Goudsche Courant, woensdag 28 augustus 1918

Advertentiën lilNDSTOFFEII COMMISSIE DIST RICT GO UDA Vanaf heden wordt beschikbaar gesteld in mindering van het Zomerpantsoen I eenbeJd = 520 Grooioger liaardlirandturf voop f 8 95i Houders van bestelkaarten voor het zomerrantsoen blauwe kaarten worden verzocht deze duidelijk ingevuld en onderteekend in de bus te doen te onze kantore OOSTHAVEN 3 N B Wie geen gebruik w nscht te maken van deze verstrekking kan geen andere brandstof daarvoor In de plaats bekomen 294 70 HANDELSCURSUS iNSCHRUvme van leerlingen DB DIRBCTBUR VAN DEN HANDBL8 CyRSUS te GOUDA mcakt bcksod dat hi op VRUDAG 30 AUGUSTUS a deiavoodiT D Vli 9 aiir m bet bouw der SCHOOL ia bit ParadUa m1 xittinf houdea voor d iiiBohrIjwino wan Nisunva L Hino ii oowel voor de vericbillanda klaiMo van dca HANDELSCURSUSatavoordaOPLEIDENDE KLASSE tot daaea Cunui 29S6 25 Defenen di een icbool roor Gawoon Lager Ondanrijt d X rIoopan hebben kunaen op ver kl rin T a bat hoofd der ichoo aondar axanao tot do Opleidende Klaiie worden toejetaten Alle leerlingen worden den 9en Sepicmbcr des avoadi te 7 uur op school ▼ erwacbi De Directeur TOorsoamd Dr S S HOOGSTRA Wegeni afichiffiag van erij te Itoop au lt bod B en VIJFJARIGE HIT Mk kU d o tr l Adtei O HOL Hivm Urui 94 aakaciDli T 19S7 10 Kleine oorzaken r o dikwijli groote gevolgen Door het lichaam niet Tan tijd tol tijd e euiveren vad onreine toften welke iich dikwijli opeen boopen alt men aich aan Tcrachillende lekten bloot De Lazeerpilleo van Apotheker Boom verwijderen de onsulvere itoffen en overlolliga gal co iliim to bevorderen een goeden Moelgang Alleenecht ih geilotea dooijei met baodieakening Firma A M Boou i 25 en SO et per dooaja Verkrijgbaar in de meeite Apotheken en Droglit winkelt te Gouda bij ANTON COOPS S 1S48 14 EiMrgiffvosrmer voor Ktndepen Zsnowzviikkffli M HeRsUIkndn MORGEN verkrijgbaar SGHDlenSCHELN D laltz Karneffl lk8lootl41 nu 101 Het Advertentiebureau Maar een lichte verkoudheid legl gij all gtj nieit hocil of 1 kcelpijn hebt Verwaarloos die J Ê verkoudheid echter niet geneeit H U xelf dadelijk met een krachtig werkend middel ali de Abdijiiroop want all U verkouden U meer vatbaar dan ooit voor de 1 SPAANSCHE GRIEP Tan De GoudsGlie Courant MARKT 31 TELEF 82 b n r t de plaatnntf van ADVERTENTIËN in alle Nederlandaohe en Buitenlandtofae dag en vreekbladen en andere periodieken zonder eeni e prijiyerhooiint 1 Inaeondlng van n al chrlH slaa la voldoend InIiohtin en worden GRATIS verstrekt ZAAGMACHINE TB KOOP n Brandhout Zaagmachine 50 9 rrMto l ii S Tniabaak 3 Zoaoa aJlaa traoM Ulk u Zlakaa Bad Maaiali TailatUfaU TOar Coinann 3 kalfmada kalaamataa 2 aapifkarda klaadaaaa 3 aalllaopari aaa aaoomroort op tafalj l Qaaraa geldkiat braadkaat mooia Oaakaard 6 aiaraiaraB tafala aa marmaraobladaa Walarpooap om all da alool tapompaa aa kal laad ta kaaproaiaa bi A BOUTER Lanlabaanalraal 41 46 Talcf 8650 Kaltardaai 2949 20 Modevaicsriieol voor Oonda en omliggende plaatsen AaafaalotoB blJ da varaaalfinc voor Moda vakscbolaa ta Qraveabaffa Goedgekenrd bq Kon Besl 26 Aag 11 No 46 i Opleiding lof Costumiéroi Coupeuse en Leararesa M gilKiibiM m Hm gibnlt li liirn lUlUi lOlUt n IHIKIKIl Da School ia Terplaalal tm Ooawa 109 agar OoHwa ISI araar aiok olagwe laarllnien Dlr Dames HEVZELENDOORN Ooedkoopste en solledite adm voor Menbelub ala Tilall Kutaa BaHattas ItMlan mat laar ptacba VaaraabadatattM Wollaa Satlladakau Thaatalala fpt ali ScklMariln t ipaalaal adraa Taaa laagalal aaal kawalMkaplaaaaa 20 KOHT ZIKN ilHRTIUrwi hfuliliiitlliikliliM BoH Ni m Til m 2 lONE MARCH Maar het RIJWIELMAGAZIJN Ja HULLEMAN LANOE TIENDEWE O 5 TELEF 350 Aoeiit lier Burgers E N R m Hima Opel en Eijsink llüt Bond8 R papall inplelillna 1813 24 28 Toen Ime haar danlte mei een gllsi lach die even nwseralaanbaar waa voor vrouwen als voor mannen werd zIJ ztoh liewaal vin de nieuwe aknoaleer die door V ÏT kanier ging on iiElourUj TZ verandering loe oan dm welda g invwed vaa Jane AUeu Op het uur voer hét tnlddagmaal bereUlen ympaiUle h t lep punt Tmb 4e 44e nair bullen atroai dea latde het dHiken nor meUj dat door lone van daar plaats vaa var dreven een ft p i aoildaa een oord ie spreken ol een pier Ie vortWüteu weer door lonoopen de den brW die op de gewone toanl r toepvouwan en geeahra ta waa op een weinig baMhadigd papier van de llnna Btl luldia alda OojJiw en ArMngton Typawiftei Co Mos Ktag WUIkun Street E C Wy toel n erkiaan op dU kan w heMjan apUt over de oabeleold Mi lawparer tutttaaw MaeA halge i ila i ffU umoN Specialiteit in volgans laatst Nouveauté s AiBbmlMd H P VAH WIINGURDEII Coiffeur Kleiweg 77 TELEFOON 48J VKKEauaaAAa au alle bolide 412 ss OBLOOSMAKBCS KN OOUDSHEDBN Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizerstfraoht 153 Leliegracht 30 Amsterdam CURATORIUM Mr A W Jacomattl Oud Advocaat lo Ned Igdiê H J C lk BuiIeo ew Lid Ocd Sutan Bur m eater vao Edan a Schoolopaieoer J OarrltS Oud Rcaidcnt ran Teraala Haart Polak Lid Eeralc Kamer S Postmai Schoolo 2icner P Raaymakars Oud Secrelarli Generaal der RilkaTcraekeniigibank W N WlaUrahovaa Gep Luu Kol O 1 L Amerafoort Stcriiürli Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leidlnit aan So bakeada laarlcrachtea onder wie Joh Boumaa Directeur eener Handelaachool Mr Dr J Bliataa Directeur eener Tucbtacbool Jbr Jaa Peitb lournaliat Dr A A Pokker privaat docent Uaiveraiteit Dr A J M aarjeanne leeraar HBS P H vaa Oaltoi leeraar Handelaachool Prof W C da Oraaff Hoogleeraar Umveraiteit Utrecht Dr A Halbaritadt oud leeraar Qjm oaaium Dr J M Hooyvllat privaat docent Univeiaileil Dr C Huyamaa accoun tant en andeia mannen van naam 20 leeraara HBS 7 Mra in de Rechten 7 indenieura 6 accountanta 3 artaen ena worden door oaa eorgantaeefd maar daa 40O ichriftelijke caraasiaa o m BOEKHOUDEN DEENSCH NOORSCH STUDIETECHNIEK HANDELSCORR RUSSISCH STAATS ADMINISTRATIE MALEISCH WETENSCHAPPEN BEDRIJFSRECLAME LATIJN STATENORDE ETALAGE GRIEKSCH MUZIEKGESCH ORGANISATIE ESPERANTO HARMONIELEER BEURSTECHNIEK WISKUNDE JOURNALISTIEK STENOGRAFIE SCHEIKUNDE GEZONDH LEER 8CHOONSCHRIJVEN NATUURKUNDE METH SPREKEN NEDERLANDSen WERKTUIOKUNDE GOEDE STIJL FRANSCH ELECTRO TECHN HANDSCHRIFT DUIT8CH TEEKENEN VERBETERING ENGELSCH BOUWKUNDE VLUG EN GOED ITALIAANSCH ALG ONTWIKK REKENEN SPAANSCH LOGICA FRSBELEN ZWEEDSCH RHETORICA SLSJD Oplaldlas par briaf voor allo axaoiaai voor alia ambtaa aa baroepaa voorALLE ictan L O aa M O ALLB practllkdiplomi l Staataaxaman NoUrlaat Mr ia de Rachtan OaneaBta AdinlaUtratla Actaarla AcceiaataoU Oaderwllior Bonwkuadit OpilchUr aa taekaaaar Opilcbtar Wa arrtaat Badrlllilaldar SaoraUrlaRadactaor aai aa 73 150 Curiussen voor begiaoera ttai n at jfevorderden meergevordenden eo vergevorderden AaDfcname methode Persooolijk contact tiuschen docent en cursist Uitstekeode correctie collectief en Individueel Billijke conditièn miover openden kunnen van ons Studiefonds profiteerea Ooede re ft teo wie werkt slaagt Adviezen intake Beroepskeuze Yoor naden mltchitnffen vrage men de interessante gratis hroc nre een boekdeel van 144 pagina JiUn verbindt eieh hierdoor tot nteta Openbare Verkooping Ie Gouda op DONDERDAGEN 13 en 19 SEPTEM HER 191S a morgena 11 nreo nieuwe tijd n hel Koffiebuia HARMONIE aandaUarkl ten overataan van Notaris J KOEIMAN 1 A Noa 80 81 en 82 EN Eantga percaalan ultmuntand Wei en Hooiland groot 9 63 87 Heotarsn sijea gelegen aan de Haaatraohtaaba Dyk nabij het dorp te Haiistrecht lo twea perceelen en bij combinatie bij biljetten omschreven Te aanvaarden bi de betaling der koop penningen op 1 November 1918 Door de gunatige ligging aan den IJliel leer geacbikt voor TUINLAND Inmiddala ait da hand ta koop Nadere inlichtingen gee NoUria KOEMAN te Haaatrecht 2920 42 MAAGKRAMP een bedorvea maa een ilechte eetluat miieelijlcbsid eeo druk kend gevoel op de masg tea op lezelie oiasii opr ipiDjen het zuur een riekende adsia kunt U fcmakkeliik jcnexen met Abdit tabletten welke U in itsst itelleo van Ilea me c eten zonder dat Uw maag van itreek raakt Abdijtabletten OOP da maag I koatao 1 25 par dooaje S Eiacht rooden band met onac M handteafceninf 2952 45 I L I AKKER Rottardam BOSKOOPa Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER ZIJdBweg72 ijl Varkraibaaa bU de DrnkkarIJ AGENDA A BRINKMAN ZOON Markt 31 GOUDA 27 Aug ergjadoring Kamer van Arbeid voor do Bou li d rljven lo Arli Ligl nn 8 uur BI Aug en 1 Bapt BpotUtaalai 10 Sopt irar Gebouw Bouir en ffo uingtoeilcht Oodentatthaomulasle Al irERKLimiNIIEN VAN KAA8PR00UCEMTEN betreffende een vetgehalte van de kaas van minstens 45 Maafd y kaa w acalA ïdK maaadaaliag ta moKea antraacaa vaa varsadiTiacan eoaaartan vamiakaUfUiadn aaa om ilaaa daa ia oma aeaila ta w 50 stuk ifl omslag 38 oant trance per post I O SS E etiiaaba Drak ai ka hërnu I A V BV 1000 ataka IraUa nat Sisa a aaa kadrakt lo 13 984 Woensd 38 Augustusi M I8 I l l fÊimÊÊmmammsamm 1 ïA Li itüB raM VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON £ l FËESTt AJG£N t T nra T rn i twd mr f rW J t n w Mf tv al u au BMt BDa if M d sa pna lwna lUJHX U BOODA ai aa da p tdnaMa lUai Wt 0 i a tiakaa kaia nadaMdN iiaiargk ia i a baTSsfrrikataial aaa i fia U Ad i atiia va laMMa a i il l H j Mi li aaattariaeal ii AWBHtnoHiTsnuai w Murtatl ƒ 115 par jn IT aia FnaM ptt podt wir kwaitul Ui AlmMnintaa wtude dafSTtlb h itarn m mj 4 l n a tton i W AdDvaviHwnavsr imnDtomHnr iipmuiaauNaBMi awh iUki a nwi an ttm o da novadM to kfW Gmr a iat s Bl i nN I Hti lli mm U d i OmMimmam tm tm m lm f nmmam 545 R daiaf ei Telef Interc ii toil ji ii iiL i imlidimt Xalefc htaia M dental maar er yn wat ixliMt hat Ooaten vaonraanlen d e ven naod ai H k a n nanHiïki dt aaaftimMUfasI Tfed Semü au van Raamaall ÜMI i MM a voer Griekenland onaAukaUltttUI vew Maa teruggave aan RudUlMSIwKtaa dit laad faU den neda vaa Bnal Utattt nkrtolta Ju Falwti m KUaJtalk BMaMa bani lladi KL nat BAi pjil moat a a vi 4 tia v a w idaa la iaa4 n vin dn geiLlliMirda De Daily Chroniiilg Jwt i Mri kav 4a aaadad igktteld Doltaabland aaeM om Mlddaa Buropa te iiiniÉan dl ta maiaB Hat blad Ml d it M l c tlnM tf TW DnitMklaad fca W smiim Tl Nu orio ga ertraa afManvallan m IwzaUwn verleren wilde kiiaaHI In DulfiwMawl lieeracht toe tttw het a M 4n lwn iael ll hl iaat IWMWI is zser b iat Intua B achnt d Dujtscha rw rin iXttpn zj i M 4 i a vwrwwt fn ym S wi 4 ftwfc W eigenaafliig e l¥a n vw ii i nd ai teiiede ooï vodr amtare onzljjlige zeevaniiide staten G srtsld dat Duitachland het rec rt lo geeft van een onz ti igen staat om zich ten koste van Duiflchland schadeloos te stellen vopr de s eflpL ruin te die volgens Duitache voorschriften wedete btel k tot zinken la gebracht diia buiten het versperde gebied niet In dienst van den vijand en ook tem contrabande verroerand ef wel voorzien ma aai lMtark r ilili i dan zullen bU het eerstvolgende gwal van dien aani ook andere anafjMcen by Duitschland aaiAleppen en op achadevergioedinv in na turn staan of zij al dan niet Duitache aciiopen in hun faavena liebben liggen Het moet voor Duitschland aeer m4 i Itjk zUn gevallen het beekj te Mnwa de eene zijde hat gemar va aan i amnn vijand en van een groote oililaSlinliidiia k en groot deel van het Duitacbe volk dat van den dutt to aataaalat a danla vela laa tan maar weinig veeiriaalaa haalt eadarwa den aaa de aadaaa and M antaeadan wot aaderin dia aMto boa aanapnkaa cunnen lataa gaUta eet daaataada da Ooit ïl r kan mmen 100 l sn De IlsjeohUKhe l ViHWch e Brtiscke tiHepaiv wantan in dan 8 r ii gewikkeli en latpr de J i pan a aa r lia De gfbeale troapmniatiit varloer oi pnear 300 nla aan dwd enjjewonden De Unie werd a miilm tecugiKwaim Japaneescheversterkingen kofosn jsei n oj het gevec ltlBteirein Men nawft aan dat een vijandeJuke macht mt 40 man beataande is galsntj va het K n ka neer ongeveer lüO mma ten noonie va Wladiwaatock n najir GrOdekova wordt gwooden met het doel aan wïerszljden n den Slbenachen spoorweg te komen en de verbinding af te snijden tusachen Wladiiyostock en Oharbin Höe netelig de situatie i kan worden opge rnaa uit het feit dat een oaniienlgk ge deeltfe van do Csjechp Slowakische troepen terugn racht is om deli spoorweg te beecüermen biKtóchen Nikoisk ten Noorden van Wladiwoatock en C ekóva Deze bednfvlg i id der soviet4toepen i niet em tig oïndait Amerikitiiffliphe en Japaueeache tmepen spoedig aan hat front zullen ver adtynon 1 Da eischen vah Spanje aïa door Duitaohlaiid aangenomen AüttMtfu zea aeiat d eerreapondant van de Tiuas ta Santander daaeUde die indar iM kat aecst banwht gaf omtreat dan aiad n den lailMHd dar Spaaneche nota welk beridtt juiet blaak Kn ook om andaie liedenen is het bsncht vaarschljniuk aoo Gjoit dan moat vaeral thans Duiteohland op aian t naa bet i ak n van een nieuwen viland Da ftrr lgfVtrma giaitm er niet naar en nog a escheiden van de vraag of dead al dan met invloed plegen te hel ben op de politidc van Beriyn ook ie stemming in OuibscMaad la aHaalMtliatva Khttleread In deze weken waar men de luacbt van Amenka op het slagvetd is gaan ondervinden en den bitteren emat van den oority met de nieiiwe wereld leert beseffen is men zich allicbt In Ouit hland pian afvragen of da otiltos iat t de Varaaaicde Staten met voor Inawn Iwi kunaen worden en of de politiek van dan enbepei ctaa duildwoloorlog die er aanleUmg toe af inderdaad wel de jmete wae Sn het ligt voor de hand men m deze stemming met gaarne zich n een ïdetÉwen voand door den ihukbootoorlog op den hala iiaalt Vooral niet waar Spanje llhet grootste onzgdig gebleven land van Boroiia Js s tU ji if d atnkt hoeft gehandl aaf l üln dat een weigerend ant woord van Duitsehlaad wiaa4 ehUnl jk op een oorlog zou intloapen ontveinade men liab ia Dmdaofalaiid niet Spanje eenmaal tUU dm atap bash ta b a moelijk tervg igaan Het hoofdartikel van do Vorwürta d t iwvj cMeiWefteenlen il kenachataend voor ide hwNnbedvelde Jemaung die stellig m DE OORLCIÜ Roye aaviillan BaiMUkn ém bMirta De i4i Mn a BleiMlweq i a Op ImI itaaaisoha front trekken de gealliekHMdèii ttirag Ouitaoh laniFlIwan linMije s eiteii toe Wat da MHiit te learen walt Da ooHagsdoelan ONS ov zieaT iterte Mtid tagan aM a ü ta m i ci re vaa Na hengen eMl l drongm da Miauw aai ind tat in de Noordeigka baltenwlj aan vu Bavaoule door Hoer naar het Noorden verderden de Bbgetocben in de richting van Beugnatre tel w91 in de bu rt van Croisilles hevig werd igevo tep Op den rcchtarvtaugel satten de Austra IliSna te imanMib vaort aan beide zyden vaa da Soome en maakten bekuigrijte vordenagea in de richting van Dompierre en baaeatan Suzanne Op den hdarvleugel vad het alagftwnt veroverden de Oanadeezen in den namidda r den heuvelkam t n Ooa1£n van Mancourt en nestelden zicSi beoos tan GwÊmapj ten Naerden van de S ai pe hemieawden de Schotten des naiSits den aanyal en maakten aanmerkelij ka veidenttgen in da ncbting vaa Fkmvain e BaatMr a comaondent geeft op goada gieilden da weende cijfers over de verlie lea de Ssiitsciaaia Van het 111e regiment ia a M4 aijn aHe drie bataljoi geslonken itot aüiaier dan 100 man het 448e rc hrf h eft zoodanig geleden dat het gereorgajniseeïd ia in vijf compagmeen in plaats van twaalf De i orapagmeaateikte van het 122e Ifi leellerregrimeat bedraagt SS man In het 81e reg iaf badraagt de compagntesaterkte gamuUsld SQ maa Het 12e reg inf telde vMr 8 AtlgHataa ISO man per batall m aindadien la da atarirte nog zoodanig afge HMea dat M f mrat opgehouden heeft Oiadaiiw lüa da D it ara teruggetiok lam alm weastarataii viut d Airre 911 een frofit van ot gev r 20 K H i ia to Franscien op bepaalde pottten o er ineer fen 4 K t gevorderd lalHttei MgoiM ttWffiik NIM da M tt iw onze taak nM alleen DultaoUaada oarOf doel U dota diltltlHiaa maar aak tan alnje te nirinaaantaa loa uid dia edt tta varMdhw voor DvttaeUanl ion inidn door de gnala MWUM iMikaniwnipw rite at tiachMt aadankukknl vr ta ma ttaoiit bliikk odt ataaar dat da aladita dit g alUwr4 alat maUtriw wodta Ze houden de al meene liiue pal bewea ten Chaulnes Punciiy LiancouH en Verpilliiraii w Itebiwi HaIIi Frowant Cré mmf Osvfy Oairflpuia Roya Haucoui n Crapeaiu Meanll bwat Ia faab valt van da Saarpe verkreeg de TOoruit ng der Britten dia zich OTor een tiental Km uiWreJrte ean diejit yan Tier lUI in de streek van MonAyUle Prlex walar nua 2000 gerangeDen werden temaakt a m S M itar aaa ita B aadlaaitt ktitJÜHt Ma ialHHMtaala antaaaMa dtr 41 WK itVMbiw m ttiaiMd dat ladairaS M M oaott wnd daar dt IMtna da OotAftf dlMia bMK m tor Ffofi imlanga een VtlM l i n voor de oprtditinf vaa een Mhei tirn t dat een einde aaneen oortog Mat npdim Da BitantaVlMl lMd moi W ataod het U nor t val Ee a pf vre uHatadiXXt On fa aMTTlSUatta ttmlan in I cMifhia nWandhade n Wa £ i ipÜgAt n daa kaa aag nwrmUni Mw tei Hat taagMia van Duitaekland aaa gpanja betediant dk MaiviMi4ta UB da Jialaa van het du i khootaabad rl j f an da iknnlaf dat uU Voigsj if KMa 414 Z i draa ilves bericht daj er fn 3ap een gewichtige ftonfereutja van den aehen minister president Dato met ien gelsclien gezant Bardit Iiieeft pl uts g hwi De laatste onmidii mi daarop naar Londen venmjdi Oö Mn ander ftantdeel wonnen de geallieerden terrein voor twee centra van tegenatand Crolsellea a Bapaume Volgens den C9n espai dent van de Hatin ia er gaen en kela Dt BÉMdiar meer in Baiianme Een pa tneij la dd aabnUketuli ataaoa van puin hoo Ma lüe ednrende vgt maanden het me geweldige tx ncentrat punt van den v and vormde van het eena naar het andere eind ioorgetrolAeD b hun besid inringen over i e orlofadoeleinden welke de Amenkaansdie aena tor Lodge onlai aangegeven hee betu gao de EngeïatAe bladen han vurige lp stemming me Lodged veitiaringr dat de vrede mat door ondelliandeling moet komen maar ajn DuitadUaad epgeleffd meet wonlen De Dall Hall zeet WU kn aien niet indeAandeleo met dlpkimaten itt niet weten wat goede rouw is en die oottgen nen dat av eanige andere wat is daa Baltarklaad a Maag De DaHy mgnili sfMtkt dwatida gadacMen uH en aagtt Er ziin een aanta zakoi die in het Westen noodzakalOk alJUit naatMi orden ala daar zijai tasaltl vaa BalfM ds onveor vnarWiHia ta aa ava van BIzaa li itA ria aa b vaa Ualia irri Baadaakidt daat aan da grwa het ge ruebt de ronde en tij dia het verspreiden feA het gefeoord factdien uit den mond van iDuitsch ra zijn geen manschen van de tstraait dat een batallon DuUsche solda ften naar het front was gecommandeerd imaar aeapang wagerde te gaan dat toen iata atraf da lOe man werd doodgeschoten n kie anderen vtta verder verzet afzagen V Battala moet haar bertidinlU haM ullatraktoi aai M t ntrUdvralm v fitlenalan ta latamakionalrii aatti na t ona ndtckm aa vaii Mmtalta aWnl da v ac atukkan van da vrtJMd dar A ia tó Ki kadto vaa bMntal a wa adiadtlAoaMiRlf gaail aa d ei a ne a aa l aaa ïal kwlUli l o rdaai vaa aaa apiant t mVÊÜmM DH tetieidwaraolit nnat werdaa aaéugaaliM att aaa ri h aantal nMttmmildllMa vaa da bejdk a i i at r atia aH9aa vM aMta 4 i nlliinaaanlttM ifs alt aaa Maanöaignuddag en avond z n hevlga gevechten gelevend tuaachan Maricourt en Bapaume en eveneenfl benoorden deze stad meldt oHicieel eöi telegram uit Londen De vijand dead herOiaaldelyk tegenaanvallen met eto sterke troepenmatïht waarbij h door ona vuur groote verbezen leed maar onze opmarsch niet vermocht te aiuitan De Ëngëladien en de troepen uit Walea drongen door ïfoatauban en lange den heuvelnig voorwaarta Z veroverden het hoeg ejagan boach en bereikten Loi ueival Hier vMrden zij b een hevigen tegenaanval om 680 uur teruggedreven naar Ba ziotm lei S oiM on het hoogigelagen boach Op deze ïïnié bracjlten w s VAfands aanval tot staan en trokken toen opnieuw voorwaaita wiaama w ons een goed eind ten Ooeten van het hooggelegen hosdh nestelden Vroe m den nactó viel de vijand ten tweeden male asn maar hij werd door gemeervuvr teruggeworpen alvorens hS oiwe atepingen had kunnen bereiken De byaondara ourrgapondent van da Ti jnM ta cauutiln Mint l d 21 Auouatua De Wandi y MigviriMid aan iiet Ua lArtfroitt ia Waandac atan ttxgenoinan De iiJe flaj caa der geaUiaanle atrtjdmaciat Ten Koorden van het hooggelegen boacli deed de vj and tot tweemaal toe een tagen aanval m de bonrt van Ugny en Mlloy n drong onoe veoruitgesehoven troepen 4 t 00 yarda achteruit totdat zon infan Feiltttstona heorliJkendK aM aWaalli een aaana Mal dn veilwkieaaad addjaael amr l MU wda Mg imbi kaar kad gearocpes V oc bit oiul trol hel lena dal zij jadW w gez are ea la i bezit der r de hoep vaelaMida veer biaiijll 1 w daa aw hetl nwolmelB e z u iaiHfOiit ttaar haar waa van hel l pdijipiB Vanetlaaaseh raad mal aaaikn liflhlHtrn tui dlUfcliM aohadawan etln bat sumd jaadon kaar ga l aat alaeen stM lenl n h t tMk nxi aljn kialletlM en l Hie lakka np aan a lM a i ia Wpi a 4W laH na Hoor HW aalaU levendig h dlea go wwielilk wUI woDken zsudl ge dan met niU w U n aanta waaaar OiJ aljl oi i Ifini i babi in hoials goaeandaa ijl 1 1 het MMand CBwaeel OIJ babi llW n o É Kggoa on u haen gekad sa gIJ heU er g t llaow idee aan al kat wU z goa en enbala kamer la Clapham w Ie hoUiiia Maar ik galaat Jat gij hfit ij mij umwIUk ttWtlijk aaudtvi dea inwlaeta Mat f vaMielnakrlJi Jana Atlw via vatltfta gaaardsa ea bel zwijgen vso lone braekl kaar lade tlV Al t Biel WW d aamuflU btuKin aij j e 4i gda haaf haadaa ap da augo lioeUge wbmaiers ma el JMlaia eakaak haar In de oogcn Kaal ja wol J o k all dal 8i Mtn KDtl hal aJM aaJ a l na aa paa bMtK OtL a 4t twMia M aanu bewogaa 4mi J de iianliiai lana saaien Ik m tatk oE kiat atm Ik be aiii Ja aen batel lial tl aaBdaate dan Ik kto talua iia tt vaHaal j ail iHitwkiM tt ba dalM tMai l aa ze oprechte veroulaokuldtgliigün aan WIJ loegen er den wenaoh aan loe dot ju inair aaob Wl a a tiWlhDaarop volgde ean aae nd nicngeliiioes mji leelfeae sleare ko ipeItJdkons ge irakeo lattata ogeveer twiiuig ol di r lig ract eenj taaaclieOTulnite onder het blad gephuilet en eenigazina gelijkende op GWnetiiche hiwogllyphell Daaronder alond eon ondeiai hnU In het keohle bandscbrift der borgerlljke ambtS balen dal daar 4 direoëe was loorgi kohiesev lol het a ibr n an van lorrrc jliea die niet dooa de maoldne gedaan ffoadah waadaa Om de talel bij het raam geef Ik in et geheel niet Ik kao waar ik nu ben evcqgped zien fk hoop dat u ult Wijveo Claey De tranen kwamen uit de d i ia e achiiU tiaaken van lone e hart Voor hei terst aodert IJ op deo Boulevard Ie i yon de jeegte van baar leven had gevoeld botnnkto zIJ deze iijriglng tol sobrslon ZIJ liprong iiailISk op am hel donkara meta 8 lo vdteen Maar er wa nienuud inde pme dan Jane AHw die hwtr addda naal sp ean lalsr uai dao do andena tiam lone liep naar tum 41 mal hel pa t Wr toda kaad Cil Md M m ml DM riep ae mei e ig l ge aavaalhaki vaa Mem die bij andB e vraujrea hel veompel vaateen sennwaaQval aou aljn Hel bleeke nalaje keek aaal op j oe iM niet aal U imlaaBdai dU mij will hebben daa k nMn Jane Allen hala van Ion O rlqi zij weM niel nist wU sallen dat aamen beM klaar en Po inSealen van ons zijn vap taoi k l lsoenlljk aooK vtfor zoover Mi Ie Vff ondeAlellen b van jemf ad m 9 wf loon van negen golden nlua over waak En wal en aieeM fanmeur betren gij zuil merkea dat daa laiaideren In da warmte last van hebben Ik kan lilde aea MMekew aiMisW i tlle houd IM aKeea ajel vol n lierg hal allerminsl weg om hel leven O aeen hel atdfl ais hel dak ea gednrandfi vijf adn ledai a n dM er van § el kent wordt hel eeM bedtenl kaar jU Ifc zallen aTapr en lial wij llM ij samen IJl nooit z llfin i tt ai wrok totaiere m f de dli i i m lea iiilHiirekeo It Ik aal allea gavw Ml lene ael D m n Toa i loe te laahen alj een p ai f wat heel igo kaïis bobt uw bul goed Ie kunnen ujl ihvillen f f B B OLOCIOTT Mur wal willeo al deze leekene zeg aw vroeg lena ilob dwingende tot een Imilaob en opialleUJk van onder weip vorandorend Wam lone had een gei ooi dat zij door met het biookemoU ie to sproken z ch voorldunüiil op dBn jrsMl van een tni edl e bevond WBSIffiLlNK JVAN BoeniH Nadnik aalteden 74a S 0 do dingen t bel paplor lei Jano lAlien Dal zijn do eigen teekena van nielBiw dM zijn onae bijzondeeeon jdcrtuekaawgon Lubu een Al de maJchmeB bebahe die aa u cljn oude en üfachoon oogeasohijnlijk M e de odal de meeste laenaclien de eene niet van de tandere kunnen onderscheiden is ar toeh fSUiJd eenig verachil waardoor wij het werk irvan uit eflffMf ea Zie die Ibeoldlrtler F ziet er uit ais een ouder iwotscho 8 Dat Is de achrijlriiacHneon tdGztet ke Ing van hel lange blonde mels Jo MiUy Nunn dki naohlne nmnuier llon jglada In dea hwk getoulkk Dat ruatlee Jken onder de lijn la van mij en de dolk pi I de aJgebr en puni die er ala een krols uitziet la van CIsaf het meMe Idal u het ftla t t H weed lone wjuia om kal kkrt JIe zijii goede VTlendelUka n l a peinsde zIJ zaeht bij alohzeU Hel fi mlJ sp taa been la gaanl Dan aalt ge niel gaan ael Jaaa Allen die aan de vanodsida ivan lone een verkast uitleg gal Neen ad lone Ik moei kiobgaan IMaar au zal bel mti ai ijt i ala Ik bal takelen kaar ala ilj ta da taaurt la I doe Eaa atraal IkMa ar iat het blaaU qidiia 1