Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1918

goed doen gven te groete iUuenes te vormen v n de venuideruicen die au zuUeoi plaats hebbeai Het zal zelfe aaiU e reliag verdienon om zich voor te at en dat het eer slechter dan beter xal gaan dan valt het slt nog eer mee don tegen Wy wilten hier mede ndet zeggem dat wi verwach t n dat de heer IJeaeleteyn het er slechter af zal brengen dan de heer Poethuma maar b tsonder steng vertrouwen dat hu het er beter xal a£breiig ii hebben vnj in geen g TaJ iDe prenuer In dit nieuwe kabinet had eigenlijk zyn po eke loophaan min of meer opgogeTeai toen h hcA Kamerlhi uaaitschap ruilde voor bet Limburgeche oonwuBBanaat Met veel verwAchting kwam Mj indartyd de Tweede Kamer in h heeft misschien self ondervonden dat h niet aan alle heeft voldaan H J is echter een verstandig en bedaard man zoodat z n kabinet geen dwaasheden zal uil len Het valt iedereen op dat geen der militante kopetuju ken uit de rechterz e in dit kabinet zit ting heeft gekregen Koodat men allicht ge nedgd iB aan te neonen dat het eer de bedoeling IS een redbtiH zakenJiahmet te vormen dan een panlementair kabinet in optima forme Ongetwyfeld zal dit als van zelf wel bet geval moeten B n Tal van vraagetukkea van zeer urgenten aard vragen dringend om oploflBiag en deoe liggen b na alle geheel bulten de pohtieke z6ne Indien dit kabtnet zich aan de oploeeing van die vraagstukken zet zal bet zeer veel sympaliiie vinden WaarUjfc het heeft een reuzenjiaak voor zich en het Nederlandache volk ziet vol verwachting uit hoe nieuwe leiders het zuUen volbrengen na al de kri fciek die vier jaar lang op de vonge as mt geoefend Hoe vele dingen niet moeten gaan zullen zij goed weten Als z nu ook weten hoe het wel moet gaan zullen z de tevredenheid wekken die hoe langer hoe meer zoek is geraakt HAGENAAS CRISIS MAATREGELEN SpjTsotie uit beukenooteiL Uu mliiUrtar van lAndbouw heeft ver bod ni hut ojlovercn doen aiflevuron ver workt u OD óo nx verwerken van beukeiiottn Uirwljl hot tevens verboden la Imukiaioten als voedemiiddel voor diortn Il gobruiktn KIe ütw tl odoeldo verlxid ia niet van toepaaöing voor zoover de allöverlng o de verwnrklng gtisohlfdt met toestomnung van t Uij tukantoor voor Vloeech on Vet iiya iUijkons tn aahnjvon van deo miuia Ut aoD du burgeoiLestera zijn dcac bo paliiigdi getroffen omdat de regoodiig do vollu hwchikkliig Mcnttclit tu verknjgent ov r dtii oogst van twukonoton eon vruclit lio door persing e ii loontfido tiot iLlh id ultinunitt nde spijHolio door ver ui ling dir ovurblijveiidc massa voor het vct w n goödo voedtrkoek opltvfrt Ion eiiid 1 z r g wfn chlo en niot oulu thfligrijkt v rgrooting dor oiiovoorradwnln dt baud to wffrken De c niralt itlding dezor aaiigtlagenludd Ui opgtHlrogLn aan hot HijkHkantoor oor VIi¥ ch eo Vwt n door hotw Ik het gaiifclit land vurdo Id is In cufi dorlltu dBHtrica iii Lik dozer di trlcti n In ondtr lot u lit van iHu dar navoilgindc hoofd agmtn oiid ir wcdko nog ülocht d hoold Bguiit oor ZiiddhXJinburg o iU rec kt du Nodorlaudttoho Helde MaarliKliaippij Arn hem Fa M L Cleroq to Nijmt on Fa Rolndore tn Co to Zwolle du N V btooinoliesiagerij tm Uraanhandol dor i T van Voiïeiihoveii te Aintrsfoort d N V Utri chtflche t ouragchatidel en Vtetwoekpaifabriok voorheen J 8 HoogLloni trii to Utrecht la T Duyvls Jzn 11 Koog aau do Zaan Fa L VllegiMiitliart te DfliH Fa J Reyidarse tolfid dolburg Fa J N v d l iUtt on Co IIODH BN HTOIUm De dameahoeden De modellen ondencheaden uch door het op nieuwe wijze audiffiengen van den rand die vervaardigd wordt op pnenunatisohe banden welke beebaan uit gerouleerd aan den bulerovorra aaaigezet lint vilt fluweet castor of zijde Men zaet aldus de Mian Bear vele eigenaaidage twee en driepuruten of jiUdter gecceffd twee of dnepuntige hoeden welker eene opgeslagen kant zeer vast tegen het hoofd of den bolvorm aansluit terwgl één of twee andere kanten een zeer spits toeJooperade randarrangeenng ver toonen Van vele modelien is de rand van voren breed m tegenstelling met den achterrand die zeer amal is dicht aan den hals aansluit en klaariilukel k de voorbode is van de in den zomer 1919 weder modem wordende schuitoiode Andere vormen hebben randra die ter Imker of te rrecbter i de in bet oogloopend breed worden en veeltyds ziet men van voren opgeslagen ron le hoeden die aan evengoed effect maloen als de rondom boogopgeelagen rortde boeden weJker randen menigmaal waaier vormig doch ook dikwyls tonvormig van deti bol onihoog steken De Barette is weder herboren als t ware en veiBcimnt in zeer eigenaanti Id ne vonnen waarhU bet gelaat als onder een halve bol scIhuI gaat Vele baretten zyn toquejvonmg hebben een aeer nauwen bol wotdem diep over het voor hoofd getrokken en zyn meestal van njiddelmatjge hoogte De scberpkantige bollen hediben zoo goed als afgcdMn in de plaats daarvan riet men afgeiwide vonnen zonder scherpe l nen Het hont btiooft m de a wintermode een zeer eigenaardige rol te sull b b Men houdt er natuurlUk rekening mede dat de honivoorraden opraJceo en dat een ge tt ÜOcn N i r du N V Jau Ulom s Buuk en HajMitilsvureoiiigiug te Meppel de N V btoottnllutabriek Xlci rouveuD v li i Wolbuuu te UeorouvvuQ ta J K V d Meer te Urouuiguo L tSo booldug tmteu hubbeu ut alU dut liu au ittn Uiiul agenten aaugjesteUl bij WK door de outtvaagars de beukenoton worden ii elevfinl De muuettr veriroawt dat liet mogolijK iAl ziju deu geheuJen oog t vau beukcno l u o ereeuBieuuut ud uwt oen olieopbreugsi Vdu KJUOUU f 4ÜU0UÜ ÜO spij iOÜö aon dt algoiiieeiu veLroHervo toe te voe u JJl iiiztuiiehug zeU zal vooffnamulij L warden overg laton sad de bevolking iAil vu Du voi odLng is B tgesteld op 2b cent per KO gave rijpe noton Voor onrijpu otf boticliadigdo vruchten wordt ter iRvordeeimg van den ontvanger tea UoogBte O ccut er K G uitOeUUbld Kaasvoorzteniag De Nieuwt Lrt btwprickt m eon bf jtd oerig artBkel do kamidiistribiiue Wij otUlefouju daaraan hi4 volgende bij het op 20 Atüi iiigegttiu rsutaoen van oiw kua per lioold per 14 da gtn OU voor Ut btmieulaiuiwcho voorzio luug iu totaaJ over Ó6n jaar noodig zijn 40 uiilüoeu K U Die hooveeüield was dus nog nüui vorzekord kon mm aan ueiiK CU zoiiA zuu nog eeu wuiiii kaas Ier voldoening aan eveutuuclt contractu e Ie vorp ichüehungen mtgcvourd kunnen vurdon Dic lulvoir is echter aUbaus over htt oerate tuiiljoar ovm lütoro luaondpn sJaaii ons nog g eu oliicioelo eg fer tcu ditcuötej met zoo oabtlaiigru gewutiSit Ik etatisUek vermeldt n 1 over de niaunden Januari Juni IJIH oeu kaas u tvütr vaii li i millioün K C Naar dioii tnaatstsJ voortgaande ook in hut tweede halfjaar zou te veel g Oöa porteürd zijn dan dat nog het verMsohte kwautum voor bmtenloiidscfa vtfrbrulk beschikbaar bleel Neitien wij aan dot do raoiing van 50 luilUuen K G juiBt wau dan zou zelfs m hot tweede haJifiaar nlels meer ulugovoerd mogen zijn Dus m eigenlijk te vtiel uitgevoeid Is do toestand au zoo dat u u uu tekort voor het eigen laLd dreigt In hot guht M l geen uitvoer meer plaatsvindt i Zooais het it M V diMijdH jeaóa me de dceldt vindt de kaaaproducUe voorna inclijk plaails in de maanden April tot OU mot November Do wiatormaandeii kun non vrij wol verwaaxloowl worden Netiieu WIJ dus aan dat over Apnl November IJ16 berekend wordt een productie van 5Ü miUiOLn KO dan blijft na aftrek van den uitvoer 37 milüoon K O besohik boor üjindtt de invoering di r kaawrantsotueerlng zijn nu oiig vcer 15 weken vj rloopi n zoodivt daarvooir noodig v as 15 laaal tiÜOÜOOKO lsl2 000000KG Dan zo i nu voor den winter aog besebikbttor zijn ongs veor J4 milUodiKG juist voldoende ojn do besohikbaarstelling volgt au het geldende rantsoen nog godu nnde M wektn ui tot einde Maart UU als waunetT weer kaari an de nieu WL camixygiie Uwehikboar komt vol te houdon l it de iiiedodeeling door m mster l oat huma aan burgemeustor Zlunuetruian ge daa blijkt nu wel dat die hooveeliield op het oogoiiiblik zeker lüel moer bt cljlk baar U Twijfelachtig ia alleen hoe wel u 1 g koe wij Uiaiis nog hebben en hoe iHDg dus uog mei didliribuile al kunnen wurdeik vooPigegaaii ti uu inderdaad e erwt aiudw kofftea tijd tot do bitrokkon uutoriteUen doorgedrongen dal do kaas prodüetie óó lepugiliep tui was ho4 niet inogelij k geweest daartegen oorder maat rigoleu lu neiiien i Viii voor ons zijn nog altijd geneigd Ie leuken dat de totalu produetlo in wer kt lijkbeid niet zoo buitengewoon gedaald ir tioc diut alteen een groot kwantum deelte van de boctsoorten met meer te kry gen zal zyn zoodat men zich zal genoodzaaikit Kien de resbatvten op te gebruiken Men ziet daarom zeer aaj dige baretten en toquee van bont combmotiee waarby steeds een donkere bont K ort met een lichtere te zomen wordt gehruakt Ho£dzakel jk garneert men de randen er mede die byna zon der uitzondering uit tweeërlei en soms uit dme soorten bont bestaan Men ziet bl sealbollen pneumaties van m Jwrmelun en breitBohwarz b j nutna of beverbollen opstaande ranidec van seal henmelun of hermelljncrtaartjes en chanchilla Het zoo vroeg laten verschunen van bonthoeden wijst er op dat de boretfliiima B groote voorraden res tanten en coupons heibhen die zij thans hoogst voordeelig kunnen gebruiken Van een bepaalde medoekleur zal ditmaal geen sprake z n Zeer dun vilt komt voor naast zwart fluweel en naast zijde die zooal met zwiart dan toch zeer donker van tint is Bnun en zwart zullen echter als hoofdkleuren optreden Kaas Nu kaas m dezen tUd van vleeschnood plotseling zoo gewaardeerd wordt om haar hooge voedingewaanle nu men eindeluk is gaan inxicm dat dit inlancteche product een eereplaats op de omtbyt en koffietafel be hoort in te nemen in plaats van in het buffet te staan mtdnogen ot schamimelen nu men ontdefct heeft kt een boterham met kaas of middoffrechten met kaas bereid werkelük veel beter smaken dan men ooit vemiosd had nu is het wel goed nog eens m herinnenng te brengen wat in de Natuur een paar jaar g edai geschreven werd door Dr W Schut over een te weini bekende eigenschap van kaas Dr Schut onüeende z n mededeelingen aan een artifcd van Prof Dr Bom te Bem Liebefeld Door het z rijpen dat is de veranderontr die de kaeasAof geduiende de eerste éMi MMiMisalliigwk ftKHKZINfl Tolkomea ca taellc dooi T r cbcideae geneeimiddelea uil pUatea be i aad van ziekten der oioTca luiker eiwititof bta t pijD aaodraog Vrouweozieklca huië cziéme l ukm beriteoj lever ipesn bardlijTi aid bloodarmoeds boeit iiitbma itakiof seauwpijn jichi Vruift met opgivs voor welke iieioa sus der rau broch vioUoktw DAMMAN No M met bswijieo tta Snabdie Gr Markt 7 RMMrda i 3y 10 oj ckLudeotiiiB wijze btuteu de dtstrihutle geliuudeu wordt illij du zouier iuclkrogieUug van dit laor heelt luueande zoovoelf mogeliju dn vur luuig van eeu vetroMtfve ie bevorderen hut streven voort eleu kaatB oductiu voornaiuelijk te doen gieeahleden lu deu vorm vau luagere kaas de zo g uaaiude 2U plus Kaas met hooger vet ebolte en de z volveUo werd sleulits iu gtnuge luatu loqgielaittn Nu blijkt echter uit den brLel aan den burgMooes ter van Itotterdsju dat die 20 plus kaa fcittlijk sleclit bewaarbaar is Dat het min toch aanvankelijk ook kunoen weten en waarom dan juist do pronhidle van deze kaati bevorderd v Met dat al is e van bet vormen vaa om boboorlijko kaasreeeTV © voor den winr ter natuurlijk mets gokomen Alleeu la deo loatsten tgd is blij kbaor weer de productie van kaas mot hooger vetgehal te in de band giawerkt Nu gaat meuliet Ook nog probeeron met verwerking van iiidustriemélk tot magere kaas tVat nu bekend Is geworden getift ze ker geen hoog denkbeeld van hot beleid der autoriteiten die met do kaas dsstrabutie belast zijn geweest Koedö lu oen gedeelte van de vorige cdaue opgenomen LANB BK ZMmiAOBX SpdiMvervoer sergeant majoors Naar de Msb verneemt beetaon er aan het Departetaent van Oorlog pJanaen Qiu bnuKukort ook do eergeant suajoors bij vcrloi op rtjksTekemng per apooir te vervotitreo m de 2e klasse evenals dit reeds het geval 1b met de Bdgudauten ooderoHicier Pr Bstugmg der geweren üii een wijzigsng op last van den Mi iiititi r van Oorlog m een voorachrüt aaiitobraolit blijkt dat de prijs der ge wertuii diie vroeger 30 gulden wae thans tot jo gulden Ib gcetegiOn Verloven ingetrokken wegens roodvonk G durende do loajtett dtig n kwanntsn or dagelijks nifuwo govaJlon vian roodvonk oor Oiiuler de o Atkin ar lu garnizoen zijiido nuUtoJruu vooral onder de in de Doelent 4a aal gg erde uompaguio Thans zijn op advlea van den chef der glozond heidütx nijmasie van lu t algtsmeeii hoold kv a rtier en an den ahfd van don inill tairtMi gijieeskundlg n dienst aldaar met iriKüiig van gispteren tot nader order du verloven bij dio oompagnde geschorst ten einde verspreiding der wekte ovt r het land zoovuf luogi lijk tt en te gaan Ulff D Het retiultaat De algKsneeno verkiezingen hebben al duH beoogt het Kaonerlld Van Wijnbergen UI De Maeubode dit goede rttsulbaat ge had dat de eéohtAd der katholieke btoeXs partij ongerept ils geliandhaoid Dit waa dan ook an den beginne ai het streven en de nolhrijver julcht dot dit bereikt is trots de vele en groote govaren die de óóiiheid bedreigden é61 en gewltihiige aibeid blijft ongetwjjfdd tü vtrrlchten maar juist om met raioanden ondengaait verkrijgt de kaas den bekenden smaak en geur Dat kaas zoo ge zond 1 heeft z met enkel aan haar hoog eawit n veteehalte te danken maar zeker ook voor een groot deel aan de b j dit rijpengevormdestoffen omdat dese ook door het aroma den eetlust prikkelen eu niet al leen de vertenng van de kaas zelf doch ook die van de kort tevoren genMen spyzen bevorderen Men denke aan de gottde ge woonte om een stukje kaas te gebruiken na een r keUjk mul 7eker van niet minder belang is de rol die de in groeten getale in de kaas voor komende bootenen pelen Want al weet ledereen tegenwoordig dat er nuttige en schadeltjlce bacteriën bestaan toch kan het geen kwaad er nog eens op te w zen hoe nuttig aoanmige soorten zich voor de menschbeid toonen Tot deze weldoeners der menscibiheid beSioort een groep van bacteriën dae o a m kaas sterk vertegenwoordigd IS de melkzuui acteriën Op t eerste gezicht schgnt dvt wat won deriyk de comhiiuktie melk en zuur wekt in het dagelgksch leven toch weamg weldadige gewaarwordingen opl Maar men vergeet dat dndien melk die eemgen tgd gestaan heeft met zuur wordt onder jnvloed van deze bactenen zjj dank zu andere bactenen gewoonl k gaat beder ven dwz onbi ükhaar zelfs giftig lean worden Zure melk daarentegen is amakclyk en een oeroud voedsel De bacteriën die het zuur worden der melk veroorzaken hebben een conserveerende werknng zooals ook uit onda voorbeelden kan blyken als zuurdeeg zuutfloool en kaas Op grond van talrijke onderzoekingen kan het aantal nuttagQ nidkzuurbectenen dat in 1 gram gewicme Enunentaler kaas voorkiomt op 10 tot JOO tmlboen worden geschat Bum geeft nu lals z n meening te kmuMD en dMUTOor s n goede groiMleo goeden moed over goosch bet terreUi weer aan hot werk te gaoa mag het niet ovcxbodig heoten thana doérc bet volle licht te doen vallen gielijk steeds blijkt ook 4h DS we deroiu onze werkzaamheid ten bate to zijn geweust niet slechts van onee Katholie ke pariij maar ook van het algfonieeo het nattunaal beiang ergeleu worde tooh niet dot juist door de poÜAieko actie g lijk die door de katholteken is gevoerd voor een overgroot deel het optreden van ons huidig Chrib tulijk Minietene mogelijk is geweest Nif t het aantal zetels ter rechterzijde wte heeu usor een recbls Kobluiel als t eemg mogelijke waar links over een gelijk aantal zetels beschaktj doch de in eendracht gelegen kruoht van de partijen ter rtxihterzude van w ke da kaïÜMiUeke met haar JÜ zetejs verreweg de steckste is jUad men ten onzent niet voor alles vaitgehoudon aan een strrag prinoiipieele poUtiuke actie en de balaugieapoUtiok haar gong laten ginan ook bij ons ware een splilsing en versmppering te aousohou Kon als thanti de liidterzijde op zoo droevige wijze te zien geeft Zulks ia voor komen en zoo is mogiolijk geworden het optreden van oon ChristoiiJ k Ministerie waaraan zeer zoker ons land nu zooEeer behoefte heelt en diat dan ook als zoodanig zal blijken te wezen lu den vollen zin dee woordË een nationaal Katnnet £ n zijf die zulksi althana opeoUjk Biet willen ot kunnen verklaren stemmen niettemin giaarne toe dot het nationaal belang gediend wordt mi weer optreedt een par leiiientfur Kabinet en dat alleen slechts bij mac ite was dit te vormen nu de linkerzijde in tal van paitgen uiteengevallen Is Maar dan zal toch ook voor geen te genspraak vatbaar zijn dat het resultaat dat door de werkzaamheU der katiolSek a op polfttieJk terrein verkregen werd fkdat zeer zeker door hen werd naigestreefd in het belang der katholieke zaak tevens het nationaal balaug het Vaderlandi welks be lang ZIJ In met mindere mate wenschen te dUeiion ten goede komt Ln zulks moge voor ons een spoor alag wezen om ola gloede katholieken en aU gloede Nodearlanders op politiek ter rein den we te blijven volgen die yok thaiis door orvoinng weer btekeo Is d juiste te zijn GEMENGDE BERICHTEN OorwormenpUag In het begun van den zomer moest het pas door uiUiltalren botrokken tentenkamp aan het Noordteeek noal te Velsen opge broiken worden wegtms een oorwormen plaag Thans hebben de mlliltairen ook het tentenkamp adbter het fort Velsen moeten on truimen wegens de vele oor wormen Van den tram in de gracht Bij he uitstappen uit een trararijtulg bij het Gebouw voor Kunsten en WetenBchappon in den Haag geraakte eorgistcr avond een 52 jarige dame wonende te Utrecht in de grajcht aan genoemden weg Zij werd spoedig op het droge gebracht eu s daarna per auto van den Gemeen telijkcn Eetrsrle Hulpdienst naar het ziekenJiuls vervoerd Nieuwe smokkeltnics Men schrift uit Limhurg aan het Hil De grootmnokkelarij gaat hoe langer hoe moeüjjker kwatta zeeip en andere ankelen die m groote hoeveetheden en met be trekJkeljjk weamg winst van de hand moeten worden gedaan zyn voor de amoüdkelaars eters met meer de gewilde waax ilLea legt cch nu meer toe op tandrubber plati aanwezig dat kaas voor een groot deel aan deze millioenen haar goede verteerbaar baarheid te danken heeft W j weten dat sedert eeuwen Terschilleiu de soorten van melk als voedingsmiddel een belangrijke rol heibben gespeeld Enkele als Kumys en Kefkr worden al geniunen tijd mat succes als krachtvoedsel aangewend In de laatste jaren heeft een nieuw soort de Yoghurt een speciaal Bulgoarsdi product zuch met groote snelheid over geheel Euro pa vertureid De gunabge werking van dit voedsel zou hoofdzakelijk te danken zyn aan de daann vooricomende krachtig wetkende Bacillus bulgancus die m de darmen reguleerend werkt op de onttedingsproceseen en in staat IS bepaaMe rottingsprocessen tegen te gaan Vian bazonder belang is het feit dat de bactenen die m kaas vorikxnnen aan deze Yoghurbbactenen na verwant z n Ligt dus het nut van Yoghurt gebruik met enkel in de chenuaabe aamensitelluiig maar vooral ook in de aanwetugheid van deze bactenen dan zal dit met kaaa ook het geval z n Men mag aannemen zoo besluit Prof Burn dat waar wetenschappeMJik is aan te too nen dsit melknumiiactenén m den regel de ontwikkehng van andere bacteriën m den regel de ontwiküceHng van andere haoberlèn onderdrukken degene die regelmatig kaas gebruikt door dien dagtl kschen toevoer van imllaoenen voor z n sp svertering nuttige bactenen een beBchermingeleger orgtanueeert dat met veel kans op succes den strijd tegen typhus en andere bacillea kan aanbinden Wordt het bovenstaande meer algemeen erdoend dan ts er kans dat o de gegoeden in bet belang van hun geaondhatd kaas zul1 1 blyven gehruiken al behoeft se later met meer vleeseh te vervangen Hoe meer waardeenng de kaas vindt boe beter ze betaald zal worden en wordt er belioorli k aan kaaa verdiend dan zal men het fabn kaat 10 goed mogvtufc tntcfaten te mal i na kwikizilver nuofiM ca devgeiyk IxwU bare artikelen En boven alles ie g oud nog n gvwild ar ftid Woenadagavond zaten in den trein naar HMMtncbt weer een doztjn Polen en Ooa tenrykers menBchen van wie bekend dat w goud amokicelen Doch ze doen het eigenlijk met self Vooibeen keten ze het ande ren doen en bLenrea zelf achter de Urne been lieten ze hetcmfvwimjfatcnifw pcmf Doch nu het meennialea is voongdoomen dat de lastheijbeoTB er nMi de g jea van door gingen reizen de heeren zelf mee Doch het goud enz laten se de handlangers bQ uch dragen Een gelieflEooed middel is laoies wee op reis te nemen Die dames Üeeden zich dan mm of meer als vanété ittsten en dragen gewoonluk groote bloemstukdcen mee In de bloematukkien zit dan meestal voor een aardig dmtje amkkelwaar En toch uet waar men moet al een kmeaoor van een iDommies zyn om zoo n mooie bloemtuil van zoo n beve Juffer uit e Aor te halen En toch weet ik dat Woensdagaovnd op die manier twee dames voor ƒ 8000 platina en goud in de eerste bme binnen brachten Ook bomt het voor dat fle heeren bandxw wandelsrtoldoen b j mch dragen In plaats evenwel dat zich in den hoUen stok een para plme bevifnd zit de b te opgevuld met gou den tientjes Voor ƒ 300 i ƒ 400 gaat nwt groot gemak in zoo n atuk en het loont voor de heeren wel de moeite BIn onballijk n u het xijn de ambtenaien euvel te diuiden dat ze met al die lul snappen Alleen afdKiende is wanneer men die elementen eenvoudig met binnen de grens hme laat retxen AUleen dan wanneer vanaf Amisterdacm Rotterdam en Den Haag omfatenanm meereizen en gedurende den nit aan den lijve vistteeren kan met succes tegen dien amokkeflibende worden ojigetreden Schandeiyke toestanden Doordat er zoo sohirijft men aan de s N Ort in die moreahatiseeo kazeme en in de gevangenis te Hoermond seen pilaais is worden de aangehouden smok keLaars ma uit Noord en MlddeivLiun burg tijdelijk lu de cellen van het poll tie bureaft te Roermond onder dak ge braoht Het Rijk wil niet voor het schoonhouden der cellen betalen en de gemeente ook niet t wijl de cellen voortdu rend door het Rij k word n gebruikt om soms 30 zegige derdgj mensohea die met eens behoorlijk kunnen hggien op Ie bergen Zij doen er hun behoeften en later er daar dIo persoinen vaplk met al lerled kwalen behept zijn en soms vol ongedierte zitten veel smetslof achter Üntametting met creolln of behoorlijke rel nagnng heo t met plaats Het Is dnnggend noodig dat aan deze eohandeli ke toestaoden dio ten hemel schreien spoedig een einde komt In het gebouw te Roermond waar amok ke aors emz van Duita he nationsjitett worden opgieborgen is toch ruimte in overvloed maar do ndlitaitre oonuaaodlant laat geen Nederlandsche li S toe In een loppenhok gehuisvest Ie Ijnriitenvoorde is deze week eengezin van eli personen wegens het nietbe tolen der huur uit zijn woning gezet Daar men geen woning voor hen kon vinden werd hun een groot kippenhok tot verblij f oMi wee L Ambtenaar lerensmJddelenbedrjjf gearreateerd Do aimbtenaar bij het levenamdddiedenbedrijf v d B te Herveld 1 naar aan de Jjeldorl wordt giemeld door do politie van het bureani gehaald en overgiehracbt naar Amatardaan Hij wordt verdacht op zijn vorige etandiplaats f 4000 to hebben verdRiisteird Hij stond gesignajeerd in het poUüebladi W j maken nog eens opmerkizaam op het feat dat kaas goed gekauwd moet worden of fyn verdeeld byv door raspen wil ze goed verteren en ons bchaam volledig tot nut zjyn Zuinii ieidsinaatregeleii Mej L te D sdiqjft Snyboonen tuit het zout gekookt in water waaraan een beetje spinaziewater is toegevoegd zijn in een kwartier zóó gaar als men ze in water Bonder apmamewater nooit knjgen kan De kortere kookitüd geeft een groote gas besparing J W B ir ft op den kalender van de Ver eenaging van Nederlandeche Huisvrouwen gemakJcelyike m amer voor het drogen van groene kruiden b jv peterselie seldene thym IS de volgende Men stnjtt de kruiden onder een doek of kramt met een niet te warm atrukuaer De kruiden worden dan geheed of b na droog en moeben nog slechts een paar dogen m de zon of even in een lauwen oven nadrogen Men kent waarschijnlijk het fteete middel om vuile metiben te reinigen n 1 nout er op atrooien en dan met een natten boender BchroMMn Nu is g bleikien dat zout water oc een goed reimgmgmniddel i voor wasdhgoed dat met bepaald vml is maar toch te i£nsch oti langer gedragen te worden Heeft men nog atoldDen harde zeep bijv Sunlight I ui blank dan doet men veel zuiniger er xndhte zeep van te maken ca deze in voorraad te helAen dan telkens e gndecite van de horde zeep te laten weg nelten Ben boeveelheid van 300 k 400 G seep wordt dan geampQerd of geraspt opgezet met 1 L kokend wat en evtfi doorgekookt terwijl men er in roert óamm overgedaan m steenen pot of bbk Men kan de helft vap de hoeveelheid ep nemen wanneer men een pakje zeeppoeder er door meqgrt en nadat de i loasing bekoeld IS een p ar lepele ammonia In en om dB Womng Geslaagde tegeBstattd Doodeidbg werden aUe voertuigen waar loude de boeren naar de markt te üarno veld roden aan den ingiaDg van het dorp door oen paar militairen aangohoudeo en naiuwkeurig onderzocht ol zij smokkel w r bevatten Al weldra echter lokte dit zooveel vlerzt t van de buitenmensohen uit dat de loodsverdedigcrs seer m het nauw geraakten en toen dozen dreigjden vanb ui vuurwapenen g rulk te in ken werd de woede der landbouwers schier raeermj De miijtairen verlieten nu de bübou wde kom van het dorp waarna de rust wddraterugjkeerde Belangntke inbraak Hei HolQ Nb meldt Bij den Ooetenrijksah Heng torBchen zaak gelaettgdu graal Cahce Javaatraat lü In Den Haag heeit in dan nacht van Woens dag op Donderdag een Inhroalk plaatsgehad Ontvreemd zijn een groot ifiamanten collior In platina gevat met bijbelioorenden hanger een vallend groote lioht gele brilpjit twee groote bnJjonlen daeepeldan twee ringen met robijnen enbnl jainten twee briljanten ringen eien bril janiten en een gouden armband on versolieidene kJeino beraden benevens taiel alver De bewoners waren a twerig Vroede vaderen en sterke drank Uit don Gemeenteraad vau Zevemihulzen Naar aamlcoding van een poet op de gemeonterekeimig over 1917 die door een oonuoissie uit den Raad is nagelen eu in orde bevonden stelt de heer L C Paul lib voor om in t varvolg op de vtvgjaderlngen van B en W en op do Kaadsvetrgaderingen geen sterken drank meer te giebruiken wegene de hooge koaten De voorzitter is eeni zins huiverig om dergelijke oude tradiUies zoo maar af te eohaffeni Daarvoor kan hij geen vol doende reden vmden Mocht editor de heer Paul een voorstel In dien zinidoen dan wil hij het gaarne m stemndng bren gen De heer L C Paul Wij lusten ze a lennaal wel maar wegens de hooge kos ten maak Ik er een voorstel van De hoer Van Rije AR Ook ik ben niet tegen atsehaifing Wat mij eob ter verwondert ia fet de heer Paul die jaren In t dagehjkach bestuur giezeéen beeft nu pas met t vooretel komt nu er een ander boetmur la en vroeger noodt eaDonerking gemaakt heeft Temeer daar In de laalBte vergadering waar Ik met den heer Paul samen was deze de grootste viorbruiker was De heer L C Paul Ik stel t au voor w6gonö de enorme prijsetijgBng Doi ik echter de grootste verbruiker zou zijn zooale do heer v Rijs beweert is gielogpu De voorzitter hafflefendl Dergelijke mtdirukkilngen kan Ik in ee n panloroen talre vergadering met laten passeerend Ik verzoek den hoeren niet pereooniijk te worden De he r Eraat AR la t met Van iRjijB ene ilij m ook voor afscha Bng vooral nu Paul de grootste verbruiker is De heer L O Paul Je Uegt i De heer Van Rije Ik zou er getul gen bij kunnen halen De voorzitter Dergelijke uitdiukkln gen mag ik niet dulden Ik sluit de dia cuseie hierover en brengi tvoorstel Paul In Btemiming Hf vooratel werd m algemeene stemmen aongtenomen Voor het sluiten der vergadenng vraagt de heer Van Rije het woord voor een persoonlijk feit De hoer Paul heeft gezegd dat hij loog De voorzitter wil dit In een geeloteavergadoring behandelen dsar de oneenigriieid andere publiek zal worden WaartoebeeJoten wordt Yadl Rearmeeater en boer Toen gisteren op de Letósche veemarkt een keurmoeeter beüaot met de opvoidering van vee voor het rijk van een boep een mnd in bezit wilde nemen weigerde de boer het beest af te gpven De keurmoeeter Uet zich niet afwijzen waar Op een aantal boeren en kooplieden trachtte hem van de markt te dnngw Spoedug vereohoen er poHÜe do ook tegen haar gingen de marktbezoekera opdnn gen D o agenten zag zloh genoodeaakt de sabel te trekken Het gciukte doania aan de poIiUo het rund ïa bezit te nemen © n van de markt te voeren De praktijken van Oorloga ftrma a Dr Van Hamel Roos schrijft in het Maandblad tegen de VervaJschingen dat er schier een dagehjkadie chroniek vin vervatóchlngen gevormd zou kunnen wor den Wij Uten hierbij de voomoametels dgnoleeren knoelorijen deocr laatste dogen nïlgen 2 Zeep Bij den grwtea zeepnoot waeftten do bedtiegera voornamelijk het woord ze te behouden en wordt er dus inderdaad zeep aangpboden en geleverd evenwel met een wotergehalta n ruto 86 pCt Men koopo natuurlijk geen dwgdijke waar doch bij ge k aan zeep deugdelijke gjoed reinigende surrogaiera wedke Uiffia met overdreven prijzen verkooht worden onder den iuis ten lUMRD 2o SaöBhairtne Deze tegenwoorite zoozeer gnaochto Mof schijnt denteKden weg van de zeep xp te gaan Wij oon etatcerdem dascriit een verralscbiDc mat 72H pOt meen het overige was dubbel koolzure soda roet een spoor saoidwilne allLd lot fraaie caJ eijeB vervormd waw bij naiuurlijk op de verpakking de aaai van dtu fabrikant vergeten was geworden LM BJiteel bebotMTt uUslulteod on diT uonue van een bepaalden veraoe tiu sraad verkooht te worden Jo tiioimottMeu Bij de scbaarschte van schtaUuiindoge grondutotlen is heé begrijpelijk dat knoeiende lahnkanXen gretig dö gelegenheid waarnoinon om zieh te WLuden tot opkoopcTH kelhotihaiultidaren oil dergedijk goefiuis om hun knoeiSvaren aan deu man te bren a en daarbij £ ci ven noituuriijk builen sohol bUjveo daar de herkomst bijna nooit na te vorsoben is ï en intoresaamt stttaltja v an deze bedriegerij taasfi hier volden AangexKHlea werd eon hoeveeiheid diubbelühroouiaure polaéiG tegen den civie n prijs van f 17 per kilo Daar dtt te nwoordug zeer zeldzame zout hetwelk voori meUjk m de leerlooacry wordt gebruikt vroeger den aspirantkooper voor f 66 aangeboden was geworden doclit hij natuurlijk een goede zaak te maken Deze moest even wel in één uur Ujda bekionken wordea beigirijpelijkerwijzo om analyse te voor komen Daar de vorige koop van bel zelfde artikel den kooper echter op dui zenden verhee te staan was gokomen wegauc grove vervaleching vond hij bet tocli geraden vooral een adwies te vragen liin gelukkig voor hem hadden wiJ nmuder dan een uur tijd noodig ou ie constoteeren dat men ban rood bloedloogzoul ter waarde wia f 4 i f Ö tegien f 17 als dubbeichroorozure potoach in de lianden had willen stoppenl Do kleur en krtötalvormen zijn ladardoad van dien aard dot een leek het bedrog ontgaan kan Wi deden In het bove taajide sloohta onkeje grepen uit het tollooze vervalsob te materiaal dat men tegenwoordig voor zwaar geld durft aan te bieden Demter Me vKwrzichtigheid zij het pubüek aianbe volen natuurlijk vooral bij aanbiedingen van onbekende personen ol epllnternieu we oonlogstirma e LAND EN TUINBOUW Uuiaelachtingen Over do huiaslachtingen weik woord door de beschikking van mt Den Haag een g beel averechtsche beteekems heeft gekregen 13 in de laaitste vreken heel wat te doen geweest Do slachtomg toch zal moeten plaats hebben bmtenslhuifi in centrale slachtplaatsen De ontstemming hierover was met alleen en met het meest bg den boer maar vooral met minder by de boenn By de boenn m de zandetrekea althans die gevTOon is van ouds veelal met behulp van vrouwelyke familieleden of buren de slacht van het varten met de grootste zorgvuWaghead te verrichten en aan kant te maken nadat de dorpervarkeoeelachbar het eerste werk heeft gedaan Nu kr gt zy het gealachte dier minus vet thuis hoe De boer aal zyn dieren in vele gevallen over een igrooten afatand moeten vervoeren misschien kan hu ze eerst den volgenden dag of na een i aar dagen terughalen t Is te be rypen dat deze besohikkang naaat an deie welke den boer een groot deeU van zi n zoo kostbaren tyd benemen zooals het aan gifte doen bij den amhtenoar van den bur f erlij3ran stand van het vee van elke verandering m zfjn veestapel een met geringe ontstammang heeft gewekt Door al die dwangmaatrecr len wordt de l idbouwer veehouder in een wrevelige Btemhung gebracht Tal van adressen zijn migekiom i b de besturen der landbouwanaatechap puen en memge boerenpen ia in beweging gebracht om er toch m Den Haag op aan te dnngen dat de nuvatre van het aloch ten buitensihiuae worde iTHgetrokken Gezien echter de meening welke in Den Haag voorzit schunt hierop weirag kans te be staan Er zijn provmcien zooale NoordHoUand waar de boeren steeds hun varkens op bepaalde plaatsen heten slechten en daar zal men zich dus met zoo goed kunnen verklaren waarom de boeren in Gelderland Overysel enz aoo tegen de beschikking sputteren Er is evenwel aoo lezen we alhans in het Drentsche Landbi lad in zooverre een gunstige wyanging vertere gen dat de burgemeester tn een gemeente desgewenscht meer dan één centrale slacht plaats kan aaowyaen Daardoor kan vervoer over groote afatanden vermeden wor den Men biyft echter met Wem aandnn gen op t slachten aan huis onder toezidit van een slager of controleur Daar memgeea door de elkander opvolgende bepabngen van de wye is g racbt en met recht weet waaraan men zich thons aan raande de huisslachtingea heeft te houden laten we hieronder em en ander ter inbchting volgen t Was in begin z66 dat hy die gewoon was te aiachten dit ook in t vervolg mocht doen dwz één vartten mocht hy geheel houden Wilde hjj er twee slachten dan moest hy een derde aan de Rcgeenng leve ren om er dne te mogen behouden moest hij er ook dno enz Een tsa ander blijft zoo maar men beeft rekemng te houden met eenige nieuwe be palingen Men mag niet meer sla ehten dan voor eigen gehruik het houden van ffpenskm varkens is verboden Wel is toegeartïaan het mesten voor a stichtuigen instellingen enz voor de aan hun zorg toevertrouwde personen b werkgiefrerB voor bunne aiheiden c gemeentehesturen voor eigen dMtrlbotie d aiheutere organisatieB die getneenKhawwlyk én terrein viudcens willenmeetoi nuts ze evenveel voor de algwnieene hstiAmtie beaohil baar stellen ate ze zelfhouden I e door self jowAen op te lenen nr keiw foogen aleciits en rinchtgawicht vu 36 KG hebban Het manamum gewicht der voor de du nbube te leverrai varkeiui bedraagt 66 K G De prya i ƒ 176 per ILG minimum of aooveel meer als op t oogen blik der aflevering billijk aal z jo Voor Tarkens van 100 ILC en mew zal eoi premie van ƒ 0 16 per KjG worden gegeven Voor ben die varken met veiitoden voer o a rogge voeren wordt de TeDgummg loge trokken Vet en vetafval blyven gelyk men weet ter bCBchikkuv der distributie De aanvrage voor j uisalachting van een varken diende v6ór 1 September te gesohieden Ie dit veiïuknd dan krügt men vóór 1 Fe bruon 19 geen vergunmiw De gelegenheid wordt welbeht gegeven om m plaats van een vaiicen een koe te slachten misschien wordt op die voorwaar de vergumung vergund een schaap of geit te blachtenl t Staait echter met vast a B Bevordering dw Eïerproductie Zulk een opschnft pakt in dezen tyd m menig geoin htmkert m naar een stukje vleesch een ei of een gim melk Als er maar méér geproduceerd werd dan was er ook meer te krygen denkt men allicht ¥ U bedoelen echter met dit artikeltje siechtB een opwekking tot den pluimveehouder speciaal tot den landboiiwer Juppenhouder om van zyn hoenders kip voor kip Tieer eieren trachten te kriijgm dan over t algemeen nog het geval is Een lap is een kip denken nog maar a l te velen Of z meenen genoeg gedaan te htiihan indien zü hoenders houden van een bepaald ros dat als goed eierlegigend beiwnd staat Men dient echter verder te gaan Evenals een verstandig veehouder met tevreden z nde nwt een bepaald alag van vee te houden al zyn koeien contrt eert op hoeveelheid en vetgehalte der melk die zy opbrengen zoo moeten ook in de i iuimveehouder slechts kippen gehouden wordm die een behoorlyken leg waaihorgen Niet iedere kippenhouder behoeft daartoe al zyn uppen den leg na te gaan H heeft er evenwel op te letten jonge kippen of broedeieren aan te schaffen waandoM hy verzekerd kan z n dat ziljii Iwbennen aan den gestelden eiach voldoen Daartoe betrekke hy zyn kuikfflis en eieren van een fokstation waar de hoenders op haar legvermogen worden gecontroleerd Dat controleeren geschiedt door zoogenaamde vahieeten die zich alui ten als een hen haar ei heeft gelegd Welk een verschal is er tusschen een kip en een kip leert ons b v een proefnenung welke IS gehouden aan het fiokstation de 3raak te Lonneiker De heer Hulst vertelt hiervan in het Ov Landb blad Hen nam de proef met 62 kippcEn van het vntte Legiiom type die alle op de boerdery waren ge fokt en ongeveer 2 jaar oud dus m net beate tydperik M 8 waren Men wïst van het tfnodu ttevermogen dci dieren mets Van del62 boenden werden al ras 7 uitgeschakeid otndat zij tiet beantwoorden aan het nut tytpek terwijl 1 kii stierf Ee bleven dus 44 ove Als curiositeit valt al dadeiyk te vermelden dat één lop No 41 van 1 Febr tot 17 Aiug maar één enkel ei heeft gelegd W wuUen aannemen dat dit iets umeks lete zeer byzonders is maar wij mogen eveneens aaimemen dat er onder ome boendys zeer vele zyn die om heur eaerproductie met verdienen gehouden te worden Zoo lezen we m het genoemde ar tikel dot er by de 44 tien kippen waren xlie voor de fokkery met in aanmerking konden komen omdat zij geregeld te kleine eieren legden Voorts moeetra met minder dan 22 dieren van den fok wordea uitgeschakeld omdat de leg van deze kippen veel te onregeUnatflg en onz Eer is Eén kip bleek uitstekend zy legde vanaf Februari tot 17 Aug 136 eaeren Haar opbrengst in dit jaar schatte men op ongeveer 200 eieren Naast haar konden nog 6 exemplaren als uitsteioende legeters worden aangene kt De proefneming is nog niet afgeloopen miaediien komen we er later no op terug De maand Mei is voor den leg de bestemaand Dan kan de opbrengst groot zynZoo legde een 6 4 lappen in die maandrespectievelijk 20 27 28 28 26 en 26 eieren Van één dier Idppen waren de eierenbovendien buitengewoon düc C B Fokveedag te Rotterdam Van de bekromngen van de Woensdag te Rntterdam gehouden fokveedag vermelden we hieronder de eerste pryoen KlasBe I Stieren geboren m 1916 De hy gaenuche Melkstal rE e Vaan Hillegersberg In deoe klasse werden voorts 2 tweede en 2 derde prysen toegcJcond Klasse II Volbloedsbieren geb m 1916 Wilhdm van Hendnk de Komag Heer Klasse III Dito geboren vóór 1 Oct 1917 Johan van A van Hof Hoic loklamd KLasaa IV Volbloed atierkolveren geb tOBschen 1 Oot 1917 en 1 Fehr 1918 Wim van L Hioogvliet Nieunwenhoom Klasse V Dito gdioren tusschen 1 Fehr en 1 Jum 1918 Dirk ven A Tuk r Giw sen Oudkeik Klasse VI Melkgerende koeten 4 r ot ouder De Vaan van dm meUoBtal De Vaan HiiUegerSb g Klwse VII Drachtig koeien droogBtaond 4 jaar of ouder Ai na III van De Vaan Klasae VIU Mettgerende ktoeten 8 tot 4 jaar Tjottje vm De Vaan Klasse IX Drachtige koeien droogstaand van 8 4 jaar Tokje van De Vaan Klasse X Volbloed vaarzen van 2 tot 3 jaar voor het eerat drachtig Nella III van P Seheygrond H Abbenbrocfce Klasse XI Volbloed meUrvaansen Marie III van E Huyaraan VUuutUnger Am bacht Klaese XII Vothloed hokkeHiwen Betje ÏI van A T d DuMn WatUnxieoo KlMM xm Vott lo l kuJdDalTWW Ob tusschen 1 Oot 1917 en 1 Juni 1918 Greta Adolfme van g br v Dam Zwommerdam Klasse XXV BJeurreniunehngen van f dtvereenigingfn of fokken Na lfl9 179 van Verbeterhv z om doel te Hoornaar Klasse XlVb Een sUmmet 6 è 8 koetei No 19 Ji08 nn de Vv wAurore te Ab Klasse XV Vjjf voor het eent drachtige vaarzen van 2 jaar afi mmand van één vader No 229 234 van de ver De Ee tel rqg R oord Klasse XVI Vljf volbloed bokkelingvn af staommenide van én vader No 260 266 nn Verbetering z ons doel Hoornaar KJoeee XVII V f volhloed stierkalveren geb tiMschen 1 Oct 1917 en 1 Jvni 1918 afütanunende van één vader No 279 285 van dezelfde vereemging Klasse XVIII Vyf volbloed vaarokalveroi als boven No 81 4 van De Vaan Klaase XIX Mimrtens drie volhlowt af stammelingen van één koe met of sender deze atanunoeder No 333 836 van K ocT Bzn Zuid Beveland Klasae XX Mmtftens zes door fokker ge fokte volbloeden ouder dan 1 jaar No 346 362 van A Vljfwinkel Lon Nieuwenhoorn INOEZONDBN Butten verantwoordelykhetd der Bed De 8 unr wlnk sluitlng Manheer de Redacteur In het l£antongerecfaA eralag komt betgeen ik zei tot mjjn verdedigang met vol doende uit Zoudt u misschien waar het niet alleen my maar nog zooveel andere kleine wnnkehers geldt wollen afdruikken wat ik m het midden bracht By voothaat mijn dank Heden sta ik voor u ds overtreder ener plaaitselijlce Gemeenteverordemng met het vooruitmoht trakn door UEdel Ai hlhare veroordeeld te worden tot een geldboete of gevangenisatraf Alvorens u het jsdwldig en veroordeeld over my mtopreakt zou ik gaarne een en andei ter uwe kemtf brengen en waardoor ik als beklaaipde voor u ata Ik behoor tot de klein winlulien en hch een xwaren strijd te voeren om in bet da gel ksch ondeiiboud van m en de m nen te voorzien plus het nakomen m ner maat schappelijke verpbditingen Uit den aard myner artikelen welke ik verknop boor ik tot hen die hun dag goed gemaakt moet worden door den avondverkoop en meen door het naleven eeneiwzeer wiUeJceunge plaatselyke verordening groot gevaar te loopen ntaaitschappelyk ten gron de te worden gericht Opzettelyk spreek ik hiervan wiUekeunge verordening want zeifs U Bdeladitbare Heer Kantonrechter kan met garandeeren dat atraikB niet andermaal het alui tingeuur vervroegd zal worden of andere in grijpende hepolangen zullen gamiaakt worden ter knotting der tndividueele biuger rechten In gemoede vraag Ik u waar li de grens Als Nederlandsch staatsburger beroep ik my dan ook op onze Grondwet welke In dien zm geen knotting k it en het beginsel huldugt dat imits op eerbare en redelijke wijze niemand wondt belemmerd in de mtoefendng van zi n bedrijf Nlnuner is er een vingerwUzlag uitgegaan van den Nederlandscfaen weligever om eeihare 8taatabui gera op zulk een w ze In de strafgevangenis te helpen en ben over tuigd dot het UEdelaehtbare Heer Kantonrechter moediyk zal vallen een zelfbewust stryder voor zyn maatBchappeiyk be Btaan om mUc een luttele overtreding te verwyzen naar de menech onteerewte cel Gaarne Edelachtbare Heer Kantonrechter wil k hri deze verklaren mü bij u als drager en handhaver van het recht veilig te gevoelen uwe uitspraak zal een rechtvaardige zyn en art hoofde uwer ambt zal die uitspraak berusten op de fondemente e artikelen onze Grondwet uw uitspraak zal met treffen een ingezetene van Gouda maar den Nederlandachen Staatsburger Ten slotte zou door eene eventueels ver oordeeling blaken dat de Grondwet ons niets poaitiele garandeert dat de macht tot venuetiging dier onaantastbare grondwettel yke burgerrechten in handen rust van plaatselijke autoriteiten waaruit noodwendig zou volgen dat men wel bescherming vindt b j onxe Grondwet maar slechts xn zooverre als plaateeijke autoriteiten zulks wenschen of toelaten met andere woorden on grondwet wordt verkracht en als st atsbui r overgelegd aan plaatse lijke wtUélceur wat ook de individueele gevolgen er van zijnl Op gTOTid van bovenabaande Edelachtbare Heer KantonrecAiter verzoek ik u om nietigverklanng van het mij ten loste gelegde terwijl bij eventueel vonnis door mü ernstig zal worden overwogen eamtie tegen het door U gevelde vMinij aan ts teekenen J V d L OpweUfaiff Df bladen staan legenwoordig vol be richten die wijzen op vernieti ng van wat sohoon en goM ls op misdaden op daden van afzetting en a pening van bet ene deel van ons volk ten koste van het andere Men la bitj waaneer men ook eena op lichtstralen in d cEo duistere UjdeD kan wtjï en Die HdiMr len zijb de pof nfen die worden aangewend om In decen we rddatorm te redden wat nog te redden U 7oo zwoegen nog veten ato de bemannlng van de redilngfioot te nriddim vande zware giolven hier en daar een drenketing opoeanend en U veiUgMd breagend 1 £ r aijn uotf versctieiiene van die red dinglKMMen ioateiilagen die slcta bovun water traobieu tf houden ooum met den moed der wanhoop Moeten ook zij te jftunde gaan lu d woedende zee f Vele menechen doch vooral velu kin dLreu dreigen In detu ónu aa ouherrof o tijk verloren te gaou aedelijk en liotiauiulijk hi U wtl olgwieLU bekt udy Weet gU dit wuigotiUldcü bij wlen het oodanhs de hooge belSMtiugen eo de duurte fel lelijk uog BAH lUeW aatbreekt oot gij dat ur op bet oogimbUk vele kiudereu zgn o vau boii v doodgaan Wel is woaj niet vorhon jeroude door totaal gebrek aan dagelUksnh voedsel docsb iiMhreut door ondorvoediugi voardoof alth ol spoetttg de kiemen van ernstige dvk ten opeiibareu die beu woklra naar bet gral voeren V hn iodioo ge dit zeker wlsl Indien gl zulk eeu kind met olgtm oogion kondcl ziuu starvfoi zoudt glj dan uw booidatw uiden als giJ ui taat waart iets te doen oin het in hot leven te bthoudeul Zoudt tfU altboutt twn gatdolijke bij droge die u wurd gevrao tcc redding van dU kind inut een mtvhutht welgo ITBU V Welnu ik venoker u dat er boudMden kladeren zijn van oobu eigen loudgeuooten dae in boveogeuoeindeu to tw la o d ver koeren Ik zou ze u kumteu laten zlt n üidleu ge dit wensabt De zomer Ls voorbij en daarmede de vacamtie kjx de winter komt m ai zijn noodeu en beboetten ialuit dan uw btxirzon niet ai zU er soins wat minder In don vroeger Lioat dt kiuderuu van uw eigen volk niet door ziekte en gebrek ouikomea Na den oor tog moeten zIj opgroeien lot kraehUgu niunschon eu idet lot bedelaars en laud loopers o tot een ziekelijk geslacht UtA Ie niet zoo moeilijk oin geUMijkon BteuD te geven als om daadwurkotijke hulp te verleenen Doe dus wat binnen uw bereik li t doch onttrek u daar don ook lUet oon Nagenoeg uiomand geefi gitton aan In st lUugen zondor er om gevraagd to wor don Daartoe zijn do bicrtelUngen te tal rijk en de nooden te groot Doch In grooten ge tole zullen te vragen tot u kaïDen in de ecsstvolfend inaaodin Ontt dan wat ge udasen kunt aan de inHteiUug Ae uw sjaniwllhle en uw vertrouwen hut t en die uw gave besteedt aan dlireote leniging van nood QiJ zuU dan loedewerkea aan hot op bouwen van helgeiHi thans wordt vcv woest Al hebt dan ook uw aandid ge nomen In het schftppen van Iwtere toc standen waarnaar wij allen met zODvet 1 verlangen t zlen AnM pstoorl W A OKTT Dlreoteur vait Zftndbwgen SPOHT Lawn Tennis Het ranglijstje vermeldende de eindstand der ojdeeling Wm Je luidt als volgt 1000 6 38 4 T I O D M ia r o P 6 17 2fi Ue Quick 6 6 37 H t oorsto cijfer botp Jt hot aantal der gespeelde wedstrijden het tweede dat der gewonnen en het derde dot ólt verloren partij tn Kampioen der gehoole Westelijke 2e kl ia giwonUw de UaagiHobe Vereenlgingi H L T O II Het eerete klasse Kanipl oensohap wwd b aaM door de Nijroeog sche I TC ADVKRTENTISN in gsaln mei kJaderta waar diaattbods asowesl a net Ryrgernieisjt mik d b t aoodll i lfMudi kaa oMr d Bi dl kalp la k IA 4ta 9103 13 Mm K VAN NM OofpMrui 25 Mk SR BIED ZICH AAN een net Buitenmeisje 18 jaar P O v g v fttó kuooMd aaaiea o ftrijkaa voor noodhulp of voor vaM Bri v a franco taa Mej A KOOLWUK WachipoM 26 8 I t Moordfacbl 31U 10 ENQBLSCH mnvAATunsaii ook opleiding Toof da akte L O J P PETERSEN 8206 10 Ktogerliu 16 Staal op llzir BEVRAAaO ilki hiNvtolhtU illi miten voor tohutson Oftartn UI firu a 1 RUITER MkniB UU 11 i j rti ia i tj