Goudsche Courant, donderdag 5 september 1918

Deze ntedodeeting la tan eoneniaalQ oü Juist De zaak is vrijwd voor elkaar en wacht niii op éo bonboekjea Zoodia een gomeenlo niet haar bonbookjes gereed la ai prÜikel voor de genieH ntelM Stiiren ofu mot deze zaak voortffoug to maken Is dezi rogellflfl getroffen sal haar het to distiibuoëron vleoecb wocdea toeg e u ndeQ 2oo aal Amaterdwn na ar wij vernomen eda dp 16 aepC a hetdlMrlbuttevleeach bebboD VetwlndBg nit faaeatMn De directeur too de gaaliibrlek to 0 rlitdieiii heeft aldus de Tel in onda labor Ujrwitn anteokenlrigen gedateerd 1894 oiitdikt dut hij destijds van den re il gfingtidiinst t Arnhem een monster beer ter oifibrzoik hM ontvangen Hij ond zoclil hel monster op ammonia en liet bei verschil lende cheOiisohe bewerking ouder gaan waardoor ten slotte eco laag wit hard vol tor dïkie van ongeveer 8 c M fcwam bovendrijven Do grootte von hot monster waa ongovior oen emmer Dit vet dat voor induBtrioele doeletoden wel giBchlkt zal zlja zal wellicht 1 öe SOI pfabncage diensten kunnen hewijzm Mocht inui er toe beelullen deze votwjn nine to hand nemen dan zou waar Mhijnhjk hoewel door het verminderde veigfflJiriHk hel vetpercentage in de beer natuurlijk geringer zaf zijn hier toch apraiko kunnen zijn va een zij het dan eelicïijke voorziening van het tekort aan vet o a voor de zoèptabrioago Dot Wij dit rmnder smakelijke berioht thana publiceereo vindt zijn oorzaak hter In dat bet ons van groot beling voor rat dat dit vraagatuk ernstig onder do ooigen wordt gezien Het Is ons trouwens bekend dftt b ot rol nistorfo van Landl Uw zich roedb gonii men tgd mil de boStudeérng er vwn bozig houdt Laten wij hopen dat het onderzoek guiv4tige resaltaien zal opleveren droaiiUHihe erltuit J roauiikranavu biJ A Kie tkirk Or v lUoiselraat H 1 slmMl bg J V d llooveo l Heodrlk Htroo M 1 pakje met inhoud blJ W v hj Mi Uwtimviii JU 1 boudonhalaband biJ A de Groot UMiwe 234 1 damett parapluiü bij wed K HouUuao U lluudeu 98 1 poxtemouuole b wed U U looter Markt J0 1 haogalot bg J U BouiiMuuB Hljdfstraot 14Üi 1 froen beurs Jo bij U J S oondorWMi4 Moordreohtsche Naar wmtetdiog van de notulen der vorige jftorvergadoriiig d ed de voorzlttir tnl iiiudedoelliigen over d bioioo lngea dir Vereoniging ondPf 4b Naderlaotb fs In I vTftinde di wel la waar door d oorlog rooit m lenimormg onderv inden nmor toeji onvir wiikt worden voorti z Vervoilgena werd oen do oidê gc ld do rckonlmg ui vereiatwoording ran doQ pen uingiue 0 iter De werkelijke inkomsten be droegen l 245315 die o tn nan de uit gajvo der Liederen van Qtoot Nedeiiaitd verzameld door l F Coera Fzn hunlol 3449 ijn besteed Do ie aohrijivor dr N B Tehhaeff braclit IkWna hot laarvorAtag uH Op zijn voorstii zal let oeaparlng van de korten d t Jaar het vefB ïjet tn Iruk Vorscbljncn Een Iwpcrkt aantal afschriften z l pchter aan outorUeten iiolangstellenden ofi de perH wanleii toegosonden Na lijwgdiirlge dlMusslea wogfdt betivoor ttol tot fltalutonwij igSng met enkem bo iansrljke amtndemonlen va prof mr J r Nftljor 011 mr J Hamburger A JDzn door do v ergtuderlnil goedgekeurd i Bg de ii tuurflverkle7lng worden m ai trodondo l eatuurRledon de beer I loyds pro jhr mr B C nin Lohmflïi prof mr J C A 3 van Vcsaem herkozen In fdd vacatures onlstaan door hol ovorUjdali van prof dr H Kern i en hot beienkfin vam meo H Berdoniw van Berlekom en van mti F Viwon vaii HeoMt tot Everaberg Jr waiii voorzien dooï do henoemlng v£ a do heoron iilir ff J L van Es J Bi Fockema Androae on prof dr O N ïo Vooyff t Klalwcg 14 1 kruiwi w bij A Louw LemduUtoeg 21 1 bril bil jpoe atoor WestbAven 1 lorgfuA in Atul J Ua en TutoMiut 58 1 oUetij D Bliwe N UaTW 2Ml laluk llnl bij A PliDMObiiig A deVlsoh 19 1 pw i luie UJ W i wt A G 1 brocho met ports bij P AbljMW A de Viflchiuikt 8 1 idlvor a liGttiitki bij A de Friuikrijlier 8e Kade 1 iMiÓA 3 Septenilier 1918 DelSeheepvaftri en de Oorlog l oomsehipiMerak getorpedeerd Vo gffiis to Rotjterdara ua Amenka ontfiangenlberidiit is het N idt landsdi stoom hip ¥ a j van Van liAvelt Goudriaan é Co Sioomrbuii M 6 AJugustus getoilpedlM Het bs Merf 3024 ton ne werd In 191f botmd en was do de geeriqtf in besLog r Lrk aOUDA 5 Sept 1918 Opehbare bewaarscholen van Xoezicht op het Lot ijs te Gouda maakt bekend in deg 1 0 September dea Qa 5 Uur In de drie opeubali o len inschrijving zal worden van Idhdwm wier plaatsing mat ingang vai i 1 October wordt veriangji Bij de niiBchlgving moet men overle ken het bewge dat het kind op 1 Oet W 1918 3 jaar Ie geworden weik bewijs vanaf heden koeteiooa op de Secretarie ofd üevoUdog k i orden afgehaald ea eem bewijs van een geneeakundtg dat hfjt land do uaituurlgke kinderziekte heeft gehad Ook pM eli het trouwboekje worden meegobrEUliht 1 bruto en 1857 iKotterdam ge prifcaajMjeha ra CoouniaBAife van Potitte BERTOBÜX I De pfyjtt j ffl ffT INOBZONDfilN verankooordel khetd der £ j TeldpredUceiL Saa dql Ned vernoemtjj yoordraohtlj voor de benoemii vel t MikA uit detLuthi do i nodaifi Comnuaeie dii raoaki uitiMe predikanten Stort en Pbenbeek resp on to Bodegraven rescyvo voldipredlker instmakerK van genefltatewege Aan de Redaofcie van de Goudache Coavaat i Zeer gachte RedactUt B eefd versoekt ondergeteekende plaateu voor het volgende BU voort aat mlJn vnc ndeliJ ken danJi D toealag door de geneeate Gouderak op verachiUende levennnldMeu en aanver wante antukitien heaft voor 1917 de Mm van ƒ 601O iH gekost Uaar de gemeente heeft niet op alle artikelen toeslag ffegeven Integendeel het artikel kaainHn heeflt haar een winst gegeven van ƒ 182 zU heeft tnrt laten maken en ook dit za aardig wat wlnat geven deze zal vei oocht worden voor 1 cent per stuk of ƒ 10 de 1000 Nu u mÜ van be troiuwbare z de medegedeeld dat betaald ia ƒ 7 de roede mt een roede zyn gemaakt 1900 turven een winai due van de lezer kan het zelf uitrekenen Waarom moet op deze artikelen wüiat gemdwkt vovden Ik geloof dat eeir protest t ren deivel winatmakerjj hier op a jn plaata ia Deoe meening zal ik iiamdhaven zoolang niet openl k het tegeodeal ia aangetoond Zal het met de carbid en de carbidlampen venzoo gaan Ik lie m t belangstelling eenige elde rdng tegonoet en zeg nognuuOa dank voor de verleende plaatsruimte Gouderak 5 September 1918 L VLEGGBBRT wini erk opge GelideTeai Culeonborg Mieeds Onbepaald kWin verlof aai ijinrerkerB Ter bevordering van een zrfo groot mio gelijke koknproduetie is bopïlald dat aan g tnolnl secnie mijnwerkers die geduroide lamgeren tgd onder de wapenen zgn geweest dan don duur der eerste oefening als Ijflpaald m artakel 7ö van de Mllite wet mg dien verstajide dit dezo duur voor ilo dionstplichtSgen bij de bereden korpien wordt geacht te bedragen 15 maanden boven het vastgestelde percentage van geoorloofde afwezigheid onbeipaald kk n vorlöf zaj worden verleend Hat aantal van hen die ïn dit verlol zullen deelen wordt bepaald door korpsoommawiant ppei ette ji fvoering Het Node Operette Gezelechap Directie L S4raal en Eug Beeckman gesA Siondag ê toept inbor a s een opvoortng von do Ooperdtca Do Liovo Lammetjes mi Ver keerd aongtuildlten woorden en niuzlok van Lugèoe liöockmao Nadert in lodeclingen zullen volgen Voor oiiB of voor de buren Do Firma Lion lo Boxmeer 1 begonnen nicï het nvriozen van rundvloesch dat mot walïjB n E iidSng en vol aankomt liovondion wordon soma 1000 schapen por dag go slacht GEMENGDE BERICHTEN Diefstal Tan broodkaarten Do polniB te Lolden ie do dadora don diefstal van tnroodkaarlen uit een der hurt aux op de St Jocobsgracbi op het Bpoor Eén der verdacbten 1b e Rijnaiiurg t rwijil bg broodkaarten to koop aanbood m hi ch tenia Twee Nederlandera doodelljk gewond Do wel v an G runs en to Mill ontving uit Dii s l iori telegrafisch liericht dat haro twoe zoons in oen faljriek aUdoar I ij een ongoiuk doodclgk gewond waren De moeder word verzocht dadtijk over te ko men en kon p verWon van hel telegram vrg de grona paaseeron van Juweelendief at allen In t laatut der vonge week la te Deo Tïaag Ingebroken in do woning van den heor C Th Thurkora aan do I aan Co pea van Caiitcnl urch Ontvreund werd o m oen paarlen eolJier da chien bevattende ongeveer 1000 stuks paarlem met ala elui hng G diamanten ter waarde vaa I12 000 eon diadeem bezet met paarltuj a dia manten waarde f 3500 een MHentief wann de f 2500 een gouden dafmeataaah vorder ofnige gouden on zilveren sieraden on Beni tg dafmosondcrgoed Dne onbekende mannen hebbon Ingebro karn ten Jiuizo van mavrouw Martini aan don BüJiudicnhoutschen wftgr Daar werd m ontvrooind een paarlen collier metdianiantffli wlot waarde f 6000 een plailna armlwïidhorkige waarde I 825 een platina nng bezet met brillanten waarde 500 Rpn goudon damestaecb waarde 7700 aoomede diverse gouden sieradenvan bdoge waarde KBRENIEUWS De Vrije Gemeente te a ravenhage De g MlBdienetlge sanKnkomaten sullen voorlooplg om do voertlon dagen gehouden worden dea Zondagsmorgona in het gebouw De Ruijterstraat b7 De eer Mo sanvenkoinet iM vaatgosteld op 8 Sep tember a e De voorganger ds Wansée zal de eer ste samenkomsten te beginnen op September besteden aan oen syattmatl Bche uitoenzPtÜng van zgn geloof en sUo woreldboecihouwlng Het geeprokene In elk dezer aanicnkoiitfittn zal op zloliz d oen geheel vormen God mi het Heelal de pkiatfl van den menach in de wereld do smart do zonde eaz maar teveoe ondordael zijn vwi een grooter gebert MABKTBERIOHTEN OpUchting Pen winkfher te Zwolle is voor f 400 opgeheht door oen hoer en dame rllo voor dat bedrog goederen op zicht hij hem hesteWen mi vervoKgema apoortoo verdwenen met lo goed ron Hot tweetal werkte onder don n am Niemeyor Stinkende boter F n winkeïioT m Anwterdom toonde aan Do Tijd eon doos mot difotrlbutle boter molange die verkocht mopt wOrdon tegen 55 oent het pond Deze boter w gator ochtend uit hot veem gehaall en oimld doliijk door don grossier aan den winke Hor goVvpPd De st ihje boter waren door lohimmel aangelost dlo zich door het papier had gewerkt De boter stonk en was aan de kla nton niot lev erbaar De winke Ulf kon do bedorven waar nu taruggoven monr moot Aam oonigo maanden op zgn QjoH wadlMofii Hgft in dien ijd zonder holiT zitten De afgekeupdo boter wordt naar hg ons verzekerde gebruikt voor do zoepfabricttge liet ts ergprliik dat op die wfjzo Zoo veel gfld wordt versp ld Sedert 8 Jaar zei lo ontfltomdo wlnkertier dat Ik de bo ter van di falirieken Icrijg heb Ik nooit eon VlorvCTi liuk gehad maar de Rijkaidlfltrlbutip on Gemepnte dtstrlbufle 9prln Ban er 700 onbeholppn moe om dat er kaïpltalen aan volkavoedse vorloren gaan Fn nu zorgt het GWro kantoor nog voor een u terst langzame teruggaive van hot voor iiltbotaakle geld Protligo reclame voor Te Gbo GOUDA e Sept 1918 KAAS Geen aanvoer BOTER Weinig aanvoer Overgenomen voor de Regeenng VEEMARKT Melkvee ± 15 atuka aanvoer Voor de Regeering Magere vaikang red aanvoer handel flauw Magere bigigcn goede aanvoer Handel traag Vette Sdua pen 20 atuks Nuchtere Kalveren 11 atxdoa Kraakalveten ± 100 stuks Allee gelanrerd VDW de Regcering EIEREN Geen aanvoer Co p TniMlanver Clevda m OHatrekan GroentMiTellfaig VetliTV van 4 September 1918 Buitenland of fabrieken PronkSwonen per 100 KG ƒ 22 ƒ25 Sn jbooneu per 100 KG 24 ƒ 26 Rhetmache Speckboonen p 100 KG ƒ 80 Pootmen per 100 KG ƒ ƒ 31 Witte Kool p lOOKG ƒ 540 Roode Kool p 100 KG ƒ 9 ƒ9 811 Selderie per 100 K G ƒ 7 00 ƒ 960 Binnenland Pronkboonen per 100 KG ƒ 6 60 880 Sn fboenen p 100 KG ƒ 1410 29 20 id 2e Boort p 100 KG ƒ 470 ƒ810 SlwkBpersieboonen p 100 KG ƒ 22 10 ƒ 8810 Stamboonen p 100 KO lÖTO ƒ2680 Uïen per 100 KXl ƒ 8 70 ƒ 10 40 Witte Kool p 100 K G 610 ƒ 640 Roede Kool p 100 KG 740 9 Savoye Kool p 100 K G 970 10 4a Proceaale van amt kelen I U Sfittard wordt aan do Limb ri r gemeld Naar ouder gewoonte trok j 1 Zondag do procftqfiTo vHn Broeksjtiord naar do Baet Hok van O L Vrouw van het H Hart to SUtard In dozen lijd van smokkel n was dit voor hot nwerendeel dor Bxock sattaplsdip pelgnnifl een mooie gelegenheid era wat smokkelwaar mode te nemen Toen do ptoceafte den terugtocht had aanvaard stelden zich 8 rijléïamfhtenaren uit Sfiltaml Tiabij het zgj kapellelye van Broekstttard op Bij aankomat der pelgrims werden alle vrouwen meogcnomon gedeeltelijk naat het vi ltaiti Jtmitoor Stadbroek en gedeeltohjk naar het vfiMtatirfcambjor Broekmittarol Het resultaat waa diat een partij smoJckelwaar bp t nde uit mannfactuiren en ohoOolade reeppu rum 50 KG bg vimtaiHc in beslag werd genomen De manmen weipdea enkel aan den Igve gevisiteerd en kXMnden toen hun weg vervo pen Eoe Kon Ver Het Ned Lied Dinsrlaig 1 1 werd te Utrecht onder voor zittcrschap van don heer Q O D d Au male Imipon Van HardenJjioek de jaftrver gaderirtg gehouden van bovengcnoMR le Vrouwen van veehandelaren GWeron werd te Irtrocht een veigade ring gohoudeti van vrouwen van eeh i BOMnii i delaren teneinde te komen tot een proleet Vereenlgfaig BCITENIANDeOH NlVimfi EMOlLANa net oonsroa ieltmKr Uut tit vurtHitagtnggnonffw brvli eoii nwoiuUo aau uQuiuii Ut tiLh lUinprcekt voor veu aAiituiiVMit btik r 4u vui dtoi rbuddatUd Ui alle Ukkeu v ii iuiv grh id tol iU UUT per week condor boMUMiloip vui du wtaudiAnUooiua hr wwd eek uiwodoiMot vomgoBleU tnii guuMe van D wurlujd vau 44 uur ptv wacJt uu du ouwcit verklwlogi vau kttekeUiiat ovRtHurk Verd m1 hel uxuiuium over work uLet lueor daa 32 uur lu de uuuuid mo0 D bfedTicon ihi aal aleiDand vaa oog gvoD IB jaar ownrerk mosoa dow Ue nw lutia r HM 2 lüH UUO legeo i Vil ÜUO Bteiiuneu door hoti andoro iiio Uu werd inot vtag Hi wimpel aaneen louu D lekM daarvan luidt Dii u Dei us iKiViBBtiat opoiivw de rei ohiCie vau hti congraa te Ulaokpool en vraagt om dm oorlos oogp eirkiMi der ai widerB eu w üiaiuN ip rtijeu dar intdd Jrljköii in aut woord op d blootlegi iiff van de oorlogs doekindea der softllleoixlu coulurouüe te lAudeoi Wtillte aandringt op de voroleliDg vaa elke deapotltiobe mogtiodliuid die al Boudctlljk in het gohulm on op eigen boutje den wereldvjirede kao etorea ot wil l ze Indtea ze niet op staandeu voet kan worden vuislotlgd alUione tot fil toUJko oninacbt kan wordk gedotmd liet ooDgree seht verder dal wanneer over den vrede zal worden l urBadHlaagd een voildo iido vortegiaQwoordigtDC der ge orgwilseerde arbeidare ter vredeeoonleronlle EaV worden gesteld Het bindt der re geerlug op hot hort vrodiBsoodorhandeiln gen awi te knoopen onn ddieUijk nadat de vijand vrijwillig o gedwongen Irankrljk en België heelt ootruUnd on zijn poJitiek weer op het bogitnsol van het volkenreobt TeeUgt aja den voiUgBtwi waarborg v or den werektrredia DUITSCHLANa De kolierln Aan do BerUner Zeétungi wordt uit Kasflul geeeind dat do koestand dor keizerin vermoedelijk tengevolge van de Itoerle en italte weor giQS toldh id lichtelijk verergerd 18 Eoodat itij wederom bet bed moei hcu éea l e kidxerta zal Wlthelmsliiöhe tvaar BohIJuiyk poH bigin October vctrlaten om dan een nakuur in Nauhelm te doen In de ametkroeB VojgiMW de te Mllnchen verecliljncndo Po t zijn In die stad 40 bronzen bcil den aangewezen oiii In de emetUu oes te ircrdwgneu o a dat van Lodewijk II van beieren al aede van iik iUler en Goethe De bronzen Btukkon vau voraotitl den lo tainen op pleioea zullon httzelfde lot Ottde pMn Domor H 8 oitie Wi ojw het tougfcUooze loven dat daar wwd giedeld is de PonunerHc e jadplaate Uina op be xl der mUitiüre overheid ge uloten RUSLAND Ltn aamoDzwerlng in Moskou Ut oHUntülü lH eBtia Bchrijft iXa Sen bepl iH d sauMOzwenng gmliqut deLrd waoniteo de biOtpelHche eu brtjx che diplomaten met üw dial der luigel echo luuHPio Lockhardt dtm iiranscihen coneulgnneraal Greuard en den tranaohea generaal Lavergne aan het hoold beoug üta door omkooping van eoi dvel du Ho Jettroepen zich aa den raad vaa Leo heele 0i nl8a4i die wurlUo mit vervaldc te documenten on ma oin ooping to aan het lioht gobraolit thiorbij mu aonwijziogen gevonden dat voor liet g vol de omweuteUng zou sgu gelukt t eu vervaltidue corrappoaduntiio unsciiOLi DullMoito en de Husetaiclie rege ing lou 2ijn gepubliceerd i dat ar vervoiaüito verdragen zouden worden gelaljriekt die dan too doel zouden bebben ew oachlk te atmoeleer voor de hervatliugi van den oorlog mei DuitBchland to sobeppen De someuzweerderH werkbea onder don ditkmantel van de dlploioaileke onac ioodbaar beid m krachlciiB een maohliglng die voorzien wob vou de eigen handteekenlng VftA den aiiet der Uritaciie miaele Volo etempliureQ daarvan zijn der bultengewo ue oommiflbie in handen gokoouoi Door de handen van Mn ookeleu van Lookharts agenten Kayley zijn do laatate wdcen lUOOOÜO K gogiaan die voor onkoopinc zijn bwteeiL Do sanwosweiiDg Is aAn deo dag giekomon door de stand vaf¥tig i td van dun troepooraeiavoerdier tot wien do eoioeoBweerders ecu omkoopUigB voorstel had gerloht In do woning van eeu der samenxwoisders werd een Ëu gelsobman gevangen genomon die zlcta later nApople ale de Eogelaobo dipjoma t ke vertcfgeuiwoordiger LookJiardt Nadat zij n tdienlJtett vaetgveteld wofl werd Loctcbairdt dadelijk in vrijheid gaateld iHet onderzoek wordt met kracht voortgezet De govaogenmefDlngi der volka oonaniaaaiiflBen zou hebben moeten piaata vinden bij geleg eld van een volledige vergadering waarop een l zrader giewibh tlgo kweaUo mooBt b andeld worden Hot was ook als oodmkalljk aaagegevea er voor te zoigen dat de troepenaldeelkig welke op dien dag de wacht moeet be trekken op het KromUn MngekMlrtwerd A lie gievangicn to nemMt T rfk o iini Baftrlason souden onmiddellijk naar Arohan gei overgdbEMht moeten worden Baylegr bad ecfcter twgfei uitgeaprolcAn u ue tiueliiiutigiliiHl om beuiu natir r clwiigut o i r lu brt guii Vauwi gu ixtiiin tl tottttKi4 aarlijku gave den gewonen man voor ztcli te wtnnen iHMbuml ir g aar dtil ug up d r 4i rgu iHwakfcTK uor litti zou rriuHon m istj lum Boudt bevriJdMt Uaat ou vtrVlMr du Itaylty dat hot t mcouh r t wa Lenin eu irotzky dacbellJiL na hun inbeehteolime uüac dood te wtiiatan la dm nacht vau il Au uHtua op 1 tiepleiiiber ver Jieiun du geiuaiulriisiiw van du buitcitguwotioooui raiMie in do woiUngi waar do leidcir dtr aatitou wettug bijten kwamt IJ voudun lion in vergadering l n aanwvzlgen wer don gtvangen geiuuuuu nu uaar du bul tong OHedie conuiilHHic g übraGt t Daar ver klaarde een Oiibokeiid lLnge4iioliiiiaii dat hij liocktEOrdt de diplomatieke vorU gien H oordigoT van bogeland wah Nadat 1 e iLtë xiuh van de Julbtheid dier verklaring uvtrtuigd had zeido hiJ tot Lockliardt dat dieze dadelijk In vrijheid g e teki zou vvoirdedti lütj vroeg ibem ol biJ geen ver klaring al te leiggon iiad oiiitr nt eiu po gfng tot omkooping van den uouuuandant vau een troe euu dovibiog Ijookjioirdl onCkciMlo stellig dal hij uiet den c iuiiandaiit omging loou Peters hem du datf van eamonkomat tud ge uoemd en eeoige beeobetden bad aaoB voerd verktlaarde hij opgiawondeu datsijn liioedaiilglbtiiid van dlplomtutiek vertogen vroonkgor h ii vnjwaordiie voor een ver hoor i et are tjeduidde Lookhardt dat hij hem de vraag eleohts eleldooimheinla do gelogenlield to eteJIeu te bewijzen dat de i ck liardt die de EKUueQzw eTUig op louw iiad gezet en de Logeteoho diplomatieke vertegouwoordig r Lockhardt verschill uie perooneu waren Lookhordt wi£t daarop uiet e amwocmlen en veiflet lu groote verwarring de buliengewouo oommiesle Do in hochtonis gnomen moiHNr lirlodo en zijn broer ecu kapitein stonden in dienst van de sovjets zij gi veD ziob af met het stalen van giebetow bescbddon rapporten over den toestand aan itet front eu over ftroepeilverplaatsingen Hun rap porten werden lu eenlgie exemplaren afgaaohrevtin en aan de bingelsche on iran ai e ndpsies ter hand gt ield A s bc mdddclaarster fungieerde een artiste uit het atelier van het KUnBÜori be Theater als plaats van bcmfddella de lou tovartka Jlet hoofddoel van de someuizwciiug woa eeu nieuwe ooriog vorklai ng aanDuitsch land uit to lokkon De Eogiolsclie t n 1 ran schc diplomaten waion vaet overtuigd dat ilk gezag bolialvc dat der aovjotB ct n geliooirseam werktuig in handen van het l raneoliri ugiclsche luiperialiemo zou zijn en op dioiis bevel zonder aarzelen hot jlliiesiscke vxilk opnieuw in hvt vuur zou zenden De Ententedipkwnftten benepen nochtans dat bultengiewono redenen g ovoiid en moes ten wordmi om oen omweabeÜngi on een nieffVre oorlogsverklaring voor hot volk te rochtvaardlgien Daaa wi soliouk men bij zondere aandacht aan de bezettingi van de wcrkiuuaore van Lenin TrotzJiy Xi iot en andere veromtwoordelijko aorjotlelders om den tekst van de v drag Mi en over eenkomsten met Dultschlond te inden Voor het geval dose verdragen golijklutdond bleken te zijn aan de in do pem gepublioeorde werd bosloton vaiBoho ver dragon te vervaardiigen welke het volk moesten overtuigen dat do i ols 0wiki liet land hadden verradm Tot de verval schiiig van verdrogen wae In een rocks vcrgaderlngien door do üritisoho mlseio bc tegd l oalotto Reeds bij liet ctrstc voor loopige onderzoek naar do aan den dag gekomen xaiDen weiuig dor Engelsoh b ran ache diplomaten word bevestigd dat be sloten was behalve verdrogen ook de carrespondentio tussclien de Ruselsolie i de Duitscho rogoerüng te vervalechen Do huiszoeking Over dt kulssoeking en de Inbeobtenisniomlngea In het tuigeleobe gezantschap t leterstjiurg iittUH de I rawda nog dd 3 bept in de buitengewone oomuils elo bevinden zich 10 arresiantoii hoofd zakolljk bugclschen die zich don dlt n Augustus in h t gjezantBdiap bevondxm Het lid dtr coinluiAeit Uiller was be la8t do buuzotkiog en de iuliecbtenlsuAiitLiigon te Verrichten Om 5 uur s mld dags t cgiai hg i icb nacnr liet gozantsebap Nadat het gL bouw omsluglttld was geluk te liet hom en ziju uiannen hol ouster reiu ongosioord te bezetten loon echter een dor beainbu van do cömmiasiü als utede de Mosikousobe recherdtoun zich aar do ooraio verdieplngi begaven on do oommdsedobediende Scjicnkmann In de lia iner trad knalden daar schoten Sclwnk mann weinl aan de borat gowomd n tort te neor De rccÉierShour Laeson werd oor middellijk gedood Hfller drong ondanks de echoten met oen aido ng rcoherobours do nabuiigo kamer binnen on nam de zich daar bevindende onbekendon düe de hand omhoog Meven in hechtenis In don giang duur echter het gevecht voort De rocheroheuis waren genoodzaakt te vu ren waarbij oen peraoon werd gedood Het Week do marine ottaohé Cromle te zijn Naar later aan het lloht kwam tiad hij het earet het vuur g eopond Bij do dfBorop volgende schletportlj werd de re cheroheur Dortnofiskl gewond De agenten dio het giozantschap linnen traden namqp 40 Heden in heohtenls On der de gearreeteerden bevindt zloh prins Sjasjnofsky Bij de hnlsxodcing wwd oen conesipondentfe gevonden waardoor Iict Engelscho gezantsdittp Is geoompror lU teerd = Tr 5a 0K O ïT = BINNENLAND De venMMdalUka MmcuitdUng van het Miniaterie Nttar Do Jijd verniMnt Is de katjSmiMinHw Iti 7Uuvorru opgoloat dutoavour ziuui NiUKiHidighodon daurgelateii ain ml itlwirH zuUoii upireHien du hoereu lur mr Cb ItuijH lil Boerenbrouok hLimeulaod HOlti mtKu eii proiiiior Jhr van Kaïrne beek buiie Dlauid cbe zaken mr ih ill t iiilH l urki jfiiA fe dl lieer A A li y k iiitt wtiteKiaat t de be r Jdenfaurg koloiuiin I do lieor Van IJaaelMeln landi ouw oQ crisiszakon prol mr F J Aailjcrso artwld Jlir O A A AUing von GeUHUi wordt miniHttr van oorlog tn 7a voorlooplg te vtUH do porlefeulHe van marine uuiion Mil i n Utulatri van Imauioiöti worden nog btapreklngeQ gevoevl Het IteTloht dat met jhr Do Geer doeh dr dt Vèuer nUniMcr van onderwijs zal word 111 kan liol blad bevestigen De beperiüitf van het trel r rk er Naar aaaluidkng van voTscbll o4de 1 orich ten alfl zou do trelaienluop wetè aanmcr ki liJk beperkt worden ie A IJ Lnfor laasi op ht t odmiu tratickantobr der H iJ SM gebleken dat mot November een niouwe dti natregeling id werking treedt Daarin zullen enktlo veran leringen gobrac4it wordtsi die in den loop van de lliiviiH I e8ittande dltnutrcgoling noodzake lijk zijti goaclit bukule trt tnen zullen bo vcndien nog uitvallen Van een oauzlen lijko licperkuig et groote wijzigingen Is eeliwr goen aproke Op Bominige baanvakken zal voorts de snollioMd waar die boven de 60 K M per uur i iets verminderm Op hit bolang Fijke trauocl AmnturdamRotterdam znl met dozulfdo siiclhc d gereden worden als thans lioowel aangonoinen utag worden dat inot 1 Oe toibor lot tarief dat nu 50 pU vorlioogd was ui de zomormaandeii weer op a pCt g 1 raeht zal worden is daar ointTunt tot diiflvir nog goon besliswing genomen Het hoogovtinbedryf Men nioldt uit IJinuiekn heyi beriobt In eiikoio bladen meldend dat voor de vestiging van het Ned rl hoogovinbedrijf do keue is gevallen op de Breesaap ie 1 Jmuidi ii gemeente VeJsen nu terrein gelegen aan de Noordmwstzij do van het btiiiteuto0leAdiiig skajiaal vau het NoM dzeekanaal 1 op zijn iiUiii voQr barig al is er zeker ern lig sprake vau in de raodsivergödwiug van VoLövn moI 0 gihod gawijd waa aan besprokliigon tl diiT zako iB breedvoerig gosproiken ovtr de door de gemeente evontuoel to v rletutn laciHteite iuzondorheid wait betreft de bepaliiigeii vau de lilndorwei en van de goiuoenlelijke bouwverordening on fie daarvan to vcrleenen afwijkingen Hot iMnhoeft geen betoog dat Velden e ge iiHH Uj ei joetuur bereid lu lot do mioofit ino gelijke luodewejkiiig on tot hot vertoonen van alle lacUittilcn waartoe hU bij maclilo 9 Blijde vootrgeetolde uitbreiding vau i flsen zal het do beschikking kry gttii over uitne nieudo torreiiicn aan het water gjotegeii v oor de voetjging van Ld dustrieën en nevcnbodirijvon De gesteld liead van den tiodein aJidaar zal wel den dooiTslag tot de keuze van de Breesaap geven die voOr de vestiging van een hoiagovojil edrijf uutnemond geschikt is ter wijl elders met name bij Uotlordani vraorv an mede ernstig sprake i groote linanaeelo offers zotiden gebracht moeten worden voor het goHcblkt maken vanden bodem De gemeente itottardam tioeft zich naar wo vernemen giaarno bereid ver klaard tot beloaigrijke bijdiragien in die offerö Aankoop van het Hotd dea Indes voor N U M BIJ sHppdetoire begrootmg wordt f 1 320 000 aangevraagd oor den aankoop van het gebouw Lange Voorhout 54 C In don Haag Do minister van f inatuuto brengt in do fooUohtiing in horinncTlng wat hij sohreef In do Memorie vön Antwoord nopens het ontwerp Iraudeodo nadere voorzieningi ten aanzien van het goedorenverkoer loiot het biiUoplaiid en voegt daaraan toe In aanfluiting oon hot vorenstaande kan worden medoip celd dot teneinde voorlooplg de besclmkking over hot ge bouw voor de oxpliMlatie van een hotel te belioud i door de samenwerking van do Itetro on aütorileitea en llohamen ten slollo oen aannemelijke oplos g als zoo öV n lictfoeid werd verkregon De N U M zal tijdelijk ih huur ont vangen oen tweetal aan de NederlandBolio HandeilsmaatBcihappij tocbeiiooreiufó aan hot hoofdkantoor van oerstgonoemde moaUscliappij grenzende porceelen woike lot dusTcr In gie ruik warrai by de N O T De e vorkirijgt tor vervaÈging van de Iwvenbedoeldo porcoolen de boeclilkklng over oen tweetal hulzen in de Parkstraat De in deze hulzoa gievestlgde Rgkekantoren zujion op andere wijze wo wj ooh dargebracht Onthulling Thomson monument Bij de omthuUing van het Thomson monument op Zaicrdng 14 September 3 uur op hot Thomaonplein te s Gravenhage zullen l eihalvo een oompa ie grenadiers met regiiDootBvaandel en stalmuziek ook een afdeeling van bet Nederlandsohe Oym nastiekverbond met het bondsvaandel i een afdeoUng van de Nedorbndsciie Pad vindon organlsaüe aanwezig zijn Op ultnoMUgfing vian het Natiooaal Comité zal de Eoninkliike Zaogveroenlglng Geoilla do pledbtigheqd opluisteren door het tan gehoOTe brcu ieo van een tweetal liederen Vöór de lade vaa d Q ottd miaisCw van Oorloc den hoor Ooiljn zal geaoU gen worden Holtaiud s glorie van lU otk rd Uol na de re bet Vlagig ünliodi van Vorbulst Het MonumetU zal ouUiuld worden door liet eeol kind van den betreurden boofdofflcter mei Uwle 1 hom aon CBlSlS HAATBliHiimiEN UeachlkbaarsteUing van turf Op ragen vau elca iioer van lAwru botsM mde iiusctiiktMiareU4üiig vwi turt hoeft ik inliu ler van Ita uibouw goanlwoord De pruditoljle van turf la Nedu land dekt lu uormali tijden nIocIiIb e on zeer kluu gfdeiiie vau tiet totaal braudstotfenver vt rbruik Uelijk bekend staaft oiuLreut de turf produüiio van vroegtilr jareo geen nauw keurige gjogevin ten dionsle dooh naar soJiBtuing voorzag de turf in uiet meer da 1 4 of hoog l uis 5 i Ot vau die bfrt lioefle aan braudHtolfen De normale turfproductle per Jfkar Is gelijk te stollen met oiroa 4Ü0 UOO 4 00 ÜOO lou koitu hetgeen ov ucecnkouit niet do produ ie vau de LunburSMihe mijnen va4 oirca IJi maand Naar Bobai mg is de productie van dut B4Mzoen in de gierogeïde voendcrljcn öü pCL iiir er dau uoruiaal eu ib gjclljk te Btoilon pvM ongeveer itoO 000 to n kotten Hel vorig juor ae uivaleurde de produolie met rond 4OU0OU ton Jcoten Boveudien Js oftder lupdowcrking on op aandrang van do lïijiiskolendtstribulie opmeerdere pla tseu in het land Vaar gio wooiUijk niet ward gi veend de turfpro i duetle aangevat Hoewel er dus ge i sprake Is van eew overvloed van turf in dien zin dat me tj tu f alleen in voldoende mate In de behoefte van poi cuUeron en mjYorlield Wï lirandetolfe n mu kunnen worden voorzien al ur aausiioollijk meer tuil feer beeoGUp kling van do verbruikers worden fKteuHUl dan gowoonJijk wordit verbruikt Iw eta de jioodelooö vervoer te vermijden iol de turf lu de cerstff piaate worden godist4 bucerd iu do strekün waar zij wordt g womun De industrie ontvangt In het al gditoen moor turf dan vroeger Verechll lendo bedrij vou wedko voorheen goep tui I stookten onlvajigen thans het branfatof feii rauit0Don ton deeie In turf Bovi werden belangrijke partgen vervoon du aa appold rogL4 ijon welLke dit een godoelto van dien aardappeloogsti zul Itu inoeUm drogen hr IS geon sprake van dot de beschik baar It ll hing van turf door de Uijkekolen diistnbutio zou ziju tegengewerkt uUegenh dcM l door dezen diensttok L9 boworiii dat do productie belangrijk is vergroot De idvow lEui tui ts boveudleii zoo kgnob lug aangevat dat het product 4Bt hetvo rigo jaar is gestoken döeh dat voor don afgieloopcn winter nog met voor Verzon ding goroe d v m dit jaar vroeger uit de veuou was aifg evoerd dan genvoonlgk het gov al was Do verzending der laatsto maanden stond gjotijk met een hoeveelheid van ongeveer Ö5 0Ü0 ton kol m per maand wuarl IJ in aaninerliJing daont genomen te worden dat de verscheping van het nleu WO product feutelijk etrs eind © Jull begin AugusluH op groote schaal kan plaats hebbeu Hoowcd de aohipiporsstaking wofke in enkele veendlsiricten korten tijd geleden hooft ptaate gehad natuurlijk voor een regeltinatige versctieping niot bovordcrigk m geweefit is te verwachten dat ook bot turfproduct van dit seizoen m voldoende mate zal kunnen worden afgevoerd Er zal voor worden zorg godrojseai dat do turf welke voor vorsohefiiiiig gereed IS tegen den a e winter woedt gedtistri bueerd ZeepsuuTogaat Hut Bureau voor Modedeelingon in zake do Voedselvoorsüienliagi vestigt er de aan dacht op dat thans m don vig i han del verlüggbaar zgn door het Kijkseeep buroaii toogiedaton zeepsutrrogaten Zg zijn ie herkennen doordat op de verpolddngi in oen dubbel gehjnd vierkant is af ge dlrukt Rgk szeeptnireau on daaronder door oen Ign algescboidon lot vervoer toegelaten fabrikaat De prgs diezer sur rogaten Ib 10 oent per etuk van 12 gram Deze surrogaten zoader vet vervaardigd gn zeer g ed gieschliot voor het relni ga d r handen en kunnen daarom uit ebekoiidt dsenston bewgzen In fabrlekien n erkplaatfeen drukkergeu mogaagnen e d waar ziob op dit oogenMtk de zeep achaarsicbte vaak oms tlg doet gevoelen Petroleum Naar do N R Ct vernewiit hebben de onderhandeltngen met Oostenrijk over den invoer van een groot kwantum petrolemn w Uicbt 5000 ton gjoede kans van slagen De totstandkoming vmi ene over oenkoimst wordt aHechts vertraagd doordat m verband met die mlnisterle wbsolÜDg niet t ea otien kan worden tot de verleening van credieton Verdere vertraging zou te betreuren zijn omdat de peiroleam dan wolhoht niet vóór den winter hier kan zijn de winter weder transptfftmoel Igkheden zal medebrengen on juist b v de landboRiwers ten zeerste giebaat souden zgn bg do aankomst van zulk een kwan tum petroleum vóór den winter De doorvoer door Dultsoblaind Is verzekerd Distributie van vleeach Wn moMt aan de N R Ct dathot wed 15 October zal worden voordal mei de distribotJe van mild en paatrdenvleeach eeo begin wordt gemaakl AAnUppeieiitWTcér Het Kamiorlid do heer Marobant heaftaan den minister vaii Landbouw de volgende sohriflülijko vruog gesteld ftiardappojen mogelijk van zou het leu oiidanka voeriuiddolen rollen en sol Van verHctilHende ljdon verluidt dat de wijze van iK idiging dor opkooperft vain prikkel geen om zooveel ippolon o verzeodeo daar i vdiR zgn dat de aardappo il atgemeen gebrek aan ver le en der door bet Icmd beiocipe n jeu dat de re i golmatige disvibUtle ia volrsioordi Kaji dit julM zijn Zoo niet watisibai io oorzaak vHn fo stoornis P I Hierop hcdft do minlBter bet volgttd antwoord ingj zondeii JW bezoldiging dSr opkooQfö gcePt ohn die opkoopwa om aftrdoypolen zooveel i aod i IntegendeeL habbenl bij dat lïe ftajddppeïfffl he ï Voor pl en zoo tjOlitl bij de Rioats vaii pro D hun bozol lgiiiig bedraagti logram voor welk bedr g zg 1 de a ard ptólen te tevoren vaii besttpimlna InÖiectnt w is derhiijfV e begrepaa d ver Wen inkoo or pluff de uraoht ï vraioht 1 van de vraoht n a w hoe mh boe igröotöT de verdienste van de stoornis In die onregd lutii gedlirende de jroiktste ook een geheel aind e to vivel deze dat no niet voldo de aaJnlap polen gerooitf Wfilrden om aan alle aan Vragen om oonsiluiptleaardafppelen te vol dien De z g vro offrgpe JWWda pelen zijn qipgoriPpd wg I ven th Mifi In het over gan tjdperk tnsechen dct Vïoegrijpe onde wiiïCeraa ppolen Ook ië normale tijden z j n dus do aanVoeten van aardappelen dam gering docjh iiilks woidt dan mWer govoWld omdiii men thana jvoel meer dlan in normale tiadetl don aardwppnl als voed dtngsmiddo l Ia aangewezen iT Do wintjffaardappelon jtt over hot al gemeen nog met fljgeatorvfen dorhailve meo ren lieels nog nuet rgp voor roolingu En kola öoirton met namei de vervrodgde Ergonhclmors en de Inaustrlcs molCen h er op oen 1 ZMidering maar vele Verbou woTfi dezer soorten maken geen htoetmet do rooinng doch laten andere Werkzaamhe deii ala het binnenhalen Van den gFrAOn oogst vopirgion Do aaardappelen zitten dua nog i den grond en worden sleclits IsingizEiam gerooid te langtE Ant oni In do boliopJten wolko dagelijks pi m 400 wagon Uidan gen bedraagt te voorzien Intus 8Chen wordt doze schaorsohte aan gerooMe aardaippelen met den dog minder dc zdat het roöon toch allengs voortgaing heeJten bovendien door ondergeteokendo wordt be vorderd door voorlooplg door tuaaohen k mst van do tegcenngöcommisBariason In zako do Rijkegraanverzamellng een pre me van 1 cent per kilogram te betalen aian dio verbouwers welke hun afgeator von aardappelen thans rooien en afleveren aan de noastbijgelogen laadplaats lepoor wogslation of laadplaats Vcrwochti mag dii3 ook worden dat binnen enKcle dagen dt aiardfl peldiatributle weer gorogeld kan plaatfl vindon De taba handel en het BUkflbureau lu oen dezer dagen te Auwlerdam gehou den aJlgemeeue vergadering van de Vert onigilQg voor den labakshandel in aan si iidng apn de re eds door de velo belaaig iiebbuiideit gevoerde actio is een mot e aaiiyo ibmea met ovorgroote moördortieiU van atomiien terwgl tevene besloteia Jp een telegram a n den minister van landbouw ng verhuld en handel te zenden wtianD voor üo in de molle bedoelde oow muieae een audiouue aaiigevraaigd wordt met liot verzoeit de maatregelen van het rijksbureau Hot zoolang op te aohorten in do motie wordt geprotosteerd tegen do onredelgke lasten die don handel wor den opgelegd en nader overleg tusMïhen het Kgicshureau èn den belanghdibeDdeu geivraaigid teneinde tot minder drukkemje niaatrogelen te kunnen geraken Uitvoer van gecondenseerde melk en vee lu antwoord op ean sohrUtjl jke vraag van den heer Marctiont naar do gronde waarop uitvoer van gecondenseerde u elk oil do voorgenomon veeuiivoer ijn te v r dedyon by den stggeoden v oodscSnood he ft do minister vau Lanllouw ra dege dtekl dat geon gecondonseorie melk neoh vee wordt uitgevoerd en op dit oogoubiik ook mot het voornomen bestaat gecondengeerdo molk of vee to exporlogren Wel viiidt op dit oogonbJik uitvoer plaaw van gocondciiscerdo tapteme k die In hot afge loopen najaar en dit voorjaar is vervaar digd güwopdon on ten Iselo godiond liee t als voedsel reserve in den a loopen win tor doch toen niet Is v rbruik geworden aangezien bg een zeer g oot deel vau het publiek weinig voorlJefde bestaat voorvtr duurzaam Ie melk en veraohe molk In tiiai al to sohaairwhe hoovoe liell vprkregni kan worden Dl houdbaarheid der partij is riet zoo dap g dat ZIJ in den komeid n wi Isr p nip iw voor reserve can dimen Alsdan zal beschikt kunnen word i over iroa 40 000 000 equivalente litirs gcondenseer do tapteinolk dto ten deelo in dit voorjaar doon liooJUzakelgk gödkirende doMn zomer lilt overloUige ta teraolk zgn vorvaatdigd Daarnovona ifl en wordt eeo reserve go vormd van melkipoeder oa taptemclkpoeder De in de uit te vouron gecondt nseerde taptemelk verwerkte su t Is alkouirtlg van den zeer overvloedigen si UtfrOogst 1J16 waarvan in het voorja ir 1917 op gpond van met belde groepen van oorlog vwerendfi Mogendheden gesloten oontraotoo een dPoï voor export ia vrijgefciefvon tegen d lulnebakelljig vui den Teehantiel doior du Rogeeriiug Do bijeenkomst werd bijgewoond door een vgftigtal dames J e voTuadering word gilild door den hoer P Tounieson Jr als aecretarts vvi den Ned Bond von VeeHaodelareD die de btfiOAlilQg van deze aamenkomst uiteenzette Hierna wonledii de l esprekmgen geopend Di t tqiten ward tot opricht Ag van een vrouMuioondté waarvan oen ontwerp ra gltiuont Word behandeld De v i d lng vorcenlgde ziob naieenlgeiHsprokiixgen raot een voorstel van mevr aoi9 1 init om oen momorfp Mmen a rtelion van Uo boataiande gulevcMon dece aanden Minister te overhai gi en tn depere te publicet rwi VoortrtjLiZou men zich den mena verzoke ron van personen uit parlementaire krin g n de SftVOT NeHHt Pen slotte werd een boetiiur samenga stel f bestaamdn uit de damos mevtojiw Go idsmlt te Rottpiviam movr v an Hes te Amalerdaan niovr Hylkema te Huisum mevr do Vrie=i te Rott i mevr Blok te Watergraafaincer movïl Boelo te Efcl4 hoven mevr Hartog te Amsterdam mevr Teeuwen to Utreoht Van een gehavend varken 0 STTjUMMIBUWB pa zoiii draj zou wlW volgeü 1 koo had £ en Dordtenaaf was naar geworden Tian een b frauduleoxe alachtinig geaneuveld zw üitje 2onder ongeluliloen wm het Terroer gesohied eji de diUhmd lag gealacht en wel by den m tlhw Slechts éém beBwaar reette ibet geSièele varken leen te veporfwren Dw knj ftm de beuM van onzen vnend te e $ op Hy probeerde dua een deel te verkioo ren üii ging het pad op om koo pera te iaoe cen voor het halve vw ten Zorgvuldig wflind dit ingebaliierd en de tocht bögön t Viel met in©4 = scheep wartti en het vrachtje woég nog al Gelukkig oïltmoette de koopman e4 zijner kennissen Ze knipo don etkam er Ymi zoo dr bpt dook was gMichjt blvJkbaiu i yi6ntonde ée twee kand De keiuufl irou zlJn vnfind wel rbcihtia ai zou w l Bdrgeii datlhet vleeoèli j gipLaatBt wörd het ma ir Tijwr z jnlgezin houdem i ger trok blJ V bj Reeds den vyljgenid dag ging hu per opzoekea of tllnog ai g Da vnend ttlrooBdde dat hy het üwyn tje toch eigenli ik Met kon gebmikieai hlj wou het maifr hevur teruggeven Was toch met erg z n Ineud kan het ge nakkeli k kwQit t BeesijeSverd teruggegev maar o adhnk het $ ad het beato deel vai tjjn corpus verloren een uutgcholde apek kiomit restte maar ham lever meren karboniides allfis waa weg Wat waa dat varkentje afff allenl De teleurgestelde begint te nwWperen maar zijn vnend duwt hem de djur mt met het w wiUende Ala je met gww xasaM dat ie ophoep t haal ik de poUl e ear bij En de man hoepelde op zondÉr gelü met zijn deerlik ge harend vazinD j Roei en Zeilverecniging Gouda Do Root en Zdlvereeoiglng ouda houdt op Zondag 15 Sopt a s onderUn go roei ea zetiwedet ttion op den Raeu wijkischen plas iHet pro0r unma der te varen niunmers beetaat uit 1 Wherry e met 2 rokers bemand door een dame bestuurd g Ringsteken voor Wherry stuurdaiio Handycap zeilwedstrijd baanlengte ca 3000 M RingiBteken voor sdlvaertulgien OUDEWATEE UJkea van Engelsehe matrozen aangespoeld Langs do knfit van Nooiil Holland spoe Ion do liatste dagen oen aantal Ijken van Fui lflcbe matrozen aan 7oo Ja te Eg raoflid een iijk te Katwgk con lijk te Zaautvoort tweo lijken on c Coslricam een lijk aangespoeld Hot laiusto ia wegens vorron ötaM van ontbinding terstonrl ter aarde besteld Do andere ui en met ni£litdiro oer bogTaven wordon reffpectievelijk ffoenmlflg te 11 SO Dinsdag te 1130 en Dinsdaiï te 4 uur Door de Rykepolitie zgn twee beruchte sbioopa uit deze gemeente gearresteerd Zg warden verdacht van mbraaJc by den RykB Ontvanger te Montfoort waar s j in hun poging geatoord wenien alsmede van diefstal van dne kazen van een veehouder Bovendien ls gebleken dat een vran de twee de gaameter m zijn woning heeft gelicht Woensilagnuddag werden zjj geboeid naar Montfoort oveigebracfat pouim SO jarlg bestaan 0 maobtnefahrlok van g broederfl Stork on Co herdenkt heden hnnr S Harlg be stoAn Op ulken wïciuiag dea voormiddagA tus BClien 10 en 12 uoir lijn aan bet bureau I van politie alluor inlichtingen te beko tnen omtrent de navojj jende aJidaar giedeponeerde gevonden voorwerpen Dure zalm Fon v ifwoher Iweft te Lcxmond luSachwi do knl bon oen zalm mi t de hamden ge vangen Uio hg te Amm rntol verkocht voor f 82 b sleutels 1 kofiar giewieht X trouw rDng 1 broóbe 1 redloule 1 rijwiel Voorts zijn te beviragen 1 daaneebandfïchoeai bij H de Oruijla Uoelekade 52 1 porttonomiaie bij J Reu rings Gouwe 71 1 poMemonneie bij L A P Lofeber ffilheJmuiAs aat 12 1 1 portemonnaie bij S Stalenburg Fluwee lonalngel 21 1 kindararmband biJ Wed btalenberg N Haven 166 1 roaenkiana bg O RietveM Vrouwenst eg 26 1 kin iliorkous bij A tAallaar Groeneudaal ftl 1 yilverbon bij de Goederen L rieodewcg 21 1 zilverboa bij P Verkerk Bookenbei lraat 102 1 beitel ea een ietssohoen bij V Radtfnaker Ueer ietraat 101 1 grljZti kat bg A Zaal UarktS2 1 chcmiaotte bij W Zandijk Lombacdstoeg 16 1 paar Joogeneklompea blJ C de Koster LoEMruskade 28 1 koper gewicht bg G V Barlingen N Harven 221 1 gou den dameeming bij J Hogendoont L Ciendewt 77 1 brief met coupons bij J V d HondèJ Waleatoeg 38 1 radicu ie bij C C Kromi Markt 2 1 parapluiie bij L v Beektim Ooethaven 6 1 portemoimafe bij M Grotmendaal Zeug straat 74 1 gouden ring bij A Stout Bockonbergistraat 126t 1 portemonnaie bij W Huleroan Moordrecbtscdie Verlaat 9 rilverbOD bij J L Vern ij Ooethavcn 36 1 sleutel bij Ot Scbuttelaar Markt 24 1 kluwOTi touw bij J V d VHatPrfaiB HawMkstraat 100 1 ring metaleu tela bij A Schouten Se Kade 42 1 p ank bij J Tniloo N Havteo 121 1 zwart poHood bij F Stroeve Mankt 17 broodkaarten bij L Louwe Raam 180 1 broche btj 1 IC Kwlnkelenbeif MooT NIBUWSRKBaUC a d U8XL 4 Sept Oo per ttove TulnbouwveUing Nleuvei eik a d Uael en Omstreken Eng komkomme ƒ 6 80 7 80 Eng komkommer Je aoort ƒ 5 40 ƒ 6 60 kleine halve komkommeni ƒ 4 00 ƒ4 70 stak korokommem f l f 8 yn xiMiM ƒ 11 BO 12 apitakool ƒ 6 prinaeNaeboonau ƒ 2210 ƒ 2S prlnseaaetwonen abok ƒ 24 20 2870 dito itam 2160 ƒ 24 per 100 JLG peen 7 90 ƒ 10 60 per 100 boa peen ƒ 5 80 11 60 Rheimoche poiifc 16 S6 pmdDboonen 5 60 26 aa thooMo f 11 26 tomaten 22 2e aoort dito fil akvoye kool ƒ 6 70 1080 roede kool fi1 t fU vitte kool 4 20 6 per 100 KU ONZE ORAAOLOOZE DIENST De groote alaf In het Weetea Doitach Mlddag Lefarbericht IILULIJN ü bepkiubor Uf lettel Wad tclgk oorlogflt f nei 1 Legergruepvn kroOD prliiH Hupprctht ei Bothn TuaaOien Iperen en La Bassee drong de vijaud te gen onze nUniwe lUiie op De in hetvoiMr lorrt in Ktitainde aldoelingeu weken daar volgiwi lu i geguven l evel terug Bg WljtHühaete wofdeo plaatsoigke aauvatlen dea vijanda afgewoiMi luHa hen ile Hoarpe on du Soroine deel de vgaud verkeoiibi gen egun oiae mouwo linie lu nterle guvLclitiun lioddiu plaata met onze dektüng it II lÉogeii Aoii du flomme artUerleaoiM 1 löHOhon Hüniiae en ÜIho liebbea wU de op 2b Augustus la de omgeving vanitoge Iwgonnon ewoglngen doorgevoerd en ouh lu don vtforlaatBten naol iwuder atrgd vun don vgand loagomaakt Dl afdeolingen dlo belatti waren met het qpl oud n van den In het Ailettedal werden voorwaartsclle bowofBkiigen van den vg and afgowi aan Evoiioena inialukten sterke vijandeUJkeaan vallen diobt ten Zuiden der A11c4to Üj lernyÖoriiy Llaniety en Buc4e Loog D yn krwachimoLatOT boboele vaii de Je iHrtterg vokiaxtitleTle regmieul J baart hier bij e lootate geveohton acht pauleer wagens vernield Ia eferigir op Dultscuen kroonpriilfl Ooaiiigk van hoisaona namen wg de verdedl ging van de Voade terug De bewtglngen wirden volgeoB itet plan eu zotuler door den vijand gestoord lo woaitn uitgevuml Hj Mbotcn gieiertn 32 vijandeigke vlieg luigon naar l nedoii OQst rï kaeh Ugerberlcht H1 ËNEN 6 Bepleml Gifideiï ItaaiiMOh ourkigHtoonuul In het Oomo ge biod n Ooi iijk van de Monte 1 erUoa kiddon ondtrntmngin van onze atuxm troepen tjt het booogde doel in de oven Gomeontcn on aan de Pmat werden vijSi deigke vorkeiuilngepOijj ingen vergd lld In Allj aiiiti ifl dt luestaiid oibVeranderd ÜBttÉlttflra iiiT v lAAWCB BBBUaiTBN L L Schuier tot PiuPHin t Ic Apeldoont i op 71 Jarigea loi d 0T rieden de hoegr L C ijcblIkH tot 1 ir 8Uin iMilllMptodUuiil bij de N il Oe iQeento te AuMterdua AffabnUMl Vamtaaft In du iniieilal rieli van lobr üoe aan de Heefe Woerd te Lelden ge doeHeliJlt alfebrand De aanweai i lux veeiiitfd regeerlng iueel i teef geapaanl Groote Hciiad word geledmi door het veaiipB van de maofaioea voor bloembe rotding Daodalaf Voor d vliirdb Kaïiier der Keolitljaolt te AiiiBterd in atood hedaa tereobt da jarige W H belilaagd oji 16 Ltooember van lie vorige Jaar Teimtje de Uaao ran licl II ven te lieliben berooid Bekl bekeade De eiaoli la vier Jaren gevwifenlflatral De ontploffiai in Odauia IOCKHOU 3 Oeplnnber Valgena bier ontvangen berlobten lijn bij de onl piofflllg in Odeaw 50 personen gedood en meer dui 100 gnrond Oi iaveer 1000 gecinmen zijn dalcloo Telegnflsdi Weerbericht Iloogme tand Vbl 6 to Groningen LiagMe stand 746 0 te Uaparanda BÜBOBBLUKE STAND GOUDA Sa t JchaWM a V M GEBOREN Botii n A P Hardgwr GETROUWD 3 Sapt J U t d Wolf an P E Daralonn Sapt A Dykatm aa J Jl Kaatan A Snuraotrang en G Hniaman D Rojtanbqix n T Oom W MeJlof o P R T Vliat E LacamreU en N da Jong OVERLEDEN 2 8q t Catharina J K t na 6 waken ADVBVrSNTItN STOLWIJK AdvertentiCn m abonntmcateii op dit blad worden uuigcnomen doon L VERDOORN SMw