Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1918

De A II Uidir de U Pen Uut de conunentaren die wy deaser dogen I OTer de samienBteUin van het kaisnet Ruyu de Beetrembrouck hebben gepubliceead blykt iwel dat het in de rechteche groepen ala één g bcel geen bo ert e tot den boom is M t het ateisel van die ev enired e vertegien wooiidaigfng ia b de stembus de coahtie wteengevallen roomschJoathoHokien anti revolujaonaaren en chneteHJk historifichen zyn elk huns wecjpB giegaan en hebben elk hun eigen mannen in de Kamer gebracht Hat resultaat was dat de R K party 30 zetels krwsg de A R party 13 en de Chr Haat party 7 zoodat de lUmer 60 tegen 50 10 komen te staan waari y dan nioff kunnen worden gevoegd enkekn die aan die zyde meer punten van aanraking hebben dan aan de hnkerayide waaronder rechts deze yonowiavere elementen wil gnoepee ren De consequentie van deten st ii hoBuitsiagr U3 geweest een zoeken naar éesa Kabinet ter rechterz de Monseigneur Nolens is in die nchtinig werkzaam geweest en towi deoe met slaaigide en aiide ren Colljn en de Savomun Lohman de Klracibt tet kaihineta formatie met aanvaardden heeft Jbr Ruys de Beereabrouck Mt Uaar geapeeld een Kabmct te formee Eren dat wel met g iheel maar toijh overwe gend recht genoemd kan wonden Tijdens de onderhandelingen heeft Dr Kuyper van over de grenaem zjjn stem doen hooren dat geen antirevoiuitionaar ataatoman nu deel moest uatmaken van de Reigeering En thans nu het Kabmet er 19 en er toch anti revolutiomiaire leden zjittang m hebben ge nomöi verwelkomt hy het Kabinet maar op zoodaOJge wijze dat de bitterheid ern vrees voor zyai vroegere coalitie gwiooten er scherp uit spreefct Aan de Room scihe pere ia deze wrange èoon in de Standaard niet ontgaan en de B r leader wondt daarover duchtig geka Mtibeild D e T y d doet dit aldua wHet woa meer dan gedurfd na een poïilaeic verl ien waarin de katholieke par tj ook toen m getal reode de steitote by elke gdegenbeid had getoond dat 2Ü ter wille van het groote doel zoowel dr Kuyper en zyn party tegemoet wiat te komen by de samenstelhng van rechteche VAN KAASPRODUCENTEN betraffande aan vatgahalta van da kaas van mlnstans 4B 50 stuks in omslag 3B cant franco per post f OaSSa Wr BH 1000 aUka IfaUa mal baaaaam badrakt 42 löae Weei op de stoop aehter plotseUttg bekropen door een gevoel van een za4mbe d Zg deed haar baadsoboenen langtaain aan Er waa ten warjne piek op haar roohterhaod waar de ruwe ster ke nwa een ktw hild gedrukt ea ook een wajme plaats in haar hart alfl ïij aan Nath DiU Shlllabeer cbutht Zij illlQ lachte treurig Natuurlijk kon ik niet ïlufaterde xij lOAar Ik zal hem niet vergeten nooit HiJ had mij Hef alleen om mijaelf Wil ik een rijtuig voor u halen pit frouw riep eeo bilHle bande longien die haar araeUng sa Zd ik u den weg j naar de St pMil wij en joffirouw er la juWt avoodditenatr Dank je ik ui een omnibus momii zei looe voor bet ImuM naar dm met UlJeUen beplaicten vel van de Stapel plaats vu sWereMi Wij h ld kijkende Zou ik ooit iretr zoo geVikidg nfjn dacht looe Binnen gvbeuHw er uden dli sii die niet k bUiwteMn T rteU beho T n Heden overleed lol ome diepe droef beid onze laait eliefde Moeder en Behuwdmocder Mm igatlia Villieliiiiiii leema m Vou weduwe van den aer Dt J Mijl la den ouderdom ven 66 jereo ULBO J MUS 9200 17 L MUS LAonT Mlddelbiroli 12 Seplember 1918 Bmeètii kuHnin niet mprjtn afgtmackt Electriciens gevraagd bij NV v b LANSDORP a Co Amilerilini en LANSDORP Co dea Beat 3196 5 Aana bod n en groots partij Eiken Stobben Dennen Meterhout en ultgeloolde Run Adrei JAC DB KORT BRANDS Koaurail I9BTllbarl 3166 8 Nette gedragen lo HEEREimLEEDING TE KOOP GEVRAAGD e en hooge prijzen Br fr onder no 3120 Bur Goudeche Courent WITTE BIOSCOOP VANAF VRIJDAG O aroot Praohtlllm De KonJnosdocliter DrmitlMbl Virtilllni in 4 dMl i In da boofdral Madf Chrlsllaas WOENSDAQMIDDAQ 2 UUR a wfon In diverae malen verkrijgbaar bij de 2670 10 HanililsoiiilerneininD AlilllCULTUIIIl KarHMnalksloat SS ta BOUDA Dl VireeilglDg tan Belanghebbendeo bi de ZulderzMvUeriJ Rokin 107 Amsterdam Levert gexouten Gepelde Garnalen oader controle der Zuiderzeeviech contrAle Vereeoifini onder Ri kitoeKicht in pakketten van 5 en 10 Ro aan particuliaren i f 1 90 per Ko indien nietbt plaatielijke wmkelien vcrkrit baarWinkelier gelieve pnjiopgave aan tevragen Licht gezouten garnalen zijn 6 dagen zwaar gezouten 6 maanden gegaraadeerd houdbaar 312S 20 Ï4 1 hardhjvigheid 1706 niet langer LIJDT aan verXopping alcchten itoelgang en de hieruit voortkomende oaaangeBeme gevolgen wanneer ge door van lijd tol lijd eenige kleine S S V te nemen dece kwalen kunt verhelpen De Laxeerpillea van Apotheker Boom bevorderen een goeden regelmatigen itoelgang en zuiveren het bloed Alleen echt lo gciloicn dooejei met handteeke ning Firma A M Boou Priji per dooije 25 en 50 et Verknjgbair in de meette Apotheken en Droglalwinkeli te Gouda bij ANTON COOPS Maarbuufütouw heliiimmen tonde om dal fangt haar af te knipfxn fVaarom prohetr je htl met etrtl eens mtt LAX LAX verwijdert stof neten roos en onrein en geeft het h r levens een moeien glin Onont beerlijk voor schoolgaande kinderen êi mwi fS i Hbbi AKKCH i 1 Eiacbl aftlollbaedmeloa ehandueke oini L I AKKER Roiurdam 3162 30 Abonneert U op dit Blad VENDUHÜIS a d Meent t e ROTTERDAM BELANGRIJKE VEILING IJzer en Koperwaren Gereedschappen Machinerieën enz Dlnadai 17 Womsdan 18 en n nooditr Donderdag 19 September 1918 t lkena dee motsens lO i uur wordt ten overstaan van den Deurwaarder B KRUUNE publiek verioicht wegen liquidatie na ai oot partij tüxmr n Koparwrarsn w b Sloot en Hanjrwerk Kachel en Fomuisornament Fomuisplaten Fornuisen Kachelpotten Montuur voor Venlosche Kachels KoperenBouwmaterialen div Gereedschappen Bronzen Stoomafsluiters Kranen 1000 Vatkranen Klmknagels Koperdraad Wit Metaal Babbits Sneldraaistel Bankschroeven Pompen Boren partij Carborundium Slypsteenen div Electro Motoren Dr friemen Verticale Stoommachine 10 12 P K Houtsteek en Boormachine Gehaktmachine met ElectroMotor complete Benzinegasinstallatie zware Dr fwerken eenige nieuwe Wagenbakken en meer aanverwante artikelen een en ander by NOTITIE breeder omschreven welke te zyner tyd op aanvrage verkrygbaar is tenkantore van gemelden Deurwaarder Ie Lombardstraat 4b Telefoon Interc 3279 3097 80 KUkdiien Zaterdag 14 en Haandag 16 September a s van 10 4 uiir Brandstoffen Commissie District Gouda stelt vanaf heden beschikbaar Ie Voor houders van bestelkaarten Blauwe kaarten voor Zonnarrantsoen dat z jn zy die niat in de gelegenheid zfjn op gas te koken één eeÉeid = 2 H L COKES è f 1 60 per H L N B Brandstoffen beschikbaar gesteld voor het Zomerrantsoen welke vóór 30 September niet zyn besteld worden nIat maar varstrakt 2e Voor hen die nog geen gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid tot het bestellen Oele Bestelkaarten van 2H L Anthraciet 2fl l lDMiili 2 4Spiir 1 1 Vi 7S KI ol 4I LUes = 2eeDUeflall iiperl l N B Wanneer van deze gelegenheid nIat is gebruik gemaakt vóór 30 September wordt locli AAn aanlteld In mlndarlno gabraclit van de toegewezen elf minimum eenheden voor het winterrantsoen 3142 80 I Adveptsepf In dit Blad Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizers aoht 153 Amsterdam Lelie aoht 30 CURATORIUM Mr A W Jncomettl Oud Advocaat In Ned IndiS Ha J Calkoan BuUengew Lid G d Staten Burgemeeater van Edam eo Bcboolopzlanet Ja Qarrlts Oud Reildent van Teroale HenH Polak Lid Eerate Kamer Sa Postmus Schoolopziener Pa Ja Raoymakerf Oud Secretani Generaal der Rijkiverzekerlngibank W N Wlntenhoven Gep Luit Rol O I L Aoaerafoort Sêcrttarit Afda SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leidmf van 80 bekende leerkrachten onder wie Joh Boaman Directeur eener Handel ichool Mr Dr J Blfltea Directeur eener Tucbtichool Jfar Jan Pelth Journaliit Dr A A Fokker privaat docent Uoiveraltalt Dr A J M Qarleanne leeraar H B S P H van Oeatel leeraar HaedeUichool Prot W C de araalf Hoogleeraar Univanltait Utrecbt Dr A HalberStadt oud leeraar Gym naeium Dr J M Hoosvllet privaat docent UatveraiteU Dr C HuyamaQ eccoun tent an aodare mannen van luam 20 leeraari H B S 7 Mra in de Recbten 7 ingeDleun 6 accountanti 3 artieo eai worden doer tM leorianlieerd inear dan 400 ichrtftelllke cunuiien om DEEN8CH NOORSCH RUSSISCH MALEI8CH LATIJN QRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE 8CHP1KUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE ELECTRO TECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALO ONTWIKK LOGlèA RHEWRICA BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTPCHNIEK STENOGRAFIE 8CHOONSCHRIJVEN NEDERLANDSen FRANSCH DUITSCH ENGELSCH 1TALIAAN8CH 8PAANSCH ZWEEDSCH 8TUDIETE0HNIEK STAATS WETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKOE8CH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN FRSBBLEN 8LSJD OpUldtas par hrlef voor alle aianiBoi voor allo ambten horoopoa voorALLB aetan LO an MO ALLB practllkdlploma a Staatanaman Notariaat Mr In da Raehtan Oanaanta Admlnlatratla Actnarla AeconntanU Ondarwllaar Bonwknadlc Opalohtar an taakanaar OpxIchUr WataraUat Badrillaloldar SaareUrlaRadaeUnr m ent 173 ISO Curausscn voor beginnen eenigszins gevorderden meergevordenden en vergevorderden Aangename methode Persoonlijk contact tusschen docent en cursist Uitstekende correctie collectief en iodlvidueei Billijke conditiSn mlnver ogeadeo kunnen van ons Studiefonds profitaercn Qoede re ttaten wie werkt slaagt Adviezen inxake BeroepakanM Voor naden vitlMhi gm vragt mm dé tnImrttntU graiu inciMm m lotikdtA nm lU pagwm t Utn verbmdt nA htarieor M mei Rotterdam Canada Hypotheiekbank 5 tegen 95 2 o tegen 100 Pandbrieveii Totale oiroulatiei ruim f 12 500 000 Varkrilgbur bg alli Etitctanhandaliran VRAAGT UWWINKELIER Naar da Waraldbaroeinda Meubel en Linoleumwas A S R A Het beste artikel voor het wrijven van meubelen en linoleum is vaal Boadkoopar mn veordaallaar in het gebhilk dan de beste bus was Koopt één flesch A S R en u blijft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze HoofddapMlioudar voor Oouda en omatreken de firma S62 60 L VAN DBR BKKK Grossier In Koloniale waren QOUOA Het Advertentiebarean De Goudscbe Couraoi TELEF 82 MARKT 31 bezorgt de plaatsin van ADVERTENTIEN in alle Nederlandsobe en Buitenlandsohe da £ en weekbladen en andere periodieken zonder eenitfe priisTerhoo in HT Insanding van n afsoKpIft slaads voldoanda Inlichtingen worden GRATIS verstrekt Varkrlidbaar bij da Drakkarll A BRINKMAN ZOON Markt 31 GOUDA Opeflbare Verkoopino lo GOUDA op DONDERDiAGEN 19 en 26 SEPTEMHER 1918 dea voomiKldagB 11 uren meu we tyd m tct Koffiéhwa HARMONIE aan de Miarkt ten overstaan v n den te Haastrecht bevestigden Notaris J KOKMAN Tan No 1 Een onlangB naeuw g bouwd WOONHUIS genaamd VELDZICHT F 62 verdere betimmering encE aan den Boereodam in Vettebroek te REEUWUK groot 11 aren 45 centaaiwn No 2 Een perceel GROND in dan GraTcJcoopjchea polder t REEUWIJK groot 190 aren GOUDERAK AdvertentiCn en abonnemditen op dit blad worden aangenomen door L VLEGGEERT Gouderak Dit perceel ie in erf ht uitgegeven aan en J Koater te Beeuwük tegen een jaar loksche canon van ƒ 2ff No 8 Eemge perceelen RIETLAND BUIGTLAND en WATEB bogende op Lang Gravakoop te REEUWUK groot 9 66 76 hectaren Waterronte per jaar f 68 81 3103 47 AGENDA No 4 Een perceel VEENPLA8 met de daarm gelegen Riat Bmgt en Tee akkers op het blok Nieuvenhroek te REEUWUK groot 3 92 64 HJL Waterrente per jaar ƒ 20 47 18 Bapt 8 Janakerk ConoeH Hevr Noordawlev en Mevr de Emxl 28 Sept 2 uur Gebouw Bouw ev Woningtoezicht Onderatandiganmla a Ar Breoder bij biljetten Nadere inlichtingen ge Notaiua Koeman voomoemd BERKENWOUDL 6 Oot ConoonHa Westhaven I eeo avond tooneelvereeniging JHar nie Balaafd nnoakai 4 gangald tHdic madedaallng ta mognn ontnïgan van var gadaringan ecoeartaB mnatolffibada ana am dam d i h aaia tgmit la tcn AdvertentiCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Bcrkenwoude4 orp door A BOOM Ëerkenwouda voor Berkenwoode Achierhoek door BaoMaelM DmUvtl A BBIWg l tA N é ZOON OOJJDJL I NilOMEil iiiirstln STOIWIIK K rrsPfF ff 709 ii TA gji A7 J uartf aiiff TEaferÜatj 14 September lf l GOllDSCHEMRAIVT 25Tie cL ws © zx a £ ca vert©xxti©TDlsLd v oor GrO a d a © aa Oxxxstxelcoaa VERSCHIJNT DAGELIJKS It BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN moiZONOIN OlDSDiaLIHeSMi 1 I ncala LH alka i nl Op da vaoivadaaiO kaoaaa Gawona advartantlin na iagaaandaa madadatfnaia m aoatraat tat naa dan prtia Oraota latten aa nadaa wanfaa Mrakaml naar pl aata l i ilm a AdnrtKtUa kannaa weida iMwa ad 4aai mi mttimm ma aaU dalaran AdvertaMMniaaax m aaaa Afanha ABONNIMBimiPmUSl par kwartaal ItÊ fn wmk U am mat Zondagablad par kwartaal LU par waak U eaat ovara waar da kaH lgisc par loopai aaaUadb Fianea pai poat par kwartaal LNk mal teidagablad flM AbonaanUBtaa worden dagaltfka aa n g an n aiaii aam oaa bonnni HABKT il OOITDA H oma agantan im boattaadal m da pa Ikaatenn AOVarrKNTiaPBUBi mt Oonda m autraba bekaoranda tol danlMnoi a4n i 1 rwala ttM alka lagal maar U Vaa bottaa Ganda aa dan baaartkilngi l f ngala ƒ t Sira k lagal maar t M AdrM aititn na pakUaka TamahUWtadw 1 Redactie i jl O t aammer bestaat alt twee UailaB Telef Intero 545 Adminiitrari Telef Intaro 83 Bureau MARKT 31 GOUDA kabinotteoi waarin x j alle oveitoewaciung v nmeed ala © delnwedig te zyn aan de atembus waar zy da befcrompen Iheui in de stempolitiek v n met weuug voigeWUgeai m da Kuyper lijdxaam verdroeg en tegolyfk ayn candidaten de meerderheid hiedp bew ngen Nu dr Kuyiper tydons ayn vftcantie mat ruim de gelegemheJd had om de on redelyUheod te overdenken van zyn kribbig TOTzet t gen een politieke werkelyk Ibeid weJkie in het scherp reeele licht van bet steleel der evenredige vert önwoordagiiQff openbaar is geworden had meo nnogen verwaohteoi dat hy in den feiteI rotkan teeatand zou btiiuaben die een on evenredige vertegenwoordmging lyner p ri y door roornische huip met nwer boeI Iaat te w H de katboMoe party over meer dan het dubbele getal zetels boven dat der anta revolutdoima ren beachlkt In de coneequentae van des verstandige berusting wars esn loyale begroeting van het Kaïbanet dat uit eminente mannen van de drie partyen der recbterzyde at igevormd eerder op zyn plaato g woast dan de zuurzoeto oommentaren naarmee het blad tlhans aan bet numsterie Buys gel k wy nader zullen nen zulk efn ongepaat geleide geeft Wij aouden over de aanmatigende uit iatioigen gezwegen bebben dic zeiker met onderschreven zuJlen wondert door de rui imr denkenden in de anti revolutionnaire pMitü inidaen het voor eeo beboorlyke sa mmwerfnnir der rechterzijde in de periode wellte wy thiana uitreden met noodig ware van dien beganne af de goede be gmppen over de bebeekems van dit Kabinet en zijn verhoudang tot de partyen zui ver te houden en haar door niemand ook met door dr A Kfuyper te laten vertroebelen Het HuiBifezin is met nund r ver JDe Standaard begroet het nieuwe Md nistene met goetn ringe ingenomen head en wil het nobden ateun geven Dat is een waardevoMe toezegging Maar ze wordt op bedenkelyke wyze verzuurd door het karaikter dat hot blad aan het Kabinet tioélcenta Indien de Staadaand onder baar geestverwanten de flympatlue voor het Mims tene op een laag peil schier het vriespeil bad willen brengen had ze sioh moeil k andere tainnen uitdnJdcen MoeüÜk anders ook indien ze aan het geen van linifciB tegren het Mmaterie is aangevoerd voet had willen geven Laten wy de daden van het Mmisterie afwachten peze zullen wy liin er vast van overtuigd uitwyMfli dat het Mimstene RuyB noch een exclusief Roonwch nocih een conservatief Kabmet ia Maar InmiddeliB is de argwaan gezaaid en vindt de niet loyale maar kwaadwil loge oppositie ateun by de voorzuchbg uitgedrukt zeer gereeerveewle stenmung die het Standaand art el in anti reTolu tioamaire kruig n ten aanziea van het nieuwe Mindstene moet scheppen Roomsch PaiuBeiyk en cqiwervatief het zyn twee haide inAm die het anti revolutionnaire ongaaB fcan üya volk te kraken geeft Het Centnum m evtnmin vriendeiyk et is alsof men de troniek van een bekenden Utrechtschen ppwlikant en met de Standaard onder de oogen krygt wan neer men daar leest dat de vlig die van de steng wappert mtt de ourle dne kieur 18 en dat boo in top de paueeiyke wimpel blyft wapperen wat ons zoo au de oorlog duurt in pyilyk conflict kan brengen Er IS inderdaad op dit oogeriblïk iets wat pyniyk aandoet maar het is met de samensteliing van het Kabinet Het ia deze averechtache cntiek in de Stamdaard Dei Roomsche blaïten waren tet vooi korten tyd Dr Kuyper beete vrienden En nu Het lyfct at eA tenngkeer naar vroegere tyden toen er van een rechtsche coalitie nog een aprake was Wie weet wat nog komen zal Katholieke kringen waarde wordt gehecht aan het gesohreven woord aan d propa gianidiJitiiscihe kracht die daarvan uitgaat Het doel wan het nieuwe Roomsoh katbokeke dagblad i den Roomech KathoHeken invloed te versterken z n sfeer uit te brei den over die knngen die tot nog toe door het onvoHcomen propaganda materiaal met voldoende loonden worden bewcrttt Het is duidelijk en verttlaarbaar tevena Wy begrypen volkomen de totatandko ming van het nieuwe orgaan wU hebben ons verwonderd dat het met veel eerder Is geschied by den alom waasenden invloed kon een r k dagblad op den duur met uit biyven Wy weten hoe van roomsdi katbo lieke zyde in de laatste tyden vooral actie wordt gevoerd tegen de pers van agdere ncbting een actie die overal m woord en geschrift onverdroten wordt voortgeoet Het ndeuwe orgaan ie een uiting van dien stryd Het is een teeken van dezen tyd dat wy goed verstaan De verschynang van het meuwe Room cha d agbla l zien wy belangstellend tegemoet Eerste Blad functie waarvoor hy ongetwyfeld de emWtio bezat en de ben odigde kwaliteiten be lit Ala opvolger van den scbranderao Loudon zal hÜ atellig e n goed ftgwir maken BBIEVEN UIT ÜK HOFSTAD coccxu £ lindelyik heeft 00a land dan waer een nieuw miiniaterfe Het heeft ditmaal w l heel lang geduurd eer er een negental j etraks wordt het een elftai pemonan be reid waa gevonden om jHtng e nemen Het zal intereBsant zyn ftfiitm by de algemeene besduHiwingen over de staatibegrooting eens nadere mededeelingen te vernemen over de oorzaak van deze langidunige vertra ging De leden van het nieuwe Kabmet zyn meeremdeela oude bedbsoden Onder hen valt ons nog natuurlyk het eerst op de meuwe Manister van Bmtenlandsche Zaken onzen bungemeeeter Deze keuze ui waarachyniyk de gelukkigste van alle De heer van Karnebeek heeft zich als burgeroeeator van de residentie leeren kennen als een zeer scherpzinnig man een zeer handig en alag vaardig apreker en een geslepen diplomaat Men zal zeggen dat het bestuur eener gemeente geen gelegenbeod biedt om diplomatieke talenten te ontvouwen en te ontwiUu Jen Men vergiet zioh daarin Wd in den Haagwhen genveenteraad gadealoeg hoe da burgemeester met de raaiteleden omsprong zal aanstonds hebben geleerd dat in dien leider de geboren diplomaat sahool Het heeft ons zelf wel eens verwopdand dat den heer van Kamebeelc s carrière In de richting van een bungameestera ambt ging Her haaldeiyk ging reeds het gerucht dat hy zou overgaan in de dipkwnatle en wie weet boe vaak hy daarvoor is aangezocht Uiaschien echter heeft hy gewacht op deoe Vallen wü van het e e uiterste In bet andere dan U de keuze van den Mini t t van Oorlog wel het tegenovergeÉitalde van die welke wU soo even beepnakon Zoo fl keuM ia onbeffriJpeiyk De heer Altlng voo Geuaau ie al de jaren van den oorlogatoesl nd bulten den militairen dienat an wy kunnen niet aannemen dat hy idoh c d hM gte heeft gehouden van den gang ran zaken aan dat departement Hy had het waariyk druk genoeg met zyn eigen aakaa het beheer van Poeterijen en Telegrafie Vyf jaJir heeft hU ii functie van directeurgeneraal vervuld en er is maar één roep over hem n 1 dat hy er geen te A van tareiAt gebracbt heeft De dienet der Pofte ryen en Tel vrafie wy behoeven het eogeniyk met te herhalen functioneert op het oogenblik verre van schitterend Dat ia natuuriyk niet da sohukl van den hear I von Geuaau maar we van het tekort aaa pereonael Dit tekort is de aehuki van de verioeerde perwoneek politiek die door hat Hoofdbestuur M gevolrgd Dit Hotrfdbaatutur IS ook weer niet de aohukt van den dirae teur greneraal docb wel is het zyn acbiüd dat hy na vyf Jaar deia fwwtie vervuld te bebben nog er met in gaalaagd ia om in t nen dat de adviaeura die hem ter yde etaan hem van den wal In de sloot helpan De hoer von Geuaau Is gebiedeen een veel tt ziwakke en te onzelfstandige figuur te yn om ofigewiaBen te zUn tegen de tyramdeke bureaucratae die onder de cbefi van het hoofdbestuur hcMgty viart Hoe ral de heer von Getmu bet das wal maken aan het departement van Oorlof waar de oppeibevettiebber de aUnacHtige baas is Veel meer dan een atrooman aal hy wel niet Uyken te sija £ en R K Oatfblad in Gouda i rt geleden mocMen wy met een enkel woord er melding van makea dat de Nieuwe Zui diH eilander het voor n men taoeaterde dagelyks te gaan verschijnen tihana woaxlt dat voornemen an werke lykheid omgezet Het jongste nuimnerVan ihet RoomschKatholieke blad bencht n et groote letters dat met ingang van 1 October a s de Nieuwe Zuid Hollander als RKKunsoh Kathokek dagblad zat versohynen De groote RoomschJ tboliekie Uitgevers Maatscbappy te Haarlem die het or gaan onder haar vleugelen heeft genomen wil heit trachten te henioheppen tot het r k blad voor alle hutsgeKinnen In Gouda en breede onngevlng In dezen voor de kleine pers weinig floriasanten tyd is het een daad van durf die getiugt hoezeer in lïoomsch En Juist aan dit departement was aoo bard noodig een zelfetandfg vkmlnnde tn wericende perwwniyiriheid Hoe het dtu gaaa zal begrypen wy wel Van de overige miniaten syn de heeraii Idenburg en Heentakeriï oude bekandw Voor Juatitia hadden wy liever een meer eteere kracht gezien die de ultwaaaen ia ona maatachappeiyk teven kracbtlg durUa tegengaan een energiek werk waaito wi den heer Heeinelcertc nu niet ononlddeliyk Ih staat achten IiVnanciën heeft een g hikklf k uie ga had De heer de Vries beeft een mooie ear rière van hard weric i vooral achter lich De taak die hy o zjeh neemt la wel beal Bwaar maar de heer de Vrieê zou ze niet aanva den wanneer hy niet wiat te ba schikken over de noodige eneigde n talenten om ze behooriyk te vervullen Feuilleton De zoozear verguisde Postbuma b nu dan ook van het tooneel vewlwenen Men lal te worden voldoende ia het tj zaggon dat binnen een half uur nadat looe haar Albert Bridge onmibue had geno mea c ie jongemannen vermetagide joo gtmanneii wier kleeren la grooto wanorde varkeerden de straat bereikten de een na dea aader De eerst aangeito nmne Mr Kearney Judd versobaosie zich dadelijk in eeo lianBOm eu werd naar den achteringang van zijn hotel gereden rLn wat zeg je nu van je kostbaar plan M Napoleon Junior mnaalde W bfiter en hoe zal je het aanlsggviii om my een nieuwe betz klng te bezor gen Het antwoord van Mr Chadford Raton behoedt niet neergeechreven te worden HOOFDeffUK XV IW Twee zwerver fai da City Op deze zeer zonderlinge mander wae Jono weer zonder werk geraakt IteSta peJpIaats van s Wereide Wijtifaeid W ge barsten als een opgebiaaen zeepbel zoo laag het duurde bad de lirma ShOIa beer hau een ruim sataris giEgevea veol meer dan voldoende waa voor haar ge ringe behoc teQ En daarvan bleef met het gold dat ziJ uit Zwitserland had mee gebracht nog juist veeHJg pond over Ue meer dan genoeg eohenen ota van te leveo totdat tij weer wat zou bebbmgevoikden Zij besloot haar kleine fortulo te deponeer a In een Amecikaansche bank ea er steobts zooreri van af te nranen alfl 8ij iooai had voor haar webilijk scbe beboeltoa ZIJ nctaide Jmm Allen nt er ffebeard was zonder baar het onderhoud m thaar oheï in ZIJD geheel mode te deeJen Neeiifc gal Jane peinzend toa Ik geloof dat je hem niet kon trouwen Maar tot is het jarnmar Tot uu toe heb ik spijl gehad dat ik niet zoo mooi wa als jli maar daardoor heb ik dU op je voor dat de maoechea niet verMefd op lij worden waardoor Ik ook nooit oen oede plaats behoef op te gieven om uit hun buuri te bUjven Maar wat ga je doen lone Een plaaft als secretareese ia moeilijk te knjgea Heb je oo t co löedie gespetJd Nu ja zei lone dat wil zeggen ik heb met ainateuirö geepewU Vt l groo te hotels in het bulteolaod hebben heel mooie tih aterfi Waarin heb je gespeeld XaeA eens zien alleen de giowonostuk ken He amateurs opvowea Ohella Lad Macbeth Rosalind en nu ohaj adüe Jane Allen barstte In lachen uit Ik vreee dat de Shakeapeare vrouwen van geen nut zijn el zij toen zij wat bedaard waa maar do charadw souden kunnen helpen In elk geval heb je eeo heel 9oed jiguur voor het tooneel Uaar Je bent te lang voor e i Mubrette je zoudt echter uitstekend zijn voor een In géaue Maar ik heb geen opleiding gebad en Ik zal vandaag naar dat aUes In foiroeeren ilc ken een meUje dat in de Sobriety Bpeelt Dt geloof niet dat ij zooveel opleiding heeft j had a s jij m ik we dat zij goed staat aangeachre ven We ÜÊdge TremonE vroeg lüne P t Nu niet precies Mijn vriendin is nog geen ster zed Jane Allen gllmlaoh md gebeurt zelfs niet dikwijls dut cij lONE MARCH TM 0 B GLOOCBTT vvtMU éon I f WE8SKL INK VAN BOSBUH Naérak vwhwUe Hel gebeurt zelfs niet dikwijle dut zij wat te zoggen beeft maar eens moef t zij loefllen en een boolï op deu jpwnd gooi n torn ZIJ een kamenier was om Ma lge fremont haar aanwezlgbeid te laten toer Iten on te waarecbuweii dat ztj niet al te druk met haar jongen man moest zijn Je vriendin moet groote vorderingen maken zei loae Suble La ValUAre Ja dat zou Ik wggfM Zij kan beter fluken dan eentg mfllAje dat ik ooit heb gAoord de sopraan met den eenen kant van haar mond en de bas met den anderen kant en 1 soo natuurlijk Zoodra r een rot wordt iiOgedeeM waarin gdloten nnti worden iiioi ltn 7 ij dis wpI aa n haar gwea Wat U en fluitrol Jafi O oen soort zaï en dM weet je Ik za v ndUg mar Suale gaan eq met I haar praten lono stelde rich odet veel voor van het euocee van Susie La ValllèreB peggen om haar oen goede plaats lade Sobriety te bezorgen Bovendien vood zij zichzelf voUairtkt niet in etaat te wedijveren met een talent dat met een kaat van haar mond de aopraan kos fluiten am oog niet te spreken van de bas Toch bnkte ziJ Jane ca verkkurde alch be roid miet haar mede te 0Mn naar de Htad lone was ar he mël e téH naatom alil te i zitten en te WMibten coea haar vader placht te zeggen van eeh tuira mao totdat er eeo caak e vaneen tnlUio D kwam sooder dat er Ma vow ga kao bebodde t woidao Dim middag gingen de twoe inoIaJM samen op weg naar de Amerikaanache Bank Ondarwfig begon het te reenenen nauMv ZIJ een raui dl vol UndcTmei jes eo kinderen waa welke van de ffl scbe luoht hacUen genoten Onder hen die een plaats traiiitten mewter te wor den waa een foraohe donkere vroaw van het Uad die een klein meisje voor zloh uitduwde Het Wnd bloosde van gezond held Haar gelaat wa rondj d volle maaa eobte BppelwangeA f van don ker roode kleor Haar oogvuK kleiïi en zwart aJs wilde prutnu n blUtten onafge broken op eeo mand met kerseo waaruit ï J voortAirend at met vobnaakt ver trouwen in d kraohl van haar dtyeetle Daar vlak togenaver op de knl v n een Jonge weduwe in diepen rouw al acn geheel ander kind knk en bleek ptioiewl sJoeff bet de verricbift van den bult ng rooen gulrlfaard gade Een paar maal fluMerde bet Iets tegea haar moeder maar d we wt wtbudd hrt hoofd met kHbHg ongeduld over de stoomt m keek weer aftrokken tk het raun Un e de traiwtparfcnte reelaii biljetten voor teep en taliak Maar daar kreeg de moeder van 4a kerseoeeister e gezetlig babbelde en belangstelde in a baar bureo bat kleUe melsie op de knie van baay moeder in het o4f W