Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1918

Ito gMiragan s HmENUEEDINIi TE KOOP GEVRAAGD legen hoogs p l a Br fc cadet acSlJO Bat Ooadsch Ceataal Opentari Virlioopins iM ovsntaaa vsa aolaria W H fITLO TOuSri h A iy y de Matkl aldaat ep JJE MilMr ItlBi W lassl saopO l r 5l Oslahw M bH ablag ulkeaa dsa ToecBlddag ts H ar tbs n VILLA telegea aaa dea RUdat Taa Cauweg gamsika No 61b u Gouda op 10 miaulan aftuad tb bal Baüoo mal l arW bahootaada Arbeiderswoningen Nea M aa U aa TUINLAND gakael gtoM eageTaat S 50 H A waatoadat udnualead Tuialaod lat grooWa Taa oni tfmv 2 77 H Am uitmakaada aan daal Tan da na l bakeod peldai Bloaaaadaal Gaaehikl oo boowgroad Oa Villa baalaal uil j ll k lo ti 6 kanara i kaldsr an boven 4 baaaara nat aa haaaar i aeldai aa 4laaa kodaka er Aanvaatdtaa da villa op 1 Jaauotl 191 hal laad op IJ Novambat Hl Batallag 15 Novambei 1918 3214 M Da Tllla la op aanvt Ja bl daa bewoaat Is bsalebligas daa maidag aa Weaaadag ulheM vaa 10 1 aa vaa 2 4 uut oamlddallllk aaa alka allllal vooialgaaBda Nadata lallchllogaa geelt gaaeeaada Nou KENNISQEVINeEN veiffs vu MM bUade donuipKHUt orari ém QemsHüe Df BgiU3£UBE9rEB OOUDA brtwg biJ d e tor ümmiB van httaa hebbenden dat door den beer Directeur der Directe BelaatlngMi te Utrecht op den 13 September 1918 exea olr Is verklaard het Kohier der Personeele belaivting no 10 dleosi IVM 1 dat vooïiwid Kohier ter Invorasriiig Is gesteld In banden van hoer Ontvou r dat leder die daarop voorkon ver is zijnen aanslag Op den bIj de tMMjden voet te voldoen en dat n Ingaat de termijn van zee wdu wedkon de reolaffles behooreo te worden Ingediend Gouda den 14 Septembpr 1918 Db Bui e nee Ur voomeaind A J 1JSSEL8TUN Ai La B Düimk kohtslaiii WASHINGTON 14 Sept De bsbtorder der vtiandeltjke igwidonunen heeft op hc fcotenatation dw Banit ui g Ainerika Itfn op bat Jui fer ilaad baolag gelegd UlerUad BBRN 14 Sept Naar d DoOy Telogr meidt gaat da rscmteering In Ierland ateehts langxoam Tot heden mriddee zich 4620 vrüwilligera De Sinn Feiner doen als om de reonitaeriog nut te dom slagen perking van waren geposteerd om de helpers die daar nodzakeMjk moesten passeren te waaraehu wen dat zg met te dacht langs het bruggehoofd gingen daar de neerhaogende locomotief nog steeds stoomipuffend nearlung met aligealeurde brugstukkan In den middag werd de spoorbrug WMur op ziab tal van meuwaguen ien hadden var zan d ontnumd omdat men voor uia ior ting vreesde De brug is raobta aan d a oprit geèeel venueld en bmg daar naast hetbrughoofd De burgemeester van UuidcDi Jihr Bicksr ontving spoedog bericht van het ongeval ill waarachuwde daarop aanstonda den Geoeeskamdigen dienst t Amsterdam die toesegde ooganhkldtelOk hulp te zuilen zenden Verder zond hg alle hulp en hulpmiddelen waarover zgn gememte beechakte ging ook iself naar de ploaits van de ramp Naar alle kanten werd om hii gesemd wat intus sohen met gemaklcelgk vid omdat juist langs den apoordgk groote boevaelheden teletgraafdraad waren gestolen maar toch kwam weldra hulp van de nuiiiaire standplaatsen m de buurt en van burner zgde uit de omliggende dorpen Van nuiiiaire zgde werden direct langs varende achepen aangeihouden om te dienen tot onderdak voor dooden en gewonden In de nobgheid toch was geen ander onderdak dan het sein aohtersbms aan de Imig en het huis van den brugwachter aan de brug over het Merwedekianaal m den Kgkaatraatweg dat echter ongeveer een kwarbar af flband ligt Het transport dir slacbtof f ere Tegen dne uur brachten een tweetal booten hun droeven last naar bet Bionengaetfauis in Amsterdam Oip de binnenplaats stonden verpleegebers brancarddragerB en coaasistenten opgesteld die alUn ontmddetlgk aan den arbeid togen Het was een treurige aanbhk het vervoeren ven al die gewonden Ea voor een werden ze ondes toezuht van de op de booten aanrwezage medici utf het ruim getild en op de aangedragrai brancard ge l fi d Verreweg de meesten hunner hadden hoof of beenfracturen Sonumgen waren onberkenbaar door de vele schnamimeo en istriemen in t gwicht en bg weer anderen was het m der baast aangelegde verband doordrenkt van bJoed Voor de zwoarat gewonden had men tiJ dens het transport noodbrancaids in gereedheid gebracht banken en spoorwegcoupé s fluweelen kuaéens bosaen atroo waarop dan de ongelukkige slaohtoffeiB zoo goed moeeltjk Tastgesjord lagen om te voorkomen dat hun bij het overleden al te veel pijn werd venmMfdot Toen t bekend enl dat d l ken der bfj de spoorwegramp omgekomenen naar het Wllhelwunaeaatibuia zouden worden verveent Wamen ook d r van allen kant menachen die ui ongerustlheid venkeerden over het lot van familieleden Eln terwgl aan de acbterz de van het groote gebouw de schuiten werden ontlfuden verzamelden zich in de vestibule steeds meer belangstellenden om het vreeselijikiste te vernemen Ëen jongen uit Hilversum naar schat ting zeetnen of zeventien aar oud kwam z jn vader zoeken Toen men thuis gethoord had van het vreeselgke gebeuren was h er dadelgk met de filets op uitgetrokken en tot vlak bg de plek des onheus wiet hg door te dringen Hfj had de locomotief langs de brug zien hangen en de wagens die hecde maal afgegleden waren van den dgk Toen lig op de plek zelve mets omtrent zgn vader had kunnen vernemen was hg naar huis terug gereden en vandaar opmeuw al oekend naar Amsterdam Zóó vol was h J van t gebeurde dat h gedurende enlcele oogenJttlikken bij t vertellen van wat hü had aan obouml het doel van z n komst op den aohtergiond van z n gedaohten ficheen geraakt £ ki mtuaschen kwam uit de Igkenbarak een sAsiotent met het eerate Igstje namen Zoo spoedig mogcJijk had men zich gekweten van de treurige taak om de verminkte Igikwi te identificeeren en in de vestibule waar het puMiek dicht op eenIgepakt st4 ul Las de medicus die jvoor iangaaam en duidelgk Ook de die met oooveel jeugdig enitlbous aanjf verteld had van den verongelukten treu kwam nader bij luisterde met groote anndng Toen eensklaps een rauwe gil 0 God va der IS dood En terwijl medet i standers den smkkenden knaap wegigelei den vervolgde de medicus zgn droef relaas Nadat dan voor zoover dit mogelijk bleek da identiieit der dooden was vastgesteld en men de namen aan de wachtenden bekend had gemaaJct Ueven er In de barak nog aan aantal vny wenlgkieai waarop gt en her kenndngateedcen te vinden was geweest De wachtenden die onytrent het lot van ihun nabestaanden nog m het onzekere verkeerden werden door den directeur van bet gasthuis inttgenoodigd tot den droeven g ng naar de barak tot het bezicMigen van die onbdcende Ibken omdat zg alleen daardoor uit da kwellende onzedoeriieid konden worden verloet Er bevond zich onder hen een onge man De vrouw met wie hg vgf jaar getrouwd was en dJe hem twee kinderen had gwscbonlMn was met den noodlottigen trein uut Hilversum verbroWren Haar naam kwam met voor op de Igiat der gewonden in bet Bann igaatiiujfi ofi waa tot duever niet bg de dooden gcstoeond Omdat hU het al te rreeselj vond de barak te betreden fied h een der dienst doende medici een roo nauw raurig mogelljke besdir ving gegeven van de vermiste en nu wachMe htj op de bank voor bet bouten ffebouwtje wadttbe er met ztfn swager eb JubUana Naar wg vemeooen i het heden 40 jaar geleden dat de heer j Ouderkerk m dienst trad bg de Uitgeversfinna G B van Goor ZMwn Üu de splitsing der firma m 1884 ging de beer Ottderiierk met het dnikkerii bedrijf dat onder de finna KocA Knuttel werd voortgezet over en thans w hg nog als eer ato bediende daar werkzaam Ter eelegenheid van dezen gedenkdag weid de juinlona hedwmwrgn door de Directie der Vennootschap in togenwordigheid van den pire deat commiaaane het kontoorperaoneel en de fabnekchef ontvangen en door den oudsten directeur seer waardeerend toegvepiuken Onder aanbieduw van een herumerLog aan dezen dag werd den jubilans medegedeeld dat Gooumsaanssen der Vennootschap hadden bealotea ham procuratie te verleenen Namens bet kantoorpersoneel en de fo bnekschefe werd den jubolans door den heer H Bakker een fraai bloemetuk aang ooden Te zgaui huize ontving de heer Ouderkerk n devele béw fun van belangsteUing LAATSTTE BEBICHTEN De ipoorwegnap ta Waaap Hen aeint ona mt Waaepi Een radaoUnr Tan het Persbureau Van as kad baden ean onderiioud met Jhr KretKJmiar Tan Veen hd Tan de directie der H U S H Hy deelde mede dat bij de spoomg autontaitKi de moeninc bestaat dat bet apoorwagongeluJc moet wordea gawetan aan dykremkikiav tei eTolge Tan den xwaren regeOTal Brenwal aal ook Tanwege de directie der H U S M een onderaoak wolden uwesteld onaOaakaUfk Tan het ondelxodi Tan dan Raad Tan ToeiicM op de apoorwegdieitfteii H t zal echter nog geronnen Ujd duren atTorena da naultaten Tan het oodarB dv H U S M bakml sttUen ziin De hentaUbigan HJonderdw menadien trokktn reeds heden morgen per ftela en met de Gooiselie stoomtram naar het terrem Tan de ramp waar mui druk bezig ia met de opruinung der OTeiUytaalta De wagens die glateren te gen den dyfc hingen mijn reeda naar Weesp getranaporteerd Ook la men met inspanning Taa alle krachten béng het baanTak Amsterdam Weeap te hersteUon Men hoopt daar Dinadag made gereed te zy soodat het rerkeer nu orer Mn spoor moet geleid werden MaxlmnmpriJs be spTs rf Do BOJROEMEBBTEB OOUDA brengt U algftneene kewds dat de miölnuuapriis voor acfaoonbewerkte Inlandsche hennepteoel van eerate kwaHteit wolke aan hei door h Rijks kantoor voor Vla IngesteUe stODdaardlooostor Mi moeten voMoen van f 3 60 per K G ds vaptgMtrfA r paUuils RotterAun ol AmsterdalB geleverd In bar en van 60 KG Voor hennepveael van mindere kwaliteit Is de prijs naar ffeoredlgdeid leger Voor de beoordeeltaf van de veael kan de tusBohenkomst word ingeroepeli van den vanw e hel RXV te benoemen taxateurs Gouda den 14 Septeinher 1918 De Biu0w voonoend A J IJSöELSra UN Az Lo B A Dykgraaf f Onder de slachtoffers die de spoorwegramp bij Weeep gi i ren heeft geölsohtbeihoort ook de beer A Dijkgraaf die tot voor korten tgd m dit geviest als propagjandliet der S4XA P optrad In elke gemeente langi de Lek de IJeel en de Gouwe is de heer Dijkgraaf jaren achtezeeia ais vurog sjffeker zijner paaitg opgietredeo en heeft hg op zijn wijze getraoht de belangoii der arbeiders te dienen In zijn toenmaUgo plaats van Inwoning SchoonhOfven is hij in 4 bijzonder voor de arbeldersbeiangen opgekomen Slnde korten tgd ld hg uar Twente vertrokken waar een meuw arbeidisveid heui nep Dot hg daar da sympathie der arbeiders verwierf big kt uit zijn ver kiezingi tot lid van den Baad van Almelo Bg de jongjste verkieetlngen vocv de Tweede Kamer was hij oandidaat der 8 DAP en behoaJde bij een zoodanig stemmental dat hij tot de reserve Kamerleden kon worden gerekend De tragMche dood van dieeen jongen rijder is voor de ariwlderapertg ei n giroot verUee Bekendmaking Wy hebben de mt onas OMobts Caiëntele m d te dedw dat wü h t oog op dan faastdag BJ MAANDAO 16 SEPTEMBER gesloten zullen iIjHa ONDERLINBE LOMPfN EN m METALENHANDCL StMf lM 3 4 Ttl I t Hl PREDIKBEURTEN ZONDAfl 16 SBPnSKBES GOUDA REMONSTBANTSCHE KERK lOÜ u Tin D H VAN ASSBNDBLFT ST JAHSKBRK 714 u T m D J E BIIU 10 u rm Ds 1 W VAU LOKHORST te Noorden KEBK PEPEBSTRAAl 10 n ♦ m fti J BURGER E u njn Geen aenst LÜTHERSCHS KERK 10 u T m D It SCHARTBN BOSKOOP REMONSTRAiNTSCHE KERK 10 u TJ De A JAGER NBD HBRV KERK 10 u TJn De B NIEUWBUHC WADDINXVEKN NED HBRV KERK 10 u TJB D I W BKRKELBA spr REM KUUC 10 u T4n Db UKDEftOW MOOROBBCHT NBD WSS y KERK 10 n T m Dfc A m L t d V N GOUDERAK NBD HBRV KERK 10 o Tjn De hoer MUIXBH Godadamd 1 BodegraTen 3 u njn Db W L MULDER STOLWUK NBD HERV KERK 10 u TJB D W L MULDER te G ldwal EVANGELISATIE GEBOUW 714 u njn D HEEMSKERK te DordrocM HAASTRECHT NBD HERV KERK 10 u T m D M HOEKSTRA te B Gl Ten hage GEK KERK 10 u Tin D T SAP te Gonda bereBtl ii Tan Da J L T n der Wolf 714 n mm D J L T d WOLF Intrede OOÜDA DONDERDAG 19 SEPTEMBER NBD HERV KERK 12 n m De J W BBRKBLBACH t d SPRENKEL HuweltlVBiluegenWt Lllk aangeapoeld Te Vlieland ia aaiweapield het l k TU een man geMead in blauwe broek en g etreivt OT rbemd met bretola Alle nadera inlicbtinffen ontbrefeMai ItABKTBEBIOHTEN Opeibire IhiÉojiiDg isa CTatalaaa va Nettria B W H fn ta Oaada op bat Tattala achtat da Villa ga laten aaa dan RIDDER TAN CATIWEO u OOUDA 00 61b 00 IIAAN0 e70€T0MBmi l l i IBi lolkaaa de vootmiddagi la I WH vaa Boomtn m Plantin Horran RMmatUn Stokari PikklttM hu aa ep DMtOAl I OeTOHN IMI daa Toanaid iil fa sK sur vao daa Opstal van aan graota KwnktaH mat varwarfflingitnaatal 2 Kwaakbakkan an aan Knllnbargplaati Allaa la bealchllgaa da 3 laalala waikdagaavooi da varkoopleg 3 Gtaa n lanTellIng CeJIt TatodarsTar Ooada en Oaaliaka Veiilliig van 19 Sqit 1918 Buitenland ol Fabrieken Fronkboanen f3i 2 i Rbeinlsoke Speokboonen 125 M Witte kool 14 0 4 90 Hoede knol 8 70 10 Tomaten 116 18 60 allee per 100 K G BtnnaiJaiid Fronkboonèn 12 8 10 Rne nlaohe Speokboonen I15 90 aa lO Snljboenen 11190 32 50 atokapeteteboooen f 20 40 3 BlaMboonen 119 90 27 10 WMIe kool 4 604 90 Roodo kooi I7 10 8 90 Savoyo kool 1 9 20 10 60 alleg pir 100 k g SPORT TaelkaL W l siet het weer er voor mongan niet gunstig uit en zullen de Telden tamelijk nat zyn maar toch gaat het ToetbaUen weer zyn geri lden loop nu eenmaal het aeizoen weer half officieal geopaaid Is Gouda zal morgenmiddag dan de Torige week geataaktan wedstryd Gouda T OJ Toor het wiaselkrula apelen Als nu maar weer met geetaakt bakoeft te worden I Oljrmpia 2 en 3 spelen tegen Leomdaa 2 en 3 het Sportterrein eveneens due de wedatryden Tan TOTigin SSondag kwalNiBN liitiMisefeiiuieliaÉilm 3230 15 Aaabewlmdi De Qoudsche Fruithendel n Tel aia BUROBRMiKE mAND GOUDA GEBOREN 11 Sept Jotenna BUlagonda d T J H Boekanq en A M Koster Beroaidua WUhatmua z t H C t d PaToordt en J M Hohr 12 Ailda AgaOia An Uxmla d t A RuUgnik en M Streng Johanna Joaina d T L J Gerritaen an J E J P Tan Kersbergen 18 Johan Marcua z T J Tsn Gent en M Geibalda ONDERTROUWD P G Uaaalattin en G de Bniijn N H TSn Dijk en A H Dekker OVERLBDiEIN 11 Sept Adrtaantjs G van der Hoorn B maanden ONZE DRAADLOOZE DIENST R wwlbaadflo in bMUg g ioni n Cateren IB by den njwi ltuuiidelaar van B aan de Doeleatnuit en jkkrty r wielban den in beela r geDomen op crwd Tan Ter Icoop b rv a den nuuumumpl ue De groot alag bet Weatea Duitsck Mlddag l gerbaricht BilRLUN 14 Sept Officioel LegergiMli kroonprins RnpprscM en Ton Boafan Tan NooidOoaten Tan Bixflchoote maakten wU bil onze eagen aanvallen en bj hot afalaan Tan TUandeiitke aanvallen gerangenen AanTaUan onaenyda ondernomen en TijandeHika aawallaa ia de K a n a al s t reek leiddw heftigen atnjd bö MoeuTrae en HaTrln court stander tegen Gauseaucourt en aan beide sijden Tsn de i tias wag Ham St Qnan tin ondernomen werden atgealagen Levergroav Duitacbe Ktoonpnas Door een krachtig tuut Toorbereide saaTallen floor den Ttjand in den namiddag tusaehen de Ailetta an de Aiane ondemcman Tielen voor onze hmes ineen Ooet PruiBiache repmenten sloegen tag dan aToad opnieuw ondemoman aaTallan af Tuaschen da Aiane en de Veale Ueef de aitiUeiieatitid gaande htttTgntf Ton Gallwits Ten Zuiden Tan Omaa en aan dan straatweg Verdun Btain awrien Tijaodalüka aanvallen afgealagan Aan h t gmeehtafront tusaehen Ooto LoinOne an de Moeui gmg de dag Trtj kalm TOoAüi de TÜslld heeft zijn aaimiUan Tsn giatersn niet heriiaaM TW OoateD vaa Oombna aa ten Moord Weaten Tan TWaacourt och de T snd aanraldi mat esae nieuwe linlea Er Warden plaataelijka gsrechtan galaiard ten Ooaten vaut TMaaoourt ADViatTENTHN De volgende rdntBoeneeiingMionfl gelden voor de week van 14 20 SeptemberBon 83 4 KG aardappelen Bon 14 100 gram baTCVmout Bon 1 260 gram kaas Bon 8 adO giram vleesoli Bon 11 op 2 bona 1 stuk leep Bon 8 25IX gram suiker Bon 37 5oV ua koltte lea vfleadelllk TEHUIS GEZOCHT veel aaa lief Poesje Bri v a ooder aamoier 5293 banaa GoiwIkIm Courani 7 MAAGKRAMP aaa badorvsa aaal aaa aleckls aadan aüaaaltbhald aea dtakkaad gevoel op da naag aea opgaaana maag optlaplngaa hal aaar aaa tiakaade adam keal U gamakkalilk aaasaa mat Abdlilablsltas walka U la Maal MaUaa vaa allaa am la ala daf Uw aasg vsa an OfflcUr loakt ledimada d nod Oeteb GEMa KAMERS voot Bija aaia vaa 4 pata llafal aal abt kaukea Briavaa oadat 3 06 Buieaa vaa dH blad I I De Raad deoer Gcanecnta is tor vergo deniioc bj jeengeimpen Hoosdif 10 Sept be 10 unr STOLWMK 8 uur Winkelsluiting Hal paMiak wordt MaefdveraocM qffOLW IJK 16 Sept voona 10 uur GtanMentaraad Abdijtabletten 1 TelegraMli Weerlierieht Hoogste baranelaraland 77D te Zuid Duitachiand Laagste baranetersland 746 7 teSkagen Verwaohiing tot den volgeaden dag MaUge later wellkht toeoemenda Zuldelijke tol Westelijke wind Ewaaibewolkt met tijdelijke bpklarin en aaraohijnlijk r enbulen Qiet kwa op oowear aellde temperatuur aabiak aaa licbl vaaa Maaaëaa M éér aaar avwa e bna lakoapealedoaa 3211 10 B NATZUU Wlahallei 1 121 paf I Blaeh laodaa bapl aM aaae 3170 45 L I UM ItoHMFtfaaB awi graote partU Elkan StafebMi Dannan Ma rhaat aauH aiaoMa Run Adiea J AC OC KORT BRANDS Kaaauaat IM mart IM I Abouwert U o dit BM HertagEdoaid vaa BKRUW 14 Saft Baitog Bdoanl lan A alt ia U Savt ts Barehtaagadan taasa worden mM door arootekcihMMlcl verkre gea roedtogüiiaddoleiL Da te4 pduTigti ou dervoodifig brtxigi niet allotti eón vorboofpd irt eiit aijfer der Idodereo eo oudeu vao dmgfia mee een Klg iettii UobMuekjk vervaJ TOl t er uit ea oen vertwtariiig der voaittji MoostajMluii moet pluta heb beu viU umx du virik gieBondbeld otet voorgoed oog enisügur uadool doea iij den ËobXer heeft heUa de laatste Mjd varflohoideoe veraleobteriogied gebraciit Du koreii V jzea werdtn veriuxigdi aodoie oo ontbe lijke voedingaimiddeteo togeu ovoo oeiM weder 2 a 00 pCt Id prU BtJ du vermtuderinc van btrt bruodrauiaoeo die defmlttif zal zij o kwaauuu de iaperkjüg vaii hot vleoaohiaauMiea en du lor Voorts wordt geprotoUeeid tegen de lechtu aardappel voor zietUug IruwporL modlijkheduo heotm iwl oiuiiogetgk tumakeu dat meer daii 7 pond pur peraooa boaohüUuuir gesteld Toidt maar de sluikModel woot dese OM eUijkhedeii wel ttjbovea to komou en de rcgieermg d wiut du buvolkibg akUi i 30 Mark por lUO K G voor de aardtappels te beèaleo Thaaa ruizw alken dag dui tuuduii naar het platteland om aardappels ia kleiiie hoeveel hedeo te haJeu dit drukke paaeagianiverkeer dbet de spoorwoK i moer onder overbalaaÜDig gebukt gaau dan vauoeer men aon paar aardappeltreincn meer liet rijden Do open brie enacht too lotte een verhooglsg van h i aardappolrantBOMi tot 10 pond wat ovurigooB nog nitrt voldoende 1 om ook hot vleeaich te vervangen en eHlalt WiJ moaten Uwe Excelienao ten diriiigtnulstu verzoeken er zorg voor te dragou dat dU gieHoliiedlt opdat de tala aardappt loogüt door de opojUMire levoiw middelen voorzieoIng wordt giodlaitrlbuiuerd de trauaporiinodlijkhedon door juiste maatrogelen wordwn overwonnen on een verimoe van hot aardappelranteocn zoo spoedig mofijelijk doorgervoord wordt De regeering i met do stomiuliig der buvol king niet onbekend deze atcuknlng mag haar ook niet oiworscÉiiJUg zijn Er U got ii twijfel a n dat wij een toeatand legfiiioet giaain die noodioUg moot wordea alfl do rogeoring ntet eindelijk besluit met alLe bcguneltlging van de belangen der proAioeoten to breken en met de levonetwiioeftco vao het volk rekoalag gaat tumdeo UospreklDgien Br hebben Ijeeprekln cïi ploata geliod tuwobon een alvaaidiguig van zea verte genwoon or8 der Duitaclie vaikverooniglngea o den rijkakanseller Jn de Dultadie bladen lozon wij dat de sprdfor der afvaardiging e r op heeft gewezen dat hot Dultaobe volk door do blnooniandBche poditluke giebourteniieeea der laatste wokea sohrlkbarend raoedol oe Ie geworden De vertegenvoo rdigerfl der Dultscho arbeldorsklasa kunaei nlot bangtor mode aaozien hoe hot volk eoonöin4 A stap voor stap zlnitt Spr bfduwidelde ewst hei voodlngsvraag eMk laftkto de ongwlijkniatige verde yilmg en zeida dat do opwinding oodor het Tolk ontzaglijk Is Na er op te bobben aangedrongen dat do regeering onverwijlde de sluikhandelaapB otp iangon moet alle lovonsuiiddelon In bwlag moei nemen a voor het ge he e volk verkrijgbaar moet Bteliott alsmodo de vleosohlooae weken moet o of fen zeédP Thomas dat hot volk zich gTitnmlg Tan do komedie In liet Heoren hulBalwMwk De regeorlng moet einde hjk hrt waohtiwoord spreiten den Land dag onÜ iii a ea het Kdawrwoord tot waarheid maken Hij eisohte een duidelijke on onorawoadeo weigering aan d alIMtsodiers m de anneotatlc polltld en drong er op aao dat de regeerlng en vrede door vergelijk zaJ bOToidenm Du rijlwkanecJier antwo mlde dat de rag4 eriflng oensgöBind met ds oppereti Ie geraaiivoerlng in hei Mreven naar oon VTodc door vorgwlijk De oorlog zal geen mtomut toiigor duren dan voor de verdediging etriki noodaat iljk Ia Deregftortog m legoraanvoorfog zijn togen elke verovering durover baatnan goen in ningBvcraohülon on is gaen vrees noodzakelijk Hjj h rhaaIdo dat hiJ met het aigeraoonc kiesrecht staat m valt StBoiflflfCTciatie WaJdow zride dat het volle broodraiitsioeti u worden hersteld dodi dat de vloesohloozo wedton moeten worden gehandlMaU ENOBLANa L 1 oy d Q eorge £ h Qeorge lijdt aan Influenza vergezeld van oen booge teinppratMur w koeipljn Hij la gedwongen hot bed te bmaaeit Da kofdlog Db toekoii tigo koning van FlitfMid prins Frederlk Karei vafi Heewon heeft In dezen oorlog yljn ïoüae ou tc zonen verloren Prins Fredertk tllKmi sneuvel de in September 1916 In BowiMlI prins Uaifmyiaan re © In October 19M In Frankrijk Twoo aodere Mnen ataan nog In het vedd De prbw Htordt zelf fn den oorlog ah aanvwrder van hei F okf rter Infaniorlereglment m 81 tn S tentber 19U In Frankrijk vHi nraar go rontf De Spoorwegramp bij Weesp 37 dooden 40 gewonden Omftrent de spoorwegramp waarvan w giater a melding maakten kunnen w tiuuui de Toigende buzonderheden medededen De Bpoord k is over een lengte van ongeveer lUO meter totaal jngezakt en de bn Mukken vtan hot groene talud z xt ineengeTuüJen t rzgde geechoven in het land tele graafpalen met aich meealeurand Hgt redutsche spoor waa in d kuil ter ddepte van ongereer acht mebarn o d r da wagienA wcctpezakt torwtjl het bnkadie poor aU a n bntg ov r het gat In d n d k Tegen den d k aan zett xidi een troa wldaten schrap om door middel van e dlkkel kabel de xwoarste brokatiikken weg t aleepen en da wellicht nog daaronder lig gende reizitpenB te ontzetten De leuUng vau het redddogaweric berustte bil den kapitein der Jagers deu beer van Andel bijzonder ondersdieidde zich hierbl ook luit SteenSioe Kapitein van Andel was met het tweede bataljon van het 4e regiment infanterie op maradi over Weesp toen mcaa op eeiug n afsftand de ramp zag geschieden In looppas snelde men naar de plaats dos oniheils Een ontzebtend ge il en gekerm steeg uit de vermelde wagens op Ommddelilgk begon de troep die toevallig twee brancards met zich voerde en waarb j ook eenig verpLegingepersoneel behoorde met het vertiinden van gewonden Uit de oml ngende plaatsen m de eerste plaata uit Amsterdam kwamen spoedig tal van doctoren opdagen die onder leiding van prof Hector Treub die zich in den trein bevond en ongedeerd was hun moaUyka taak begonnen Weldra kwam oodt een amlmlancetrein mt Amsrtendam onder touhntg van dr Stumpff directeuT van luit Binnengaeitiiuiis den chef van dienst van de Hollandsche Spoor den heer Rauwenhof en de hoofdambtenaran van de H S M de hoeren Janssen lloek tra Evere en Niemeyer Het leek onmogel k om direct uit te makan waar en waarmede men moest beginnen maar de mannen paki n terstond stevig aan beginnend waar blgkbaar hulp het meest noodig was by de ingednukte wagens kort achit den locomotief De verwarring was onbesohr ffliyk Uit de achterst © wa gei stormden de reizigers naar buiten gewonden en lichtgewonden die Bchmmmen en budlen hadden gekregen door brekende rulten en den achok Iedereen liep door elkaar vroeg en nep en aciireeuwde en initussohen klonk uit de geruïneerde wag ns een helsoh gegil en gekreun Niet alleen dat de wagens in elkaar zijn gOBoboven ze schoven haast dwars door elkaar heen Twee vrouwen z jn daiari j uit het naam geeliqgml en boven op een anJ deren wagon terechit röfcomen waar ze doo f werden opgenomen De brancardaerB hei ben de afschuweJukste verminkingen moeten aaen Z vonden het lijk van een man waaraan het hooM ontbrak Zy bevrijdden reuugets wier Iiohaanwdeelen voor een ge deelte letterlijk waren afigeecheunl Z j naagden con partimenten open waarin reizigers zaten die met den schnk waren vnjgekomen doch een um lang zoodanig ibdoneld badden gezeten dat zg zich met toonden verroeren en met het afsciiuwoiuk vermonkte lichaam van een kermenden medepassagier op den schoot zaten En vaak gesohioode het dat zij om een zwaargewonde te Itevrgden een minder ernstig gewonde die bfkneld m den weg lag hevig p jn moefltttn doea Een dame die juist d ar bekmela zat waar de te personen wagon get lrongen was in het voorste gedeelte van de tweede wagon heeft zoo onder de emartel afce pynen dne uur moeten liggen tenw I soldaten onder toezicht van twee cmipiTfien door middel van zaag en dommekracht haar trachtten te bevrijden Dne uur lang hield z zich moedig zacht kermend de bewegingen van haar redders pend Emdelyk kreeg men aar om iialf twee los een be i was haar afgerukt on baar geacht was sleobta één Uoedige massa Hevig gallend van pijn werd zu q de brancard gelegd zjj overleed onmiddel luik daarna Dengel ke tooneelen zag men overal waar men Koh wendde of keerde Onder een goederenwagen kon men een TOOuwensciioen zien uitsteken EUdere het gdheel on eede been van en vrouw Geen van beide achtoffers konden bevr d wor den Men kon trouwens aannemen dat haar lichaam geheel verbr sdd was onder de op z n kant neergestorten wagon HJer en daar zag men tusscben de losgerukte deuren en iq aaten die veriïrüzeld in het omgewoelde zand verspreid lagen plasaen bloed en vol aflgr zen ontwaanl i w j onder een goederenwagen een sl menge darinmaeaa rukt uit het hchaatn van een ongaLaUage die onder den wiwon verpletterd lag Op karren uit Dieanen geaequireerd en op brancante werd kermende lichter ge wonden lang het landweggetje naar den traatweg gevoerd dood n en zwaar gew iden werden op brancards naar de aan den wai liggende 8di en gebracht Het eemwachtersAiuis lag Vol dooden Bn p een r lagen afecfauwdt k ver mankte dooden in het gras waarbitf een paar milataire dokters bezig waren te onderzoeken of ZIJ nog teekenen van leven gavenT In de scJwpen waren de dokters onder leiding van prof Treub béng 4b gewonden te veti Inden met de hulpmiddelen die door de miUtatten waren aangevoerd l l kt zeMcn het terrein nf aan vera ülende kanten om de van aJle ttjden toe geafaxMtnde menifpte cup een afatuid te houden t miü ikaia soldaten onder d bnig MHtar op t ding die min hem vas daar I e dokter veraobeen Sitrak atood i n ge kht en fluisterend seade M dat tv id welhaaA niet mogelijk sdiean Toch bad Mj om zeker te wcoen den gladOen troawring van den vinger der doode genomen In dieo nog waa een datum gegnft deselfde datumdie ook stond te leaen in den nng van Un jongen man In t gciieel wenden deor da bude naar het BinnGngB t9iiuis getransportieeide sehai tan een veentagtal gewondoi aangevoard waarvan er onderweg dne z n overleden De doodenl jst Om hnU zeven waren de volgenda namen ran dooden bakMid Jhr B J de Geer Baan Dr Feereboom offider van geBondhekl te Soeat W Gtidwrbsen QaazlenL W van Ojnuir Ch nredijk C G van Oyen Goorêdök J J Stihone Baam V A Vetter HiiverBum ff Dgkbof Utrecht A F J Wcèbera Aowterdani Eilfennk Almelo Tollenaar Amemfoort S H Meerdink Winterew k J T d Wal Ez Aanersfoort C G Gemtsen Amersfoort J Lopea Gordono Hilversum G H van Goevorden Hilversum Pastoor B Wieleos Oas S Folkee Wiiïber w jk En de dames Mevrouw H J Httlffinan DoUc Amsterdam Mevrouw Cramer Horsmaa Baani Mevrouw Van der Wal wier man ook onder de dooden behoort Amersfoort Mevpouiw Roosen Hilveraom Bertftui van Lebon Baam Anna Theodora Amionsson Den Haag Mevr Schone géb Rans Baam iMej Patoir Amsterdam MeJ V Achterbeorg Utrecht MeJ Ter Brake Amerafoort Mevr A de Gids W nacbeDAc Laren MeJ A Bleedoer Lochem Slechts één der lyken was niet berkend Gedurende bet transport naar Amster dom zijn overleden A Boslbach reserve luitenant Hoofddorp S Swait Beam B V Nondhelm Hilversum Mevr dr Knipedheer Amsterdam la het Ziekieabuis zgn nog besw en F Faure inspeoteur der spoorwegen Apeldoorn A Dgkgraafj Almede Gewoaid z n J Leeatenuücer Hilveraum C H D Isin er Soeatd k J de Vnes Baam B de Wiind Amjoberdam Mevr ViescberJ euftAch Hilversum Mevr J Zegers VeediieoB Amateniani zeer ernstig Mevr Knuper Wertw n Hilvemum Mevr HazenkanipjBon Hdllverauan F van Meuie AmHterdam H Dericsen Baam G Kiel t BuikB t H J Gorter Apeldoorn zeer mottig MeJ R Duits Amaterdam M Wakefeld Ap oom J Fneaer Hilversum W J Siebebng Amersoort G Seppen Hilversum J A van Ziandvooirt Hilvennun G PikJkert Apeldoom B A Westers Hilversum A W nsohenik Laren Mevr V d Poisl Karsten Hilveiewp Gvd Beeoh Bnachede A H Elfnnk Almelo B S V Zantien ZwoUe P V Delft Aanen oort W F V Otterioo Wintewwijk MeJ Rubens huren G S Coelew Baam A L V BeekOuxit Bilversum Mevr Inalgner Oealaar v Grrichen Soestdyk Mevr Faure ApeJdoom Jeanne Dudtsch Hilversum Sdde Auiken Hilversum Winvierich Amsterdwn Mevr Hille Hilversum De Smet Blancum beenfractuur Berger macMndet Zwart stoker Bai4 elo Blancum De dne laatsten konden na veibondm te zijn het Zaekenhais veriaten In den trein bevonden ach rersehUlende inspecteurs der H U S M die zich naar een conferentie van inq ecteurB begaven welke in het Administratiegebouw der H U S M sou wonden gnlMuden Van dezen werden de hoeren W F Otterloo en Faufe matig gewond Laatstgenoemde is Intusechen overiedeo De eobfag ao te ran den heer Faure welke hem verge alde weid ernstig gewMid Beide hoofdsporen zdn versper en tot nader orJer zal het veiwer van Amsterdam met h Üc ten en het Noordon dei land via Breukuien Utredht worden geleid Met alle kracht wordt aan de opmimmg gewerkt ten ednde het mogel k tn maken lat locale reizigers hy ée plaats van de ramp kunnen ovenrtailpen om zoo hun beatemmlng te bereltam Zie verder Laatste Berichten Derinenlng van de Konfaigtn H H de Koningin beeflt verxodit hare oprechte deelneaaing te betuigen aan de naeelaiton betrekkfngcat der slw htoftov BINNENLANP Het Kamerfxcridina Da aotirev Nieuwe HoAgsdM Courant chriift £ r addjixt wel degel k aan gedacht te worden althans b de steriute der partgen van rechts om to trachten jit haar midden den Kjunerjvoorxitter gdraien ie krggen Z jn we wel mgKlichit dan beschouwt mea den heer mr dr D A F N Koolan als ean arnctig candidaat voor het bo e ambt H L de Koningiii De Koolngln e de Prins sullen na da pieobMge opeidng van de atsten Geaedraal op VM Düudog weer va Den Haag naar IHet Loo vertrekken waar de Koninklijke famUie tot de tweede hdft van OoUAter zal verblijven Daarna wordt het Koninklijk paleéa In Don Haag weerbetrokkeO De heer ScUm van der Loeff Het gerucht dat de heer Sohim van der Loefl directeur fpeneraaj van criaaszaken als zoodanig zou ai treden bdykt onjuist zoo schrijft men uit Deo Haag aan het Hbtd De heer Van der LoeK moet aanvankelijk van plan zijn geweeet zijn ontslag te nemen tegelijk met den heer Postbuma doch diens opivolger aan het departement van Landbouw de heer Van IJsseleteyn beeft hem van dezen stap weten terug te houd n Reede vóór zijn benoeming tot minister heett hij don heer Van der Loeft verzocht ztjn funrüe te blijven vervullen zoo hij tot bootó van kei departanent mooht worden beno nd QEHENODB BBRICHTEN OngeregeUhedcm to Amaterdam Gietermiddag omstreedis 1 uur werd de politae to Amaterdam gewaarschuwd dat vrouwen en kinderen Winkels in de stad trachtten te plunderen In de Haarlemmerstraat pakten de vrouwen voor e i vleeschwinkel samen Vandaar gang het naar den Naeuwendgk doch de politie voorkwam hier erger en verspreidde de memgte Even later kwamen i4 echter weer bg elkaar op de Stcxanariot van waar zg naar den Singel trokken Plotseling kregen jjj het perceel 88 m het oog waar de botorfuma Van den Bqscb Ltd ia gevestigd In het eerste lokaal lagen groote doozeo boter De knecht kon den stroom met houden welke naar binnen droog en de dozen naar biuten wieip Ongeveer 60 kolo boter viel op dese manier ia handen der vrouwen Ook hier greep de politie echter onmtddellgk in DiaaKia was bet nog rumoeng in de ondiggende straten De relletjes wcdke des middags jidaats hadden wüden gieterav HKi niet herhaald Alles bleef nwlag WitiMihMfiUik B rltfci Verkleuring van hout De gemakkeiljk omzettiara bestaaddeelen van het houtsap ondergaan mder den invloed van licht warmte en vocht lagrijpttode venuuleringan die hoofdzakelijk berusten op axydotle prooessen Dikwijle ook zgn deze veraBderlngen ta wijtm aan voste bestanddeelen uit de aKoHsfeer zooals kleine ijzerpartlikeltjes verder rchimmels baoteriftu ene Oude huizen vertoonen aan den stoimkant grijs hout tMwgl het hout aan dan zonkant d wtJU bruingehrand Is Deze grauwe kleur wordt olduB verklaard sporen gzer la het bout zeU aeuwedg of in het etof in de lucht vormen mot de houjsappen die aan de lucht gieojydeerd worden eerat een violetgrijze daarna een vuil grauwe kleur aan het houtoppervlak Ook gjasvormige bestanddeelen Eunnen aan de houtvedüeuring meewerken Zoo neemt hei bout in de buurt van koestallen en meetboopen vaak een wlfgrauwe kleur aan tengevolge vsn de ammonlakverbindingen onder den invloed van llolit en lucht Terpentij o t napuitingen teCen huidziekten lu de tfunohener Uedioinisohe Woohenschrift deelt prof dr Victor Kling miiUl zijn ervaringen mede omtrent de werking van terpmtiju injecties bij ontstekingen en andere huidziekten Hij gebruikte een 20 pCt cploflsing van terpenajn f lao en verkreeg daanuede zeer gunstige resulta ten vooral bij gfonorrhoe Chronlaeh exceeni werd eveneens In enkele dagen genezen Ook bij het op het oogieabUk In Dmtschland veelvuldig voorkoQiende baArdsoburft hadden terpentij nlojecües een gunstige ultwerkingi KUngjmUller meent dot b terpentijn de giftstoffen onschadelijk maakt o In het orgOELtMoe een aioik a rerende reaotlé ver oonsaakt De behaodeUngi Is echter niet zoo heel eeavou g men moet de ultwste aorg drogm geen spierweefweU te treffen dat bultepgewoon g g voor terpentijn ie Ook moet een andere in JectJeplaaAs gekozen worden ais de Inapulüng pijn veroorzaakt NadeeHge werking heeft KUngpialler echter nietwaargenotuen Togien de ohemo therapla ran ËbrM oh Uit Berlijn komt het senBationeale be richt dot met eeolge reserve dient te worden aoDvaaid als zou de chemoihe van Prof Ehrllch deeriljk Rasoo deden Zooals men weei bestaat die metfiode van Pnl Ehrllch In Itet gehrolk van vergift In bepaalde ver hondfngien zooole b v arseoloom als solversan en obiuine aki optoehfeie Na het optoeUoe reeds In het leger in ffroota dosis verho BTADSNIKUWB ND van zgn tsok kweet FiliH en expUca tae waren m sommige gedeelte geheal een Beiialve dit no geeft het pro nunm nog een uroool en een dnetal andartT üiam waarvan de loateto ar een w door Ham in Bud gespeeld Verdere aanhavaUng s u noodig Gouda Vooruit brengt ean avond van aaogeDAme en tapentiing Witte Men tjat in Hoogeland beiiolve aan de diu feiu die men hiwr ook otet heeJt levendig btihoeite te hebbeu aau warterdichte regenjassen WU voor reden aou er aoden J er speciaal de aandaobt op te vesdgeD dat de offuskren van de Engelscdie viloot tergeigke kteedingMMcken oog wel bezitten Vo ons ia ooit bulten die regwjaseen de liiii lsohe flün wei interessanC Zeer mooi is de opname van Fit i gi i dln In Zwltserlaud is de winter majestueus hier is hij het Jaoiigetgde van de natte voeten en de beete groc n de eohoduwzijdo van deze lilm als er aan een film eOQ Bchaduwtujde is kan ztjn dat ZIJ ouB aan de rasse naderuig van den vijidou oorlogswinter met al zgn jammer herinnert Do Konlogjsdookter k een blsondar epannoóde lilm met tooneelen waar t biOMOooppublicJt de intrige gaarne ilet afwukkelea oude kasteelen met sombere luuuers wgde veldm woart een stoet van ruiters ter jaobt gjaat rijke Interieurs waarin kranige uniformen Zi paren aan snoezige toiletjee De mise en soene is dus In orde Do personen eveneens Een van den troon gestooten koning zouder en een regeerende vorst met statle waod die voortreffelijk spel geven Mady Clttlstlans die de titelrol vervult is en heel aardige veieohijning met ö i blz Hidex mlinaeoh l lent Ën de dames sullen de jonge lachende kooing die in letieriljkaD zin voortduxend zijn tanden laat zien zeker wel aardig vinden Bond voor Vroawenkiewrecht Namens de Afd Ooudoi Van den Ned BOTid voor Vrouwenkleareoht werd oeulgen tijd geleden aan alle Kieevereenigingen hier ter stede een schrijven gericht met het verzoek op de op te mak a oandidatenlijfit voor de eerstvolgende Gemeeuteraadeverkieoing één of meerdere vrouwen daarop te plaateen Van 4 KiesvereenigMigen kwanr daarop antwoord te weten vaa de Klwvweeniging Burgerplicht dal zg geen prmcipieele bezwaren beeft voor het stellen van vrouwelgke cand ten voer deu gemeenteraad in de Liiberale linie en hare afdeellngen gelden voor alle teden nuuiaelijke zoowel aia vrouwelgke dezelfde rechten en plichten Van de 4 nitlRov Klesvereeniging Vreest God eert den Komng dat deze zaak tn hare vergadenng zal worden beaproken Van de K K Klesvereeniging ts Qouda dat dit schrgveu ter gelegener tgd en punt van besyreking zal uitmaken Van de b D A P Afd Gouda dat hel volkomen op baar weg Ugt blersan gevolg te geven ea zg alle moeite zullen doen om vrouwen te vormen die een oondibdatuur kunnen aanvBAnlen Ten alotte verrast ook de latrlce verrast te Mcr misschien Het pubhefc wil liedst alles ztbh zien bewegen longji lijnen van gdeideiljkheid en ais de koningsdochter die uitgaat on haar vsder te wreken tot den Jongen kbndng dien zij volgens baar eed moest doodeotzegt Ik heb je lief dan gaat het publiek daarmee niet zoo een twee drie aocxMrd en ateekt de teleurslelhligi niet onderstoelen of banken Maar daarin heelt bet dan toch ongelijlc al moet tk bekennen dat de omniddellijke overgave van bet meisid zelfs een verhard gemoed als het mijne wel zeer pijnlijk trof Dit deed terk denken aan Ie nd e anaise Overi rena is het mij onjoogeigk te begrijpen hoe mand een troon kan ambioeren na ol die narigheid met Portugal AM ani6 en Rusland Voor de komische noot is gezorgiddoor bet krant bericht waanHnheeo men lee t van bonboeicjes die nog niet ta s Hertogenl oach zijn aangekomen wat nstap van Kerkyra naar Den Boechl en van ander distrihutle wee Tot zeUs in de bioscoop laat de distrlbuüe ooh lÉiet met rust Het deed me genoegen na jaren weer iets van het Byzantijnoohe rijk te boeren en tegelijk te vernemen dot Kerkyra er aan giroi Die wetenschap is ona gelukkig op § chool gespaard ge4 leven Uek moet deze film gaan zien De eenlge fout is dot zij over het dMunatlBChe hoogtepunt heenraakt Toen de zich opofferende koningiadioohter viel had met haar hel doek moeten vollen Dat doet echter niets at aan de vooriretfelljkbeld van het spel dat inderdaad ma overwaard la Bij den landbouTer B L Boer te Rozendaeil waar xooeje wij gisteren melddea mond en klauwzeer la eaconatateerd 2ijn lutgebreide pua4regfi leQ tegen uitbreiding der zleiLte getroffen De Keheele Teestapel beetaande ultongeTeer 30 atuita la met uitzondering Tan liM pterd na deekundig atbrlea afgemaakt 01 6D Ingeoeteneu van deaa groote eladitlng nog tete gedlatnbueeM zal worden moet nog worden a gewafiiit BenoeminKk Benoemd tot fluent Tan poUtie te HiWernuQ de acenten 2e lüaaMr aUuer S P de Viseer en N S Betk Telefocndianst Met ingang van 1 pt ia benoeoaltDt telefoniBte 26 kUaae bij het Potit en Telagraafkaatoar alhier Mej T Kuit en Terplaatst de at und oommieB R Hosier van Sittaid naar Qou Opeohara Leeskalen en BlbKothekan Wy ontnagen hedeimamidldag Tan de band Tan Dr S S Hoogatra Bon artikel orer Openbare Leeszalen en Bi JiUottaken De coiTanc daarTan belet ona dit artikri nog heden ts plaatsen Gaoda Yeerait Veor awrer het my gelukt la Ivet pra granuna te Tolgoo kan ik met andera uig gen dan dat het gebodene mts takend waa Ik heb o nameiyk in alleriel b achten moeten buigen om tuaschen twae d ameafaoeden Tan grooten omrang het witte i loak te asA dekken Wanneer zal toch m da StrafTerar denuig een artikal opg enom i i irorden dat deae laatige mode strafbaar IbI De hoofdfilm Tan deze week i ï t de lieftallige Suzanne Grandais m de hoofdrol ia ean inderdaad magnif idi beel 4 Zoowel étm da pTMMrolle natnurtaft iMiM ala M mmMii i i