Goudsche Courant, dinsdag 27 augustus 1918

mfMJmSBTEN Gouda © e TaHedige Programma s i n iilacfaiavaamsten der 0II9O1V SWORTmUKSTUI Ojn vjKl f VJHIDAO 30 4l qVSTUS 2 uur verkrUgbaar bg de ftrwnm C Q V et f eT Hoogt trapt A f OOtB per atuk 2 m haaruitval voorkomvn n Iisratellsn door F dof a s Hciarhepsteilei Verlu B baar te Gouda by BALT A DE JONG Ooathaven i H P VAN WIJNGAARDEN Kl weg 77 ANTON COOPS Mark 1296 30 Aan do INRICHTING TOT OPLEIDING VAN ONDERWIJZERESSEN EN flOOFDONDERWIJZERESSBNAAN EENE BEWAARSCHOOL te Gouda worden gevraagd om 1 Jasuan 1919 in fauotie te treden lo Ean OiHlflrwlJzar es voer da vikksii Rakanan Vidarlandaeha Batoliladanit an Airdrljkikuoda aamen vier lesuren per week io ï$n Oiul9rwjU28r n nar hat laamk Kaanla dar Httuur samen drie lesuren per week D b Iooaing bedraagt f 50 per jaar voor leder wefcelgkach lesuur welke belooDiBg m t 3 dnejaarlgksclie verhoogingen Tan f5 kan klimmen tot f 66 Nadere inhchtingen versohaft de Directeur der Inrichting de hoer P DE VOS 2976 33 Stokken in tt sewien vóór 8 Sep tember a a bg den JSurgemeester Heer z b b h h in het beiit Tan eigen meubelen zoekt Redactie I Telcf Intero 545 Ef en op a mpn bmii OouLtM i rsf t1aas pechf AbQnnenantcn en advertentlSn voor de QOÜDSOHE COURANT on de HAASTREOHTSOHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onzen Agent J SPHCIER t HAASTRECHT BasMWime ia door de SivreUGiien bezet I e Fransdtan hebben Noyon K Qonien Péiiomie dat tigt in d l o B iaun i Noyon wordt tnmtig bed eigid Maar de Ouitechers ihcibben oen mooi BtuK e werk credaan Zy un itoordeiyk snel de Somme ovei geitrokken Miascluen z n ni daar luj Féronne en Brie nof aan becv maar waar t Bieft meest nupte by Noyon w hert reeda spetoeund en hieiidoor hebben zti een trefiea met de gealUeerdea dat misscluen voor ixa noodlottig Ibad kunn worden vermeden Alle druk zal nu worden aanjgenreiid in de buurt van Capaume daar zal ook de te enatand hei bevi t z jn Het Duitsche avondbondit doelt dear reeds Ten Z O vaa Airecht Ibebben zich van middagr nieuwe gevwhten ontwikkeld Gevechten op het voorterrein vóór ooae onze nieuwe Unies beooaten Baipaume Péronne beoosten Noyon Tuaedien Ailotte n Aiene zün bizonder forsche aanvallen ran Franochen en Anie rikanc onder de ret ciite TerU n voor den vu and ToIela ien mislulrt Péronne Ufirt du ia ds ge vechtslinie De Franacben nikten nadait xy Noyon genomen hadden tot deft zuideJuken rand van Hapt incourt op Beooeten Noyon kregen de Franachöï voet op de zuidelijke IheUincren van den berg fcaintSinjéon Ze vermeeatenden Landfi mont en Morlincourt en maakten verscheiden bonderden e evani8 nen Tuaschen Oise en Aianw wisten s op verscheiden punten t n N en Z va Champ de Allette over te komen mettefi tstaande het verzet der Duitsdiera Guny en Pont Öt Mtird zyo m Fransche handeu De En sche tro wn beaiuiden de Somme hebbeu dea nachts den druk op den vO and volhard en z n bemoonden de iSomme m ooBtelyke nchtin tat m de buurt van Fon tainelez Croiailles opgerukt De nacht giny aan liet alagrfront beti kk HSi fcalm voorbU In éexL sector an weenss jden van de Scaipo heeft naar een Jele ram lut Londen meldt de vyand firi iteravond en vanoticht krachtige tegenaanvallen tem ooaten en F uill ton BLIKfABmEK MASSA ARTIKELEN lif dt KJch tan Ou tacb r bekend op 0 nsd v n inu Miiteitat Condi onder ao 2975 Bureau Goudacbe Courant 12 Ooedkoopste en soliedste adrea voor Meubelen al Tatala Kaatan BnHatten Stoelaa met leer aa placha Vaaraa badsteUea WaUaa aaSattlndakens TkaatatalB Splafali Sablidorliaa a az aa a IP pa l af adr a ▼ or a aal t famt ll w l kfpl B n 20 KOMT ZIEN mme Uk iiniiiiiiiiiiiiidii lllfl moHmrOmm W IJNI V kriMbaar i d Dr kli r A BRINKMAN ft ZOON Markt 31 GOUDA rERKUIllllllEN VAN KAASRSBflayUQfUTEM betraffanda m jratgthalta na J kaat ¥ m urimtens 46 50 ituka In omstaK 3 franco per pqit f i Wr BK woo ata ia pet r M lONE MARCH Na r bet BfliMtMh 8 B GLOGurrr ▼ rtwid dimr I P iraiaraXd INE VAN BOaSUH imirnk TWtedm inirjüjjt £ yi j 1 39 De vrouw was oog beeig met haar ver ktaringen toen het voor lone tijd was om uit te fitappea JEd ie begrijpt llWe 2e tegen hem William zeg Ik Ik ben geen hardwerkende viouw en Ik ben niet zoo oud geworden om me door zoon wnaap me blozende wangen als Marthy Burton te iaten varwijten dat ik gele kunathloemen op nnjn l ed draag Ah goeden dag iu fr i n g egend zij uw Hel geedch e ffMt de gllmlaoh had zyn werkgeiJaaD ea de vrouw van ffilUam zou beretóziio geweeet een geregelden alag te leveren tegen Marthy Burton rf Ieder ander ten pteiziere vso looe March vooniat Ij v jf ralnnten in haax geaeleohap was En U ad I Hie ternauwernood twïadg woorden teg n haar gesproken P n n 1q de g oed sJuKandageKleetto jas stond op o liep langs het ptrron de trappen op vlak achter lone Jwe De hwtate keek reobt voorst W ïjnls 2 j later set sy UeUhav V naar Achteren gerlobt aooM ia M ircxdaa ym bat IoMm pm slja ZAMilciilI a OOI 4Mn Brjuulbout tZaagnafiliiBa BO 8 rFMto l B a Tatabi ttkMp S Zona a ll n groot UaltaaC ZkAm Bad Ma Ida TalKttaMa nor CUbara 2 kdf aJaOtalawMalaB 2 aaaaUkaad khtU a i aaWcpama Ma a a w art vMal 1 Hfnm M kraMiiwai ii e ward 6 aia m raa aW a mata afwi bUd B Ifatarpoap oaa 11 da aloot t ponip B 1 h laad t baaproaiaa bij A BOUTER LanMbaaaalraat 4I 4 Tel f ÜSO oltwdaa a 49 W De it g n 12 aii IS SEt teMBER as geannonceerde 3978 28 iQflt 9 S3J7 H4 fawl IMASTilEOHT pat Rist door A MlO p A SI An an 1 Sopt pDrtleoatw 1 eft eriK aring van le Samar ran ArMd voor de 3ottvlwdrljTeiLla Ac t iUgl nm 8 uur 16 gapt 2 uur aebeinr Bmut m iiii toaai lit OiKdmUaMtMMiwXi a Aria a Adverteiitiëa Hed 0 onrlead u korUtoiidiie Irtie on ftlItU fettleaooM M oriunM Uotier n Tnw BOiAiiOA iOfitm vm t HHMHiEI In dn mubrdaa n ruim 39 ur C P J BOER J BOER A BOSR C T WK OovOA A1411M1U 1H8 0 WalnU nl pl l b ilM Z rVt 91 AiKiMiu H 12 ifur J 21 dm nriMd mm di a Dochur ZgMw ariiiiK mtMr Mei mmA mMHA tm tb KRUISHEER uit Ilar mam J KRUIBUgEK kuiDA K Jktmm UU M1 14 acï amifik mmuAMEs pb KRUIMEER n uit allar fitfm OOCBI 9 AaliMyi 1911 J913 H ffvanriffja KOSJELOOS OttMlUiit van UTcunidifalaiboMdM Uo OlKKCteök vaB iet ÜBt iiiUD DtLENBLDKlJi der OemeaUe GOKDA brentft Ier algemeene Immüa loon n d gmMmt If boter hal onder het Stïdbiila en wel op tltianilag ï 8eploinl er 1918 v in des vm 9 uur lot de n hl 6 irar M l I1011 d Twi ean d i m ttoliui1ai na 1 tin IWO I op DirtJdag 8 Sepüienibar 1918 tImi dof V UL 9 uur tot des u m Q uur tui hou lera van een d lniMiniMikurfai wn ISOl tta 3000 t Woeoada 4 September J918 van dea ym S mir ti dea n m 6 nar aan hou r vaa a n dor lefUünallekaartan Tan SOOl Mn mo op l i ui Wd g 3 £ aploni er 1918 Mn dea nin 2 uur tot dea nm 10 uur iwn bon J ¥ n 4501 Vp 8500 op VnWai 6 Beplember J918 ras dea vm 9 uur tot ia n 7 uur aan hou dwa vao i at lakJltaia a en vanat No 56CD dat kamsrliawuner en lenatbaien dia aan aAoodarHlke lagMmaliakaart hebbeu ojitvangen hun lerenan ddolanb Hikje pHiJkujdlg met het gezin waaa to ilj be nooren kuitaan a halen ol doaoi aitutSaii dM Bon oen pei n niet meer Leven iri k pknb e je Jan voor ten h jog ata iWe gezuwMl M MMmrainenle pi aonaii kunnen worden maeaanven OOÜDA AoguetanSfil l e Uireoteur noornoenyl P L QILLlSSFN KOBKSLOOS AanmlHofatinMidliaartaa J 1 EIJH van hel LEVENSNIDDELENflËDHIJJ der Oomeente QOLIDA broa i ter liaiuda van belanghebbandeui op Miaada 2 en DUiadag 8 Sep lonibpr ek tuaaelion 7 en 10 uur Én 4 Botarhal aider het Sladhu aanvul Inja hrooiI Mlen worden ateegoven op v loon m loogewnilen hrlelkannen dkt op Woonsdag 4 September lua ion 7 en 10 wir In genoemde boterhalop aanvrage van ol nanieni een ge aah09lJ op vertoon va het lr iwboek evoor o c Willi hanoden een i ar lot IJn goain bohoorjiifle een aanvulllngawitbrood kaairt k ii woi don veratrokt van hot 660 ri 6Se Sdvak en dai Of de bon van a anen een hoeveelheid van0 8 tf Woon kan wtirdw vaitngeg III at on dag t S ftm m tua f D i r laMwhaJ ander lie SW Inula op vertoon van he trouw MfJJe aulkierbofttjes te varkrilgeii ïijn voor SS iK vanéénjaar aOUDA Auguatua 1918 De PIreoteur noornoemA P L GII LM8EN MOReEN vsrkrifgbaar süiiMSiiiifLim D Waits Ksmeiiclksieat 141 J9J Wapeat U teg oi de Spaansohe griep Zq dia hoaalea dia ntknalaa alja dia kaalplfa l bb ii i bilaonder vatbaar voor tMamaulBg Zorg daarom Inujdi Uw oatatokea alljmvllaaaa ta ganaaea mal da Abdqsiroop H1 HUIS ie Uo4 p op bmmimn wlffiHeiytaiifi bewttende 4 kamers keuken Jd r biflpuplMts en iliverse bergplaatsen voorzien ran electrlsch licht gas en waterleiding Blieven franco no 2969 Bureau Ooudsche Courant Markt 31 30 DE UN0B0UWC0MMI$8 E te MWMK geeft liiarmede aan belanghebbenden kennis dat aanvragen voor stroo vergunning voor hat ita n van aardappelen zaaizaadbons en jrpnoerhwrjizen voor M M DE UfUttOUiaUWIiWUE yqwjiOMDd spoRTFiegyrgii Ondergeteekenden berjcltten udat Jiuoae zaken Zaiepdag 3fl Augustus den gehaalan dag gesloten ztfji L VHM DER BEEK T OREBASa L P HOOQEII DiJIC W77 4o 31 Augustus Vm Jaapflag wan ff Hip die Koningin suilen mee Icantqpe gesloten zijn VAN BLANKEN8TEIN GODDRIAAN en DE HAAN OfiTLAND ft Co T OOEMWAAftEN ft NEN BANDELS en LANDBOIIWBANK Mn Wed KNDX en DOBTMND NATIONALE BANKVEREENIGINÖ M J OOIËR ft Co SCHECKLEDB ZOONEfi s BANK Advaptotmt pn dit Blad t Bureau tot Publiciteit van WetenschappelüJk Nieuws ¥ isera raolit 153 Ami$erdam Leliegraeht 30 CURATORIUM Mr A W JacMaattl Oad Advocaat In Nad ladU R i Ontoaa Billlen ew Lid Ged Stataa Buraaneaa ar vao Edan en MiiMtopBiaaar qnrl Polak Lfd Benle Kamer S PMtmna S boolopalenar P J Raaymakari Oud Seeretaria Generaal der Rijkiverzekenogabajlk W N Wlatersllorea Oep Lnlt Kol OIL Amenfbort Sterilarii beslagen tong 1 Ofrt fB Ood Realdool van Taraala Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN A U U moifi pt opptfMt met n V e n ipanfc m den mond kgk dan in en tpiegel Of Uw ton beslajen II Üw voedfel ia in do müfi aan het giitea tegnan hetwelk gewoon U k paard at met en xeer on w§itiakiw4 Adem Aebnilkt iiler tegen Abdij tablotlen welke ook meL WS ogeiTMd vofA a leien Onder leldinl u IV l arkrae taa onder wi Joh Bonman Diraetenr an l r l BIM Dlre enr eener TuchlKhool Jhr Jan rua JooMlIat r IA A Pokkar arl aat docent UniMtilteit Dr A J M Xf l ff f Handeliackool Prol W C J l a UoiTeoiltaii Otrecla Dr A Halbaratadt ood iMraaraymnaartm Dr J M a vUet prinai dora t Unltanltalt Dr C Hnyinan acconatau n ander mannen n naam 20 leeraara H B 8 7 Mra la da RecUan 7 JÜ tï J SS fi n doar ona aaor anlieerd naar ilM 400 schriltolijk eWatusaa o m a harfw ler miaseiqibeid epn bwlor en m enx 2973 48 Abdij tabletten BOEKHOUDEN HANDELSOORR ADMINimATIB DBBNICH NDORICH RUSSISCH MALBI8CH QJ UCH STUDIETECHNIEK STAATS sfm sEP uMrlcnNim msoam irti acwxMaciiRijysN mi KHEIKUNDB MATUUKKUNDB WJOUCTOIOKUNDB BUCIRO TICHN lliIBT0RieA WBTBNSOHAPPEN STATI NORDE MUZIBKOBSCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER METH SPREKEN ODEDE STIIL HANDSCHRIFT VBRBETERINQ VLUO EN OOED REKENEN FRalBLCN itan r a S na aaiktaa baraapm voor f SV o ALU MM ti kaipiMa B StaatsaianMi Notariaat J ïïïf Si imtfMm0ftrtati Aetaafia A i mtaatt 0a4M Kotana EOEUAK Hasatreeht Cttnm a vjmw orionera eeolguina gevorderden mecrrevorderiijen en Ytr YmMtfi Anzename nietba le PeraoonW i S i S dpMnteo eunlst Ultateksnde correctie Mlfc f eaimUvUimel i m ik condltilhi nlnver ogenden kHPiien van ona StwUelMKb profltaerafl iQoede re haten wie werkt alaagt MliMntt AAftaua luake Berocpakauxe r r M MMdtMMN Kraa Mn ifa uOarunni amlu iroi un m iaaMaai v Ufpaguu Mm ariamU nM M diMr M nul ft7e laargang o 13780 Vrijdag 30 Augustus 11118 fiOMCHE COVMIVT I Tie ci rxr © © ïo i d vort©xi ti©TDlsLd voor Q o o d © © xi Oaaa str©lc©3a VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONMUUNTSPBUai par fcawttaal I M par waak 11 eeat mat ZoailBaablad HT kwartaal Ut par aak 17 ca irran waar da baaoiflac par loopar aaaeWadt Fnaea par poet pai kwartaal LM mat foadUflblad tUS Aboanamaatn wortai da al ka aaacastaMa aaa oaa banaat MARKT 11 DOUDA DB oaaa acantea daal boathaadal as da po Ikaataan ADTXBTKNTIRPBIJBi Uit G a4a aa a aatiakaa bakooraoda tat daa baaargbiiapi l a rwala tMO Qta rafal maar IlU tfca boitan Gaoda aa tlaa baaarakriact 1 a r ala7fcN atta i al maar Bja AdTMaatUa raa BakRaka iwatalHikaiiaa ia iNOKoinnM MumDnuMaaifi Op da faaivaaJaa M kooa Admfaiiitnida i Talal latwo 83 aèa een telegram uit Ibidrld dat ds misisteni en w el voornamelijk die van Bulteolandeeb Ml BimMalandselw Zaekn voortdurend beaprekugien boudan Na bun temgikiser anar St Sefaastiaan wUen aU met den konlj tB Moura een conferentie hsbben De kioning wudt zicb m t xUn partleuliere eecrstarisvaen gebeel en al aan de staataaaken Een tedegram uit Madnid meldt reeds da vendige beerprekingen tusschen de ministers n I buitentandsclia lakso binnsnlaadeehs oaken onderwas en jusUiie De ministsi suUan xlcb naar San SebastlMn b cvno om nt t den koning en MsMra te b nudsk gen Volgens de Maün beeft Dato ds Spau c e nunist r j resident verklaani dat ds eerstvolgende ministerraad den lea Sep tendwr zal wondm gabouden Bureau MARKT 31 GOUDA ongeveer 250 huizen vernietigd werden De Buliban vensdieen dea nuddagi op de plaats van den brand Om twee uur s middag was men het vuur meester Het grensiDcient tusacben Amenlm en Mexico ia nog niet afgeloopen ol zou men dat afleiden uit een telegram van 28 decer uit New York dat luidt Het schieten te Nogales is beëindigd Ge neraalma oor Holbrook van het Amerl kaanscbe leger is met de bewaking der grens belast en heeft volledige instmctles Gemeld wordt dat de Mexicaaneche mili taire gouverneur m opdracht van Carranza en namens de Hexiceanache regeering lijn die en sp t over ttet gebwrde is komen betaig 9i Een telegnun van den volgenden dag meldt echter Een aanvullend telegram uit Nogalee zcgi dat ofbchoon het Mexleaanscfa Ame rikoaTUdi grensgeschil was opgelost de Mexicauen gisteravond van de luidere z Jde der grens het vuur wederom openden De AmerikaaTwcbe troepen begonnen zidi onmtddellbk te verzamelen Generaal Cabell deelde den bevekhebber der Mexicaansdie tioepen mede dat de AAnerikaansche troe pen de grens z Hiden overaohrydw wm neer het vuren niet opihleld Zoodat r miaschien nog en Amerlkaonsch iMexicaonsdiie oorlog voor de dear staat gebeele gtreefc ti c3i n Aisne en Ois hebiMin mAaMw gmrmaitAr anderzyda m het Noorden door de legen van Bawlineon en Home die over bet i teau van Bapaum opruklcen en 4e Hutde bntg lntle in Artoia beginnen te naderen De byauiidere corre ondent van de Ti mee te Wiadtwostock semt d d 24 Aug Ër IS final een venandenng ingetreden met betr ckjng tot den gang van zaken aan het Uesunfrant Hedenochtend z n alle geollL eerde str dkrachten dan opmarscb begon nen en z jn zes rcnilea vooniitgekomen Zy hebben lomonoen onderscheidene machinegeweren en een ooeveelfaeid oorlogsmaten aai v roveid en oen auitaJ gevangenen gemaakt Aan dan tinkervleugri werd een volkomen succes behaald maar de rechtervleugel vorderde met xoo anel ten gevolge van operaties van de v andeltjke cavalefiOi welice de oohteiiioede der Japoneezen bedreigde In Zweden ia een triegram van 9 d zv uit eocialiatiscbe bron te fit Petersburg ontvangen waarin al rekeiUng wordt gebonden met een axw steikie uitwerking van den op marsch der Tsjecbo alowaken op weg naar Moskou dat de bolsjewistische regeering naar St FeteiiriHirg aal dienen tenig te keeran De mensjewiiBtisGhe i sociaal revolu tionaire arbeiders werden uutgeechud Verder leert men doormt dat de leidefs der joodscbe sociaal democraten wanen gevan gen gezet op beschuldiging een wexklieden conferentie op bouw te zetten Zeventienbondend officieren due weigerden m het nifide leger ta dienaii H f a ckrodgeecboten Met de laatste mobilisatie vtasi het falikant uitgelof pen De bolsjewiki erkendMi dat ze woarsch uk bmnen enV de weken de vLag zouden strijken Wat die 1700 doodgeschoten officieren betreft heiumeren we ao heA bencht door Duatschlsnd lut MalmJf dus ook Zweden verspreid en volgens hetwrük zelfs 17 OOO meiüoben te St Petersburg hoofdzakeliik officieren en bourgeois in den nacht van 4 of 5 dezer m hechtenif gtettoman souden E jn De IWnps vemwont uit Bio de Janeird bet Amenkaansche s a Great Harbour Noronba binnen minxiten gezooken IVee nmtrozen en twee leden der be manning worden vermiat 23 z n gered In den nacht van 27 Augustus hebben vJieigtuigen bommen en maiufesten op Kon atantinopel geworptn Zy ncbtten gennge schade aan Een Iclnd werd gedood en elf personen werden r fewoad Een telegram uit Konatantinopel zegt dat Stamboel wederom door een groeten brand geteisterc i werd die s morgens in het centrum der etad uitbrak Eeu krachtige wind bevorJetde de uitbreiding zoodat de oorlog Over de Somine De Franeohen nemen Noyony de Engeleohen Bapaumea Péronne in de geveóhts linie m Aan het Useurifronf Het greneinoident tuesohen Amerika en Mexioo Spanje en Buid oosten van Vitryjen rtois ten ooatoi van Boiry en in de buurt van Gavrelle ge daan Dese tuutvallen werden na hevigen fltrud met verbeaen voor den vyand ai slagen Gedurende den nacht wenden onze voonuit esohoven posten ten wasten van Oppy eemganne teruggetrokken teogev van herhaalde vigandelijke aanvallen Het aantal door ons sedert den ochtend van 21 Aug gemaakte gevangenen bedraagt jn er dan 26 000 In hetxelftie tijdvak vermeeaterden we ook meer dan 100 kanonnen In de jongste gevechten ten niiden en iMurden van de Sonlme hebben tanks bU alle mogel ke gelegenbeden aan éen iStr d deelgeDomen iij bewezen belang r ke en dappere diensten in eamenwerking met de infantene en andere wapenen Hoe het loMftt dat de geallieerden slechte aarzelend volgen leert een benoht uit Bartja dat meldt Ons oppercottiimando is genoodzaakt ztfn troepen slechts zeer langzaam den v and achterna te sturen daar h belsche machines achterlaat en bet opgegeven terrein on dermund beeJ CtaamntsgeD ia de buit naienlQk zy omvat geSieele treint vol matonaal Op het oogenblik zyn door onizen opniansoh in 48 uur meer don 50 dorpen be vr d waarondffi Neele en Oiaulnes die met Roye op p lera van de Duitsche verdediging tueechen Somme en dae vormden In den Bntsche sector w ken de Dnutschers eveneeos Een enorme slag speelt zicb of Alle bladen maken als van een groote verwmning maiding van d terugtocht wtaartoe d Duutschera zich genoodzaakt nen door den dubbelen druk der E elechen en Franschen Zjj meiken op dat de Duit sche generale staf om zyn positie te red den tevergeefs de meeoing ingang tracht te doen vinden dat iqjn besluit vrijwillig Ia T veigeefB poogt hy de weredd ervan te overtuigen dat by zyn operatie vr jelyk uitvoert en wrijving met onze troepen vermtldt iDe tenigw king van het Duitsche centrum 18 naar de Homme Libre opmerkt toe te achryven aan den kracbtigen druk welke in het Zuiden uitgeoefend wordt door de legers van Debeiey en Mangin dje zich van het maasief van Thiescourt en van de Duitsohiand gB eD oottUKaswuBuwa De Paus en rfo Oorlog Het JournaA ds OenAve bevut eao hooU arUkel dal sloQ beugtloudt nut de dOor den Paus gevolgde potlOek Hierin aohrlja liet bjad o a De duikboot commandanit dl de torpe deering van h t Spoaoache schip Oaraasa ctp zijn geweten heeft mag niet op de dank baaibeid van bet vaderland rekenen HQ iheeft DuitschLand allenainst een difust be wasen in deaen t d van spanning Dit ia de eerste torpedeerit na de Spaaascha nota waarin voor de toekomst gedreigd wordt meit inbeslagseroing van Duitsche schepen ter vervanging van getorpedeerde Spaansch 9 acbepen De Carasa is een stoonie ip ran 197 val van de Casara histonscbe betsekeo Naviera Vascongada te Bilba De Fransche bladen beschouwi de ton deerlbi raü het stoomKhlp JDftnua als een geb irtefffll wetlCe Mn ukt mtï hm huAmetn oé iK De Jtfatin IS van meeoing dat bet geval van de Carasa hiestonsche beteekenls kan krijgen De pers is er van overtuigd dat de Spaansche regeerii overeenkomstlr de bewoordingen barer nota d tot zinken gebrachte Carasa door een enn groote Duitsche tonnage zad vervangt Zonder nochtans op de mogelUke gevolgen van dez gnbeurtenissan in te gaafi vragen de bla don zich zelve af welke udmg Duitschland nu zal aanneanen De bladen bevatten De onzgdJgbBid is lo etn ooriog welke de diepMe nArtsloobteu van de zliM baroort een ondankbare houding on bijioo der weinig populair De üerMVorst Ie Home iieeV iMurvaii ilo ondorvliMJlng opgedMo iijn gelosvlgen worden bij luiUloeneo g eld in beitfe iBampeo De Paus iMd h dezen oorl tweettriel lioudiog kucuisa dMineuien ten eerste de veidediglng vmu nel z ere reubt ten tweeJe de Vtf dedl fmtf vau net l athotiUitame ra de Raiio jE ti De j ranaoiie Katboluken baadw tvfiowoht dat hiJ de aersta ttou g mm aebtma Biangtu t meu gviijk men tiet neemt bat JouraaJ de Oooive tiar Met ds iTsJUohe KautollekiH aan d M hst lulvore rocin aou de sijde dvr i aul Is maar hij zou dan vao bet earste 00900 uUk af In oonfUct geraaat iljo met da meerderh ven zijn getrouwui Do IVu ware dein ook niet in Hun geweest sijn aUeflvenüB te gotvuiksn ten guusts van de laobtolfers van den ooHog 01 ten gunste van den vrede zelf VMdeT zou men dcae ooudiDg miBBotajBn te troisoh hebben gevanden omdat hi zieh dan zou bebbea opgeworpen ads opperste rechter ovar de feiten van he menuobdom De Paus iMat Jauom besloten voor adies de b langen van het ksjtholictame en van de kmhth rieken te behMirligen Het Is eeu opvatting die men al te beperkt zou kuunen noer men maar weike het ons ala ProMtnatsQ niet pjdt te crltlseersD De onziJdilgMd van den Pau k overigens n t te verwarren met onveriohUHgttoldi Vele Franscbm die mti hem lo aao rakdng zijn geweest verwijten bem uns PO dikwijls met heftigheid zijn aitthus oa u sahijniHJke objectiviteit daar liJ bet Duitsehe volk weigeren goede trouw toets sohrijven Voor de Franschen s de oorlog van het begin oii hooMzaktl k een 000Uci wcem lufwclitn Dulisohlattd Itjh I s gi Zij opende een klein mesje waarmede 21J op het £ antoor hokr potlood puntte pe jooguuaia scheen dot wel grappig te vinden hoerwet de bedrelg lng toch niet alle ullwerl uig op hem miste Msar blijk baar was bij gewoon aan zulke avontu luu Want hij boog nog dieper voor do nieisjes on nu voor het eerst sprekende begon hij haar te verzekeren dat ofoohoon hij alleen zijn i recUe bewondering als v rontEich uldi ng voor zij n indrlngerig held wilde aamvoeren hij er toeh niet aao mocAit denken biar aUeen door zulk ecu geviiarlijk stadagerieeéte te laten gaan OU dat hij ziob voorgen miBn had baar btiden veilig thuis te brengen De tnuden van June Allen glinsterden eit haar lip trok zij zoo mlnaöhtend op dat hot een minder met zich zedf Ingenomen hofmekor en ernstige waarsdiMi wing geweest zou ziji 0 u doet 1 toch niet waar zei zij Dat zullen wij eena zien soodra we een poÜÜiea feat tegcukomeD Ciaheen zeg ik jet en zij Meld haar arm uitgestrekt aJs een in t swart gekieede 8t Qeotgo bereid den draak aan een pennemes te rijgen De Jongenjan Ueef glimlaafaea maar nu wat nuf ader zeker Ik wikie u niet beleedUren jonge dantc zei liJj bovandlen als Ik bet zonder u te kwetst zeggen mag was het vooral dft keaatemalting tnet uw vriendin düe Ik meer in t bijzonder wenschte Dal geioof Ik iel Jane kortaf Oa Dit dea wegl Uaar de jongMnaa TerUet hiar niet Naait elkaar loopcads Jane tn betmldiBldb kwmam d Mh no mb omo ame uwt ve l bezochte plaat tuascterf do muren van een groote macWnefabnek Hier meende de jongcsnaa zijn kans schoon to zien De houding van lone die deed of zij niet in bet mtost door zijn optreden werd VMOotnist m tsl ei dfe hen Hij kwam aan hur kant loopen en bepzof de met zlja moest betotfverendeB lach baar In bet gelaat te rien Zoo kwamen zIji terwijl Jane bet ge voet had ol de verlanuning van baar tong met elke seconde toenam tegenover een poort waarvan de eene deur op a Blond ZIJ agen een iango rij machines in alle stadia van voorberoWtag en ratwlkkeling terwijl een regelmatig bonzend geluld verraadde dftt daaraditer een stoom machine stond te hijgen Jaoe Alten ke met verbuigende oogeo door de poort Haar gelaat verhelderde een laps Een gpatalto in vuilen Wanwen kiel verwijderde zdcb met langtcon stappen lo tegeiwvergeatelde richting Toml riep zij dTlfti Tom Adalrl De gestaOte in bet vuile blauw weod zich om o kwam toen hU de metf es zag naar baar toe siJn pas versoailenl toeti hfj den aogM op Jane s gtlaat gewaar werd ToiD ï ep Ij lorg dal des man om niet volgt hij zegt dat hlJ nwt ons naar huU wit gMU en ons niet laJ ver laten Alles waT we ft daao bebbens was idet in tast bmn terug te bouden O ik verfoei boml Jane Allen atumpte inet bur voete ea aU bukken Iconden doeden dan zon da Jotigcnian met den hoogen hoed als een hjk aaa haar voeten hebben gelegvih Ondertosaobw naderde ds anHHi ti vo t8tappeiL ha ouderlusschon babbelde lone onbewust vroolij k verder met de httfid op don aria van haar vrieodin want de op Indtng van het nieuwe leven ver vulde haar De gelulden en geutcai van deze wereld vau hurd werkende miUioe nen waren als noten in een lied voor haar Bik hek en elke koperen plaat ZIJ liepen de moQelwOsingen van Baxter sea voorbij weklo een blij zegcUed in haar hort Zij waa in het midden van een nieuwe ukbareting van verbactogien bewonderiog over de blownen en planten die zij voor eui der rMnen had gezien toen een achaduw over haar pad soheen te vcrilen De Higunan met de giekleede jos liep naaet haar met den hoed in de hand en o sohoon zijn woorden Ion e niet bei eikten vroeg hij blijkbaair of het hem geoorloofd was do dames naar buis te geleiden lone nojD hem op met een kouden af keurenden blik maar zij wa in het e heel niet voorbereid op de ultiMTStlngi van bartstooht van Jane Allen Indien sij alleen wae geweest zou zij den ioogeman woarsobijojijk als ware bij een la tigen hond hebben wog0ezoodea en haar kal en maagdejijken weg zwider ewtge opwind£ ide ipidachte en zonder rilüngen hebben vervolgd libor Jane had zooajj4 het zelf uitdrukte haar toom tegen dezen jongeman opgekropt Zij keetdie zich niet gebalde vnieteQen een gioed van onderdhdcte veroctwiaidl ging In haar oogen naar hem om Jou lummelt eiste zij hooi bijna toe Als je nog era woord durft uitea o ons nog eeo ak volgt dVk zal Je den blauwen kiel dte oaantwoord bad op den naam vao Tom Adalr snel sa teoh wekte zijn optreden dea Indruk van ee man die den Üjd heeft Hij aag beroet van bet boofd tot de voeteik Zijn ptt g m gewoon van de M Maar aijn oogen waren blauw en atraaUen prettfg uit zijn groeseHg zwart gealcirt Emtoeo bIJ zijn pet met een saalle bewflffnfvan eerMed aWm zag looe dat zijn booM wss beddtt met kort krullend blond baar O wil d se vriaadelijke jonge meneer II n alleen laten Zègl hij dal hIJ zloh verpllabt roeU u thai ie breogaa zei Tom Adalr met zijn baodM In de z kken van zijn loe w bols Nu dat zullen wij eens den Tom had zlob ui toaaidiea Ton m haar af te Indrlngerigen bewonderaar gepisstet die dlcbt Wj den po van de poort was blijven staan HiJ raakte aet zijn vinger een knop aan Esq eleotrtedbe Itel ging Mgens a b er ben over en dadelijk veraoheeo een man uU etn der kfpine karnen die als scMklwsobtbuia i naa eftaar achin een tourniquet stonden Aan de ovorzijde atond oog eea loomiquet eveneens ffeflankeetd door een paar duU elljk acMKIeBtadaies DnarlnsMhen stond de booge poort wijd open De man dk Ingevolge Tm AMr o opro uit het kaoMr e ain de Hnkerbaod kwam bleld ook de banden In zijn zij ekken maar hij was ne ea gekleed In n bmln lalunaoh twk en o c sen roa dP9 ho l op het hooUk W r