Goudsche Courant, vrijdag 13 september 1918

o 13708 J 1 B CLOCKBTT TWtMüd do r I i WE8BBL IVK AK fiOatUU MMnik T rb lniO u J Uj 41 oh r nuiBtewl Mr Eaton die wenaohte da eleutalgiaten grooter vetdoü gemaakt on zijn oorm en oogen zoo wacen geplaatet dat hij beide tegelijk bad kunnen gebruiken Jufbnraw March boorde hij zijn meester daarop zeggen wat Ik te eggeo heb Hikt u mlwcdJeo heel buitengewoon maar ik ben een man ifie bet t beet vindt Bonder omwegen te handelen endui delljk te apTeJcen Ik hth nooit veel geiool geeJagen aan de liefde In de sentimenteele beteekenU van he4 woonk Uaai u beeft mij BOders doen denkmi D i a genoegl Het komt Ik zal mijn mui bierheen breogw fluiaterde Mr Ëatoa dob van sijn knieën opricbteode en ik boor dien diwsae W by beneden al met duüea rtnkeleo Hij zal in een oogwenk Het zijn met de soefiterrine ate Ik hem niet tegenhoud Dal zegjgieade sloop hij weer naar bet hakle waar bij liJn hoed en laarcen had g Het was oncovaer acn nnr IMer dat de balMUa WebNir toen UJ Mt tim iMy KENNiaOEVINQEN nmiOBTUKIEM WSIXK DEVAAB tCSHADD or HINDIS EUMNEN TëBOORZAEJEX BURaEMEStTBR a WETHOUDEBA TM QOUPA Oocicii BTt 8 der Hioderwel i ïhes X w teo Dat 2iJ vorgunuing bebb Tecleend mu de KooinkJiJlie Stearine Eaaraeii abriek OoudA te Goud en bare rocbtverkrijgerden tot het oprlohten van een Viicbting tot verwerkiBfl van oliën mi aivalTertten n het peroeel ploateeUJk gemerkt Turfslngel kadantraal bekend gemeente Gouda aoctio E No 1046 Qouda den 9 September 1318 Burgaineofltar en Wethouduwi voorn ULBO J MUS Da Secretes M VAN DER VM ll MudmuinprUa Naalgareu De BUlvOliiMii Jb öTEH d Gemeeute GOUDA bran ter adgemeeoe keuiue dat de aavol eade maximuinJduiuhaiuletprijxea voor aaaijgAreos en aaduice gareiui Eljn vastgiesteld A voor naai oren ea andere geVdrfd of g Meed t teveos gdgl nad of gemercerbieMd Garen Kleinb prija per 600 yarda par draad meerNummen 3 énada ol intiKlar hoo ger of laffer beneden 8 1 1 70 f 0 44 8 10 1 70 0 44 10 12 l tó 0 85 12 U 1 2fi 0 30 li 16 l lfi 0 25 16 18 l OÖ 0 22 18 20 0 9Ö 0 20 20 2G 0 90 0 17 22 24 0e Olö 24r 26 0 83 0 14 26 28 0 79 0 14 2 S0 0 77 0 13 80 82 0 74 0 12 8a 84 0 71 0 11 84 36 0 70 0 09 SA 38 0 69 0 09 88 40 0 68 0 09 40 ea hooger 0 7 0 09 B voor naodgttrene on andere geverfd ol gebleekt ongegiansd of ongemeroerlaecrd zooaIb oodei rena haaicgitrone loaorasoé enz Dezs bedraden 70 pCt van de onder A vormelde prijzm BorenMaande prijxen zijn berekend voor miaak op de gebruikelijke kruiSBpoeLen of op klossen kluwen enz De prijzen TOor 2 4 enz draadfifparen worden borebeoti naar 8 draadsgaren dooo de prijEen vaa de overeenkcxneüge nummer te vennindereD reopecUevcliJk vermeerderen met de bedrijen per draad aaaigeg ven In de 2e kolom voor klelnbaade rlizeB Bepaald ia dat 1 voor naaigiereci hetwelk voricooht wordt In and re lengten dan 500 yards kl HnhandelfipriJzea gelden welke berekend worden naar evenreiMgbeid van de overeeakom tige prijzea van 500 yard onder A en B vermeid 2 elke kloB spoel streng of andere opTiwaJilvorm naaJlgaren welke ten verIcoop wordt geboden ten verkoop In voorraad wordt gehouden voorzien moet Eljn van etiket of ka rtio waAroip vermeld het nmnmer van het garen bwievens de lengte aan g ren welko de kloe poel etreng enx bevat Qouda 10 SeptetDber 1918 De BurgemeefltM voomoemd UDBO J MUS MitxlmumprijB voor Jam en Marmelade Do BUhG£M££STËR der QemeetUo GOUDA brengt tor algemeoaa Üenfiie dat de navolgende uiaiiiuumprijzen voor huUihoudi oa faulahoudmarmulade zijn vaet Eeetfld A GroodiiandelpTij en tusaobenfaandelprljs voor jam of maxtnelade verpakt in iiMiea van 10 K O netto Inhoud in deaoorben oairdbelen frambozen beseeo frambozen en bea eD en keraon f 0 89 perK G iJ Kiloiïlbacdelpriia voor ull ewogen iam of marmetade 1 1 05 per KG til fO U per ons C Groothandelprije ea tuasobenbondelprijs voor jam o mao mdade Ie verpaiit in glazen potten of blikjes mluUaumlnhoud 0 45 K G 10 70 2e verpakt iQ kiatjea minlnnualnboud 0 45 K Q f 0 63 3o verpakt in glazen potten ol bUkjee mlakoumlnhoud 0 9 K f3l f 1 36 4e verpakt lo kifttgefl mlnimunduboud 0 9 KG fi at O Kletahandeiprlja voor jam ot marmelade Ie verpakt in g m potten of blikjes ndoJnHunlniioud 0 4Ö K G 10 86 2e verpakt In klütjflflv mlnUnumlnhoud 0 46 K G fO M2j 8e verpakt in glozeD polten et blikjes lulnfimuiolaboud 0 9 K G f 1 68 4e verpakt In kletjw mluimundnlioud 0 9 KX3 11 60 Gouda 10 September 1918 De Bur emeeater voornoemd UI O J MUS B 1I P Do BURGEMEESTER der Gameento GOUDA brengt t aJgeawoie kencla i 1 he4 la verboden onbewerkte beuoev en li uiepvezel met Inbegrip van buiten lawlacfae TeKatototfen van dies aonl ola rresel ot wat ge woHkliJk onder die namen wotdt Terstaan voor zoover niet gesponnen ol geweven a te vervoeren b af te leveren c te verwerkeoi 2 De verbodsbepal4jt en sub 1 oetcld zijn niet van toepaselng voor zoover tot het een of ander toieetesmning ia verleend door bet Rijkekantoor voor Vla Gouda 10 September 1918 De Burgomeoater voornoemd UDBO J MUS KANTONGERECHT TE GOUDA Zittinc van 10 Sepember Een zibtii die tot over 12 duurde wat maaa zelden gebeurt en e n rol met niet nunder dan 106 zaken of zaakjes Voor t meerendeel waren de bddaagden niet ver cbenen De frauduleuae alachtingwi hebben we jammer genoog gemist Er waren drie vleeach en één aurrogaa tzeep zaak Maar er waren nog aiidere feiten waarvoor de ter veranitwoordin geroepen wèi voor de balie kwamen Oudere b v dde hun kinderen niet naar achrool hadd n laten gaan J A N die in den polder woont beweerd dat z n kioderen wellen thuie gehouden vanwege de ondervoeding Ze moeten drie kiwartier loopen eer ze aan de adhool zijn en drie kwartier terug dat is anderhalf uur rekende hy voor en vroeger gnif ik de kdjidercn brood mee maar doit gaat uu niet meer Verteden jaai ben je ook al verooideeld bracht de kantonreohter in bet midden Was dat dan ook voor de ondervoeding Neen toen had hy zyn kinderen aan t weiden gejset N werd toen op H hart godrukt voortaan niet meer met dergelijke smoesjes aan te komen en tegen hem werd omdat het verzuim van twee kinderen betrof tweemaal ƒ 3 of 3 dagen geëiecht A de O te Reeuwijk bod zonder acte pa ling gepeuid Hy doet het natuunyk nooit maar jo et dien ééiven keer dat h zijn oobber buitui zijn erf gowde werd hij geraapt Dat zal je altijd zien De kantonpediter vond het wel verklaarbaar vooral in dieaen tijd nu de paling zoo duur is en als ze dan al het ware langs je neurf zwemt en je mag er niet in bijten t Ia hard Maar t mag nu eenmaal niet 1 of 1 dag Juffrouw G M V en A B stonden terecht wegena rumoer veroorzaken op de Markt Ze ontkenden beiden positief en hadden een getuige meegebracht J D die den eej niet wilde afleggen Hij kon met de belofte volataan Deze getuig vertelde dat het eval had plaate gehad op den dag van de Kamerverkiezing De zangvereeniging Kunst en Strüd had dien avond ge repetcerd in Holiandia en de leden kwamen zingende naar beneden Een politie agent had 1 en gemaand atil te zijn maar enkele zangers hoonden dat niet en bleven doonungen waarop de agent alfi een wild dier z d get naar A B Uep en hem tegen den grond aloeg waardoor B bloedende hoofwoffiden bdtomen had en zicli onder dokters behandeling moest tellen Hy was er een week mooi mee g weeett Gei verklaarde pertinent dat noch juffrouw V noch B geoongen had De agent had er maar een paar uatgefpakt WaarachUnlyk zullen we er wel meer van hooren want op verzoek van deii ambtenaar van het O M is de zaak 14 dogen uitgestald en zal een na der oindersoek plaaita hebben S G Sch stond terecht omdat hy achter de kerk iets had gedaan waarvoor in onze gemeente jnrichtangeai al zyn het dan ook weinig zijn geplaatst De jongen zei met een stelligheid of dat ie er zelf deel aan had dat er in de wet staat dat om de bon derd meter zoo n gelegenheid moet staan wat nogal vroolijkfceid vei orzaakte De ambtenaar vro of het misacliien in de Grondwet stond Waar het Mg nlük stond wdat bekl met ze hadden hem gezegd dat bet in de wet stond en daar kwam hjj nu maar op BUsoh ƒ 1 of 1 dag Toen kwam oen oud vrouwtje binnen het hekje Ze stond terecht omdat ze op het gras geloopen had Aanstwnds begon ze te sohreien en snikte dat ze t uit armoede gedaan had ora een paar takjes op te rapen Ze wist niet wat ze begiinnen moest zoo schraal waren de vendiensten en de tijden Boo duur Het was wd meelijweikkend dat aneMge fatsoenlijk gekleede menBchjo daar te zien snikken en daarom werd ze voorwaardelijk veroordeeld tot ƒ 1 of 1 dag Wanneer je nu een jaar goed oppast hoor je er nieta mieeT van zei de ambtenaar Ze Bou t nooit meer èoen verklaarde ze en verdween met een 4auk u wiel J V d L had zijn winkel na 8 uuropen gehoudeai Hij had ndet op de klokgekeken verklaarde h j maar de kanton rechter wees ham erop dat verbaliseeringhad plaate gehad om kwart vooj tien watnogal acheelt Tegen hem werd ƒ 1 of eendag geëiBoht Bekl wenachte nog wat tezeggen diepte z n verdediging uit z n zaken begon te lezen edelachtbare heer kantonrechter heden Bta ik hier voor u wacht eens even intemnnipoerde de kan bcmrechter moet je dat heele papier voorlezra Jawea zed hékl Geef het dan maar hier vroeg de recihter doch L vond het nu eenmaal pretttager het epistel voor te lezen Bek zea daann te behoor i tot de kleane winkeliers die een zwaren atryd om het bestaan heb4 en te voeren en hoofdzakelijk hun verdienaten moeten hebben uit den avondverkoop Door een willefceurige plaatselijke verordening loopen deze menflchen gevaar ten gronde te g an H j be riep zach voorts op de Grondwet die door deze plaatselijke verordening wordt ver kracht volgens beid De kantonrechter ztU in al deze oaken over 14 dagen uitspraak doen ADVEBTENTIïN ait rm BERNARDU8 WILHELMUS Zoon io M C V D PAVOORDT J M V D PAVOORDT MOH Gouda 11 September 1918 3159 10 De Heer eo Mevrouw SWARTWOUT DE HOOO Bukiimdiji beluiden bun binelijken dank voor d belangitellini bij de geboorte hunner Dochter ondervonden Gouda 12 September 1918 3160 S LETTERZETTERS aankomende Letterzetters en Leerlingen gevraagd 3161 9 Stoomdrukkerij B A VERWIJL Gouda Nette gedragen 10 HEEIENIILEEDIIfG TE KOOP GEVRAAGD te en hoo e prijiea Br fr onder no 3120 Bur Goudiche Couraot Openbare Verkooping fa GOUDA op DONDERIMCEN 19 on 26 SEPTEMBER 1918 des voormidUapi 11 uren nieuwe tüd in het Koffiehuis flARMONIE aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht ffeveeti den Notaris J KOKMAN van No 1 Een onlangs meuw gebouwd WOONHUIS genaamd VELDZICHT F 62 verdere betimmering ena aan den Boerendam in VettebiTOsk te REEUWIJK groot U aren 45 centiaren No 2 Een perceel GROND in den Gravelcoopdchen polder te REEUWIJK groot 20 90 aren Iht perceel is in erfpacht uitgegeven aan S en J Koster te Reeuwük tegen een jaar lyksche caiwn van ƒ 26 No 3 Benige perceelen RIETLAND RUIGTLAND en WATER liggende op Lang Gravekoop te REEUWUK groot 9 66 76 hectaren Waterrente per jaar ƒ 68 31 3103 47 No 4 Een perteel VEENPLAS met de daarin gelegen Riet Buigt en Teelakkera op het Wok Nieuwenibnoek t REEUWIJK groot 3 92 64 H A Waterrente per jaar ƒ 20 47 Breeder bU biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaris Koeman veomoemd M a a g p i j n In deaen tijd vkd voedielichaaracktc ii een zwakke mafl £ niet alleen Uitig maar Kclfi gevaarlijk Twee Abdijtabletien na Let eten inienomeo kunnen U echter ia itaat itetlen van Ilea mee te eten xonder dat U laat krijgt vao maagkramp een bedorven iniag miaaeliikheid ot andere mcagongemakken Koop voor t 1 25 een dooaje Abdijtabletten voor dB maag ch draagt bet ateedi bij U Een boekje MaagkwaJen wordt U op Tercotk gratia toegeiondea door 3156 32 I h l Akkar Rotterdam I BOSKOOP Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER Zijdeweg72 Een mooie volle haardos Is iets van groot gewicht Het maakt het hoofdje mooier Ën liever het gezicht I Fedora s haarhersteller 3 5 20 Zorgt voor den groei van t haar estel er dus een flesch van Gij zijt voor altijd klaar Brandstoffen Commissie j District Gouda stelt vanat lieden beschikbaar Ie Voor houders van bestelkaarten Blauwe kaarten voor Zomap paniKoan dat zijn zU die nimt in de gelegenheid zün oo gas te koken één eenheid = 2 Hl COKES è f f 60 pep H L N B Brandstoffen beschikbaar gesteld voor het Zomerrantsoen welke vóór 30 September niet zyn besteld worden nial m p v Psti okl 2e Voor hen die nog geen gebruik hebben gemaakt van de geleeenheid tot het bestellen Gele Bestelkaarten van 2H L Anthraciet 2 411 1 1 j 1 2 4S per 1 1 ïao 75 y fl = 2eeDli Dall 6l pep l mmm tmm N B Wanneer van deze gelegenheid niet is gebruik gemaakt vóór 30 September wordt toch tf n eanheld In mind Pino a l aclll van de toegewezen elf minimum eenheden voor het winterrantsoen 31 2 80 VERKRIJGBAAR BU ALLB SOLIDE 412 52 HORLOOBHAKERS EN OOUDSMBOEN Het Advertentiebureau De Goudscle Courant MARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIEN in alle Nederlandsche en Buitenlandsohe dagen weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverhooging yflT Inzending van é n afschpin ds voldoende Inlichtingen worden GRATIS verstrekt Hardlijvigheid il ecD T8Q de maeat voorkomende siekten Met geringe koiten is deze kwaal echter Ie beatrijden De Laxeerpillen van Apotheker Boom bevorderen een goeden stoelgang zuiveren het bIo 4 en verivijderen overtollige itoffen uit het lichaaiu Alleen echt in gealoten doosjes met baadteeke oiog A M Boom Prijs per dooaje 25 en 50 et Verkrijgbaar in de meeste Apotheken en Drogiat inkeU te Goud hij ANTON COOPS 1904 13 BERKENWOUDE AdvertentlCn én abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude Dorp door A BOOM Berkenwouds Adverteert in dit Blad voor Berkenwoude Achterhoek door AGENDA 18 Sepi St Janskerk Coooert Mevr Noordewier en Hevr de Haas 23 Sept 2 uur Gebouw Bouw eo ffoDiDgtoezloht OQdotatftndBoommlMl Ar meiuEorff NOOMEK Beiersclie STOIWIIK Ooedkoopste en solledste adres voor Meubelen Oct Conoordla WeöÖwtven Pe kvodA toonoelYeMönigjIng JHaxmonle ImM nnmkn w fngM tgdlf m l dMUi t mocoi ontrucao na v mitfringnt eooMrtra f in k lt kh M 1 cm taH du la w rngmil t n mtUm 1 T t ll Kaïto Bidf tte Sto l a n t iMf pinch Ve ra b itot n Woll S tl d k u M V BpMiul tim TPi M I I mt kawaUikwIaura 20 XOUT ZIEN Lim UMRUIIM hmiiliidlliihlli EaMtriKh Dnddurti A BRINXMAIi ZOON GOUDA Ml Rottspdam J M 4 A7e Jttargang Vrijdag 13 September Ittl8 ÜOVDSCHE GOVRA W 3 q i© cfv 7 s exL A d ext©Da ti©Tolsud Troox Q o o d a © aa Ora ©tx©lc©3a BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN iNoizoNDBH inimDnLoiaiMi 1 4 ni i f us dk ut Oy d noiv cla BO hooin Omnaa Hlnrtnti bcMcodu tai rfim M ccatnHt lot Mn gmiLci dB f it Oiwt Mtn ruda wria MnkMd m VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNBUENTSPBUBl p kwutul tJS p WMk 11 tmt mM ZoMhcdilMl MI kwMto 1 ƒ 11 p WMk II 1 mn wmt d boorziiic fi looft tvoUMlt Franw s poet p kmutul ƒ LM nut UmittMtA I IJS oLmam woidn dv mka uuuoBa mta oa biin i MABKT II OODIU Mi CBH uwitm dn boddund da p Uwriccw ADVXBTBNTIKPBUSi Dit Good iMnkn bdoonnd tot dM bnorfkriitf 1 nnl t M rik twri mwr S U fta baitn Good a d lnM krl Ci 1 tüt dk mri B fcU AtnlmHIm t ioWl k Wlfrfcl n U driuw AdTCrtMtMtonMB m i AdminUtrali I Tclaf Intero 83 Redaodei Telef Intero 545 Bureau MARKT 31 GOUDA DE OORLOG Redevoeringen van den keizer den vioe kanseiier Lloyd George Vorderingen der Engelsohen Een Amerikaansoh offensief 8000 gevangenen De Pareifai linie Twee milliardp De terreur in Rusland De koning van Finland Pauselijke vredespoging ONS OVERZICHT Men acht naar dt Zurich aan hot Hamb Fmndenbl meUt In kringen van het Vatlcaan het oogsnbltk gekomen waarop de Paus opnieuw een warm beroep lal doea tot aUe volkeren die dan aardbol bewonen n in de eerste plaats tot de katiwlMnn om BOO B KMdig mogeiyfc tot sta vr de s geraloan Of het veel aal beljmiT 1 ch moet ima niet denken dat men niet ala In DuiibMb land oveml eldan opziet t n d R vyfdSB oorlogswinter Want een manifest door ds Franse regeering gericht tot de ari id n spreekt duidaliik gwioegi Het luidt 4 e regeering doet en htan op ds ar bddersklasse die door een dreigende agd tatie de overwinning der geallieerden watta op zyn hoogst nog eenige maanden kan uitbiyven in gevaar brengt De arbeiders hebben ongeiyk wanneer ly thans verlangen dut geen bloed meer zal worden vergoten en dat vredeaonderitandelingen luHeo g latend worden De Laatste offera hoe muu teiyk zy ook zyn mogen moeten worden gebracht om de definitieve overwinning ta verMkeren Eerst wanneer deze is verkre gwi zal men de straffen kunnen versachten van dagenen die niet geheel doordrongen yn geweest van de pUcht jegens het vader land Elk optreden der ariMdderektasae dat de rust veratoort die voor den onmiddell jken gang van aaken onvoorwaardeiyk noo dig is zal met de grootste geatrengfaaid vervolgd worden De vyfde oorlogswinter is een achrikbesld voor ieder volk Hoe ntoeten dt Rufcaen dien doorkomen Hoe moetan wij neutralen Iwt maken strekte ten Oosten van fit Mihiel van Feyeen Haye tot Livray en dai t i den namiddag de aanvallers vooruitgflkomen waren tot een diepte van acht kilometer Zy hebben TMauoourt Pannea Nonaard gew ttomen Cavalerie patrouUl i trekken Noordwaarts van deae plaate in de richting van VigneuUes De troepen staan in de Westeiyke bulteiiwykfflv van St MShiet maar de Duibechers houden bet fort du Camp dee Romains nog bezet De AanerikanMi die ten Noordon van St Mihiel tot den aanval overgingen hebben GombCB genomen en de Westelijke buiienwyken van Dommartinr U Monta ne bereikt We bebberf nog geen eindresultaten De tete ramanen van vanmiddag zullen mdaaohien meer nietfwa over dit offenaief geven Ben veixlere terugtocht achynt m de oedoeiing der DuitsolierB te liggen De Echo e s Pans meldt dat Ie Duitschers met fcoortiocbtige haast werken aan het ifl onio brengen van de forten rond Antwelpen en een nieuwe l n van rerdedi gingsweikcn opwerpen van Antwei ptT tct Metz die zy de PanBifai4inie nowen Minister Kkrta heeft in de begrwtinys conuwssie der Franaolw Kamer meegedeeld dat herstel der herwonnen FranscHe gobie den ongeveer 2 milliard frank zal kosten De parlementaire groep van de vertegenwoorddgens der bezette d artementen kVamen gisteren in het Senaatagebouw bijeen en verzocht de regeering met de overige H ntanie mogendheden een ernstige waar echuwing tot Dui techland te richten n verband met de verwoestingw wtóke de Duit achers in de ontruün geUaden aanrichten De Duitsdhe regeering heeft bevestiging ontvangen van t bericht uit Washington dat Fetrograd op 12 verschillende plaatsen in vlammen staat en dat hevige straatgevechten plaats hebben Petiersburg zou zelfs in handen der opstandelingen zün Officieel wordt medegedeeld dat Ameri fcaanache troepen te Archangel 7Ün aangekomen ten einde de gealbeerden te helpen by het herstellen van de orde in NoordRusland Het aantal wordt niet genoemd Intuftsohen verneemt de Berlynsche af deeUng van het Petrograder Tek raafagentschap uit Bolsjewistiacaie bron dat Kazan den lOen September door de sovjiet tnoepen is gpnomeo De Japansche cavalerie heeft Bolchalovo op 2 deoer en BJkIn reeds 31 Aug bereikt Voorhoeden trokken 1 dezer Iman binnen De spoorwegbruggen tuaachen Iman en Bikin zyn onbeec uuligd Vele Ooatenrykers en Dudtechers namen deel aan de ge vechten van 23 en 26 dezer by Kraefaky De Russische bladen komen nu nog slechtB by toeval in het l uitenland aan Zy zün Ihoofdzakolyk gevuld met oproepen tot gewelddadige actie tegen de bourgoisie ds Entente en anders anÜ BoUjawistiscdie groepen Het hoofdartikel in de Krasnaya Gazeta van 1 Septenifcer getiteld Bloed voor Bloed begint als volgt toanaal en ten N W van Armenttèrea opnieuw vooruitgang gensaakt De Amerifcanon zyn t t het offenaief ovaivpegaan by St Mihiel De Duibsche generaal Uebert aohreef dezer dagen nog OpmerkeLijk w hot hoe zeer de Amerikianen in de laatste weken van den oorlog op den achtergrond zyn gebleiven Men hoort veelal vragen naar de veri HjfplaatB van de met zooveel bombarie aangekondigde masaa fl van de overzyde van het groote water Het eerste Amerikaanische leger verlengde den recbtervleugei van het aanvalsleger van Foch heeft evenwel sleöhts enkele diviBios tuBBchen Aiane en Vesle mgezet en nog geen groote actie ondernomen Wat voeren de helden van de Delaware en Miiseaasippi in hun schild Wy moeten ons voortiereid houden op een plan van beteekenia juiflt omdat zy zidh zoo zeer den tyd gunnen en miet heèben bealotein om tegelyikertyd met de maaaale aanvallen van Foch los te stormen maar zelf hun tyd uit te kiezen Zy kunnen de Aiane linie forceeren en den Ohemin des Dames bestormen Dat zou evenwel een heiih üjng van vroegere heldendaden zyn Mischien lokt hen een aanvalsdoel verder naar het Oosten waar het in de Argon nen en m de streek van Verdun tameiyk lang matig ie gebleven Reeds wegens dezen nieuwen v and die heameiyk den weg naar Frankrijk heeft gevwnden om nu ale de laatste versche kracbt de Duitsche etrydera aan te vallen die al vier oorlogsjaren achter den rug hebben ia het van groot belang dat de Ehiitflche legerleiding het front aanzietüyk heeft verfoort de bedreigde flanken aan den tegenstander beeft onttrokken en baar reserve opalagplaataen boofdver bindingsUnies enz is genaderd Maar nu ia dat offenaief loagekotmen Het Amerikaansche legerbericht legt Onze troepen heiD4 en in het vak van St Mihiel aansieniyke winaten gemaakt met ïrtwun van Pransohe eenheden Ze fnuikten den vyandeiykem tegenstand on vowlerden op bepaalde punten ter diepte van vyf myi We h i ibon tot dusver 800 gevangenen geteld uit Wü lyn ewend dat df redevoerisigen in aantal verdubbelen als de actie aan d fronten aJneeoïït Wanneer de atrüd mot het Bwaard luwt wordt die met het woon dea te feller gevxwrd Zoo het ben wy dan nu red werdirgen van dem Dudtsdien kedizer van den viceJoanseliier von Payer en van Uoyd George De laatste apreefct te dücwyis dat htj oog wat ndeurws zou kunnen meodeeten De keizer heeft het volk een hart onder den riemi willen steken De lezere vinden de rede onder Buitenland Von Payer heeft het OYer ée vredearvoorwaaixlen gehad en die weer vastgeiteld op geen jinexaitie geen BCihad lxK stelLinig0n Ondertuasohem zijn d EnjpeJschen verder opifferuJrt n heibben A ttilly Vermand en Vendellea veroverd en trekken ten Oosten van Moeuvres over het Noorderkanaal BU Ija Baseée gelukte het hun een belangrijk verdedisruigswenk te namen Het Enffelache logerberieJit zeijft daaromtrent Wy hebben noetÈegen taande het ongunB iiigie weer onze krijssverrichftingen in het vaik van Havrdncourt met uccee voorterezet De Eng dacihe troepen doden een aanval op Treacault en vermeeaterdeai dit alsmede de oude Britsdie loopgraaflinies Ooetel k en Noondelyk daarvan Ter reobterzüde hebben Nieuw Zeeland sche troeipen vondennffen etmaokt beoosten het boaoh van Gouaaucourt en den handn fcigen tegenstand van een Duitache ia arer divisie verwonnen By Havnincourt vnal de 62e Yorioahdre divisdo die het dorp 20 November 1917 nam voor de tw eede maal op hebselCde terrein en met hetzelfde auccee aan Ajndere EngrelBche troepen vielen aan den overkant van hot Noorder kanaal ten N van Havrincourt aan Na een heet gerecht vermeesterd n onze troepen het dorp beneveim de afdeeling der Hinden burg JiiiiLie tuaachen het doip en het kanaal Ten N van den weg Bapaume Kamery hebben troepen uit Lancashire de vermeeatering van Mouvres voltooid veneena na vinnigen strÖd Wü namen In de e operaties ongeveer 1000 gevangenen In het Noordelüke deel van ona front hebben wy ten Zuiden van het Ia BajBaée wy mllen onze harten In taal veranderen dat wy in het vwir van lyden en bloed mUen glooien Strydeni om de vryheidi Wy zuUen onze harten wreed koud en onvermurwbaar maken xoodat geen genaide erin doordringt en ome ibartra zullen niet sidderen by het xien van een zse van bloed van welke zee wy de aludadeuren zonder genade n meedoogenloos zullen openaetten Wy zullen onze vyanden by tienUllen by bonderden dooden Laten zy verdrinken in hun eigen bloed voor het bloed van Lendn Untsky Zinovief en Volodaraky Laat er een stroom van bloed der bourgeoisie zyn Heer bloed ooveel mogeiykl Vempraid in zulke artikelen ataan kop pen ala Eta kogel in het hart van ieder die een vyand van het volk ia en Laat ons zweren ben zonder genade t dooden Toch hebben deze Wowidoritige opioepen biykbaar weanig succes Ondertussohen wordt er ge i niauwa gepubliceerd De groote massa van het volk achynt even onverechiUog voor geruchten a voor de artikelen der bloeddorstige bladen De vooruiitzicihten voor den komenden winter dood koude en honger zyn te em sttig om andere gedachten toe te laten Naar de Daily Express verneemt zyn da voormalige keizerin van Rusland en Ikaar vier dochtera door de Bolajewiki vennoord BUITENLANDSCH NIEUWS Toespraak van deti keizer De keizer heeft eon b 2o g3br ahtaaa de fabriokwi van Krupp en daar eeatoeftpraalf gotiouden waarin hy o a a lj Vandaag Is het er om te doen aan jB directie do bedryblctdcrs de arbcddenV do arboldsttfia van Krupp npljn keizerlijken dank uil te spreken voor de waarlijk overwekUgende man er waarop de fabrieken van Krupp t ter bescbticking gestaan hebben van bet DuÜsehe leger ea zijn oppBTstan krijgshesr Wat er tol stand b gobraoht onder moaliyiiheden lo de voedingi In de kleedlngi vttriiesen rouv zorgt D mn afllerlet aard waar geen buts van verschoond gebleven la noch het voreteuhuls noch het eenvoudige arbddorsbubi De tweede imkistrieela raoblU tle zonder onderscheid van leeftijd of sekse was een offer als er nog nooit van het Duitsche volk gsetscht Is en toob in hot gewilHg en biymoedtg gebrtohl Daarom wilde Ik voor alles mijn warmen dMik ala landtsvader ulisprokeo aan de De Kedaerin weduwe moeder van den vermoordan Taaar was onlanga te Jalta aangevallen door Roode Gardes dodi werd toen verdedigd door matrozen van de Zwarte Zeevloot die na een week of twee vechten de roode garden versloegen De Keize rinweduwe is thans In vealaghedd Het bencht ia nog niet bevestigd Officeel wordt uit Helaingafoni gemeld Nadat de Landdag de regeering verzocht had voorbereidende maatregelen te treffen opdat de Landdag zoo spoedig mogeiyk tot verkiezing van een koning sou kunnen over gaan zond de regeering geiyk bekend is een byzondere deputatie naar Duitachland om te onderzoeken of prins Friedrich Kari van Hessen bereid was de kroon van Finland te aanvaarden Op dea vraag heeft de iprins na eerst enigen bedenktyd gevraagd te hebben om zich van de tioestanden in Fin land op de hoogte te stellen Maandag toestammend geantwoord De Landdag is thans tagen 26 dezer voor de konjngskeuze byeengeroopen Reuter verneemt dat de aanval lich Feuillrton lONE MARCH Naw bet Prins Friedrich Karel van Hessen is In 1868 geboren en in 1893 gehuwd met Margueritte prinses van Pruisen Hy is PruJ aisoh generaal der infanterie JuBfrouw March ik ben bier om u te redden riep hij in mijn tegenwoordigheid hee t u ndets te vreezen lone en Shillabew keken in de grootste verbaning naar Kearney Tom viel het t moi e Ih dat haar wreedhaW den joneeman krankzinnig moest hebbeo gemaakt en even overvl haar oen gfovoej van bwouw dat zy ham xoo gAwi had vergeten Mag ik vragen wie u bent ze Shlllabeer zich herstellend en den indringer aanstareml Ik ben de vertegenwoordigd van de aailüe van juffrouw Maroh zet Kearney dapper en Ik waarsohnw u dnt judrouw Maich In myn tegenwoordigheid v llg Ifl en uwe beleedlglngen niet behoeft te dulden Ik ben gewapend mijnheerl Uit den zak in zijn jasfianden haalde hij een revolver te voorschijn TTet dramaOsoh effect was nlfet buitengemeen doordat hij de opening van den zak eerst bij de dard poging kon vinden fieleedigingenf Beleediging ran mij tegenover juffrouw Marcbl zei Sblllabev zijn oogen oponaperrend Hij beet op zijn lip Diepe rimpele verduisterden zijn voorhooM on zijn vuisten balden ziob onwillekeurig Ja riep Keaniey aangeinoedlkttldoor zijn eigen vertoon van beslistheid Ik waarschuw u dat iodleo u iuffrouw March niet toestaat vrij uw Inriobtlng te verlar ton dadelijk en onder mijn beechennlngi dat ik u dan doodaohlet ak een bond als een hond mynheer NathaniSl ahlUabeer wendde riobtot lone met een breeds mtnrüJlM waaf bdd In zijn houdliig Juffrouw March deze jonge man moet beslist krankzinnig zijn zei biJ maar voor bet geval bij eenige reohten kan doeu geldon wilt u dan zoo poed xyn hem te ze pgen wat er ttMsoben om is voorgevallen f Mr ShiilsbeeT beefi mij de eer gedaan mij te vragen of Ik zijn vrouw wilde worden zei lone opeoimfü een oor dte Ik genoodzaakt was n te slaan Toen drong Ur aiitlllaboer er by my op aan dat ik m zijn intfiohtti zou blijvon ojidauks hetgeen ar tnwohen ons was voorgevallen tW was alles Heeft u daar ieu tegen ia het mlddra to brragen Mr JuddV Kearney kroeg een vuurroode kleur Hy voc Ido dat hy er was logtUoopen Ik dacbt stamelde hy zloh van den oen naar den ander wondeode Ik wilde deuw kkrk deelde mij mode HIJ kon niet verder komen maar keek rond naar Mr Cbadfon Eaton die zloh hyptea schot UM looe zag bem een oogenbllk kabn en koel aan Mr Sfall labeer zei U wUt u mU een oosmblik vergazeljen NathanlM Slilllabeer bood looe MeJijk zijn MVi maar zyn gelaat bJeef sven somber En toen by en bet mefaije de trap af waren kregen tij iets te llen van Mr Eaton die zloh legen de gesk ton deur van aldeeling Z aaodroog Beweeg u niet heeren voordat Ikterugkocn zet SUIlabeer streng Ikheb Iets iegea u beidm te tegv n Hy sprak geen woord meer voordat hy de atnuUdeur bad ge and en lone ham haat band tot afscheid bood Ean Untaamopstaker stak de naastei lantaarn De gele stoiUeo vielen plotseling op bet gry strakke gdaat vaa dhlIkOHMtf Wilt u niet van gedacMen veranderen ei hy rost een ameekende trilIlng In zijn stam die vreeoal aandeed in mik een ruwen man lone scAiudde bet hoofd Ik kan niet sol sUi nooit aou bet tuasohen ons mear kuniMu worden titts voron Maar hoe bet ly uw vrleoieiykheld zat Ik nooit vsrgetsn zy stak htm met groote warmte bc4de handen toe m trok haar bandaoboinen uit voordat zy ben de band drukte Hij groep hsar vingers en hield ze in stsvlgen greop omklemd U zuk niet vesgetenr zei htj waw u als u ooit faulp mooiit noodir heUMB dte stellig tuit rinden Ik aai het niet veifstsnl td il tfrwtjt de tranen In haar oogen sprongen en qj beklemd gevoel haar keel toekneep u is heel goed voor mij gewemt Ik wenaoble haaM Ai tk konl Jiaak u daar een Htf orar nl MJ vriendeiyk attes tal fareahtkomml Met een onhandige beweglnif Het hij en der banden van het meii le ïoa en bra Ait de aiMlere een oogenbtlk aan iljn lijmen Daarna verdween bij ia hnts en slsotde deur achter lioh ko ie naar de dour van het vertrek giingi waar hij het diner had opgeddend bijna atruikelde over twee jon mannen Hij bedw Big den uatrot die hetn bijna van zijn lippen waa itanapt Toen boorden de luieteraara de tem van lone March oenigSElua aangedaan maar epoodig hidor het BpreJten weer voflkomen beheeracht Neen Mt Shililabeer zei de etem ik kam niet langer bij u in betrekking blijven na hetgeen er ge TOurd la Ik emeek u de atem van den manwas schor en bevend dit behoeft tochgeen verandering tuesohen onB te maken Ik zal er noodt meer op zinspelen Ikzeg tl dat ik kameraadaobap noorilg heb hulp I 3 kan niet d lonc Het zal gebeuren het moeti Ik kan u zoo niet laten gaan U zult nletl Laat mU gaan Mr ShHIabeerl Buken op het portaal weeë Mf Eaton aan den man at er hem dat het uur was g omeoi Hij deed de deur open en trad een sobrede terugt De drie spionnen za en looe bij den aobooreteenmantel staan haar bandooboenen aan en haar tuch £ n haar arm Papieren en plannen Ug Bi verspreid over den grond Voor haar den weg versperrend stond de maobtige figuur van Natbanlöl ShlUabeer bet gelaat verwrongen bledi zijn handen udtgeetrekt om bet m e bij den aohouder te vatten Kearney Judd voelde dat kUd oogen Wik gekomen was Hij waa stellig niet ontbloot van moed want bij sprong on middeliyk tuar voren en greep llabeer bij den arm taoeinde een doorgang voor I ne rti ie makao