl te worden t Ie reclamanten bekend dat paatoor Greber g maasr H werd omdat bU z n pbiUuntroplachen aibeid ook tot Prateatantea en Joden uitvtrekite Ook dit adres lererde geen reeultaat op Tbana aal de kwestie by de heropening nm den ByiBdag daar ter t rake worden ge spAjvn V r all a f een oorlog UiaiitörfmUant DaAo egt in ifn ooU auib Mf cheip de dagbladen berj die oppoaitie voaroi tagen de ma trc d t wel ka de ngverlng getn en beeft ten einde da leveiMbdUuigen van de natie te beecber men dat Spanje niet in den oorlog zal gaan omdat hat g en reden heeft om er aan deel te nemea Spanje zal xich beperioen tot een TOondcbiUsa maar kracbtigv veidedigande bottdhig o niot ooriogmucftvtig t a wat noott atjn btdoaUi ww KOOBWEGBN O W in Noorwegen KoorwegiMi beeft in deeen oorlog heel wat verdiend llaar het record slaat in cËt opekht het Noorache stadje Hangeeuod In 1910 had het een belastbaar Inkomen der bewoners van 19i mlllloen Knaen In bet laatste jaar bleek ge ta en te aljn tot niet mlader dan 62mjllloeneo Eobter bedt bet par4ouller vermqgen hiermede geen gtdljkeo tred gehouden Het fe in diezrf de peclode van 1 tot 96 mauioen Kronen gosatdgon mNNENLANB De KaUnetaerUa H U dft Konlrtgin heeft giateren deci iMor H Colijn oud ninlater van Oontog In audlttïtie ODfivaogen Staatsraad Strar j eii Naar aanleiding van bot bericht omtrent do ongoBtoIdhiXid van ataalnwtd mr Stfiiyoken vefnoemt liet Vt den I nd dat mr Struyck n op voorschrift v n zijn gmaoBHhee w geruim tijd het bed moet houden ma r dat van een ernstige on ost ld liold givn tt r ko la xoodat ia hew Btruiyokuil zol Vi ioi Maat la tliula milfe werkaaauiUeduu lo vorrlcbten OerbgawiBatbelaatliig liet lieHtuiir der Vereeoéglng van NederlikDd oitt Wurldtouvwa heeA in oveiflAg met het iMwMBwtAuur van do Uaataobc pg v ii Nijvorlioid een commlttaie inzalte de Wel op du OorlogtfwlnwboloMtiiug auniMigteteèl In deae oommisele bebbt i de voiguode hu nin zittbag mr 11 J H I aiijn Ud van de Tweede Kamer vooirzltter te Deit Haag dr J Caap te Ueixuojid Joan Gelderutai te Ütdetizaal K C Honig UzD te Ovorveen l lli va Groulu gw lo De rontflr P J van Miuwren to Uolterdani A H VeriLado te Zaandam Job KetJ fc to AmtfUjudam t U O L A VOO Dijk adviseur to Hoftevdam Stichting van 9m geboaw voor den Oetrooiraad Nadat de Stalea Gaaeraai lo b sel badtwn goüdgeiuurd dat tot de sttchtkig De totado botiwko worden gd dbfl4 op f 1 640 000 Vermoodulijk ssftl nog dttiaor nwt ticu amkmltouw kunnen wot l o begaivn n waiarvoor noodig zal waaun E 383 000 Dit büdrag wordt derbaJvo bij iwrirtaa teriiiiJQ door de r joerlng aangevraagd BakkcfMctie De hooifdbeaturcu van de drie toodelijke arbftfiuMwanisatietf in het bakkoirabodrijr t w do Algemoyie do Ctir en do B É Üand ho Ubeo Maandagmiddag een vervolgiKw proIciag geitoudon over de te voeren actile Voor verbetering van de arbeidsvoorwuwffden vaji do az beldors die In het bakktfreliedrijf werkzaam zijn MediMoetlugi word gedaan dat Op Dinsdag 13 Aug eoD oonforentio is guboudeo mtft lie direoUe vao bot graaabureau to Den Ha waarbij de oiroulalro vac Z E den Mml er van Laudbouw Nijvorhetd GO Honrifll nader werd toogeücbt Ten ovöTvloedb bleek dat de aantevaogon aode voor verbetering van brauefi arbeldeduur e a voor 4an doel verband dient te houdon roei vat lo bedoelde cArcuiaire ir moiogV de d Tban9 word vastgo eld dat lo bet g slieolo ifiiad Ae loonen bcdsingrljk moOtoo vord 4i verlwogd en dat In een aiantal plaatl en do arbeidsduur de 60 Ujur per weilc on ta kleinere plaatsen de 64 uur por we niet te tioven zaj mogm gaan Nadat in do eeratvolgwïle wisien overeenstommlng Utua kio de tr B et an elsijhen met aifdeelingHbeeturen en ledon zal wordLm gistochti zulien de besturen voor do hölwngTlikaKiB plaatiïea van het land één ort werploonregipliiw görcBd maten Alloen ten opz iolito v n het loon zal nog eeolg ver ïhU oiioverkomdijk zfjn DMma zal do ode zoo kraK 9iifg mogelijk warden ingeleid Internatloiiaal intennadialr lutitunt Irigiadliend la een wotsoutwerp tot aaiip vuUftlng van hooftistuk 111 Buiton a idsQDo Zkkan voor 1918 met een artikel t Bijdrage in de koatem van opricbdng van het te s Gt avcnhoge gevo tif InternationaaS Intermediair Instituut benevens jaarIijks subHidie aoo gonoomde ichtlngi vem f 254 00 In de M norio van ToaUcbtlng herinnert dü Miilfiisior van BuiLonlandecbe Zaken aan de opric iting bet doel en de werking van genoemd loatltuüt en zegt bJj det de Kegoaring groote waordeerlng Jinecib voor itM streven diszer stdcbting on dat zij bet gewenMht oebt btuar finmicioeil t atouneo uiet een bijdrage In de koaOeo van oprlolttlBig en een subsidie van 5 pCt ven het kapitaal dor stlohting tot 0jn maixi muiranuai vau t lO OOo Waar bet kapitaal dor stalling do f 200 000 te boven giaiat wordit d brnve ali jaarlijkach subeudlio een bedrag van l lO OOü aangievraaigd Al bijdrage lo de kosten van oprlchtiiig zou een bedre van f l OOO voor ééa wml zijn uït te trdckeo OnthuiUng van het standbe der gebroeders De Witt In de Fraasobe kerk te Oonh eobt werd gteleren een rode gehouden door Prol Brugimaml over de gebr de WifC Twintig Aug 1672 aldus ving i r aau oon dag des toorns een dag van rouw naar de mate der waardeerlnjg van de alaebtoflers hun werk en bun baginsel Was bet Irijgeloof der Romehien om deel we zoud op dezen diaff geen daad van betekenis hebben beraamd Maar dat WO boden öt monument voor de De Witten gaan onthullen bewijst ten volle dat de tijd de g vobiedeals haar weldadig werk ook aan deze Ustwiscbe fig uren heeft voltrokken Het einde van de De Witten is van een verst vlkklng geweest aja geluJcicIg B dzaam voorkoadt Het kxig en laag gemeco van Den Haajg staat scbnidig aan een moord dte ons aUeen als een uiting van oorlogMWQroboso begirijpeiijk wor en dan nog nde eens ten voile want veel be er te begrijpen oog Is de elementaire uUIiarsdng der voÜQswoede dan het werkeloos toecien der rejgeefing oUeges en de stxoffelooefaeld zelfs belooiitng def hodddadera Beter ware bet mlsiwhien vttn deee dln n te vwIJgeD maar we woiden er thans als vams f aan herinnerd Juist door bun g einewBobapp lljk gruwelijk einde zijn ze voor goed ia opae seMhiadenls samengiekloDkeii cai zijn wij gewoon gewordexi betde hlstoriache figuren te camon en onder betzelMo Hobt te bozlen Kertft daardoor Is CoroeUs Dq Witt tot de hoogte geet eeni die bem ép één vlan brengt met don grooten penitoüftrls Ën eerst daardoor wordt hot mogplljk belden door één het ldgrof o eeren en te huldigen Niet alsof de dood hen pas heeft vereenlgjd Integendeel er bestond tusseheD da broedors eeo Inoiglield v n sa mooleven on a atrnworkitig aln UmHcbou nauwe vcrwaiii n van vonwbilluulou aauleg steeda fflog lijk Is goUekou Bamon hebben sa gieepeek dedK e lUustra sohool biUEoobt togêiyk zijn ze te Leldeu studt gewwden aouen nuMkton e een laagdurigu bulteolaudBoh reia op douaolldfin dag 2a Doo IGlft promoivettrden zij Dot voondurvnd bamensijn tut voiwassuu leetfiljd WlJMt sMUg op een Innig sajnentevto lOn dat intieme verkoer ia ook blijven bestaan nadat bun wogen uiteen iepen Cornells vesUgdo sldi in zijn vaderstad cQ bekleedde er spoedig allisrleit ambten on waardlgibwleii Joban vesilgido zloh in Den üaag maar reeds in 1060 werd bij benoeiud tot puisionarts van Dordtcobt on ai aoodanog waamemoad raadapenslonarl lu Ju4i 1060 werd bij tot dat hooge 9xabt benoemd Het k zelur oputerkelijk dat een jonge man yan 28 ilttsuv met BAUiwelgiu 9 jaar praotisofao orvftring zonder aarzeilog werd benoootd on even teoksnend la bot dat do benoemde zonder aoraoUng de teugete ih banden nam on dat In een tijd van de mooUijkstc Qiastandigbodou In wiia lO jarlge werkzaamheid Is hij meer dan eens ter xijd i gestaan door zija broedor don invloedrijkeQ DordHscben TtfgeQt U ureo de diens burgomoostersobap zijn deputatie op de vloot en ztjn Lru selsobe amba mde stonden de broeders steod in briofwissoling De raadspen loiiarlfl It tegenover zijo broeder geheel openhartig ai krijgt men let den indruk dal hij bejn Zijn Intieme raadsdageu IjiooUegdo tn gaven van vereland m goDwed stond Cornells belangrijk bonedtai den raad enalonaris I e lioógibeid die zoo dikwijle tot u ting komt in de brieven van Joban La bij Coroelib laatdunkende trots geworden Corn U 1b van ruwer makelij De eerzucht van den jongfite is bij d i oudste zelfzucht geworden De treffende gematigldbeld de kenmerkende e beheetfsoblng van Joban waren bij Comedls ver te zoeken Ook miaite de laatste de hoffelijke vrlendelijdtheld van den ander Beiden eohter ataan veor tuin zoaJc voor hun eer voor ban vaderland beiden bezitten de elgenaobap van waarlijk groote mannen durf en moed Bij ve gelijkheid ook zeer veel onderscheid zoo geeft de goaobledenis de broedore te zien eoo drukte do uitnemende meester ook de ventiouding uit in bet nxmumenl De De Witten zijn voor ons boven alles Nederlandw zoo beeiloot Prof Brugman zijn rede Als Willem dfl Zwijger vindt Joban de Wltt het woord dat men dch op de allianoe met Godt den Heers aidormeeet vorlaete En klinkt er geen ernetigelea voor oneen govaaxvollen tijd door ineen woord van de r Raadspenrtonaris geschreven to milddfio van den tweeden Engelscbon oorlog j De vooroudew est bij hebb a ao e tUdws beleeft eode de swaridibodon daai nno dosalvo geeteeoken beb öon geoompareert tfi ens de jegenswoordige hebbm geen proportie vooraemei ttijok lu acblbige genomen sijnde de g rlngo middelen waaj mcde zij bet werck hebben faioeten uitvoeren lek wil hopen datter JegenWoor ch bij de regeerloge geen minder oerdaetbeydt ende staaidvaetohheydt bevonden sal worden in weikon gevalle ende © enigidier bet sijne contribuoerende met lust ernst ende ij var aen den Bogen van Godf Aimaohticb ende aen een goede uitromete niet en is te twijfelen AUe aanweziipen begiwven zitb daarna naar het aj ioten gedeelte waar het standbeeld geplaatst is Het woord weird daar gevoerd door den oommlsflMie der Koningiln in Zuid Holland C C Baron Siweerts de Luidas Wyborgb voorzitter van bet CtHuité Spr braoht hulde aal prof Brugmans en aan Toon Dopuls den schepper va het beeldbeeld Spr braebt verder In herinnering hoe de De Witten er prat opgjngeo kinderen te sijn van Dordreo6t de oudste stad van Holland eecuoaai de eerste in rang toen liaar reDhtsgebled zich ulletrekto over den broeden stroom Daarop onthujde r de beeltenlr en droeg baar namens het Comité aan de Gemeente var De burgemeester van Dordreciit da heer U J Wljcdiers beantwoordde spr en aanvaardde bet monument De bedidengroep is opgetrokken van bardsteen on op oon nUissieve aebterwand opgK kiuwd waarvan het mlddeogedeeJ te i a uitweekt Middowoor is een soort platvonn met onderlangs rondgébogen bardsteenMt trappen Van bet fundament tot de iboogte van het platform loepen de zljvknigels trapi wijze op Op dat platform voor een laat ons zeggen soort van mis ar de beeldgsroep gieplaetat CorneUie de oudste eeo zeer kraohtige figuur recbla staat naast de zittando figuur van den Raadspenslonarls Op den achterwand A vleugiel aan de zjjde van don OTid burgemeeeter van Dordrooht staan do vogende versregels van Vondel uk JaarGetijde van wijlen Johan van 01donbarneveldt gebelitedd Do tijdt en beeft noidt wecbgenomon Pon naam en t overaohot der vromen Want na dat zij zijn overlettu Zoo bHnkt hun deucbt voor leder een En aan de andere aljde dalKT waar Joban de Wtttt gezeten Is Iee t men de regote mode van V mdd t Zijn doodt al t onvontfonl zal HoJIand eeuwig smarted JBJ storf voor t Vaaerlandt een n Ttelaar van Staat Het gebeel maakt een keurCgen Indruk on doot ongetwijfeld ontwerper en iiltvoerdere f Ie eer aan Na afloop der pleobtRgMd glngMi do igouoodigdeo naar het stadhuis waar verversoblngen worden aangeboden Tn hotel Ponsen vereenigden ziob ten slotte versohlliendo ledso van Itet OOmlM en autoriUalton zicb aan een diner GBISIS MAATBEOJBOiEN De aaidappaleiuUstribatlcu Het Bilkaiuuitoor voor groenten en mlt uitgeschakeld Hat Bifki Oentmal Adminiatniitlekantoor Toor de distributie van Lsvensouddelen heeft aau de gemeeatebesturra bericht dat met ingang van 2 September a de e nlers op aaidappelen wederom recbtstre£ lcs door genoomd kantoor zulloi worden uitgevoerd en nt van dien datum af de levering van aardappelen door tusscbenkomst van bet Bilkdinntoor voor Groeten en Fruit op houdt Aaqgeden de ttuuos locpende vderweak scbe periode eindigt op 9 September as de daaraanvolgende vierwieekiache periode loopt tot en met 7 Ootobor d a v wordt aan de gemeenten vèrsocbit de eerste bestelling reeds thans in ie zenden voor de bebof van 2 Septembet 7 October 1918 berekend naar een ranteaen van 4 K G per hoofd per week De tbatelDmigen voor daaropvoU gende vierweekédhe tijdvakken kiunnen dan wedenmi op de g aw o ne tUdsti ppan worden ingezonden wiaoiby anveieekiend wordt dat het aanbev hv rerdicDt met hat oog op een regelmatige verzanding de ordere tien dagen voor den aanrang van een nieuw vierweeksch tydvnik aaa bet B K D in te Beuden Anneievangen zal worden met de diatti butie van ÏÏIgenheiniezis BoJigers en XndufftnleB en daarmede geiyk te stellen soorten De gemeenten zulletl in de eerst plaats wonden voorzien van de aardappelen welke van deze soorten in de gemeenten zelve worden verbouwd Worden dn eenige ge meoDieia geen of geen vx doende veeaaaxd appelen van desie eoort veibouwd dan cal geiyktydjgie aauvoer van kld en van saad of veenaardappelen plaabs hebben en zal iedere toewijzing voor dergelijike gemeenten bestaan uit ten hoogabe 40 küeiaandappelen naar boven en naar beneden afigerond op beele wagons Die aandacht ven de g emeeatebeabiren wordt door het R K D er nadrukkeiyik op gevestigd dat bet van het gziootate belang is dat by het vaartstellen van het aantal Inwoners boven den leefijd van één Jaar dat recht heeft op regeeringBoandappelait door de gemeenten nauwlettend nStm wordt gteOKKuden met hen die zéü oardflnpelen veibouwdeo M at herti oiSg op de mJndere houdbaarheid der aairdappdfin welke thans beschikbaar zyn zullen de orders der gemeenten tot 7 October ojs SMoveel moffdyk in gelijke hoeveelheid Toor de beboefte van één weide worden uibgevoerd Hierdoor zal bat voor bomen dat minder dan é4n wagen moét worden geznuideQ in welk geval zendingen van uoburiige gemeenten zuUen worden eamengevoQgd tenzy de betrokken gemeenifae by hare bestelling mededeelt dot het spoor vrachtversdbil ontstaande by zendingen vtan minder den 10 000 K G te haren laste komt Alle schade ontstaan door veikeenl opgegeven instructies komt ten laste van de gemeente die de onjuiste order opgaf Omtrent prjjeibepaMng zal door boveagie noemd kantoor apcedlg nader worden beridbit Aardappelen en de Byksgraaalnzamellng De Jïegeering gaat om met hetd kbeeld do zorg voor de ardappiölvoordening van orta laaid ondw te br ng i bij de Rykagraaionlnzainiüline Naar wij vamemwi wach do uitvoering deaer idee die vel bij de kojdfnidlj personen voorzit nogt op desanotie hioraati ïo vwloenon door den n aMm ini mititer van landbouw Zekfrheld Uea dnïtrnit bestoet dus nog niet Tijd Aardappehae Naar wij vdnoemeB Wordt aan de aardAppoidirogerijen Ui ons land zeven miHiocBx ll Ii aiar liEi p poden toegewezen om daaruit 90 000 tan broodjoeet tte fabrioeoreii Mei batmlp van do Regeering worden ar nog eemagrf miUioeuein guHens bestee d vwr hst bouwen van aaïdappeldrogerijen Broodmeel uit aardapprien Aeax de aardai peldrogeryen ia ons land wordt zevm milUoen HX aaidappden toegenAretBen om daaruit 90 000 ton broodmeel te fabriceeren TAet behulp van de B eering worden er nog eenige millioenen guldens besteed voor heit bouwm van aaidappeldroge rijen Ned GraanfnuraeUng Aan de besturen der plaataeiyke RootnacbKatiholiekie en Christeiyke organisatiee in Nederland heeft do heer J van Rytfwyk adviseur van den miniater van Landbouw de volg nde circulaire geridht waarin cm vooTioomft In samenweriolng me den heer Flmmon vertegenwoordiger van de moderne oi ranieatlee en ik als vert genwoordiger der EoomsohKfliboHeke en Christdyke organisaties hebben wiJ bü Züne Excellentie den Minister van Uindbouw Nijverheid en Han del aangedrongen op bet benoemen van vertegenwoordigers onzer onganisatios in de plaateelijke LandbouwcommiiaBies Zijne Ex cellentie beeift in overleg met de beeren BegieeningiBCommiaaariasen belast met de BiHagnaninxameUng goedgunstig op ons ▼ eiBoek besebttit Z ji ExeeUentle heeft de Begeeringe comandasariaaen oitgenoodigd de plaiatselijke LandbouWcommisBtes in kennis te stellen met de motieven welke hem tot dezen maatregel leidden en veraocbt In deze alle medeweridng te veiieen n omdat meer dan tot beden In breede kringen de overtui ging wordt Vkrkvagei met hoeveel lotig de graaninHuneling is ter hand genomen Bc dring er biJ u op aan ten apoedigate iemand uót uwe ongaoiaatie te wiUen aaa wijsen dje in de uwe gemeente ingeat de I n ouwcommiaaie zal kunnen zitting nemen en u dan oomiddeU k te weadui tot den Bci ai9iii0soonHniearii in uwe provincie naat het veisoek den door u aoi ewe ene in de ptaataemira iiTTr T nrmmlfio te willen opnemen De vertegenwoordigd vwer oiganlaaÜM welke daann zitting naunt sal zich een beeld kunnen vormen van de maatrogelm ten aanzien van de inventarisatie inxanieUng en opelag van graan peulvmchten ca den en aordai elen en aan de goede uitvoe ring daanran kunnen medeweiiien Voort gaf de heer van Bijzewijk eenige wenken betreffende het kiezen vaS vertegienwoonligem Mab f Boter De botorfabnileken krijgen vekelijka eeizekere boeveelfaetd boter ter barer I soliiikking om de ê zooder bon aan uielkleveranolers af te gev i Het is gbleken dat atm sommig fabrieken UeL van miabnUk wordt gemaakt dlooTdatvei BchlllOide leveranciers te veel oubvlng oif de boter aan Qiet reobtbetAwodon lroiu f vonatrekt De boterfabrleken hebben then een aonsicbrijvitigi outvangen dht het pi J gen V Bn mi indk inltekkiiig van dfe guni etige bepaling zou kunnen lïengevolgsibobben daar de nlet a lervexde bote ter b oMkklng van bot Hijkskantoor vooM botor moet U Jven besLiidef Zeepw In veibenjli met de daoiorajtKnt bwHwaaeu onaelcerbeid zjj medegedfllM dat aledtts voor harde zeep een maxkolimpat s la vast i getftekl Scbeeraeep is w l teiMteUar op l na doch een maxlnwmprlja beetaat daarvoor nog niet Vervoer i De Uhiüster ven desbetreffesod schrijven dtf I opgediiag tt aan de dJnctil iurett van poatkontoren rasp aan de brievcqgaaiden In hun gemeenten regelmat ffr telkenmale S500 spoedig mogeliJIk mededeeling te doen van de aiOaondigiizig voh Viervoerverbodeit omdiat thans vefraendisM per paU utpoft nog Vlaak ongebinderd kan mecbdedett doOr o l bedoe eid der povtam eauuien met de vervoer eibodem Vn oirtB vestigt de Minister bij heritaliné d aamdacbi er op dat een besi iMiing in ifverldng treedt wanneer zij is aJJgeiwndigd in de Sitcrt en niet wanneer zij in afschrift 4aan de buDgiamieeeters wordt toegexonden Deze afschriften worden slechts gezonden om de raadpleging der faeecbikkingen te vergemokkelijkxsu Beorganlaatie van de N O T In verband met de reorganiaaitae w N O T is thaiw ook de afdeeling 15 Aovisouie opgeheven en zuHen de werksaanu hedtm van deze afideeling worden oveasewv men door afdeeÜng 7 Centrale De chef van oidoeling X5 de heer J H G van Oveibeeifc is benoemd tot mede chrf van aSdeeling ld Veemian Lederschaarschte Het lodei ebwt neeant toe gt de Uderind Nu aou pomductievermeerdenng kiunnen plaat heMwn door meer gebruik te maiken van üceescbors de scboreoogat la echter ze tegengevallen het gehmik van andere looimateriaien chroomsouiten en u rdding van de extraci £abrica e Wat dit loatete betreft de ertraobfabriék der fiima Wicbewen te Steenwvk zal belangrijk veisrïoot worden aoodat miaschie de vsdie£abrikKuiten hun bedrijf op bescbcidea wijze kunnen hervatten In alle geval aal de leeiprodocie voorai de vlu nge fabricage want die dgena de thans geheel ouderwetscbo methode duurt onmenachelük lang eer wat ver meerderen Met ingang van 28 Juli is de levering van distribuüeleer etopgeset Hieruit behoeft men niet de gwrolgtrekadng te maken dat er g en diatriboiöeieder meer kfc t dan een voorKflngemnatregrf éa nw bet natte en kioade seiaoen aal de dlatrihutie el Maar wij meenen het verbod in ke aflevering van distribotieleer als voorbode te moeten beschouwen van maatrojjelen voor het andere leer Dat bet er met den zoolleervoorraad ndet w rooskleurig voorsta ia af te leiden uit toet feit dat er dooi het H B li tal van consorten voor zooUeer vooral TOche4eer ii pd raden worden De leeibandel kan op deze wijae zijn faken wel sluiten geen diatributieleer meer en geen z zooileer meer bebalve raiescbden wat afval baW n n en dengelUke Hy moet nu don naam op ön bordje maar laten veranderen in hout n nibberfaandelaar De WoUndiutrJe Opheffbig van de WolcommlaBie Naar de Tel verneemt beidiaat het voor nemen bü den Minister van Laadboaw tot opheffing Ton de wDkommiiasie onderafSdee ling Tan het Kon Nat Steuncomité over te gaan De woUnduetrie zal aladan plaats vinden door de rijkakleedingvooniening directeur de heer Herman Henj 6iiger VisMheriJbenoodIffdhcdcti Het Bureau voor MededeeUngeo ta lake de voedselvoorziening meld Hot Rijltiskanttoor Voor vlBWheriJbenoodtgdheden heelt aan de Ingeachrevem handel en vissuherljvereenlglngen bd£ id gemaakl dat tepgievolgo rtai de gerloge boeveelh lutoenen fpurae wW tha nog voor do vfsstberij beaohüdbaar la de Wievering aan de hkadelaare van de reeds goedgekcunle beetoLIlngen voor de maande JuU en Aufustua eenigis yatraging cndorvlodt Daarom wecdl het noodig geoordeeld bot tijdsüp waarop aUe mt dnaveitfe beatekLe katoen dbor devftiriehertj afgenomen moet zijn uit la 1len en dti tltena te bepalen op 29 S teodMV in plaats van 1 September aLs Ld verband biermede kan dese S een galegenbeld gegeven worden besteljeten in te enden voor September aa Ootober Dé BiMHatroom met kottle Do paüfj kottlio uit de opgbvordenïe fpcbepen IxHubotc en TbeJla Ae perRlJiistroom va Londen te Anwtfrdam Is a ia i gekomen bestaat uit ongieveér 8000 ba I Intuawfaen word met de betrokken auloonltKdte onderhandeld voor do toefwijzbig van nieuwe partijen gweoa voor de vUBoherij zoodat zeer waarsc ijnüjk einde September weder katoen beelff td zal kunnen worden voor een volgcèd tijdvak Uooht ovenw voor drlngnde gevall In September nog katoen not dlg zijn voor dan kunnen dMe door midjL handeSaac otUvereeniglng be R B V mogelijk zal di Voor zooikbaie vOorraad giareas dit de aanvrage voldaan wor rjOOBIlAi NomfhitU é ontploffi èij den Msrlnestaf la berlobil Jat de BCTgieant tiotrpedist P fraai Hr M Havik ia op Iiospitaal te Terschelling ita n linkerhand tengevol jfiluk mot oniplojfln smlddeieta de jaaivfik De KaUnetsfermatie I Het bedanken van Mgf Dr Nolens voor d opdraohit tot kabdnefasforaUUe geeft nfeerdere bladen aanleiding tot beecbouwingen Zoo meent de Nieuwe Courant i de oor saak der mislukking allereerst ligt aan Dr Notens selve die als formateur niet wenschfae zitting te nemen in het kabinet Als dr üolem de conae pientie van zijn aanvaarding niet aandurf bad hy de 4q dracbt niet moeten aannemen Er was niets dot zich te n ean aanneming verzette dan een op zich zelf zeer begrijpelijke tegenrin Maar die tegenzin had dan ook de aanvaarddi moeten beletten en kon geen reden zijn om met de eer der opdracht te gaan strijken maar de anderen te latoi zittm ibet de gebakken peren De Mee dat de rechtenzijde in de behoefte aan een ministerie zou voorzien is hiermede van de baan De samenwerking toaschen de groepen van redtte is met steik genoeg gebleken un de zware proef die met haar genomen werd te doorstaan De overkomet van Jhr Van Niepen onzen gezant bij het Vaticaan is vergeefflch geweest en ook de heer Ruya de Beerenbrouck heeft de zaak niet aanerediirfd Verstandige besluiten dunkt ons want waar bad de nieuwe premier het noodige gezag vandaan moeten halen indien bü niet het noodige gezag had om door hem gekozen mini tow rondom xidi te versa melen Er ia bet een en ander dat ons de gevallen iheelieaing doet betreuren In de omstaodlgbeid dsit tot een parlementair ICabinet sou zijn wedeivakeerd lag veel goeds Een Kabinet van rechts door het bezetten van de kleinst mogeii ke meerderheid in de Staten Generaal bot gematigd regeeren gedwongen zou het land niet in een onnoodigen partiijetrijd hebben doen ondengaBn Het Vaderland ü van meming di bet tenigtre ïen van Dr Nolene er nog niet ep wijèt dat de vorming van een rechtach kaUnet in hooffe nuute onwaarschijnlijk wordt De Kroon zal nu weldra sooals wij verwachten de opdracht tot formatie van een Rechtsch Kabinet aan een ander ata tsman van de Becbterzijd geven en de oplossing van de crisia dunkt ons im Keer nabij al willen wü gaarne aanno nien dat er veel tijd is moetm beeteed worden om sommige pereonea te ovenw den eventueel in het Kabinet zitting te nemen Maar dat sUn Juist de personen die men hebben moet wie in dezen tijd too uiterst beluet ts om minister te wor d i is voor ons de ware broeder niet om t bet happig weeën daarop niet refcent ftiet de rwaarte der taak die slechts uit epoffering in s lands belang moet wonden aanvaard Verder zou het blad er niet verwondend eter zjjn aie formateur uit een der Pnoteeta t die Coalitiepartifen wondt aangewezen r de Kroon en ml bet ook wel aan de eomBche mannen die achter do groene afd plaats illen nwnen te roerluen we dat er naar geetreefd is geen orenoo ige gevoeligheid op te wt ciken door actiën tot het mini t rambt te roepen Wat formatie betreft lü er op feweMn dat d i t o peobUk er nof gee nieow for Duteur Je de Xzpoii heeft vel d n heer Da Savomln tohnun ultgenoodicdt maar d w heeft bedHÜDt bet UttUMwr i beel eens zijnde met dan heer Nolem dM de formateur ook mlniater pteaUeBt moet tin H et Huisgezin r Jc Mgt Het kan sljni dat de beer Noleoe in zijn opzet niet la geslaagd n dat dus een heel nieuw man met de vorming v n een ministerie van een andere samen telliiv dan dr Nolens kh die gedacht had wordt belast Moor het kan 66k aijn w deie verunderstelling lijkt ons voorabaada Yitarachynlyker dat dr Nolens met zijn taak is gereed gekomen dat i wutreot de keuze der mannen voor de v e Bchillende porbefeuillas en omtrent de samensrelUng van bat xegeeriogiapngmai naar wenaeh ia geslaagd dat hÜ hianuat indiea hiJ ooala reade van den aanvang verluidde niet persoonlijk in bet kabinet weoisaht ritting te nemen xijn taak ten inda gebracht acht het reeultaat zijner banweüttgen aan Hare Majesteit heeft meegedeeld n deze nu den aa gevesBen premier de defindltore opdracht tot knbL netsfonnotie zal verleenen De Stle htsche Courant a r oordeelt dat Dr Nolens niet de rechte man ia geweeat voor formateur Dr Nolene h i veel 6or mooten inzien dat de vele moeilijkheden niet oper hem bonden worden over wonnen niet meedoen aan de veroa de heer Nolens wellicht veel naar Unka heeft ge éi xear stellig spreken we uit dat de heer Nolens zoo i beeft met aan H M de Ko ontheven te wcodeo it om een Mimietêrie te rot hij niet na sooveel w dcen dat 0 K ilp n M een ander ataatema zal viiden berijd is en beter J esdiikt opfde tfulk van £ iabinets vormiiiifi op zich te nemen Het land moét het weten dat redarfs ller mln ipet onj ia tt ge gen ia Bngeland heeft I een onderhoud Van Kol naar aan i Ingielscb nisplan wana er weet volge een uitnoodi ipr ng over den feraitte zou dlat nJiet ijn die zou op dit oogenblik weinig nut afwerpen meende ds heer Van Kol Wat bet ooeenbUk betreft de Dultvobe eoclaaldemocrate houden nog altijd vaat aan de giediaohte van een verdedig ing oorlog tegen de ÏMnkiredsungspolitiek en weigeren debat over de kwestie Elzae Lotboiringen Het mültalre standpunt la voor de DuMsohe sootaol demooraten nog steeds van goede beteek ds Doch wd opmerkelijk is dat de In obten van de VorwfiiTls zloh wijzJgen met den mlUtatxen toestand Indien het tot een oonferentle kwam zou editor do houding van Dultacblond te Breet IAtoit£dc In ïlnland en te Boekarest stc geaoeg voor debat geven omdat zij In strijd Is jnet hei memorandum van ötocMiolm dat geen annexatóa of Bohadelooeiat ngi wilde Gunstiger acht Van Kol de houding ven Adle den leider der OostenrIjhiBohe so ciaaldenioionten wlene opvattlaig dliobler bij de Entente staat Een conferentie zou niet slagen als de meerderheid der Dultaoho BOGlaal democraten op baar stondpunt bleef abaan Edoch do beer Van Kol acbt de territoriale kwesties bijzaak Want komt de vrede tot stand en ikrijgea we sto tenbondi wordt daarbij aan de nat4 p et zelfbelsohlkklngsreciit toegekend dan geraken ai die kwealioe vanzelf van de baan z de bij Op de vraag rf er f eon ander middel wals om den vrede te bevordarra zei de heer Van Kol Do pauselijke vredespogingen aijn nfet gedaagd Itfe der Internationale soela demooratle evenmin doch naar mijn overtuiging ligt het op den w eg der NederlanAsiche regeering om den moreelen moed te hebben een aanbod tot bemiddeling te doen in Ieder geval acht Ik het pllobt van de Nederlandsohe regeering om Ach ean te bieden als betnUBdelaareter MIW4IDB wmaoBTaK De ChlBeetBeomoord Indien Wt e l M een tolk te vinden zullen de twee gewonden wier toestand barredigeod iM aan een verhoor wox n o ndöT worpen De toe twnd van Pang Tolk düe sleehts een mosleek bid opgieloopen Is ajles ns bovtfdfiig nd zoodat bij wol spoedig het zietlmhi s zal kunnen verlaten De tweode gewonde Sohoung Kok 1 er ergvjr aan toe Deze Hjdt nog hevige pijnen Hij heeft verklaard dat bij Zatorda mddag in de loods op de IJkade on vortkocds door oimlge Oh eezen is aemgevxUaiï on met oon hamer iwworkt Weerom dit zou geschied zijn daarometp liet hij zich niet uit Wel noemde bij efvAge nam n vm Chbieeven die met iJangLmtaok die reeds giavaingen alt dit werl e zouden h ben verricht Over hot ailgemeen bobben ook deo veth ariJngen niet vec4 licht In deze vreeeelijke moordzaak gebracht Vast stolat evenwel dat versohlUmd personen aan bet misdrijf schuldig zijn en het laat aich aamien dat binnmkon nog eoTAee CbineeHi verdacht van madeplicibtighcüd zullen gevangen genomen worden Tegen den smoKkelhaadeL Tie Nederlandflohe Boearcnbond aldeeHng Haarlemim in£ii r piiIAIoeert de volgpnch aankondiging r Hot bestuur dringt er bij ds laudboüwwi met anjg op aan aieb rttaoluut a onthoulea van elkea woekereodea snwkk elhaindbl Beleeld raoekt bet ufwe m d werklng om oen rejotmatlga eu goede distrlbudo van onze eerato leveoabeboelM te bevorJorwi on te heipao kigaostraflon akm uiMii trv als zou de jkaerenswod niet anders Iwetoan dlw uM Op wlnstbet ag behiBts HgOÏSttXl F ui voor êilm en allen vnor e i de vooral in onzen beoArdoD tijd tegenover elk medKAiurgier In ons dierbaar vaderland Help ons mfverbewrUlke mt kelaan die ook Kn goeden fi naam van den etvvoUeo lawïbouwer in A odlot brwigem aan do kaak Ie stellen door ons zooveel n uw verinogto Is op fle hoogte te brengen en te houden Van hun onwaardig geAoe om hun bet loon hunner waardig Ie beawgen Een goede vaagat Door twee reu UiiteuTa Is gM mor 6i AmetOTdam g rreetioerd on naar Ro mand oviarfiMtJvht do grooihandelaW In lomp u 1 all Vfvdacbt van h 4l Mr van een aaniE tiiillij kte partij koperen kranen enzv gestolen in een biarbrouweflj aan do Roerkade aldaar BIJ do in Yorband inet deae ttak bij J gjhouden buïBzooteln kwam de poMtlotevtina op iin hoogte van en plaats te hubban frauduleus vervoer van goudgi rrao AmB 3idain naar bet adrea van g Mm den J Da Wvoeïrster ean sekera julréun l O w oonadHtfg te Amsterdam werd mede bij M vttIaton lvan bot station Oaieval In het drcna van Haj Bij ifo voorvteflbig in hel Üreué Ha genbeoR 10 SoboviwïïngBo Is gistatavctid le be4irek kelijk omMs ongokik jkebeurd Bij hot dreseiuuraanLÉ van dfn pikt Rl i j jij jj ig tnabebi ove Iwt hoi Deze lij er dli i46r S wade reetib dr taeur eenw loofi de nagoilë drlo lievj blo londen vorobt ïiMcten hoAr Sawade behiMd ecl er zijnonge kaïtmte eb W fe oö t jt j ge iei n tOp een af0taoi te houden bij door het jbtoedeo haHtnutU wist hij ond daKroiwdo to van bet puUliek do wool te ver ptodoetatl op khpa di liet hóoAl èi het loosob dron mk in JAmsterdam d Hnurmlaère In eeoi schrij viqb vestig het Jf9Muur v den Haogsoheui Huurdersbond del aaotdacbt op xa meuwo madiieo om de uitworKng vai ido Huuï coma BiBflfewet to Verijdelen ten bal vw don buiBbaer Kbb verhuurkantoor boOd een woning t huii tuin voor vierhonderd gulden afaeirs echm ouder vooawaaide dat de huurder efirOt vijtlhouderd gulden mo t geveu om het wuis 1 iMeia opknappen Op de vraag hot m te mogen bjfirekken zoüals hot is kreeg bij ten antwoord dat iWlks met moohti In leder g vaA ommm arA vijlhondidnl gulden gestort word e I o Se vooraitter penningmqeater van den Huunleo ebotid kreog op zijn vrafwbij bet vfiirhuurkantoor in quaieelie hetzolfae aenaanbod Op zijn ver soek hem éea naam van den huisoigc iaar te noemen ten éude zich mit hem in vijrbindmg te kunneq stellen om tot ectn ovefOhgikoniet ie geraken kreeg hij ben antwoord dat de genaar niet genoemd wilde worden Tofsn bIJ do opmork ii maakte dat hij het een Vlea aakje vond en als zijn meening te kennen 0 i dM de verhuurder verplicht is zelf hot bula te laten opknappen werden de antwoorden van de dama dfio hem tó woord au nd eenlgsKlns verwartt Zifvond het in t gedioctl niet g daar door de stcrdng van de vijflionderd gulden de huur Inplaola van de door de huurcominfi 9 loegeffteioa vier hondwd gulden bij b v vier jaair inliuren s aohls vijJhopderd vgf entwiintig gulden s jaars werfj Twee uren na zijn bezoek v et voefde zieh op ijn verzoet weder Iemand aan het verhuurkimtaor In quaeatfe doch kreeg op de vraag naar te huur staande woningen ten besc held dat er afamluut niet te huur was Do wtmlng was dus neker pkrtselingi verhuurd I Do praotijk oit ontduiking van 6e wet moet door vorBchiTlf nde kleinere verhuurders en bouwmaatsobappijcn needs eerder zijn toegiepaBti Ais verhuurkantoren zich nu ook daarvoor leeoon wordt de poaide van den huurder ondanks de wet ftog moei NjliKr Cloedko leep Aan ieder huisvader te Haarlemmermeer die tem raadhuise de geboorte van een Jongen mareadburger of buTgere komt aangeven wordt voor een Icleln prijsje een atuk heiM ïijice kwnsOMtkieep meegegijven In dezen tijd e welkom ardket DaUng fmitprtjaett Op iHlIe veiKngcn lo de Betuwe zlja de prijzen van pruimen appelen en peren deze week zon beduidend toruggeloopen voor sommlgo aoorten met zelfa meer dan 100 pGt De vffkoopera bobben dan ook gevooligo VerlieaMi gleden De terugtgeng deff priJBMi moet goeddeels Hggen In het geringe voorultzi cbt op uitvoer Een nieuw Tinbertown Even bulten euWBiden aan Oen Uars sumor iraatwegn 1 een berakfeenkamp verTCTim bestemd voor huisvestlqi en verpleging van 1500 Engelecbe krijgegevauganon die over H dagen worden verwa ht Het geheel ie in vakwerkbouw nltgevoerd 00 bevat ruimte voor hutevestlng van 1680 man bet kamp zijn see daaploodatn reoraatle oraatledt theuerzaol eetiaat keukent badbuifl kantoorldkaal vn hoBi aal Een oa a ndiv ia c itrlBch verlicht Het lag tn de bofluollhi alloR centraal te v warmcn maar tengevoJoe van ibrHi aan materiaal mooat dit tot kmiken badhuis ecAaal beperkt blijven Het hospitaal bestaat uit een dokriorskamer waohtRamer twee ziekenzalen e c voor 16 patleatm badhianKr verpitangMenskaniiertSe enz De loadsn f Hat waa eektar weer eao uttetekindo oafwlflV die door ean jrÜ t Ir fc publiak OiZE mUAOLOOZE OttNtT De groots lUf la het Wegiea Nlnve Fratuche aanvallen op eea 25 KJI Crait door d Dttitsehera afgealagalk Duitseh l g wtari ch t BERI IJN 21 Atw Oltloie L hn i groep Kroonprins Rupproofal Bij Neul Berguin Uerville en ten Zaldea viast de Lya slocigen du in het voorterrein aohtorgelaten infanterie aMoelingen herbaakleItjk de partïeele aanvallen dor Envelaohen af De niaobln ereren on de artillerie berokkenden den vijand aanalentljke verHeaen Aan belde zijden van de Soarpe eabe noorden de Ancre li atterte gevedhten I snsroep Von Boehn NoordwcetsHJfc van Bvsyo atoes eeo uit gardiv NederSakalaobe re bnentett baetaande dIvWe die edert 9 Augustus op de heetste puiv len van den atdjd beeft gevochten vernieuwde sterke vgaadalljke aaavallsn af Aafivaêlen door ona la d vijandelijke Ibdes eaderaomeDi leverdeo gtMmagiBiien op Tuasohen da Avre en de Olae nam het ar lllerl vmir In don uuniddag Met gewekK kracbt toei Aap beide agden van CrspoNumeevn Noordelijk n Zuidelijk van LaBsisDgr en op de hoogten ten Zuldweaten van Noyvrn ihttng sle v and mMwma Ie aterk aaurallend ffnaar voreni do aanvallen werden oobter in oo vuor en door onian tegenstand gehrokeih Op bet geveobtsterreln tuasohen de Anors en de Ivre w di6n door onie troepen sedert H AugoKita niéer dan 600 vijandelijke tanks door o vmir vemlatigii TuBa Oben de Olae en de Alsoestjngla teren de sedert eanifl d 0a verwÏMhtte en op 18 en 19 Aub uMii nat sterke aanvallen Ingeleide hernlamanle pogtogea tot doorbraak begpnnen Nai een aeer krach tig vuur vleflmi fïansohe blanke en zwart I te troepen In diepe geloderen In dea VToegRH morgen over een frooHireedle van 25 K M aan waaa bIJ zij door tafrijkege pa lserde wagens werden ondersteund De FruMtohra drongen once vootrete Unie U om Tagen den nMda w a de anrte vijandelijke stormloop th onte InfantertoBtelllngm la da tlnie Carlepont suld lijk vaa Bleraaoourt Vec ponln Poawiieni gebroken Kraobtlgie tegenaanrallm van Dulteche Jalgwregtmeoton wierpen dett A bergrug van Jvivifpay beatormendea vijand op Bteuxy terugv Tot In den latan avond aetten de Fraosohoi bunne verUttorde aaovaUen voort Zij werden over bet gebeeie fconl in het vtmr oneer artillerie on gedeeltelijk door oase ti pRunnvallen gcftiroken De doorteaakpoglngen van den vijand sijn frote ontnagaeJlJke lar abMkw wa nlng miahikl De vijand leed aaar aware verUeien Onae vvobtvUegefe hatUea Uj het af laaii der aanvallen een werkiaan aandeel In naditelijke toohten vielen on e bombardcervliegtuigen den In het aanvala terrein 4oht opeengedron en teganetander aani op de spoor ca amatvegea wer den net auooes bonmen geworp eo met anUnagewaerwmir wvden ae beBtookt H H da KonlnglB Mea seint ons uit Apeldoom da H M de Keninglin hedenmiddag n ar deoEaag Is vertrokken BuhmmB B Naar hot N ir d D verneemli liec voornnm een afwmdtflljke commtsHie sanHiu te stellen voor hal afnO ima vau htt eindexamun der Kijk fl B ycholeo voor do jongelui die b da laat ato weken zioh aan dat examen WbbenlooEtdtt oottrekkvu omdat zij door da dpaenaobo griup werden overvallen IMt uitgaiMd examen z l vermoedelijk lal i Hmc en tn da eerste helft van ISeptamber warden Wfgepomeni Telegrafisck Weerbenrbt Verwaohltog tot den volgenden Hag Zwakke k4 maHige wind u t Zuldelilke ndhtlogen nevelig tot haU ol ttebl bè weUct weinig of geen rsgen lata warmer Q er leg ADVtaemsxufi 1 I RDLUUiAN en H O TiVUM UAN HomWAN in feBBJa ru M ffeboortt nn mm DOCHTER Qatik tl Aufaatoi Itlt MM K0STEU 08 BUROmffiESTEK WETHOUDERS nu OOUDA l nil a Mr MCMnetiM lua la I i nu S3 m M Aur K m bi No 367 nn hM t v namid4eleab kj nrkriJgbMr nl ya 1 K O awihpiwm 37 cMt of iMo ilw voaiTMltg 3 K IcMne rdMiixim 31 i alialiikwd bIJ dot inlwlln iWMnila bm hMA at MMnpiM II dat iMigMaiduur tw boa No 7K 1 W1 H m M Ao IC Owido 31 AuguMw 1918 BiugMiwewir ai VtHboakn toanwMn ULBO j mm He Aienuril M VAN DUtvatnK