Goudsche Courant, dinsdag 10 september 1918

w i5 t I o 13706 Woensdag 11 September 1918 mmmmmmmw mmmmm 57e Jitar aii eoiiMHË coiiMfr a TienjL s ean d ert©3 xtieTDla a voor C3 u d su exL On=LStxelc e VERSCHIJNT DAGELIJKS Ai WhALVE ZON EN FEESTDAGEN Ja kindje je haar zal M erdFmoeten m Haar moeder Wdaroin probeert U het niet eerst met W Bureau MARKT 31 GOUDA Koss verklaart Att hij blyft vertrouwen op de onoverwinnelijkheid van de Duitache legers ali deze het bewiwtzyn hebben voor huis en vaderland te stryden Dan zullen zij de stormen die nog komen en m vengelij king waarbij alles wat tot dusverre ib ge beurd mets waa kunnen braveeren De etryd die thans van Yperen tot Reims woedt ia de vreese iyköte krachtproef die men aan een leger en z n leiders kan stellen Leger en leiders staan sedert 4 jaar in het veid tegen een vyand dae steeds nieuwe rftB P fi8 ontvangt en de nu reeds föfcen durende rugtochtagevech ten eisQhdn het hoogste va l troepen en leiding vanielf dat niet altijd allee vijand meniigmaal sterker op len verwacht dat op de een of onze tegenstand niet e n v o Ih ardend was tellen itsgeveoJi ite geestkracht komsten bereikt mat bet nieuwe mUnveld dat vier maanden geleden gelegd ui en komt daarbu tot deze slotsom ondanks alle wat de admiraktelt benoamd en de maruu mat mooie uitkonksten gedaan heeft wordt sr nog een onttzagiu scheepsruimt in den grond gebaond De veridaiiitg daarroor la te vunden in de vertraging mat ui vollodi ge eluating van de Noordzee door mijnane Het is een w raldootiU g want mm ood alt de geheele wereld ie geJuuit tegan d im rooror Slechts vier kJeine onzijdi ge staten staan tuascSian d bondgenooitan en de maatrik gelen die aan de x rooT rU vermoedelijk eens voor al a einde zouden maken Men diaot te overwevctn of de belangoB ran de wereld met euMhen dat de Noordzee gealotaii wordt en er geen andere uitgang overbluft dan een die voUtretot oaider onse oontröle staat In tik gtval tien men Mker de proef ermee kunnen nemon wsarbij de o n s JJ dige naties van Noord Europa dan gerantsoeneerd loudea worden volgens het een of andere plan dat hen voor gebrek eou vrijwami Tens J men dien wi inslaat moet de werekl blijk baar meer of minder machteloos toexlen deA de vemdeling van tonnenmaat anjuMidt De schepen kunnen vervangen worden geU Jt tot nu toe maar wij moeten denken aan de kosten en ook a ii e moreele uitwerking als de duikboot niet oferweUigd ie voor de oorlog eindigt zegt hij Als de EngeJdcbe regeering naar brt plan van Hard ooren heeft gaat het er voor ons nog bedroefder uitxien Het i wel eJ enaardie dat stemmen uit Eng elaiod en Dudtachland het hierover eens zijn dat de actie van Pooh slechts een voorepel IS en dat de aanvaJ de groote aanval nog moet komen De Daily Mail zegt Wat wU in de afgeloopeh wa wafcen beleefd hebben is de voort ereidan voor een besliaBenden aamval en met de aanval zelf De voorbereiidiny ïs zoo belfwaara geachjèd dat ïü peedis allerbelan rijifcate uititomsten heefft opgeleverd Stnategiache punten als SoLBsoais ChateauThierry Monbdidier AL bert Noyon dhajulues Bapaume Péronne en Kemmel zijn herovert Zonder zware verliezen voor de geallieerde legere heeft maarschalk Fooh den vyand hyna 130 000 gevangenen en 200 kanonnen afigenotnen Hy heeft een harden slag toegebracht aan de faam van den Duitechen staf en dienovereenkomstiig het vertrouiwen van de geallieerden in zyn leiding verhoogd Er zijn hawijzen dat zyn succeasen een duidelüien invloed op den Balkan en ui het luiburiige Oioet€ n hebben adat de voorberesidiing tot op het gewemschte punt zal doorgezet zu n is het plan van maansohalk Poch zooals hy dit zelf heeft uiteengezet bü den eiodetrijd zonder er eenigazins te denikem om ze voor de toekomat be sparen alle ibesohikbare reserves in te zetten in een slag die in geweld en krachtdadigheid alle vroegere faaes van den strijd overtreft In dezen aanval moe ten er drie factoren zyn verraoamg massa en snelheid Op zullt een cümax moet de wereld zich voorbereiden De Eng lsdhe en Franiscèe legers hebben het vooitereidende werk gedaan De hoofdmacht van liet AraerikaanBche leger die nu byna anderhalf milhoen man stenk is ia zorgvuldig in reeerve ge houden en Ihet k een instrument dat zich wonderbaarlyk goed leent voor een beslissenden slag sterk m aantal en moreel en volkomen verach Man weet dat de Duitechers aJile mogelyfce toebereidselen treffen Zy hebben ten minste twee Ckoetenryksche diviflïes van het Italiaansche front overge Het sp sluit dat dringt dan andere p4aa1 zoo taa als men Dat ligt m den ten Het ver isdv met weinmgen den Vijaniï het hoofd te bly ven bieden ten eipde den terugtocht te dekken In de meeste g vall ln gelukte dat Als de vyand echter eng rj mbrak wiat de lei ding dooosnelle en knachtige terugtrekking der linies den toestand in het algemeen te redden Deze terugbociht zal èfins in de ki ijgagesohiedenls als een meesterstuk gelden Voorwaar zegt Ros wy zyn niet gaarne en met vo ijiwillig teruggetrokken doch n at de wending in den algeameenen boe stand eenmaal was geach was een grootsoheepsche terugtwoht op alle bedreigde fronten in militair opzicht het eenige juiste Wanneer de teru8i tocht naar aan te nemen i vog verder gaat tot de S i e gf ri d stel 1 1 ng zelfs daarover heen behoeft ons dat niet te verontrusten Waarop het thans aankomt ds alle krachten te concen treeren Meer dan alle andere factoren besluit de sohryvar beslissen ui den oorlog de psychasche en moreele krachten Op hen komt het aan hen te versterken is hoofdzaak Daa kor moet elkeen op de bres springen en den moed vinden vrü en open hartig te spreken Openhartigheid waarheid en oprechtheid onder alle Duitschers is thans meer dan ooit noodig Tot dusver kon het masscdiien doeltreffend lijken de ge beurtenissen in de een of andere richting eemgszins gekleurd voor te stellen Thans kan alechita nietBontziende openhartig heid Le moed om wat noodi is te zeggen ct tp eischen baten De nood der tüden schreneuwt om persoonlijkheden die bereid zijn zich geheel aan hun land te wy den Den casch van het oogeiAkk beseffend zullen z ü aan den onteenuwden fltryd in het WiiilielofflinkPaldiuis TE HUUB GEVRAAGD Cenirom der ud Huur f 10 f 20 per week Br no 3133 bur ven dit blad 8 komt hij nog lienedon Hij hooft het tt dnik zei Mr Eaton kaün Welnu Varkeatjo toont zijn gewoon goed oordeol dajt moe ik hom nageven ofschoon als hij niet weet wie de dame la het Instinct van hem is 1 Wie do dame is antwoordde ChadTord dat juf trouw Mach eeo dame ia en drie uiilliocn sterling waard Is bij den e genwoopdigen koere Hij leunde terug en nam op zijn gemak de lUtwerking van zijn woorden op Webster waar Ong oot twijfel omtOferh id wiBseiden op diens gokat dat gewoonlijk zonder uitdrukking waa Als onmiddoIJijk rceullaat liep Mr WaJieter naar een kleinen spiegel die tusBchen drie pijkers was bevesügid egt u den muur on voirwde zijn dm zoo dat de schoonste zijde naar boven kwtun Je meoiu het niet I zei hij maar ret dfi do wijzo waarop hij zijn hoofd hield törwyl hij naar zijn das keek b v Wees dat hij er zeif anders oveir dacht Mr Oauiford Eaton BUmlachte en iknikte Probeer toch niet geeetig te zijn Webster z l hij dat Ia nu eenmaal jouw sterke zijde nie jaoed dan zei Webster de hand op zijn mouw leggende en hij wa tle gedul g tot zijn vriend verder zou eprc Juflrwiw Maroh k de dtochter van oen Amerikaanarfien overste een soort Onderkoning of generaal majoor stel Ik nifj voor Hij is ontzaglijk rijk en Jirifronw March zal alles krijgen Hanel kreeg Ik er ai niet bijna een groot atuk I f 3 Toen zij daar aangekomen waren apraken zij vrijer en zooals zij het eamen gewoon waren De provisiekamer dia Mud In beslag gem men door een kook £ IT lunki r Een onbMtemde 11 ordrrt wi O vriend Hemel hij s er Ier loe Ik vertel je thee Inflcdienkt alaof waal Wel Varken jc en de mooie seorc P ZondsgmWaag In de Qty Ha hal et ta een ommekeer van de Globe Zal MAARTEN Gouda 9 Sept Suikkade 6 C BAKKER N BAKKERViMii 3135 10 Ds Heer eo Mevrouw L PROOS HOOGENDIJK Miaciia belui ea hun dink voor de vele blijken ven belanfilellisg bij de geboorte ven hun Zoon ondervonden 3124 8 Afbloookn Vin Haneltleen 20 LETTERZETTERS 1131 aCVRAAOD S Sloomdrukkerij B A VERZIJL Qonde Op eon kantoor hier tor ttedo wordt govriagd een Joegmensch of Jongedame good bekend met do moderne talen on kunnende typewriten Brieven onder no 3119 Bureau Qoudtche Courant 20 Meubel teekenaars Mllilalr vtie l iet In Menbelleeken Ie Goude of omtrek Brieven met conditien een J B BERING Hu o de Orooietr 136 R dim 3126 7 Beechaald ontirikkeld JONGMENSCH ia beslt van Eiaddiploma H B S 5 j c ZOEKT Toor lijdelijk WERK ktnioor dnloiitrktis e d BrlflTeo ond r No 3130bureau tu dii blad 9 HEER DAME o k D ZITKAMER 811 SUAPIUMER sonder pea ion op goadan laod Spoedig teaanvaarden Brieven ander No S128 Bureauvan dit Blad 8 Electromotor TE KOOP GEVRAAGD oud of nieuw Br motto Motor bur v d blad 3132 6 Nette gedragen lo HEEREIIKLEEDIIII TB KOOP GEVRAAGD tegen hooge prijzen Br fr onder no 3120 Bur Goudiche Courant MORGEN verkrijgbaar Sthelviscli en Scho D Walte Karnemelksloot 141 3134 10 Ot fimiiliilDii vai BiliDgheUeDdeD blJ dg ZulderuiflueberiJ RoklB 107 mdardam Levert ezoulen Gepelde Garnalen onder controle der Zuideraeeviich contrAle Vereeniging onder Rijkitoeticbt in pakketten van 5 en 10 Ko aan particulieren f 1 90 per Ko indien nietbij pla t eli ke wiokcHera verkrijgbaar WinkeJierf gelieve prljtopgave aan tevragen Debt gezouten garnalen sljn 6 dagen waar gexoulen 6 maanden gegarandeerd boudbaar 31 ZS 20 Indien men ukkclt met een ilechten etocllanl en onzuiverbloed Ual den een 9 2016 15 klein pil U befpen Da Laieerpillen van Apotheker Boom auiveren het bloed verwijderen all onreine toffen en bevorderen een goeden atoelgang Alleen echt in geiloten dooijei me hendteekeaing Firma A M Boom Priji p dooaje 25 en SO et Verkrijgbaar in da meette Apgtheken tnOrogiitwiakeli te Gouda bij ANTONCOOPS Haastrecht Abonnementen en advertentiën voor de GOUDSCHE COURANT en tJe HAASTRECHTSCHB COURANT wortJen te Haaitrecht aangenomen door onzen Agent J SCHEER te HAASTRECHT Mperaliefe Miememiin 111 en OitB TE OOUDA T l feon Stelwllk Ne S en Oeuda JtSS en 384 Eiken DONDERDAG des voormiddags ten 10 uur Fruitveiling Inlichtingen worden gaarne vorttrekt door den Voorzitter H A SCHIPPER te Stolwijk en door don vellingmeestor A HENDRIKSEM te Gouda 3129 so Het Advertentiebureau yftn De Goudsche Courant MARKT 31 TELEF 82 besordt de plaataini van ADVERTENTIEN in alle Nederlandaohe en Buitenlandaohe dad en weekbladen en andere periodieken zonder eenide priiaverhoodinf Inzending van n af chplft steeds voldoende Inliohtinden worden GRATIS verstrekt Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Eeizeradraobt 153 Amaterdam leliegracht 30 CURATORIUM Mr A W Jacomettl Oud Advoeeet in Ned lndii H J Calkoen Buitenle Lid Ged Steten Burgemeeiter van Edem en Schoolopxiener J Oarrltf Oud Reiident van Teroate Henrl Polak Lid Eerate Kamer S Poatmtu Schoolopziener P J Raaymakers Oud Secretari Genereai der Rijkiverzekerintfabenk W N Wlntenheven Oep Luit Kol 0 1 L Amerefoon Sicrilarit Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leldin ven 80 bekende leerkrachten onder wie Joh Bonman Directeur eener Hendeliachooi Mr Dr J Bljatnn Directeur eener Tucbtichooi Jhr Jan Peith Journaliet Dr A A Pokker privaat docent Univenlteit Dr A J M aarleanna leereer H B S P H van aeatel leereer Hendeleechool Prol W C da Oraaff Hoo teereer Univeriiteit Utrecht Dr A Halberatadt oud leereer Gymneelum Dr J M Hoogvliet priveat doceat Univereiteit Dr C Huyaman eccounlent en andere mennen ven neem 20 leereer H B 8 7 Mra in de Rechten 7 in enieuri 6 eccount nti 3 ertcen enz ivorden door one eoraaniieerd meer dan 400 schriftelijke curauaaen o m DEENSCH NOOR8CH RUSSISCH MALBISCH LATIJN GRIEKBCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIOKUNOE ELECTRO TECHN TEEKENBN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHBTORICA BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEUBSTECHNIEK STENOGRAFIE BCHOONSCHRIJVBN NEDERLANDSen FRANSCH DUITSCH ENGELSCH ITALIAANSCH SPAANSCH ZWEEDSCH STUDIETECHNIEKSTAATS WETENSCHAPPEN 8TATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN FRSBBLBN SLAJD Oplelilliif per brief voor allo azamei voor alle ambten en bervepen voorALLB acten L O en M O ALLB practl kdlploma SUataezamaa Notariaat Mr in de Rechten Oemeente Adminlatratle Actuaris Accouatants Onderwijzer Bouwkundlf Opalchtar en teekenaar Oplichter Watarstaat Bedrtjfaleldar SecreUrlaltadactaar sni eni 873 150 Cursusaen voor beginners eenigszins gevorderden meergevordcnden en vergeVorderden Aangename metbode Persoonlijk contact tuaschen docent en cursist Uitstekende correctie collectief en individueel Billijke conditien minver ogenden kunnen van ons Studiefonds profiteeren Qoede re Itaten wie werkt sUagt Adviezen inzake Beroepskeuze Voor naden inlichtingen vrage men de intereêsantt gratie brochure een boekdeel van 144 pagina s Hen verbindt tich hierdoor tot niett Kostelooze Opleiding tot Korporaal b d Vesting Artillerie V Joneelieden van 16 19 Jaar kunnen h de InatrucUe Compasmie te Naardan in dien treden Datutn yaii opkomst wordt óoor den Commandant nader Ta tgeateld Aldaar geschiedt de opleiding tot Korporaal bij een der Korpfien Vwtinff Artilleriei De opleiding te Na rden opent den weg tot den Onderofficiersnuiff Nadere inlicfatineen worden op franco aanrraaff verstrekt door den COMUANDANT DBR INSTRUCnK CX MI AGNIE te NAAJIDEN 1818 20 Het afknippeti van het haar is een paarder middel dat geheel onnoodig is als U het hoofd reinigt met LAX eén aangename hoofdwassching welke onreiti doodt stof en roos verwijdert en het haar glanzend zacht en golvend maakt Voorkomen is echter beter dan generen Wasch liaaroin het hoofd van Uw schoolgaande kinderen eens per week met LAX EtndooslAXkasniQt p voldoende voor J Ltter Overal ver crijgfcaar Verkrijgbaar bij de meeite dro iiten Te Gouda bij Anton Coopi i Mej S H V Loon Boakoop G J Spijker Wed J Spruijt J G Men A Blonk Waddinteveen A v d Heiden Bodelraven P Reve tei n Wed J v Vliet 114 C 1 Scheer Zwemmerdem J W H Hoo eveeni Mooedreohl J v Gennep 2944 VRAAGT UWWINKELIER Naap de Wereldberoemde iWeubel en Linoleumwas A S R A Het beste artikel voor het wrijven van meubelen en linoleum is v l goadkoopar n voopdaalla In het gebruik dan de beste bus was Koopt één flesch A S R A en u biyft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze HoofddsspSthoudap voor Gouda en omstreken de firma 36 2 60 U VAN DBR BKBK Orossier in Koloniale waren OOUOA Modevakscheol voor 6onda en omliggende plaatsen Aansaslotaa hl de vareenltlns voor Mode vakscbolea te a araveaha e Ooedgekeurd bg Kon Besl 26 Aug H No 4B Opleiding tot Costumière Ooupeuse en Leerares M iilqnhtlil mr ilgn giMk li lim MOIESI MlliU ii mmm De School ii verpleetat van Gouwe 109 neer floueva 191 weer eich nieuwe leerlinaen kunnen eenmelden DIr Dames v HEVZELENDOORN Adverleerl ia dit Blad ta OOUDA op DONDERDAGEN 19 en 26 8EPTEM BKR 1918 de vooiroiddagi 11 nren nieuwe tüd in bet Koffiehuis JÏARMONIE aan de Marict ten overstaAn van den te Haastrecht gev öti d£n Notnria BOSKOOP AdvertenUen en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER Zi iJeweg72 ü KOBMAN No 1 Een anjangs nieuw gebouwd WOONHUIS genaamd VELDZICHT F 62 verdere betimmeiins ene aan den Boerendam in Vettebrook te RBEUWUK groot 11 aren 46 centiitiren No 2 Een perceel GROND in den Gravckoopjchen polder te REEUWIJK groot 20 90 aten AGENDA IMt perceel ie in erfpacht uitgegeven aan S en J Koeter te Reeuwjjk tegen een jaar lüksche canon van ƒ 26 10 Sept D m 6 um Verg van de Kamer van Arbeid voor de Bouwbcdrljvan io AW Legl 18 Sept St Janskerk Conceit Mevr Noordewier en Mevr de Qaea 23 Sept 2 UUT Gebouw Bouw en ffonlngtoeiloht Ondenlandioomnilssle Aimencorg No S Eenige perceelen RIETLAND BUIGTLAND en WATER liggende op Lang Gravekoop te REEUWIJK groot 9 66 76 hectaren Waterrente per Jaar ƒ 68 S1 3103 47 No 4 Een pereeel VEBNPLAS met tie daarin gelegen Riet Ruigt en Teelakkers op het blek NieuwenJwoek te REEUWUK groot 8 92 64 H A BeleWd TenoAan wH geregeld ttjdlg tnededeeUng te mogwn ootrangen van v rgadaringn eooMrtan TMmakeHIIrhaitea m on iliiM du la SMa uwl Il nu mUm Waterrcnto per Jaar ƒ 20 47 Breeder bü biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaria Koeman voornoemd Eleetrisehe Drnkkertj A BBINMtSll KOON OOUDA Aboniieert U op dit Blad f f f ABONNEUKNTSPBUBl pw kwartaal IM par WMk 1 etmt met Zoalagsblad per kwartaal ƒ 2 1S par week IT eeat onra aar da beaerging par lovper gMekledt B i nco per post per kwartaal LSO met Jondagsblad tiM Abonnementen worden dageltjka aangancman au ons bnnui MABKT St OOUDA btl onsa agenten dan boetliandal da pe tfeutenm AOVIBTBNTI PBUai Uit Gooda aa aistrajcan b koor ids tot daabaaorgkring 1 S ragala t M alka ngel maar IS iTan boitao Gonda n du haaergkrlngi 1 S regels S alk ngel man ƒ 1 11 Mm eetilm na pufeltok nrmakaKkkedu IS eut l r tegal Redactie I Telef Inters 545 DÉ öcTRiröG Hat woopspei De gpoote sidg zal door de Amepilcanen bevochten wopden Aanwijzingen woop wooptzetting dep aciitepwaaptsche beweging De eisoh wan het oogenbiilc Onveiligheid in Duitsohland Hindenbupg bevelhebbep van de vloot Sluiting van de Noopdzee 7 Kleine vopdepingen Een offensief tegen Italië Congpesvanneutpaiene ONS OVERZICHT bracht Zü lijven de 400 000 reSiruten van hun eigen lichting van 1920 m En zij ver korten hun fix nt ofschoon daardoor ook evenveel mansohaplien van de geallieerden ala van de Duitschera vry zullen komen Dit klopt met wat de nulitaire medewerker van ie Voesieche Zeutung kapitein Salz mann sohryft Ik ata in zedieren zin tegenover de opvatUng van Hermann St g©mami die zegt niet te gelooven dat de Aimenkanen zullen ingrepen Ik geloof dat deFranschen wanneer zy tueschen St Quen tin en Chavignon geen successen behalen zeer spoedig Amenkaansohe hulptroepenzullen opdacht Het is te verwachten datde Berthelot en Courand in Ohanipagneeveneenis tot den aanval zullen ovengaan Wij staan aldus voor een onduidelijk beeld dat op het eerste gezicht een volkomen methodische vóó roti t wikke ling van een grooten 8lag in Frankrijk doet zien Venier aohrijft hij Wy kunnen binnen enkele dagen een nieuwen en zeker niet minder aware aaval op de nieuwe Duitsche linaaa voor Kamerijk verwachten en ik gelxwf zelfs dat men ook deze linieis in overeenstemming met de prin mpeB dear bewegelylte verdediging en het behoud der operatieve nuogelüikheden nog niet als de definitieve weenatandsUnies beschouwen Kan Dus nog verder terugtrekken In de Mong npö9t sdhnjft Colin Boss over De eisch van het oogetnbluk en noemt die openfliartigiheid waarheid en oprechtheid onder alle D u i tB c h e r fl FeuHIeton lONE MARCH Na het Babaiaeh Wat wij nu aan het front beleven is het grootste en zwaarste zegt de schrijver De militaire toestand als zoodanig behoeft ons geen zorg te baren wy hebben ei ger geva ren getrotseerd zooals in 1916 toen aan de Samme onie laatste stellingen doorbroken waren en tegelijkertïjd de legers van Broessolof over de Stochod stormden T o e n z a g het Duitsche volk echter het gevaar naet het was blind in zijn rotsvast vertrouwen op het leger B CLOaCBTT varlaau deer WESBELINKJVAN BOflgüll i lik vobaden Het zou kunnen maar het zaïl niet gebeitrent zei Mr Eaton terwijl hij op den knop van nagoniaakt ivoor van zijn wandeletok beet Webster staarde tiem aan Wat boteekent dal zed hij snd niet weten Wel ik zal het hua vertellen Ik zou het v OT geen duizend pood voor mlj zeit wlllenïiouden Hot kan miniïpr waard zijn mlaechion meer in tolk gcvftl zult go hot onder je houden l Weer keek Webster met open mond naar zijn mentor die lan zijn snor streek uiel den namaak ivoren knop Toen hij niet sprak verloor Webster plotseling zijn geduld Wait betcekent diie onzin vroeg hiJ woest Zit ÓA r niet te grijnzen ais een aap met een liazenlip I Geeft een naam aan je siWltHjo Wat beteekcnt dJt Hij acjienkt de tihee voor haar in zeg je I Dait heJ Ik Jo geaeg antwoordde Webster Wordt niet ongeduldig zei H Chadford Eatón kaim ut bawtte Webdat hij voor haar zij eeo koningin Laat dat Ukken aan don knop van je stok en zog het a3e je wat te zeggen heWI Wat gebeurde er no meen zei Mr Eaton ierwij hij met zijn kin leunde tegen den knop van zijn stok en opkeek Zij had haar hand op zijn note Ik zag baarl Mr H Chadlord Eaton floot lang en 0m aodndl aiit Zoo wu ooAt IMOIZONDKN HaDIDnUNOBNl 1 i n ala flji elke Kfri Op da nerpagüM 50 ksa n I Oewohè adTertutUhi u bKeseDdaa medadaaUngu bU eoatraet tot lau du piila Giaala MIai u ludu watdu lacaksKl i AdminiitraUe i Telcl Intero 82 vaderland een einde maken en een vrij volk dat hoe swaar zyn wonden ook mogen z jn toch ongeixigen en ongebroken ts ge bleven uit den oorlog leiden Wy hebben hier en daar gespatieerd Wat er op het oogenblik in Duitnchland gebeurt staat hier geschreven voor iedereen die we t te teoen En ten slotte nog iets uit de rede van den Saksaechen miraeter van binneftland flcflie zaken In dezen sdlermoeilijksten tjd brengt ons de vastbesloten wil tot volhouden nader tot den vrede Moeiilyk is onze tyd wyl de oude moed en de oude vastberadenheid aan het wankelen schijnen te ko men Men heeft te New York berichten uit Nederland betreffende een snelle aftakeling van het Duitsche moreel alom verspreid De ihoop dat de economische en financieel cverapanmng Duitschland er toe xal dw gen de voorwaarden der geolkeerden vóór de militaire besliasing te aanvaarden ia nimmer geheel opgegeven en er wordt beweerd dat de vordwijning van het laatste bolwerk van Duitachland fl vertrouwen niet langer meer op zich kan laten wachten Tol van financieelo autoriteiten te NewYork hrf ben als hun mcenang te kennen gegeven dat d zakenlieden in Duitschlaiid hun regeerders zullen dwingen om vrede te vragen daar zij overtuigd zi n dait Duitsch land welks intemaitionale handel w verdwA nen en welks volk met het gewicht van een nülliajdenechuld is beladen bloedeloos en levenloos zal zyn Van d fronten weinig nieuws De fÏT gelsohen sloegen aanvallen p GouzeaucouPt of brachten hun linje vooruit ten Zuiden van Havrinoourt en maakten eveneens vorderingen ton Noord Ooeten van NeuveOhapelle en ten Westen en ten Noorden van Arroantiiree De Franschnn zijn ondanks de Jsrauner lUke weeragesteldheid vooruit gegaan in de richting van St Quentin en U Fène De arm van het Crazat Jcansal buseohen St Simon en Tergmer is thans gebeel in ihun be zit en grootendeels overachreden Zy staan in een boog om La Fère waardoor de verbinding met St Qutntiin fedtel jk reH r ken ie fangin won terrein en verovente belantryke veldwerken op den linkeroever van deOase en ten W van het woud van dt Gobaln waarvan reed een belangrij deel be zet is Het Fransdhe persbureau wijst er nog eens op dat de terugkeer der Duitschers tot het punt van waaruit lü lich inmaakten tot het verkrygen van een zegevtierenden vrede in het Westen bet ofsluèten nui n hoofdstuk van den oorlog en het n enan van een nieuwe pbose in de operatkn beteekwat Hoe de toestand in Duitschland is heeft men telkema kunnen lezen Badplaatsin worden gesloten o n het bandeloos leven dat men er leidt Thans heeft volgens de Kölni sche Zeitung de zrioh in talryke inbraken uatende openi are onveiligheid welker bestryding door gebrek aan personeel by de pobtie bemoeilijkt wordt het plaatsvervangend oppercommando van het le Beiensche legercorps aanleiding gegeven tot het treffen van ingrypende maatregelen Allereerst voor Munchen waar allen mannelijken arbed dera die afkeeng zyn van het werk het verblijf m München wordt ontsegd en die wanneer zy lichamelijk geschikt zijn op ge dwongen wijze voor den landbouwarbeld worden gebruikt Reeds eergisteren la de eerste ploeg onwillige ari eiderB naar landbouwstreken vervoerd Zij ontvangen het zelfde loon als andere arbeiders en denzelfden kost als dagenen doe waren artwid vemchben Tegenover vrouwen die niet willen werken zal op dez JMe wij ze worden opgetreden Archibald HiuyI de marine deskundige van de Daily Telegraph die in herinnering brengt dat hy Lang geleden aan heeft gedrongen op volstrekte sluitnng van de Noordzee geeft een overzicht van de uit ten gt noaki worden ntiesohlen drie en dat 1h te veel voor een mensob Wt bster zoi oleis maar wachtte totstjn raatigevor verder zou uin N u zei Mr Eaton een er oame gaat niet verloren tonder dat inroaod naar hoar oiukijkU Haar vader Is haar op hi it spoor en d jonge man dien zlJ de boiu hoeft g eTea ook Hij trekt bet zioh nogal san de arme sukkel Beiden zijn zoo rijk sla de Hank van Engeland Fn ik kon ben l lden Je kent hen beiden braot Wsbeler hijgond uit Uoe iijn die jou In de aruH n giilooptifi Mr OMdfoid nat zlJQ tfanaendm hoed bedaard af bllra niet groote zorg wat stof van den rand Iwproefde door ben in verwttfJIkude richtingen te draaien of hij zijn geloM kon zltn In den bot en zei Dat bereikl meii alleen door ildi n 04 d gfwilsaliap te bewegen beste joogen Ik ben Ud van een kahne klcin dporKaitb waar vorsohlllende dlnijen gedban worden wairin jij geen belang xoudt steileo Daar ontmoet fk mr looee uit Amerika Ik vind uit wie bij fca ik kom op vertrouwelij ken voet met hem Hij hoort da4 ik do vertnrawde ben bij de flrata ShUtabeer en hij vraagt me ol Ik hem In een kleine particuliere aangelegcdtheid wil helpen waarin hij niet openjtjk wenscht Ofi te treden Ik dal het mij In orde van loen Ik liaar laatet in Battftn ea vodgdo Oelukiiig dat zij mij niet herkende En wat doe zij dan hier in Lu te Ilill als B rütlir SB van Varkentje zoo zij e4 n nillUonaiTe la dat sou Ik wei eens willen wolea zei Webater vergofsfs pogendw Iets spoUends In zijn toon leggen Je zult hl t niet hooreai antwoordde u Chadlord Eaiton uitlArstende In een plotselhigen aonvel van drUt tenzij je van dit oogeinblik al o dwosen mond houdt versta je nWj Mr Wetj V beivraardo een voUtoöifn t ilzwii i iLuister nu vervolgde Mr Eaton na een lang en tartend zwijgen Ik vert lifl je maar oen kes Jurffrouw Maivh was verloofd niet oen lompen f pgel dien zij naar den wil van haar vader zou inoeton tronwen Hij had I ts gedaan hij vorteido mij niet wat het was wvU haar niet aanstond Het gnwoao geval denk ik Wcilnu zij sprong uk het glareet en ffii haar tAgen brood vordlwien Bocrijp je het nu Ep wat hefcben wij daarmee te maken zei Wdbsier bits ilij was tndo In onnaitleACdeellng en d loon vanMr Eaion stond hem tegvo i g genoegen laj dow V hij en het Is inord Je htft er nleis mee le maken mijn vriend noch enige andere dikkop tooaJs je or eon bent antwoordde Chadford kod nlet dan wanneer ik er je niet In betrak wat Ik niet zou doen sla 4k geen makker noodig had otn de geeohledenis la arde te brengen Er zijn twee meoBchen dl Mn b4 Jukea tmo immmgÊüBmm