Goudsche Courant, donderdag 5 september 1918

Brandsfoffffen Commlssie Distpict Gouda iMt vanaf heden beaohikb voor de groepen B C Cn D HUISBRAND 2S l m lel lii loeievezei üéI eeBlmdeii Dei sollen worden veratrefct voor de gemeente GOUDA In Eierlcolen I f 3 40 par N L van 76 K O Voor de gemeenten Haaitreoht Moordrecht Stolwijk en Heenwgk i deie prijien met f 0 30 per eenheid verhoogd De hoeveelheden van elb dezer brandstoffen zullen te onien kantore zoo geiyk mogetijk vorden verdeeld naar rato van dan aanweBlgen voorraad by de handelaren In verband hiermede worden belanghebbenden nitgenoodrgd op debetrekkelgk bestelkaarten groene kaarten iflat in te vullen de aoOPlder gewenaohte brandstoffen dooh alléén te zetten 25 o van het mijtoegewezen kwantam en dete daarna Clulclall k gMaokanclin de bas te doen te onzen kantore Ooathaven 3 3029 80 N B Wanneer met de door oni toegewezen aoorten geen genoegen wordt genomen inllen hiervoor gmmn ainflap worden verstrakt Braodstilea Couissiejjslrict Gouda op elk der bona Ho 4 en B van het bonboekja voor Brandstoffen Buitan Rantooen is vanaf beden verkrijgbaar 50 siuics Turfbriiceften f 0 70 per BO stuks bij de onderttaande handelaars t w A VAN DER LAAN Nieuwe Haven P VERMEIJ Oroaneweg D VERMEIJ Raam 3046 4o M De éerate oWoletle mededeeling na hou aonfwezitrheld kreeg hij van den jongieman die bij de glasen deur van aideehng F zUn baad op lone e arm badgeles Dakr Itoibt van tantea een andere Shnell zei H Cbodfotd er zijn al te Veel KMsjee Uer In de zaak tegen ho flel benden neemt ze het op legen de mijne kon ze al vost niet antwoocdde zijn vrtend Ze gooit den kop WW ver new oeJitcten Pas maai op met hawr H Mulfcrd Coton Mreelde teeder ilJn l T6l en glhfflaehte Dit waa nog e Un of meer pUnll ke beweging teng velge van zijn 1 Eea vaiken tMMock ola hier la on iulsl niet de aai enaamete verblljtplaalfc voor zulke ontoejaWbare beeefen Maarte M haend tal ze hier ha r wilde baren IkHjt Zijn m Widsk IUWe tan bet enl Ie d4l ff e bSde dn e monnam een zeer goe i to ondennlaeheu aaktnixlel konden MbrqveB labiaM da nxt i hebbao de Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon IS GOUDA ff DE PELIKAAN STOOM VERVERIJ speciaal Tan Kleedingstukken zooals Mantels Jassen Rokken Mantelcostuums Demi Saisons Winterjassen Heerencostuums Blouses Jekkers Ulsters enz enz Prima bewwking Aflevering als nieuw Billijke prijzen r Onschadelijke behandeling RMiwgeadaran binnan 8 è 3 ii g n zoo noodiB binnan 84 uur V Laat aa U klatdlni wrvM U ktM w dM BHMit KlNdln ttiikkin vin n r dtn i i wInUr ntrai nu d nltuwi itafftn iii Mbittind duur zl n Tateloon No mm Ml gmmn hoep ass ot TOl l nk l MarM 41 3039 125 SCIIEOilLEEüZOiUIEIi sBilNK Kleiweg 97 GOUDA 1 eenliald II II 75 K ft = 1 100 K a = 1 eenheid worAen Kacbeikoien i 3 68 Bririnkolenbriketten ft 3 70 SiNALCO DrInM SINALCO OlttoM VirttiMmirtlgw atuda S BROENCNDIJK Un TiuKimi M M 173 3040 40 Safe Inrichting Dagelijks geopend Tan 9 tot INSTITUUT VOOR Klassiek en moilirii Dansonilerwjjs Rythniscbe Gyiniiistiek Laidep BEN STERNFELD Oiri lHrilai n AKIÉLE SYDDW Ui na M Nid DMHailar nra Baaootithip Aanvang deè llaaen medio October INSCHRIJVINGEN van b September a dagalpa van 2 5 en van 78 namiddaga 3021 25 GOUDA Gouwe 187 Taldl iHtM o 488 5 uur 9049 100 Uk Jnttlnlll Ooedkoopite en loUedite adm voor iHeabden U Tdeb Kastaa BoHetten StMin met leer pluche VaereabedataB Weltn 8atl adeken Theebiala apla al aelrilderlln KI eaa avMla adM voer ni l i im kaw U kiplu u 20 KOUT ZIKN iUmUlTM hwUiiiUlbUto WITTE BIOSCOOP VANAF VRIJDAO In dinri mal rirkriifbui bij d 2670 10 HamteMeMiiig AGRICULTOIlil Moeden LUW Mt Rattardam Zaterdags van 9 tot 1272 uur V rkrliik t bH d Dnkk ril A BRINKMAN ft ZOON Mnkt 31 GOUDA YERKLimillfiEIJ VAN KAASPRDDUCEMTER betreffende een vetgehalte van M rkw r41i r 0 droolulur knulfltn U U Cr aUd aoa ni t T rcooad Ainnng dir Vooritillingin Zindig 4 B 8 uur Zitirdig 7 8 uur sa Ovirlgi digin 7 a uur 3051 de kaas van minstens 45 50 stuks in omsiag 38 ewnt franco per post f i AOKNDA 6 Sepl 8 uur Blauwe Kruis AWMUng Gouda VortandmiMaB E H B O GOUDERAK AdvertentUn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VLEeaKirr eoadarak 18 Bept 2 uur Gabeuw Boow en Woningtoaaielit 0 diir1a il ifiMidaide Aimeen r Beleetd veraoakaB wj geresald t dl mededeeUng te raosan ontvanffen van ver adactaian eoBoartai mmakelljtteitali oa toe da ia a Eleetriadie Dndtory A BRINKMAN ZOON GOTHIA Sirl e ttttr f ilie ObaderdaK Ifr Sreptember lUlM j t j 1 i M ii wi I i m m mvmm mum asTtöT i wriB ©± L A d erte33 i 3 o bla d v oocr Gl o a cLa © arx Oa ojstxeic © VERSCHUMft DAGELIJKS riAl BEHALVE ZON ÉN FEESTDAGEN waaEotmn iiai nuiHuai t mo ftj aiki niii am o 4e weMTta O keawa AaOin eaB ntauai tu kmitdal KMi tm eek U m n fmtnhatÊUttittitmw i atm vmL Ma da kaHtsU yar l v r faaekWi fMMk pa ptM im tawttia f LNb I al IndiiaabUd f u hg dg te acaiMil beiiliirtil a ai e MMtotaK iVnImUmiMi nit OeMa f e i i a tr a t i kahdoviBd k 4a bMqfeiteC idHIla ftJ dia rtfel Mir fsj m boHa Ge e 4a baHttki1 i 1 4 Tut SkMfl aaaar fSJA Ummmt na idka wwaa k HI a d a ik ADViönDiTiamMi nit oeMa i daten AdnrtiMtabueM a aMa Afa H sn Rcditotiai Telef Intcro 54S Adminiftratie t T l f Inturo 83 Bureau MARKT 31 GOUDA I I II I f m tTKhtan ag aOnUMmde oTanrinniit an In het Weataa voer aan bereatizbic va jn mmtonl en hi het Ooetaii te rulleii Is Martaari caat het MC aMJd 8 iMiia4 toe Ia varkaad net den aauh a U haen een lid dar w vi ta aeerii au de eor p aa pM ii l eiit der Frai iAirtar ï ié towm ei klaanl det Rualaod tlkea nieuwea aaailai met aanalatfoo p iaateli i i der eata In hear eloen land aal antmenlan Dm CleDieaaaaa en Uajnl Oeeive aMf W 1 tiil iaii r O JainaU het aMdaal oqraen dat SevletMaaerlac doet uitvoerige onthulliik tas en inadadealili ll over aen verUdtll ntrkrewlutjiwuir camiM waMlii ve t ca m ordJ an dai Eaitaate de haul n had m iat Makes Men vindt Ut uitvoeite ow1 t Biiit lud Het blIjlDt nu aafatunf dat bij ta avamf In het Britaohe ceuBtachavvabouw ta ïta teraburx door Bolajewietlacfaa troepen t4 gebouw verwoest ia en kaïutein Croaoie del Britechen marine ttacbé gedood In den Tanale p a hebben d Ooetanr kers bij verraaeing drie bergtoppen gen men nl den Punte Sas Mattoo S692 H V den MoBte UanteUo 363 M en dan GleV achertop SS02 H Volgi na den Beriifnachen correapondasè van de Rholnleoh Weetfllllsch Zeitung zal In velband mot een acherp conflict tu eohen Helfferich en von Hint eeratge noevnde niet naar tijn poet taorugkeeren Het uttlUct ontaliinil bl bun oBlin atlliC ta het groote hoeftfltwartler waarbü Hel ferivb in het ongettfk werd geateld Von Hint l op hart ootenbllï te We 1 fii o fc u Éh A m niü ii uue U kt gruutu vijtuuatmijiiu Vt w r tiiM U i tA Mtut uoiug lut ituuiiAtitfUi apruitf n tia ar Ulituut YiVipi b OfeUM ib vif ti a Éig uUtU p4 M A tiUtL Uiatk Aau Hfk UwlvHtatiitue oj uu dkM it ttui Hui u uut tftj oaukfwn o uteatiii Mi vttii tiMkHiti zwaru luMiYiiatira gftvauuan nuMuMi M t a imfui i y vk un C l m iMuwWjM uvuMi M vjuia lufiaii aang awu ZIJ nwt yttftmUvketk lM iL ir ufk k 4 j wviiii KMkunuHn iju U oaae tMoton gK vftiluu aauyjieAWOi U Vt Mtdaga imuarijwi haMttt wuuia o flag uuutramiut op evn UOIM VW Acu eiAueua onu zoJMHv vch la agn u a K ja BikUikAjeui te reuodo te beaLOüUierea om da rmictienuuic van agn inl u loil p Vt i mwutwre hoUtMKt fvign w J nr wMcüt thkuuwQ de üioarpe alfMUud tahat water verffpretuOe zlvh over u groioto uit f4 tri ktii iu uiaar vermovddiijk xM olt oiiï n opm ecb nl beleauo un i Becnftrd Shaw Ib k Aan h t Ü ri lagtiblatt wontt uft Liirlikuadua t onr v a in jwi iUiM Jaara hMd da Engdaouv oTiUoua WUiUiB Aitiber la da l ngviaotfNoorMcha lub aen voordnobt ovor Rtrf owMcWtvp ibseoa wat groo h ld ondbr ue tMbootdM bevond a4eh ook bwrnluud Suaw dte Iwandig deal nam wut bet op de vaaitUavht vol Bikd étbat in deoi loop dflc dtucuaaUa wtarp b de vraag op wulk aUMlfHuU ifaaea wat t goiwver dMen oorfog aou heMwi lo aouaun en h g f a il hot otwoord oogavt r la d velgNMte bewoordiai Wal JUaeo vao deaw orlog lou uae bebb tD hl utet zoo goinakkalljk te btwatwoorden Hlj zoa waamohgiilijk felyncht ge worden go Indu bM zijn meeuiug opoDlljk bad uUgeaproken evaoala Ik gelyncht Euu worden wanneer Ik mijn nwenlng openly k aou leggen Daarom varawjJgiU ze liever Ibam zou zeiker niet vanmeeBlng zijn geweest dat alie otoraal a wljaheUt aleohttf aan de eeoe a allo domheid aan de andere ztjde zo te vliyto tlJn Toen een Noorsohe dame die reeda geruimen tijd in Ëugeload woont rorklaar de dat velen barer Ëngcische vritoden gelooMeo dat IboMi gwheel van de Uolt sobo denkbeoldea is doordroogon geweest omdat hij in DultAOhland gewoond heeft en dMr goede vrieJidön had antwoordde filmw Een gcole behoort lot degeoon die hem het beet b rUpen Wanneer daDultsohen dtm Noomohen dlobter beter weten te waardeeron dan de Entotaohco dan U dat voor de Dultaobeia aeker g a aohaode Ghanemy Breneile VoukerUn Vaunert eb Btzozt Morfitlsenkt e hebben ze op dek lom ten N van Baelloui voet gekregen De oveigang over de Sonmo ten O vak Ohoulnce en de veatiging van een brugg boofd bij Gpénanoourt hunnen belangrljlce gevolgen hebben Le Journal verklaart dat dit de kern vormt van nieuwe belangrij ke operatlea die epoodig zullen beginnen de dnik op de Duiteche Unies tusscben F nknne en Noyon wordt fteeds etericer De Britten biMwi het MooideAanaal b f Bkut llaines twee mijto benoordn F refine overgestoken Lene is niet benet doch er bevuidel zich patraeljeain bak WMtriijk deel der stad De Duitacheta blijken Lena te hebbek ontruimd Eerst moetso de bouwvallen g zuiverd worden van gae B de veradiiltendt ontptoffingiswerktulgen die de DuUacheik plegen achter te biten als ze niet tak eneleto aan den haal gM Het Franache kolengeblod wondt meer ek meer bevrijd Bij zifn terugtocht in dk streek van Equancourt heeft de vijand groote hoeveelheden benoodigdheden en al leriinnde materiaal In den Steele gelaten B Barolle staan de Britten acht mijl vak Kamerijken biJ Rumaucourt z ven van Douai Het IS te begrepen dat de ententeUodek allerlei beeohouwingen houden In velband met da 1 terugtocht der Duitachere Ten slotte blijkt dit offensief er een tot verkrijging van den vred En wat doel hdt er VOO one feiAeiyk toe van welke groej tut uitgaat Ket is nu 0m Dultedi maat een fingelsch vredeeoffenelef De Timek zegt De esWli vorm dien bet komende vrede iOtmsyeit zon kunnen aannemen zoo zijk een unbod van een vrede in het Wenten op den grcmddag van een en heonittg van DnltschbuullB winsten in hik Oeelen Btel dat DuHechland van den milL talren nood een deugd maakt don zou hdt Mlik een aanbod moeten doen niet ale voonwaarde voor de ontruMning van Prankrijls maar na Iwt grootste gedeelte ervan ont niimd te hebben Stel venter dat Duitocb üai met Oorteniljk een oflspraak bad gs naakt w irby Oostenitjk in ndl voor erm stige Duiteehe hulp tegen Italië om Ooa tenruk s renaen te heveiUgen het beloefdk initp te bieden bij een zo naamd zotvetverdedigenden oorlog tot beaohermlng vak het vaderland dan zou men een plan hei ben dat aou kloppen met datgeae wat tol duaver gebeurd la De bewijzen er voor zUk eoiiaarscfa nooar er ia leden om te ongwi nen dat er de een of andere groote miL noouvra gaande is D moraal ia Paa op voor Itoliei en paa op voor een aaniioe van een sjocheihandel waarbij Duitascblanil I II eg DE OORLOG Aa laameana oealanili De Dultaeltepa li ekken ei dl terug Men èlireeit vmu ite elndowep Wlmihr Het kolenae Aied bij Lene KamenHJk en Ihiuaia Een Engaiedh Vpetfeeofrenaiaf Aanaiagen ep etaatailailen Een eemplet Helirerioh dü wlHi Ninfkè ONB iwKoamt OjnUenw aifn w eoeceaaen van de geallii eerden te melden zoowel op het BntflOhfc ala Franeche front wae de bedrijvigheid gn t Pe Duitechere hadden de bnie Ar letocJIocuVree M len Sourt bezet maaidok dbte blükt niet te houdffi Moeuvree ê door de Èngelschen genomen Ook aan de Leie gaan dk Engelachei voort voïderingen te maken De Fnuucben zetten hun opmnrsch oveibet Noordeifoanaal voort hun cavalerie Btaat llwia voor Guieeard Het bericht dat tii de Veele zijn oiveiveetolien hewt t dat oek Mer bet off nalef la hervat Indeitfaad ör la voor de geallieerden ret den tot reuide De verdadiglngalinie dl oilneembftar werd geacht de Hindenburgt linie is tot Demicourt ten Z W van Kal m k losgelaten De ühwdEcben ata nn In een et n vM waaniit zij df Dooal df Kjamerijk buil en bedraignn M a w il beginnen vooi he eent de IjXln van h Dultscba mill e mmMUH in Frankrijk aan tk Utltn th be MtWlk nn de ontruiininè Vth Lené fa dut zij loont dat de vijani SroitH opi alle ged ehte aan een tegenoflemdef heeft opgegeve De Duitachea etaon nu voor de keuze om de lutemdeè van de linie vaat te iuvuden en het oentrutÉ tarag ty trelAen of een ontruiming te vob voeren ep veel hooter sdhaal dan waaraai zij tot 4uver gedactit hebben Dit zou het prUsjfuVen Van lee grootste gedeelte nih Flii k dat hy nog bezet houdt beteduL non De terugtocht zal onmiddellijk mvloet moeten hébben of den toeetand ten Kooii d n vin d SAfpe Öet kolenbeloken In db buurt ven Lene gaat voor de Duüecbers vett loren HiddslblWlJl ie de terugtocht ik VlaiAd en tot vlak voor ArmeBtièies voL ooid zoodat de Duitscbera alle punte hebben opgegeven die geschikt zouden zijn era bij een wieeeling van de krijgekone nog eens een uitgangspunt te worden voob een offenelef A ui zoo n wtaeellng aehijnek de Dmtsdhers d M niet meer te geloöreil noonls trouwen in Set interview mot dek kroonprins 0 k WoKit bevestigd Men Vïaijfet ïioh af Wat dit oUos betes Itent 6f BuitaohJond dan inderdaad zoored FMiilratoiii m het fié durft zeliten Meat beweert val Franücbe zjjde al reeda dat de Dultecheit boo tena notf èen 20 tal In goeden gek Ve tstoéattnd verkeerende dlvlaiea ot BUJVitt eh wegt er bö dat het uur acWjii t tUHofSn aajtop dk inapamilng der geaU t Mlln MuAfei zal gaian dragen Een de Vdimuinbtaanie tUdeni vorfclaude eerglal WWBr Wj löï teJwnen op t laatst üeBïïOnt van dta oorlog de elndovenrtna Ine Is naJifl Maar de gfeiKen vm Dulttthland zilt tWg hng niet berellrt Mai Is slechta 16 ld I ffletere gevimlord en dezelMe afatand ii nog venKbeMene malen moeten worden aiL gelegd voor het zoover ia en de tegienBtanl wl voortdilWBd verbUtenier wordtm Het Fnnwke aMdiv oaauiiloaf hielA d reedt dM ie fftnitche troepen het Ka pittadMMlt ten N 0 an Oherllly namen e4 vnder SuMMaina Bueay Hun toortwed MeeUeKen Mdaaea dea TUand nnwtten CrboUel Hot vahvereenigtageeoiwreB te DeAf ateeft een motie aangenomMi waarin de an bcMetu In de Centrale rtjlcen nogmttal wordei uJtgemwdigti hun oorlogedoel uH t rotten Verder wordt er bli do regeerin op Bai drongen vredeaonderhandellngen t r opeon ioo lra de v and Bel en rnnktQ al dan niet gedwoairen ontruimd heeft Xen N val4laikaaltabnKhtea len t aehen hun Unlea vlall weal lUk van Oauc le li teim en fcmeneourt Na bet dek glnd n de Franeoben beooeten Leurlly vooii uit Ze boraiicteii het gebied dat toegank geeft tot Glanecy en Stay en drongen ia Bucy teJong Het aantal geraageaen den Pranedieo ifi hawlen gekomen gajit de 1600 te boven Op het front vu de Veste staken ijj dk rivier op versdullende punten over CnSMENOD 00RL00SNIEUW8 Do niouwate berichten teokenen de Pr ache Unie door Fréz hes Quieconl Beaia gies Gnuulru Mondeeoourt en Appilljl Voider ooetmgsrta loopt ze over de Allettk en bereiM ze UaiWlle ten N O van Man jiunp Gebrek aan amnaaiUiel BcB Ea riBch corrMpondont sohrljft aan zijn blad AUe t fg w tan d dien itHm ontmootte kwam Yam UMae klemp ee DnftBOho H inaeh to ggif iff cerypur wac geen oogmbill werkelijk zwaar en bijgevolg kon c r g maJokelIJk mee afgvrn iénd wordep Hef Mkal nacbln owir i at wij r edi ve zameld babben meet In de d iltwiden loepen De Ijuitflcliers hebben tal van gevangcL non kasu nden beuerene aiumeniyke hoo vèetheden niiteneal en benoodigheden ik Inddeo er Franechen gelaten Op hun rechterflank bedreigd zün dfc Duitschele ten N van de Veele teraggtf troUcen De Franliami ll ia£htigden Bucy lei Kmg en lelIBWfM benOMden de Aiane Ven ar rè Itt9 Jn ton tWépen de Vesie oveè tn afttnnxl vkn 30 K M veKohrtldeud dat niet ook niet worden en aongeeproken wou aongeeproken kon BmeBu van lïüldhtingiMi 3 hc t te zet hij op Bljn omele4le biiev nt OD hU fk u den prHéweï near de ppatrtcnoentrai vao Mr SMUai beer wlje dan fwhoeft u Dleè roeerdofl het kantoor t fconiea V er stond lone owwvaobt op traa twrfdden v i de zich TOortopoedan ina sa e en de olireeawtaae oouruiteojon M naar 0rtelder voordo baar den boek o naar een nauwe leeg opmda de tw9 ia dPur aan da Unkevbaod met en ataotei eo g haar voor mi trap op die helder eo Vaal waa en bltJItMar w tnlg f brtilkt wwd U kuiH M k van dece trap gslnnilll maken Ik zal u een slmtel via 4e biUtendew i v i cel hij Maar bij elegie deur moet u wdbioa tot Ut SUHabeer u open doet IndleD hlJ u 4 een bet paald uur bij zldi oMbtedt dan kunt g 0r op Tekeneo dat hlj voor u U r to Ilr H Ohadlord Batoa atond fenilmen tijd RMt zijn oor tageai de net van d deur laletBrettd als een groote lonqwv gol Daastta waodde hlJ xtjn hoofd naw lone roet een u tiimkklot waMn bewoaderlng a aflfeor root llèo p ima dia binnen wa In eUJke boaveelhrtte waren gmeoffi m IB Uanml fhriatcrde H Ohadtord vertreKrwvIlJk knlMteod Toca klopto hij enrljl Mj t deed boog hIJ bIJd hoofd dMitor naar het almttdgBt UIJk baar véa of neer IwM t Het giehild van aware voetstappen ovar den iDe karpetten belegden vloer weHI vwnomeo Da Tertrouwenamao deed mi tap aefaiwvaÉrti n Ban het boold e bogc een boodhig vaa pelaaenda Mudecfat aam lone glhnlaohte no ov r ilJn snelle ridermaiiBohe beweg toca da deur 4rerd geopeud en Mr SbJlUbeer opendeed om din nleuwa parttoullere aaofc fe mat aanl jwdna sostetljke baleefiMd te begroeten Op het ellda ooirenUtk rerdwcm baar gi k HlJ wa ar geweest ttaar was er nu niet meer lone stond aNeen voor den grooteo sua wImw gente kort gateden de Stapelptaata van aWarala WlJoheid bad gMtfoht eo wl b lea thans fasar èMlt naoblnerto bi bow l g faMdeo Ik tieb n nwla met oi wkld f waebt juKrouw Mar b i hij haartuar 2jjn e aHjk kantoor voorgaande dM met org en niet zonder nmaak waa Ingvrisbt met bat gewone meaMMr van zijn tijd gibeel naar de a ewone o Vat dagen vm Tottenham Court Road la hst mlddea van de kamer stood echlar oen UM eavoitdlg met rood leerM oirerIrsk Br lag on tapH beuken n pftpla Wta op die zoo Taak naar h t midden wwran of g ralnid dat ilj daar een barlAeade van eolge toM d booff vom Mu 1 If uw piMkta zet Mr ShWabear tot faas op den KtaH MJ ds ttfél wl HO ad et en vlogheU n tovvwMr hatd m em bHmn n bevi zlcfti ontdaan mak muuM hendseboenan boad sa voila ren anet al een man sljn hoed wordea hier krui t zij plobsoling mija pad ik dsAr zelf oH aan dooht toea tUe kleine Idapekstei mij vu mwgfM vau hüt vörtelde lone had haar hoold oiet gebroken over deo jooc ii maa met dw boogea luwd die Jauo Allen m haar had g vttl d T nMuwenKwd had zij ia dea Ereln laar hean gekeken en ztj had er gmn flauw Termoeden vao dat Mr Chadford Eaton d door de ksM kkek na X oft Adhir gpdocorqwd trakkeu droeg van den Jdi en sum die liaar had kallg g valIcD Me ipe vooflilijk ging lono reclU op haar doej af van baar vader had zij ÈrtOMÖ dat aiteldeii leU halloa 1 ta kU la zaken olet grtreuze mag worliten W Dt ov ii to Bvoh b uordo als rele van ztjn landeBedeo tot de soort tnenatAeia die een beek week kuaaeo zoek brongen zonder eriwtlger w rk te doen ian af ea toe een aigaar op teken maar de zoodra zloh tets Twudoei dat is i g ton vatt de aisoar mgwtrpea en zloh nut de ndlttain imjlltm do nattMale tovtedlgheldaali hét ttk kM MtoD waardoor de wereld Htvertwigield wordt fMr HUttbeer heeft talj afl xUn st ortWiMwe aigeaiwid ze looo den pa UU Hork aancieode roe een bmc zo vaet en trtk ate de baao ran een trewwJritogel TEoo OBJbovreead als de van Wta Mnd 9Ki Tan gpen kwaad w t Nog nma imtmtpm Boor zijn vwbaalngboog H Obttdfttd D yrw6 buv den wa H Uiftw diAnr tm Mgroota l3 lONE MARCH mmt WH Biiwiiii auxaam vaMaaU dan mZ VAI BOSKW 4 vartedao I p er UBd toget v ji Uw geBoiè MIW0 in Ml zooveeltnen lo beve eOui iA Indlgend met de meoeta mttm uamtKfoi amiateer en So B hun Jltrteliilere geeprSkken g On hadloid en de EeieOde KleA erdb VMTKen kao toeT Mkatl te oonVWWeteh m et waire In Hen telter korteduKt vab M o Bnijn Kedlept uit tweed lnn a efttrlbMm We tetl Mede at Mr Eaton ook het ve W it bewiMide naai daaroverl Wlle Wi Ben nr vtMubeen lone aali de deur vau de aideetlng Controle Stepelplaato v B WWole Wijsheid Een ulvbuUOng van trole lag In haar oogen die kaar buitengewoon Meek te flatloeren ZIJ wiet due keer te ellen ehffni Oeen woord a vlataaiilliig bevat de vroolijlce Ijexioen van eA Jesge vrouw die ala itieuller eencianMe van Nalb l4el Shlllabeer dea Otelltm Is langeneraen niet aomeer op grond vas het etutgechrift dot do gsDt van de Oe r en Arilngton n a e aa fh k ft i l j mHtrtkte Ie Wd oB kwr p moa4l ke nrtMUHiiqMHigeo Ds kewwing dat fi Cbkdford Baton verbaaad ae toen Mj lene wg gein toe iMii m eVNUoMg zijn tM edalo eta d weer dat hel hww niet de raedih weeid la itm lleofdon eer te stteljven AaeiD men verhollandot latljn la b ma bte de atemmbjg weer te geven waarin H CbadToTd Eaten geiaskte toen htl za B OtÊltm flas gaputly lone Mfd rWanU vfTvateA M 4 Mi el Irfj btj kl l eir