Goudsche Courant, zaterdag 24 augustus 1918

o 13782 57e Jnargaiig BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN oroazONDBN mOBimUMOaNi l r la tUê i al meat Op da vaoipafte 60 koot Oawooa advartantüa sa lafaaoailia aiedadeaüaaaa bt eaatiaet tol i daa prtla Orasta laMaiB sa l Kedaotief Telef Intero S4S Administratie I Telel Intaro 83 DE OORLOG Terug op de Hindenbupg linie Bapaume Thilloy en Croisïlles In Rueland Eisohen der Polen Lodge over den vrede ONS OVERZICHT Gestadig drilden de gealhoerden verder Het ia niets zegt het Düitocbe coitlmumqué maar ondertusadien winnen maakt Intigriteit van CongTee Pol n integriteit van GalIcIK directe grenzen tuaKhea Polen en Rusland en toegang van Polen tot de zee In centrale kringen wordt editer herhaald dat het feit dat Pülen door de overwinningen en Uoedige offers der otntnüe mogendheden bevrijd is ook aan den vrijen wil der Polen bepaalde greniea voor Bohrijft In de AmerikaauKhe Senaateeommiiti mor bultenlandeohe zaken heeft Senator Lodge verklaard dat met Duitachland nieto ver vrede onderhandeld kan wolden devrede moet aan Duitaehland inmleo gedeere teenj De voomaamate voorvnarden sUn herstel van België eo Servië teraggvre nn EltaaLotharingen en Italia Irredenta de onafihankeJijkheid van Roemenië Pttlen de vrijheid van Rusland dat al het bQ denvrede van Brest Litovak verloren geUed moet terugontvangen Constantinopel moeteen vrijhaven wonden Palestina mag nimmer onder Turlucha heerschappij terugdiwaren De Jugo SUven en Tsjechen die onder Ooetenryksch bewind staan moet i onaf hankelijke staten wonden die met Pot naan Duitschland den weg naar t 0 wt a zullen afsnijden Engelsohoi de Amenkanen en Franschen al meer veld Het lukt wel of de Duitsc ers het plan heiaben geiaaaikt mi voor goed in liet Westen tot het d f aijsief over te g an m het Oosten hun winsten te vermeerderen en zoodoende hun vredesoffensief m dit najaar te steunen In het Westen zullen zij waaraohunluk te ru treikScen o p een linie die behalve de terreinwinst hij Yperen welke zy zullen trachten te houden ongeveer zal samenvallen met de oude Hin lenbui g linie Men wil de deze lime bereiken met het begin van den winter om dan in staat te zyn zich op zijn e mak in te nohten en zioh voor te bereiden op de tefifen het voorjaar te verwachten aanvallen Hindenburg is daar echter veel Bneller heengfedrongen dan hem lief was en hij al d8 lime dan ook vóór den winter bereiken vóór zyn versterkingen klaar zyn en mifischien vóór zyn troepen tyd hebben gehad zicJi te herstellen van den schok van dezen terugtocht Do nieuwe Hindenburg hme zal eigenlijk meer © en versterkte zone zyn zoo diep dat O naar de veMediger altSiana hoopt niet by verrassing kan worden doorbroken De aanvallen op die zone zullen voor hem het sein wezen om mm of meer aanneme lyike vredesaanbiedinigen op het Weetelyke front te doen meer aannemelyk als de aanvallen goed opschieten minder als z j slecht gaan Middelerwyl zal hy alles wat hy kan miseen in het Oosten concentreeren De Times wyst erop dat het zal zyn zang en tegen zang Zang voor zoover betreft het terugnemen van troepen m het Westen en mm of meer verleidelyfce vredesaanbiedingen regenaang dë winsten in het Oosten die allen door Dmtechland bdiouden moeten bleven met mtaondenng in zoo verre als zy het kapitaal vomien waarop zyn vredesof feneief kan trekken Er is dus als steeds een pobtieke kant aan de Duitsche strategie Een belangwekkend feit dat men door aUes heen moet blyven bedenken ia dat als Bteèda de militaire beruigtocht in het Wes ten thana een politiek mihtair offensief in het Oosten iniboudt W j zyn zegt de schniver natuurlyk veri l jd door den keer der gebeurtenissen aan het weatelyke front want sedert het begin van den oorlog is er EUaoraO OOBLMHINniIIWS Bijgeloof Htt bijgeloof schijal er geduteode d a oorlog niet mlnJer op geworden Het ParijNibe dagblad 1 Oeuvre Iweft er het volgende artlkeltl © over Al oaarmeM wij naar de wtiMnhtnnr ficiie barboarschheid terugkeeren gaan y vooruit op den weg van een myallolme waarvan het tatlsuian geiiooX op bM eogiublik de meest populaire vorm le Zoo tiebbeu wij te Parijs het algeoMUi RlutiutIn g loof gehad Itlnttailn en Né nette waren de wotlea poppetjes die men dragon moort om gevrljwaerd to zijn tegen bouiinen en granaten In de proviofio vinden de wBarze tera al net xoo veel geloof als de orakelaprekBnde mltl taire orltici der Parijsche bladen Pji de Viehoodors In d I andes streek hebbaiin Km weOe boven de pijnboomen au den horizon uit de gaheel herster de kathedraal van Kilms sivn vereohilinon Een stitume kerel dl © vindt dat men mot zijn tijd m e uHMt gaan cu dleiljn tijdgeiioolen geen ongenoegen wil aandoen laat op het oogenbllk te Parijs ep straat oen proapectua van oorlog tartl telen venten waarin ik de volgende numaar vind lo De tooverdruppels van den tuiatier Hefperieken die ware en profni uho droomcHt verwekken 2o Het heilig © m yrrh 4cruld vuu do V an levendige vreugde op het gelaat ds armen om den hals en kueto haar Ik ben zoo blij dat u oa d kt beeft wiü hlj waa aol KiJ bijna snikkend Ik bon zoo blij dat u intij ki hebt li o lea wie hij waal HOOFDerUK XUL De koekoek verlaat Ui Mrt Den volgenden morgen was loae het eerst van al de mciajai aan hst kantoor Alleen de che wai haar voor Bij stond voor zyn lesaenoar In tljn bureau rrgofde htt werk voor dleu dag i doorlUp den lapel brieven dl © beantwoord moMien worden Jone liep met baar geHODtn hiohttgen vluggen en vaetberaden stap op hem toe Ik ben u zeer verpUofct mljnhees voor uw welwillendheid tegenover mlJ fn voor de vijse waare p a aan dewea chen van mijn vader bent legcUMxl ge komen zei zij m ar het aal u otet verbalen dat Ik mi Ik de © ten weet oader deze orastaodlglMden hu werkkaa aauBMnen Ik meet mija betrekking bier opgeven De ohel was een nog loi te man clMhoon de overotelpeade drukte tn deze l aak vaar aUijd een gejaagd © tanning hflewkfcw tun voor zijn Ujd oud had gf maakt aJuUrouw Mawb s lde hlJ teer emr ütlg Ik hoop dat u dat niti lult doso Wor ainilgi 26 Do chef was heel vriendelijk Hij on dorvroeg mij en Ik mocet laijn naamfeg gen ZoodÉa hij dien hoorde nam hij mij dadelijk aan Maar zeker weet Ut dat er niemand gekomen Is om alios voor mij in oide to maken want ik keu nloPiaiid in Londen dan u en do mwiBChen In het hotel waar Ik vroe er altijd bob gelogeerd I Het meisje bleef baar wat achterdoch hg aankijken maar de oogeoi van lono deden hun gewone uitwerking en detwij el vefdSveen voor de opreohtheid dJe uit hun diepte straakle Hoe heet ge vroeg ze op wat minder strijdluetigien toon Ik heet lone March Ik Jane Allen zei het meisje ongevraag de beleefdheid beantwoordend en hlykbaar minder vljandag gezind dan Bij zlth tot nu toe had getoond Ik mag u wel lijden on Indlemraar w wat gij zegt I e oogen v n lone waren nog op haar gevestigd en dezen k er keu zij de hare olet OMzalaaQ Jane AUea bewoofrieh Sportfeesten Gouda Roei Zwem Athletiek en Voetbalwedstrijden op 31 Augustus en 1 SsptemlMr 1918 == I PRIJZEN DER PLAATSEN OackMrt Tribune Kozerneplels voor de Zwem en Roelwedstrqden 2 per persoon verkr gbeiir ean den inging Kuernepoort Zaterda 31 Aagnatni vanaf 9 nor Entree Cabaret en Bal voor Nlet4 edcn van de Sociëteit fio $ Genoegen ƒ 3 i Mem voor Leden 2 J 0 kcrten xijD Tooi ioorcr er plulMD iiponibel zijn vanaf hedeb r rkHJ b r in de Soc Om Genoegen ea bij dea heer J OUDERKERK Rone Tieadeweg 10 Pluubeiprekinl bij Iotio i f O 10 per perioon Vrijdag 30 Aef m de Boe Oai OenoB en del ▼ ODd 8 uur Vnor Oollectieve keerteo Donderdel 39 Aaf by deo keeleleio der Soc Oai Genoegco Aan de loketten van het Sportterrein sijn verkrijgbaar Paskaart Tribune terrein voor de Atbletiek en Voetbalwedstrijden op Ztoodag X September k f I per perioon Dagkaart terrein voor Zondag 1 September h f 0 50 per persoon DE LOIETTEN ZUN OM 9 UUR GEOrKND ViMt 3 uar tallen lerreinkeerten Voetb lwedetnjd aaa de lokeicen worden Terkocht tl f O 30 per pereooa 292t 88 MT ZIE VKBDEB DE GBOOTB BIUI TTBNi HET COMITÉ HUISSLACHTINGEN AANVRAAQFORMULIEREN VOOR SLACHTVERQUNNINQ zijn vanaf hadan tar Invulllno bIJ ondargateekande aanwazig Aanvragan kiinnan allaan gaedgakaurd wordan van han dia ep algan arf da varkena mastan on gaan onjultta epgavan bIJ da Invantarlaatia habban gedaan Namans de PtaaUalIJka Cammistla ta Opuda van het Rljkskantoor voor Vee en Purdan B ROOS vn 4 i Braaf Florltw g 81 r r Openbare Verkooping IIDVT KISTEII jiJllilSSTELlillGEIIj Woansdnq atS Auaustéi 1StS smorEem 11 uur wordt ten overitaah vab doti deurwaarder B KRUMNK in de fabriek der firma LAMINO SONS a d MaaakBd No ISO t flOttOlfl nie publiek om oontiint gold verkocht Oti a 30 M n euw Kistenhout p pty gezaagd h ut gereed vopr kisten nieuwe kisten in diverse maten complete icaasstellingen eene groote gaHiJ planicen voor laasstellingen van 1 75 iVI it 9 M lengte iatteh werldianicen en meer andere goederen Te ci D Dlnadao Wff AUÉmiUa ISIS van 8 6 tinr eq WoOIMKtaa da v van 8 U uuT OaMalfttfUB der veiling wordt op aanvrage gratis toegezonden enil Verkrijgbaar Ten kantore van gemelcjen deurwaarder Ie Lombardstraat ibTelef interc 3S7S 2926 76 T ïerkoopini Paarden Wagens en Tuigen VAN DER PUT A HARCKSEN deurwaardeis te Rotterdam znllen ald ar op DINSDAG 3 SEPTEMBER 1918 Toormiiidags II uur in en vóór de tallen aan den MolenwaterVrg No 3p te Rotterdam ten veraoeke van de ALOEMEENE EXPEDITIE ONDERNEMING VAN OEND A LOOS H COLIONON Co tt Rotterdam publiek om contant geld verkoopen gesohikt Tooc awaac itoppend en dnwwid Werk Wagens én P ardeniuigen Te be i ig 2 Se Inlicbii in uitstekende conditie benevens eenif ± 30 PAARDENi Te bexichtigen MolenWatei wog No BO voormeld op Zondag I en Maandag 2 Sept a S van 10 4 uur en laorgons v64r don verkoop vanaf 8 uurblingen verstrekken bovengendonde denriraarders kantoor GrooteMarkt 7 telefoon 3131 H 2922 1 ka TAPIJTEN V LINOLEUMS s a as gffü MLA4i4vno lNOm ULLiJ O 3 s iMEUÜLLIHflN r 11 L00PER5 VITRAGES en TULLES u Openbare Verkooping to Qouda op DONDEBDAGEN 12 en 1 SEFTBM BEB 1918 norlen 11 aren nieuwe tijd in bel Koffiebul HARMONIE een de Merkl len overele n vso Notaris J KOEiMAN i t A Not 80 01 n S3 IN Eeaige pag oaelwi uHniunteml Wei en Hooiiand groot 9 53 87 Hectaren llsi t le n an de HacatrMhlMha DUk aabt bot dorp Ie Haastrecht In twe parceelon en bij coinblfi ifl bij biljetten omiohreveo Te anvaerden bij de betalm der kooppennlngeo op 1 Noveober 1918 Door de 4uAall e litfing ea den IJitel i er fflichJkt Toor TUINLAND Inmiddels uit de iiand t koop Nadere Inliohtlnfen eeft Noieni KOEMANta Hiaitrecht 2920 42 BANDENNOOD No in Toorraad nteuwe en gebiuikte Rijwielen Waaronder Ie klaa merken tevcini een perti lje RtiwialbaBden leu Jebruiki 2704 10 B Th VOLLEBREaT Orootate Verhuur RaperaÜe n Vuloanlaeeriarlobtliif Nieuw Ziigmoltnitriat 13 18 39 bQ da Rotte Telefoon 13768 ROTTERDAM Goedkoope Rooktabak verkrlj aar bi MOLIER Co Bouduh Singel 32b Rotterdam Tot TO eat per pood Rembourizendlnl ▼ an minateni 5 pond 2933 10 IVievrouw BERGMAN VERLOSKUNDIGE Spreekuur ia 4 uur PUMBaaMaTRAAT 41 CD 108S DEN HAAS ebde U n i ea 10 A VJUi EEIIIGE KRALINOSCHE RIJWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN EN EMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN STALLING VOOR RIJWIELEN Polanenstraat 15 17 Rotterdam 19S6 10 Ooedkoopste en soliedste adres voor Meubelen 1 TafnIi Kaïten Butfettea Stooloo met leqr ea pluche Vcerenbeditellen Wotlea en SetltHdekma TkMUfels SpIqi U skllderl n na a t0 Speelaal adre voer loaSelel et kowelijkepleeaea 20 lOHT ZIEN IWnuiul hiiiMiHklIiiltlli Iril RoHnMaiiti Til nm Iedereen behoorde te weten det een ilechte iloelganj es ventonping aanleidin kannen even tot ve7achillend nekten Eokele kl lne S S S kunnen tJ echter helpen De Laxeerpillen van ApotheUer Boom bevordarea een oeden itoeljanf suinren hel bloed D verdrijven overtollige 1 en li m Allma echt in geiloten dooa ei met handteekenlni Pirmii A M Boom Priia per doosje 25 eQ 50 et Verkrijibtar ia de meeite Apotheken en Dro iat lnkelt Ie Qoudn bij ANTON COOPS 1827 12 4 TEGEN GRIJS HAAR Fedora s HaarOsgarandeerd on geb nïkt men klenreel Perfect schadelyk Overal verkrijgbaar 4 f 076 enen f 1 25 per flacon 2773 30 Verkrhgbaar te Gouda bij BALT A DE JONG Oosthaven 31 H P VAN WIJNGAABDEN 2614 25 Kleiweg 77 ANTOÏf COOPS Markt Nationale Bankvereeniging Kantooi t OOUDA Kapitaal an Ra erwen f 7 SOO O00 COUPONS EFFECTEN VREEMD OELO DEPOSITO S HANDELSCREDIETEN INCASSO S REISCREDIETBRIEVEN INEN VERKOOP VAN WISSELS ADMINISTRATIE VAN VERMOGENS CHEQUES OPBINNENEN BUITENu LAND SAFE DEPOSrr GIRO 26M M co S DOET UW VOORDEEL a i ea Cd Het restant van de nog voorradigeZOMERQOEOEREN wor it totongeicend lage prijzen 239750 OPGERUIMDII O I Het Blousenhuis Kleiweg 31 elef 552 Gouda amóM J VBBKRUGBAAB BIJ ALLE SOLIDE 412 58 BOBLOOBMAKERS EN GOUDSMEDEN VRAAGT UWWINKELIER Naar da Wapaldbapoanncia üeubel en Linoieumwas A S R A Het beste artikel voor het wtUven van meubelen en linoleum Is vaal goadkoapai an Voopdaallgar In het gebruik dan de beste bus was Koopt één flesch A S R A en u blijft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoieumwas A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze HcMstddapOIheudap voor Oouda en omstreken de firma dfi j 50 l VAN OKR BBIRK Grossier in Koloniale waren QOUDA M T wr Het Advertenüebnreaü Ini nniifloAnfi rniirniiT llE uDIIOSCnE bOUiailI HARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIEN in alle Nederlandsoha en Bnitenlandsohe da en weekbladen en andere periodiekMUn onder eenitfe prijsverhoo ini Utr Inxandlna van Mtai f laliobtinlen w rdén GRATIS ventrekt 4 Maandag 26 Augustus 11118 GOVDSCHE GOIIRIIVT VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONMIHKNTSPBUBl pa kwartaal 1 M par waak M eat m Zmaiacriilad pei kwartaal t LU var we vara waar da baiorsiDC per looper gaaeUadt Pianeo par post per kwartaal ƒ 1 90 nwt oiidaciblad ƒ 2 66 Aboim nentn wordea dagelüki aantcsnonaa aan aaa baraaai HAEKT 11 OOUDA ooaa asasteo ótay boahb anHel sa da po tkantono ADVKBTKNTDEPBUSi Dit OoiiiU sn owtralna bakooranda tot daabaaoTskriii l 1 S racals i M alln ngal maar ƒ 0 11 i aa buiten Gouda sa dan boargkrinci 1 6 mals O M atta n a maar ƒ 1 18 Advaaatlia ra obUaka varaaakaHIWaila 1 oant painsai dalaiaa A i ia i tsa tl alinwig aa aaaa AtmétÊ Bureau MARKT 31 GOUDA De leweetia meldt omtrent de ontdek king van een groote aamenswering te Hoekou dat de contrayrevolutlonnairen in die stad reeds lang het voornemen koesterden een gewapende opstand t verwekken ten einde de zending van troepen naar het TsJooho SLowakisohe front te verhinderan De organisatie stond met ganeraal Alexejef in nauwe relatie en werd door diens instmc ties geleid JDe opstand waa aanvankelijk voor d n 2en Augustus beraamd maar werd door d plotseting © registreering der officieren © n door de verordening omtrent d strataglscho bezetting van talrijke woningen verydeld By de gearresteerde Witte Gardisten werd een nauwkeung uitgewerint plan van een gewapenden opstand gevonden In d eerste plaats zouden de gebouwen der favitengewone conuniasie en h t arsenaal bezet worden waaroip het vuur op het Krem lm geopend sou worden De geheel © stad was in districten verdeeld waarin de huizen gemerkt waren waar mitrailleus opgesteld zouden worden Ook op kerken en in de dakgoten van hooge buiz ©n zouden mitraUlaurs © n eelfs kanonnen opgesteld wordan die be stemd waren tot be chi tmg van het Krem lm zoo bv op den teren van de Allerhei ligtfnkeric en de Nicolaikerlc Aoht leiders der organisatie werden gearresteerd en doodgeschoten waaronder da voornaamste leider Poljanslü en da voormalige commandant van bet 86 © regiment fusiliers A trajef De organisatie bestond uit afzonderlijk © groepen van 19 man xoodat geen lid meer den 10 deelnemers kende De geldoniddelen werden In grooten omvang door de Entente verschaft zoodat het aold van een gerwoon soldaat 500 roebel per maand bedroeg De buitengewone oonunisaie stalde nu in alle afzonderlijke stadaw jloen ub commiisies m terwyi in alle gouvernementen en distnotflhoofsteden zelfs in de af onderlijk © feantons buitengerwone commissies goorga niseerd werden De bladen breng n voorts beriditen omtrent pogingen tot opstand in de gouver nementen Wologda Wladimir Wjatno Orel die bloedig onderdrukt werden In LivQo g ouv Orel leden de Sovjettroepen zware verliezen nuar er werden ruim 800 Witte Gardist i gedood Te Petragrad werden 20 man gefusilleerd waaronder officieren van een in Kresno a Selo staand regiment benevens drie omgedooohte volkscommiasanaeen van het commissanaat van Buitenlandsche Zaken In een hoofdartikel eiacht do Prawda dat de gelieele bourgeoisie in de gevangenla wordt geworpen De Polen hebben zoowel te Berlin ala te Wemen de volgende eischen bdcend ge Braye veroverd torwfll op hun linkervleugel divisiea uit Lond a en de OoetelUke graafschappen m da richting van Cemoy bleven oprukken en Htinietz namen Troepen uit Wales verovwden het boach van Mametz met zulk een wisseling m de fortuin geweest als er in deze maand heeft plaats ge ihad Maar dit succes houdt de waarschu wing in past op voor het Oosten past er VH or op in militairen zin maar past er zelfs meer voor op m politieken zin want de dryfveer van de huidige omwenteling in de Duitsche oorlogspolitiek is voor meer dan de helft politiek In het centrum van nzen aanval staken wy den weg van Alb rt naar Bapaume over zyn geJieelc lengte ten Z van Bapaume over en veroverden Martinffpi h Leears en Le barque In Rusland duren d gevechten voort BapQume Thilloy en Croisilles staan op de lyst van steden die binnenkort kunnen vallen De weg van Albert naar Bapaume is tot aan den rand van Lesars in de macht der Bribsche troepen die Warlencourt Eaucourt en Behagnies ten Noorden van Bapaume hebben genomen Fen correspondent weet reeds te vertellen dat Bntsche patrouilles Bapaume Thilloy en Croisilles zyn binnengetrokken wat er op aou wyzen dat de steden verlaten zijn Het Duitsche avondcommuniqué zegt dat krachtige Emgelsehe aanvallen aan weerazyden van Bapaume plaats hadden en dat de Duitsohers tegenaanvallen doen om het verloren gebied te hernemen Het Dultsohe middagcommunicfué van 2 ndag maakte reeds melding van zeer krachtige Engelsche aanvallen op de nieuwe Unie ten Westen van Behagrues Bapaume Warlencoiirt en erkent de ontruiming van St Léger Van de geweldige aanvallen iie tegen Bapaume genoht waren deelt dit legerberichft het resultaat met mede Oven gens achnjft het den Engelschen door braakplannen toe welke mislukt zyn Het aantal gevangenen door de Engelsche derde en vierde legere smds den mor gen van 21 dezer gemaakt bedraagt thans meer dan 17 000 Londen seinde giateravond De tegenstand van den vyand nam heden toe na de aankomftt van Duitsche versterkingen Tal ryke tegenaanvallen op verschillende punten zyn onder verliezen door ons vuur mis luict Onze troepen baanden zich met groote dapperiheid een weg en rukten na den tegenetand overwonnen te hebben verder op wtiariïïj zij veel gevangenen maakten Op den Noordelylten oever van de Somme hebben de Australiërs vroeg m den morgen in © en gesla iden aanval de vyandelyke stellingen op het booge terrein ten O van Aan het front van flemiretsjeitk hebben de Sovjetjtroepen een 2000 man tellende afdeelmg Tajecho Slowaken verslagen di een aanval op Samip latinek hebben ondernomen Elders aan dit front hebben de Sovjettroepen de stad Kopal bezet en den verslagen vyand m da bergen teruggedrongen De stetnnung in ons leger zoo seint men uit Moeloou ia fo vertrouwen er heerscht een straffe dipcipllne Do boeren organiseeren afdecling n ter ondersteuning van de Sovjet troepen Aan het Askabader frbnt hebben onze troepen de stad Utaienfliodsjii ingenomen In Orenburg ie het tot oneemgiieden goko men tuaschen kozakken en Mensjewiki die tot de arreatatie der Menejewiki leidden Aan het zuidelyk de Tan het front hebben wij het dorp Zeskowa genomen ten zuid oosten van Nowiaja Kabtwa In de etreek vian Jelan dreeft ons etcadron een v andel jk e afdeeling uiteen die zich achter de n vier Maiajech terugtrok en dooden achter het Aian de andere fronten kleine botsftigen van paitrouillM De verzorg ngiscommfeBaria heeft mede deelingen gedaan over de heldhaftige daden der Litau ache Sovjet regimenten wier diAciphne in de gevechten van 4 5 en 6 dezer pryzeniswaardig was Het decreet over de uitbetaling van tractement aan de arbeiders die zicSï vrywiUig voor het leger hebben aangemeld strekt zich ook uit tot de beambten der sovjets en particuliere instellingen Alle gewapende troepen der repu bliek staan volgens dit decreet van nu af in ieder opzicht onder het commissariaat voor militaire aangelegenheden Er is een conmiiasie gevormd tot het organiseeren van hulp aan hen die in den strijd met Witte Gardisten Tsjecho SLowaken Geallieerden of andere contra revolutionnai ren hebben geleden In het district Jaroslof Is de mobilisatie aan den gang Utt het gouvernement Saratof wondt gemeld dat de witte gardisten in de door hen bezette do rpen een gedwongen mobilisatie hebb aangekondigd die even wel geen resultaat heboen opgeleverd De stemming der arbeiders in Perm m verband met de aangekondigde mobilisatie is vol vertrouwen De arbeiders gaan graag in den atryd De verzoiglng ib goed FeiiiHetoin onrustig en trappelde op de kale zerken van het portaal Gij weet dat het waar is wat ik 7egl zei loaio kalm Maar er was heel stellig een heer bier AVij hebben hoin ajleq gezien hij was hcLl knap met grijs haar en hij had een lang onderhoud met den che Hij toonde ten iatiroductiebrlef van den dl recteur van de Eerste Natiooale Bank van Chicago Ik weet h t omdat Ruth Menke die in het privékantoor is zij eohnj t negentig woorden In de mihuut do enveloppe in de paptierman vond en ze inij liet zien Toen zij nadat dj heer vertrokktn wae weer binnen weid geroepen werd haar gezegd dat juffrouw ÜrigigiB haar tafel moest ontruimen dat daar een nieuwe machine neergezet moest worden en de plaate open moest blijven Dat waren allemaal voorteakenen fflj hadden ïooieta aj vtoeger bijgewoond En daarom knikien do meisjoe tegen eiaar en zeiden koekoek I Toen kwaamt ge en werd omniddeUij k aangienomea Een plotseling © gedachte viel lone in een gedachte die een blos op haar wangen jo en haar toch haast deed lachen ZIJ nam een pbotograAe uit een klein lederen étui dot zlJ In haar zak droeg on reikte dat juffrouw Jane Allen toe Wtts dat uw knaj e heer met het grij ze haar zei zij Het meJeJe kei c lone aan onbewust © n plolseltng de uitdrukking van haar ge loaï tot minachting verscherpend door haar oogleden samen t knijpen en de ge i ampiena aan de neustioekaD neer Ie ba l thuiti moeilijkheden zti zljf bet raam uidtijkeud AhI zei Jane AUea en do insKuotlcvo ympBtlUo jegens len deelgenoot © In liLt lijden sprak uit haar stMn Snel deed zIJ een schrede nader en keek lono doerdrlogend In do oogen 41et ia Iets mei je ioügpa Is het niet zoo Kon Je geen toeetemtnln krijgen Neen dat ie het niet tel Ion © ernstig niet wetende tioe idcb uit de moeilljkheid le redden Ik hij dot wil zoggen Hij was u niet trouw vroeg het bUeke meisjt Een Uolit begon sla een lamp in haar oogen te branen en een koortsig © blos kleurde haar wojigen hij verÜLt u ia h t niet hij verliet a deed hij dat niet Ik ken zei rl at niet precies xc4 lone aarz kiKl Ik was verloofd met een Jongen man en nu Ja tk ooldt te wie bij nas dat la aille l Een snikje kwam In baar keel dat bet bleeke mt Bje aan ondervonden verdriet ibeMihreej In werkelijkheid was het dankbaarheid De oogen van Jan © Alten fooJcalden Zij haalde ene adem en greep looe bij den pols Dank er Qod voor juffrouw dal t het in ljds de Daarom kNalumrtijk kbn u nlett riep Jan © Allen Ik wtH dati lone stok haar hand uit maar hel mctfje tio $ haar vaH o ultdnüikiflf lONE MARCH Naar b t SohotMh B B CLOCKETT vertaald door I P WËSOEXINK 4VAN BOaSUU Nadruk verbod D 7Dat u de man z i zij met gedempte eteni Ik dacht wel dat do mesjeetooh gelijk hadldtnl Op n het étui aaa dtii aoltlerkant zei lom kalm tn lees wat diaair gieschre VLii slaat Oet meisje dftikte op de veer en deed het kleine leeren klepje open Aan lono March van haar llefhoblnin den vader Henry Qulncy March las zij overluid 1h dit uw vader vroeg zij enhe t u Mtrkelijk lone Maroli Det b zool zet lone gjliulaobeod nu btgjijp Ik alles Mijn vader verlangde dat Ik een gemakkelijke betrekUng zou krljgta en in zijn onschuld inetude hy goed te doen oJIes vooruit te regelen man tegenover man zooais hij altijd zLgt Zoo ging hiJ ro elreoht naar deu chel en bracht de zaak in or de LulËter zei Jane Allen een krachtig rukje met het hoofd gevend natuur lijk zou u alles ze4f hebben kunnen scJirtj ven Ik ken uw haodsohrlft niet Boe het zij ik gdoof u maar ik waarschuw u dat de mektjee het mogelijk niet doen Maar waarom helt ge uw tehu a verla ten oJs uw lone aarzelde Het was zoo vreemd een verklaring le geven omtrent baar meest Indcme aangc legenbedfo op het kale eer Ble portaal van een trieste Londensch © trap aan een klein Loodeneoh me emet flela blauwe oogvn en krullend © roodbruine lokken onder foodkoo boodja Ik