Goudsche Courant, vrijdag 23 augustus 1918

Tt twoi Mn bMl n W il WEILAND iidtr d t Bureau tot PuMrciteit van jWeÉéuschapi efijk Nieuws KeiÉert lraobt 1S3 Amaterdam Lelie raolit 30 CURATORIUM gMohlkt or tuInlMd iRMiitt BOSKOOP Bri rtM Counat Gouda 2tM itnn QoudKbe 12 MK if W JécorafttI Oud Advocaat in Nad Indii H J CaltcolMi Builende Ui Ged Stalen Burlemeeiter tan Edam en Schoolopaiener Si OMTltd Oud Rekldeot van Temale mmiidrfiiiM ÜR VeeJMMidm Stolwffk Zij dia ft bBifrt Huinlachtinten wantchen Ie do a moetew Mf Oddefüeteekmde voor 1 SEPTEMBKK op da liiervoot bnclUkliur Icalcldo formulieren aaavrafen does Pormuliereo hiervoor zijo Ooadardei en ZatardaiaToad van 7 lot 9 aar verl ri baar aan Iiat kaaloor dar CDdparaltave Landliouw veraaaifinl ONS BELANG Alia Tori e aaovralaa voor Huiaalachtinjea ai o vefvfl soodat ladaraaa opnieuw aan maat vratfen VMr UI RUMtMloU raar Vae aa Paardao H VERHOEP 2a 4 24 Saerelaria Henri I Lid Eerale Kamer a P mw Sshoolopilenn f t RMyMalnri Ood Secretirii dealtra l der Rijkiveraekerhi ibank W N Wlatenliovan Gep Luii Kol O I L Amerifoorl StcetUins UE SCHRIFTELMi CURSUSSEN Onder leidini van 80 bekeildo learkracljten onder wie Joh Boumad Directeur eeaer Hand iicb ool Mr br i ei ite4 Directeur cenei TuehUchool Jhr Jan PMtk Journaliit Dr A A Fokker privaat docent Univeriiteit Dr A J M Oadontta laeraar H S S P H van Okstel ieeriir Haiid lncbooi Prol W C W OHmK Hoodleeraai Univeralleit Utrccll Dr A IMtMnt a oud leerakr Gym tiMluia Sr J M Hootvllat privaat doc4nt UaIrMiteit Dr C Huyittan acconnIdW ea atfdere fflaaaea van naam 20 leeraari H B S 7 Mra ia de Rechten 7 IMealeurai 6 aecountanti 3 arMea ene abtden dWr nkii teorlaïliMrd Bie r dn 4M KkrUtalIJka aartuiaa o m Redactie i Telef Intens 545 DBBN8CH l400itSeH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNllE NATUURKuNCir WBRKTUIGkUNDlf ELECTRO TBOIM TEEKENEN f bouwkuniIe ALO ONTWIKKi LOGICA RHETORICA BOEKHOUDEN HAI OELSCORR ADMINISTRATIE BEDKIJPSRECLAME ETALAGE OROANISXnS BaVRSTECHNIBK STBNOORAFIE iiSCHOONSCHHIJVBN NBDERLANDSCH FKANaOH DUITICH BNOBLSCH ITALMANSOH b 8PAAN8GH ZWBEDSCH tOflallIlnc PM brial voor alia axaiaan4 voKf UihlWMtii lt M m MilKVW r A1 LB ictaa LiO an M O ALLB practilMl MIW fW l mi l W tee fft rtrtH Mr In ila ReoMaa Oamaanto AdralnIdtMttd A Mta iAMMatnnMiand r i wlljar Boawkundlr Oplichter an tialfaiiaar OpMcWtar WattMtaMr B 8TODIETECBNIEK STAATSWETENSCHAPPEN 8TATENORDE zwakte iJbkte of pijn kan blijven JOHRNAtMTUai GEZONDHxr MEfi r OOI BST L MMDSofnonik vaxaaTEMiMs VbO I N OQEB Tro de owücennii van het Duitflche le igwrbencht gaan de gwal eerden voort terrein te wlnneai TusMihen Itfata en Otee dtoan ze langfl de Ihvette zyrivierje van de Oise van de uit mo ndin ai tot aan Ëvricourt Beoosten de Oise hebben ze hun Unies tot vlaMt Querzy geschoven Tusechen Ailette en Adsne bemttohjgden de Fraaechen St Aahin Bagnoux Epagny Rieuxy Vaurezia en Pomnuers Het materiaal door de Duatschers tusedwn Aisne en Oiee in den steek fela en 16 asnzienlük want s dert 20 AueuBtus EÜn meer dan 200 kan mnen gesteld De Ëngvlsciien hebben AJbert genot en Van 21 tot 22 de er hebben zJi meer dan vöf duizend gevangenen gemaakt Mem belhoeft maar een Mik op de kaart te elaan na dft tötóische beteekenis te begr jipen die de val van Albert heeft Zij is een stoot in de flank van s vgands t en stand benoorden Tblepval In Vlaanderen ruklffin troepen geatsdig en tsstenderwüs in de richtin van Bailleul Bdle op Een telegram uit Ftorijs meldt Al is het Duitsche front niet doorbroken en plan dat de Duitsche generale ataf ons itoetBchrüft dan is het todi aaaiaienl Jk achv tenut geteacht Buitendien wordt Noyon emetig bedreigd ïloor den vooruitgang van het leger van Mangin en de vorderingen van het leger van Humbert Met Laaeigny dat z hardnekkig verdedigden hebben de DuitsciLers de Duit ohera den spil van bun verdedigin atelsel inisschen Oisne en Somane verloren Door de verovering van Lassigny zal die van Noyon aanmerkeiyk vepgeraakkelÖkt wordeai Een i nieuw gevaar voor den v and apruit be I noorden de Ancre voort door den aanval der BnÉsche troepesj m de richting van Bapaume waar onae bondg enooten een voor uitgang hebben gemaakt welke hen heeft t rugigebraohit naar de slagvelden van 1916 AJdufl iheeft Fooh bewezen hoezeer hy zü n eigen strategische qjvattiingen beheerscht Nu de DuitBcSiers niet meer van een elastisohen terugtocht noch van een overwinning der a hterhoede of van vrijheid van bewe ging kunnen spreken om hun terugtrekken te verklaren ontkennen zü het feit eenvoudig Het Duitsche raiddagbericht bepaalt zich er toe te ricemnen dat de Franschen op zekere punten in de vooruitgeschoven Duitsche linies zijn dooiigedrongen Het avondberieht is nog wnderHnger Het zegt dat in Vlaanderen plaateelüke gevecht Indien laohtff hst ga d a ei msgijU oall aa lljdl attaaaat a Toottdaraada rial Uaadamaaada of TarUaa raa kraaktaa ebrulk dan bijigda lUINHjUtOTa LBVBTOOIN Oil ia eea aeker leaeaimiddel drilhlaldar Sacrata rli Radactaitr anii enz 873 IW Curcut Mh Vddi b t Aers eeni szlod gevorderden meergevordeliden ea vergevorderden Aai iMrme methode PerioonL UJIc contact tuaachen docent en cursiet Ultiteiund c rrectle itectief en individueel Billijk c nniiUii n v er gcadm Icunnen van onir Studiefonds prbfHceren Oacd r it t n wie werkt slaagt Bun W rl rS f4 25 8 2S iootitpijn o n klHakardfa Hoofdpijntablalleo ÉHMUtrai koker 4S aa m ceu Belinneada HltlBSt ko dk id Naam ANOIk boilboni Hl Dooa 35 en 70 cl Veranderde 1 0a lucktpljaaandoaninlen bronckifia aIaa iHorauda boeuprikkal boeal b oodea van daden alimeda ktakaliimhoeil bi ktadotea I Gabruik dan ANQAaiBOOr Wmgmim Par flacon 1 4 3 U Ptieiitnatiek h Hamcbupiin püa ia d I ledemalen ialuenw aaa esickla ÏAÏi JStóa e KliHi Per koker 60 Cl 3 k f 1 70 KefilpP k kaal opleaaua amaadalan pijn bij hal aUkkea Neem Milahardlt aLOBIN Ubletliib mmmmm Paidooa40 3d fl l0 Maagzuur aaa 4raler opriipinf aea eetlnit a iflTeHerln MDakat i a MaofUbleden HM Par koker 60 et 3 k 1 6S Gal en slijm ilddia diMv MlMoMrMJMtMn lablellaa Daaa ublalUa al a bloedanlvaraad ra elea den aloalgan Par dooi 40 3 d 11 10 nenan tabietten llaU Terleerbeia I laaanaaafioiloiMrekkeod iPerkokerfl 3k l2 8S Overspanning onm UhdAeld alapeioofhaid eJaafdheld Ëiemeavreea UaakMdI a ZenomeblHUl Pat kgker6llet 3k fl 70 Adviezen inzakei Biin e wfc twe Yatr noilofs irHiMivgrn mag mtn de iniwesmnte gratui brochure e h boOtdèH van 141 pagina Min mrbinit tilh hkr Mftót niels i Zeniwzwakl ni tnHerstelkBdn 1 auliii Mi I i atii Abonneert J op dit Blad GOUDERAK DAMES II FUcra t Dsplhi four vernietigt 5 onmiiliJeliyk t overtollig haar Advertentlltn en abonnementen op dit blad worden aangenomen Ioop VtEGSEEKT Goudarak aatagerioht handon enz onschactelgk zbUa voor da teerste huid Vraagt uw kapper prijs f 1 80 2414 12 lONE MARCH Naar het Sdwtaah na 8 R XOCKETT veruald door I P VESSBa INE VAN BOeSUU tMnik nciwdaD 24 Daar vsB nergena een plaats open maar böhajve haar naam werd overal op geschreven met welke sn hdd zij het kortsohrtft echreef waarechijnlijk om inlichting E e kunnen geven on overal teefcende meo er bij aan dat zij op do eerale de beeie machliie waar men haar had voorgeaet lang niet oavwdteneteiyk schreef Toen choot het haatr te Uanen dat In de advertenties van de sohrijfmachfnes die zij dikwijla met baar vader hadlnegegsan B Is haar de aankoop van een maohlne was toevertrouwd altijd vermeld stond dal alle soort aohrijftaaohinewerk werd uitgevoerd door dé maatoohftppU Zij vond de kantoren van 4e OtqïEèr en Arlington maKtaoiuapplj In een nieuw g ebouw bij het Oostelijk gedeelte van het Embankment Een eenvoudige plaat op de deur g t AQ dM de Gopher en Arlington MhrljfüMUïhina daar kon gekocht worden Binnen werden wm twfnügH l maohlner van vereohilleode typ door Ijverige nwtojee i Worawn A Vim Kralinosche CEiriGEy RIJWIELHANDEL Varkrllakaar b da Orahkerli A BRINjKMAN ft ZOON Markt 31 GOUDA miytiii6EN VAN RJUVSPinmifOEIITEII iMalMnM Un valgoliMts van iê kaa van mlntians 4S tlo stofs M onuiac 3W aarH f raaeoi per post f bq klndacea en Noem BNVAN oacaahaahoaa i i doi a MA ad l Lat bU kaap op den naam van den fabrikant A MUNBAXDT Pbannae Fabriek ZBIST Bij Afolh aa alia DanilMaii talMbMjdfton Ciooi M ICfi Tï fe p T rkadnWaddlaiTaaa A t J I Hviiwj Hvnvranrt J ▼ Ocsmp y ttolwlili B Naui l 1780 96 VERHUREN EN RBPAREEREN NIKKELEN BN BMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN STALLING VOOR RIJWIELEN Potanettstnuir lS 17 Rotterdam 1956 10 Een l letne Pil 1769 IS kka dikwijl een eheele omkeer ia Uw eilel bewerken De Laneerpillan ven Apotheker Boom abiverair het bloed verdi vea ovenolll e ai ef iiijm en bevorderen een oeden iloeijan Mei ile echter bil aankoop oaowkeutij toe dk U de eehte pillen krlMl Elk dooeje moet vboiaian liln van de haadleekaaiad Firma A To et Var avau abadt kallrakt lOOe ataka iaaUa Bat lr a M Boon Prije per dooeje 25 ea in de meeite Apotkakatt en l roiiRte Goude bij ANTON COOPS 3 Ooedkoopite en soliedite adres voor Meubelen ala Talab Kaataa BiMattaa Stoelaa aat laar aa placha Vaaraa baaBtaUaa WaUaa aaaaU a akaa TkMtafato tplasato aahttdarliaa a aas ir Bpaaiaal adraa eaaa aa alalaial kawaUikeaianaa 2 OUT zum tBMniurm üMWiiÉiiiikiii tafc Raitonlaüi MOM KRIffiNWOUDE XdvCHantiSn en abonnementen o i iflii blad worden aaagenomen Moor BdTkenwauda Dorp door A BOOM Bevkenwoude vMa BafkeasMMle Aehlerhoek door 81 Au en 1 BpftUaealaa to rannabtmiawtai aa af l a la nr ttdSttlMllt I ate ad Mie lJ ilMMfll liiindli Smiin fci iffi f gr DSA T koofr of te huur gevraagd eea Fabrieks ektrw ot iéüntm in te ricltten ptireeel ifret fll tlt WOONTHIIfS liefst W eHcaar gelegen aifif d1fi vaarwater en ontgjBVing spoor BHlvtn ondtr no 2001 Biiriatt Qoudsehs Courant QoMlt M Adv€lrtenticlmrean va Ib iysclie Envut MAMT 31 TELEF 82 bworft lie plmtriiK rab AfiteitTËNllËN fai N arlandioM en BuHenUodioIie été weebUiulea aii andere imri MfieIU n Mr huimncnnal varv ëiSKHK iMKte vo K ftw fudWia UHèHtiuiett Wttrdani GHAIW vamtfekt Maar üi Waii t ni ia ei t w t tüm Meuliet en i iw efaM ii mrM a A s fr A He btite arUlnl voor het wryijen VM m iibe£m ea linoleum Is dan dë bïête bui wa ia het gebruik Koofit één fieséli 4 S R A en 11 iinoWi Waar niet verki nteli aaderg gebrulkeni dan de viaeibaiie meubel m 60 gbaar wende meh teh t tt He Yen omstileken de tirmaQrosiier In Koloniale 1 Spaansche Hunters past f Nol aoa kort eMen hedfi d fÜMtiicle ÜHtf uut nnWe ie int lléd a ni ea ntit MMt M M TtmMMriif eMIhlrid ma alcb beea Mtepaa aalkH MW alatMoMtaiiamtaka Da Spaaaaah Ol t Khijaa eea bijaoadar fcaaadaafdil aooH vaa iafléanaa la aijn welka in da oaraM plaata haa aaataat die hoeiten verkouden aija of keelpijn hebben Niet aelden ontitaaa dan oatiuMltlM dar I ehfwegen met de daaraail vcrboadëa gavatair ïwt iottgolititekiag Hoeveel dn e leveaa wa id aM Uarditer met reedt af f flliedefi OeheMt Uw hOMtt adrt aial vetfaludea la worlani Baap TaBdaa iiaa een fleicfa AMgsiroop en DtCÉI er iederea datf wa pa r lepeli vaa in Priji per ffflcon van pLm 3M fr f 1 2S ▼ pl m 5S0 tf t 2 2S an a plm 1000 f 3 7S AloU verrlfrïjgbkar Ehlcbt rooden band mat onse bWidlc k nfiiK L I AKKER RottefdaK iM nraiada miAénüSdiMl vinir fitonda en omliggende plaatsen Aaagtrtata ka W i Mri llar V MMl aka kolaa U a OraTaahaia Oo lK kenrd bij Kon Bübl M tutfi 11 No 4B 0 d ldliig tol tfostaiiiièr Oiiiipwiaa ass LsMrarasa M iignai Mr a la IWfll tl IHflI HhV Bnlf H ITHmHH Oaaekanllt eaiflaalat raa Oaawa 109 aaai OammM mar riek alaawa lMrila aa Oir DmM iUIWBLENOOOüN o 13780 576 Jaargaa Vrydag 23 Aêgustus 18 GOMCHEWMIVT VERSCHUNT DAGELIJKS I Ti© a w s © aa dé d v© t©3D ti©TDletd voor Q o cud a © aa OaaOaStxelcojo ABONNkiatnsPBUSi par kwartaal Lsa w rTTT Craaeo par poat par kwartaal tXM aial teakaaUad Ufc l u H i rïïïïs zt ïssi rsrïLïLr 1 1 iwal MJO alto r ri aiaa fMbSLi STTttaf hli BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN niauoNitiii o ih nngMflaa M Gaama adnrtatllB aa tasaaowlaa ila i a Oraota Mtan a taaan v Adratintih MMB mnta lav ijMaiaai MiiniffUfKm m Ma AeaaSa ll IMIMniJM0aHt 4 M b JI alha ii al w fassT Adminiatratie I Telef Intare 83 ni t Il II rr 1 T i rinnn Bureau MARKT31 GOU0A boord Jlep op 10 Augurtoa op een in jn en sank w ardoor 19 mewKnenlevens verloren gjng n H0t Frwuwhe atooiiMKhiB Balkan van Frankrük op weg iH r Cèreica werd in den nacht van lÖ Auguetoir getoipedeerd ensonk binnen efin minuut Er lyn tot dusverre 102 opvarenden gfli d i In den nacht van 21 o 22 dezer tf A de Duitsohers Duinkeiken met grao Jpf berprojectielen g t wnbard 6rd xevwiT rgers werden gedood één gewond Het at Pet Tel Ag meldt aan he NoordKaukïifiieche front heW en wQ noordeiyk van Tsarilsyn h t dorp Pesta en a bezet waarby d t g ï artÜ 10 machine geweren verloor Volgens bet laatste nieuws bezetten onze troepen de stad Derbend Officieele berichten van het Kaukasische front gewagen van de welgeaindheid der bevolking jeigwis de sowietregeenng Het vlot best met de mobilisatie van boeren en ko zakken Ze treden vrijwillig tot de roodo garde toe In omse afdeelingen heerscht v oorbeeldig tucht Terw l onze troepen alle opgevorderde artikelen betalen vemielen benden kadetten levensmiddeMnkels wa i4 tj te eetwaar en geld rooven By onze officieren ia menig deserteur die uit het kadettenleiger is gevlucht Uit een en ander biykt het gefcrek aan discipline by de contra revolutionaire strijdkrachten De Engelseh FraiïSche troepen die iwch mot d Tejeeho Slowaken wilden verwni ren hebben in de richting van de Onega een xware nederlaag caim Once troepen l ïïiBn voorwaarts en bezetten het station Tsjnejoejewo 80 werst van Archangel Bovendien viel een stoomschip van den vyand in onae hand Op 50 werst Oosteiyk van Oboser is de vyand voor het doip iSeiezkaJa terugigeslagen De pogingen van den vÜand om in het gebied van Kaaan vooruit te komen zyn gefnuikt door de atandvaatigöield van onze troepen die de dorpen Iljenskaia en Socho newo hebben bezet en twee kanonnen en drie machinegeweren buitgemaakt De Fransche kruiser Oereaint die in het verre oosten wae heeft den ISen naast de DorlogBschepen der bondgenootischappeiyke ryken ter reede van Wladlwostok het anker uiftgwrorpen De bekende Transeylvsnier Octavlen Loga trekt op dit © ogenblik aa nhet hoofd van 7500 Boemenifirs esi Transsylvaniérs door Siberië sanwnweikend met de Tsjeoho SIoI waken en is voornemens om zich lang den Siberischen spoorweg naar de kust en vervolgens via Amerika naar Siberië te bleven waar zyn manschappen wenschen te stryden togen de Duitechers De Siberische regeeri werkt een plan uit voor het toekennen van landbezit aan T jecho SlowakM die Mn d B chtan te gen de heerschappy der sovjat h fcen dselgvnotnen VolgaM d Inrevti Iweft de volkae n miesaria van buitenlandsche aangelegeahe den het volgend telegram aan den Nader landsehen g zant te Petemburg g ericht Wy hebben aan de regeering n der entente door bemiddeling van het neutrale cowwlalre corps de volgende vooretellen gedaan die draadloos den heer Undley de Engelsche boc e commiaaaris te Archangel werden overg e4 racht en die bovendien collectiaf werden gedaan aangezien de vertegenwoordigers der entente verklaarden eledMiB gezamenlök uit Rusland te lUen vertwk ken Den burgers der entente met diplomatieeke of cooBulaire unctiea zal het vertrek uit Rusland worden toegestaan onder voorwaarde dat onM vertegenwoordiger Litvinof en alle Ruansche burgers dia officiesle opdrac iten hadden naar Rialand auUen kunnen terugkeeren evenals once aceni te Krietiania Beitier die op de temgrels naar Ruslaiid op weg naar Moerman door de Enig Isohen van zUn schip werd gcMald Den officerm en soldaten van de Fransche militaire missie zal de mogeiyklheld worden verschaft Rusland te verlaten woJUieer Frankrük de Ruselsohe wldaten die In het land achtergebleven zyn in staat stelt naar Rusland terug te keeren met behulp van het Internationale Boode Kruis en van drie leden van het Russische Beode Kruis die wet dit doel vergunning zmllen krijgen om naar Frankrijk te kiomen De Engelache en Fran che burgers die in Rusland als bui er gevangenen zyn geïnterneerd en die geen misdadigers zQn zullen worden vrygelaten De anderen behalve de miadadigers biyven in vryheid onder voorwaarde dat geeneriel maatM elen van politieke vergelding worden genomen tegen de aanhao gew van de Sovjet regeerlng noch nu noch later in het gebie van de Bngelsch Fran sche TajechoSlovakische bezetting en in de ententelanden en dat alle reeds in desen geest genomen maatregelen xuUen worden Ingetrokken Aan buiyers der entente zal hei vertrek uit Rusland wonden toegestaan als de Russische burners verlof kiyigen tot vertrek uil de ententeïanden ook y die in het Engelsche leger zyn Ingeiyfd zou Oeen Ëngiotsciinian Is zoo geriof on gereteusbeawaren t hebben f en £ ttig BchnaB U gireot gettoflf m vaa hnitte rütmni bavryd ts ilj Uur elke Eogel Dt nan wördl iMt een zekere mndtrbare macht geboren die hem tot neMter van da wereld maakt Wanneer hl isH wensoht dan zegt hij nimmer dat UJ hel weoaobL Hy wacht geduldig totdat lo IJB gecet geen m Bsc i weet boe TOrtge overtufgiBg gaat heersohen dat het zijn eedeUjke en godsdienstige pMcht is diegenra t ovarrlnoeo die hetgeen Wj wewteht bezitieiu Dan wordt hy onwee staaaboar Als de autocraat doet hy nt hij wil en neemt wat bij begeerd als de mindere men boudi hlJ aan zijn meenlng vaut met een Mvor en volharding He aan een alarke godsdlenetlgie overtnl Mff en een diep gevoel van moreels verent woo deiykh M ontspringen Hij kontnim mor i a verlegenheid om en kraofat te delijke ovemlging Als de ffpoots voorvechter voor vrijheid en nationale seHstafldl twid vemrert en koloniseert hy de halve werekl en noemt dat koloalaatls Wanneer hy een nieuw afzetgebied voor zyn pruJJige Manoheatfr goederen nooAg heeft stuurt hij een sendsllng uit em aan de Intworllngea bet evang ie vandaa vrede te verkoadigen De Inboorihwea dooden den sendcllng teretood grijpt blJ nanr de wapens om het ChrtstOyk geloof te verdedlgeni By strydt er vwr UJ maakt veroveiingen en neemt bet afiei goblM als een beloonlng dee h Me op den koop toe Ter verdedlglQC veai tt etlandimkuaen i la tst btj mm ge enjke aan boord van zyn sehlp hecht een vtaf met oen kruis er op aan de hoogMe punt van den omh en lellt tot aan bet einde der wereld allen te vuur en te zwaard vernietlg id die hem de heersofaappy tor zee willen betwieteo fiy beroemt er zich op dat een slaaf vrij la op het oogett blUc dat hy den Briteohen boden beirctdtt en 4egeiyk verkoopt hy de kinderen zyner amun op den leeftijd van es jaren om ze onder de zweep In ilJn f brteken dag 4yks zeeüen uur lanc telateo arbeiden Hy z f veroorzaakt twee revoluties en verklaart dan den oorlog aan de Fransehe revolutie In den naam van recht en orde Br Is niets zoo sleeht of goed wat mm den Eiwelactiman niet ziet doen maar men zal een Engelechinao nbnner tp onrecht betrappen Hy doet alles uit httginsel Hy voert oortoc tsgen u uit vaderlandsUevMide begtnseleo htj bfTooft u nlt zakf yke bf glnselen hy maakt u tot slaaf uit ImpeiiaHsttsobe beginselen hy faeiiaadeU u onbesohoft ntt mensohHyks b V nsel ii hij zrt tiia koning af uit beginsel van trousr en slaat zUn koning het hoofd af uit republikeinsoho beginselen Zya waoiitwaord la ateede pUcht en hij vei e t nooit dat de n OE OORLOG De geallieenlaii blijven terrein winnen Albert gevallen Keulen en f rnnkfort met bommen beetrooid De strMd In Rusland ONS QYÉnm Kt werden gelevenl bewesten Kemmel en dat een Engrelsche aanvai over een breed front in de ricMins van Bapautne iftet zn are verliezen mislukte ev nals een nieuwe Frtinwhe dooiinraakfljtD ng tuesdhen Oise en Aime Dit is weHcelük e i al te nvoudig middel maar de feiten preken gelukkig voor ficlMelf De bladen doen nitk m n dat het leï r van Magnin in twee dagen een vooniltgnnv van acht KM dweft gemaakt en dat 11 000 man govancren tiin genomen Voigens de Echo de Pari bedraa rt het aantal gevange nen sinds 18 Juli meer dan 100 000 mao C Duitwhe steden ziljn luchtaanvallen gedaan GÜetemacht werd Keulen aangevallen De Bheinische Zeitung schrift over den luchtaanval op Keulen alle inrichtingen welke geroepen waren om de bevolking te waarschuwen hebben vannacht hun plicht gedaan zoodat elkeen zich in veiligheid kon brengen Helaas is de waarschuwing weder oan in den wind geslagen anders zouden er ge i menschenlevena te betreuren zün Afgezien van één uitsondering weHicht was c p de punten waar de granaten ingealagen ë M womiddeUyk te eTkwine dat de aanval van militair standpunt een mislukking is geweest Geen militair doelpunt is getroffen Onder de weinige dooden die het of ficieele viüandelüke bericht volgens de waarheid meldt is een in bed doodgeslagen man Het echtpaar wilde zich juist naar den kelder begeven Voorts werd een soldaat onder bet dak van een huis begraven Ook hij werd het slachtoffer van lichtzinnigheid WoenadSig heeft een vliegeraanval plaata gehad op Frankfort en omstreken Een aantal bommen werd geworpen die voor zoo ver ot dusver werd vastgesteld geen pereonen troffen dodi slechta materiele schade aanrichtten eicMiiwqp eoKLOtmmwüWB Bernard Shaw over de Eng e t s o h e n In Bernard Shaw s Tbe Man of Deel ay komt een passage voor waarin Shftw onder den naam van Napo4eon yn meonlng len beate geeft over de EngeJ cIj i De mecning van den geeetlgen en scberpzinnigen Ier luidt aldus De Engelschen zijn een volk op zloh j Den 16en Augusus is het Amerikaanache I stoomschip Montanan m bmtenlandsche wateren getorpedeerd i gezonken Drie leden der bemanning z jn vermist 80 der overlevenden zijn geland Het s e Montanan mat 6669 ton en be hoorde aian de American HawaMan S S Oomp te New York Feuilleton De Polyneaien een stoomachip van de Messageries Maritime van Bizerta op w g naar Saloniki met Servische troepen aan I jes kajra op en Hepen naar een kleine I kleedkamtsr achter In het hooldgiehoaw Van daar verdHrenm zy in groepjes stil zoolang zy nog op het gebied van de Gopher en Ariiogton MaaMdiappy waren maar fzooals lone uit hft raam kon z en druk zoodra zy het plaveisei van dfl kleine s raat hadden bereikt waar zy op bet trottoir een lastige draalkoBo vonnden als het ware op zy gestoolen door den dubb en stroom van menschen dl i zldi onophoudeHjk door de groots hoofd I Mraat in versohlUende ricbüng bewoogi lone merkte dal geen bUk waaruit de geringste beflangist ling sprak in haar richting werd geworpen geen glimlach of kBlk wMd aan ha r verepUd Hei kon zyn meende y dnt het de etiquette was die by zaken hoorde maar het kwam ih bel geheel nJelf overeeR by de 8K de kanioraads p dis naar zy altijd had gehtwrd ond r modearbelderB bestond zy had nooit getwljteM aan haar muehl Mn de mensehen van baar todoen houden en nu was ey ofaohooa ly bet a ohzplf niet wilde bekennen i teleui gefield Twee metsjes bleven sJeehts na den Mgemsenen uittocht io de werkzaal achter bet mefaje met hrt bleeke verstandige geddit met de bosjes icrallead bruin haar boven het voorhoofd n een dordier zwljgnul melige da y f K op haar machine dowtikta In een donkeren hoedt nanat ds deur van de kapier vap den ohef lone nam een Uad mannaedpt tn ds hand en voAr bat eerst In haar leven verlangead naur een Mijl van rkemlBi en eympatbJe liep ly nier het donke re meisje vaat bseloten haar wat ts d blauwe vermoeide oogen zag baar rnstig a taar toen de OKoruImdl openhartigheid n lone s brdc K l w mMd i zeï Si ï f kopUhonder T f n verwi derde zie daaron t rst was lone heel W dankbaar maar fet zij een paa bladen had getikt en oven shield n haar werk over te fe fl deze gebogen en tikkende werkere zoon ding ais een kopyhouder bezat IH H was vrecnd en lone beproelde do bedwimg van deae bijzondere gunst te raden Het oheen een byzonder compllmen n een nieuweling Miiar het geval hIeW haar niet tang op i wafl verrukt over haar nieuwe roepïn on trilde van geluk als zij do toetsen aanraakte van de mooie maohine waarvoor zij was geplaatot Zij gfogea gemakkelijk omlaag als baar slanlTe en hsdige vingers ze drukten en zij pron m omhoog met een fUnkneftwendo weerspannigheid wat een eigenaardig oevoe van leven aan het toetsenbord gaf Een overeenstemmende vecrkraoht nam botlt van lone Zij geloofde niet ooit zoo gelukklg te zijn geweest Zy 6 dat zij haar loven In zulk een omgeving kon aoorbren ffen zelf hel g luk van den arbeid kennende net onfeegde aan yn eeiii e dochter daclit zij Met den eersten sja0 van de ktok e I rmtmi aanval stondnr al dTmS vragen Terwijl zij naar haar teeHep zag zy echter hos het meribfe met de blauwe oogen haar aadesloeg evsnaJaetn pot ti een muls dost E lag Iets zenderling enotrekksiyka la bet gelaet dat naar haar wae toegekeerd tets van da soberpe uitdrukking vaa bet zlob verdedlftsndo bang gemaakte wilde dier dat gejaagd werd en verwaclit dat zya vsT volgere opnieuw zullen naderen lone veraoderde van gedachte eo vu richting liep naar baar In plaats vaa naar het donkere mel e zy naderde met dien lelckaaoi opan veHrouwensrehkeoden g HmUue die de zusters van bet klèoAer onder hearelavcrny had gebracht en die nooU door en booe woord werd gekruist Wllt u my als het u bUeft tenfe vroeg zy boe Ik dezen noot WHtairerbrengen Uo t tk dies onder aan don voet van get bktd of Uer in de marge plaateen Ba metsje wendde de oogen af om slet lone In het gelaat bebooven te zien Ik ben niet hier om anderen bet I werk te leerent anti oordde zij ruw en riobtts haar oofMt veer dadUykophaar Agon maoUne Onmlddeliyk was lone uU het veld slagen Tranen ktwnen hanr onwlTlekeur g in de oogen Zij was op het pnnl zich te venrljdeten toen h t haer eensklaps Inviel dat er liler een idtoveretand Zoodra lone Mlaroh haar naam had genoemd werd zij dadelijk hi de kamer van d i oh geleid Het hart zonk baar in de achoenon toen zij Mnnengjing Z J was er zeker van dat zij werd aangezien voor een klant en nu kwam zij in de hoop werk te krijgen kon zulk een veronderatalling belenwKrend werken Maar ziet reeds na het noemen van haar verlangen en bekwaamheden werd zij aangenomen Zij werd ten minate op proef aangesleld en haar aria zou twaalf gulden per week zyn Na vijf mbmten zat lone zonder boed en mantel achter een mooie lïleuwfl maoMne dicht bij een j van de grootste ramen van het ruime Qtykantoor Haar hart klopte snel evenató na eenslok wijn toen zij de toeteen aKuraaktoen de snelheid van de machine onder zocht DU wae dndeiyk leven dacbt zij Zij wierp een blik op de bedrijvige velujes om haar heen en toen zij merkte tfatniet een van haw ophield om naar haar te kijlwa of de nfcauwaangekomene eonige opmerkiaairohedd cbonk ver uldo een vreemde veerkxaoht en vreugde haargeiiet l j Eindelijk ben Ik zelf ook een wer I Iker zei ztj tot ziohzelf Ik Ven sen In h groote lc er van hen die bet brood verdienen dot zij eten moest ttitu ir T TflM i H r overpfifaalngen werdeo afgeansden door de veractijning naast baar van een meisje met blauwe dofte oo n en weerspannig kmllead haar dat in bruine bosjes rond baftr voortiooM atood Zij ptaatste een zwart Japansoh samenstel van I U s vo6r lone waarna ze zloh zonder een iroOid te apreken wild temcIrekkaD