Goudsche Courant, dinsdag 3 september 1918

1 briketten Veeokolaa en k andere bimnd etof van veen a ooMtaf bruinkolen bruin koolbrlketten kolMuOik en Alle aodera braadwtoffui waarvan een van deae pro duoten een onderdeel van de a menatell i D uitnuwktt Het verbod van vervoer is niet ran tOA passing voor soover aan hem door of aa mens wien bet vervoer geecbiedt eene bijzondere dan wel een alg neene vergunning tot bet vervoer van brandetofCan ta ver leend en op de brandstoffen welke sobiihpers tot elgoa gebruik In bun scb met zicb voeren tot een boeveelhsid van ten boogHta 10 H L kolen of c difls of briketten of bruinkolen of van 2000 turven 6 De aflevering en het vervoer van bak steen aa kalkaandsteen la verboden Het vetbod von aflevering en vervoer is n van toepasaing voor zoover tot aflervering 1 vervoer toeeteommng is verleend door het Rukskantoor van Bouwmatenaten De aflevering en het vervoer von cacao boter is verboden uitgezonderd hoeveelheden van met meer dan 100 gram btf levering door apothekers en drogisten De aflevering en het vervoer van eal own catbid is verboden Het veibod la niot van toepassing op de aflevermg en bet vervoer von hoeveelheden van nkt meer dan 6 KXr voor zoover de v rko q en de afleve zing geschiedt door kleinhandelaren als zoo damg erkend door de directie van het R ie kantoor voor verhcbtings en aanverwanteproducten en die het bewija van aoodanlge erkenmng kunnen toonen De aflevermg en het vervoer vaa cement is veiboden Het verbod is ndet van toepadming voor xoover het vervoer plafttavindt in hoeveelhedeEn geringer don fiOO K G iiMÜen het vervow is gedekt door een in het biutenlaod afgegenren vrachtbrief of cognossement gericht aan een door het Rtlkakantoor voor Bowmuaterialen erken den importeur en voor zoover tot afleve ring en vervoer toestemming la veriaend door het Rjjk cantoor voor Bouwmatenaleoi Hat is verboden gaaobe te vervoeren ofaf te leveren tenzij door den Mmieter von Landbouw N Jveibeid en Handel daazitoe veivunnlng ie verleeokd Ifet vervoer en aflevering van hard Bteen E g blauwe steen bewerkt of onbe werkt ia verboden tenzg bet vervoer plaats vindt in hoeveelheden von niet meer dan 6O0 K G of indien aflevering plaats vindt voor werken waarvoor m het geheel met meer dan 600 K G benoodigd is Van het veibod van vervoer en aflevering kan toeatemmlng worden verleend door het Rukskantoor voor Bourwimatenalen Gouda 2 September 1918 De Burgemeester vDomoemd ULBO JMUa 8TAD8NIBUW ÖOÜDA 3 Sept 1918 W dghig Verordeidng beheer Gemeente Fabrieken B en W tellen den Baad voor om in de Verordening op het bebeer der Gemaento Lichtfabrieken venHblllaade wijzigingen aan te brengen 1V t beden bad de adjunct dliectenr met betrekking tet de Goófobnek gelijka bevoegdheden als de Directeur Dientengev d ondervond waar gezamenlijk overleg noodziakelijkerwijze moest plaate hebben ituasq die in positie ongeveer gelijkstaan do aoTibtenaren do vkigtge afwikkeling van venchiUende ges aanigeljegenheden belong rijke vertraging Bovenden kon de Directeur niet altooe ingrijpen waar zulks hem wenscfaeliifc toeecbeen aangesioi het perso neel der Gasfabriek krachtens de bestaande regeling ornmddellijk onder den adjunct di recteur staat De bÜKmdere omstand be den van het oogenblik waren deort oorzaak dat deze ietwat mnderbnge toestand in het leven wend geniepen B tendiging daarvan is overbodig ge wotden Immers de normale gang moet toch zijn dat de Directeur de leubng van het gebeele bednjf heeft en de taak van den ed unct directeur bestaat m het medebelpen van dn Directeur m de vervulling dier taak Von deze gelegeoüieid wenscben B en W mede gebnnk te maken om oc nog eene kleine verandering voor te stellen in de ar tokelen 36 48 en 47 der vigeerende Verorde nlng Bedoelde artikden betreffen de afwemffhead van Directeur adjunct directeur en boeSdhouder De tegenwoordig © bepalingen voorzien nam yk niet in hot ge dat vorenvermelde ambtenaren wegens diii rettle mrftandighedwi eeu verlof tot ofwezlgbeid nniden behoeven Voor die eventualiteit souden B en W willen zien bepaald dat de Directeur het verlof von den VooraÈbtor der Comaniasie van Bijstond noodig heeft of bi diens afweoigheid van bet oudst aanwezige lid in leeftyd der Oonundssie B en W nchitien het beter spreken van oudst aomve nige Md in leeftijd der Oommissie dan van J dBte lid in leefltijd der GommiiBsiB gelfik de Gonmussie adviseert en dat de ad Jmict directeur en de boekhouder boreaidlen nog toestemming von den Directeur voor afwezigheid moeten hebben Duidelijkbeidshalve meeoen B en W verder dat in verscblUeDde artikelen moat wonien gelezen 4 eide fabrieken en bétoe oftleeljngen der ftdnieken In plaats van ffabrieken Het advies der Coonmiasie van Bifstand in het beheer der Gemeentfr Xichtflahrieken hetwelk B en W anleldW gaf tot ban vooratel tot het annhfrengen van de vorengenoemde wijzjgingen wordt met de vengezelleode biJJoge aan den Baad overlegd Vereenlcittg van Ambtenarui ens Naar wÜ vernemen heeft bet ledental van de pos opgerichte Ploatselijloe Vereeniging van ambtenaren beambten en wezkliedey in dienst der gemeente Gouda de eerste bonderd bereikt Wel een bewijs dat de Ver eeolging vrier eyn4 aitbie heeft en een held ta vergen en buauo refoarbiffEn te noodkalfioot voor h e □ te xorg D d niet voor do parUouUer seUxwA l bu n vflkQ een regseriode klum i a oor Log wlL do nM w da volkar a dcr woTeld bovoliigen tagon iodure loAobt zooada de DuMaohe autocratie die vartegeowoordigt Hot 10 eea bevriidlngnporlog pan wataeer Uj gewoODflo In kuimen d meawiheti ovMaJ levea vi van Ouophoudolljkfl vxeos kuuQon xij vrlJchJ iC ademw all zij aaa htm dageUJkach work gaon kuimon KiJ weten dat de rogoortogea bua newiren nlet hun meMtere eijn Dtt la duH do oorlog aller ooirlogoD diaii de acbeéders bebooreu ie meunen on ooic Btaanen nwt al hun geoonooiitreenle kmolit De worold kan niet voiUg tijn b menaohen leven kw niot BDhcariod g Bobt worde nieioands recbten kunnen voT vettrouwen on mei good gevolg gehautdhaaJd worden teigen het belioer togen de overheeracldug van olgcnduikkelijkü groepen en bijzonduru bulangcn zoo lang iiksi toelaat dal rogeertngu i als dlo wülko met lang voorbiMladite rode Oostenrijk en Duit chItuHi 11 dezen oorlog tortien do lolflbeHtommiug da dBgoliJk cbe boniioJiigen van niunMilien en naüaa overheeraoiteu HQin naworen terwijl eerlijke üoden aan dOQ orboul zijn on br ojen aAnMokon waorypo onaohuldlgo mannen vrouwen w kli deroD da brandstol moeten leverenip OiJ koDt dea aud vaa dozen oorlog lR A ia een oorlog dien do nij erh moet steunim Het leger van orljeidorB te hula iB evM gewioti vod notfizakeUJU sla bet legor van MrljdeDdo maiinen In do vonro v4d D waarop werkelijk geatreden wordt üln de ari Mdcr 1b niet alleen evw zoo D0 dzakclijk ada de aoldiaat in dezen oorlog De soldaat Ie zijn kampioen eo vertegonwoordt r Niet winnen sou beteekonea olies lu gevaar e Ivengaa vaacnaar de airboidor beeft geBlreoM wat hem dierbaar wae aodeirt de vlJ tMJrl voor het oerst doagd ra zMd woiateSoc tom Re t bogoa De eoldiaten fMH het front wetw dH Zij zijn kruiBvaarders ZIJ atrljden niet voor oen ZQlfKucbtie voordeet van hun oigon nado ZiJ zouden lodoreen veraoblen die veobUn sou voor bet zellzucbUg voordeel van völke naije ook Zij geven bunco t vo opdat de haardetedeD over de ger heele werekl zooaJa hun thuis dat aij lit Amerftfia Helhebben heiUg en velUg nior gen blijven en opriat overat de ntenMthln vrij zullen zijn zooala zij dat wUben Zij Mrijden voor de idealen van bun oigeo land grooteobe idealen onstorelijke Idealen ideaien welke voor alle Btorvelhigeii den weg zullw verlichten naar ptaatoi u waar rocbl wordt gedaan en waar de meoiMhen leven mei opgerlcbten hoofde en vnjon geest Dit Is de roden waarom zlJ met pleohiige opBorulmdhetd strijden waarom Hij oncfverwiinnelijk zijn Laat ona dua dcaen daig maken niet alImr tot e n dag vaii htirnieuwd begfilp van wu wij nti doende tljn oa ffKa voog uifatleiiilo vastlteraüoiiheid maar tot een dag oak van heiliging waarop wlJ ons zonder verpoozing ttt beperking wülcn wijden aan de grootsohe taak ons elgt o land en d gebeei wereld vrij te maiktn Uetbi aan atlen te breugen en bet oomoaeUJk te niaiken voor kleine groepen poltloke lioentoherv waar ook onz i vrede of den W sreUvrede ta voratioren of op eealtge wijze wet ctuifeil en opeolpoppen te makeo van df jenen van wier goedkeuring on macht hiiu gezag en tot ze f btin bestaan aflHuikoliJk zijn Wij kunnen op elkander ri kuiieii De naUe lë eea van an Zij gaak met te rade met deze ei gene Hpediale klaii i ZIJ dient geen partüciüTlore oi afzonderlijke belangi n Haar eigon gemoed in gezuiverd en gesterkt door dezu dagen welke de droesem doen bezinken Het lioht der nieuwe ov rU glng Is tot ledere khmo onder ong doorgediyngeio daar wij ona meer don ooit te voren bewust zijn dat wij kaoeradeai cijn die Van eUÖjDdw afhangen onwoorstanwibaai wanneer ziJ verooiilgd macbteloo wanneef ZIJ vuMeetd zijn Ën datkroDi idaan wij gezamenlijk de hwdeu inoeo om de wetekl tot een nieuwW en beteren daceraad te voeren Ontploffing te Odeasa Dy oen ontpiofflngezamp welke Zaleidag te Odessa plaate vond zijn naar verklaard wordt obn aantai OoatonriJ kaoli Htmgaar obe offlderen en matiaohappen omgekomen De HMteHeele schade la aanzienlljki Een der voorsteden werd gederttolijleverwooat Vermoord Uil Victoria In Britsoh CohimUa woedt gemeld dot Tang Hou Ung de Chfneescho exnrfnlator vnn Onderwija vermoord Werd door een Chineeache barbier die vervolgen zelfmoord pleegde De Amertkaansobe vloot Do oorreapondent pan de Times te Waebln n zegt naar aanJotdlng van de wet op de leaórsterkte dat bijna een mlllloen mannen bij de marine luUeo worden 0e lMtet W t Ur Tro Utrft i l Xb MBi ondaifaoud inat een bUsooderen oomapondant van bot Hoad haeft Mr F J Trodatra tba ta BÜnganriioclc oa ge c gd Bc w t adat of an ia bonarra nwn In Hbgalaad W et wai er Jaouari van dit Jaar in Zwltaariaod la gvbcnrd Naar Ik verneem baaft de haar Hauesminn da leider van d Tooraitattwanda überakn in Duitachland dua kwaatia kort i aden in en van z n M0t a befaatideU Kaar ik met zeker beid kas lagten befcnxf bét toenteiiUd een poghm v d BJjde der leiden van de drie méndtóMi tatÓim tn dan RUkadac voor dat DOf da Tvede van Breat Utowak w a ma4otea en nMtegenateande het fait dat da Koo ttc g nenala b DultaoUand een etdftr üwrijpea vaa óen Rijkadetf In die wdeaMidarfUwtWkiyen faddden baüttiwoord nMt de badr j tli Iran ontolagr U imUen vragien om door oaderüng overleg met poli tlafce leiden van de tot vnde neigende vtroamlngieo b EngvUad een krachtige ac tie in belde Ifuen ton ui ta van een vrede In den ffeeet van de voonitelKn vmn Wil Mf op traw fee mMvii BCITBNIAND8GH NIEUWaï KNOSLANa Hot vakvereoniglngsoongtres üirttoren is het vakTorüonlgl ig x ugreB te ïktAy geopend De voorzitter Ogden verzette isioh vterka togon liav lockWllkou r tjvoFen voor do Htclitiing voii oen V akveTeenlgingWharbelderaparlij De l ewijlou van iiuAominlng kloitkoo kciuohutaend luid C en getuigde van zijn hechio gelood lin de waarde van een volledlgo Internationale ar belder Bor gania a t i e drukte da overtuiging nit dat op bot ooguuiblïk de grondelatf tur ovt oen Bteuunii jiopens ceu vruoatbore Internatlonale conferentie om over den oorlog te beraadslagen kan worden gevonden kwam kracl tjg op voor otn politiek van nauwer saineiiwcrkuig tueeclion bot oongres en do arteldorsparUJ In te gun rtfl ing met ba plan voor oeu poUtiulte jiivrtij vein vakvoreeoig ngco en sloot zl utui bij doguneii die óén enkele naiüonale va t rci iiiglng vorlaai cn te stichten mei ga iMicLa iseerdo aide llnig i lu zijQ rede uitte Ogden na te hebbon gerept van de moodeeUng van de goattloerdo oorlogHdooleo aan de Bocuallstea In de Fvljandelijke landen de overtuiging dat do inlichtingen in dejatitwoorden vïsrvBit toonon dot er overoenstemmlng mogelijk Is omtrent de voorwaarden waaronder de Internationale oonterentle bod kunnen plaatB grijpen HIJ brac opnieuw de opvatting van het congres te illoclipool onder Woorden dat een i n t e rnatlonale oonferentie onverm ij de lij k dient vooraf te giaan aan een duurzamen domokratlacben vrede hoo éaokelljfc ora redenen door Thomaeta andere woorden b ewl gemaakt dat n 1 deze oorlog niet d iaMaie zal zijn tanzij do demokiiüoön ter wereld üch ernstig opmaken om den oopter te nemen u t de handen die in het verleden bovoegH waren lom farachton een op dwaalwegtMa zijn de igehedme en twtjfetacbtlge dlplavioüo Iwt zwaard te trekken en zelf op te trodm aiUi beahasende iaotor in atfe zakien die zöo natiw aomonhan en met hun roorHpoed en zoUe liua bestaan Dit bbema van toezicht op dto oorto en vredeeoogimaken ioor de aa bclderB ult te oefenen kwam met stt rken oadruk In de rede voor Ogden ontkende stellig dot het verlangen om eAïe mdS ijko middelen te gobmikon om t t don vrede te komen moet neerkomen op een vrede het koste wat het wil en betoo le dit door het omedhrijven van de beperkingen die bij aan de e etHruimte en bevoefplheid dar Internationale ootdterentle wil sl w geateld VOTder zei Ogi nn n men kan niet anders dan afschuw on Igrljzen uitspreken van zulke onmcnscbelijké dadon as hot ia den gtoai boren van do Luaitajiia hot hoapitaailHchip Landdovory Gaetlc bhnovena de tereoht teIling van juffrouw Cavcll Ml kapitein Fryatt maar een internationale arlwidors en Bod llstenconferontie moet aumonkomen om de geachilleö te bet echteo Volgene Ogden vertegienwooi gcn de aanwedgen 4 5ai 9B5 ledon DUITSCBLAND Standbeelden tot kanonnon ver gb ten Ook te ElbüWald heeft de Intiestagiiemlmg van gedonktoekenen die veramoUen moeten wwden ernsdgo ontstemming Verwdtt Ze treft twee beelden mot name en hetoigengereobtlg optredon dor Berlijnscaie oomuuKio in hdt algemeen De lliïhKmon te Blborkld die bun stem daartegen verhef fen golooveu bovenddcn dai de uit dte nmnumuiktcn te v rkrijgon hoeveelheid brOQs nmt in verhouding Is met wat uU eem ogpunU VRn kunst diarraee verloren gaat Meur dan tien zij er ton doode opge Hcliroven De beelden va kïdzor Wiüidim I koizt r FredtTik 111 en BlsmairOk bÜJven gespaerrd In de B te4olijke commlstdiue bleek iiion vau gevoelen dat do e tand beelden der keizers eer kunnen worden prijs gegeven dan de goden kt e kenen van plaat Bolijkpatrlottlsoh karakter Pcfardenvleescbverffiltlglng BIJ ruim 300 monschen In do Woetlaol8obo stad Komen hebben zich vargJtnglngMversohiJQBolon voorgedaan na het 0 brulk vtui paardenvleeach Aclit pcvüonien zijn ei overleden en van vele anderefi la do toestand bopelooa JAPAN Sladhtoffeis djr r Ij st onlualen Het aantal alaAhtoffers van do rljstonhiston in Japan bedroog in de prefectuur Osaka riloen 300 onder wie 162 polltleogooten en 8o soldaten Het geheeSe aantal alacbtoffers moet zeer gf oi zijn gewHoat aangezien ongeveer een kwart nolllooia mensohen aan do onlusten hebben deelgenomen BINNEJMLAND Wataontwarp WUkiging Dlatrtbutlewet 1916 lagatrokkM BIJ brief van 80 Auguatu 1918 deelt de Itiniatar van Landbouw aan de Tweede Kjl mar mede dat da Kroon machtiging faoeft verleend tot intrelddng van bet ingediende wetsontwerp tot wyeguic der DiatnbuiUewei idie GBISIS MAATRBGBLIIN ftyka UeadingvoDralening fiet Bureau voor Mededeellngen 1q zake de Voedeetvoorzlenlng meldt Inrliditlngen die oon eotie vervaardigen zullen wel doect oo dit nog niet Ie geaohied nvorwijld bU de Rijkakleedervoondenlng Qoiideche Bingel 70 te Rotterdam formulieren aan te vragen die zU inoeten inzenden osn voor bet verwerken van vefiacblUenda klee dlngatukken voor de RlJkBUeedingl voorziening In aanmerking te kunnoa komen Op aanvrage die na 6 September as Inkomen kan allow bij een mogelijke tweed verdeoUng worden goW doudera van courante stukgoederen ge bfalkt voor kleadliig en llgaand In Ehsge land kiMtnen deze ouder nader ovCruoo lo komen voorwaardan elo Ou b Het Hijiüribureau voor l iuuuvoo ou ren doeli mods lu do Stoatacouront vau 22 AuguMuiJ j 1 kwam oeue luimBtorlieele boaohlkfclug oor Sioudende mededeeiing dat het vervoer van oude honen en heiDneu vwboden la Door deze beaohlkklng welke otn redenen vaai administratieven aard werd lierplaatat zijn veten In de tneenlngi gebracht dat in de thane beataaodm regeling voilgene welke bet vervoer vrij kon geacldedoo wijzigb Is gjebr cht Dit la ohter niet bet geval Uet vervoer van oude banen en heuuen is en blijft vrij tot 16 Ijeptember op wolken datum bet ontkerroopeüjk zal wordeu gesloten Kover De minlatw vau Livtdboaiw betft verbodpu t vervoer en de ollevoruig van oud rood koipeT lo alle wNf ten oud brons in aJlo soorten ud gioel koper in alle soorten benovone draidsel snip pera en onder afval fsn oifouw rood koper brons uu geel koper Voorta zijn het vervoer on de aileveiii vei t oden van blokken on stoven verkregen door omenieltlng van allo aoorten oud gioel kopor oUe soorten oiud httxap alle soorten oud geel koper of van dtroalad auippera en ander afvol van nteuw rood koper brona en geel kojpfor Verd beeft de minister vant asteld de volgende maodUuuuprijzen t oud rood koper 13 60 per K Q oud tnrone In soorten IS per K O oudg el koper moaalDgO geslagen of licht f 2 per K Q idecn gegoten of zwaar f 2 50 per K Q af plootsen van levering Deze maximumprijzen zijn niet vantoepaeBlng op oud rood eoi oud geel koper in stukken pleuit draad epaae Matren pijpeu oud Bi icium briHiadraad oud geelkoperen oondeneorpijpen oud rood en oud gëeil boncfeoper oud roodkoperm kabels enz enz voor zoover dit zfflider verdere verwerking oder gebruikt kan worden voor hetzeU doel waarvoor het oorspronkelijk wei trvaardlg d en zulks tor i eoior Un vpp de dlroetto van het hot Rljkskontow or koper De prijs der ragga De udnteter van Landboniiw enz beeft aan de Inirgomouetere moogedeekl doi zijn oirculoiro bttr ifendo rogge vau 16 October 1917 ten aontien van de prijzen moot worden gi néijzi In verband met den boogeren pfje welke Ingevolge gn boaobikking van U Augustus j l aan de lapdbouwers voor jogige wtyrdi betaald Dionitei evolge is do inkoopeprija van rogige bodookl in art 3 der Dldlributlowet 1916 door den minister gestold op f2860 per lOO K Q Het verschil van dozen prijs en don prijs van f i0 50 voor welken do ro o evenals vroeger aan de boikkers gjoleveid dlend te wordon zijnde f 18 por 100 K Q zal voor 1 10 door èb gomaenten voor 9 10 door het Rijk moeten worden bijgeiiast De maxlmum iokoopprija van ros omeel bedoeld in ort 8 voorwwmd ie gjeeteld 2Ö 35 per 100 K Q W t2 Eenheidaalgaren Uit do kringen van slgaxonfabiikanten wordt aan bet Hoag he Oorreapoodiantiebureau het volgende gesojireven De juiste oorzaak van bet uUblijven der oeulieidBsigaren welke aantvsoikelljk betichiikbaar zouden worden gesteld door dia fabnkojiten welke een gedeelte van huil Bjjrikaat wenacbeu te poitearen vindt haar grond in nieuwe ela en der N U M Deze zijn zoo hoogi gesteld dat noch do fabrlkanteh noob de buibenlandecbe koopers daaraan kunnen voldoen Nu den fabrikanten de mog kheld wordt ODtninnon het verilee op de eönheldsBiig on gedeeltelijk uk den export te dekken zou dus de eenheidBedgaar raoedfu v ervoUon waartoe echter de regeering niet is te vinden lod r syateem om het verliee op de eeDheldb Bl pBren te vinden door eeneprijeverbooglng der overige sigaren voor het blnnenlandscbe verbruik blijkt onuitvoerbaar te aiju Wanneer diua die minister van Loudbouw en de N U U or niet spoedig toe medewerken een prootiaobe oplossing mogoiyk te mok n weidt do Induetrie goooodzaakt hare fabrieken te sluiten woordoor drqa 40 000 weridieden broodelooe wordui en dot terwijl nog grondstc eu voorbabden zijn en talrijke ooders op uitvoeringi woobten Geen roor of volgtxabien meer Met iüigang van 4 dezer zullen de thens iooponde voor eb volWreinwi bÜ de H IJ 8 M vervoücn on zullen enkele nieuwe worden Ingelegd St H gezet Wegenfi gebrek a n steenkolen Is de Eorflte Neiïeri Kc ellager en Scbroevwtabriek te Voorburg welke hooUeekeliJk voor liet Hljk workt stop gezet IfiO man Zijn hierdoor zofidor werk De SeheepTUfft en de Oorlos Hei conreoL Naar vurnonwn wordt ttevoud bet oon voot uBur Nederlaftlsolh Indi on bevel v kapitein ter xee De Jwcheen zich DO Augustus i l op Sti Oosteilengto en 80 Zutdori reedie dal ia dua angeveerSOO mijlen Zuidoostelijk van de Detayoabaal Atleu was wel aan boord Do HMgsobo correapondent van N I A eetnt Op grond van loUohtingen van zeer eevoegdo zijde wijzen wü orop dsA Injvcrband tnet de jongste tologrammeni over den berugkeer van het oonvooi en de Tabonon men In bet oog dient te houden dat bedoelde tolegraanmen klaarblijkelijk alleen weergeven plannen of voorstell i Welker verwezenlijking In leder gen zal afh Qgon van de besUadïig ten deaedoor do Regeering te nemen Vermoedelijk wil men In Indie faenelnde onnoodig iljdverUoe te voorkoimon aliea zooveel jnogoiijk voorber deu opdotkwonr neor oeomoal boeloten zal zijn of de Tor bonan ol daji niot onder oorli vtag huittwaarts zal keecen alle boaobikklngen voor den terugUM terstond genomen kunnen worden De lading van de Maasstroom Volgene te a Gravrahage ontvangen berldit u gktercoi het etooniBcb tM stroom te Aimistedxhun buineqgekomen met Ladlqgen uit door Engeland gerequireeide scbqpea en wei mt de Tballa kurk en koiikafval uit de Tellus gedroogde kruiden en wortelen nit da Ixunbok beo koffiie en tabak Raatoord Ona Leger Onder groote belangstelling Is ZoAerdagmiddog te Apeldoorn In de ijfspronglaan bet ruistooid van de NederUmdscfao Vereppïging Ons Leger geopend IHet ifxxAt ten doel aan officieren Onderoifflcieren en soldaten ruet to versdiaffon indien zij dit noodig hebben Onder de vele aanwezigen woren o a goneraalmojoor J Q Kist als vert eu wooirdiger van den opperbev6lbGbber de kapit n vfui den gienerolen staf £ H van den Akker voorts de hoofdlbeetuurders ye One Leger en oudere offid en Do heer F M Wilton voorzitter von Ona Leger hield de openlnj ede waorbij hij mededeelde dait de stlohUng die gelieol tot stand kwam uit vrijwillige bijdragen zoo mogelijk zal worden ultgobreftdi Generaal Kist sprak de beste wenaohea uit voor bet rustoord Do ioriKdiUng staat onder leiding van mevr do wed A Backer en zuster J Eikelboom L B BRANDiHTOFFENVOORZIENING Verhoogtng der kolenprljzen7 Naar de llnaabode veraeenut is de pr s der Ruhrkolen met Inguqg van 1 Seiptetnber veiThoogd van ƒ 40 tot ƒ 85 per ton Schiff Kulhr dus exclusief de transportkoeten De fiancieele podüe onzer gasfabneken en induötneele ondeiuaningen gtaat een Bteeds meer zïongeluke toékomat tegcanoet GBH£NGD £ l pWOr i Drama In An terdam Zooala WIJ glfltorcu reode luolddeo bad Zoudagnocbt in de BellauiiMraat in AmeUitdam oen bloedig drama plaat Nader wordt hieromtrent nog gettield In peroool 65 woont de wed Banckmet liAOr beidio docditora en haar Inwonondan ne f een SS jarig Jongmeoech Oroveiidaal genaamd Voorla woont m het buis do 33jatdge oolflcur C J Weaning die bij do familio Banok een slaapkamer In Imur had Te en bolfoU kwom laatstgenoemde Zondagavond tbuls Na eenlge urtxi gekleed op bed gelegen te bobben hogfii hij zich tegen 2 uur naar de kamer van do weduwe Bauok en loste met een revolver eenlge losse eoboteni op liaar Vervolgone begaf hij ziob naar de kar nier dor gesuetore Banck en vuurde op haar ovoneens oemg losse sohotron waardoor een der zustere eenigjo Uohte schrob wonden aan een der armen bekwam X aarop ng Wennli t noor de kamer vau Oravendaad dien hij nvet oen dolk ta lijf ging 0raveQdaa4 zoo plotseling in zijn slaap overvallen trachtte zich te verweren doch werd op vier plaateen aan onneo beenea en hoofd verwiuul De moeder met haar dochtera vluobtten inmiddels bet bius uit tenwijl Qravendoal zich met en eprong uit het vensterraajn In veilighald stelde Polidè werd initni jiels gjOwaairBiDhtarwd die dadelijk etii ondierzoi Instelde en don gewonden Grovendaal naar bet Wllbelmlnegfisthuls liet oveibrengea De politie kon zich ovffliwd geen tof iang t H het poroeel vorecbatteoi daar de voordeur 6lec3its met moeite voor een zeer garln deel open gjlog De poUUeouumion verschadlten rich daarom op andere wijee toegang Het bleek dat men de deur niet had kunnen openen omdnt daoraobter een lijk lag Dllt bleek te zijn van don 33jarigen Wonniogi die na d n aanslag op Gravendaol zitdfmoord lukd gepleegd en neerstortende van de trap waa gevoUen Het bleek dat hij zloh zeven st ooa In de hartstre bad toegjetaraoU De gebee met bloed beivlekte dolk ta In beslag genomen Maandagno r gen stride t packet eca on Wzoi in woorbij ook de heer Van Led drn Uuiee Kiecti tegouiwoordlg wo Uit de verhooren la gieUek dM nin nunljd do oorzaak van het drama moet sljn Een der doubters was nwt Wenning verloofd geweest doch de vcrlov ng wa met pinktttojpen 1 1 afgiorEUtkt omdat Weunlng a karakter mej BsAok niet aanstond WeonJoig schijnt gedacht te bi boD dat zij ncig ing gevoelde zich te verloven met baar neetf Orovendnol In welk varmoeden hij werd vo eterkt door de omstandigheid dat £ ij eaolge dae en glrteden met Qraveniaal do kermis te Zaandam bezocht Wenoiqg aobtervolffde haar vaak en trachtte dikwijls zich weder met baar te verloven X o toestond van QrAvendaal was UaandagjuaUdag redoiyk wel Vadermoord Aangaande deu vermoedeltjken moord te Capelle eolt de Echo von het Zuldetk bet volgoude mede Diosdeigavond werd de genwentepoUlla gewojaoscltuwd door J v R dat zijn vader J v R zlqh bad vorhang n Bij een Ingeleid OAderzoek bleek dit maar al te waar De tua chenlijde ontboden gonees boer kon niet andera dan den dood eonstoteeren Bij het hwmoken vau bet touw waairaain do peraoon Ung bleek dat heL lijk verstalUende wouden vontoonde Daar bier aon misdrgl gedacht werd wart de zoon aangever die ook op verschHlefi de platataen gewond waa in orreat geateld Hieu a werd mot behulp der maredhaussee van Bosoyep een strangj ondierzoek lagestcld waarna ook de tweede zoon M v R in arreet werd gesteld oils v moe delijke dader Op 2J dezer word een sectidondeïzoefc jigeateid waiarop een gierecbtelijk voli e Naar bet blad nader verneemt heeft een dor zoons ven Von R bekend zijn vader mede vermoord te hebben De Iwee zoona en do vrouw zijn naar s HertogenbosKb overgebracht Dief st en inbraak Te Rottendam la ingebmkai in een w nmg in do Vijverla 7 sdWeren ie fél een spaanrat 7 paar laaieen n Ideedtngatukken werden g 6tolen S Uit een pabbuaa In de Molendwarajnraat aldaar werd i 46 zakken anljboonen geatokoi Kort daarop werd in de Tuütdentraat een wagen aangebouden waarop die xaldwn lagen De dn penonm die er by waren gmgen op de vkidht Uit een paUbuia in den Boerijatidn n 16 500 leege zaikken gestolen In beslag genomen RijkscontroleuTB Van pluimvee en eitfen hebbou op hot perron van bet station D P te Rotterdam in be g genomen tweedoz4ii met vleesch suiker zeep koffleboonen en nootmuskaat daar vermoedelijk door uwee onbedceod gebleven mdbtauren achtergelaten Het smokkelen van gnldow Van het nanr Duitedbland smokkelen van sdlveren guldens eea rljloBdaaldera ia Ae aardighedd af scbrljft men uit Zevenaar aan ihfiit Hhl De laatste daigcn zjjn door de Duuteoheni aan tie gvenis vlle guldens in b slag genomen tegen beibaling Van U 2 20 d i ongeveer zeventig ets I et ongeluk met de Gooische stoomtram Do gewonde broeders v Dam zijn Zondagovond per sueikenauto naar bet WilheU nuna goethuia vervoenl De oudste heeft drie verfichiUeode breuken m bet recbiter been terwijl de enkel zwaar gekneusd ia De iongate beecCt vijf fmctui en Het höupbeên ie in eUcaor gedrukt evenals bet dijbeen Ook de en ia emsbg gekneusd Een aanvaring De naoblboot Stad Kampen vareode van Zwolle naar Amsbendom is Zaterdagavond in aanvaiing gekomen mei de Uaelbrug te EamiMn De leuning van de brug en bet ziJToatipad bii de opeaning zfjn geheel iagftdiukt In den trein Tusecban Gromngen en NdevweeebenB kregen Zaterdacmiddat de nüBtair H uit Muntendam en een burger 6 van Foibol hevige twist die zoo boog hep dat H van zijn bajonet gduuik maakte S kreeg een ateek in de baad en werd aan de hals em Btkg verwond De medepaaaagriers troldcen de noodrvm over waarna H bQ het tation Hoogezand in arrest werd genomen Voor 6 werd te Hoogezand mDiiddell Uk g neeskundigre hulp ingeroepen De trem ondervond door dit allee ruün 20 minuten vertreiging Vervoer vaa rjywiekn WU ontleenden gisteren aan de N R Ot dat met 1 Seiptemiber bet vervoer van r wielen per spoor als besbelffoed vaa Inge trokken Het HbkL deelt ecbter mede dat het ver bod van vervoer von rijwielen ftlleen be trekking beefit cp verpakte rijwielen niet op rijwielen ole bagHga Eigenaardig Daur dagen slaagde te Haarlem toot bet examen Gymnastiek M O een candldaat die eenjge dagen te voren voor bet examen Gymnastiek L O gewlct waa Moeilijkheden in de igwrenlndustrie Men schrijft uit Eindhoven an de Msb Naar aanleiding vaa geruoht a en berlobteo over stopzoMng der sigiaren Induetrie kunnen wij modedeelen dat bet gevaar dat stopzetting volgen zad heelemoal niet dtmkbeeldiig ie De mooilijMheld Is gelegen ib een strijd t Bsohen de mlnistws Postbumai enTrwb l üt tlviiua geelt ili n uilvoer van H joron vrij tet u levering door du fobrlkaatan vau da bekende A 8 B gaar voor binoen tuHlK4i verbruik do zg eoobuitiissigioar Deze moet door do fabrikant i geleverd worden voor den prij von f 88 IXt levert voor den labrlkaut een vorUeaopviu f 72 welk vtfUoa volgens Poathumawe moest worden verhaald op de uitvoer slgaren De fabriiiauUin namen hiennedo ge noegen Echter niet mtnist ir ireuj die beweert itat ola Posthumo graag goud l4Q0pe sigaren boe t dene daarvoor iiuaar een extr orediot moet aaavragen maar de ujtvoersigiaroii niet belasten moet Dot t hij É dan belet ik don uitvoer zegt Treub ep de N U M trekt mei iWoub lo deze n lijn Niet ajloeo dat T eub doon tobealoguemtng der uttvoersl aren den itabrlkanten een verlies bezorgt vau 72 maar voor ultvoer frlgarea vordert hij bovonklion een bedrag van f 8 60 por KjQ en daarenboven nog eemge vergoediiig voor kosten als accountantsonderzoek enz Het ligt voor de hand ot onder zulke omstandbguedon de fabrikanten oo de eenoidsHigaar niet kunnen noch zullen leveren on d t de s oremnduatrle moeilijk beatoaoi Iceoi Vealialve een stopzetÜng van deee iodusf trie gecnsei ia tot de onmog lijkhetlen id een naibije toekomst behoort KSNMSGEVINOSN Venrewverfaedaaa Do BUJïÖEMJiUi TER der Gem GOUDA brengt tor otgejueene kennis 1 a de aflevering en bet vervoer vaa alle lompcu waaronder ook worden gerdutnd ojfgo uikto kleediujg if ukkeu nog bruikbare de ffli von zulke klaodïngstukken gebruikte ollozakken g yruiltte poetslappea oud papaermokersviit snijdsels en andere snippers von nieuwe móuufacturen ook oud touw en afvol van nieuw touw alomede van kantwoi efIlloobi6ea zijn verboden b de venbodsbepaUngjon gienoieqnd onder o illju niet von toepassing op oUd papier of snljdsieis v On mmiw papier en op iGmpen in boetveelheden kleiner dab 200 KjB voor zoover deze niet per spoor per schmt A per Meeperawagen worden vervoerd 2 o do vorkoojp en de aflevering van nieuw lood oud lood en loodon artikelen ia verbodoQ b dfi verbodBbepolingen sub o gsfiteld zijn niet von toepe singi op de allevering en het vnprvoor van nieuwe tooden ortlJioieu voor zoover de levering en het voToer giBBohiedl door fobriuauteu oa door handelaren in deze oitlkeleu aan bande jtaren in en aan verbruikers van deze artikelen en op hoeveelheden van niet jaeer dan 50 lC i de aflevering eu het vervoier van hoeveelheden mout van meer dan 10 K G s varbodea tr het vervow van Nederlandsche hroozen of nikkelen pasmunt Is verboden uiigezooderd het vervoer tou hoevoelhedon van niet meer dan 2 K en opbet vervoer binnen grenzen der gemeente zoohmg met van misbnuk la g ebleken 6 o het vervoer van alle soorten ameereUe in eiken vorm ia verboden b de aflevoring von allo soorten emeoroUe oonststeatvet wageu neer en dergelijke emearmiddaien In eiken vorm la verboden c de verbodabepoUi n sub a en b gesteld zijfn met van to pa sLng op hoeveelbeden van met meer dan 5 L e op boeveelbed i van niet moctr don 10 KJO en op bet vervoer von rijwiel en uaaimoiobinoolite In ledere boBveeibetd wanneer die verpakt is ia lleeobjee van niet meetr don l O gram inhoud 6 bet vervoer m de afleveriagi van steenkolenteer teerolien oarbollnwmi en naphtaline zijn verboden uitigeawtdord hoeveelheden van niet meer dan 1 Ji G 7 de aflevering on het vervoer vaa terpentijn ia verboden uitgjezonderd hot vervoer van niet meer dan 1 L en de aflevering en het vervioier van 2 d L 8 de allevering en het vervoer van tin is verboden mtgezonderd hoePe heden van lüet meer dan 5 E G de aflevering en het vervoer vanolie soorten vlakg as bewerkt ot ocbewetttt s verbo ten uitgezonderd het vervoer von hoevoelbeden van met meer dan 8 vleok M en de aQeveringj van hoeveelheden von niet mew dan 3 vicurk M voor weiitten waarvoor In het geheel niet meer don 3 vierk M benoodlgd le bet veyvoer on de aflevering vanwol is v bodlen Qoudft 2 September 1716 De Buzgeoieeetcr voornoemd ULBO J MUS Vervoerverboden ht BURGEMEESTER van GOUDA tMngt ter algemeene kemüs 1 bet ia veri oden aardappelen onver eefaiUig van welken soort a te verroeren b f te leveren Van het veibod tot vervoer kin door den Minister van Landbouw Nijvttbeid n Eandel ontheffing worden verleend Het verbod van vervoer van aardappelen ta niet van toepassing op het vervoer biniHn de grenzen waxr gemeente von eene lowetfbedd von ten hoogste 10 K G a de aflevermg van beenderen aan beenderemrerwerkemde bedrijv i is veri dn b het verroer van beeoderan naar l mdei Dnreiiiw iifcieikde bedrijven is vetbodn a het vervoer en de aflemring van enderenmieel is verboden het vervoer van hrandetoffiGn ïe verfden Onder brandstoffen wordt ventaifi enkolen aattuodeit eteiBkoolbriketten n jncokes gaflookflB oolteagniis torf tarf krachtige organiiatie belooft te werden G trouw aan bMr doel aal itt ng b ttfald nuttkg kunnaa wmdnn In Iwb belang der ge meenschap vu harer leden NatumfceBdlg GgaooHrhaii wetrwVew Door vriendelijke Commandant van het Wlelrljdwidep ka pltein ü P V TWboven alhier zuüoi de ledon van bet Natuurkundig Genootschap op Vrijdag 16 Novcanber in dogelugeuheld gMeU werden een leckig bij t Wonen ven l r H Ahkrshoff OfHoier vaii Gtaowibeid te Utrecbt over g aaaeakundige ludrukkon aan do OoBteurijktiolte tronten noor aanleiding v o eeu ttudiereis door spreker daarheen onderoouuo De volledige lijst der voocdtaobtw in bet wlntereui oeu 1 J18 1910 to houden zal binuon oukulo dagen gepubliceerd worden Do eereto spreekbeurt zal Vrijdag lO October oJc vemUd worden door Prof Dr Theo t U hoogileeraar lade Plantkunde aan de UnlvorsilKlt te Amstwdam over Woestljnplauteu naar fan H lnf van een seia von den spreker naar de Algirerstdie Sahara Geudsche H B S Venenlglng Naar wiJ venMsoen lal da Ooudsobe H B S Vereeniging morgen bij gunstig weer een fietstocht houden De tödit zal gaan van Gouda naar de Looadrecbtaebe plaaeen De ofnt ia bepaald om 8 uor v ju op de Morict Foto s van de SportfiMataai De Bportfeesteu bdiooren al weer tot het veriedon maar velen auUen er nog aougenanu berlnuerlngeoi aan behoudrai hebben Aardlgo souveolTa heeft de heer Tb Tukker ia aljn toiage uUgjestabL Hot zijn a drukkeoi vao ooAsvee dertig goed gieslaagde opnamen waaronder ef ook m briefkoartvorm zijn fitunmlge tijn Uzonder duldielijlc Het Is da moeite waard deze ooUeotie eenp te gfuaa hnsVibttgim Kinderen naar bulten Al was de tijd van voorberebHng seer kort tocb is alles gelukkig goed voor elkaar geloimeu on heeft bot bestuur dor Goiidsoho vereeoiglbg voor tuberouiose beHtrtjding do voldoening dot de 26 kinderen die door bonuddeUng vasx de ooutraïe Gominlüflle tot ultzeiyiing van pNed kUidoren naar bulten geduraide eenlge weken uit mogen vandaag zijn vertrokken teuniln op ééa na maar die élne pmk morgen Dot daar heel wat werk aan vooral Is gegaan spreekt vanzelf en even vanzelf ffpt kqnd i het dat dU wark ki hoofdzaak op oen paar menachen la neergekomen Doch dde deden het met Udde overtuigd dol bet eeu noo eo natdg werk iietretft Vaowchtend vroeg om 7 36 vertrok het eerste tiental Acht er van wlren bestemd voor Doetbnohem 3 voor Zetten Onder golefde van zuater Van dior Bur en van mei Joiisen vertrokkeu i naat Arnhem waar ze dan worden afgelüwtld Met doQ treil van 10 51 gangen 16 andore kinderen bestemd voor Laren Looheni on Almon na kT Zutphen waar ij dooT bun g istheoren in ontvangst worden genoman Dte tweede groep staat onder leiding van mej Gobry en den heer Meulunao De eenlge overgeblevene van het 26 ta wordt morgon door e u der büStuursleden van de Ver woggoï taoht naar Nunapset De inoeato van die kinderen blijven 6 weken weg een paar 4 weken een enIcele daarentegen 8 maanden Het wa een aardig tooneelt je vanmorgen de kunderen te zien weggaiam Natuurlijk waren de moederfli soma ook nog andero fainiiieledeD meegekomen om hou uitgeleide te doen Opgetogen gingea ze wog In hfet vooruitzicht van zoo i lange T Er waren er bij die noo t nog lu eotf tredn badden gezeten Maai hoo blij ook dot zo mtgiti gien er waren er lOCh bij die aianvankelgk een beetle sip keken LiOUl dat komt wel tereobE flet wo r dat gist ravond zloh nog sloc tt Hot aanvkm waa vau ochtend vrij goed en ondeorweg al h zoker niet iion afwiuelng otnbtEikea li u paar stodgenoot n hofldun da vrienridijke attontto to zorgen voor eenlge vorsnoiieringen tgdens de reis Door zorgen van de commissie v rrdt gareguki l3cziclit en conkdle over de kindoren uiiguootend zoolang zo In hunne nieuwe tijdelijke verUijfptaata lijn Zoo te zien Iiebben de klemou die vandaag vertrokken zijn het wel noodig Ex wOr ren heel wat bledmeusiea onrier U de giezonde en versterkende Qeldersdbo luobt zal hun spoedig wel kleur en krooht geven Hieronder laton wij een verontnfoozdkig volgen van de giflan die bij de vereent gi ag zijn ingekomen waarvoor deze hoar hartehjken dionk aan geefsters en savers ifotuic t Mevr L B f l mevr V d L lafiO de beer A A Sob i I i mevr 8p v E f 1 mej N N f 1 i H J N te A f 10 mevr v Vr l 2 60 van MieuKK f 0 16 wi onbekende Idndertjea f OÖÖ Goudoche Ver v Gezondbeldafc f 100 Ooudsche melklBr f As beer d J f l de lüuer V D I 10 j Öe heer P f Ö mevr de V I 260 mevr v K f 2 60 mevr D t 10 mevtw B t 3 j N N f l N N I 2 60 Totaal f 182 20 De heer I IJ d S on de heer L v H V A versn oringen voor onderweg van mevr de K mevr W en de heer S eenlgn pakken gediegen ondeigoeA SCHOONHOVEN In den nacht van Zaterdag op Zondag is ingebrokea In de tóoèk van den heer J W I eibolte op bet stotaonapleln Er werden oigiaren en sigaretten ontvreemd tot een bedmff van 60 Ben oodMwdc woidt ingesteld De Zaterdag gebouden ooQeete voer fia aan onvormieigeiide Kedarianders In den vreemde beeft OMflbnd f 0660 Door U en W Is aan da tot venkoop van petroleum de AiitouuuN vergunning verleend tot het stellen van e ti üiriobllng tot ber Ê g ven pstrotoum en benzine In bat peMeel T it weg E 33 LegatMk Hot Uaaodbl van de Rem Geref Qe tseote te l ravonbage meldt Bij hst bestuur der Hem Gerei Qemcen I biur is twriolu Ingekomen dat wijlun boi ikd dor gemeonts de beer H A van ValkeiiJiAirg aan de Hoagsohe gemeente liüofl vermaakt vrij van alle reohteu flo koiAun oen legaat van f ÜÜÜ met bet oog op bot süolttea van een tweede pre dilcai laots aondsr evenwel de ui ee ring v tn dU le wt daarvan alboi elijk te Htellott en bovendien een legaat van f 10 000 tot sliifohting van een tohula voor b i aarde vroaweo I4ANDBOUW Het teeodgraaa voor de boerctt la Parkzicht te Amsterdam bad glateronmiddag een vergiukring plaala van de aldoeUug Zuidelijk deel van Noord Hollud der vereaiüii ven Nsderlawkwh akkerbouwers onder voorzlUeraohap van don hoor P J Rljnlerse Onder deaai wcslgien bevonden ziob 0 de heeren A UolUn vooraltter der Ned Vareoolgllng van Akkerbouwers m mr A fflob barg ome esÉe r van Uaorteutaermeer Aan de orde kwam o a do beaprekiag der regearlngiHmaaijtegeko In sake hooien etroo oitributle het behouden Y a broodgjraan onas Vin hestuursBiJd werd eeo mode voor goBteJd beoog onde aan den mlnlatér te verzoeken don handel lo etroo vrij ta laten daar de produoooten thans veelte lang hun stroo pweben bewaren Wat betreft het houden van broodpraan zelde de heer A Colija dat de tbalHslo nalre minister van LawÜKWiw daaromtrent geen beslissing hoeft wlUen nemen t Spreker meenda aoker te weten dat door den nieuwen minister van Landbouw den landbouwers eigen broodgraon voor g idn on personeel gislaten zal worden UiJ stelde voor om bij benoeoilnc vao den nieuwen tibibii een request te riobten waarin venoobt wordt aan deae materie de noodtge aondatibt te soheokea ea spoech p te besUseeo Dit vooretel wordt aangepMaen Mr Slob droog aan op nudnrotklDgl vu de laodbomwen bij da afleraring vu raan aan den regeerinffsooiamisaarlB Besproken werd nog de maatregel van den mlnlaiter aan onwUUge landbouwers voor hun opgevorderd graan 1750 op do 100 K G te korten Het beotuur aiobtto dien nuwtrogel oniwotUg Een motie In dien geest werd echter Ingetroldtea na dat vanuit de vecgadi ng opymnrktwetd dat men deo anomen maatrefel blUijlcte iOBTBN Botterdaa scbe Veeaurkl Dmoditf S Scptetttber Aonvoeri lUr poardeai 8 veulens 860 vette ruttder 6S 1 vete graekolveren 80 nuchtere V veran 1 aohoap 83 varims 284 higigau AlLen tegen taxatie pitaen MeUckoefen ƒ 240 560 Kalfkio l n 8S6 4d Stieren 17 ƒ426 Fbitai ƒ 110 ƒ 18p Graakalveren ƒ 66 ƒ 186 Vaanen i4fr 220 Wtthpaantaa SOO 650 FokkalTereu SO 5 Bigwm S2 40 Ua Kiel matig hoiwe vxaaffprüian Cettb Tüfadenner Ge da OMitNbM GroeateaveUliig Velling van 2 Sept 1918 Buitenland ot Fabrieken Pronkboontta t2a 26 SniJbOQOeD t24 27 KheinlMbe Speokboonea fXh SO Pootolen f 16 29 G0 Witte kool 6 00 7 70 Selderie 17 60 al les per 100 K G Binnenland Pronfcboonen f 8 30 6 60 Snljboonen f U 60 24 70 td 2eaoortt4 80 8 60 tak0panleboonen f 21 8O 8aS0 Slamboooen f 19 70i 26 80 Uien 19 40 10 Roode kool f 6 70 8 30 SavK kool f 7 8C 9 10 Witte kool t4 10 U aUw per 100 K a ONZE DRAADLOOZE DIENST De rroote ilmK tn het Wcetea Didtscli Hiddas Legerberlcbt BERLIJN 3 September OMWeol Wwtelyk Oorlogstooueel Legergroepen kraoBpi Ina Rupprecbt on Boebn Tusschon Ypyren en La Bassee auece voUe Inlonifjrtegovechten voor onze nieuwe stelllnggen Tussscben de Scarpe en de Soimne néten de Ëogelechen hun aanviUlen voonZaldooatlIJk van Atreoht gelukte het faun door het aanveeren van sterkere kmohten onze 1 n f an t e r lelln t o aan tveerakanten van den weg AlreeblKamerijk In ta drukken In de Unie Etalng oostrand van Dorjr oostelijk Coignloourt noordweMslijk Qulant eo den noordrand NoreuU jvingen wij dan aanval des vijands op Hoi iaalde pöglugea van dea v and om over de hoogten voor Onry m oos k von Cogi oourt tegen het KaoaOl verder op te dringen fnal l n door hel optretlen vaa onze fj reedKtaaode reserrse Mxi beMe ziJdon van BapauiU warden aanvallen des vijands gesteund doorpantWTwageiui of vooralgagaon door artUkrlevoorboreidlng afgeweaen Noordelijk van de Soaue MHAen wij na hevige gevechten de hoogten ooat k van IfyMobïlalns Abecourt hoef ooelrand Péronue gehouden Aon beide zijden van den spoorwoff Nee leHam sloeg de bizondwe reserve bek failantcsie eglment no t71 ook gMeren wear verscht dcue aanvallen Afrr Fratt sohs el Aoiksni luisehea BtMame en Olae aleefate rUUerieliedriJTlgbald Na eea rterke rttlltff voorberMlng van ve r e eh tl e n e uren vlalen de SMumi a dbor MarokkMiwobe u AmecIkauMwhe dl vlMea viwatarkt gedurenda den nacaMdag tusscbea Olse Ja Aiane aan De uit de AUeUe jo te tegen Plurnemaiido en Falembroy gerkshte aanvallen zakten In na vuur ineen Op enkels plaatsen wierp onea taguuaanval den nljana terug In de Jueehaedafllten wsatetijk all Tuldelijk van Üouo It Chateau drakte d vijand onae voorste Unie teta T a deAilelto al TusMhea Atlotte on Aioae bijb neermih luii borlMoAle zoer iterko aanvallen das vijaiids loMukt l i kur uWi acds de lIJf kurasdtT en hot 8e reg dragoodan tiebben onder aanvoering ivan hun ooramandanti de eerste hilteoMt gnMd Uagnld sedert bun optreden 16 vlJMitdellJke aativalluu afgeweaen met die van giBteren m e qq de hun tw vertrouwds atetUngon Mqeds rtt elooa eMoadfl gehoudui WIJ aoboten gUteren IS viJaraileliJkB bal lone en 56 vllagiulgan neer waarvan 86 op het etaffveU van Alreehi BMitenL M08K0U 3 dopt De Prawd meUt da Zondag lu verbaikd mot den a an stag op Leniln huiszoekingen plaats hadden het b jao ider bij de Engebobe Ambaeetde Hierbij werden sDhoten gew4aie d Een Ud vau do oonuidtwie van onderzoek werd g dooi tweo loden gvwond Ë i Engeminbihk Mah w o li t tiAaM neig pldi b vaMtigptNeU Word gedood la batlfRlbouw werd i iversoiilUonde personen fai Iwobtenis goiwmen 00 het gebouw self door de roode gfoikle bezet wi K n t raonttevnoiraad ailsmede papieren met waaKdovollto inhoud werden in beatag gonomeu In verbind met den aanslag op Lonin zijn eeu aAntai officieren gevangen genomen K lAATSIX BBBIO TBN Ongelttk Goelsche troM Mitt meUt em Uit bat evbrmk 4 door de ditectte der Gooleoh Sttmmtnun ia ii wt ld naar hit Zondag Ji plaate j ti l lil m Ji keOf dat de macwilnt en de oondocteur van den uit Ametendam kamendan tnwa aotmldig zitn aan dit ongeluk Na door den bi r gemeestar van Muklen geboord te xijai heelt die tegen beidan proceo nibaal ogigeiBMikt en de aaak aanhangig genuuikit bU dn Art tevdMiMhe justitie VieeMl vUegtilgi iSm meldt om uit Mnaatririht Sm vreemd waareohünlijk Duitsch vliegtult bewoog zdcfa giaténnlddec cmetineki 6 tr loj a de grens Het manoeuvrewde tegen den hevigen wind in n Tentwwn in noord lijke ricbtlng OmttaUgen Men eelat ons uU Hotlerdam i UlQdan morgen Ie tw hoogte van de Parkhaven bij hei laveeren door een rukwind omgeslagieo bet aaksobe jo 4 e Vrouw Ja netje Oorueiia nui HendrikIda IdaAmbaebt geladon mot ijzer De luikiea stoudwopen zoodat hot schip ouml Uullijk zonk Aan boord bevondan aloh de sohippari diens vrouw en vier klndarent twasktndoren waren beneden bi de roef en een jongen MNt op du aofauU van de roef De schipper zijn vrouw en oen der jongens bevonden zloh oon dek Allen geraakten te water Twee kinderen venhr un onmiddellijk lu da diepte het derde la niet moer i eo De schipper alju vronw ea een Jengen werden gjered De vrouw werd epgepikt door het pereoned van d Ko haiMfel II mn aóhledUD de Jongen werd gered door een eoklaat dte aan boord iwi het veerbootje ijleeo en Weer vortoide van Cbarlols naar Rotterdam te wMsr sprong terwijl do sddpper die atlGbAriJvend wist te hotsen door een roeiboot word opgOfOü Weer i g boawd De ifgebrande RiJk vaevoMlsrftbiiift tri I den wordt blonenkort herbouwd In gft wopeqd beton vermoedcaijk teraeUdier plaatse brandgevaar moet uitgeoMen zijn Uaatregelen woxden ffttomen kjpn kwaUJk TelegrdlMh Weerbendit Boomte bamnwbeistaad 7M fte SnfcU l acrte bunnetemtand 74 te VerwacMing tot den volgendcD dag lUtlge aan de kuat tiktelijk kracMlgn wiMteUko tol wiithwiteHlhe wind waar faMTOlkt met tiMeliJk opUattoff aanvnnlDe li nog huUg lelWa tenwatonr BDIMHISLUKB ar AM GOUDA GKBOBSN 29 Anf Adriono d t 3 Sifaotitei n A Boot Heodrika d t a van Zoliiun en J H de Joi 80 Adriana Wil babnina d v 0 de Jong en J S Rbnfae 2 Sept Willem i v B de 3vm o H vnn VUet OV£ RLBDEN 80 Aug Borgje Kootn geb met C de Koning 77 2 Sept Prijntj von Oo g met F M Happ 41 J ADVERTENTIIN GftTKOUWDi UOBRD H00G8TRA tel yaardaaarta U klasse aJKANB ABBLINQ dia bwi daak bMalfas oor de hartaUika b wl a van b UagatslIta bij hua buwelQk UrneiiT 3 8 pt 1918 90M 11