Goudsche Courant, zaterdag 7 september 1918

Openbare Verkooping tsn ovtrstun van notaris R W K PITLO 3093 u GOUDA 61 in de R K Leesvereeniging ConotMrdia Westtxaveai aldaar op MAANDAG 23 SEPTEMBER 1918 d a avonds te 7 uur van de volgende te Gouda gelegen ONROERENDE GOEDEREN Ie een zeer goed ondeiihouden HEERENHUIS met EKF eleven aan de Markt no 44 groot 45 c A Het perceel bevat bene den 3 kamera en plaats Ie verdieping 2 kamera en Iceuken en 2e verdieping 2 ka mers benevens wider 2e Een flink PAKHUIS met afzonderlijken opgaxug naar den xolder gelesren aan de Gouwe no 104 met plaats uitkomende op Achter de Vischmaifct groot 1 24 A Beneden verhuund tegen ƒ 6 per week tot 1 Jamuari 1919 3e Een WINKELHUIS met daarnaast gelegen PAKHUIS en ERF aan de Wachtölatraat no3 28 en 29 groot 1 07 Are 4e Een PAKHUIS geleden achter het vorige perceel no 31 groot 27 c A De p rceelen 3 en 4 z n tecEomen ver huurd voor ƒ 6 per week 5o Een PAKHUIS met AFZONDER LIJKE BOVENWONING gelegen aan de Lemduletoeg nioa 4 en 6 groot ongeveer 30 C A verhuurd voor ƒ 2 85 per week 6e Een WOONHUIS gelegen naast het vorige perceel no 8 groot ongeveer 30 cJi verhu urd voor ƒ 1 60 per week 7e Een WOONHUIS PAKHUIS en AFZONDERLIJKE BOVENWONING gelegen aan de Keizeretraai noa 94 en 96 met uitgang op de Kamemelksbeeg verhuurd t gen ƒ 0 05 per week en 8e Een WOONHUIS met POOKT en ERF gelegen aan de Vierde Kade no 31 groot 2 07 A Aanvaarding tni betaling op 1 November 1918 Te bezichtigen de 2 laatste wetkdagen voor den dag der veiling en op dien dag telkeiw van 10 12 en van 2 4 uur het eerste perceel aJIean op vertoon van een bewija van toegang van genoemden notaria Nadere inlichtingen geeft de notaris voornoemd Redaetiei Telef Interc 545 De Duitschers weren aiich hardnekkiger naarmate sij de Hindenhmfcilinje meei nsby komen Het EngeJsche communiqué van gisteravond ibevemtigt dit Want na de vermelding dat de Engelsche tro waï aan het zuidelijk deei van het gevechtsfront tihana dooiigodroaigen zjjn in het gebied der ver dedigiftgiswerkon die door hen vóór het Duitsche Maart f nsief weren aangelegd zegt het De vijand biedit in deze voorbereid de stellingen krachtigen tegenstand en er óö heden op een aantal punten verwoed gestreden Toch tringen de Engelschen vooruit en he ben tearoin gewonnen in de richting van Vermans Horbeiacourt en Epéchy Den 8en i Sept vielen de Duitechera ten Zuid Weeten van Ploegsteert en ten Oosten van Wulvergfaem aan welke aanvallan werden afge slagen Het aantal gevangenen door de Britsche troepen in Frankr k jn de eerste week v n September gemaakt bedraagt meer dan 19 000 Men is m Engeland si bjjna zeker van de verwinning De Observer zegt in een overzicht van de gevechten der afgeloopen week Na vier jaren heeft Poch den sleutel in hantJem van een overwinaiing Het ergste van den oorlog is sinds lang achter den rug en het beste wat wy menschen kunnen is ons verzekerd De prys dien wy betalen ofschoon hoog iis geringer dan eemge vroe gere plhase van den oorlog toen de tbajis behaaJde resultaten werden voorbereid De heeJe geweldige onderneming welke ten doel had de geallieerden in Westen te verpletteren en den oorlog met Duitschlands zeg raal te beëindigen zal in een ramp vericeeren Sinds Foch het initiatief nam heeft hij w Hideren gedaan In de militaire geschiedenis kan niets vergeleken worden met het etafwerk dat hij heeft kun nen leiden Tusschen Maart en Juli kon de vijand nooit langer dan enkele weken zijn druk blijven uitoefenen Foch daarentegen heeft 50 dagen achtereen zonder den vijand rust te gomnen zön pressie voortgezet Maai moa elyk zaJ biyken dat de Observer te gemakkelijk over de Hindenburglinie heen stapt In het Jouraal vertelt Henrl Bidou van Openbare Verkooping tsn ovsrstssn vsn sotsris R W H PITLO 3094 t GOUDA 24 in do R K LEESVEREENIGING CON CORDIA WesöiavMi aldaar op VHUDAG 27 SEPTEMBER 1918 des voormiddag te 9 uur te n contante betaling vian een goed ondeidtouden Inboedel bestaande uit Stoelen Tafels Kasten Piano Platen Pendules Kachels Gssfaoard Spiegels Ledikanten Brandkast Beddegoed KWden Loopers Zeil Keukengea eedschap Glas en Aardewerk Boeken enz enz Te bezichtigen Donderdag 26 September van 9 12 en van 2 4 uur Levertraan DRAISMA VAN VALKENBURB 3077 kU 15 Weijer Hoefhamer Apotheek Gouwe 135 37 En deje manier was r ta 4en b crolare 4l en oM een eoor kameraad e d hot type van wat het die inwerken had onjo m y rZJ bijvoorbe op elk mU 1 de w kkamS van DtJü wT y gedachten be zC H uü d bU een half do de zi r f m edeelingen te i ft M n de dictephoon L ts andere den te d li boud er van co ect Tl T geoopleerd opdoen lezenaar Toot baar ohef kon leg wt dal a bet nooit rwdwlwcht A VAN EENIGE KRALINOSCHE nyWIELHANDEL VERHUREN EN REPARBEREN NIKKELEN EN EMAILLEBREN INRUILEN VAN RIJWIELEN STALLING VOOR RIJWIELEN Polanenstraat 15 17 Rotterdam 1956 10 STOLWIJK AdvertentlCn en abonnementea op dit blad worden aangeaomea doori L VEROOORM StolwUlL SimBm gmnmmim amimt NU KOOPEN IS GELD BESPAREN Koopt nu no Uw TAPIJTEN KARPETTEN VLOERZEILEN LINOLEUMS GORDUNSTOPFEN en in onze Tan ouds bekende soliede Magazijnen daar wij not ruim voorzien zijn van de oude prima kwaliteiten tegen concurreerende prijzen Zie onze reusachtige sorteeriog AXMINSTER KARPETTEN welke uitmunten door prachtige dessini een sieraad voor salon of huiskamer NIEUW I Ontvangen NIEUW 1 mr EXCELSIOR IMITATIE LANCASTER ROLGORDIJNEN Mi mal kant n fran vanaf t 1 40 per stuk sots 150 H H de Klerk Zonen GoudsohewagenstraatihaskAeMsrlilaostir Magazijnaii ohlapkloostar SSa h c JonkAPfranastraat 128 j ï kr Mnkt Telef 4341 en 8050 ROTTERDAMI Hiermede berichten wij U de ontvangst der nieuwe gavuloaaiaaard en oaflevuloaniaaard wiBfonder de beito merken elle direct voor t gebruik gereed Toor dria guldan iteedi groote voorraad aliaan in de Qrooista Rottardamsehe Verhuur Reparatieen Vulcanlsaerlnrlehtlng 3079 BIJ 18 G Th VOLLEBREGT Nltuwa Zugmolniitrait t2 tS 39 bIJ ili Rotii Telefoon 12768 HOTTKRDAM Ooedkoopste en solledste adres voor Meubelen TaiaU Kaïtaa BoHaKaa Stoalaa mat laar aa placha VeeraabaditaUaa WoUaaaa Satlladekaas ThaaUfalir Splafali BehUdarllaa a a aa W BaMlial adraa voor oas lal m t kiwalHkvlaaan 20 KOUT ZIEN tinnnurM imiitiiiiityihui Najaars en Winterhoeden en verdere Nouveauté a fl EXPOSITIE der Modelhoeden vanaf MAANDAG 23 SEPTEMBER In onze confectie afdeeling hebben wij een groote sorteering Wollen en Zijden Blouses Rokken Peignoirs Zijden en Stoffen Costumes alsook Mantels Mantelaostumes voorhanden klÉl RoHsrila fii i2ni OroHis terij MA RKT 8 Sanapepintablatten van Mllnhapclt Vaikrljgbaar bil S H VAN LOON 10 v h woLFr a Co Voor onze maatafdeeling een groote sorteéring Stoffen Fluweel Zijde etc voorhanden 3096 60 Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNDIGE Spreoknur 13 4 uur PIJNBOOMSTRAAT 41 CDuiaoord 1015 DEN H a ind lUn S a 7 10 GEZ VAN DANTZIG HOOGSTRAAT GOUDA SCHEUIlLEEII ZOOilEII sllANK Kleiweg 97 GOUDA Safe Inrichting 1 00G5T Wr3 j I oeh5poi 8 K Otteraam Dagelijks geopend van 9 3100 90 tot 5 uur 3049 100 Advepteept In dll Blad Zaterdags van 9 tot I2V2 uur isch Bureau Turion Modevakschool voor Gouda en omliggende plaatsen Aaacaalataa bil da varaanlrlag voor Mode vakicholaa ta i Oravaabata öoedgekeord bg Kon Be l 26 Ang 11 No 45 llaiilet van Liclit en Uraclilinstallaties J F W TURION Telef 326 LANGE TIENDEWEG 24 Opleiding lot Oostumière Coupeuse en Leerares M niiHiMl mr liin iriraik li liim HtKU IIIIU ii iniKIISR D School li vcrpluut Tan OoDwa 109 our BoHHa ISI waar tlch nUuwê i rliasea kua ua Ornaat v HEYZELENDOORN Het Haagsch Blousanhult KLEIWEI SI SOUDA TaMHll 612 Blouses Costuums Peignoirs en Costuumrokken benevens de nieuwste modellen Hoeden voor Dames en Jonge Meisjes DEBESH PASSALON TBR BKSCHIKKIKQ VUKaUGIAAR BU ALLE SOLIDE 412 52 OBLOOBIIAKBRS EN OOUDIMBDBN Jk 3Ü tL Abonneert U op dit Blad 13704 Ö7e si itar HiiC Maandag 9 September 1918 flOIlMHE COBMOT 3 ie u ws exL d extexi tio blsLd v oor 3 o a d SL VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNBHENTSPBUSt par kwartaal Ut par waifc U Mt nut Zoadagablvi par kwarUal ƒ 2 1 par aak 17 turnt orara waar da bawtsing par kwpar gweUadt Fnmea par poat par kvartul ttM mat Amdafoblad tlM Abonimaitaa wordaa dafalVka aaacanoBaa aaa ona buraiai KABKT 11 OOCDA bt aan acaatan daa bodlundal aa da po Oaatorn ADTBBTBNTIBPBUSi ütt Gaoda la outrakaa batoomlt tot dabaaoritotaK 1 f rwala ftM alia ratal maar ƒ S U fn boltaa Gouda daa baanikriact l ra 4l t M alka lasal naar S U AdmaitUhi na poUlaki nnaakalVkMm IS aautpaiaial IMOBZONDBH lIBIWDBBUNSaNl 1 4 Nfala Ui tlka l al tmm t M Op da raoivaiiaa 60 koaan Oawoaa adrartntlta aa hxaHodaa aiadidaaltifla hg ofMnet I do prSa OrMta taSSn rtmim MHaa i AdmtHtlia kan dalana AdrartutMMnMU b aa A i illlli AdminUtntie I Telef Intero 8X Bureau MARKT 31 GOUDA zyn Niata is evenwel te verwachten manschappen uit KqsImmI De Echo de Paris schrijft De Duit schera hergroepeeren bim strydmacht voor St Quentin en cftncentroeren daar talrijk dSviaiea oon liandn kkig de toenaderingswegen tot de stad te verdedigen welke wy willen en ook auJlen nemen De miUtsJre imedewttriter van de VorwörtB söhryft de Duits he Isgeraanvoering heeft besloten den venderen stryd niet meer aanvallend dooh verdedigend te voeren Het zou zelfs dankbaar zyn dat de Duitsche Ie geraanvoering zich gaarne sneller van d i vijand aou willen loamaken om hem door de troostelooze woestenij naar de Slegfriedstelling te lokken Maar om de voor het Itger noodzakelijke voorraden levenflnniddeleA en munitie te be waren is hardnekkige Bgenstand noodzakelijk Het eigen jke kenmerfc van den slag is gelegen in het feit dat de tegenstander met alle macht een groote beslissing wil verkrijgen terwyl de Duitsche legeraanvoering deze ibesliasang op dit oogenblik niet wensoht Iets dergelijks zegt baron von Ardonns het Berliner Tagébl Het zou een noodlottig zelfbedrog y n zegt de schrijver wanneer men de oogan niet geopend wilde houden voor het feit dat onze legermacht in het Westen thans aan de iwaarate beproeving is blootgesteld welke zij tot dufiver in den vierj 4jen oorlog heeft ondergaan De emat am het oog4MiMik wordt vooral veroorziaakt door de overmacht in getalsterkte waarover maarschalk Poch beschikt De overmacht die bij het begin van het Duitsche offensief in Maart van dit jaar niet te voorzien was zou verpletterend zyn wanneer alleen de getaisteikte voor de overwinning beslissend was Maar schalk Foch heeft tlhans tusschen de IJzer en de Aisne 120 Fransch Britsche divisies in het vuur gebracht en bovendien nog 16 Amerikaansche Het getal Amonkanen die voor den strijd jc reed staan bedraagt wel het dubbele van dit cyfer em groeit nog voortdurend aan Daarbij heeft men gecoa Btateerd dat het beginsel van Poch is by de tactisdie aanwending van zyn macht de voorste divisies telkens weer in den stnjd te werpen ei desnoods griieel uit te putten maar zijn reserves zoo veel mogelyk intact te houden om daarmede ten slotte het door den woedenden troep honden omsingelde hert den genadeslag te gep eoi Poch wil reserve skgeoi leveren en spaart voor de eindbeslissing © en sterke legermacht Maar hij beschikte over zooveel troepen dat hy by zijn aanvallen met zijn raensclienanatenaal verkwistend kon zyn en bovendien zyn geveohtsfront zoo lang kon maken als by wilde Hij heeft dat telkens gedaan met het doe om door zijn overweldigende vletuj els de Duitsche flanken te crasingelen en in te drukken en het DuitKhe front af te knijp i Dit lag te meer voor de hand oandat de drie geslaagde uitralten van het Duitsche offensief de voorste Unies n o hoekig hadden gemaakt met zooveel uitspringende hoeken dat ie al t ware uit lokten tot flankaanvallen Doen dan ook op 18 Juli de Duitsche staf een groot vijandelijk tegemoffeneief het hoofd moest bnaden beschikte hiJ niet over voldoende middelen om door verlenging van bet front de bedreiging van de flanken te vooricomwi maar moest veeleer getraciit worden door een achterwaartsche verplaatsing van het gevechtsfront langzaam terug te treken en de hoekige frontlijn recht te maken daarbij zooveel mogelijk algen krachten aparend en aan die wan den vijand zooveel niogflyk afbreuk doende Tengevolge van deze overwegingen ontstond de bewegelijk afAvenngsslag dde een belangrijk prüsg jven van terrein vorderde dat te voren veroverd was De Duitsche staf is dus thans te vergelijken met oen speler die enkel onaar mot gewonnen geld speelt Het prijsgeven van den Kammelberg werd Duitschlartfi zeer betreurd omdat de ver overinf daarvan in April van dit Jaar zooveel vreugde had gewekt De staf echter had aan het besit van den Kemmelberg niet zooveel waaide gehecht hetgeen al hieruit blijkt dat daar geen groote vorsteridi ren werden aan 7edeigd Op 2 Septemiber hetïben de GealUoerdon ontegenzeggelijk succes gehad Na een Sitrijd van twee wébon s aagdaa de EoCtti schen erin ter weerszijden van den weg van Atrecht naar Kaïmeryk da voorsta Duitsche linies n te drukken en circa 4 kilometer terug te dringen Duitsche reserves vingen den stoot op langs een front van circa 12 kilometer breedte maar aangeaien dit front geen tactisch voordeel bood werd het in den nacht van 3 September achter èen loop d r Agache teruggetrokken Ook de daarnaast gelegen gedeelten van het front moeeten teruggetrokken worden en tot ter hoogte van Péronne werd de Tortilla de grens van de Duitsche verdediging Ook ten noorden van de Leye zal tarrain moetan worden ontruimd maar van oen achtervolging door dan vyand is dit g deelte van het tfont geen sproke Ongetwijfeld zal Foch zyn aanvallen voortzetten wellicht op een gedeelte van het fivnt waar in den laatsten tijd niet gevochten ia Verdachte bewegingen tuaschen Maas en Moezel zijn voor den Duitschen staf met verborgen gebleven en het is in hooge mate waarschijnlijk dat weer ge tracht zal worden de Duitsche flank te om ngelen Of dan de DuitBche staf weer niet tijdelijk zijn vroeger sterk verdedigd front zal opzoeken waaruit hU zijn groot offensief van Maart begon ie een vraag welke de gebeurtaniMen dar aeivWolgwiKie wek xulten beantwoorden Men beschikt dan tevens weer n r ifo da vaibindingen achter het fnuit die thans maar gebrekkig zijn en aan don vijand sou aleahtd een trocwteiooze woestenij wotdw overgelaten In velband met het feit dat KariulUI Krain Istrië het Kuartland Dalmatife de Boelcowlna gadeedtelijk Zuid Tirol gedeelte lijk en Ooat Gallciè gedeeltelUk voor het ge wone telegrafischfl verkeer geeloten t jn dei tt men san d voortiereiding van en nieuw offensief der Ooetenrijker Wij wezen er aan de hand ran g g v gs uit Ooatanrijksche bladen al op dat Roemenië iJn anti Duitsohe gezindheid duktelijk laat blijken Het scbtjut daarmede epaak te loopen Volgens berichten uit Duitsche bron had het lid van de OoetanriJkMhe delegatie afgevsardigde dr von Langenhon een onder bonjd met don minister van Buitenlandscfae Zaken graaf Burian in welks verioop von Langanhia vroeg of het juist was dat in de vert lUfï leat8 van den lïoemeeiuchen koning en bij invloedrijke Rocmeenache doL menten teekens zUn te bespeuren van een hernieuwde vijandelük JMudlng taceovver de Centrale mogenddlieden Graaf Burian antwoordde dat de regs ring indendaad aanleiding geeft sdtere gebeurtendssen in het door de Centrale mo gendheden niet bezette gebied van Roemenië met de grootste opmerkzaamhsad gsde te alaaa a dat stj wanneer dit aooüt mocht blijken dergelijke kuiperijen mei alle energie zal bestrijden Aoemenië kan xicb dat voor geiend Imhi den Een duikboot heeft het AmerlkaasMlie stoomschip Lake Owem io vrewnde frataa a door geschutsvuur tot zinken gebracht Vüf leden der bemanning worden venniet Het Amenhaansche transportschip Mount Vemon vroeger Kitnuprinxeesin Cecltie is Donderdag op de thuisr te getorpedoeid 200 mijl van de Fransche kust Het schip wist zonder ongelukken een haven te bu l ken DE OORLOG Terug op de Hindenbupgiinie Meep dan 19000 gevangenen Roisel Maap St Ouenlin Het omsingelde liept Een Oostenrijliscli offensief 7Een waapsciiuwing In Rusland Slechts SOO liopsonen gefusileepd Italianen in Rusland Oe aanvullingsvepdragen ONS OVEatZIOHT zijn bezodc aan de Hindenburg UnJe die hg in November 1917 na het succes der Engel schen by Marcoing bezichtigde Zy maakt niet zoozeer den indruk van een veldwerk als wel van een stad uit de oudheid die op wonderbaarlijke wyze bewaard is gebleven De bastions van beton zijn terniauwemood door de awai e granaten g l avend De twee meter diepe loopgraven zijn in den steenachtigen bodem uitgehouwen en zuUön een duurzaam gedenkteekcn van den oorlog vor men Oorapronkelijlk liep de lime van ten O van Afrrecht naar St Quentin over Tilloy les Morflains ten O van Neuvjlte Vitaase ten W van Fontaine les Croisillea Bulle court Dan wendde deze zich oostwaarts en vormde voor Marcoimy een machtige vesting tussdhen Havrincourt en Villers Plou ich en tusschen deze plaats en het kanaal Dit volgde tij ongeveer bü St Quentin bereikte La Fère en omsingelde het woud van St Gabain Later zu n de Duitsohera op een meer achterwaartsche vertakking terugge trokken die van Quéaitt naar Drocourt liep en thans geheel door de Engelschen overschreden ia Toch zyn de laatste 24 uur goede vorderingen geni mkt De belangrijkste geibeurtems iiS het oversteken van het Crozot kanaal bü St Simon De verovering van Boisel door de Engelschen is van belang omdat in dezo pLaobs de spoorwegen van Kamerijk en St Quentan samenkomen De Britsdbe generaal Knox en lifn etaf ijn te Wladiwoetc sangeokomen De Japonsche staf verneemt dat de TaJecho Slowaken den Siberischen spoorweg von Oloviannaya tot Penaa beset houden De doorbraak der T5jeeho low k i wm ten deete het gevolg van den opmareob der geallleenlen naar OialMrowek waardoor de Bolsjewiatieche troepen van BaUul naar Chabsovsk verplaatst werden De Japanccsen vonden bg hun opmanch in de r chttng van Krasnojarsk geen epoor van den vijand ten Z van den Imacuspoör weg die van Wladlwosfeok in de richting Sinds S Augustus hebben de Duitschers 107 divisies waarvan drie afgezeten cavfllerie diviisiea in t vuur gebracht 82 daar van zijn tweemaal en 3 tot driemaal toe ten stry de gevoerd waaruit blykt dat de Duif flchers niet ruim van reserves voorzien zyn Zg hebben nu blijkbaar geen manneai te verspelen Fauilleton dan tot oen afgetrokken knik teg ai een van de kjorken die toevallig in het kantoor wajB en togen de vele gewone bezoekers die kwanaen tan zaken te doen mlt het hoofd van de Stapelplaate van s Werelds ffijeheid Zij sloeg even weinig aobt op de blikken en bedekte hafelljke toespelingen knikken knipoogjes en glimlachen als op het luidruchtig geraas op de straten die zij dagielijke op haar w van haar kamer in Battersea doorging En als soms de hand van den meester wat langer dan noo Kg was naast die va haar zelf lag dan hinderde haar dat niot meer dan wanneer de spreekbuis van de ambtelijke dSotaiphoon een oogenblik over haar arm waa gevallfln Geen van beide ïngen kon men in zaken gö eel vermijden het waren niets anders dan ongelukken die mon blJ de ona hankelijkbeid op den koop toe moest nemen evenals de ongfewone sneUifid van het toileËmakea die zij leerde en bet kleine naar erw tenaoep ruikende eethuis waar zij haar maadtijden gebruikte indien de tijd hasr ontbrak om er voor naar Audüey a reet 29 te jwon To haar verbaaing zei Mr Shtllabeer dadelijk dat hij op bM kajitoor zpu zijn op eik uur du baar schikte Terwijl hij sprak vlamde de vonk weer in zijn oogen dde sij reeds meer dan eens had ontdekt Want het scheen niet mty lijk dal om jonge vrouw In de lente van jeugd en sohoonheid zoo vervuld vaa za ken on klerkenarbetd koo wezen dat zij uit eigw bew ng haar Zondag zou opoHeren teneinde brievoi in kortsohrlft geschreven uit te werken eenvoudig om te zorgen dat er weer ruimte wa voor oen nieuwe hoeveelheid op Maandagmor Ten Noorden en ten Zuiden van de Somme zijn 142 divisies geteld Over veel meer dan 6000 gewerwi per divisie en een kiwart millioen tusschen de zee en Zwitserland be schikken de Duitschers met Hun geheele sterkte Js waarschuniyk niet gro ter dan dan 2 milboen over t heele front ofsdhoon indien de winter hun eendgen tijd laat het aantal tegen de lente grooter kan gen wes de beleeïde klerk voor hem op hot kantoor Hij wns niet zoo schrandt r als H Cïhadford Eaton oti tot nu too hed hij niet zooveel Tertrouwen van zijn meettor genoten lilaar in deze zaak bts treJi ido zijn particuliere secretaresse vu het ZondagBche werk op het konkxH voelde Natbaniël SÉiillabcer vaag dat hK bi ter was den be4oefdcn kl k te verlrouw tn dan Mr Eaton Zoo onaangiekoadlgd en zacht ola en wolkelooze dageraad ontspringt goedgunMti gbeid in do ziel Shijlabeer meende dat H Ohadford Eaton schroodes was Hij ontving en venMende ewi aanzien lijk salaris Mloar lone en hij moeetoti apart gebonden worden zelfs in dt ge dachten Goedeu morgen ju frouw Uorob zei hij toen lüj de kanoer blnnenkwant Weet u weJ dat ik mij ais een echte j boeman gevoel door u van het geaot van uw Zondag m bet gezelecbap van uw vrienden ie borooven lono ghmlachte kalm en wibevaugen toen zij opstond om hem een hand te geven ZIJ gloeide nog van baar wandeling door do Böherpe Noveroberluciit van het station van den ondergfroodachen spoorweg waMmode zy was aangek Den De bepeinkte Zendagedienst der buurttrei non bed gemaakt dat zij wat laat w h Ik heb hier In de etad geen vrietidt n zei zij Fk ging naar den vroegdien t d een k n oud mei klimop l edekt kerkje aan den aodei en kant van de rivier on verder ben Ik heel blij te werken hetzij Zonkg U Zatordeg Men voelt er zioh veel miader eeouem door lONE MARCH Naar b Bobouah vaa B B CLOCKETT y aald doar I P WEaSEaLlNK VAN BOBBÜH IMrak Y liad i te midden van al dezo menschen lnilu ohen roerden zich vreemde dlug n in het door zaken verharde hart van Shillabeer diingen vaii welke geen een van zijn genwoldlgen et l hem verdacht B n don Ui do banale diepten van zijn wezen sohtddde zioh iets dat niet overhforscht wae door de veaTnenigfvuIdigingfltaJoi van hel geheel af De liefde dor vrouwen zelfopoffering kameiraadöchap lilt alles waren voor Nathaniel Shillabeer niets dan woorden gewoeet uitgevonden om een hoDgon prijs te zetten Ofi eon koopbaar artikel Hij wtet dur aUwvon Het viel hem binnen zijn bereik Evmzoo had hij gean pleiiier in een zonsondergang en een zonsopgang Maar hij begreep dat andere mensohen het wü haddon Zoo wufl hij bereid een boegen prijs te belalen voor een sohilderij van een zoneondergang geschlhferd door een uitnemend schilder En toch glt ed do gloed van een zoos ondergang op dit oogenbük over zijn ei I gen dutoterea aard Den volgmden mor Mr Slrtllabeer antwoordde nlat De woorden scbeneu hem op de een o SOdcre manier te zijn onOKiapt UlJ moest zich neorzettoD tot iets tastbaars dat bem goed vaat hield en hom tot ziofasetf lou brwigeo Uij nam tegenover lone pliats aan het beate gedeelte van de groote WMktafel Hfer hieti h J rast het gemak en het onvejiooeids geduld van een eohten zakenman gedurende uren brlevm eoooo Cftpten von overeenkonwten dletMsmi die verband Melden met de vestiging roB eea blad dat goJijkUJdig In Engc4and m Amnnka moest vorecfeijnen en dat be fcnid waa het officieel orfaan te ww den van de Staipel Hairïe von s Werelds vrijshi d Op een Zondagavond zat lone aan haar lesfiennar vermodd door die blijotoedig aftnading weJke komt van met oozen aanleg atirookend werk dat uitstekand is verricht Het wae baar gewoonte niet dien dag te werken maar een omvangrijke po die den voHgian avond gekomen was had haar tot bet aanbod bewo m alles af te doen indien haar cbe baar de noodfi InllohtiiigeQ wiMe gerco voor dat yj vertrok fe 4 k M M 5 A In de vinders vaa loM ging hst pol lood sne4 voort In bogen en puntea ter r wijl haar hart het blij nseoeUe Zij iw At § Mr Shillibeer nU t erg lijden maar dj had geen afkeer nwer van hem Zeerf A ker zou zij liever alleen zija getteent mefl de schorre onpei ooQlijIthfld van de m tapboon waartegen ilj beel ocke rbied bon zeggen O houd aU Je blieft opf als die te mei ging voor bot tikken van haar vingera op de eohrijfmaehlne baar woonden toet een ootstemdon tik verg zeUend tenrill zlJ he anuiveod ffeluW van de naald op dm oyHndor afsloot En zij zou bij ztchself geUwben hebben leuter uit groot plelaler in deae nieuwe en nuttigs loopbSSA