Goudsche Courant, dinsdag 3 september 1918

o 13790 Woensdag 4 September l lë l7e J itttrji ttfil tiOpIJUE JOÜRAIVT VERSCHIJNT 6AGELIJKS iBONimiBNnnHJBi par kwartaal U pw waak U aaM aal Vnaiiasililad pai kwartaal f Mik sa eik U aal ava aar da baaenlat pei kwpat liaiikla naaaa paa fMt per kwartaal ƒ LSSb mS Mdaial lad US Abounuataa waidla dagaWka m i s aiWiM aaa aaa boreaal MAXR SI aODDA ad oaa afaMao laa baaMaadal a da tkaaiovalL AOVUmnnPmuai uit Oa k a avMkaB O itiii mn lat takaaaaiMw l s male SJf mm laial naar I U iKaaiMMai Oairi mrim tmnÉHImi t t ki t M aa mal aaar SüU Advai M m jaMHil nMiiÉ iHliiTilii If Bureau MAilKT M GOUDA tfftokan offiraaici Töor de soort 4 WeKt DerïtalJ vertakt Van ld Dnfbiche un d Atreefat a Soll cttjte en ntlwip ren van haar Hi ledigen Tl we de taak darlTn i bleven aanvala aïaagdd A Ti wUr in djlüiie 1 vloeieellandell gevoerde I from f dkwi TOoi beredi ii dU g t da 1 tf spïfipw Mas Vdengdtuf niet dlglaic die Ho rerüaeiit meLÉt ie nk tjreed tllk af i iaièf de f dWr aan brepl Jt nriptyi nakr achta ti lïïlSl t alke dooPhet gel iBl ealstaan als J eeigi el l aleren4Me Vm4 Um het logUehe nlU tM IKajpe en Oiae uiti tim Hat de AigvulJ ad r 4 J da wraliaatla ifi t hel ban de oerlogvoa la If van elkandera aar oh da Dolt idi n de eerUa helft ewe n ingespannen yooK oogm dat daze Lsiia 011 Owtent vllttxat nóHmrm stiiiMlIioiridiii 7 D Fr nst h ii t kef i ém Stinfi In Hrairlif Cra ni iiw Imk 0NS0VHBWi T laat om ai g in U oovnuu op t n min ontvii a wff fflateren fbericht pt Londen dat Lens en Qvfaut ffevaUen W rni H t Eiwelflclie livtÉberieM Mgi d t ém vijand aen enutig iiederiMC to bnicM ii in x n vooraf Ker iedg siUMkt vvrdedtginffnreriniQ vttti bet Drocourt Quéant yvteon mot het fiyKiiltai t dat hij kancB het g li et slagfiMéit den terugtocht héti aaüTMi a In d ijr loop van den dat v ii iatarei h b i n dé £ n elecb n m êr kan lO OOOiff vangenen veimaak c ZU hebben tUar geaneid wonH PiDiwiUe J oJffnie9 en B Htincmirt trenomen De Canadeèten verboonden de rootate dapjKrbeid eifrlnoed toen xü de Drocourt QaéattUUaia téatormden welke door den Tjijand ld maaxneu lanc was verateriit voor zien m B Tan f0 atei lcst verdediglncawM tken en toefertiBt was met alle mogel ke moderne teehn wbe hulpanükleien De v and Siad i n trcMpm vemterict in daer mate dftt oït ean fiont van 8000 yards niet minder dan elf Duitoche diviaies waien aamense Zich ndet laftend afMhriklcMi door de terlcM ven dexe Twdedifftgeweriuo nade CAnadeeoen oip hun UnJcervleugel idin Bvaa atands mat de Itlwia jnapanniiig kani had hnh jnog dit Jaar dan vrede te jM engen i Nn Ook da Franadwn litten niet stil al vas hun aelaa de laatste dagen wat trager In fanter e afdeaiingen zijn tegenover Epénancourt é Somma overgestoken en vei r zuidwaarta hebben de Franache troe eo voet gekregen in het dorp Genvry ten O van het Norderkanaal en 200 gevangenen gwnaakt Tan O van Noyon hebben de Franechen den neaaten omtrek van Selency bereikt In de gevediten van Maandag tuaschan Ailetta en Aisne hebban iS 1200 gevangenen gemaalct De vUand ia gvmkm in de ridkting van la Clomeney en de vallei van Maislval Ten N vsa Soiaaons bleven de tanks zich geducht weren Eenoge eoldaten dwongen den overtocht over de Aisne af Mannen zwonmien daar onder vunr naar den overkant Vlotten werden gemaakt en ponton bruggen geslagen en heitaaldeHfk stuk ge ondersteund door de EngelacJMn alle TerdedieriAg nverken die voor ben laigen IWi Z van het Ganadeeaehe corpa wlToeiden de Ëneekahen Scbotten l marini a van het 17e lesercorpe onder bevel van ffeneraat Sir Caiarlos Ferguson hun nil mittder rware taak zij beetormden de ver blndinjf van de Drocourt Quéant Hnie met da meer niidelUk loopende Hindenbuivlinie Deze verdedicingsweiken waren enorm flteric maar de troepen veegden het gieheele terrein scïnoon oansinjrelden Quéant uit het NoondfiEti en konden tegren het inval len der duiatenuia dit belaiicrüke draaipunt bezetten H t tattkacoipe had weer een beJanfr k aandeel in het eucces deaer operaitlea De vnag ry t waar auUen de Duitecheia nu atand boudenT Vbl ens de laatste inllehtdncen hebben z een nieuwe linie 6 mijl achter de tegenwoordige aangelegd deze looipiÈ van Bi bière Zuidwaarts naar Moeuvres en koont Feuiltoton veolbeleokenend air liJn Khoudwa op haalde tieel hij daoimee wensohte Ie kannen te geven dal anlke njncsvoellgheW voor aolU oltanten bij aWerektoStapalphals niet te pos kwam Wilt u deaeo kont uitgaan zei hIJ wat mindtt vriendelijk chef wU n spreken Het wie een we dirlg Ingerldite kamer wa Ion wwd Uaaangabrashl Da deur ifink geluidloos aehter den klerk djcht EtJ vuur btandde helder in den haard en een wwna geer vaa Rwa Boh leer en zware vioerkleeden vervukl het vertrek Een lange man met kldueoegen en breede koakbeenderea stood aUecn bij den aohoorateenmantel Toen Ion binnenkwam wiwp hij de eigarelie w die hij een oogBubiik te voaen alhien voor dit doei had opgestokan iQa dtteo zei hij een stoei voor lone neerzettende zoadat het Hebt uit het raam vol op haar galaat viel ea hoer oogen vwheldeide HIJ sell atlakte zich gemakkelijk uit legen da baileede amileunliifp van een rooien stoel meteen draaibarcai lezenaar en nam zijn beaoakstor aandachlig yf V verlangt een betrekking vervolgde hij na een oogenbUk stille dothet t mijn klerk mij toi nlnte gezegd het U waar dat wU veel aanvragen hebben veel meer dan w bij mogelljkhoid kunnen plaalsell hoe uitgebreid onae connootlee ook zijn Dat w l z gBn bal apreekt vanzell In ona bureau voor gewone betrekkingen dol voor leder openslaat Maar Indieh n mlJ uw naam uw omstandlgiieden m uw bekwaamheaan wik s i daa zal Ik aaU den Ik 88 Hoo heet u vroeg hij verder Harka iel uf O March u zult wat duidelijker moeten Ifleren spreken jutfrouw InLoadea hebben wij geen tijd om VTe nde talen te raden Voor het eeret zonk lone de moed in de echoenon Het een ateek In het hut verwijderde lij tloh van het loket en Tan den donkeren man Het waa duidelijk Au er voor haar geen plaate was ZIJ alond een oogenbllk treurig bij het ruun van wa r zij het voortdurende gehang op hef trottoir onder haar kon zhn ea hel geroomél ken hooren van d ware igena op het mlddu van da Inut lEr la In geheel Londen geeo plaata bor mij zei zij Ik n e temgkeereu Ik ben voor niets g dilk4 dan om mijn tijd Ie verbeozelon In deze wereld n bedrijvige mannen en vioawon D tlwoen kwaaea lane In de oogmen ntrtblgielljk voelde ilj b kaar zak naar kaar zadidoek Terwijl zIJ dit deed werd Ml deur aan het dnd dar rij loketten wpaed waaidoor n evao aaaUlkkaii K GRETHA SCHÖLTEN Mll Zii l I ni mMnit eERARD ZAUMMT 3027 s Hwr 1 b b h h in liat beiit ▼ an eigen meubelen loekt ZIT ei SLUPIUMEII mal v ll dig panaion op goadan aland Br fr letter A Bareaa Oondwha Courant Uarkt 81 MORSEN verkrijgbaar SCHELVISCH D Waltz KarBMi Ikilo tl4L WIS I INKOOP VAN alle loorten Oud pipliri Piplarifnl CMriitM 0 di MirgirlRMJitztii mi Tagan di hoogtto wiinli 8 1 All n 30 OiiirliiisUipH iflMitilnliiiiil tTOorikEe 3 4 tii i i t bos Verstopping Il niOf U inmdbald nadMlli Waal w Tomt ilcb dim ia bat lichum etn opacBboopia na Tuil toffaa Da Laiecrpillcn ran Apotha kar Boom kuonaa U halpan dasa pillaa ba ▼ordaraa aan goadan iloatlanl an Tardriivaa Idna nil U Hcbaui alia mlla an onralna atoffan Allaan acbt in aalo an dooajaa mat haadlMkaalnl Flrna A M Boon Priji par dcoala 2S an SO cl Varkri baar in da maaata Apockakan an Drofinwlnkala M Oouda bij ANTON COOPS IMJ 14 lunderen Mn icdctcn dig btoM Mn vermirciiupni lut hct hoofdWr VoMkaml hci vui do KKi m d k Ka hoald laH LAX aadta LAX a htiMicli laaflaadt dil k wMtf tV rrn uMMaitndi huiwiMchinf C l Moi M laoa tnnidart n aaa meaic aaa laa IM kui laill Am Jm aaa i5 awf a faiatf aMr If L Klaebl lAlnllbud mal onta bnndlaakaala L I AKKER Rollardua 3026 30 STOLWIJK Advertentien en abonnementen op dlt bUd worden wuigeaomen door I L VERDOORtt StolwUk Bliiiinmdi Zmiiwnnlrts MliiNiiie wrslippiii In alia gavatlan Tan bloadarmonda naauwmakia of alfamaaaa alaptaloaalandan la da SanfulaiMa hal middal dat ana an afdoanda veraaderin bran t E n troM Toordael van da Sanfutnofa li dat lij ook door da swakita leataliao vardraaan wordi an aaan ickadalijka bijwcrKio an Tartoonl Naam ardaproaf Tan Maar lr dat ij da achta Saofulaoaa babt WACHT U VOOR NAMAAK SanfUlaoaa koali par 2 6 1 II 12 I 21 Ual duldallÉii abrnikiaanwijalnl Varkrijlbaar bij alia Apolkakara an ▼ oomama Dro lBtan VAN DAM A Co D RIanantrani 2a 4 Daa R a Fleaacban wordaa tarul Cenomea Ta Oovdn Aaton Cooaa Wijdalnat 29 Scboonboran N A r 2Maan l Waddlniram A t d Haida Moordrachl t Oaaaap 2200 40 Te huur gevraagd een Woonhuis Huurprijs f 300 è f 3B0 per Jaar BrioTen onder No 3032 Bureau Goudiohe Courant lo BurgefWQODbuis of Heereoliuis te huur gevraagd r liuunprijs ± f 600 per Jaar Brieven met voUedife omaohrijving onder No 3033 Bureau van dit blad 40 Brandstoffen Commissie District Gouda itelt Tana heden beachikbaar Toor de groepen R C en D i UISBRAND 2S Z van liel ta lopezen aaolal eenlieiee Date anllen Torden rerttrekt Toor de gemeente GOUDA in Eiarkolan i f 3 40 par HaL = I aatihaid Kaohalkolan è 3 B5 = 1 Bruink lanbrikattaii 3a70 = 1 Voor de gemeenten Haaitrecht Hoordraoht Stolw k ea Raenwgk worden deia praten met f 0 80 per eenheid verhoogd De hoeveelheden van elk dezer brandatonen anllen te onaen kantore 100 gel mogelijk worden verdeeld naar rato van dan aanweaigen voorraad bg de handelaren In verband hiermede worden belanghebbenden nitganoodigd op debatrekkelgke beiUlkaarten groene kaartan nlM in te vallen de SOOPtder gewanichts branditoffen doch alléén te aetten 25 van het mUtoegewezen kwantum en deze daarna clM l ll k a t l nciin de bus te doen te onzen kantore Ooathaven 3 3029 80 N B Wanneer met de door ona toegewezen ioorten gean genoegen wordt genomen zullen hiervoor S andttPS worden verstrekt SPORTFEESTEN GOUDA 3024 40 30 IIOEDEESLIIAGDE OPNAMEN waarvan foto s en briefkaarten verkrijgbaar Atelier Tii TUKKER Zeugestr 104 Het Advertentiebureau De Goudscbe Couraot TELEF 82 MARKT 31 iMBortft de plaatiinjt van ADVERTENTIEN In alle Nederlandiche en Bnitenlandiolie da en weekbladen en andere periodieken onder eenitfe prijtverhooiiiuf lns ndlna van An afschrift toads voldoanda Iiüiobtin en worden GRATIS verstrekt Modevakschool roor Gonda en omliggende plaatsen AaMealsUa bi 4e varaaaltlat voor Mede vakaahela ta Onvaakwa Ooedgekenrd bg Kon Besl 28 Aug 11 ITo 46 Oplaiding tol Ooalumièra Oaupausa an Laararaa M mwiUi fW dm HM b INM IWft uut II ITHKIBIL Da leknol ia nrplaatal vaa Ooawa M aaar kaaana aauaUaa a Ml waaf ikk alaam barllalaa Mr V HEYZEUIIDOORN FAIIIER H EISTELPLimTS m WEIKTDIEEN h HgTIIEN AANLBO van EMsehe Litlit id XraclitiRstallalies I VAN DUIN Co Otouda M iaa lll llt 2703 24 Bureau tot Publiciteit yan Wetenschappelijk Nieuws Keiaerolraoht 153 Amtterdam Lalietfraoht 30 CURATORIUM Mr A W JaaaiMttl Owl Ad ocut In Nad Indl H J Calka i Bnllaafa Lid Oad Blataa Bur amaaalar tm Bdan an cboolopilanar J Oarrlta Ond Raaldaal vu Taiaua Haart Polak Ud EaiM KaïMr Peatmiu SchoolopaLnar P J Kaaymakara Oud SacraUrii Oaparaal dar Rl ka aniakarln abank W N WlaUraiievaa Gap Lail Kol O I L Amarafoorl SicritarU Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Oadar teidlnl van Se bakaada laarkrachtan onder ia Joh Bonman Dlractanr aaaar HandalHcfaool Mr Dr J Bl t n Directeur aanar Tuehlichool Jhr Jaa Paltk Jonmallal Dr A A Pokk r prlTaatdocent UnirarillaU Dr A i M Oarlaanaa laarur H B S P H van Qnital laeraar Handaliichool Prol W C da Qrn H Hooalaeraar UnlTarailait Utrecht Dr A Halbantadt oudiaeraatOTin naalum Dr J IW Hoofvllat privaal dpcent Univeraltalt Dr C Huyimaa acconaunt ao andere mannen van naam 20 laeraara H B 8 7 Mra in da Reclile 7 inganlanra 6 acciluntant 3 artaan ana wordan door ona laorlaaiaaard maar Ai 400 aohrlfullika CHnnaaaa o m BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEORUPSRBCLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIEK STENOGRAFIE SCHOONSCHRIJVEN NEDBRLANDKH PRANSCH DUITSCH ENOELSCH ITALIAANSCH SPAANSCH ZWEEDSC DEENSCH NOORSCH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE ELECTRO TECHN TEEKENBN BOUWKUNDE ALQ ONTWIK LOGICA RHETORICA STUDIETECHNIEK STAATSWETENSCHAPPEN STATENORDE HUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK OEZONOH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN FRÖBELEN SLUD Opleiding par brial voor allo azanana voor alia ambtaa aa baroapaa voorALLB acUa L O an MO ALLBpractl kdiploaa a StaaUaxamoa NoUrlaat Mr la da Rochtan aamaanta AdmlalatraUa Actiarli AiM aaUata Oadarwllaar Boawkandli Opilohtar aa taakaaaar OpalchUr W rauat EadrlHalaldar acratariaRadactoar aaa aaa 171 ISO Curauzsen voor beginners eenigzzins gevorderden meêrgevordenden en vergevorderden Aangename methode Perzoonlijk contact tuszchen docent en curzizt Uitztekendé correctie collectief en Individueel Billijke condltlïn minver ogenden kunnen van onz Studiefonds proflteeren Qoede re Itcten wie werkt slaagt Adviezen Inzake Beroepzkeoze Voor niKford MiMingm vngt nun d inUrtuanh gratitirodmn een hoekdeel van 144 pagina t Uen tMriindf tich hierdoor M meb VRAAQT UWWINKELIER Naar da Wapaldbapoamda Meubel en Linoleum was A S R A Het beste artikel voor het wrijven van meubelen en linoleum Is 1 sosMikoopSM n waorci ila r in het gebruik dan de beste bus was Koopt één flesch A S R A en u biyft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en HnoleumwBS A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze Haof icla Othetiitoi voor Oouda en omstreken de firma 362 60 L VAN DKII BKKK Qrossler In Koloniale waren aOUOA AMERIKA m WOORD M BEELD Bewerkt door Prof Dr H KERN en O FULDAUER Mat aratis praanla Een kewpiq gebondan ATLHSdergeheala Aarda Ultgsvs Tsn OEBR GRAAUW ts AMSTERDAM Hssrtngr 191 Telsf 64 0 N amariiu n Woord m Baald la aan rijk lellluitraard prachiwark baTat circa 600 pajina a formaat 25 bi 18 C M adnikt op awaar papier seboodan in fraai ii anan prachtband In illlknHM tarmllnaiièll Bataalbaarl I miandalllkttka tarmllnin t II l 10 Hoaval wa nn mo ftn aannamen dat daia TOOrda il a aaobiadisi van onze uit ava voldoende aanlaidin aai aijn om tot inteakanen over la faan habben wij tocti emeaod voor da dealnanini nof eco attractie er bij ta voa e en vrai door aan ieder inleakenaar gratlk ta geven een keurlf ebonden Atlaa der e ieele Aarda Teneinde de aanacbaffinjf van dit pracktwerk voor een leder emakkeli k ta maken iavaran wi dirad bij inicekaninf hal tahaala werk nel premie af tarwijl da batailn planla vindt In a llJk oli tarmlinm ê f I of eoirtaat Een dar alijke en voordeail e en aantrakkalljka aanbladins koni niel apoadif waar Men baaete aich in Ie taakenen daar de voorraad sear SerioS la BEBR am UW Amstardam HeifanBraeht 191 T l f 6460 M G0UD8CHE c BESTELBIL JET De ooder alaekanda wanicbl van OEBR ORAAUW la Anatardam HMr n rnhl 191 ta oalvandan 302S 94 I ex Amerika In Woord en Beeld lebondan in linnen prachtband voor dan prija van f 6 10 verkoold mat 10 e erialaloaalal mal ia ralii premie Een Atlaa der Sabaaia Aarda la bauUn in maandaiijkacba larmijnea vaa f 1 of k aonunl Woonplant Dnlam t 1 Rydaotlei Telef Interc 545 DE pÖR LOG I ei ap Da fcnteiila ar zullm ém Mft met i6 iHindeUbu igi van Qi vincourt ÏÊ0 tfeen g val k eïk l de linie ook wel WMi loopt ovendieAi veel im k Dpuai om g M Het i iindeniaad üMuitti sehero in staat üulten iÏQn deiM i langr ke steden tluuu nog te als époorwegkruiflpunt Tooh ootwijknn de Duitwhen den en daardoor l kt ona het i acM groot Emmers uit Ixaidan richt dat de Duitadhe bezetting van Un Maandag de stad die met volledige omvat ting w bedreigd ontruimde Britsche pa troeljea vonden ze leeg Britsche afdeelingeii rukten de stad MaandAcravond binnen en houden zo nu stevig beset Met dat al vertoont de SB el el nut Unie hij Lens een voor de Daitechan dreigende zw Ui2 ËneelAdhe bladen baqtrclten d mogeiyke gevoltren De iDftJly Mail gewaagt van de waar sohynlijkheid dat de Duitschers wanhopige pocïnceu in h t weric zullen tell n om de veiioren raaitiea te hemoveren en schrijft dan 3Bn verUea van gdeterM kan leiden tot de ontruijning van de Franache steenkolenvelden ja wellicht van de VUuunache boet De militaire deakuuUffe van de Times echröft Tactisch gesproken was once overwin imft van gisteren zoo goed aJe het beste wat wiJ noff daden De nijptang begint nu het oude Somme alagveld in te sluiten Een der bekken van die tang bedreigt een groot ged ieélte van den atraaitweg Atrecht Ka meryk tueschen Monchy en Marquion ds andef bek hofpiat zich uit te strekken van Pénmne af Intuasch n biyft de Praneche reohtorvleugel o ohoon Mi hier tegeiwver het moeUiJkete terredn van het geheele Westelijke front ataat xijn druk handhaven Het ie wel merkwaardig na te gaan wat men in Duitschland aegt van dezen terugtocht Heel aardig wordt deze goedgepraat door den oorlogaooirespondent van den TransOceandienst welke zegt de frtellln gen waarin de Duitechers voor Foeh s rffenaief gelegerd waren waren bU een afge lONE MARCH Naaf kat Bebata B auoaami 1 r sloan in een weelderlgi ingerioht kantoor De man die naer lone keek was donker en votbloedig met hoogp kaakbeenderen klefne oogeo atljvv rechte wenkbrauwen en dikke lippen gewoonlUk aamengetrokki een peraoonlijkheld die over het èlgiuneen een vrij ggrovea la dn maakte in eommlgie opefchtea lang niet onknap nnt JVAK BOSBDH Hadcak nakadai Hij keek ïone met een sne en deOrdringend Uik aaik Eeret toen mr Sblliabcer want hij waa het de swarte japon on de apoxm vaii tranwi zagi waa bjj eeavoudig van plan de jonge vrouw te ver oeken zoo ipoed te willen aiijnaan baar aandotalngea elders dan in de afdeeling F van de stapelplaats van 1 Werelds Vijaheid den vrijen loc te laten Daar waren zaken nu eennMal zakeo AaedoenJljkheden en bun eequel e werden behandeld in b t privé vragenhureau afdeelhig Z Maar een tweede blik op löhe s profiel en nog een in baar donkere pra tige oo0en nu zacht afaf Duweel en dl als de zee doden den grooten man ploiaeJing van meening veranderen Haar zakdoek wegatekend bad looAzloh naar de buUendeur gericht maar lij had nog niet zaciht getrokken zooals de geacfailderde kennlsgieving tegen hel glas voog obree loan een beledde jongeman I een hand op haar manohet legde eo haar verzocht zoo goed te willen zijn deaen kant op te gaan In de duistere gang scheen do jwigaoMui geneigd zijn hand op de plaata te hond m waar bij haar had aangeraakt maar lOet een meer sake4ijke dan hooghartige beweging maakte lone haar nn ka waarop d kkrk met een 1 BEHAJVE ZON EN FEES TDAGEN B S d la vaeipada so kaas H l Oimcm advartiatlla aa H z giz Mil ai W Si l tKi t i Adiainittmtiai TaM latM 8 f aiiu iLUm an en alM pouUaa pariusa aa val Mm M v g M piogiiaai oadH aolweveui mSSM B aMau iii a aw aej tHrtaS wflsntvi Ip efwu en en o JongetiMdn wor auu voor u i ooring Maan IMMuUaad maar Ida rtiHiantii bsiiaalda tan laabsta auccaa y ilM w ruMlg In hal knd Ual l erdn voorloopige ijtgiwiii werol aan Mt Bal ifgéloopi4 wakdil aaa da tMOHIliierl jspocrig f veeti4t aat ven M m ante oiltoleL JaiiBnaoh eooawsdvii vaa In bet Som a gotded la St Intern Vaaat gsbeel van vijkndan gaauivani Hat aantal gevaiwenen die da Auatmiiüra walka Zcsdag en Maandag rondom en in Panmna atre i hebban gemaakt bedraagt 91 ot fielailn met InUgrip van dan faataliona oamAndant an zijn atat en lif2S mannen v njAleraWJi gan suhe gef Uut il i Ub vg terugtroM ivaor hij sM bljeondara mmavoodani bU het t r ds rivlat Oaiaraja Hiiiaaaalu at od aL hootouaoiit atrflkig tr s Fréjlcha ileger aalads Dinadagmlddag Ma n a aknval ov het plateau tus ehan Xllijb en 4 e giatennl Mag liep alwaar op nllOsalanafr lkan veertiitgang van ansa l lsVuit Idgta tataikar Ctany waar wa he ri genonK il kas wsoalda vMi var ecbanste zioll aan dfn linkeroever van de Ueiwaja bij da paoriijn AnMiakn itanaUeika en died varJunnlngawarlI Nadan ïOau Augustus trok de vijand noenkvaans terug beu oompagnis Japanaahe ji rio bezwtd 4 tegen iarlij naaetaeod makelka Lien a en begoojlen da gealllMrds Impen toen de vervolging In de boeilngen op den 23en 84en en Sten eatalMta kapllein Sanond en sargeantmajoor tloaniamolo werden 7 offlolereu gewond en 17U mriwohOfpen van anderen rang gedood ol gowond sViJanb verUeaes zijn het dubbele Za Uelan U0 doeden achter Bij wat we bult naakten zijn twee gepanteerde wagena drie lianennen vier mnlt tajegowKan Kdi oo aa gpwsniu beuevens veel rounilie Een deel van Bemenol e troep bezette Ü Augustus Uaurla ZUn voorhoeden hebben Ualenele ki bssit ganemen aVtfsnda lerkle oaa da spoorlijn Is onbeueod Bij Soiotii z jBOa geveor duizend vijsnden gezien i a tarugtrekkende legenatandera vernielden da spoorbrug en vargirtlgden de bronnen Da lisjeohen en kozakken bezetu WeltnrfJlnak NrSHelageaak en Taem Volgens beriobten trekken de roods gordaa eeatwaarts langa de spoorlijn en zu dwaarti naar de grens van Rusland en Obloa en Klataja terug De vijand heeft bU Tsjita stellingen aangelegd die niet even stevig werden bewaakt als tevono maar aauwiettend door zoekllohtc worden everstraaid De vijand la ta Kamen Loebaiol geland maar toen bij op verzet van Hwciacbe troepen atnlKe onindmde hij die plaAa en ging hij it Ajguatua oost marts op ds Uisnfca ooheep 8 ÉnlL Ju bawaataii CouajrJaUlhataau inlUaidUf ziek in he boa t4 Z O rén Utauliipaf agenli saodat wa lii nau JUlJli miMt min vipjda stad staan Op bit Artutluta lilatoli werd TerafiSoniy ran4fter dat aliKlke aanvollaiv het jM pid asiiodeai an tU Franechen kregen voet Si da tlngvlakMi tan N O vaniCrouy De vijand klemt zkh natmiriijk kan de tand De vIjf dngen bitter strijden tusaches d Ailetta en de Aisne hebben dua vrucht g dragen s Vljands eerste machtig verste vigde linie aan gene zijde van het plateau van Temy Somy Is genomen Onze aanval baitrtlltt zUn tweede linie al Ten N O van Crouy xUn we aan dan rand der tweede hoogvlakte an het dal van liargival vooitU waar de apooriijn van Soisaons naar Laon doorloopt Aan dan linicerkant zijn we au op verscheiden punten goed en wel ov r de Ailetta mat name tegenover Coucyl Ohateau De strijd la zinder twijfel voor don vijand naergekomen op de uitputting van ettelijke zijner beate diviaies die hem in andere deelen van het elsgveld van het allermeeate nut zouden zijn gaweest zoo ts niet waren otgoofferd in de vergeefsche poging da hoogvlakte hif da Aisne tagan Mangln a koloniale troepen te houden Da toMland van Lenin la vocatdurend ematlg e anwei verkeert de patient oe genbHkkeliJk niel in gevaar De erisla wordt biniKa 2 of S daven verwacht Naar aanleiding van den aanslag bebbtn talrijka arrratatles plaats onder siideran ook van Oskrslners Hulsaoeklogeo zijn Omtrent den toestand In StberiH hebben WIJ gistereo nog berichten ontvangwi die wij spleen konden pubtloaeren E n telegreni uit Toonak bevat bevredigend nieuwf ver wcBtelijk SlberU De aiberlsohe Doema 19 Augustus te Tomsk wrgodord die verlegenwoordlgors ran doen kan lone keek den man danktnur aan Hel was het eerste bemoedigende woord da eenlge afwiaeeiing bracht bi een laaaerlj van teleursl I iigen £ n als de oogen van lone March met al de dankbaarheid en erkentelijkheid waarover ze beaohlklen een zoon van Adam aankeken dan moest er wat gebeuren BIJ deze geltgisnheld sohenen clj met zulk een zachcen en pljtaeiingen glana zulke droomeii diepten dor hemelen werden veopand door dan bedauwden nevel van pas vergoten lianen dat de man veor haar opatood met een soherpe trillll vwi de oogleden Zijn gelaat verlevendigde en zijn oogen gioel den ais kaarsMi die In een donkere kamnr werden opgestoken Hij haalde sneller Rdcen en klemde de eene lip over de andere Ui was blijkbaar niet een man van de soort van Kearney Jüdd lone bleel glimlaohen terwijl ZIJ ham van haar ondervindingen vertelde ilr SMItabeer vroeg baar niet hen lang zg bij Qnpher en Arlington waa gewaaat Tot baar attlk verHiMnc keek hij lernanwamood het getnl ciirlll door Waanxn g gt u er vanAsao was zijn eedae vraag en de vraag plofte weg tueschen zijn op elkaar geklemde Uppen als oH een proppenschieter De vconraarden wsarop Ik wiaaanganomen ba vtelen mij niel ael lone HooraeTUK ivi la algaet perttaiiltar ai u i lai aaaa Sblllaliaeaa atapalphMts WW reeds een wereUberoeoide InriohUng welker ra nlatle daer het geiieele peraoneel seewel daer dea kleinsten kanUMrjongm aki doorde meeat ihankauohllge aohoon m aa k s te r nwr bulian w rd varbraid De voecaaaasta onder hen was H Cladiord Eaton de vettrouwaMsnan en bet facaotum van NoiiaiM Shiilabeer Toen Icna bet huis binnenging leed deze J oH f UW a Mg aaade fovoktaa vw fa aagalek dat hemeendge weken te voma waa orarfceeiin Naar hIJ nutgal was h4 toen hij hetlaatst bel kantoor vorlM avar den dkan pel van to hoeidtair eetrakM Zijnonderlip ededioen nu g nm aa i S dheegnog alle kanteekenen van een ent stig kwelanar en zijn Unk na waaiiec I blMiw en fsawalin au waa het dU den valgsadea Bargen lane cMvIng toen zij ultgeniatBat pen petlaad gnoniaatkik notWiiwek a ieeren porleienUk het kaaloor b i 4em haar eersten dag In anal vaa Mlhtwer den MaaMIga aan la vangen Ik baof dat ze u bater aanai It u tol mijn parileulleie aaan maak zfi mr SUllataet met enMellende vhuilHM Kunt n daMlJk met hai wak bagtsmor als Op e wUaa dia w k er niet nader beheavan ann la duMw wiet Mr Eaton van lanes kanMt al Hij kad In aiJn zakbnak een beaohrijvtag van haar ullarlilk aMeüamea geackreven n l een Aomrikaanaabe kantoarkand met knillellaaea