Goudsche Courant, woensdag 11 september 1918

Mog Ü kinikna kwiM ItffaMéëeB worden Men venoekt ow het Tolgeode op to a men Het bealuur der vereeniging tot tubereu loMbeetrUding aUiier ontvangt de mededee Uog dai nainena de Centrale Conuniaaie in den Haag weer l2 kLoderea kunnen iMtgezonden wordeo Aanstaande Diuxiv i deoer moeten de kinderen vertrekken Dat is voor bet beetuMr en bovenal voor de kinderen elf een aangename verraaaing Uaar natuurlijk zit men weer met deaelf de moeil eden ala een paar vroken terug Het geld wat toem binnen la gcdcomen ia zoo goed als geheel oiigebruikt De ingezonden kleeren zijn all uitgedeeld zelfs wee het nog noodig er nieuwe b te koopen Het bestuur ziet sich reeds genoodzaakt weer een beroep te doen op de wehiadigheid der Gouweoaara £ n wjj stellen ons graag beedhlkbaar om die vraag ww te brengen Er zyn er alUoht nog verëchillende die toen zii vorige miaal lazen dat er geld yooi dat doel noodig waa er wel veel voor voelden om iets te geven maar door verschillende omstanddgheden er niet toe kwamen Nu is er voor die meneoben een moode gelegenheid om hun goed voornemen alsnog ten uitvoer te brengen En vw de anderen die vorige maai reeds gaven zullen ook nu de uieeeten niet achterwege blijven Het ia werlteiük dringeitd noodig om waar er tenminste weer 12 bleekneuejee ge holpen kunnen worden de finaocieele bezwaren die er zijn met kntcbt te overwin nen Natuurlek ie er weer baaat bU Evenals vorige maal hebben verschillende damee zicQi weer bereid venkiaard tot het in out vangst nemen der giften De adresBen zijn Mevr dr Hamburger Crabethatraat Mevr dr fiupe Tiendeweg Mevr J J V d Sanden Marirt 15 Zuflter J C V d Burgh Fluweeleneingel Coneultatiebureau BOBKOQP Aan de M U L O hool aUbler Ie benoemd Iwt onderwüzeres Mej L M Moer man te Sap meer BERKENWOUDa By het schieten met P jl en boog is Zaterdag j l een zoontje van den beer B de B alhier door een jongetje in bet linker oog geschoten Maandag is het ventje naar Utrecht ovei ebracht men vreest echter dat het oog verloren zal zjjn Voor de betrekking van onderwüzerea aan de ojienbare lagere school alhier iwbben 2iLch 20 eollieltanten aangemeld ONZE PRAADLOOZE DIENST De groote ala In het Weiten Dultsch Legerberickt BBRUJN 11 S pt Offldeel Westelijk ooriojr tooneel By het aCweren vtm ploahseJüke Eagsïaeba aaovaUeo zuidelük van Yperen en noordelijk van het La Ba BéeJcanaal niaakten wy gevangenen Zoide l ik van den straatw Péronno liamerük waren hernieuwde aanvallen der Eo el£ en weer oorzaak van hevi gevechten Zuidelijk van Goureauceurt en om Epéhy bereil£te de vijand op enkele punten onae eerste linie In een ibegenaanval wierpen wiJ hem terug waari ij 3000 gevangenen on in handen bleven Plaateelijke aamvuJlen der Fraiuchen die aan weersaijden van den Btraatw g Ham St Quentdn bij verrassing en na arbiiierie voorbereiding voi den werden afgewezen Plaatseluke gevechten noordelijk der Ailette Tusscihen Aiiet te en Ajene zwol het artillerievuur des namiddags tot groote hevigheid Des avoiuJ deed de vijand bef tige aanvallen die voor onae eerste linie mislukten OoatenrOkseh Legerberlcht WEENEN 11 Sept Officieel Itali aanaoh oorkigBtooneel Op de vlakte van Aelatfo mialukten tiwee plaateelijke aanval len Itt den A olone secior waar het den Italianen gelukte onder het inzetJten van sterke artilLene in onze liolflB te dringen herstekle een tegenaanval den toestand weer Aan het Piwve front verïioogde artiUerie atrdd HAKKTBEBICHTEN Coöp Tiiiudersvec Gouda u Omstnkw GiMitaavdBac Oouda 9 September 1918 Buitenland of Fabrickco Pronkboonen 1 22 24 Pooiuieii I 1C S2 Koode kool I 8 iO 9 Wilte kool I 6 Rheinlsche spekboanon l 25 30 Tomeicn f 16 18 alios por 100 K G Menland Pronkboonen I 4 70 eo Snljboeuen 18 50 90 60 tjtokeper4ioboo nen I 26 2 S4 IO Stambooncn I 15 20 25 60 Uien I 10 12i 0 Roode ooi I 8 10 9 Savoy kool l 9 10 11 WItto kool I 6 6 90 alles pur 100 K O NIEUWERX£RK a d USSEL 10 S pt Bericfat der OoïperaUem Tulnbouweiliiig Nieuweiiietk a d Ueel en oiMtreken Ene komkommers flJSO dito 2e soort 6 8 40 kleine halve komkommers ƒ 4 90 ƒ 6 60 wagenaars ƒ 16 30 selderij ƒ 1 ƒ 3 10 prineeaaeboonen stok ƒ 31 90 ƒ 32 dito stam ƒ 22 40 ƒ24 60 Rheiaiacha Speckb ƒ 16 ƒ33 pronkboonen ƒ 6 40 ƒ 26 snijiboonon ƒ 20 0 ƒ26 tomsten ƒ dil 2e ooit ƒ U voye bwl ƒ 7 90 Xt Uo per 100 KXS In 6H inund vorlarea de Duitachera bun kortMond winot ougevwr e n miUioen nMUWchsppen en vooral de boop ooit weer dB rol te kunnen spelen welke de gealldeerden thanB op zich hebbeu geoomen Do Blac sul voortduren Het Fruocbe oppercommaudo beiKMidt voUnMnen bbt ini tiatiof TOor de operfttieM die naar de nüUbaire medcrwerkers van de bladen aïgvsneen gcLooven zonder andere oveiïiuCHphaM beroiwKl zullen warden daa wellidht een nwtpoos voor do geweUige veraterlouig AlUn zijn ervftn overtuigd dat Fooh die den Btrüd sedert twee moamdon met niiinen blok snelbeid van besllwinc en toutmoe digiMd zonder weerga voert den v aad tot eea nieurwren teruftrtocht xal weten te dwiiweo De braiKl dn U Fère brenfft den medewerker van de Miaitia er toe aan te twoMn dat de Duitscbers bim terugtocht zullen voortMtteo Te Londen gelooft men meer en meer dat Duitechland vwraeaytam ia Italië een klap toe te brengeen De Times w dt er op dat het binoenlandsohe front in Diubacbland erastic geschokt ia tm berated moet wor den Men zal nu Italië een klap willen toebreoir n mijBchien overgaan tot verBcbeipioff van de duikbootactie Volffens de Times vetftifft bet Gioniale d Italda de aandacht van bet Italiaanacbe 04 teii ervel op het gevaar dat de centrale mogendheden een rroot offenaief beginnen aan bet Italiaianscbe front voordat de Ame nkaansobe troepen in Toldoend aantal in ItaÜé kunnen aankcmien om Eu k een oodernemin hopeloos te maken De sdu iver meent dat de Duitechers met 160 divisies het weslieUjk front kunaien verdedigen en dan 50 diviaiea kunnen vr jniaken om de OoBtenrykenB te helpen om voor den winter bet ItalaaangcJJB front te dioorbreken De West überiache Tsjecho Slowaken zijn doongebroken en hebben de verbindinff met Irkoetsk hersteld De vijand is uiteen ge a d en de siworweg bevindt zich bl kbaar in handen der bevrieoide troepen van Wliüdiwoatock tot Perm Generaal O no heeft het beheer over den spoorweg aan vaard Deze aucceaeen bekAten g7 oote sensatie verwekt daar zy een groote bertieekenia heb ben Het Bols zwistne te Blafi vestsjenk en Kabarofflk ij thans afgwneden van het W 0ten en sal ztjn natuurlij ken dood ster ven Mfft een telegram uit Loiaden De bervomiinff van bet Ruaeleche front zal een sobrade nader rebraoht worden Eea belan rrijk gevnlc vaA de overwinning der Tsjecho Slowaien zal zlJn dat de gecompldoeerde poLiticdte to taad die in bet Verre Oosten was ontataon als uitvloeÜNft van den atr d tuaschen de politieke porUJen door de aanraking met meer bezadigde poütieke machten van het binnenland een voor de g ollieerden en de werkel ke belai en ven Ruelaod gunatage wending zal nemen Kaar aanMdiiv van een Wolff teleerem uit Kopeoiihetfen betreffende een byjeea kornet van vertegerawoordigers van han del verzekeringsen scheepvaartkringen in Skandinavië en Nederland meldt men dat deze zaak indeidaad hier te lande in vooriwreiding i en dat met bet juridiaohe gedeelte daarvan lUn belast prof mr W L P A Molengraaf staatismad prof mr A A H Struyck en en mr C D Asser Jr BUITENLANDSCH NlEUWa nwMTBi inr Ë a alouwe kansüUerl oi aierliüor U agobkU teekeiit bij hel door on reedu vBruialdu benchl tn het Loipzl ta Tifgüblatl over oeu to vorwaoliten aftreden van von UvrtÜiig cu iulrod n iu de rt fe rlüg van Kriborgcr m bei ldoiiiean uau daL d ni ijkt geruciitoii ook lu Borliju reodö vorschUloude dagm looptiti bij du up hot oogeublik hfMrMbcnde p l tteko uorvouaituit behoevon zidku nflVuiivorecihijQfiol o UotuaoJ to vorraeeen Het blad Wüosclit zich over dezo geruebleu ulot verdtir uit te laten hot wijst er alleen op dai vou UerÜlngi In l der geval volgwiö zijn bedotte te beeliaelüg over Iii3t Prulidsch kloerecht zal a wacbten en dal aeiiHodeberichteo le het bovBngpaoemde zeer goed bedoeld kunnen iijn alH protJballounolje dan wol als oen poging vaiir tt uuetanders om van Ie vorou ro ife ti en de oveatueele beooeuUng van nieuwe ininleteT fiteiuiulng te maken De 4 pzigur Neuente Neichriobten i ei at dat de voor iüuidiBn van dea jdsvrede e n am ooalitio nikuiijterio op dczo ytilzQ hun cainpagno inleiden QJe Inturnaüoiiale Korretfpoudcnz aotit t waartfobijnlijk dat von Uertllng zich niet sterk genoeg zal achten ou den Strijd an te binden tegen de conservi le ven als dezen bot kiü e ditoütwerp mochten verworpen En ook tegpnover het buitonland moet een krachtige regocriug oi treden die het volk niet taat glMeii uaar haax rikJhttng doch die daden verricht Een ineor domaoratisohe rlohtlng In do regeering zou bovendoen den vrede nader brengen redoa waarom het blad verwaeht dat von HexÜlng ten slotte wel zal moeten ajtredeo De Vorw ti i aegt dat de uohteii over awie regeeringiwrlfliB die door de Berlljnwhe pers worden verapretó en vooral die ever het deelnomen van Schetdemann n Erzberger aan de regeering tik zidver speculaliel moeten besohouwd frofden Qoeneu veld In de ion 9 e gevechten aan hot Weelelljk front sneiUViolde prins Albert von SaohsPnWtJmar ritmeefller van hetPommenwbe fcurasBlereregimeirt no 2 Prins Albuit wse een zouu van deu to Heidelberg wououden prlus WUbehn von tsach HuuWeimar De DuUeciïe generaol ma or Uu o Uuebn U uvenouuM gesnmiveld OOMTKNBUIUUOMaAXUK De 11 o u g e r Naar lut Ktageulurier Tagblatt uil VLUaoli iiuldt b het daar j l Moeusdag tot iiougi roulUHleu gukouteu tloiiderdcn vrouwen trokken uaar bel dUtriolMUoüfd 0411 te protüttteeren t gen do duurte van but vletêub Aaugeziuu door deu dluirictdbwrtuurdiur werd vorkiaurd dat hij daaraan niets kOQ veroJKleren Irok de opgewonden menigte uaar do wiuki La wuar levei iiiiddeleu verkocht werden en begon daar Ie plunderen lu eeu gioote itaak liiugen bauimen In de étalage Du ruiten worden iiigüblageu en oen groolc Iweve heid le euemiddeJeu werd uietigeiiomen iBerop tigfit de meaigto ziub naaf andere wiitkele waar bctzoUdo gobobludde Ook eoa boniwinkel nioeet het ontgolden l okUe en ontboden jiatrüuillee konden dj menigte niet lu btdiwaug houden De WoeUHche Arbeitcrzoilmng vertelt Eeji juugdjLge infantctrisl wati Iwee laar lang aan het AlbaneeHche froni gewoeut Toen ttod lu verlof gokruguu en bafwtig was hij naar zij a dorpje Zwingendorf ge gtwnold Eeu ellendige tyeetand Imd Uij daar aangotrolleji lu huls wa ulcta te eten en kijii acht zuBters lodeu hooger Voor zeventig kronen Itad hij daarop oen geweer gekocht en was er oi uitgetrokken om een hasMJe te verschalken liet gelukio hem maar op hetzellde oogenblik werd bij wegens strooping gearreöteerd Voor het iirilitadr giiechteliof te Weenen zette hij den nood thuis uiteen ilij moeat wel Btelen want voor zovoiit g kronen liftd hij wol osn gowetir maar goen eten kunnen koopen Do rechters waren echter vaa oordeel dat getu noodzaikelijkbeld aanwezig wa eu veroordeelden hem toi drio dagen garuizoeuijarreet Valsqhe geruchten De tiiindster van Uinnenlandeche Zaken Ie Boedapi t beeft bepaald dat streng luozlclit zal worden uitgeoefend en etreuge eÈraHen zullen worden toegopost op do vorbrelders van valscJie geruchtou dlu geaohikt ziju oia de bevolking te ontmoedlgtm en do kracht tot tegen tajid der natie en Itaax geloof dat een oorvollo vredic bereikt zal worden te verzwakken BINNENLAND De eerste Ministerraad van bet nieuwe Kabinet liet uifsuw oi gutredeu kabinet hield he doivuiddiag zijo eersten nuuisterraad De Ministers Ideohurg en De Viseer geen Kamerlid iiel Lorr Üur verneemt dat o eunls mr ib Ueoiiiökea k ook ds heer Idenburg do nieuw beuot4ndü üuuat ler van Kolout ou Zijn Kamerliduiiaakicüap niet zal oanvaanlen terwijl ook dr De ViHtier de aanataaudü mmwiler van uuderwija geen Kajneriid blijft Voorzitterschap van de Tweede Kamer Het Noderl Lorreuiioudeutiüburettu in Den iiaag verueoiut dut do uwgolijkkoid Willi van uilgtbloten k dat uui Ul i üog op du eoiiieualelilngi aa do nlouw gekoiten Tweede Kaïuer mr D l ock wederom in aanuiork liig zul wordeu gebracht voor bel voiorzillerwhap dor Kamer Commissaris der Koningin iu Limburg Alia oi volg er van iliv mr tJh iiuys de Uooroitibrouck aki Oomnituuaris dor Koningin in Limburg hoeft Het üuictgezin hooron noumou jiUr mr L 11 L J v d Maeöcn du botubro f sedert liXW lid dor Kött Blu Kajner voor Limburg kautourechtor to Heerleni en soboolojiziener lu bel arrondiseeuiiout blltard PoeterMen en Teaegrafie Nu de boor Altlng vou Ueueau 1 opgotrideu als minister ven Dorlog wordt de door hem vervulde fuucüo van dlrecteur goneraal van de posterijen en ft legirafie tijdelijk waargenomou door deu lioofdInnpeoteur der tulegrafie don heor Do la Lande Cremor oud e der beide Jioofdinapectwrs van do dieuetvakkeu der poetoK iicu t u teJegraliö De opvolger van Mr S de Vriea Czn Naar do N K Crt verneemt is iu de glMemiddag gehouden vorgoderiugi van hot oolk e van 11 en Vi van Austerdam liet beheer dor afdeulingon Financiën en gemeontobedirijiveii tijdliJijk opgiedragon aan don wetliouder voor de Publieke Worken deu heer W H Vliegen Het verhoogde reizigeretarief Naar vernomen wordt zal het aomertarief voor reizigers vervoer op despoorwügen voor den aaufltaaudtwi wlnLodieuöt niet worden vtn laagd zoodat de vorvoerprijzen guhaudtiaafd blijven op 0 pCt boven do norniale CBISIS MAATREGELEN Vermindering vetrantsoeii Naar do M b verneemt zal togen het einde deeer maand waarschijnlijk te begiimen met het geldig worden van de irfeuwe vetkaart t votranlsoen wtwden vtermioderd door don duur van de vetkaarlon diet eenlge dagen te veTleagen £ en brief van Minister Poatbuma aan de vericbiUende gezindten Inzake onze broodvoorziening De thans afgetreden Minister van Landibouw beeDt djd 9 dezer nog den volgenden brief gericht tot e Aligemeeae Synode van de Ned Herv Kerk de Generale Synode van de Gereformeerde Keiken in Nederiand de Kvangeüech Luthertcbe Synode de Alge meene Keilceluke Veigaderiug der Hersteld JUvangeliach Luthersobe Kerk de Oonuniasie tot de Zaken der Ranonetranteche Broederachai het beetuur der Alg meen Doopsgezinde Sociëteit de Centrale Commissie tot de Algemewe Zaken van het Ned leraëUetiecb KergeDootBchap en tot monseigneur H T d Wetering aartabieechop van Utrecht ik heb de eer u mede te deelen dat de in edeeivoorffleodng van one land der regee ring ernstige sorgen baart in bat bijzonder veroorloof ik m uw aan dacht er op te veetiigen dat de broodvoorzienmg von de bevolking van Nederiand in een hacheijjke en zorgwekkende poeitie verkeert Ondanks de graote oppervlakte welke aan de teelt van grondstoffen voor de broodbereiding is dienstbaar gemaakt maen ik naar aanleiding van de door deskundigen gehouden schattaogen met goeden grond te mogen aannemen dat de opbrengst van het oogstjaar 1917 1918 die van het voorafgaande jaar met m eenige mate van betee kenie zal overtreffen Van de opbrengst van het oogstjaar 1916 1917 is in totaal aan de regeering gele veid 70 000 ton tarwe en 180 000 ton rogge Het feit dat de regeering n over eenigen voorraad van buitenlandsche grondotoffen baschükte en in ruime mate de z g strekmiddeleni als aardappelmeel gedroogde aardappelen erwten en booneumeei en zei lijnkoek i aanwendde nuiakte het mogelijk om zjj het dan ook in een eteeds kleiner wordend rantsoen aan de bevolking haar dageiyksch broed te versdhaffea Thaae is de voorraad buitenlandsche grondstoffen zoo goed als veit nukt De vooruitzichten van kn aardappeloogist zijn von dien aard dat er gegronde vrees bestaat dat de hoeveelheid welke voor de brocdibereiduig beschikbaar komt het kwantum hetwelk het vorige jaar in het brood verwerkt ds niet zal overtreffen Inimiddels zal thans het grootebe gedeelte der aardappelen gedroogd worden ten edode het ineeat nuttige rendement te verkrüffsn Ook worden nog steeds proeven met andere strekmiddeien genoman dooh deze zullen indien z met gunstig i uitslag bekroond worden slechts iu hoofdzaak in staat ain het broodvolume te vergrooten hetgeen eeu vermindenLng van de voedingisnvaarde van het brood met zich medebrengt Zooala ik reade te voren heb vermeld ia gedurende het oogstjaar 1916 1917 in to taal 2 0 000 ton broodkoren aan de regeeling geleverd Voeg ik daarbij üö OOO ton strekmiddeien een hoeveelheid gelijkstaande aan die wake het voongaande jaar ia aangewend en 100 000 ton huitenlandsche bnoodgnnulstoffto welke hoeveelheid door Aimetuka is toegezegd dan komt gedurende het oogstjaar 1918 1919 ifi totaal 385 000 ton beschikbaar De maandel i k che behoefte bedraagt runn 37 000 bon aoodat met eenigen grond aangenoanen mag worden dat tot circa begin JuM 1919 de bevolking van Nederland op een rantsoen van 00 gram per persoon per dag haar dagelyksch brood ka nuttigen Uit het hov D taande moge tevens iblüken dat van verhoogimg van het broodranitsoen waaraan hier en daar blgkena de geruchten m de pers gedacht wordt geen sprake kan zyn Minder rechtttreekB als het vooivaaode zal u uit het volgende duodelük worden dat al moge de verwaobÜDg gekoesterd worden dat tot m de eerste datfen van de maand Juli 1919 volgens den tegenwoordagen maatetaf brood gebruikt zal kunnen worden nog eeiügsmns de kans uitgesloten is dat er tuaaclfentüd stagnatie ontstaat Men Ml nameduk in consumptie moeten brengen hetgeeat gedurende de voorafgaande maand is iogeleverd De maandeiüksche inlevermgscyfers van het afgeloopen oogst jaar wisselen tuasohen 16 000 ton en 43 000 ton slechte twee malen is echter een hoe veelheid grooter of geluk aan de maandelükeche behoefte imgeleverd De aanvoer van broodgroudstoffen uit Amerika is zeer geiung en zal nauweUJks voJdoende zgu on de maandeluksche tekorten aan te vullen Welke de gevolgen zulI len zyn wanneer envenhoopit een lading graan mocht vergaan of op andere w jae groDdetoffen oohmokbaar mochten wxxrdenj behoeft geen nadere verklaiiug Ik héb getracht u iu het bovenstaande hi het kort een beeld te scheteea wi den toestami zooals deu zich tihsais in den aanvang van het oogstjaar 1918 1919 laat aan zien en welke u zal faeiiben doen inzien dat naast een tekort aan broodgrondstoffen voor de ibehoefte van het geheele oogstjaar thans de kane op atagoatie in de broodvoor aiening voortdurend aanwezig sal z n £ en oploesing vasx de eerste mogelükbeid zal niet van de z de vaq ons land alleen afi hangen het laatste daarentegen ligt geheel in de macht van ooiie bevolkimg zelve om dit te voorkomen Wanmeer toch de landbouwe niet talmen tun dwr de regeering benoodigde oogatproducten zonder iets achter te houdem in te levereai behoeft de kans op stagnatie niet te bestaan maar dan dient er tevens sneller en meer ingeleverd te worden dan het vorige Jaar is geschied Nu kan niet geloochend worden dat in het afgeloopen jaar nog zeer veel graan aan de gemeein chap tmthoudw ia Ook thane tiert ondaniks de uitgebreide regeeringsmaatrogelen de aluLkbandel weder om weiig Het beboeCt echter nauwel ks betoog dat zoolamig men het eigen boven het algemeen belang telt n het beaat niet aanwezig ie dat men door onthouding aan de gemeensohap van ihetgeea zy allerdrin gtsndat van iioode heeft een groot onrecht begaat oodanks alle regeenngemaatregeleu de sJ uikhandet zal blijven voortbestaan Waar het mtf wil voorkomen dat het besef van de nooden van deoen t d alom en in het buzonder te plattelande nog niet tot alle menschen voldoende is doorgedrong m doe ik een ernstig beroep op uw medewerking opdat de voorgangers uwer gezindte dit besef kunnen verlevendigen Ik twjjfel niet of een krachtige opwekking huunerzgds zal hare goede uiti king met miBsen De distributie van 16 JuU 12 Augustus Het bureau voor mededeeliogen inzake de voedselvoorziening meldt Het K ks Centraal Admiinietratiekantoor voor de diatrihutie vau levenenuddelen heeft tusechea 16 Juli en 12 Augustus ondenstaaiode hoeveellheden behandeld üoudflche kaas volvette aangevraagd 976 068 K Q toegewezen 962 436 K G uit gevoerde ibeatelkogen 909 883 ILG Ëdam mer 40 + kaee aangevraagd 196 010 ILG toegewezen 62 663 K U uitgevoerde bestellii en 206 926 K G Frieeche kaas aangevraagd 2 366 869 KXf toegewezen 2 368 ÖÖ3 K G uitgevoerde bestellingen 1 998 351 K G iiavermout aangevr 808 876 liAj toegeweaea 772 700 K G uiitgevoerde bestellingen 596 650 K G gort aangevraagd 763 700 K G toegewezen 726 900 K G uitgevoerde beöteliingen 888 600 K G peul vruhten aangevraagd 164 900 Ji G toegewezen 163 300 ICG uitgevoerde bestellingen 264 800 KX maizena aangevraagd 44 980 K G toegewezen 13 693 JLjG uitgevoerde beetellangen 9773 K G kindermeel aangevraagd 168 623 K G toegewezen 136 972 KX uitgevoerde bestellingen 123 173 K G eago aangevraagd 227 688 JLG toegewezen 109 970 K J uitgevoerde bestellingen 138 370 ILG pakmeel aangevraagd 95 304 K G toegewezen 81 680 K G uitgevoerde bestelüngen 71 966 K G macaroni aangevraagd 53 389 K G toegewezen 31 689 K G uitgevoetde besteUingen 27 880 K G vemucelU aangevraagd 149 184 K G toegeweaen 151 020 K G uitgevoerde bestellingen 130 150 K G eieren aange vraagd 10 659 277 stuks toegewezen 721 569 atuks uitgevoerde besteUingen 721 559 stuks Bovftödien werd nog godistribueeM Boter 1 817 844 KX3 noranaal margarine 1 087 315 K G melange A 1 187 360 KXJ melange B 682 180 K G litueele boter 32 460 K G ritueele maigarine 27 796 K G Maximumprijzen voor industriezeep en zadite zeep Do niiiiiater van Landbouw hetift vastgükslold een maxiiimmprij h voor Kaohto zeep bestemd voor andere dan iiuishoudelijke dooleiaden industriezeep van f 72 per ton van 120 K G en ajs maximum iiv koopprij s door gcjoeenjten te l eatoden in do porlodo van 10 Soptomboir tot eu met 7 October 1918 van 69 79 per 120 K G De Scheepvaart en de Oorlog De Uynstroom met thee en tabak Met liet iftuujiitóeliip liijuötrooni vau de Uoliandsubo Cjioomboot maiUsciiappij ziju heden van Londen 120 kiëteu Lbee en 2ö JÓ pakken tabak tt Amaterdaui aanyebraeUt afiixwiiaug uit liot opgovojfdcrde NederlundBclie wtoomscbip Lombok UU UË FAJfiS Da piemlar Aan eeu ciirtjNeu vau jibemltj zijdc uit Maabtnchi m licl iiaudi Lblad over ür mr th Kuyti de üooronbrüuok iB iiül völgemio ouUeend Kr wtiM indertijd alerüo oppowitiu m li t zuideu legen deu heer ituys Do aanlt üdiug daartoe wus met hei niiast het btreveu vau dezen uieeat oa LmibargHcbea Limburger wu atrovou dal dikwijJa direct Itigeu het Limburgscht volijbkaraa ter inguig vooral ook zijn gieprouoneeerd ijvuTeu togeu het alüübolltiUie De blauwe kuitop was lot zelLd ouder de guoutütijkheid allerininöt püpulair Doch ook zijn ml g üöpjoikeu ule riüttal zija ailBiuode de wijzo von optreden van den heer Kuya gaf dikwgii auuleldaug tot botsingen Verder heet hoL in den brief JJo iieerou lluiye de üeeroiiihrouck vader en zoon bobben hier ö eedn iiiodegewerkt om do geheele provititie eyatomalidcb Ito vercluricalieeoren Wat er vau deu üeiiiiiaal grooLon liberalen en Uheraal kaÜioliokou iiuvlood in de provineie nog overoiud staal dat uteai er huns ondanks Hel hl in de steden nooit g lukt de politiekü vrijzinnigheid evenmin ala het aodaliwiiie geheel onder deu xhot te loopon ui beeft bet aan pogingen duartoe idot outijrokeii Uo laeuwe premier b lu zijn hart douiocraat Wij zijn dau ook wel benieuwd den nieuwen udni ter van Bluneoilaiidscho Mkm aan bet werk te zi i tegen do 1 uog zoef luaebtige conaorvatieve iuvloe dull in de katliollekü staatopartij De poI öitio van het Tweede Kaanorlid Kuya lu Limburg hotift teede goBtound op de hulp der geostolijkhcdd De imperatieve order van den blseohop van Koermond aan de l aatoore de candidatuur liuys zonder voorbehoud te etoonen was voor he verwerven van den zotol van het district Gulpen van groote wawde Maar omgekeerd ook de Kerk had in Limburg geen jiieer trouwen en overtuigdon zoon dan jonkheer Charles Ruys de Beerenlirouck Den dag dal hij benoemd werd tot ComiidHsaris der Koningin In Lintburg wandelde dt e mode tn oen bidwieg voor den vrede gt houdt door de sohoolkïnderej en een aantal vodwaeeenen ia do straten van Maaatriobt In dit opzicht Is hij on der do k oUoke iuteliociueeJen hier ter Htode een uiiEoaderiugi wijl deae etm ovöt het algemtJeu zeer geresurveerde houding aaimeiiieu tegenover de door de geeetulijkdiuid de laatste jaren uystomatisch gf kwüukte veelvuldige openbare gmdHdiieiwtt go betoogingea Ook de verhouding ttuBcben den niouwen pceeideni van den inlnitfterraad on do Jezuïtea te Maastricht wa om zeer hartelijke ilot nieuwe Kablb et De Moaebüde zegt Alleen de oyerluigfing dat geen eukele audoru groepeering 111 bet i arlaueut oen daadutracl gg regeeriiig mogelijk luaakto heeft dejfechteurzijde bewogen zich tot do vonuiutfvau een Koiwnet to laton vliideu Het heelt daai niee eeu rodding6daed verriolib waarvoor hot nieuwe Kabinet bij voorbttat hulde verdient Men bdioefl ulot bang te zijn dat Nolens aan de touwtjes zal trekJteu Men zal gewaar woirden dat dit Kabiuetweet te rogeeretti en niet geregeerd wordt De Kottordaiumer a r spreekt van liet o offerlug kablnet in zooverre onderacJieideuo dignWariseen g ooto peraoui iijK 0 offers hebben gebracbi iCeu trits van boogtitaaude mannen beeft onder de huidige oiuötaudigiheden de reg eeringMVütrautwoordelijkheid durven aanvaardtju Moed on zolfverIo cheniiig waa ook van noode ouidat een fello oppositie te wachten ötaal det vwrledeu dor linkerzijde is hior weinig moedgevend w giee t geen hoogen dunk van haar opvmUiag omtrent de taak eenor loyale oppoeitie De grove scbeldtoou in Bociaaldouioeratlöehen kring al aauBtonds aangeslagen in de weketi toeu eeu rocliUi kabinet werd gievornid spreekt vanden biLteren haat waarmee om do aanraking mot de zelfbewuste prolotarlëra te bürwionen bot oloricale bewlud zal worden U tookt Waar de moeilijkheden welke dSt bewind boeit te overwinnen zoo buivaringwokkend zwaar zijn waar het zal hebben te worstelen met oeu nietoöparen de oppositie ligt op ons de plicht om ODB nauw om deze mannen te scharon liet ol s d J beoordeelt hel Kabinet atduu l en vulkoiuu i zuivore toepaBtuiigi vau bet purlouientaire rugeeringeBtelBol bud fix eiselui dal do heer Noleua ze l en luyt eeu zijuer adjudanten als hoofd der regeeriing optrad en do oppobilie heeft deu plicht dit seberp uit te oproken eu uieit uit den weg te gaan voor hot dwaze vüorwendisül dat Itsr vermijding van uutupapisliitóobe öcbrikboedden geen prieetwr lu dit prolestau tacho land dokomngiu moet voorgaan als zij de parlenieuljsaaal betreedt Hel wijken voor zoo n kindjerachtige herseuaohim is geen leeken vau lumiht maair vaa zwakte voor een kabinet Daarbij komt dat wanmoor wij van den heer Kuye don juidteu indruk bobben deze alleriuiiLSt over do bo te edgenscibappeo beechikt dae voor een leider der regeeriüg vereitteht worden Ilij heeft in de Kamer den naam van een tamelijk tuuiwch uan te ziju me iemand die gecnakkelijk met anderen omgaat oq ook deu naam von louiand wien bot volstrekt uiet m de eerste plaale om het bölaiig van land en volk te doen is niaaT die den roem en het gezag der rooiUisobe kejk boven alles ötelt Wat one belrelt van ons heelt het ka bmoiÜiuya alleen oppositie te verwacbteoi wanneer het dlo door zijn glodragingen of iialaughedbn oproept In haar vcrkiezin program bezit ouzo partij den leiddraad voor bare houd ug ook als poeitto Üf Nieuws v d Dag zegt dat als eerwte gevoJg van de invoering van do evenredige vertegenwoorddgung is goweeat dat bot tradiuouoel prottwtantsche NederUud rooiiiöcb geregeord zal worden Lr is nooit u tijd weemt woarm een korkolijk liabmet als zoodanig minder zijn gon ziu kon doordrijven dau nu tjedert bet liberalbane eeu zijuor bogiiir eleoi eraan heeft gogeven beeft door mee te werken tot de paafiol üo op ou der WIJ gebied ie men immea s bevredigd V De belangrijkste kweeüén die deae nieuwe uiiniBters in de naaiito toekomal op to loesen hebben Épjven met voel gott geuheid tot toepo ing van po eifiekkeifiielijkö opvattingen op het Btaattebeleid ioeu godsdieoat oorlog Wordt bmteu onze grenzen gevoerd welks hartstoohlijkheid binnen die grenzen zou kunnen ofveralaau en wat de oriöismaatre geien betreft een koe uit het roomeche Hijnibiirg heelt geen inalscher vloeech dan eou koe uit Holland en oen kip van de orthodoxe heid legt eiearen die uiot to ondoracheiden zijn van do Drent6che De Nederlander ohr hiM zegitover do aploseing der cd bet volgende ThaDa treedt een nieuw kabinet op Een rechtócfa kabinet Een kabinet buUen de partijen om daf niet tevens kan zijn een JConinklijk Kabinet waarin do pereooalijke Wll d JT Kroon everbcerschl is uiteraard zwak Wij zagen het aan het thane afgietredene Een uit rechte en Unks sameogBeteld gemond kabinet waar prloctpleale vardeoldlii over vraagstukken dio dringend oiploflfling voirderoa bestaat Is onmogolijJc Een kabinet van stoere doortaeteode vadorlandlievMido zakenoiwiiien praob tig op papier is tantaaUet ooylndbaar Wel vindbaar was oen kabinet welker leden idch over do vraagstukken bovenbedoeld èu onderÜug éóu voetlden en één met de Ueift der Tweede Kamer OËMËNODË BËBICHXËN ISen hoogoven te Velsen De Upr Haarl Crt luaeft met Hen boor lr m Neisclier lid van deu gomewiteraud vuu Velseu een vrua y ie iprek gehad over het vestigen van net NoderliUidHch lioogovurboJriji in Velseu Z i zal dtu eeu eiiorjne verandaauig goven voor de toetiomet dier geuioont Lull lioogoveu drukt ziju etempol op don giuiaebon omtroi Het ntaaki alle zwart eu kaal do lucht onzuiver het veroorzaakt een helsch lawaai dag eu nacht Wunit oeu lioogoven moet alpjd doorwerken dea nachtó is de gloed von de vuren v r la deu omtrok zlcutbaor üook het lea61311 van de ert bDüteu gaat uteods dooi eu zal voetl ruuKMv voreorzukeu De orreiiien in deu omUrek zuilen oc zeer door ui waarde achteruitgaan het pnachtige landgoed ilooewgk b v zal zoo goed als waij rdoioo9 worden Hei bewluur van het goo venbedrijt nieoju dat bet bedrijf na 5 of 6 aar lüOa ik 2M t arbeidere zal hebbon In dien kor len tijd zaj dus de bevolking van Velseu voriueerderoji mol 4U00 k bUOUÜ zielen Doao voor zullen sctioleu gesticht moeten waixJtii de ko ti u vau geneeskundig toeZielut on i ijdragen voor krankzlumgeu zulleu zeer ivermeerderen kortom het baigct dor gemeente Velsen zal er zeer door ver zwadird wprden Daar stok hot Hoogoveabedrijf nieiB legeuiovor lüt endeel men verlangt van Velseui iBOg veel meer Er zal een groot aantal wouingun gebouwd moeten wordeu Dmairloe moet de gemeente mauwerkeu ol ZIJ nioet ielf 20U arbeido ewOiuiugen per jaar bouwen Op werkkrachten uit Noord HoUand HCiujiit bel Hoogoivenbedrijf niet gesteld Ueze zijn te demooretuöCh M i sohijuL hel oog geslagen te hewbon op artoeider van de ZuWlHollajidöche eilöuden Dan zulleu or zokOT buivenianduclie gesclioolde werkkiraciiteu iTonien zoodat Tt bier een araalgajiifl van ailerloi elemental za worden Bovendien zal de werkloosheid te IJniul den er dus zeer woardChiJnÜjk niet dow verniiudcreu Verdwaalde beschutten bit Ainabiriebt schrijft men Da do zorg voor do in iiolgiö wonende NeOerlaJidiers veel te wenaühen laat kan blijkeu uit hot volgende LKK de coinnwBéie 1 le kena wardeu in l elgiu gxootü hoovecJbedeu scheejjtóboechuit Ingevoerd in Luik bekend onder deu naam Bisculta Noerlandaiö De bodoeliug won oorspj onkelijk dat deze bestemd zoüdeu zijn voor Noderlander La ter in dit uitgebreid tot ondorwijainnchtiiigen lUiWjrnuJeD Hiervan nu wordt eeu geweldig muijjruik guinaakt Do bescliuitea kosten voor Nedwlaudexs frs 2 1 J per kilo voor dé iaternaten ruim é frs Oorapronkeiijk kregen de Ned rlanders 12 büsctuuten per maand dit verminderde tot ü terwijl uu al i of 8 wekende aanvoer slilsUiat Waiinoetr uieu uu weet dat Luik zijn boekje is te buiten gegaan eu dai deze beschuiten die aun de gemeenten verkocht zijn door het oomlie te Lmk eu omgeving iu distributie wareu zuodnt 2 bescbulten per hoofd werden uitgedeeld en men Ltuk wat uiet lo veel Ih op 160 000 inwouere sobat dan waa er toch oen voorraad van minstens 320 OOÜ boBelmiten Het oonutó te Duik erkent alleen als autoriteit de commissie Fleskens to Den Haag Een onderzoek door do Nedarlandecbo regeering zou In dezen zeer gewenscht zijn Oorlogspiepers Een der modewerkers vuu bet Hbld uit het limburg ohe schrijft t Was op eeu terrein ver vaa de otenMiben waar ik tuu chou blozen eu andere inoeraöplaulen eukeJe jareu geloden nog kieviten en wulpen had zien tipj eien ovei deu draBsigen bodem dat een gebogen oud manneke met aandacht stond te wroeten in den uu zwarten gjlimmenden grond Wat doe je hier in deze wildernis vroeg ik na t oudie te hebben gegroet Aardappels delven gromde hij zijn greep lu deu bodeon duwend en eeu kluit aarde loswerkend waaruil ixmt ze uiteen gebiagen werd inderdaad wat bleekeaardr appels te voorschijn kwamen EigonholmarB i Iniormeerde ik Eigenheimers beaamde hij oorlogspiepers t looj Is van ellende aUangweggestorven maar rijp zijn zo nog lang niet Kijk ze maar ee gUmOnen Voor de varkens S vroeg ik verder Kon je begrijpen mani De baas zouz n varkens zulke piepers voeren nouzo straks allemaei even voel waard worden krek gelijk waar ze gegroeid bennen Nee dio zijn voor de regeertng wyen de varkens eten de Kooie Star dlogtmter roeit op tHooge VeUl dat isbeter spuJI Date toch n lamlendige mauter vanje bóaa kwam Ik wa warm dat hijziju varkene voor zijn medemwiechen laatgaan Tja vond het oudje en zijn kleine oogjofl glommen wat ondeug nd in zijn verweerd gesdobt je mot zóó rekenen dat do baas graag wat vet op z n varkens het en of er vet op andere mensohMi komt dat kan hem minder soheltoi en nou nou bonder kilo pieper van hier krekt zooveel waard bennen als honderd kilo piepers van gunter nou krijgen de mOTBobeo die piepere van Mer natuur oogjes glommen Uat ondeugend In sijn de baae wo f ktüoop van niet prota9teetde ik maar dat weet ik wel als ik bij ougeluk van deze aardapi els thum krijg daueet ik ze niet t is om u luensoh lovei evenl Ü hel je d r org in vroeg t oudje datzelfde zei de baas ook giuster vande varkeuiB Ëen dagbUd verzekeiiug i De oiigehiu Mlo zuou vuu de wed G V te iiel gunaauid i V varensgesti was guuboiuioerü op liet Dagblad van itot lerdam eu alb zoodanig avereeuKomijtig de daarvoor vucrigosteide vorzekonngF voorwauirdeu girati verzekerd leguu ougelukkeu iu deze vorzuit uring voreeukomdt was o a bepaald dat oen bedrag van f iOOÜ zou woirdeu uitgekeerd indien hot oveirlijden van deu veuKokerde het rechtetruokjach ge ülg waw vau een ongeluk dal hom in of buileu beroep zou overkomen lÜemolde i V nu ia door eeu noodlottig ongeval in don avond van 8 Ja amn 1916 te Gornuctiem vau de looppfauk Vttu de vracbtboot titad Iiel 1 te water gevallen eu verdronken van welk feit de voorg clireveu kemilagevlng aan hot dagblad werd ged aau met opeisching der 1 1000 uilkeeriug Het dagblad Weigerde uitbetaling omdat volgens ziju bewering P V ten tijde van het vordriukeu onder den Invloed van bedwelmende dranken was on daardoor minder dan gewoonlijk in staat voor zlohzell zorg te dragen De H G V Melde daarop dozo zaak in lurfiden van een rechtskundig adviseur ié4 hoer W C Flegé Jr te Tlol dié deswege een procedure bogou ja twee juiren heeJt deze thans de procedure gewonneu Het dagblad werd veroordeeld de verzoliordo som van f 1000 uU e keeren wijl na getuigenverhoor weliswaar 18 gebleken dat het silaohtoffer eenige glazen bier gedronken had en Ietwat vroolijk goweeat Is tloch geenezlne ala bewezen meg warden aangeuoinen dat hij dermate onder den iufvloed van bedfwolmonde dranken was dat hij daardoor minder dau gewoonlijk In staat zou aijn geweest voor zichzelf zorg te dragen KENNISGEVING Maximumprijs boter Do BIURGEMEEBTEH der Gemeente GOUDA breilgt ter algemoene kenni dat met ingang van 12 September 1918 eeu maxünuim kleauhandelpnjs vooi botor ie vaetgeeteJd van f3 40 per K G Voor boter bereid onder rftW inaal toewcbt mag f 0 10 pM K ü meer worden bereikend Gouda 11 September 1918 Do Burgemeester vwirnoemd UDBO J MUS STADSNIEUWS ÖOÜDA 11 Sept 1918 Toeslag op de gaaprijzen B en W eobrüven dA 5 Seipt aan den Raad In Uwe vergadering van 26 Juni j l werd ter fine van praeadvies in onze handen gesteld een voorstel van de heeren Derckaen Kolyn dr Hoffman en Muylwijk om aan gezinnen tot en met een belastbaar inkomen van ƒ 500 een reductie te geven op den pr s van het gas van 5 cent per M3 tot een kwantum van 1 M3 per maand met een toeslag van 2 M3 voor ieder inwonend kind tot een leeftijd van 14 jaar Wi kunnen U thans mededeelen dat blijkens door de Directie verstrekte opgaaf het aantal gezinnen dat eventueel voor bedoelden toeslag in aanmerking zou komen ruim 4000 bedraagt onder welk aantal mede begrepen zijn de gezinnen die zeer binnenkort aan het gasbuizennet zullen worden aangesloten Met de betrokken Commissie van Bijstand meenen wü het aantal inwonende kinderen beneden 14 jaar op gemiddeld 3 per gezin te mogen schatten Aldus zouden de gezinnen bovenbedoeld voor 15 + 3 X 2 M3 = 21 M3 per maand een toeslag van 5 cents per M3 ontvangen Een en ander zou derhalve per gezin een maandelij ksche uitgaaf vorderen van ƒ 1 05 in totaal per maand 4000 X ƒ 1 05 = ƒ 4200 en per jaar 12 X ƒ 4200 = ƒ 60400 Echter komen ook thans nog steeds verzo ken om aansluiting op het gasbuizennet in van gezinnen die voor het ontvangen van toeslag in aanmerking zouden komen De som van ƒ 50400 is dus eerder te laag dan te hoog berekend Evenals de Commissie moeten wy zeer beslist ontraden een dergelijke uitgaaf ten laste van de Lichtfabrieken te brengen Een bedrüf behoort ook naar onze opvatting te allen tyde zijn uitgaven met de opbrengst zijner producten te bestrüden en mitsdien mag de gasprys o i niet lager iijn dan de kostprijs Op dit oogenblik houden beide elkander nog in evenwicht Bovendien zijn de finantlën der iiicnctabrieken toch reeds zeer gedruKt door de tudsomstandighedea l e voorgestelde toeslag zou voorts voor een belangr k gedeelte ten goede komen aan gezinnen die overeenkomstig hun uiulrukkeUlk verlangen wegens gebrek aan andere verüchtiugsartikeien pas in de laatste t den zyn aangesloten Wij achten het minder gemotiveerd juist aan hen toeslag te geven waar door de Liciu fabrieken groote sommen te hunnen oenoeve zyn ten ko te gelegd an buuen als anderszins üp grond van het vorenstaande moeten wy U zeer beslist in overweging geven het voorstei Derckaen es te verwerpen De Gottdscbe centrak slactatplaats Vio hopen uog aiiijd de volgende maand vleubch to kjijgen en volgens uüuisterleoiu beeoblkkLlug moeten de slagers dan liuu sloolUiugeu doen ia oontrale Hlocblplaatueu ZeUs huisslaebtingen mogen dun niet moor plaats hebben Alles wordt iu de centrale Blachtplaats eMiaoht eu vuudaaj uit via do oiagers aau de burgerij godistritaieerd Nu irof hel juost dat de lieer M vau Vliet aan de Lemdulsteeg bez is een slachterij iu to richten waardoor degemeen o iu de güiegenheid word g odtedd beu overeenkomst te sluiten die haar groote küblen bespaart Do gemBouteJteuimeeöter de beer Uverbosch beeU m de Lomdulstetg eons poolshoogte genomen wetiiouder van Galeu on do directeur vau hel DiMributlebedrijf gavon eukele aaawijziglngen wat er nog moest wordeu gedaan om aan do voqröchjpiftou lo voldoen en nu la de iarichting zoo goed ala klaax vandaar dat dtt heer Van Vliet one uituoodigde do wlachtorij to komen bezicttigwi wat we giaarue deden Kr is uaar gestreeld ajle zoo zindelijk eu hygièiuieab mogölijk te houden Liobt goed vouttileerbaar ön hoog leent deze ruimte zich goed voor het bedrijf Do muren zijn tot een hoogto van anderhalvon meter van verglaasde tegels voorzien de grond is beetriat met blzoador harde steen dl e geen vecbt absorbeert zoodat allo bloed en ruil weggpepoeld j kan worden In de rondte staan alaobt tafels en in het middea Is een machmale inrichiüng waardoor de beeelen kunnen woirden opgebeeohen Zetiüon dieren kunnen daar aan bakw hangen zoodat men er drie of vier tegelijk kan flchoonmaken Aohteir doze ruimte en volloomeu ervan afsluitbaar is een koelkaiunr waar tiun geslachte beesten kunneu koelen Ook hior is voor Uiuke venülatle gezorgd Wanneer eenmaeJ de vrede ia weergekeerd on de dia4aibuli tot de geechledenia zal behooren hoc de hieer Van Vliet zijn collega s te l iinen holpen doOT bon iu de gedeaenhoid te stellen Ita de Lemdulsteeg hun vee te slacbten wanneer zij zelf door gebrek aan ruimte of door andere oorzaken dat moeilijk kunnen doen Uaar voorlooplg hebben wa de distributie ooig en zal dezo slaohterij do centrale slaohtplaats worden voor Gouda ou de omligge o gemeenten Tehuis der Belgiaebe Weezen Afdeeling Gouda Men schrüft ons Op Zondag en Maandag jJ werd door de aMeeldng Gouda v h T huia der Weezen in de OntspanniuiffBzaal van het Vluchboord danik zjj de belanglooae medewerking van het R K Tooneelgezelsohap O KK en Het KUan Orkest ten bate der Belgioche Weeaen een buitengewoon liefdadigheidsf eest pegeveo Het programma eerite gedeelte Joeris se de Vondeling kluditB el in een bedrijf De Loteling Klaas Pummel voor de keuring iu een bedrjjf en voor het tweede ge deelte de hoofdschotel vut de beide avonden Cleopatra of de hengelende oude vryster kluchtspel met zang in twee bedryvan wekte de algemeen © bewondering De spelers oogstten met bun vlot iq el veel bijval er werd harbelyk geladhen en warm geapplaudiseerd De heer Pol Senden vergastte het publiek met een extra nummer en eenige luimige liederen onnoodig te meklen dac het hem niet aan byval ontbrak De tussohebedrijvem wenien door muziek opgeluisterd dat ioaloeg en de vrooljjke Bteniming hoog bieUL Voor de pauze hleW d heer C H Hagedom £ are Voormtter der Afdeeling een feeetrede en werd na breedvoerige uitwUding over het lot der ooirlogeweezen warm toegejuicht Kortom een prachtig feeat dat voor ieder der talr ke aanwezigen genatvol is geweest Eeai voldoening voor het R K Tooneelgesekchap en Het Klein Oi at was voor het liefdadig doel een volle zaal getrokken te hebben maar tevens voor de Afdeeling die daardoor een niet ooiWangrüke swn aan bet M K den Haag zal kunnen afdragen De ontvangsten voor de beide avondra bedroegen van schaal m den verko van b oQiiipjee de somma van twee en vyi tig guldeu Een woordje van lof sU bier niet misplaatst aan het adres der damee J v Overmeire B Hoyebergtw m J Spoirmans voor den vericoop der bloempjeB en den heer C H Hagedom cUe geen moeite of kosten heeft g eepaard om bet feeet te doen sla gen Kantengereelit Het verslag van de ting yan vandaag geven wtf moigen 4 kl Trekking aa Woeiu U 11 Sept ƒ SOMi no lOStMl 1 1600 aow 20274 ƒ 40O im 6DU 10406 12 j94 ƒ 200 uos 0 18089 ƒ 100 Z609 14067 PtU aav aƒ6S 8 66 81 96 144 328 618 621 693 749 882 8 6 896 929 993 1002 1010 1184 1X48 1166 180 1861 1862 1430 1434 1492 160 1640 1720 1784 1762 17 1816 1913 1967 1983 1988 2014 2046 2060 2296 2499 2628 2688 2690 2696 2697 2714 2748 27i 2 2784 2867 2977 3069 8166 8248 3283 8288 8380 8488 8442 8678 3606 3606 8647 8668 3780 8798 3812 8889 3874 8876 8966 8971 8976 8996 4068 4146 4296 4810 4324 4867 4412 4446 4462 4490 4646 466146694660 4680 4686 4767 4779 4786 4826 4877 4898 4918 4998 6046 6120 6127 6168 6190 6202 6282 6289 6813 6336 6887 6841 6444 6626 6627 6630 6641 6722 6726 6727 6876 6917 6936 6961 6971 6080 6134 6164 6164 6177 6214 6229 6448 6475 6486 6499 6642 6643 6678 6621 6626 6640 6688 6714 6794 6861 6878 8889 6968 6962 7013 7021 7060 7070 7082 7140 7173 7207 7226 7282 7267 7260 7311 7338 7364 7446 7472 7497 7607 7609 7722 7727 7776 7868 7926 7946 7960 7993 8027 8081 8080 8169 8246 8326 8846 8361 8860 8487 8488 8462 8481 8649 8699 8667 8721 8741 8749 8762 8783 8871 8390 8894 8901 8940 8942 8996 9003 9068 9108 9176 9226 9231 9266 9838 9367 9386 9664 9719 9789 9864 9968 9973 10049 10U 8 10071 10116 10186 10268 10291 10306 10316 10343 10377 10414 10420 10440 I 10446 10477 10664 10697 10602 10647 10668 10674 10688 10716 10731 10764 10838 10861 10894 10911 10938 10976 10983 10986 11073 11082 11126 11186 11189 11239 11276 11379 11431 11464 11699 11609 11760 llo8b 11919 11930 11994 12004 12039 12068 12149 12160 12179 12236 12287 12246 12248 12260 12826 12338 12863 12314 12426 12482 12447 12617 12660 12671 12672 12687 12603 12620 12628 12629 12636 12662 12688 12696 12780 12806 12891 12028 12931 12984 12991 13074 13109 13176 13176 18196 13197 13208 3210 1S286 13314 13366 18385 13892 13482 13496 13684 13687 18611 13626 13631 13649 13664 13666 13663 13778 13843 13869 13892 13948 13986 14047 14096 14097 14101 14148 14207 14806 f4416 14432 14476 14628 14648 14728 14741 14747 14874 16114 16169 15422 15444 16623 16698 16632 16660 16684 16721 16736 16802 16831 16834 15847 15896 16929 16988 16027 16074 16099 1610O 16107 16210 16234 16270 16276 16608 16590 16598 16599 16663 16721 16866 16017 16919 17081 17099 17114 17140 17179 17199 17237 17817 17366 17392 17616 17736 17742 17793 17830 17836 17862 17901 17932 17939 18011 18113 18116 18126 18140 18141 18168 18176 18280 18288 18862 184K 18458 16514 18626 18562 18612 18663 18772 18826 18849 18869 18864 18980 19000 19012 19019 19049 19068 19080 19111 19196 19246 I 19264 19280 19287 19297 19335 19343 19861 19392 19414 19486 19670 19696 19672 19682 10698 19708 19874 19908 20O16 20032 20060 20094 20136 20140 20159 20217 20222 20266 20308 20311 20387 20380 20387 804T0 20498 20511 20621 20638 20680 20702 20786 20777 20787 20806 20990 Vorige Hjet no 14331 moet zün 14431 BEtaiTSZAIÜÜN Do iü lLtljuuk lo UoUonkuii iH eft K lort gtiOitdu togen 1 ii 10 Jaar banltworkor to Kriuipeu aau dun IJ m 4 wegouH dli t lal vau kojioron uiaülijie onJ rdeolou ton mulcolo van de N V UutMn fulirkik lloItu e zo maanden govauge iiiitf lra voorwaAnlolijk uifi een proolUJd ao dno jareu F do V 19 Jaar Inokwerkcc te Kriiupou uaii dou IJsil wotcuui hot op zollelijk voorüA troiikon uil dt opbrouj van door inisdrijl vetkttig a voorwerpen do iiiacl4lm oadtTdü lon ikHw deu bekl uit de vorige soak goou lou ooulUulud govniigouiöwtrai 1 do K 39 jaar blorliu ahaudet te Kriuipon aan doD IJsol WL gout heliutf vau dio UMu huioMUwk nlooloa zee tuaaod ii gi vanK ni traIi J A K 36 ihr tosiion workman Ie Gouda recidivist on gwdotinoord wegene diu btal twooiiiaal g plo gd bij horhalllig van oen paardotulg oen zak mot 6 kilügToiii suiker on ci n zakjo mot O ons l ruiui boouon zoe inaouden gevadig oQ tral D Reobtbiink te i OiaTenhage heeft gisteren veroordeeld 1 K wegens rgvieldiefstal te Uoslioop tot 1 jaar en 6 maanden gerangemsstref AUVKBTENTUN KUSTE1 0ÜS BantsocnesringboM m iMJKMKEi TEK eu WKTHOUDEiW van GOUDA broog m l r algetuooue kconls I dat van 12 t ui 14 tiopteinbcr o k vorkrijgbsar zal zijn op bon So 278 vanh l LevoiMnldd lenboekjo 2 K O kl ia dappel n 10 eunl bon No 288 H ons erwten U oeot II dat ds arIlkelHt verkrijgbaar nlU ii ztjii iiitsluhond bij de wlnkeli ers dlo de bi lrollorule bona hoeft slgtnteinpeld UI dat bij gelIJkUjdlge inlevertócvan meer lion No 3 i do lo B lprlla vau de daarop vorkrijgjbare groene erwten wordt bttri koisl naar 11 coat per poad met dleo veivtaode dat waniMer Kcno ande to taalprijs sen gehc 4 getal on Mui breuk in oenten aanwijst de breuk mag worden aigorond tot ii o U naar traven Gouda 11 Seplcmhcr 1918 Bur oeestw en Votihouders voors I UU10 J MIJ8 De asaretaria H VAM IXR VKV