Goudsche Courant, zaterdag 7 september 1918

B STEMFELD DANSLEERAAR LM M hat tM Dinundarwgnn eameiicliip Oud lHrilng in AKBÉLE iroOW INSTITUUT voor Klissiek i niDilirii Dinsomlirwiji Rytlmische fiyinnastjek Aanvang der lessen medio October INSCHRIJVING dagelijks van 2 5 en van 7 9 uur 3078 25 BER KENWO UDE AdvertentiSn en abonnementen OU dit blad worden aangenomen vbor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berlcenwouda voor Berkenwoude Achterhoek door I NOOMEN Beierse STOIWIIK 8 Stpt 7 uur Nieuwe Schouwburg Ned Operotte Qezelschap 10 Sept n m 8 uur Verg van öe Kaïner van Arbeid voor de Bouwbsdrljveia In ArÜ Legi 16 Sept 2 uur Gïebouw Bouw en Wonlngtoezleht OnderstaD ooiuinlMlo Ar meoBorg 18 Sept St Janskerk Concert MevrNoordewier en Mevr de Haanfirieefd T no k n wtf geraffeld ttfdlfmededeelliiff te moven AktrenceB tu nrffaderisfen eoDCerteo T nni el iMd feni Hn d ee dan la Mat afftnda ti meldtfb Aao dt Rc l cti vui de GoudKho Coursol kaa pta ut worden een Jongedame dic uit het FrtDMh DuiMch ca Bnialich vlot vertalen kui o bekend ie mei lypewriteo Schnftel ke aanb din n met irolledige iiilldiitinc n aan d Directie Markt 81 Gouda WKCraiBLOOPKN een Jachthond eel Tcn Itleur met witte blee op deo neuat ni te be or e of bericht bij JAC SPRUIJT BOSKOOP 31CM 10 Telephoonnet Gouda Aangasleten Ttl No 581 EERSTE WONING BUREAU WeMluTeD IS Jnrijikschs MgeimiM ViroaderiRg van AANDEELHOUDERS VAN DB N V Goudsche Courant tf ZATERDAa 2t SEPT t91l dii ns mliMi i U 3 uur In Hstol DE ZALM to eOUDA D punten van bflhandellng ll tf n voor undaclfaoudari r ontfe ten kaatorn dor Vennooiacbap j DE COMMISSARISSEN 3063 21 Gouda 6 Sept 19IS UIT DE HAND TE KOOP EEN PERCEEL BEST Wei ea Nooiland BTOOt 8 04 36 Haetaran te VLIST nabq Haastrecht Zeer geschikt voor TUINLAND KOEMAN la 3102 17 T b Tra cn biJ Haaatnolil Nieuwe Scho ywburg lEIEBUIDICB OrEBElTE GEZEISHHIP MmHt L ITUAL M EUa BEECKMAN De Lieve L operette d 2 bedrijyeo naar het Fr o ch Verkeerd Aangesloten Schotache Operette in één bedrijf Woerden eomuaiekvanEUGÉNEBEBCKMAN Frljseii der plaataan i Stallei eo Lo f 1 70 Leden f 1 BO Btloon Ie edeelte f 1 SO Leden f 1 38 Idem 2fl gedeelte f 1 Leden f 0 78 Galerij I 0 60 Plaaubeipreklnl op den da der ▼ ooratellintf ▼ aa 10 12 en 2 4 uur Oe Leidecfae Courant ichreef over de voor telltnl van 1 September te Lelden Er wordt prachtig en met animo eapeeldZelden hoorden wij aulke mooie itemmea In iéa woord de voarttelliag we af eo I publiekemuaeerde zich kottelijk De lacfa eo het ipplauiwaren niet uit de eaal 3065 40 Daurwaarxier J J P DEN BOER te GOUDA Fluw el nfiintfel No 30 TeJef 252 is ToornftmoM op VRIJDAG 20 SEP TEMBER I9lfi vm 9 uur m de Societ t ONS GENOEGEN aan de Boelekad te Gouda publiek mn om oontani fl lcl v rkoop ni DiveMfl meubilaire goederen waaronder EEK PiUll KOfENHOIITEII IHEDmEMEIIT bestaande uit Bonheur du jour Spiesel Tmtél 9 Stoelen i mahonie 2 p Ledikant verder diverse Kaaten Tafela Stoekn Bed degoed Ledikanten enz enz alaméde een Axnunater Kleed zoo goed als nieuw irnxxt 10 50 M bu 5 20 H Kijkdag Donderdag 19 September van 12 1 2 4 uur Goederen kunnen word i bugebra t waarvoor zich te wenden tot den makelaar I VAN DANTZIG Wydatraat te Gouda 3075 29 ANTON COOPS Droglat Wydatraat 29 2939 10 FopmaminHablelten Emserpaartilies WiJberHableHan Abonneert U op dit Blad Opnliitni Ynkooiiiiig tm QOUDAt op DONDERDlAGBN 19 en 26 SEPTEMBER 1918 des Toormiddags 11 nren nien we töd In fcet Koffiehuis HARMONIE aan de Markit ten overstaan van den te Haaatredht gevesteden Notans J KOWMAN van No 1 Een onianga nieuw gebouwd WOONHIMS genaamd VELDZICHT i 62 verdere heUstmïtnag ena aan den Boerendem in Veltobroek te EBEÜWUK gpoot 11 aren 46 cenlaaren No 2 Een perceel OSOND m den GraTe3coop lchen polder te KEBUWUK groot 20 90 aren Iht perceel ie in erfpacht uitgegeven aan Specialiteit in 8 en J Kfleter te ReeuviiV tagen een jaarlU iBGlie eani n van ƒ 26 No 3 Eenige perceelen RIETLAND RÜIGTLAND en WATER liggende op Lang Gravekoop te REEUWIJK groot 9 66 76 hectaren Waterrente per jaar ƒ 68 31 3103 17 volgant laatsta Neuvaauti s Aanbavsland H P VAN WIINGAAIIDEN Coiffaur Kleiwag 77 TELEFOON 463 No 4 Eer perceel VEENPLAS met de daann gelegen Riet Rulgt en Teelakkere op het blok Nieuwenibrod te REEUWIJK groot 1 9264 HA Waterrente per Jaar ƒ 20 47 Breeder bu biljetten Nadere inlichtingen geeft Notawfl Koeman voomoenuL CARBID voopradlg Voetballen Sangüinose bij Anieniie m Neuristbeiiie Pplma Rijwiellantaapns Jasbeschermeps Meer dan vi fti £ laten zijn vele arme lijdars aan bloedarmoede ea zenuivzwakie jeplaajfd met jzerprepsralen piiten en dranken die even erg waren ali de kwaal Zij verloren hun eetlust kregen ernaiige pijnen □ de maag hadden Ëardnekkige veratoppingen Honderden en duizenden ondervonden deze werking van het nj ne rale Haal Prol BUNGE zegl hei ijzer moei in plantaardii verbindin £ genomen worden Prof NOTHNAGEL Weenen het taal IB ona van geen nut lenz j loe e diend in organiache verbinding door de plaat SANGUINOSK ii suiver plantaardig Wordt door de zwakate gestellen goed verdragen biedt de ijzerdeclea n zóó licht verteerbaren vorm dat ze gemakkc Iijk in het bloed worden opgenomen Armblocdigen die het minerale alflal niet konden verdragen leefden op door de Ssnguinoae Sangulnose kost 12 6 fl f n 12 fl f 21 WACHT U VOOR NAMAAK Bij alia voorname Apotheken en drogisten 3071 50 VAN DAM GoDe RiemertUaat 2c 4 Den Heag Te Gouda bij Anton Coop Wijdatraat 29 Schoonhoven N A v Zeaaeo Spaflappen Rijwielstoeltjes 3ia Aanbevelend io RMWIKLMAOAZUN J Hulleman L Tl ndawaa Tel 350 = FIRMA = J C SIBBES Hoogstraat 7 Gouda 2941 Telefoon 423 30 JAEGER Onder Goederen Adverteert in dit Blad AGENTEN ZAAIGRANEN Worden gevraagd ACTIEVÏ PERSONEN voor den verkoop van ZAAIGRANENlegen leer loonende provide Bnven tr no 3099 13 VENDUHUIS a d Meent t e ROTTERDAM BELANGRIJKE VEILING van IJzer en Koperwaren Gereedschappen Machinerieën enz Dinwiag 17 Woenadag 18 en zoo noodog Donderdag 19 September 1918 telkens dee morg O i wordt ten overstaan van den Deurwaarder B KBUIJNE publiek veldtocht wegen liquidatie na gpoota partll Ma i n Koparwapan w b Sloot en Hangwerk Kachel en Fomuisornament Fomuisplaten Fornuis en Kachelpotten Montuur voor Venlosche Kachels KoperenBouwmaterialen div Gereedschappen Bronzen Stoomafsluiters Kranen 1000 Vatkranen Klmknagels Koperdraad Wit Metaal Babbits Sneldraaistel Bankschroeven Pompen Boren parto Carbotundium Sliipateenen div Electro Motoren Drijfriemen Verticale Stoommachine 10 12 P K Houtsteek en Boormachine Gehaktmachme met ElectroMotor complete Benzmegasinstallatie zware Dryfwerken eenige nieuwe Wagenbakken en meer aanverwante artikelen een en ander bu NOTITIE breeder omschreven welke te zuner tyd op aanvrage verkrugbaar is tenkantore van gemelden Deurwaarder Ie Lombardatraat 4b TeletooiT Interc 3279 3097 80 Ktlkdageni Zaterdx 14 en Maandag 16 Sq tcuiber a van 10 4 uur NATIONALE BANKVEEEEÉING KAPITAAL an RESERYEH f 7 200 P00 Kantoop QOUQ 2647 60 CREPIETEN COUPONS DEPOSITO S EFFECTEN De aandaoht wo landeohe OreJlethplewiii waardoor In ruim 80 plaataeo in Mederland galden franoo kunnen worden opgenomen Distributiebedrijf STOLWIJK Uitreiking Aardappelbons MaandaB 9 Septembep a a van 9 12 uup v m en van 1 4 uup n m tan hulza van dan Haar J C KROON Tantwag aldaar 310130 Voop het a s Herfst en Wlntepselaeoen maken wQ U byzonder attent op ome afdeeling Japon en Mantelstoffen Chavlota Lakana Bukakina Sapsa a n Zl dan Stoffen anac anz M en ü TOEIMAN Rettapdam Hoogstpaat 2S4 naby het Viaduct Telef 8920 sGRAVENHAGE AMSTERDAM 3076 50 Eostelooze Opleiding tot Korporaal b d Vestiag Artillerie g Jongelieden van 15 19 jaar kunnen bg de InetrucUe Compagnie te Naarden in dienst treden Datum van opkomst wordt door den Commandant nader vastgesteld Aldaar geschiedt de opleidjng tot Korporaal by een der Korpsen Vesting Artillerie Do opleiding te Naarden opent den weg tot den Onderofficiei rang Nadere inlichtingen worden op franco aanvraag verstrekt door den OOMMANDANT DER INSTRUCTIE COMPAGNIE te NAARDEN 1819 20 Bioscoop GOUDAVOORUIT GROOT PRACHT PROGRAMHA VOOR DEZE WEEK MET het Hoofdnummttr d groote ppaohtfilm dar Nordjak Film Co De Biecht eener Vrouw Groot epannend IcTenabeeld in en yoorapel en vijf afdcelingea De Hoofdrollen worden vervuld dOor de bekend Nooriche arttaten PETER NIELSEN GUDRUN HAULBERG en Mej MARIE DENESSEN Een film tan buitengewoon dramatiiche kracht Een lcveoa eacfaieden i door prachtvol ipel weergegeven Verder een affluiant bIJ program ma o a Twee oude zondaars Een kijkje in een Aardewerkfabriek enz 0 EEN WERKELIJK PRACHTPROGRAMMA g LET WEL I De vooratellfligen beifinnen dea aronda ten T i nuf ulfecoaderdZeterdatfa en ZoDda a 3105 50 Evenals de Egge de aarde los maakt besit de ABDIJSIROOP de eigenschappen siy ii los te maken welke u op de borst vastzit AGENDA Lijdl H n Hoest VerkoudheidBronchltes KinkhoestInfluenza Asthma G brnikt dm d Abdijsiroop Heerlijk vervachtend itijmoploiaend hoeatatiUend zuiverend en enexcnd Priji par flacon van pi m 230 gram f 1 25 ven pi m 550 gram f 2 25 van plm 1000 gr f3 75 Alom verkrijgbaar I EiBcht rondas baad met onxe htndteekfoiog 3o67 45 ESeotrifche Wldkerij A BRINKltAN A ZOON OOUDA U I AKKER ROTTEROAM r GOIKCHE eiOMIIT ZATERDAG 7 SEPT 1918 Tweede Blad LAND EN TUINBOUW He t Do rne8tvaa4t heet vwioudB de goudmtj ven den boer en meer nog rian todeTs irordt de In den atoi gaproduCeWdo mest than op prija gesteld Het mest elcorl wordt hoe laager hoe nlj pendar on de boer jlïrijpt d Èu ni alles san vF hem natiT hij nieoat maar eenigazina a la mest atol km dl enea Zoo ook Zee ol Mosee liriinest Oi dee mest dewijl hlJ snel ontleedt ook voor wmter rjanen een voldoend flut tig etloai kan he ben la twijlelaohtig het oorU ell hiamv va hen die rtod proe ven bebbeoi gooomen Is oq lljic t tfiei ovactgwii wordt Zeemest V0 S e m der e uit koodzure kajk beataande en voor e Ui hoofdtaak eon atikatofineat zijnde plios phorzuiir en kali zlttcffi er zoo goed al nifrt hl vBin varachlllende zijd kmch ti aanbevolen Vele landbouwers ea tal vtui vereenilgii ein vatten dan ook het voor nomen op om van Zeemejt gefimilk te mMcea ol Itlians sr een proef mee t nomen Madr zie daar verme dea de daigibladen het beiri ht dat de Maauifl Mppij der 8 heeh verboden Zeemeai aila waigotüodliig aian te nemen Het heet dit dit U om den atank waarover de Q ronlitgeT3 ztch zouden hebben beklfKigd Een togenapraak van dit berioht hebb i we nle gelezon t Is t hoipe dat het onjuist tfi ai iniKen het nerWi ijk zoO 1 op d t ba Ifldt worde terufg gekomen Er moet ge meflit worden xail de productie nl t te zeer lijden Alles moet worden benut om de onvoldoende b meErf ng lOoved mofiwHjk aflu te vullen Hd ia ook Toot den bo r niet pleizierlg om in dien stLokePden mest te wericen Utuat moeten la ook wat Men zil du9 in t belang der vollii n1oediDC wa voor 1 el moeten nemen d t men In norniiRjien tijU nielt eou doen t Geidt hier niet alechts een boeren maar e n a ge meen belang Werd het verjvoer van ee ineaC verbodon dan zou m ook wel vsrder kunnen gaan en het verbod titslrelcken tot compoat oi andore kwalijk riowndé me t offen In t ZeeuwsQti Laad bouwblad klaoflt ienund Ons vee gfiti V09 ona karen warvit opgevorderd en du HK Ten we ook geen Zeomeat meer koopei om de stelen vee en koren ta leveren Is breuns I En moeten we dat alles mawr gUedömoedfl vopiragen P Zoo vraaigt da mam ffij meoien dat de Besturen der LindViouw Maadsohapjpijen hier voor het ba Iwff huiuifr ledön moeten opkomen Help gem verzoek bij de Directie daui moe biJ deii Minister van Laaidbouw worJeo aiane ilopt Maar mij dunkt jióóver zal het wel met behoeven te komen Want diu delijk zal bet voor Mor zijn Gaeo meM geeu voedsel I De beboette en mest mag ona niet ver leilwi tot gebruik vam meststoffen welker waard twij felschtlg fu waarvSn we a el WKjsn oi we er roaullaAt van Ibeteekenlfi van mogen verwacht Daa iom plaa sen wo hier iJe waarscfiawlng van prof J vaiL B en te ffag ninffen betreffende den zg phoaphormurmest welke men In dt omstreken van Ootmirsum 0 verkrijg door koien die daar wordco gegraven tot kunstmest te vermaloa Proi Van Bpr ren kwam bij zijn onderzoek naar de me I waarJe tol geen gunstig reeulteat De ateen n bevatten tot 15 pOt oeforzuuT maar het is nH beken welk deeJ er van dooir de pliuteB opgenomen kan worden Evenmin Is uit proeven gcblelten op welke gronden en tn welke hoeveti beid daze rosQh leten aaogewend kunnen wofldan Prof vian Baien waarecbuwt vt voor dal men er op bedacht zij dot waomeer tegen bet nagaar deze nieuwe meststoflen onder een mooien naam in doh hand 4 woordt ga braoht van het belang en van het gehniUi ervan nueta bekend ia Do Rij kslamlbouwleerAar voor Dren o do heer Elema vestigt de aftndaöht op waterptKntcin welk a e mestsitof dieaist kun neti doMi do n breede Blooton lamga de spooi4 aan en elders In het water groeien do scheeren wateraloö a lall kel Stratiote saMdea Deze waterplawt Is door FEUILLETON De IJzeren Ring Naar het Duitoch van OLQA WOHLBBUCK Oaautoruseerde vertaling door I F IVESSELINK v R0S8UM 1 In het huls van de weduwe vao den staaiaraad Detfert rook het naar warm haar en verbrand papier Dora en Ulrika glipten in witte kapmaatels en met paplllotten i a t haM uit haar gemeenschap pehjke kamer nu eens haar mama dlo nog gauw een kanten plooiseü In baar violet zijden apon naaide dan weer over de tamelijk breiade gang naar da donkere eelkianner waar een diens necut en het dienstmeiaje bezLa waren aan da uWrek tafel Al het fan eziWer was te voorfichtjn gebaand van den beker die de groot moeder b J haar doop had ootvangi tot de mooie jardiniere ffie de ouder met hun ellveren bruiloft hadden gekregen en die nu van sterk geurende mimoaa oorzlen bet nddden der ta et innam De zustere lefflen de naamkaarÜcH Haar gelaat drukte eer kommer d a bUjil irJh i uit en ala het dansende licht dr gas vlam over de trekken der oudste Ulr ka gleed dan nag men dftt een diepe en Murtelijke rim tel zlob boven den neus had gegkveU Ik gelood dat na apoedlir alks In orde la e e jj Zi tt taJE me gevaoorde stem een beetje kiagenl la Isaaod die door oltte tu haiar Makacol en kaligohalte bijzoodor geschikt ter bemeating van haikvruohttni ali Asriappelen en voederbieten Wanneer men ruim coop eel geeh ailsof met atatmeat g medt weid heelt men op oud land ecae vTlJ vokloende bemeating D bemeülngewawrde van fiOOQO KQ xal ongeveer ge taxeeiVi kunnen worden op 3 baal Ohili 12 buU kalizout en 2 baal supM Het Is de moeite wawd bij htl steeds nijpender wordende mestgebrek meer aan doicht te schenken aan het venEameleo der scheren uit slooten en ptossen hetgioun In t bijzonder tgeldt voor hen die loutke op eigen terrein kunnen doen Men vorlede den heer Elemai dat het opviesohen niet in d n zamcT of herfat mOct gebeurefl wij dan de plas het votfende jaar en Uo r ledl zou blijven Deze praojsche waar neimiig schij lU guiat de in het yrtkxr zwevende plant toch vormt tegan het najaar ean knolvormig teng E4sluk h Awelk na alUervlng der bUdetren op den bodem zinkt en bet volgende voorjaar woW u groeit Wordt slechts tn den winter en t vTOQga voorjaajT verzameld dan zuMon n et aUean beJoe de atepgelledon voor verreweg net grootste eel in het water CbteJtcdljven doch oveod en de z tien w Ucb de plant in don vorlgen herfsttijd heat gehad te vormen Waar men dus trachten moet 9l wat meet kam heeten zor vukllg te vorzjunelen daar wak men er vdjr geen oogAvorltcs a acbade te veroorzaken door verkeerd ol ondoelmitlgi gebruik van meststoffen UU onderscheddene doelen van het land kwamen kl ich en oVer slechten stand der gewassen tengevolge van de aanwending Van kj 1 zout DU g vl gchade bij aardappelen boekweit erwten en zelfs op gratjland Dat goedje gebruik Ue niet m er zeden 90ininiig in Üie het voor do eerste mtul liadtlflp uJtgoïLroojd Maar tot die oonclueie mag men Riet komen dit Zou ong ijmj zijn Wie weet waAraan hst kwa d ia loe e ashrijven kan zich be t hiervoor hoe den Do oonxaeik ie gelegen in de groote hoe voelheiil chloor welke hei kaUzout even al het koisiiet bevat Het eene gewa ia hiervoor gevoeliger dan het andere Boek weit aairduppelen erwten en talbak toonon zich zeer gevoe ig klaiver Meten e a miu der Öjk hoort men van ohloorechede nel ieJer jaw evenveel de eene partij WvAi moer chloor dan de andere ep na veel re sfenval zal men er ook minder of heele maal niet van boeren dan na een vrij droog seizoen omdat In het eerste gevej Ie soiiaileJjke stof met het water naarden o 1 lergrond is weggezakt I Dit ia g pn nieuws dajt wij hier vertellen maer tr i ent nu aan herinnerd te worden Kalizout wende man Mia evenals kaJnift vroegitij fg Dïi is er alle gölegepiiflid voor het cliioQT om uit de bouwvoor weg te Kak ken Dit gesdbieilt nadat de kalkdeefttjea ua den gromtt zLch er mee verbonden liéb b i Zoo verhulzen kalk en ohloor samen daar den ondergtend Van de kalk ia dat Junmer Wte dus kaïnlet of kahcoil ge brulkt heeft er om te denken dat een ruimere kalkbemeatlng noodlg is omd t de bouwvoor pntkeilkt wordt Het nalaten van een bemesting met kali£out Is echter niet noodtg zou eoD dwaaeleid zl n waaardoor men zkhzelf beoadealeb zou Het tïjdig aanwenden U eoiterZEtak Men hoeft niet bevreesd te zijn datilsJian de ketlideelen eveneens zuUeQ wegzikken deze wonÜBn vrQwel gebed It de jouwvooT vastgehouden C B VVr DE PIB De tweede nalatenschap van minister Treub In I e Nieuwe Grt v J sohrijf Clvis achter weikan echuUnaani naar men zegt de oud mloiaber van Fiaandgn mr van Gij n zloh verbergt over de tweede nalatenecliap van minister Treub De schrijver oefen een scherpe orltiek uit op de gpdlwoogen oonverele der 6 pCt a leenin het plan van een levensverzekeringBukonopoUe de orgnnlsatle van de N U M die oogecoonde distribntle poll k naletlgtieid odi In de beperking van de miWaire uitgavwi verzuim In versterking van de ndddeden Dikke woorden groote plannen en ten sjotte een financieele toe stand ais er ondep het bestuur van deo onbekwaajüste niet erger had kunnen ontstaan aldus kensohetet hij het tweedemi nistersohap van mr Treub Het slot luidt een mnerlljk verdriet kan nfgi id worleD Nu zal ik mama bij het kieoden helper lotuöjöhen maak Jij dat je kliar kom Doortje I Hei zou mogelijk zijn dat hi vroeger kwam Dan moet er lemaud Hjn om hem te ontvaigcn De gehuurde knecht ci h raelsja hal don de kamer verlaten Df zusters ftonlen tegenover elkaar en verjchov n wtrk tuigelijk iets aan de cju erts en gla cn Ba èeo walran groot en g Iekeo zoo spre Ifend op elkaar at men er tn hot gonoei niet aan dacht dat er verschil van in borst mogelijk wae Indien men tot een an bpiien apra t had men het gevoel liet lot bodeutaWtn Het ik uit haar monl klonk bijna aan atigend zij zeiden ouk ineastal wi ij bodoeJden mei dit wij niet al een zichzelf maar ook baer moodar het tul als geheel en zeits de wij I t r ui te Del ertacho famülo die in de biirarChle van den ambtenaaretand een aanz on jke poel tls Iniianv Oedurende Icorten tijd bid Dura ik gezefpd Vier rijf maanden lang roorr ongieveer negen Ijaer Het was geéutmtde baar korten eersten verlovfnsstlji Een treKisohe n afeohuwelljk belaohelijke gescMedenls De tft el was gedekt geweest Ms tib daag Maar leMJes van daJen gpurdan Inde jaitünlère Inplaat van de gele bloesems Naai9t beM had haar verloofde gezeten de buitengewoon knappe Iuit£aMn der oavnlerle Yon Redwttx JGem geldmaar tol de aUereetste fandble behoorendeen toekomst Overste Delfert had zich bereid verkkuiri borg te zijn De overige klnderlooce fandHeleden waren ov eengekomeu Toorile tniiefatliir der wooJng te soziffM en do lilt belMMT van oo schattiiM olsoiit al tijd dool m het biiizoiKkc in d ze ttjdau uen geiieeien man niet alleija d Ji eeu man oie Bonder aooeiene des peraoous ioiMiei Ifnkti of reohts te Hen zowfccaau uM andan te d ikeu dea uo boiaa gen welke hom xija towaitrouwd aija laak vorvuU Hij moet Mn ijn betree King niet hechten zich niet alvratfPQ wat bij verder voor rol kas spelen in deponikk üf in hot maMBchappehJk loven Hij uwet zoomto benf ijn on de invloedrijke iu verutogende Jtriugeii aii n d g ooio uaasa te en zich te krijgen wanneer hij de eene te zwaar belaet of v or de an dare da schatkist niet wijd geooe open Am dlQ vereisohte kan aJlermlnst viri doea wl met piannen omloopt om een groote politieke rol te apelen wie er naar streeft de voomoiunato teugels in huMltm kirijgeo en daartoe zetfs de opriobünf van een nieuwe poHlialce partij in denzin heeft en tot uitvoering brengt Zoo iemand is Qodi mot zijn gieheele woaon bij zijn verantwoMrdelljke taak noch heeft hlj het vrije standpunt dot hi beeiUt behoeft Det drie Kaïoraleden van den Eoonomdschen Bond hebboa la dezen gedaohteogians aan de schatkist allicht ffiO mUUoon per stuk gekost Wlare hot bij Treub s eerste p ntoterschap gebltïven de geschiedschrijver van do NederiandHcho floanoiën zou hem een eereplaata hebben kunnen toekennen in de rij van ministers van iloanai d e met kracht hua taait hebbe ullgevoard eo wier g oede invloed op de Ülkanclto ea op het baUaÜngweaen lang nawerkte Tbaoe zat die goBohi dbohrijver van beoi moeten mei den dat hij door de veramtwoordolijkheid op zijoh te nemen voor het roekeloo ti omspringen met hond rAailra van mllUoenen door do comWnatie Cort van der Linden Foalhuma terwijl liij bij zijn optreden de troeven tn handen kreif om daaraan een einde te maJten de sohuid heeft dat eenige getdaditen ecu halve eeuw lan jaarUji ks tientallen van miUioeo menr voor rente en aftoeeio van staatsschuld hebbiM op te brengen éna bij voorzichtig beleid noodig geweest ware Hle zal zich Üiaoa aan pogingen tot dompen vaA den bodemloocen put In bet laatste anderhalf jaer aan den Kneuter dijk gegraven wUIen nederzetten Wie zal zijn hersens willen pijn gen om niet alochts tientallen van mlllioeaen aan nieu wc deels reeds ingetiUende beiaettngion te verdedigen voor de salarèsverJioogingea en de ondBrwijspaéificatie maar nog daaren boven ruim 35 millioeo aan belaadngen uit te denken welke ÜO Jaar lai o 32 5 mulhoen welke in eeuwigheid jaarlijks zulle moeten worden opgebracht voor dekking alleen maar Ten rente en aflos sing van leenlngien vwr de orlslsultgaven van het Jaar 191 Indien bet iemand met een grein TwrantiWiirdelljkheiA evoel ia dan zeker niet iemand die niet als Essch zal stellen dat de f 6fi0 millioen aan orislsultgaven voor het jaar 1919 b v tot de helft worden teruggebracht wat diftn toch weer een ndouwe extra last van f 17 6 milUofai gedurende 60 jaar zal medebrengen Heeft het nleuwoptredende ministerie niet den moed om een finander die zulke ei schen stelt te steunen dan zullen de donkere bladzljd i van ooae finuideela geciobiedenia van het begin der l9e eeuw nog tot vroolijke lectuur worden vergeleken l j de millioenennoita s ven het tweedo en darde deoenium van de 20 © eeaw En er zullen dan niet weer gelijk In de ige eeuw vele bonderden mllHoenen aan Indische bajen voor het optfoheppen hggeo om de eerst getieroeenis eadaar na weer verdubbeMe staatsechuld tot een maNg peil e doen Uen moeder kon dus aaa een voratelijk utEet donkeif Veertlien dagen na de varlovli weed de jonf e dthaieT na ir Zuid Airtkia verplaatst Lieddeseoden aFschald minnebrieven Gedurende een schermuise ing Uep hij een tankehjk ero tige verwonding op Erkwan wondSdooatts bij Dora was wanhopig Ge dTO zich in het gabeel u et ajs een jOD ge dame van aaoslenlijken huize De moeder sprak over koude dioaches In de familie DeÜert werden heft ge gevoelsuAlngen niet geduld En daar kwam pifftsellng het bericnt Redwitz moe oot slag nemen I voor altijd ongesch ikt voor den dienst I Mevrouw Delfert schreef hem dat er bij dezen itoind v n zaken niet aan een ver blntenia met Dora viel te denken De eer van de familie liet fljet toe dat Dora daalde op den maatschappeüj ken laddtT dat zij de vrouw toa worden van een rei zlger in wijnen of van een ver ekerbigs agent Het was wel heel treurig maar hij ziu het Wel Inzien Hij begreep aiies merkwaardig epoedig en volkomen HU g I ra in enkele korte regels hauur woont terug Dora k n ze niet lezen went zij lag in een c uw kooFlB Ulrika verpfeagde baar fauatgr mat zelf pol rlng maar begreep haar brop0 niet die bleek en Ineengedoken aan den ndddagèipah zat en verzekerde dat men oolc aja reiziger bi wijnen een fatwenlijk man kos zijn en ébi hij niet begreep dat de familie liever twee menschen ongeluki maakte daiyvY 0TO0i deelen liet varen die werkelijk In den tetgauwoovVf eia tijd oislna g waren Thomas was toen vier en twintig Mr oud Met een Je bent ktaderaetbdg Dep de moeder over zlja woordan been Cn t n BBIBiVKW VIT DB HOFBTAP t tj UUXIi mm Veil dat vwwger owuogelljk heette ia in deze droeve Jden mogelijk gewordeO tmI èm UMI VToefer renHerp a ndo ter ifotil i4 tlian aanvaard NwuurUjl blIjW kat VM dii Hinx elljku laM s er goeJ tr vonvuBon is en dfM veel van bat teclit gewaande eigenlijk lot het zeer u KineKjke behoort Nu kx r de ometanigbedea het ndten zoar Is bemoeélljkt en bet logeeren bulten al zvar l aatlg en vooral 0 k zeer duur ie geworden vinrll een etetse meer en meer iigeng dat vroeger geen aftrek vm het f alsel n4 van woningeivruU EM van de voornaiun u redenen aarom men eens voor Imiffereii of kortsren tijd eldere wil vetfjoeven Is deie dat ben iljn eigen trringetjo zijn woonpktata en xljn huleolijk góioe eene utt wil Vroeger was bel makltalijk om aan dit verlangen te vol doen Mtm aobreef een bria Je aan eon ho tol of ein pension ergens n Goderlendo nien trok er zonder oenig alspraak vp uit onMTU men weJ ergens onder dak zou komen 1 ba ne is dit niet too cemakkelljk moor Men mocht vroi d ugd lljke afspraken maken wildt men zeker zijn en bij iianktomat in ut besproken poision wachtte bijna overal de meledoeUn dat de huur oenit u tcflithllen procenten was opgailageo DH heek er toe ge eld dati men gebreoht hodft op al lere wijze er In to voorzl n Menschi n in dtn Haag ruilden voor eenl g on tijd in luio woning met menscben tn Golierhind Natuurlijk hoeft dat zijn rigen Pil1ge moollljkh don en bezwaren lm mors men moet oaker wéten dat het huls ïc pl bewoond wordt en dat men verirnuw Ie buwonnr krijgt Waar vrienden of ken iii Hi o T eti weer mlltii gut het llieht Ptüt gomikkelljker Ons zijn r e fa geval i n ekend dot de ruiling zeer tol genoe ï n vwMi belde partijen Is geschipd Da moelliJkTietd schilt In hot vlnd n van Itcf ht ibf rs die willen rullen MtsaOlden wa ut mogelijk dat getracht werd op de een f nil tere wijze daarin togemoet te komen 7ou bier niet een kle n maar dankbe r ir l ll voW zijn voor de vele vereenigln i n van vak genootra Fen onderwijzer In Ion Hant ïou alllcM kunnen tullen met een tn Apekioorn De vakbladen ge ven n i eohlen gelegfnhetd ota elkaer Ie vnden oi het la ook wel filogelljk over an weer eenige inliohtin n h te winnen Moeilijker wimit het voor hen die op I latton wonen waarileeQ pien nu nlcl pleegt te trekken wanneer men zijn tornar vwc ntie gaat sivourieren I Toch wa oo voor hen die het gnn che naf op die min Ier gebenedijde plaatsen wonen wel Iets te doen ails men wijde Het jomt ooa in tentead vöpr dit de vakverewQl lO jfn hier on taak kunnen ivimlen d e n el geheel en al bulten het vak belmg staat In den HA g wordt men steeda meer ge iiolgd om dergic lljke ruttingeiu te doe te nieor omdat men de huizen niet zoo lan onbewoond dus onbeheerd wU l ten Hel toencnionde gevaar van In vekers nMbakt een tocziclH noodzake Ijk Het h bix zooveel onguur Volk er Vooit lurund langs de straten loopt DagelIJ s wonU do straat waur uw Qr1elsohrijv r woont bezof door een luguber el een Hierlgo Belgliclie meid vergezeld mo een Ir o korel die het beroep v Hetljet zingcirrps en fluitist ultoefmen Dwaee ge noag Wordt nog door volon geld gegeven lai dit duo terwijl ajles er op du M dat hot oen hoogst onbetrouwaaer stel et e ie Het verbaast mij altijd dit zoon verboden gezjfx maar djigln dag uit wordt amge hoven en dat er ilmnM door de poUlle eei 0bid a an giemaakt worlt Nodonliind zit vol ge ipui8 on het lijkt wü ol de justit e en de politie maohtelooa Jaaintagenovur staan Men bespeu nim iner eo iig spoor vsrt de werkinij dez r bdido velligheidsfnat tuten iitgeiidtei let heeft fr nu en don den ftchijn va dat men het geboeFte rustig laa gaan en tolereert door de oogen te alulton voor hun vorUijf en optreden In de groote gemeen ten Trouwens het lijkt er Du en daui op alhof oen algemeens verslapping van de overheid hee4 plaats gegrepen Hier in Icn Haai oltbans he ft het er ailensaaljn van Eenvoudige verbeteringen worden nageliiten nieltegcnfitaaode van alfe zijden daarop wordt aangedrongen De kran en staan vol over de atraat der zuchten te straat waiu het di trLbutlebureau is tie vostigd en wav men uren moet wachten Terwijl nerbetennif in één mltiuut wai aan te brengen weigert men tit halaailar rtif Een pair juffertjes hebben deze lo kerten te b dienen en zij doen h I op hun siot 3 kw din ook al les warkelij k weer te recht Dora her lde Men zag liaar wet r op de ca noba s bij de familleJeeHten en op Ja aJhonnementSttVonden met Ulrlxa ol baar moeder tn den schotiwburg Lens op een avond had Thomas die xlja zuoters ptacbt af ta balen zich vwlait de jii e mdejes keken angstig naar hem uil Neemt u mij ulet kwajijk Dora kromp Ineon blJ deo klank dtz atom Een heer bJljikbaar een ofloier in civiel was langs hai heen g ima Ean beetdechoone jonge vrouw In koetbari n zijden mantel Uep aan zijn zijde en keek lachenri tot hem op Hot paar wachtte eenige eogenblikken onder h glazen dak en stapte toen In een elegenten auM ach ter de geMepmi splef lrultsn straakle een rulk ir bjodoiide roz n onder ht l uilsirjo menl liolit van de electrlscbe peer Dora vertdoekte Was dat niet Ublka steunde haar zelf bevend vtr ward begaan met haar zuster Het is mqiMiJlc DooTije maetr nd aohfen sleclHs een gelijkenis Juist op dal oogenbllk kwam ThomasiRetw4t2 Ja Ik geloof dat hll vm een oom hee t geSrM ZeUs ttree mUlioea of zoo iete Niemand wist van het b e aan van den ouden heer af De zusters gingen met de eleOlol He txuai naar huls Thomas die in de re 4iten etu deerde zat midden In zijn eissnen en wm nog stiller dan gewoonlijk Dora onder drukte hel snikken Llrilóa da dit ao den nacht die hoer te waobten stond Selfa mevrouw Detfett varloar haar kalm te Vvf violgeDden da had em lornet e lofjA Vaui eonlg toealohi Is geen eprake t gMi aCtee k Honderdea atMit bulten te waohien mtir het slappe geineenSebeatuur doet niets illeirlbutleoommieiiln hulzni in de nwolate panden tnaar het piil liek wacht tn den regen In i on niiddullijiiie nabijheid la ruimte In ov vloed mauman wsigeri halMtarrlf ean uiiln van die eigenaardigs eMBnung van over vermoetdlieid die overal de overbctd 9tait kenmedtee Gelukkig hoc H nu de directeur Tan bet dlatrlliutle bedrijf op een eigenwiJH lier die niet opgewaaaen Is gebleken te n de taftk Nu den rommei niet meer te re 1 en U goolt hU het directeurschap neer om zijn andera giemetfnte betretcklng weer op te nemm Men klaagt over tuchtelboMieU van de Diep xlUen wij In de mletee o wie eet hoe lang nog t HAOBNAAR VAKIA Ben wiepeltttrige unger e Een der heroemlate ItallaajwHie aHogeresHen uit hit laatst der l8e eeuw waa La Gal rtem blgenlijk heeilo zij Cotarl aoi dooh priiu Gabrletll protegnoïde hiar ea het ge og was det sij niet en el door ict publiek ijoob ook olioieet wi op de programma a La Qabrle H weiti gtlioeteii Ip 1770 maaktfl zij deel uil van de operatroep van den vioe koalog van Hlol lil lü Palermo maar ze was een gew kllg 1 üUg lid van het guzeli lLbAp Als alj n et in liaair humeur was bedankte zij ervoor II volle stem te zingen doth neurode uar partij mezza voCe Het eenige u ld I I oui hiar op dreef te breogien 4 i0 tergen dat liaar ntnnaar ze had er Utijd eon aanwezig en gojd itoatbtAr voor haw was Dan zong ri vjor hem m Ikrwnelde baar moolate arUa met da ogen op hem gericht Een i liod device koning een groot fa tuaal sAmtericht en ook La GabrielU ge i CKttid Wie r verscheen de zftngerea lot De vtce fconing zond kmandf an iiJn evolg naaj hur woning en die rond lav lezende in bed La Qahrielll Tor liamle Iwlmpjes dat ilj de in tatla er ten iMd maar dat de menachan nu maer ven op baar moeirten wachten Na het diner sou een oparavooie eIlla vordon jiogeven roaar do zangera we itet er toe te brengen om de partij die ij moest vertoriien anlera dan m t halve tem te zingen en toen men haar daar lairimerking op duWde maken deelde IJ ruatig mede dit lij er verder voor bel vnKle om te viwen Toen de vloe kootng hatr mei etraf be reigde luidde hiar antwoord datdevorM lar wel kon doen huüen maar niet kon lotn zlngon De vtje koning ll t haar t Mi n de gevangenis oi atuUen Ze b ee d ar 2 dagen aong er het hoogete Uel betiilde tie achullm van allen die 9 ichull gogljzed waren en deelde met mlne hand geld uVt De rtee kon ig ra eh i varop gewonnen La GaiTrletli w d wt osgelatflo en in triomf brachten de tnnea i ir nanr hair woning Een paar Jaar latf r ag lU op uilanoligioï van Catharine H naar Petersburg rfa Tsariiza noodigde haar uit zich op ten lonceri ten hove te laten hoeren ao vroeg lau welk honorarium zij verlangde VljUutzend ducalen antwtMfdde LulabrertU kalmpjiee ViJMuizend dticaten t Maar dit krijgt olftt geen van mijn veldfflaarechalkeii Dan doei uw roajealelt beier eo barer ldmwu schalken te laten ringen OnAhannn gaf de vijfdulietill dncetco laar of zij La aarrrlelU nog dikwUi ten iove heeft ultgenoodgd vertel rf ÏMorle Ben matcb Een PraBechiportrtdaeliar n tyn I oon Fnuita Relehel aportredMteur rm de Fl varo was ofschoon niet heel jong meer eenigen tUd na het uitbreken rao den oorlog Toor den militairen dienst opgeroepen H j was reeds v66r dm oor uit civJelM Iwof de tot rl lder van het legioen vian eer benoemd gelijk de aiwrtredacteuren en andere redacteuren van de meeete froote Fmaadif bladen Tliaae ia hif olt militalran hoofde famUïeraiui pioeta Hoe kon RedwlU tfrufgewüirnen worden f Als Dord hem schreef Als Thoinai hem opzocht Thomas aehudde hét hoold Hem no K iitn er buiten laten hem wu Mi allee te pijnlijk Itovica beeloot nu te sohrijveo aiol nlenimd er iets van wist en onnkit Dora lOBtgzaam wegf wlj nde De brief was reeds gefrankesni oen d overste mtt bet bericht kwam dêt de w renis een sprookje w Helwlu 1m I de dochter van een eersten fcieermiyter ven 1 nter den Linden getrouwd en ontving Qu en dan de kUuitm van zijn aihoonVadep Mevtrouw Dalfert glimlachte verüobl eo Ulrika ontrulate snel het metatfe den brtef dien juist naar de porf m i brengwi Dora sprak nlo meer over Ven Peilwf i 9leohts oen dtepe rimpel bleef tunsdMn de lichte wenkbrauwen en een leouwaehlge pri dr liaarhetd alsof zij hmg wa elk oo£ nbJik bespot te worden Ata de ïuMer gelijk gekleed ala Toornanu blonde slanlrheikl een taal bkmen kwamen dan werden ztj anffewezen Mi voorbe II van oaeanta tbare laëbe mauw Dora tet9 bloiender ca ttcv mi kM ner in dtte veroverloigMi over welke man spraia Miriir ofktctioon moeder en de liinlleii h la rootate rooelte gaven kwun er Dooit een huwelijk tot stend yir a bemerkte bet eeret waeraaa het Vervoeg ia het vnlge Zaler nammer