Goudsche Courant, zaterdag 31 augustus 1918

derB dan AjnatecdMoiiMr sljii Een Uaconaar la meer oMaopoUtlsoh en leeü in eea efeer e niet bedorvw 1 r de beuTB odeurties NaUmrlijk sIJd er hier weer ndeie kwade feureo waarin aomBrfie oaUsprleta van pereonea staau en dt repotatte van de TNratcliJke rcHideuUo heeft daaraan eer onÜoMü gevonden daa aan de botluc t die wij htor ntet meer kennen lü enkele Jaren ÜJds i dtKc hicht er geheel at sedert er ge n openbaar vertoon meer van het Hot uitgaat Trouveoa deze k at weinicetrinken met do verdere reputade Uttgeu tijn beteekont IntemaaoaaaL aiji en eer InternaÜooaaJ denkeD dAn naÜomêl Sonu t ü mw dur met kracht tegicvi In g an mwr dat is on cnmaal niet meer mogeltlk omdat het kwaad al to ep ia doorgedron so Ala Breeroo nu leefde kou bfj waarsohiin k den eeretke van AinataL unmer wal nUt meer hebben gepla ut op gijn boek Amaterdam ia stellig ni M meer alH oen centrum van podzle Ie beschouwen M toao h tea w b Breeroo nu ge 0 cleerd met SpeenlKrf of Nap de la Mar wier genree het meeat overeWikMadt ivloont met het xljne Alleen waa Drei roo nu en dan minder dichter dan dpeenbofl en WM hij widen soo vo aar als Kapje vaak kan zijn Wie weet ol over e ulge eeuwen niet een eere eeet voorSpeoiihoff ook wordt aangericht In elk geval kaa niet geac worden dat hij in zijn elgieD tijd niet voidoeodie gew ardïerd werd Zijn Uedjee zijn even pt ulairels de Breerooaohe in haar tijd waren Maar SpeenhoM isal zXoh te Da4ioiiaal gevoelen om alch alleen Rotterdammer te noe bun Do geeat des tijds la nu emuMuU an der HAQBNAAR Van Moskou naar Kiëf De RwMiiMlw eorr ven de N R Ot heeft ten iwla genuwlrt Tan Moakou naar Kief en hiJ Tortolt danrran in zijn blad W ver oortovw OM er Mn i ander uit over te nomen De corr w at er tf dat de laatste da gtn der BotejewikI gekomen zijn en dat de bonrgieoieie naar de Oe raine vlucht Uiën begrijpt licht dat de wedloop oin weg te kiomen bet reizen uiterst ntoeilijk naakt HoDderd menachen staan in de riJen oor de loketten op hun reisbiljet te wachten en loopen de kans 80 li S6 uren aan een stuk te moeten wachten Men adien die relaties hebben onder de bolajewikJ bflboeven niet zoolang te ataan maar hebben heet wat te loopen voordat z0 uit UMdiDtt kunnen vertreUrén Zü moeten near odtieUMre commiesariwen m wier aubevelingen naast of f icteele pepderen van de Bowjetregeeriiïgr en oen gestempeld be Ur dat men niets tegen zijn vertrek uit UoidDOu heeft het dan gelukt van den machtigen dienetdoenden spoorwegcommiaaaris een negentienjarig jongmensch vroeger tij trenuner op de vloot een bewijs loa te fcriJgMit dat men aan het loket dadelijk teradht lun Natuurlijk wordt men daar door de wachtenden danig uitgescholden en g boond om het wltta voetje dat men bij de bolajawiki heeft Wie dan eindelijk voor tien ifl van een reisbiljet doet het beet ieh een ateifcien bagagedrager te zoeken om MJatantd te verleenen bij het nooit uit lijviukd gevecht om een plaats in den trein Wanneer men er met een gescheurd kleedin ituk af komt mag men van g luk spre ban want velen wondegn min of meer em ttg gewond biJ deem i Kanuif urne Da etn Wie eeBnuud in een coupé zit heeft het waartte karwd achter den mg en kan zich oefenen In geduld totdat de grans tusechen ét aowJetrefpuUiek en de Oekraïne van Moakou uit nog 20 uren sporen is bereikt iDe trein waarmee ik reisde was bezet tot op alle platformen daken en lo pptanken Mlfia de rulmtMi tusschen de wegons bij de buffers en de locomotief zaten vol paaaa giera In mijn eot é die beetemd was voor penKfflea zaten er dubbel looveri en een ï f ndlg geeprek ontspon zich weldra inrer het onderwerp dat allen bezighield de nuoefly dwdMi bi het paaeeeren der grens Ongelooflijke vet4ialen van schaamteloo e berooving by de grens doen de ronde MODB BN HTOlOn Nieuwe Hoeden De herfst en wimtermodo van het jear 1918 zad door bandttuwei J worden beheweoht want ttuweel Is modem dooii éeohtB in zoer goriiige hoev clbedcn voorradig zoodat Iiot l ajidiflawooi d gewenschte uitkomst do Htukfluwcelvvrvatigui vormen Ribet zegt de Man Hot zal zoo wol in de breedste als In de smalste kwaliteilen het fhiweet voiyaogen de breede Hoorien voojde randen i bollen éo fwalte voor de giaxneoriug Het do kleur wordt geen Uzondero relcening gehouden men verwerkt al hot I andftuweol wM maar eenfiy IIhis vcrkTlJgbaair Is waarliij de grondf con niee 4tal zwart ta ti rwijl alsdan do gnmeerlng bo fvat uit smM moeütal 1 cemjoeicr breed gevloohlen bandXhiwec in M a Ideur ol meerdere met elkandec hanno ieerende tbate flet bandduweel wordt niet glad gearrangeerd dboh zeer luchttg v Boepel dilcwijls gptivorndg doeh mee4 d eenlgêzliiA iiigerlnip gebruikt zoodit bidlengewcton soopole bollen wonlen verkregen dlo met den gegojtd ultloopenden rand Ui Hmaak en gratie wodijfv n Utm hoeft hier vui den nood ena deugd weten te maken Do bollen van vele uit Hst beiHaai kle vormen zijn seer hoog en heel zacht en eindigen veeM la een kleiner fluweelon trlfc die rocht omboog staat en dan hoed een JoDgenmohtig en vlug aanzien verleent Bandfluwet l w4tdt ook heel IJn logerimpeld v rw f kt zoodat voor de gemeoring tamelijk veel materleM noodig Is De bol wordt evenals de booge autoriteiten va nde bolejewiki moeten er gebeel nitg lunderd lün en werden als zij prateateexdaiit met co bom bedreigd Dit ie o a dr RaJoowricy overkomen Geen wonóer dat gewme xeiiigen er heelemaal niets te vertellen hAben hoeveel aenbeveUngen van awjet autoriteiten of seUs van Leoin in eigen persoon ze ook bjj zich mogen hebben Het gesprek over de verschrikkingen die ontf te wachten atonden leidde de gezamenlijke paaaagiers ia müa coupé tot het sluiten van een vaat verbokt om elkaar biJ te staan in verweer te gen de rooveie aan de greoa Ohm orga meatie zat soo goed in elkaar dat wij zelfs een c Hnmiaaie hadden aangewezen om ona te leiden Zoover waren we toen we den derden dag Koer bereikten Daar a liiai ixch de spoorweg in tweeën de eene lijn gaat naar Sjarkof de andere over l of naar Kief Aon het station te Koersk boorden w dat de grena tot Sjarioof wloten waa om de verspreiding der cholera uit de sowJetj epubllek naar de Odkraiue te veriiinderen maar de paaaagien fluls terden dat m de nabijheid van de e grens botsingen tuaschen Duitsdie en sowjebtroe pen ontateon waren Dit genu dat later ongegrond Ueék maakte de rel zigen nog hai piger oift weg te kcHnen Van Koeisk of b int de gevaarlijke zdne waar men bedacht moet wezen op het gevaar van berooving Slimheid vooruchtigheid en moed zijn montl eerlijkie eigensdiappai Het lukte ona met fUnke fooien van de beambten in Koersk een goederenwagea te huren welke oni tot aan de grena zou brengen WerkUeden timmerden ia een paar nvwe bonken en voorautgen de wagen ook van andere benoodlgdheden die oi tijdeiu de reis die tot aan de Oekrain c grena tn gewone tUden drie uur duurt maar au meermalen twee dagen goed te stade zijn gekomen One aantal was inmiddels tot 32 gestegen en zoo klommen wij in de goederenwagon die daarop aan alle kanten goed wend dichtgemaakt Alleen de chef van den trein wist het groot gehedm dat er zich 82 levende bourgeois in bevonden Zoo zijn wij aan controle en berooving tot bij de Oekratnache grens ontkomen En dat zegt wat want onze trein beeft op tal van plaat sen uren lang gestaan totdat de heeren to warieji kameraden met him volkomen eigenmachtige controle klaar waren Later hoorden wU dat alle andere passagiers In den trein van geld sieraden kleeren en andere goederen van waarde beroofd waren Klachten hie x Ttfr schijnen nooit ieti te baten fcolajewiki üe het kxmden weten hebben raij verzekeid dat zij machteloos zijn tegenover deze rooverselemenben die in het roode leger geslopen zijn Aan de eigenlijke grenecwtröle konden we echitef niet ontsnappen aan de grena werd onxe wagen geopend en de soldaten van het roode leger zetten yvA verwonderde gezichten toen zij de levóide have er in ontwaarden en wij hum vertelden dat wü er oodoende in geslaagd waren alle niet ffl cieele tmderzoekingen vóór de grens te ent gaan Nu gaat de officieele controle ook niet heelemaal eerlijk toe ook aan de grens nemen de douane sotdftte wel iets dat hun bevalt in beslag maar zij matigen zich in elk geval Qc ben hier kwijtgeraakt wa pak kleeren een paar oveiiiemden een di Hnino6pel dat i grenacommlssaris buitengewoon scheen te bevallen en verscheidene boeken die men mjj afnam omdat Ik anders in de Oekraïne aan gevaar lou Uootstaan het was literatuur over de bolsjewiki i jn mede paasaglenB beamen er nii zoo g oed af en nochtans waren wij allen ver beugd dat ona ven de Oekraïne nog slechts 13 werst scheidden die wü met rd en wagffli ntoeaten afleggen daar de poor er nog niet rijdt omdat de vrede tueaêhen de Sowjetrepubliek en de Oekraïne no niet is gesloten Men venzefcerde ons dat op dit gebied zich nog vele roovers van bet roode l per schuil hielden en daarom orgwiseer d i wil ons ten tweeden male Een pe r uur later atedde zich een lange karavaan van wogiens geëscoTteeid door gewapende mannen in bewegiqg wij traren overeengeko men om eiken overvol op een der wagens gezamenlijk af be slaan Wü h iben onze grimmige vastberadenheid echter niet behoeven te toonen want wü naderden mder ongevallen do grena Toen wiJ uit de verte de helm van een Duitsch aoldaat sagen schitteren veranderde de stemming onder ranj zóó Htcrk ingcrirnpeld dat de ho4 d vordor g en gurneeritig noodig hetfft hetgoen zijn vlq aiiton eoüvoud verhoogr m garjieorrnateriaal uitHpaart Behfi4ve bind liiweiti wordt Ook voel Iluwee verwerkf Mon ziet hot mo to zwart fluweel daar zwart ovorigone ook m leder ander materiaal l lj voorkeur gBkozon worvlt iietgcön op iim vcroonvoiidïging doch tevena op can moor pr cfiBohe modo wijst Behalve luweel ziet mm zwairto zijde en plume een vittSFtoi alamode moiieho dat eveneens een vIliHtiot voorstelt db zoer zacht en eoepel aaiivot lt BiKonder vroeg ziet uien dit ai bontlweden waarbij otm overvloedig goijDilk wonlt gemaakt vbn molleiibact Bal zlcb uliiMt end lost vorwerkon Men garneert edhUw ook de bonthoedon evenajs de luwoöUin oil zijilim hoeden met Int dat in itïgclogdt In strikken eindigende gOTiiituro wonlt goarrwigoerd Molienbonihoeden garneert vacn met zwart IH rood blauw en zatidkieurlg lint waarbij men rokonlng houdt met een menigvuldigbo d in do vleuresUteuzo Bh moUenbonïhoo on koiuon MWtbolIwiraodonen jockey modellen maar altijd boel kleine toquueoiitige modollen voor Mollonbont wordt veelvuldig voor Bporihoellen gobrnlkt ma ir ook plume en motlélio komen in anmèrlilng i ti men ziet evenvoel sportboDen als nti uworweisolie Wagaerborien die nl t mf r diop in het geziabt worden tfedrageo doch over het k p8 € he i lak tt en bel voorhoofd nluUen I Voor l roeder © hoeden boswifld voot don Danid lag eh den avond klost mcnt rptfneerlng ds Irvan Teigjen Unt ppnnon die en hliksepMnri wü xwaoiden den hatm Duitscher die hier op poet stond allenmet otue zakdoekne toe wetende dat wij ons mi in veilii h bevtmden De Duitsche aoldaat gUulscMe en ik heb laog over ziJn g Umleciieo aagedacht Zoo kwamen wij ein delijk in Koraewo het eerste spoorwegsta tion achter de Oekrainscfae grena Wat müdaar dodelijk opmel was het drukke ver keer van de Duitache militolien aan degruizen miaachien een voortseken van ennieuw Buesisdi front Afgemat namoi wij in en coupé plaats om onze r s voort te zetten De trein naar Kief was ook flink vol en natuurlijk 11 het gesiJlek er de wederwaardigheden die wij doorstaan faadd Nu elk zioh veilig voeldei bekoelde allengs de vreugde over het zien voa Duttsehe heimm weer wet en hoorde men af en toe weer een hartig woordje over de Duitsche politiek Anderen konden zich echter niet weetttouden om hun bewondering over het Duitsche ongenisatietalent dat in de Oekraïne orde heeft geschapen te betuigen Zoo naderden wij Ki De ontwikkeling d r Jspansche aulkcr industric Kou medewerkor van de Loo schrijU Japan hodt vóórdat dit rijk ak den o log met China het oilaiui Formosa kreieg Meeds oen b wrkte hoeveelheid suiker gefiabriceerd Met de aimexatia van Formoaa word e i nieuw tijdperk geopoiid in de geaubüedenis van de Ja$ aubche suikeriuduBtrie en de Japansche regoeriog zond deskuiuügen n ar JuOuUlana ter bestudeeriug yan do Auieriikaonadie auikerinduatrie uiot hot ioü otn de aldaar vorkregjen leBultoten In Formosa in toep aalng te brengen litit si ljnt dat Japan s merkzaamheid bet eerst w d gevestigd op Louisiana door de touitoonstelliug aldaaa in 1ÖÖ geh mden teir eere van hot eeuwfoest dor katoen4ndiustrie Toen door aan een dor Ja ansche obmmissiele eni leider dor JapaiiBcbe aideeling gevraagd werd hoe het mogelijk v B Jdht Japan welk rijk eerst kort op do weroldimiEirkt als raodedlnger was opgetreden met elgpn product zulk een Bchiltterend figwur te NowOrloane kon maken luidf e het antwoord Wij bï poonen oneo IndustrleAoi dan toch go apend piot do door u opgedane nulervln ngi put antwoord is teekeneod en daaruit blijkt dot Japan zich direct alle voordeolen door joren van proeloMniQg in and ere linden v rJirogen heeft ten nuute weten te maken en ook dlo voordeelen volkomen heeft begrepen Voeg daarbij den ondernemiaig gecet en oavennoeide workzoaittheid der Japonnera dan wordt het duidelijk dM zij zich voldoeudo toegeruflt achten om op de wereldmarkt met de rest van do wereld te oonetirreeren Dit U wM zij thans inderdaad probeeren te doen Wat de miikerinduetrie betreft begïeep de iregeering al direct de voordeelen dezer industrie on waeV onmiddellijk bereidi hoor aJle protectie en staatóhmJp to verleenen De gef briecerdo suiker boataat tot du ver uit fcO pCt bruine en 20 pCt auikor van eonigszins lichte kleur maar aüe potgiugen worden in bot verk geeteldom g rifitailiseerdo suiker te labrioeoren door middel van moderne vacuum pannen Do eea te milkerraffinadorlj werd in Japan opgericht In 1896 nu zijn er reeds acht ratfinadorijen met e i ca adteU van 1300 tone per dagl Do uitvoer omvat bijna uitsluitend geraffineerde 0uikiT en haalde in do laatste jaren een cijfer van 76 000 bruto ton ter waaido van zes mlIUoen dollars Deze suiker komt voornamelijk in Ohina op de markt waar zij langzamerhand de Hongkong eulker vercferingt IX Japausohe suiker industrie concentreert zioh voomonioiljk op het groote eftoad Foiwooa Hier vorleende de regeerlng hulp in don uitgie1 reidaton vomv steüde deekundigon aan lichtto oen pro tatiou op suhtddiecrde en stond cells ujaohlnerleea In I echter zeor zeWen wit iijn bont tn bontstof als bever eastor bormniijn en mol ook liiittaüea daar fin lo t Onijn Keer aardig slaan kleine boiit to oii dlo als omj ons of bloemen worden guai rangoord Üezt lajn mot meer zoo lioog en do randoo der bolen hebben ai m breedte riiöt ipowofluon hoepen wel zal toe to sehrij ven zij ii aan materiaol schoarscbte Do voi nen werden meaetal uit de hand vorvijürdigü en men ziet heel veel omgewerkte inodellon die zeer goed von oudmaterl l zijn te vecvoardigen een con8a rie aan het publiek dat deze voorzeker aannemen zal ook ouden voorrodai kuniKui daarvoor alsdan worden gebruikt Dit Feit zal Ie bezitters van oude voorraden niet ontgaan daar ze deze nu goed vui ie hand doen en hun ro ante opruimen kiuniiti i In ieder g vad worden de voorra Ion ateeds kleiner en daar de moHjates liaaj laatste voDrraden reduceeren moeten om toch ielH te kunnen creöeren zonder daarbij met ena bepaalde mode rekening te houdevi is het pp het monienl nog zeer onzeker Iwe do modlalea de volgende voorjaar smode zullen doorkomen Als Modekleur geldt zwart Zwart gaat bij l Aefre ajidere kleur mca haif dus zwarte hoeden bljfaile laporenen en coetifum manr Iels en jaquette dragep hetgeen bij de tleeJa me en meer noodzakelijke Bpaara iinbeld bpftlJsBwid ie voor vele a oeiners Behalve zwart 2i i w j nog moHeogrljs en lil twee kleuren die aeer geschikt zijn voOT halven rouw en oudeve dame en wit dat nog alk mfl g IB uit oude voorraden o ook door kinderen en leen ol Door dezo tegemoetkoming nam de suikerindustrie op Fonnosa een groote vluoid Bedroeg de productie In 1902 en voorafgaande j ea niet meer dan 60 000 bru10 lona 1906 braioht reeds een productie van 7 Ü00 tMia en in 19X6 werden niet minder é n 406 000 hralo tons gifvodaceeïd VOO wcAke 90 pCU bestond uit geceatrUlugeei4e suiker Do eerste suikerfabriek op Fonnoea werd In t opgoPicht en nu zijn er 14 maatschappijen welke 37 atilkertabrtekeD be zitten en gozamenJijk een moaloapaciteit bobben van 27 246 tone suikwriet per etmaal Het volgeetort kapitaal dezer mootscbappijon bedraagt ongeveer acht k twinUg milltoen dollars Ofschoon a den beginne de suikerexport van Japon als van seooDdair belang werd t eachouwd nam de sulkorpToduotie ziilko afmetingen oAn dat vanedbE naar do plaateing dezer suiker op andere markten moest wbrdoD omgiezienk £ r is alle reden om te verwa itoni dat de JapMische sulker indnstrie nog b angh rijk Doter proporties zal aannemen GËBfBNGDË BEBICHTBN Etn Nedtt buider terechtgesteld en oen andere ontvoerd Een btjz itidere correspondent te Bern aehreel 22 dezer uit Luzern aan JIet V 0lkf Kceds lengen tijd was mij het gerucihtbekend dat de Nederlander Ölten die voor kor dn tijd in iQtnenoble is doodgeachoftan door agenten van Frankrijk in Qenèvo iwizijn bedwelmd mot cblortdoirm ol eenigertei andero stof waarna men den ongielukklgen kerel per roeiboot naar don Franmhm oever van het meer van Genèive heeM gebracht hetgeen ten slotte zijn reroordeelmg en dood tengevotgo heeft gehad Ik heb Bteede gemeend over dezeaamgelfigonheid te moeiten zwijgen daar eraain deze zaek zooveeil pqlttjeke kwestiesvan netelen asfrd vastzaten dMt het beter Bloheen een feit te lateö rusten dattodh niet meer ongedaan was te maken hoezeer men hot moge betreur i dot een land ij efnoot op al zeer merkwaardige wijze den dood vindt Er Iwa aan deze aongieilegianh ook deze onaaiDgonBinle zijde dat nimmefc duidelijk Sis gebleken waiarom de Zwlts Éicho autoriteiten geem onderzoek naar deze kwo tio helbben ingieeteld daar het toch een zuivere schending van het Zwttsersche grondigiebiod betrof Maar wellicht meendai dezo autoriteiten zioh niet met deze oengelelgieTMield te moeten bemoeden nu het een man fcetrof die van epionnagB was verdacht en die in ledeip geval geen Zwitser waa Hoo het zij de zaok Is doollgebloed dl stoii roods lamg zijn vergeten wat looBt een memachenleven in dozeivtijd wanneer niert zeer onlaoigs een soortgetijk geval zicb had voorgedaan Eem zd oero Dtlrr van nalfioneQItelt een Zwitser D ar num verzekert is door vijf mainnnn aiangevallen waarop men hem be proefile te verdooven en per roeiboot naar do kust van Savoye te vervoeren De aonalBl9 mislukte echter door bljkomstigo omstandigheden die nu n et verder tor zake doen en man laiogdo er in de vijf achuldifgien o ijpOfn De rechter van jnebniotie Brunner heeft deze vijf Uodeo bereids verhoord en zij hebben alle vijf bekend de daad te hebben geplee Zij erkenoion eenstemmig van oen agtenl v on een niet nader te noemen mogendheid een hoeveelheid chloroform te hebben gekregen teneinde DUrr enschadelijk te maken en hem vervolgbDS naar Fransch gebied te l elen Onder dil vijftal bevindt zdch ook de beamWe van oen iler conaulaten in Geneve wier naam ik beter vind te verzwijgen Welllclit loont het zicb thans nog na te gaan op weHko wijze de Nederlander Otten indertijd ia verdwenen Het merkwaordigl In het geval is d t de gciheelie Qeneetfeoho ipers over het gevafl OWen en het nieuwe gevai DUrr zwijgt met uifaonderlng van eegt zeer onafjïai olijk blad La Fcuille dot met naarstigheid e taak vervult alfwiseelend E ntente on Middenrijl n de leB te lezen Een wotertreii In het Tijdeohrlft der Mij voer NiJvarhetd t t de heer J A vajn der Star een beotArijviing van eem door hem gevonden manier om Noderlaind tot in alle hoeken op weinig kostbare wijze van Llmbui psche kolen to voorzien Het Is een wate r oto In hooJdzaek beruet zijn denkbeeld op hot volgende dames ikati wordei gedragen Het sniatlo bandüuwool echter dat man ter gameorjng gebruÏKit ia evonjrfel m prachU leuren voorradig en groen Ibn Iiordraod lichtblauw en lita wieffeleo ma elkander ót lelA k arakicrijtloks hebben de roOde en wijpirooUe ivelotftshoeden en de roode vÜtlioedon dto uit zachte vilstoiUen zijn vervaardigd Zij komen tlians In deu engroshandol voelvuidig voor da r men ze echter ook in d uitstallingen fai hoedenvuxikola ziot kan men ze geen langon levenaduur i oorspeillen oifachoon bij gebrek aati v oorrafian do hoedon niet weggedaan zullen worden dodi in don wl ï maar dan geverfd opnieuvi weder uilen verscbijnen Van Iwpaalde ovorgongBlioeden zal onder de tagwn i oortlig heeradliende omatandighedon be ijpelijkor wijze wel geen eprake ztjn F e 1 1 e r U o n Zou het populaire olaska den weg hebben gebaand voor hel zuivere onvervetsehte mudrusrat In vakkringen fs men van moenlng dait dit naar alle wattrscliijnjijkheld wel liet geval zal zijn Zoowat op het olnde vun het vorige seizoen wa opffemerkt geworden dat er een grcM aantal kUoUen wae ingekomen over de droagv kwaliteiten van de alaeka seal mantels i dat de vraag naar ongeverfde en ongeschoren muskun atten bizondcc girooit gewoïdan wa Ën dH zal vV or hof aanstaande seizoen Wk wel hrt geval blijveo volgena het resuttaet dat men heeft opgemaakt iiU da Loaae tfrijfbare ijzeren bakken met aen biadrulmte van 15 ton koleov worden aie vig op lera llon van spoor irj ciis bevestig Oi volgestort met kofen gereden naar een oversoheepplaat MJ Veolo waar kranen de volle bakken te vratet laten eo bIJ een teruggnande bewegkig andere ledige bakicen weder op deondersteleu pieaiaea De Tttogeerterrelneu zijn op het water bijna onb erkt van grootte Eenige hak ken wordon onderling stevig verbondeQ tot watorwagon die weder samen een watertrem vprmen De waterwagjone zijn met speling aan elkaar verbonden loodat e gaheele trein die gesle t wordt kan beaauurd worden en tevena lenijgi ia om bochten te velgao De voordeefl o van zulk een watnrtrela zijn ojn Ie kunnen de kolen bijv voor een kleine fltad of voor eem fabriek in de verBC Ilende benoodigde aoorten als Industrieen glaekolen brikfiiltox etterkolen bruinkolan cokes en gnde in één wuitwtreAn worden geladen en gesoheid i gehouden tSe bahoelt lüet te wfirden overg oden van den trdn in het scbl 3e bij groote plalken aen hat water gelden kunnen de bekken zeer gemakke lijk woinien losgemaakt daarna opgeheadhcn en in eone gelost worden 4e groote vetllg eld bij lek worden of aanvaring 5e eenvoudig onderhoud en heiMellen aAeeda kas men den toestand van don romp zien en behoeft maar oen deel van den trein in heratell te gaan ia plaats van als blJ een schip het gebeele vaartuiig 6e in nauwe elulien kunnen de bokken desnoods a zonderHjk to tangtstlch Ing pRsseeren en daarna weer tot een w tertroln worden samengevoegd tn korte l ity en wordt de walerlireilD bij gedeelten f cst ut 7e in zoer bochtige va arwaters kan de watertrein de bocht volgen £ e watertrein kon du overal komen waar voldoend diep water la üea krljgit de kolen zonder Overladüiig direct van de mijnen op de piaota van uestemmlng De HaArlemsChe maohkiefab ek f gee heeft do plannen voor een wetertr o uitgewerkt en vond seen proctische bezwaren tegen de uttvoerlng teii ijl het sjyisitoem zal blijken niet duurder te zijn In u voering dan het vervoer por spoor en zeker zeeir economisch zaïl wezen bij groote afstonden en naar plaaitsen waar geen bJJzoinder goede directe spoor erf watörverblndingen aanwezig zijn 0 p do vin iJDg is ocirooi eangevtohgdi Feestcb Men aahrijft uit de Mijnetreek aan do Tijd Wie geregeld de in de mijnsirsek ver schijnendebladen leest kan bet niet ontgaan dat er tn de laatate maanden druk gefeeaft wordt De luchthartige aard von den ZiüdJJmbuxger verloochent zich ook niet In desie sotnbere tljdon Terwijl hij schier dog aan dag herinnerd wordt aan deu vreeswijken om tog door het hoorbare kanongebulder zöó hevig soms dat do ramen in de woningen trillen terwijl hij de vllegmai iines langij de grenzen ziet kruisen en bovMi zijn dorp zietuta noeuvreereo terwijl hij de ambulance trainen met hun lugubere lading verminkte monsehenwrakken ziet paaseeron toch oefent dit allee geen ulterlijK waarneembaar effect uit op zijn gemoedsstemming HiJ leeet er moor op loe en wij vrogen ons dikwijls jnet eenlge bezorgdheid af of de grenzen van een behoorlijke vrooiijkhclld niet worden overschreden Daarbij komt nog dat de mijnatreek vlot geld wordt verdiend niet alleon door eerlijken arbeid in de kolenmijnen maar vooral door den nnokkelhandr die de menechen afstonqit en gevoelloos n iakt voor allee wat hom zoo hoog kan vwhcf en boven het redelooze lier De vermaken zljA lederen Zondag cp talloos vele pUafeen vele en velerlei Wedrennen en harddraverljen met 18000 aan pfijzi met hooge entrees In da feeotwei waar de wijn en de champagne schuimt zijn Iets heel gewoons Kermissen worden geimprovisetvrd rn er wordt godanat en gehost en gejoedeld olsot de vredo ov r Europa wore gekomen BtoomoorousBele rodelbanen vliepoftfiblnee verdienen lorme sommen geJds Er kunnen nog geen voefoalWeddtrJJden of andere sportfeesten worden gBOoÓAoi ol kenniavermakelijkhflden van aÜerlnl aaf d hilsteren de eport opi De vere nlgltag6n weten dat het een aanvpagien van een aantal pelterij en fabiikantbn düe hun herfsWBllectles In iHCde brachten Een feit is het dal de donkere tinton muskusrat voor bet o b seizoen veel drukker zijn verkocht geworden Dit zei mocfton warden toegeschreven aan bet teit dot het publiek voelt dat het Hudac seal hetwelk zoo dnur verkocht wordt tp waardoor m a nog wol hoogere prijzen zal gaan vrajgeo toch op den duur niet zoo biJHftor vfaldoet Hot la gebli en dot blJ elk proces hetwelk bont oniilergean moet om bat voor kloeding gefchïkt te maken dif I ont aan duurzaamheid verUeet evjenails do ruige swekter mantels niet zoo goed blijven ih het dragen als de heel weSen tnnntoli wHiirnaer ze nijn geSmUeerd De prijs inWuenoeert hierbij Up bet momant niet a t do prijeen van ne opgeeehbrw mu sroAtenvellen Is niet li er dan die van Hudson ai Wotenvwaerdlghedein Om muizen achter het behang te verdrijven neemt men een poot etukje kofnfor maakt een gaatje in het heliitiff en woTjA de kamfer er door De nuifzen zullen dm hot hazenpad kiezen Tegen nmggen kan men z h besohermen door hairiien en geslcht te waaecftieO jmet tinctuur pyrethrl oomporfta ttenmaat verdund met waïer Tegen versohe muggebetea wende men uitmisap ol ammonia aan goede tijd ia om geld in de kaa te krijgen Deze wetmaobap brengen ze in proctljk Hen venekecée ona dat In een klein gehu itje de neiUQ doet ni tae za ke eea leeetje cp e b ZondagpAdahg f 1700 netto opbracht De loncy faire dMn vooral q geldi men ahuit een k or mea p ft d óté op en het Bucoes te vwEekeid Um waant zicii op zoo n eestje In een wereld waar iiet gekl geen waarde beeft en ólt deu zak moet alaof het geëlectriseevd ie J uig en OtiA zijn bsNnet door de bacil beijaarde vyouwwi zweven op fonkelnieuwe üetaen nmd i dUken zi op als bakviaohjes Men behoedt nog geen Nurka te zijn Mn met eeiUgo bctziorgdheid ol dot z mderlinge gade te slaan Hoe en wmeor zal aoo al die abnormaliteiten e a einde komen JUUOK N TUINBOUW Geedmvd gnwlud In bel tweede eer Mraiigeen tke dit Jaar reeda grasland ge obeurd lieaft voor de voedaejiproduoüe zal zioh na den oogst alvragien watnuV Als hiJ het ook verder oia bouwland wil gebnnkeu dient hij te weteni boe don grond te beiwerk en te bemesteni en wot voor gewas hij er op zal teion Wot de gronicttieniestiiig betreft is bet oan roden zoo schrijft de heer Elema rijkelaaulbouwloeraar voor Drente om nog vóór den winter te ploegen In het voorjaar is don aiechte een zeer oppervlakkige bewerking noodig waardoor het g vaar voor verdroglUig zeer vermindert We hebben düt juist in het zeer droge voorjaar vaa dit Jaar hwhaaéd k kuiuen woomemen de percerieni na den winter gefaoheurd leden in den regel het sterkste vooral womieer het land na het zooien ol poten niet gerold wae g swiu den Er zal iets di er moeten worden geploegd d vs bij het scheuren dus onder de oude zode door Deze worden daardoor bovenge loegd en zal nu wel In de meeste gevallen zoover ontloed zijn dat ze zich In het voorJoM med cultivator en egige gemakkelijk laat verimuuneIon en mot den grond vordeeien Ze ontleedt daardoor ot verder en de reservevoorraad plantenvoedsel komt het beste tot werking Is de zode ei itor oog zeer taal w ononileed zoo verdient het everweging hoor beneden te laten en eoo goed mogelijk over de zode heen to doegen Voor zoover nog niet geectdedv ia het noodeakelijfc eveneeue vóór den winter elooten en eventueels greppels in orde te maken opdat bij een fllzyite ontwatering de lucht goed In den grond kon blijven indringen en het perceel in t voorjaar op UJd geaohikt Ie voor de bererking en bezaaiing De voorjaarsbewerking moet zich bepaIm tot het gebruUc van oultlvotor ofog go Nogmoale vestig ik de aandacht op het rollen van het kmd na het zaaien vooral bij den verbouw van hfeteni Bemesting Ook al was het goaebeurde perceel geen beet giraeland zoo zal todi kunnen wwden aaogenemw dat de verder ontlede zode in het tweedejaar nog zooveel voedsel beschikbaar etelt dei er lnin t6ne een evengoed gewaa zal kunnen groeien als in het eerete Jaor Het verschil tuaschoa goed en slooht gposlaed kMnt pas in het derde Jaar te voorsdiijn 0 onn perceel ZE dan watg t heipen moeten worden Iff et tweede joar zal men dus in t algemeeu niet be hoeven te bemeeten Alleen zei bc wenscdieUjk zijn in m zulke ni reeds direet is gebeurd ua het scheuren 1600 k 2000 KXt per H A koikmerg te geven ter bevordei von de onUedfngdor zodö Verder zal het aanbevoUng verdienen zoo mogelijk eutig kallzout toe te dienen vooral als op mangelworiels aardappelen of koolrapw ook in bet Sde Jaar n dezer veel katt vregiende gewassen zal volgen Het spreekt vonedf dat een gcArae als voèdi rBieten v cUe dg aólijk moeilijk te welig kunnen worden altijd nog danHaor zal zijn voor eenl stiksto toevoeging als gier f4a t e B nhjlf enz U e w a e Hierin is men eigenlijk geheel vrij Het ie geen bezwaar ind en men dit mocht wenaofaen in het tweede jaar hetzelfde gewas te verbeuwen als in bet eeiete jaar Boogerc peroeeleD leenen zicb bljfiionder voor TOggfi Zeer viuchtbare terreioiea komen vooral in aanmerking voor een hekgewaa Ook toonen en erwten zijn geeobikte gewaneo hoewel dezo meer in het dwde Jaar wanneer do aUkatolvoorraad langzamerbond vomdn dert op den voorgrond treden Indien oen graaagewai wordt verbouwd ie aan te bevelwi in het vo Ja r klaver U aerM radella ol naor den aard von den grend als ondervTudit te zaaien Verde komen voor veevoedw ol groenbe faeatlng in den stoppel in aanmerktngwMea spurrie atoppelknollen en botar DeCMt Het doel der geitentokkerij te de riielkproduotie nlel vleeaoh Goede melk vende geutm te slochten zooato in den laabAen tijd beurd is moet sferk a gekeurd wordon Eu do melk heeft voor het g miik een veal te groote waarde om doaruKe jongjp dieren voor de slacht te tokken Hoe Tvx goede iHeïen bokken co geilen ta tokken In t algemeen km men tot vcirtwteiing onzer geiten komen door lu ODT vttu bokken en ook von eemge iWia uit do provincie iihein Heaaan in liLuiachknd èlier waa al eedert Jaren de veied lng van het gottenslag ter hand g aoin i met Invoer vau fokmoterlaal uit het Sahnendol in Zwiisertood Vandaar ook de naam tiahnengeiien üet ligt voor de hand dot de dieren daar gefokt een heel versohtUend renUtaat zouden geven aJa ze oy den hoorren drogeren f taid met zkcblere inoht in Gekleriand en de videro zondetreken terecht kwaaueo don wanneer lo Off logere g oaden met b v awore zeducht hun verdere loven zouden slijten Het vwkrljgien van zeer veri idiiillende reauitateo moet daü ook niet worden toegeacfareven aan h soort van dieren maar aan de omHtandighedoa vaarteder de dieren gehouden werden Deze omËttODdjg eden moeten dan ook blJ de kwzo van de soort van diereuf wehiomok zal gaan fokken n l sterk veredekl of moer inlondsoh slag deu doorslag geven In Gelderland en het hoogere gedeelte van Ltreciht is dan ook het reauUoatmot bigevoerde Sohn igelten uitstekend terwijl deze zooals uit de vaktiJdB iften ia te lezen in de seeprevinclëD vaak minder gunatig waren De uit Hessen geimporteerde zoogenaamde voUiloed Sahnen import zijn eigenlijk ook geen volUoed Sahnen De heer Öwtierstra meent dèt de galteiJokv eeaiglngeu geruet ok okdoel kunnen schriJven JHet fokken van een witte hooralooze geit naor het Sahnenitypa Geite iiokvereeniglngeni Het Is van groot bedong dot de geiteohoudera zich vereenlgesi V e voordeelen zijn hieraan varbonden Teeamein kan men gemakkeüjker oen besten bok koopen dan een pertlcuMere bokdcemhoudegr 0 al omdat alleen aan vereeniglngen mn overheidswege steun wordt verleend Men heeft alevereeniging ook eerder kans Indien men een goeden bok heeft voeder te krijgen Jonge geiten mo niet te vroegi gedekt worden zcdior niet voor den leeftijd van acht maanden beter oog wat later Hieraan ia bet best de hand te houden bU een vereenig die den leeitijd kan bo palen en daarop door den bokkenhouder doen toraim terwijl particuliere bohWhouders terwille van het dekgetd da dienen dikfw ils te vroeg toekUen Voeding Het door oe natuur aangewezen voeder La voor het Jonge lam demoedermeüc De eerste meik de bleet ia von Mduige aamensteilüng als bet besteis voor het jonge dl Voor de voedingder oudere geiten kunnen we in het aligemem zoggen dat oen Ideiner dier inverhouding tot levuid gewlicht meer voed al verbruikt don een grooter Stellen wij dat 10 gieiten zoo zwoor zijn als een koe dan hebbra die 10 sdten niet evenveed maar dobbel zooveel voeder noodig alseea koe Het levend gewicht van eengeat gesteld op 60 K dot van eenkoe op 500 K a Hier staat de grootere melkopbrengat ook weer tegenover Een koe g t 6 tot 8 maal haar gewiciilaan melk terwijl e t geit 15 tot 20niO9 gewicht geeft Een beet voeder la hooi en dan Oelst hardstengelig kort en blodrljk De hoeveelheid per dag is ongerveer Jj K Q Eon derde van het ruwvoeder kwi vervatten door haver of gersteatroo ol hakstl Aardappelen zoowel rauw ola gekookt zijn goed ZIjcn deeo s winters bjBvieren don moetMi ze gekookt en fijngemaakt gevoederd Vejrier ztjn mangelworteJe koolrapen gele wortelen ene ook wia beat veeder en ala kraohtvoeder als het te ktijgen la tarweaemelen moulkiuneii lljnmeel en brood Do hoer Swierstro gedt de volgrade rantMmieii Brood 75 gram hooi 300 gram bloten a va1 schillen 500 gram stroonair believen j Brand 100 gram Ueteo 2 Ki a Lijnmeel 70 gram ecldllen 3 SjQ hooi en stroö 500 gram Lijiimed 200 ghun TarweaenMden 200 gmu bieten sohiUen 5 K Q Hooi en sttoo 500 gram Allee per dog eo per tter Betre feede de verple ng vt nog opte merken allereerat dat een droaestait aoodscakelijk Ie Do potfitalletjes deugen niet De etol moet zijn gelijkrvloere en moet een dichten liHs schuin afloopeni Q vloer hebbeu die woterdiebt bi BuUen v rzamele men in COD ton de gifór die weer zoo goed is voor don bouwgrond Een dldbte atolvloer maakt ook weer weinig etrooiael uoodlg en brengt reinheid vam da geit mode on een zuiveren amaak van de melk iKe toch neemt in sterke mate elke arte luoht rook teer ataJhi t op Een droge ruime stal voorkomt doe den slolanoak die haar bederft Ben triaetdio omgeving en een open pkuOa fleroo ook oen Manhanakenae mHk Ook lloht ea htcbt aljn ooodlg voor welig tieren daarom goede draaibare raampjes met tochtB diermpJeii op zijde in het etallelje aangebracH En ten akiMe zorge men ook voorretabeid van de huid door b v tüak tobtrBtelen Een goede hulthrerkzaunheid bevordert de géheele gezondheid i daardoor de werkzaamheid van de m ldtÜorNi Ook ia t een zaak van groot b kug de klauwen zorgvuliiUg te beenljdm altijd vlak van onderen te tiooden Niet aOeciD moet let harde toongedeeite afgemedkn worden maar eok de sool De hoef moet vlak van onderen zijn als vaa eenpaoxd Ia de heel niet vlakt dan staat de geil niet enuddijdfjk vwset telkew den roei en ie daarom ouruatUf en elke onraetls nodeol voor de meMnifoduetle Wordt de geit oè verpleegd boveaal met toewijdiag a Uefde behandeld dan lal ae Mofa fflinHnar toonen ia eeannlnie prodbeOe Prof Ktthn hBaH eene gvegd ju be sluit de heet BrnfëHa Wie geen hart heeft voor zija dierea beeft er ook geen gehik mee En waar het oog éea meesters idet met zorg en llelde waakt over het vee daar la geen gunsdg gevolg en geen KENNISGËVIOraSN Laten wlJ dat wooid ken I BI VervewYertodM De bUKGEAkbb lii i der Gom GUUDA brengt ler aJgemeene kcoois 1 het Vervoer en do afieverhig van tfuikerttifteu eu van suUi rbieten Milp u verboden uitgezonderd iudlea bet vervoer der milkjw lideten geaobiedt raohtütreeks van do ptaaba van verbouwing naar do suikorlabriuk of naar de bewoorpl ita van den prod uQent het vervow van sulkerbiet pulp gewüüedt van de fabriek naar een reohttietabeude wkooddoor hot Kijkakaotoor voor Voovoeder ola oonvrager ot beateller voor negMiejpulp du wei ola geroobtig de tot QOiaraiot uip bet betreft partijen auikerUeten of suiiterbiotenpulp gedekt dow eoo vervoerbowljs aigegeven door een der provinoialo lü tonen voor veevoeder II hel verroer en de aflevering raa wotervrije aoda ael de soudo en van bijtende soda cauatiflke eodo belde aoowel in vaeten vorm als opgetoet zijn verboden De VM bodsbepaUng i genoemd londer II zijn niet vau toepassing op hoeveullioden van met meer dan 10K G sefidiugien dio gedekt zijn dcior vergunaiugen ofgegjeven door de SodaKwuimiaHie te Kotterdam III het vervoer en de ofleverlngvan foaforletmeel ta verboden ultgwondard het vervoer en de aflevering woarvoor toestemming la verleend door het Rljkakantoor voor EunatmeMstoffon te 0 raiveiibage iQouda 30 Auguatua 1918 De Burgemeeatw voMnooud UiaO J MUS MedfciNwtactea De BUBGEMdiJi TEiK der Gem GOUDA brengt ter algemeraie kennis bet la verboden m poeder topteiDoQtpoeder goooudenaeer melk gooondeneeerde tapteniolk oaaeine en wel teverwf ken het sub I geateUe verbod la nietvan toepaaatng voor ioover de verwerking gesehiedt bij banketbakkerij en voor koek boBchuit en gebokboroiding b voer eoover onder aoo noodig daarbij te stellen voorwaardon door hetRtjkakantoor voor Melk en Kaae toesteiuning tot verwerking Is gegeven iQouda 80 Augustus 1918 De Burgemeeater voornoemd ULBO J MIJ8 De BÖfiGEMEEtjTEH der Gem GOUDA brengt ter ailgomoene konuis hot vervoer von oppelwi Ia verboden het onder sub 1 gestelde vervotcveijbod Is u et van toepassing op a het vervoer van appelen van den Ixwmgaiard naar de in dezelfde of la de aangrenzende gemeente gelegen woning of opalagplaiiils van den verbouwer pachteroi voorkooper en von diens woning ofopsla laats naar de bij het KijIiMuiiaioorvoor Qroonten en Fruit ingesohreveu veilingen b het vervoer van oppeleini gedekt dooreen veiling erhilaring afgegeven door den ve lmgMmeester der betrokken veiling o het vervoer ven partijen gediltt door een vorvoerbewljö afgegeven door het Rijlkidfaditoor voor Groenten en Fruit d het vervoer van appeleu tn hoeveet beden van mlod dan 10 K Q Ooudai 30 Augustus 1918 De Burgemeester voornoemd ULBO J MIJ8 PREDIKBEURTEN ZONDAG 1 SEPTEMBER GOUDA BEMOKSTRAMTSCHB KERK 10 u vjn De H VAN ASSENDfiLFT ST JANSKERK 7 u v m Db J W BERKELBACH v d SFRENKEL 10 tt v m De 3 BOBOER 2 u n m Geen dienet WMK PEPERSTRAAT 2 u n m Ds J W BERKELBACH t d SPRENKEL 6 u nm D heer J VIB8EB LUTHERSGHE KERK 10 u vjn De 7 SOHARTEN BOSKOOP RBMONSTRANTSCHE K£RK I0 u vjn Dn A JAGER NED BERV KSaaC 6 u njn 13e BIESBAAR vaa Utnebt WADMNXVEEN NED HEBV KEBX 1011 i m O J E BUL nn knit H u lun Df KUNB nn ZmoluiMn BEH KESK Gmi mui wMBdn MOOBDBBCST NSD HEBV KBSK 10 u Tjn D A Ih U T d VKN aODDEKAK W w likt CMD iMaab STOLWUK 10 n TJn De XUMINK van Bertanpoode EVANGEUSATIE GEBOUW Geen opgaaf oobvengM HAASTBECaGTT NKD HKRV KEBK 10 XL TJB Dl E V d BROEK Doopea OER KERK 10 e TA aa 7H e njn Pieekloaan WOENSDAG 4 SEPTEMBER Geen urt Advertentiên D t g i 12 m ta 8EPTBMKR 1978 88 a l geunonoeerde verkooping van arbeiderswooiogen mat 9 53 87 H A land to HJUtSTREOHT gaat niet door NoUfHi KOSHAN Haastrecht BOSKOOP AdrtrtentUn en abonneinenteii op dtt blad worden aangenoraen door P AWELLER ZiJileweg72 Natioriale Bankveraeniging HOOFMIMCT EN cektmuTadmimstmtk UTRECHT ITraM 14 11 VESTiaiNaEl m u puatibi VAN HEOERUMO Stut ptr 7 Aa tMI I TJMJOe 1 un 4M t tUMMtJU Km IwUan m jnijuajn lii4 pmlMlflÏM4MM i a kuImii aWMtltl t AtfHEN a MDEaMVU MMHKW DCtfT aORDRECHT aMMSHEIMMWMATWUX LEIOEM tCHOOimOVEII ÜkOMCHT woÉmEii zwuNOHOifr 2117 42 Adverteert in dit Blad TEGEN GRIJS HAAR f abmikt men F i d o r a Hiulennel Feifeot Oeguandeerd on olwdeiek Otbt Teib gbur k f 0 76 enen f 1 86 per fluon 3778 80 Verkrijgbau te Oouda bij BALT A DE JONG OMtheven 31 H P VAN WIJNGAABDBai 2614 25 Któweg 77 ANTON COOPS Merkt BERKENWOUDL AdTcrtentian en aboanenMnlen op dit blad worden aancenomen eor Berkenwoad Oorp door A roOM Btrkinwoude Toor Berlnnwoad AcMe lM k door I mm Nntii nuiuL k BRINKMAN ft 200N iiUAt 31 GOUDA rERKLARINIiHI VAN UUUiraOOUOEHTEII bttrattMuto Mil vtlgiiNilto van 4 kaat aa nlaataaa 4 i80 ttafct in onufaig 1 franco per post f GOUDERAK AdvcftMiuco en sbouncuiditCH op dit blad wordaa aaa BoaNn door L vmBEERT aouitank nimiuiran la dtnm malu T kri l Mr t4 d M70 10 liiMmiiniiiiii UieOlTyU KMiMi leliIbMnt ïj 1 IriibHi Zm fÊÊimm Been mhii zwakte ziekte of pijn kan UIJvtn baaiaan aMd lwordt n WMd Als gij U Il M li dl m rtéamad krukMa fbnlk du WiUda MUNHAaOT LCVEtOOIM Ob II M Ht UMUÜddtl ecmkt U hiMM I aiimB Hoofdpijn o bn ik M kwdl Hoa lpl u blMl i mmmttm f r kok 45 10 cml Bfllurad HOSSt AomUald Nw m ANOA boabou mÊmum Doe 35 m 70 cl Verouderde a liKblpl iuado la braodUlK araad koMpilUd boc bl MdM n du a bm i Uali ho rt o UJa hiM l bi UadwM Oabniik dui ANGAUBOOr il F iaew U 40 l 4 Rheumatitk piw a Mrrieblipl B pl a la d l dMi l B laAiMM uadafkkli P4a UapV Oibnilk ANArSBIH uUMMa HMM pw kokn e A a k n 7e KooipIJn k i OMnMtu aaadataa pHa Hl bM lUkkM Nmb Mllabanll OLOUM ufclMUa i P d 40cl Sd n lO Maagzuur Maa mMM aprl pla ftM MtlÏMt ilKbu vlinoMlat rMkoh Met Sfc 1 6S Bal on Slijm 4 wBdwl door UNalwHfa Usm UblMMa Dm ubMua a a Uoadnii OTMid r a lra dM Moala mamm P d n 4tct d rao Enersan tsbistton WU Êt h t m t m ét UOt wMtbw HMhaM WM MifcMa khw MMBPwkgInrn li nM Overspanning i iiiiaili lillAtld laawaMh l É iMjdbrid la w r i ati MtmkêUlft tmmiMmm r c kakv M L i k 1 70 WomiBn u kfadMM aa orwiMMMa Nm BMVAM wnvboabaaa mm Pwdao M id ft t nanac PabcM XtUft i AfMk n aUa DntflMa Ta aaa4a Aaiaa Cmm VM Iti e aka a A N jt m i loa dH i M T Omm I Moll INÖM ka a Wad L Ifn I W VariudK WaMlunaa A d