Goudsche Courant, dinsdag 27 augustus 1918

a i Ti ti A7e Jaarganif u 13783 iDinsdag 2 7 Augustus 1V18 aVWaSh X Hlfo fiOVMHE IiTien ï wrs © xa j fLTrerte3n ti©Tol© d voor eso 03 a etxe3c ean BEHALVE ZOn eN FEESTDAGEN VERSCHIJNT DAGELIJKS aa ABONNWnWTSPBUSi pa taiwrtMl U V wMk U colt iMt ZoataeMid K TiTwrt ir kw tMl l a K t i iwbl i tlM iSSLÏmw IWM W aAWra ai 80CDA a i rtM dm bo lcluu lW fo o tkutonn ÏbtiiNTIIPBUBi tlit Oonl n wtnkm bAmnnli tot ili lMMrtkrlii l iMl f OJO Ito T bMOPjtotagi 1 a n MlJS na AilT l tai n goUlite nm U ld k ia Admiiuatrade t Tdl f IntsffO È k Redaotie i Telef Intero 545 IIMMIÉIéW WMUiJWmillMWMfc DE OORLOG Het Westfront De Oostenrijkers winnen in Albanïëa Honduras en Hicaraguaa 0N8 0VBB2HMT petiu aftuuengualuteu ge Ifjf e 1 ICeuLer s bgzoKiuare oorreapcAidaat bIJ Mt ÜriiMoiifl legwr iMinde g jfterea heilan t4 AuguattM voruii lK t uulMuhe lager gaeu ait iungoBlti un geheet initor over een vrij groui iruuxgedtHilto Hoe verttaaliigwtNtkend OOK lit t ia ulettemm eaa vAx t p aainudge plaalMen Mniea kletne gro wi Diültwiu rs rondi eon gelegenheid soeksnéoni zitn over t geven iiJ hebben groote jHuJieu dij aloh n varkiareo dat sij dra oorlog moe zijn DU la tetueneod voor du Mutnuting in het Dutuiobe i g r Ie outiuoed iiig Is verreweg d voornaaBMMe factor iu d it huidiigen loeataodi slagen te leveren op een aantal punten welk het juoat had willen ontruimen op een bepaald oogenbUk en zonder een man e kanon of een machinegeweer te verhezen By de opeenvolgende nederlagen komt zoodoende de mislukikinig van de vyandelyke plannen a üiatermotigen dne uur zetten de Canadeeeobe Schotsohe en Lomdensclw troepen aan beide zyden van de Scarpe een aanval lu van Croiselles tot de nabyheid van Gavrelle Op den Ziudelyken oever vielen de Canadeezen dapper aan drongen door de voorste vyandelyke stellingeoi en vemiees terden in hun eersten stormloop den Orange htfnvel De Canadeezen bereiikten on dajiks de re enbujen Wancourt en Monchy Ie Preux bezetten beiden en vorderden verder Ten N van de Scarpe namen de Schotten te eerste Duitsche verdedigingastellingen tan Z van Gavrelle bereikten de bilitenwyk van Roeux en vermeesterden de cheomsche fabrieken ten N daarvan De Schotten en Londenaars voltooiden de vermeestenng van het boog terrein tusschen Croiselles en Héninel waarby ze veel gevangenen maakten Do Auatralièïis namen Oappy en rufctcn Oostwaarts vender Benoordeai de Somme bemAAhtigdea ze Suzanne Verder naar het N vorderden de Engel schen in de richting van Montauban De Welachön namen BezentinJeU5rand De Duitachers verdedigden Bapaume met hardnekkigheid omdat het een zeer gewichtig spoorwagknooppunt is doch kun nen de vooruitgang met verhinderen De val van Bapaume sch nt zeer aanstaande Het aanzienlyke aantal gevang aien en de hoeveelheid materiaal die op het slagveld achterblyven to men aan dat deze ontruiming niet zonder moeilukheden geschiedt De Duitachers verliezen gestadig terrein over de geJieele linie ondanks het ingrijpen van versterkmgien waaronder het Oostenr ksche element het bewys levert dat DuitBcbland verplicht is zijn effectief te sparen dat door den stryd sedert Maart heeft geleden De bladen melden dat de tegenwoordigheid van Ooeitenryksch Hongaarsche troe pen aan het front in de achterste Imies waarvoor zy speciaal bestemd zyn er op duidt dat zy als bezetttngstroepen moeten dieiwi na een gemakJkel yke overwinmng Wel zeer eigBnaardig de tactiek van ïToch in vePifelylung met die van Hinden burg wanneer bet een offensief geldt Focii breekt het v Jandelyk front af nu hier dan daar en hij is rueteiot weet van geen opiuniiden I © voortdurende vordeni en der EngelBche troepen die de vaak hevifs tegenaan vallen der Buitacliers ovtM winnen brengen de Duitsdie stellmgen in haar geheel in gevaar De bedreiging van BapaJir ie en Pénonne zal weerden gevioeld in den geheelen sector die meer naar het Z reeds sterken druk ondervindt van de Fraascnen Wanneer de Engelschen voortgaan terrein te winnen zal de Somme Iiwe onhoudbaar worden en de terugtocht op de oMde Hin denburgbme noodssakeluk Maar zooaliB de Civneux m de Matin opmerkt deze teruigwijkinig zou Ühans onder geheel andere omistanriigiheden plaats hebben als Jn 1917 Na het verlies van het initiatief en de vry heid van manoeuvre brengt een nieuwe terugtocht duidelyke risico s mede Elke teruigtooht kan voor de legers van voin Boeha njoodlottige gepolgen hebben Deze iegers bevinden zioh inderdaad in een zak w lke nog dieper is dan die bu Mondidier en die in het N door he leger van Byng in het 2i éaov hieit leger van Atangin wprdi be Dit laaitiste leger zal misschien ernstige ntoeil Mieden ontmoeten by de müsfiieven van Saint Grohoin maar het eerete zai daar entegen indien het succes voortduurt kunnen voortdnntgien naar de open plaitea u a van Cambresio waarna het nog slechts door 20 K M van de Schelde woiflt geacheide Het terrean waarop von Boehn zyn te rugtocht vanaf Chaulnes Roye en Noyon sBou moeten volvoeren is zeer ongniiistig voor de bewreigiiiigBisneiheid De oevers van de Somme moeiten worden overgestoken over gebombardeerde bruggen en tustichen Somone en Oise zullen de colonnes en de lange convooien nauw opeengepakt zyn Men kan zich afvragwi of Ludendorff niet zal aarzelen om bevel te geven tot den terusrt jchit met het oog op deae omstandigiheden De Petit Pariaien merkt eveneens op dat het Duitache opperbevel wil het zyn pdain voor den terugtocht op de juiste wijze uitvoeren bewegingBvrijiheid noodig heeft En deze heeft het juist zoo weimg dat ten einde partieele rampspoeden te vermyden het genoodcaakt is wcrkelyke kleine veld BülllCNJ4ANi bCU Mtt UW8r ÜUirSCliLANa t fi oin verduiMttringHcaak IJ r eclub tii te üerliju boiI wotdua era zdaK te oeikdiniekm Krij en aie in vvel op Aiuiten horinatrt a iU de ttan h upJer m t ui veriioiiit eomer dat m vr Kuptvr celi de woQiierxaUen op touw Zelte om v o de opliren goude Htur te m KMi terwijl de iiooldnustiliuldlgde lu d aieuwe mm mevr LiUjm het üijoUto ftef vNn aadMre whijnl lu zijtL Mevr Lepa de t Cirtgenuote viin ion UebulnwD Jusdsrat dr Lada was vroegur genuwd geweeut luet duu UerlchtHTAt Utrsch en waa bij het aan p ao vap Itaar tweede huwelijk Li ba b slt geweent van ilUO OoO Hk die groott itdfe tn auvzen belegd waren Op die hui ea aton Idau zware nüpoiheken Ma wa bijv dat ilfm Mk par laar opbr ht beiaiK mat SOaooo Mark In hat begin vso dm oorlog nu itwamen de huurponniugiM aear slecht ef In bot giobeol niet blnnon en daar de rente vwi de bypothelcon bctsaid moest worden en mevr I epa zelf veel gnld noOdlg lud voor haar woelden ge ev in wijze gnraokte zij ife finaooleeld moMlljkhedeD BiJ hare pogvigen om geld op neiiMa kwam zij In knuiia met zcAAM e julr Goiihu dt die reeds drie Jaren gtefedeo wagons woeker vepoordeeld wa en dese vrouw wist movr Lepa ftxxtsnlg Milar iiaron Inv load te krijgen dat daze lob bet g hiele beheer barer laken uit d hand litt nemen Juffr Oebhudt hott gereffeld iOO blanoo wiaael tormul leren met d on dtrteeknndng va mevr Lepa tn baotl n H aanuede zij ruutr guedjunk ii hatfideMa Ten parkelte van den offtcWr van juaU tie ligSMi voor ongeveer twee inilitoea wi l di door juffr Gebhardt op naam v u mevr I ei a zijn utgegeven Hoeveel geltl juffr penhardt op dio wissel beeft iitv in j t n za blijken uit het enderaoek vast stau ochtw reeda tbins dat tij hoega wfrekt rren e heeft moete i hittalcci Mivr Lipl die in een sanntorlupi ver vleegH word maar daaruit moest vertrek ien toivi de verplegingikonten niat meer x fwjild Icondiia worden vtrtoe t tliojis bij haren zoon uit het eeüiite huwelijk Vol Feuilleton en voor liaar staande met de hand op don rand van zija schrijftaföi zooab hij gewoon was te doen tegenover een goe dtn kjftnt De meisjes zullen spoedig alle kleine gjwvoolighedon te boven komen diü zlj nu misschien nog toonen en ik verzeker u dM u zich beter in eon groot 3 en goed bekende zaak op uw plaato zult voelen dan eWer lone sohuddit het hoofd en gUmJachte hem toe Toou ik mijn tehufc verliet om mijn plgen brood te verdient n had ik allerminst do bedoeling dat iiiijn vader mijn sala riH zou betalen Ik verzeker u juffrouw March zei de Chef met nadruk dal otechoon wij natuurlijk blij waren een man ab over sto March die zoo goed bekend staat en over een zoo grooten invloed boïchikt tt rwll o te zijn het ons toch terwllJe van uztif zou spijten u te VLrhezeo Ik dank u zei lone maar niet tegen taande dat zon ik toch gEreag la dSeu het mogeiljk Is vanavond vertrek ken De chol verlangide teede meer zich met zij n corrospoodenHe te kunnen betdg hou den Hij had er tedkenfT een vluclitlgen blik op geworpen over don hoek van aijn lessenaar Hij had zijn beet gedaan De dochter van den rijiMa overste was goed en wel maar hij had een lange en moei UJkc dagtaak voor zkih BJnaen enkele oogenbUkken zouden zijn Htadarelzlgers voor oommisalai konten en hij wist nog niet hoeveel iaa nes hij uit New Totk voor de LoQden che markt b d ontranSen 3M apiit tnij Ml bfj TO het mall Wee niet bang zei iooe vriendelijk terwijl zij eea hand op haar arm legde 1 iJ zal nooit terufkonun en mlJ aoolt meer lastig vallen Op dat oogenbUk kwam de ebef uit zijn kamer en de meisjes warea weldra aan het tikken alsof haar laven r van aibing Jane Allen ging naar baar plaata en begon harder dan een der andereo te werken aU wilde zlJ de een of andne verborgen aandoening door haar ariMid verdrijven Eem aleohts twcg xlj aloh over haar buurvrouw met een papier In do band alsof zij iedi wjlde vraflan Toen zIJ naar hur werk terugloaarde had xlJ h t papl r achtergelaten Onmltidellijk daarna verspreidda ilcfa een adem van belangstelling en vrlttideHjkheid In de kamer de plaats blJ hM raam waar lone zal bespottende Dese merkte niets en was sleohia vervuld raa haar taak Spoedig vermeden de meiajea haar plaats niet mew Een kwam dedletlOTwalre van b 4 kantoor lee eo Jlft9 u heel leker jnffrouw Uaroh dat a dl zelf niet noodig heeft Een andere Hun een donkwe rooa tuaaohen haat iafNmnlt m legde ze In het vaori gaan Ofi het tafel je van ItHie 7e Is wel aJ wat veri t nur m ruikt heerHjk en aat bIJ da kleur vanuw hMtr s lONE MARCH Naar het SobotMh V B B B OLüotErrr vertaald door I F WEISBEL IN £ AN ROfifiUli Nwlnik v rt od D 27 Afgiezien nog van de venschon van uw vader onidai u uw work g o d doet Gis ttren la u dat moeilijke wetenschappelijke manuscript nadat tweo andedren liet vergeels bcpro d iiaddea Wij kunnen het niet btiiteai u stoïlen ïli gliuUachte on gin voort met bet doorzien van zijn brieven alsof hij do kwestit als afgedlan beeohouwde l tir lome was met van plan zicb zoo gemakkelijk te lalen a sohepea IÏet apijt mij werkelij mdjnheer dat Ik het niet loet u eena kan zijn Ik weet dat u het heel vriendelijk bedoelt Uaar door aalarle te ontvangien op de voorwaarden die ffiijo vader met u over engekonieu is houdt ik een ander vau een zeer goede pJaats af Ik bezet wederroohtelijk de plaats van een aoder Wees zoo goed uuj mee te detfen hoe ik mijn ontslag bij de msatscjiai j moet luvra n Opdat Ut andere mutre len kdn trelfeii Ik vertrouw dat n alles andera zult iQziei OL bij ons UiJft zei de chel van zijn laMfirmV naar haar toeguode VMt D Hwr en Mavroaw A BOOGAERDT Au NOH 4 v a kcnali van de boorte r a md zoon OouBA it Aulunu 1918 2943 7 aKVRAAOI too ipoedii mofei k een Dienstbode bij K OEN BRAVEN V eliudeUtr tolwtih lo divene lualea T rkn ib ir bij de 2670 10 fMÉIsmileriifflini üfiiHCIlLTDIil aramnalluloot 8 U BOIIOa Da B C t8 STOLWUK maakt bakand dat verkrijgbaar Is In afkorting op winterrantaaan I Hl STEEIIIIfilEII é f 2 40 I u mum é f 2 15 Bestelkaart ga l moet per post worden Ingezonden bIJ de B C te StolwIJk voor 31 Augusta a s De gaperferiirdi itrook mott aan ét kaart bavaatlgil blljvtii 2246 30 Adverteert in dit Blad Geen zwakte ziekte of pijn kan blijven bestaan iadida ri aht h t a d eaeei middel w ordt nlewend gij u voelt CD lijdt een Toortdnreodevemoeldlieidi l rmm 9rtn bloed ermee de of Terllae veo kre tea Cebruik dan bljtiida MUNHAILDT LKVBTOOBN Dit il een seker eneeimldde Bterltt liehaem en cenawen MM Bun 90c f 1 75 14 25 18 25 Hoofdpijn a b k HljBfaerdt e Hoofdpijniablelten mmÊ Êm Per koker 45 en SO cent Be noende Hoest en verkoudheidNeem ANGAboobooi m mmm Dooa 35 en 70 et Verouilerile t lucfalpi paiedoeninjeB bronchitii leepftorende hocfltprlkkel boeit bij ouden ven de eo alimede kinkhoert ea lijmhoeit bij kinderen Gebruik den ANOA8IBOOP MMHi Per flacon ri 40 3 fl f 4 jichl Rheumatiek Ipfer en ewrich ipijn pijn lo de ledematen influeota aanfezichli pijn en kieipija tÜebrutk 9ANAPKRIN tebtelteo Mn Perkoker60ot 3k f170 RBSlpIJfli onUtokcn keel op eget e imandeleo pijn biJ het ilikkeo Neem Milnherdt i GLORIN lebletteo imÊÊmmm Pei dooi 40 ci 3 d fllO Maagzuur maalwater oprUpinf geen eetlntl ilechte epijivertenol Mlinlierdt i MaagUbletlen MPMMB Per koker 60 et 3 k f 1 65 Oal en slijm j wijderd door Mljnbardt a Laxeer tabletten Dete tabletten ijn bloed uivarend regelen den itoelgang mÊÊmami Per dooi 40 et 3 d It 10 Enersan tabietten Bleedvormende licht verteerbare taalubl teveoieeliuit opwekkend Per koker f 1 3 k f2 85 Overspanning 1 onruit aeouwachtigheid ilapelooiheid ge Jaagdhefd Examenvreei MUohardt e Zesuwtebletten WHMIM Per kokw M 01 9 k ri 70 Wormen kiadewn en volwaiteaen Neem BPf PAN wormbonboni ÊÊÊÊmm Per dooi 35 et 3 d f I a I Let by koop op dep naam van den fabrikant A MIJNHAXDT Phennac Fabriek ZBI8T By Apoth en aUe Droglitan Te Gwide Aatoo Coopa Wljdatr39i SoboMhovea A N V ew Boekoep Wed I Spruit i FVerkade WaddlaxreeB A v dHelde Moordreohi J f Gennep B Natiijl 1780 96 Het afknippen van het haar i $ een paarde middel dat geheel onnoodig is als U het hoofd reinigt met LAX een aangename hoofdwasscning welke onrem doodt stof en roos verwijdert en het haar glanzend zacht en golvend maakt Voorkomtn is echter beter dan geneten Wasch daarom het hoofd van Uw schoolgaande kinderen eens per weck ftiet LAX Een doos LAX kost 25 et voldoende yoor f Liter Overêl verkrijgbaar Verl njjbMr bi de mccite drojiiten Te Coode bij Anton Coopi Me S H V Loon Boskoop G J Spijker Wed J Sprmjt J G Mena A Blonk WeddlnfaTeen A v d Heiden BodefreTCn P Reveiteijn Wed J v Vliet 114 C J Scheer Zweannerdeaii J W H HoofeTeei Moordreobt J t Gennep 2944 Iferkooping Paardeo Wagens eo Tuigen VAN DER PUT A HARCKSEN denrwaardeis te Rotterdam ssallen aldaar op DINSDAO 3 SEPTEMBER 1918 roormiddags 11 uur m en vAór de stallen aan den Molenwaterweg No 30 to Rotterdam ten verzoeke van de ALOEMEENE EXPEDITIE ONDERNEMING VAN OEND LOOS H COLIONON Co te Rotterdam publiek om contant geld verkoopen ± 30 PAARDEN iD Qitstekende conditie gesohikt voor zwaar stappend en dravend werk benevens eenige Wagens en Paardentuigen Te bezichtigen Molenwaterweg No 30 voormeld op Zondag n Maandag 2 Sept a 8 van 10 4 uur en morgens vóór den verkoop vanaf 8 uur Inlichtingen verstrekken bovengenoemde dearwaarders kantoor Groote Markt 7 Telefoon 3131 2922 54 Het Advertentiebnrean De Goudsche Courant MARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaataind van AOVËRTENTIEN in alle Nederlandiohe en Buitenlandaohe daden weekbladen en andere periodiekeni onder eenide prijaTerhoodini Wr lnx nclln0 vaura Mn al ohrin l voldoend Inliohtinlen worden GRATIS Tentrekt VRAAQT UWWINKELIER Naau do Wopoldbepoomdo Meubel en Linoleumwas A S R A Het beste artikel voor het wrijven van meubelen en linoleum ia vo i ao o dkoopor n voopcl liQ p In het gebruik dan de beate bua was Koopt één fiesch A S R A en u biyn nieta anders ebralken dan de vloeibare meubel en linoMimwas A S R A Waar niet verkrUgbaar wende men zich tot onze HooMdopOtIKMMtor voor Oöuilai en omatreken de firma 362 60 L VAM CNUt BUK Orofsier In Koloniale waren OOUDA Gemeente HÜASTRECHT en VLIST BRAN DSTO FFEN Als winterrantsoen wordt op de Qeie Kaart verkrijgbaar gesteM 1 H L Elerkolen ppl s f 2 15 en 1 H L Kachelkolen pi i s f 2 40 Ingevuld te bezorgen ep of voor ZATERDAG 31 AUBUSTUS 1918 hH D RENEMAN Secretaris 2946 n DE BRANDSTOFFEN COMMISSIE HAASTRECHT S S VAN DANTZIG eauoa VOORRADIG Tennishemden Badpakken Voetballipoeken Riemen BmmDSTOFFEN COMMn DIST RICT rGO UDA Vanaf heden wordt beschikbaar gsstelil in mindering van het Zomerpantsoen I eenM = ï20 Groifiüger liaarillifaoÉrf voop f 8 95 Houders van bestslkaarten voor het zomerrantsoen blauwe kaarten worden verzocht deze duidelijk Ingevuld en onderteekend In de bus te doen te onze kantore OOSTHAVEN 3 N B Wie geen gebruik wenscht te maken van deze verstrekking kan geen andei brandstof daarvoor In de plaats bekomen 294s o Verkriigbaar bU da DrobkariJ A BRINKMAN ft ZOON Markt 31 GOUDA Ha astre cht Abonnementen en advertentlën voor de GOUDSOHE COURANT en de HAASTREOHTSOHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onzen Agent J SCHEER VAN KAASPRODUCENTEM betreffende een vetgehalte van de kaas van minstens 45 V 50 stuks In omslag 3S oent franco per post f O SS 01 Bij 1000 atnka gr tia mat firma a aoi b dr kt te HAASTRECHT Openbare Verkooping te Qoiida op DONDEKDAGEN 12 n 19 8BPTEM VER 1918 mortem 11 ur a nieuwe tijd in het Kofiliefauii HARMONIE n d Markt ten overita van Notaris J KOEMAN Specialiteit in get A Noa 80 81 en 82 EN Eeniga peroaalen uitmuatend Wei en Hooiiand volgens laatste Nouvoauté s Aanbsvaland H P VAN WIlJlilRDEN Coiffeur Kleiweg 77 TELEFOON 463 groot 9 53 87 Hectaren ailei C le£en aan de H Mr ahtMh Dijk n bij het dorp te Haaatraoht lo twee perceelen en bij combinatie bi biljetten oinschr v n Te aanvaarden bij d betaling der koop penningen op 1 November 191S Door de J un8tl e Iijjing aan den IJaiel seer geicbikl voor TUtNLAND Inmiddal uit d ha d t koop AOKNDA Nadere inlichttnien feeft Noteria KOEMANte Haaatrecht 2920 42 27 Aug Vergadoringl Kamer ran Arbeid voor de Bouw l ed rij ven In Aril Legl nm 8 uur SI Aug ea 1 9ept SportfeMten Beleofd wnodcen wQ gw ireia ttf Uf medadeeUiic t mofcn Mttranffm tsb T rgtAwioteaï eoDcarien vMinalnUfltlMdaiii eiut om d M du k obmi aiwkU ta to Eleotilaoli PnikfcarlJ A BBTVIMUI MOI MUBA Een mooie Tolle haardos Is iets van groot gewiciit Het maalit bel hoofdje mooier En liever hel gezicht I Fedora s haarhersteller jgj 2 Zorgt voor den groei van t haar Bestel er dos een flesch van Gij Eijt voor altijd klaar INOBZONinCN HiDBinBLDIOnl i 1 4 Ot d mnvNtl 0 kooa OowoM MlTCrtaitllB m iKamuk AAWtiOtii I iWmiMi AdmtiatUininHZ m i Bureau MARKT 31 GOUDA Het Reutert ure a verneemt dat de Bnhsche vooruitgang in het vak van de Scarpe zich over een front van vier mül uitstrekt en reeda era di te van twee mijl heeft bereikt Monchy Ie Preux Guemappe en Wanamrt ftön v rmeesteid Het aantal verheaen der Engeiachen ui het 3e 4bi 4e leger van 81 tot 2B Aug wordt op 23 502 man geschat Gedurende het zelfde tydtperk werden rumi 20 000 Duit Bchers gevangen genomen De Fransohen hebiwn Fresnoy lea Boye en St Mard genomen a De Oostenrijfcsche generaal von PflanzerBaltin is tegenwooriitf in Albanife bezig Zyn actie heeft bot de bezetting van i ien en Berat geleid Daardoor zijn de plaatsen welker beaettmg voor es weken door de Italianen als een bealtesende wending m het vraagstuk der Adriatiache zee werd be öchouwd weer in handen der Oostenryfcers Fien viel na een Woedigen stryd m destraten en huiien meWt men uit WeenenDe vluchtende vyand vordt vervolgd I Berat drongen onze troepen gisterenmorgenbmnem Spoedig daarna werd de vyand vande beheerschende hoogten Speragi en Singaverdreven Ook aan de Boven Devoli breidden wy ons succes mt De verlieaien der Ita lianen aan troepen en oorlogswerktuigenzyn zeer groot ♦ In den naoht v 2S op 26 Aug hebben Engelache vliegtuigen met goed gevolg een aanval op het spoorwegstation van Frank fort en de cbemioohe f iek n van Masnheim gedaan Er wenM § In Frankfort goede resultaten bereikt op de fabrieken van Mannheim werden trwee ton bomjiien gewor pen die branden en ontploffingen veroorzaakten De vliegtuigen beenden alle terug Rusland zijn natuurlek onder verachlUende omstandigheden Het streven naar afischeidhjg heeft Trowel opgehouden behalve onder de Gaticiëra die t Kief won n De Duitschera z n er lechts m goalaagd 1 8 van het graan t er langen dat hun btj den vrede van Br t was beloofd Anderzyds zyn de Dnitschers niet m staat geweest om de Oekraïne van de meMt noodzakelyke goederen te voormen en de Oekraïne heeft er in toegeatwnd Rusland met suilter te vooralen Er is een overeeakomat getroffen waarby de Oekrainera zes tot negen imllioen poiid in nul voor textielgoederen aan Rusland xultan geren Omtrent den atryd meldt eem telegram uit Peking Door eenige duiiaenden tejechen bygo staan heeft Seonenof een magyaaraeha ea bolsjewieksche str dmacht aangevallen Matsiejskaja veroverd en vela gevangenen gemaakt o w tal van gev nden ïl en weet eigenlek niet wat er g beutd IS met den zoon van den tsaar Men gelooft dat hb als z n vader vermoord ia Een Ruaeieche prina kort geleden In fïngieland aangekomeoi metdt dat de Bolejewisten kort nadat zU den Tteaar gedood hadden ook den Tsarewitaj vermoord hebben De moordenaaiB giAgen naar den jcm gen toe en zeiden wy hebben ie vad gedood Een hondendood voor een hond De Tsarewitaj brak in tranen uit waarop iemand uit de bende hem met een revolver dood ohoot De Petersburgische Prawda meldt dat er by Sikvira een leger strydt van bykaos 40 000 man te zam o met Duitsche Oejkrainache nationale troepen De spoorwegstaking duurt voort Een Rioaeische bourgeois die mt Kief is teruggekeerd deelt mede dat liet bolsjewiapie op het oogenblik toeneemt De Duitsche troepen verlaten menig district de arbeiders verlaten de werkplaatsen en de spoorlijnen worden beschadigd door de boeren die een tegenatand organiseeren HlJ beklaagt het onfortuinlylc lot der Oékrain fiche bougeoieie die tusschen twee vuren staat sedert de Duitschers elk gezag hel en overgenomen en weet dat wanneer de Duitschers heengaan zy oomiddellyk door de Soviets sullen worden vervangen HÜ zegt dat aoowel de bourgeoiee als het volk over iiet algemeen vóór een vereeniging met Het Ruaaisc sociaal revolutionaire blad i awja Derby bevatte dezer dagen een heftig artikel naar aanleidii van d te rechtstelHkg van den moordenaar van veld inaarsohalk vom Eichhom Er werd ojl in geze dat de Duitsche ur teriaUstischs moordenaars op beestachtige wjze een dapperen terroristischen held hebben vermoord De Duitseha regeerlng beeft tegen dit ar tikel by den lUissischen volkscommisaaris van buitenlandaohe aangelegenheden protest aangeteekend die verklaarde dat In het Rusland der aoviët persvrUfaeid bestaat De Duitsche regeenng heeft echter met deze verontschuldiging geen genoegen gtnoman en zal verdere stappen doen w a Dezer dagen hadden grensgerechten plaats tusschen bewoners van Hoiwhiras en Niciaragoia Naar aanleiding hiervan heeft Hortduros er In bewilligd de kwestie aan een scheidereehterl ke uitsfinaak van den Spaansohen koniiig te onderwerpen Niettegenstaande dit zond Honduras groote troepenaMeeiingen naar de Nicaraguaaneche grens je buigt udi ten teekea dat hij de zaak als afigodaan beschouwde indien het wtrkelijk uw voornemen is ons te ver laten Voor zoover de G phtr en Arlington maaitscliappij birfreft zij t volkomen vrij tt kMoea en te gaajt wanneer u wenadit lone dankte hem baMe ijk on wUdozicb ver WIJ dieren y Juffrouw Maroh vervolgde hij In a ati u wanneer dan ook van oms een gelusg iTift verlangt teneinde een an dcrt lietrekkiug Ie krijgt n don zal het ons n genoi gen zyn u van dienst to wezcQ Ik wt t zeker dat zulk een waar borg u Ijjjna onontbeerlijk zaj Wijlceii Het zou mij aangenaam ziju nu een van u te ontvangen z i de pnic tischo lone met eon glimlach I hef flchriiite op en R ok met een de riiiffwokkenden Wik naar deo tapel nog ongeopende brieven voor h in Goed zei hij ik zal ar a ntseke lüng van houden en a In den loop den dag een getuigschrift cteeren lone giïig naar haar plaat Dn mds jes kwaonen reede binnen en re kfcm met zakehj ke vlugheid bet wark op haar kleine tafeltgai Een paar keken teivhilks In haar richting Jane Allen H regelrecht naar liaar toe en gaf haar een baud Goeden morg sel Bij Ik bm blij u te zien En dat zullen de andere int jËfl spoedig ook zijn Zij zuUeu we4 van aeeidng veraaderen Dan zal het gauw moeten koLoan ael lone gtimlaobend want bet nos zal van avond om zea luir Ift g zlfo Opdat uur vU de ko ko k hew gaat toch niet weg vroeg het Qwisje verbaasd lone knikte glimlachend terwijl zij nog oeirige bladen van bet wetenschappelijk werk in haar oopiohouder schoof Mijn lieve tk lij Wat Ik u gl t r vertekl heb Is waar OiJ gi ooft hot nuar het kon zijn dat de meisjes het niet ded D Bo vendlen ais mtoi ziJntehoU verlaat an xljn eigen brood te verdltmen dan verlangt mw niet dat do vader het tmbtrifl betaalt Fr kwam een verwijtende btoe op bet I Ie4ke gelaat van Jan AMen Gij gaat bet toch nM bijleggm met hear ftulQterde ij aohterdoehtlg met nedrtik op het vockmaonnroord wat Iwwcpfl dat zIj niet oversti ICardT odoelde Ni iaaiite lone bartalljk rieb daar maar geen vrees voor zei lone lachende om de heftigheid Tan haar g elllu te doen bedaren Je kunt nooit weten aal hetUeo ke melsji zacht lulstereod altt tij ko men aa zlbh Ie veroi nchuldlgea en uitIt iging te geven vleiende n lieCkoozeu de Eerst le ge hem dat er een tickel aan hebt hem te k1 i Uwr al hij u om het mldiM neetnt wat hij caksr zal doen als hij weet hoe hij most op treden dan beglnnra w scherpe boord j w aan ie hart te rnkken waarvan je nooit hefbt goweten diat ze er waren en dan kan men niet langer voor dch zelf Instaan znlke dwaasheden als msA dau bereid Is te doen Eti woer fonkelden de blauwe cragea vurig brandend me teen drogen li iiiliii zen gloed die aan het Ueeke slaat eoi lekere vlammende waardUibald gal