Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1918

ft7e J anrji itMs de cijfer ai gevangenen en bult bewijstdat de sajllant niet volgene en pks wmlontruimd Telkens wanneer de Dultaehembun terugtocht vermochten voor te b r klaii vernielden sjratemaiUsch alle ontiuhnd dorixn en namea zü de burgerlijke bavotUacmede Daarwti en waa S t MihU 1 os peaehonden Het was aai r pend de bevolking te zien toeanellen die aedert vier Jaren gevangen zat en dronken van geeiAt ft is De corre iondent van de Herald meldt dat er 2000 bewoner In St Mihiel waren achterffableven Clemenceau heeft de atad becocht waar liJn zoon al kapUain het eerst hinnengerukt is Er zyn 20 000 gevaiwe en gvmaakt om 5300 Ooetenrijkera Sinds Zondagmorgen lUn de AmarlkaiMii van twee tt t drie mülen over ean front van 33 mijlen voortgendit Blijkbaar tndct de vtjand terug op een verder gelegen linlo welke de apoomgver bindingen in de buurt van Metx beachermt Metz ia nu onder het bereik van het v r dragend geschut dar Amenkaoen De linie in den sector vat St Mihiel loopt Cham van Norrty on Moseile teij N van Doncourt PloUieville en Abancourt twi O van Verdun Het Duitacfae lager wordt languam la dt richting van de grena gedrcnigen en da zware kanonnen van de veating Metz zijn in a tl gakomen hetgeen een nieuwe phase in dan ooriog beteelwnt Volgens Engelsohe berichten hebben la den hoek van St Mihiel zee Duitscbe divi ales tot oen sterkte van 60 000 man aan dan ptriJd det nomwi Hei UUkt dus dat e i vierde deel daarvan door de AmerikaMB gevangen Ii genomen Ds Pransdhen zijn Zaterdag bÜ h t aas breken van den dag een nimmea aanval aan weerdoanten van de Ailette en tuaaeben de Aisne en de Veele begonnen De aan val in de richting van het bosch van Coucy schrijdt bevredigend voorwaarts Ten Z van de AUMte namen de Pranschan den Monft de Baigea benevens de dorpen Alle mont en Sancy en staan ze aan den rand van Vallly Aan de Aisne besloeg de vooruitgang één toi twee mijl op een front va U miJt I e aanval kwam om vijf uur tos B n dlvtale nam 1000 gevarwenen hetgeen bjj eU kaar 2S00 gevangenen op dat front maakt De manier waarop de vijand zich te weer stett blijkt erg mat of Jwon de eerate linie geducht werd verdedigd Bezuiden de Aiane gaf de vooruitgang evensena reden tot vol doening maar bijaondertteden zijn er nog niet Doorde vorderlngeniott den weden Chemin des Dames weleen kunnen omtrekken en bedreign we de stad Laon i j s Mmca ïp y ga a JAiaa ai gt lMktudig naar bet tottet bulaaende Eokole r a naar do Tempte ala Jebliettr Neon Jaue lei ItNie je weM dat Je eeftU iMiar Victoria owet gaan Keilb Harlord keek Jane Allan kalm gllBUacbeod aan Zeker u soudit iDiJ bet geld mofeft Ivruggevta maar u aoudt mij ten minHte de kaartjes kunnen laien nemeo landelijk temde Jane ur In toe haar pionnen te wijsigea Maar toen zij de trap aügtugen eo Kelih de kaartjes aan ttvii cooirtiieur toottde boog zlJ zioh nitar loue over Je li t bet weer bij met hwnl aUtu lii En dat na allM wat je me hebt boleold Ik spreek nooil mecf togt n Js aoolang Ik leef f lone keek baar vorbaao i aan Wfttkon het meisje bedoelen eo waarom hi aij 2ich zoo stijf atsof zij den pouk uit de keuken van juffrouw Adalr tujMcbaB haar japon bad gestoken Maar tij had geen tijd ota vdel tevnkK n of uit te loggen want feèKMOdeds reis naar Vliteria bad xlj al h K selfbrheenwhlug noodig om sicb genree voor te doen tufwijl zij antwoord gaf 0 i de vragen van Kdth BaHord en aieas scboQOiuater De kleine Aofel die oonoUklelUjk sooati kinderm dat meer doeo enegenheA voor lone bad opgevat trenkle mot haar Qgertiee over baar handschoen en keek baar teeder tn het fclaat CVoi fwrclfA 43 Zij bukle Kich en zed wat tegen haar dgen dochter die keek alleen wat don ker en giQg voort met eten r eet een paar kersen aan da kleine jonge jutfrouw zei zij hoorbaar een nadruk In haar woocd leggend ot zij WMlteÜjt needs een klap om de ooren toetMeade in plwte van die nof leohta te voorspellen Noreoh en omrÜllff Mdiadde bet meisje den Inhoud van baar nuuidl om llf4zorg en overleg koos ij de kleinste en onrijpste kereeo uit die zij aan haar bevaUige buurvrouw tegenovw haar aanbood Zi werd met den lleftalUeaten gUm lach bediutkt ea een neiging vaa het hoofd die zeUs aan het bof voor ttbe rivp ijk zou h 4 beo geelden Duona wendde zich het bletke gezDohtJe naarde moeder oin toestemnriiifl te vn en dekw n te mogen opeten taok u hartelijk zei ij toen dit ffoed volbrMlit Het la we l k Bed IW rpa mm s N V Mode Etablissement GOUDA DIR J SAMSOM WW VBSTiaKN UW aaun Maai TEL Uh DIR J SAMSOM markt 26 WW VBSTIQBN UW AANDAOHT OP ONZB Buitengewone sorteering in STOFFEN ZIJDE en CARNEERINGEN I Bioscoop oo UPA VOORUIT om Hue iiT HnwmwiA voor oeh wee net de pmchtfiui PLICHTBESEF On u Eaaaltlai la i r arda llai D In do hooUrol de b k nda Idicfkooado üln aclricc SUZAIIWA OWANDAIS Praaklll rim r ta Ba l d laliaad M nurlljli ip Vwdw Ma AMU8ANT lUPBOOIIAMMA o a DB CBNTRALE KEUKENi P V m kli De Kroon der Sohancla 2M mal ANNIE BOS m da hoofdrol 50 Concert Bureau en Kunithandel REDDINGIU8 HILVERSUM Groote of St Janskerk Qouda KERKCONCERT NUTIOIIillE BÜIIXirEIIEEillEIIIG Kapitaal en Resepven f 7 200 000 Kantoor OOUDA EFFECTEH COUPONS INCASSEERINaEM SAPK DBPOSIT HAHDELSCREDIETEN REKENING COURANT CHEQUES OP BINNEN EN BUITENUNO DKPOSITO S BEWARINO VAN FONOSEN REISCREDIETBRIEVEN t fCTen door de damea A NOOROEWIER REDDINGIUS toprun P OEHAAN MANlFARaES Aii an den Heer ANT B H VERHEM orgi 1 op Woensdag 16 Septembor 1818 d vonds 7 uur Entrtfa f 0 7S plu 10 pCt tni urabflliitia Tekttboakjei A 25 centi Kaartverkoop Takalboekiea da elijkt in het 8ijtreaniB asira van deo Hear J OUDERKERK Korie Tiandewcj 10 a op den avond der uitwotnai MO bat Kerkgebouw 3l84 40 Emsepzout Emsepwratep Emseppastilles 1213 bU IS Weijer Hoefhamer Apotheek Oouwe 135 Evenals de Egge de aarde los maakt da ABDIJSIROOP de eigenschappen siym los te maken welke u op de borst vastzit Lildt £ ij aan Hoest Verkoudheid Bronchites Kinkhoest Influenza Asthma Gabruilt daa d I Concert Bureau en Knnatlmn i K ai a OS CO on o Neem proef mei Ruiilier Zolen en H Wl habb n noa af t aavan aanlaa waaona HMvn ania vaaona DENNEN METERHOUT wi Th OOUDA JOH DESSING Co 3212 iO Klalwaa 3 Dearwaardar J J P DEN BOER ta Gouda Fluweeleniin l No 30 Tal 252 ia voornemena op Vrijdag 20 September 1918 v m 8 uur In ds SOCIËTEIT ONS OENOEBEN aan ds Bosiskada la Bauds ME £ 1 OM mm EID TE VEIIIIIPEI DIVERSE meubilaire ooederen aaronder een prima notenliouten ilineaiileinent Kantoer I OOSTHAVKN as Heden ontvangerti n ruima kauia aTOFFEM aop Dames Xajaarmantels Costuums enz De nieuwste en vlugste fflodcllen Aanberelaod 3104 22 A BEAUMONT O ma en Haaranklaapmakap Sloofatoas a3 B I m DE Electrische Meubelfabriek Behanjerij Stoffeerderij i Verhuizingen Langa Tlandawas iO ia Tal aoo ONTVANGEN voor den a s Winter mmn 0root colloctlo beataande uit Boofaenr du jour Spiegel Tafel 8 fltoalan een praohtJ nolanhouteo Safarljfboreau een Ceêaailleerd Forauia eea 2 p mahonie Ledfkantt een Serre ameoblemeat coiepleleSlaapliaiDer aDitoÉiDeoleo Llaaeakaaten BadTetten Braadkarit Sehrljfbareadz 3 8ohr Anaohinea Ramingtoa en Williami IJaeren Spiltrap merk Jan Hamer rartlj Spiegelen blaak PaoeigUi Glaa ia Eoper groote partij Meubelbealeg ea Sloten DrÜfvrerk RJemaofaiJren partij Püplaidin an BoekteneDpleaaen Piguurxaafniaakiiae voor Stoomkraebt grootc partij Stoelpootan an Ragela Toorla divert Kaaten Tafala Stoelen Baddegoed Ledikanten eenfg ftjn Glaawerk en Aardewerk anz enz alioeda ean zoopdalsDleiivMBKlEi lO SO H laai an S 20 M braad Kijkdag Doadardaf 19 Saptambar Taa 913 an 1 4 aar Goadarco kuanao no wordan bljgabracht waar voor zich a wanden tot den makelaar 1 VANOANTZIO Wijdatraat Gouda 3013 48 IlOIIPeiliMEI PlIEII ZOOEVEN ONTVANGEN 3O0i is an gpoota paptij prima Wilgen eo ook Witte Klompen gian fabrlaksoaad niiar prlmi handwark OMt Uw loordaal da prrjzan zl n ultarst Mligk J VAN OER LAAK Jsn Phillpiwsg Naak Prins Handrikitnat Abdijsiroop Vaohlen Voefzakken Plaids Splpaalmairassen Dekens yioepzellen Graniet Haarlijk rariacliuad li moploiiand boaatatlllaod zuiaerand aa ganaaaad Pnja par flacon van pi m 230 grata f 1 25 aan pl n 550 ram 2 25 ran pl m 1 M0 tr f3 75 Aloo aarkrij baar I Biicht roodaa baad mat onza haadtaakaalol 3067 4S L I AHEII ROTTERD M Kinderwagens == FIRMA = 1 C SIBBES Hoogstraat 7 Gouda 2941 Telefoon 423 30 JAEGER Onder Go e deren Rofferda lypc J Openbare Iferkooping w op MAANDAG 7 OCTOBER 1918 aavondi 7 nar In het Hotel De Zalm te Oondi ten overataan ran Hotarie J KOEMAN ran No 1 Ben goed onderhouden Woonhuis en Erf aan de Lanfa Tiendawetf No 64 ta Gouda froot 64 centiaren Ta aanvaarden 1 NOTambar a i No 2 Ean dito CARBID voorpadla 1 oetbaiien Prima Rijwieilantaapns Jasbeschepmeps Spatlappen S Rijwiel toeltjes RUWIBLMAQAZIdN J Hulleman L nandaiifoa Tel 390 ANTON COOPS Drogist WUdstraat 29 3217 10 Emaarpaatiliaa WiJbarttabieHan Farmaaiintlablattan Canada kbank s aa a aiMawada a Aardappelsilo Woonhuis met Erf Abonneert ü op dit blad GROOTE BERGING op kleine ruimte Da onderste aardappelen worden het eerst gebruikt en TUIN aan da Pkweelentlnfel No 107 la Qouda froot 2 Ara 2 cantiaran Verhuurd tot 1 Mai 1919 voor f 350 par laar No I Ean dito 25 lo besparing Geen MiiiigBniiiie lycbt I Ooedkoopste en solledste adres voor Meubelen ali Taiala Kaataa BirftattaibStoalaa nat laar a vlwha Vaara badMtUaa WaOaa aa SaUJadakau Tkaatalala Splafals aklMartJaii I awL aas Sradaal adna ra laMald iw HMia la an W KOMT ZIBN iOMIIUirMi bMMiiÉlliiidlitafc RaHardaaia M I Woonhuis met Erf ispa an TUIN naaal het vorija perceel No 108 Iroot 1 Ar 83 centiaren Verhauid bii da maand aoor 26 25 En No 4 Eaa dito Woonhuis met Erf aaia aa de Pcperatraat No 24 t Gouda groot I 1 Are 25 centiaren Mm Te aasTaardea 1 December a Breeder bij biljetten Nadere inlichUii ui M fl NoUria KoitiuNW HuatrMht 3307 46 76 o 13800 Maandag 16 september 1V18 GOMCHË COIRAJVT S Tie vOa vs exx d v xt©xxtie blsucL Ttoox VERSCHIJNT DAGELIJI S ABONUnHNTSPBUSi V kwartaal LM par waak U eaM mat b da 8blail aar kwartaal f 2 15 par waak II eM onra waar da baior iii par kwpar faaeUadt rraatto par poat par kwartaal ƒ LSSb mat i nda ri lad tlM Abonaamantai worda daialljka aaia an l aaa ooi bwaaai HABKT 11 SOITDA UI oaia acaatB da boaldiaiidal da patkaMoniL ADVSBTaNTnPBUBi ült Otnid a aiatraka bak araKla tat dM bawngtotaa l 4 i alaifSJSi dka lafal maar ƒ iT imtaB Oaoda m daa baaarskrlMi TsüWalk ratal maar HU AthMaata laHJak i f k ll l W i l l U BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN maBzoNDiN miminnuMOBti t 4 naau ttu A n ri fs Op i ifsivaete W ket m GawoM adT rlaatlia t lii Mulia Badada f Ml tal i daprSa kaaU latlara a raada wariaa larikand auv A4lfartaatil 1 dalaiai Adtaitiatialmianu a Administratie I Telef latere 82 Redactie i Telef Intero 545 Bureau MARKT 31 GOUDA DE OORLOG Ean wdorstel tot het openen van vredesondephandellngena De Amemkanen hebben den zak weggewerkte 20 000 gevangenen Metx ondei het bereik der Amerikaansche kanonnen Een nieuw Fransoh offensief De Chemin des Dames en Laon bedreigd De tsaritsa Russische schepen door de Entente in beslag genomena Een Engelsoh Mailstoomer getorpedeerd Vele slaohtofffers ONS OVERZICHT zwaar De regeenngen der Centrale landen Btaan nu sterker t enwer het volk Zij kunnen zegigen w heMwn nu geprobeerd wat wü konden en wanneer Uoyd George Clemenceau en Wilaon onyerblddelijk neen antwoorden dan hli hieruit alteen dit dat zü willen overwinnen an dat hun doel is ons te vernietigen En dan zal de etrijd opnieuw ontbranden en met veel grooter verbittering Van oen anderen kant bekeken zou men zuigen dat er ook niets tegen was voor de geallieerden om aan dit verzot te voldoen Het VredeepaleiB in Den Haag is een mooi gebouw en gedurende de bei rekingen kunnen de soldatem immers doorvechten De diplomaten kunnen met de getnaakte vorde ringen hun voordeel doen en grootere con ceesies bepleiten Wij zouden al tevfëd pn zijn als er iets werd gedaan Het ie voor t minste toch een stap in de goede richi tooh geen twijfel bertaan dat dit doel gesteld dat het hoegenaamd bereikbaar is een langdurigen strijd tot voorwaarde heeft welke voor aJle ataten en volken van Bupopa noodlotitige gwolgen zou hebben Zulk een politiek zou echter ook door een dateren vrede door overwinning niet meer kannen worden goedgemaakt Slechts een vrede die de beden nog van elkaar afwükende opvattingen der tegenstanders op een rechtvaardige wijze met elkaar in overeenstemming zou kunnen brengen zou den door alle voUien vurig gewenschten vrede brengen voor een minnelijke sohikkiing niet voldoen de voorbereid De natuuriyfce overgang van de wildste ophJteing tot den oorlog tot varaoeningsgezandheid ontórak Men Km echter dwalen geloofde men dat onze toenmalige vredeaatap geheel vruchteloos Weef De gevolgen daarvan kwamen in daen niet te imnachten vorm aan den dag dAt de kwestie van den vrede aindadien met meer van de agenda is verdwenen Als ook de v6Ór de viersdiaar der openbaarheid ge voerde ingrypende beraadslagingen tegel k het bewijs van de met gennge tegenstelling zijn welke de tegen elkaar strijdende mogendheden nopens hun opvatting over de vredesvoorwaarden haim iMg scheidt noch tana heeft aich een Afmosfeer ge vormd die de bespreking van het vredesvraagstuk niet meer buiten sluit Zonder de overdreven optimisme kan wel uit alle uotmgen der verantwoordelijke Btaatslieden op z n mdnet zoo veel worden vaetgesteJd dat de wil om tot een vergelijk te komen en den ooriog met uitslouteod d r wapengeweld te laten boaHasen ook bij X geallieerde staten op eenige stellig niet ge ring te schatten uitzonderirtgen van verblinde oorlogiaaanihiitseiis na gaandeweg toch begint door te dnngen De O H pogeering is er oich van bewust dat na de diepi iande schokken die in het leven der volken door de vernielende uitwerkii van den wesreldooriog ziJn ver oorzaakt de aan het wankelen gebradite wereldoide niet met één slag weer kan worden herstead Moeilijk en lang ia de weg die naar het herstel der vreedaame betreükingrai tuaeohen de door haat en verbittering gescheiden voUoen voert dodi het is onze plicht dezen weg dien der onderhandelingen te betroden en indien er ook heden nog zulke verantwoordeiyibe actoren aanwezig zijn die den tegenstander militair willen onderwerpen en hem den wil der overwinning wiUen opieggen zoo kan er e voon i richti g Oosteurük hoeft opnieuw e n pojfiin ffedaan om tot den vT de te geraken orertudgd dat elk ToJk zuehit ooder dna oorl en met groo tere bezorgïöieid noff d n Tonge jaren den wmter teipemoet gaat Het heeft daar om aUe oorloigToer nde staten tot een vertrouwelijke en niet bindende bespreking in een plaate in het buitenland uitKenoodiffd Het offioieele t ei rram udt Weenen luidt Een objectief en aHeremstiigiat ondierxoek van den toesrtand in aUe oorlogvoerende sta ten laat er gieen twrgfel meer aan bestaan dat a 11 e volken aan welken kant ze ook strijden smachten naar het epoediff einde van denbloedigea etryd Ja waerwil van dexe natuutdyke en begrypel jilie wenschen naar vrede is het tot nu toe niet gelukt die voorwaarden in het leven te roeppen die in staat souden zijn om het atreven naar den vrede dichter bjj de verwezenlükinig te bren gen en de kloof welke de oorlogvoerenden tegenwoordig noig van elkander scheidt te overbrugigen Dierhalve moeten beter aan het doel beaovtwoordende middelen en weigen overwogen worden waardoor de verontwoordel ke factoren van aUe landen de geJegenheid zouden kunnen krijgen om de tegenwoordig bestaande m ogeliikheden van een vergel k grondig te toetsen De eerate stap dien C oatenriJk Hongarue m overleg met liJn bondgenooten tot het tot atamid brengen van den vrede op 12 December 1916 heefit giedaan leidde niet tot het gehoopte doel De ooraaken hiervan eoholen wel in de omstandigheden van dat oogwnblik Om de gestadig afnemende oorlo a2uchtigheid hunner voHcen op peiJ te houden waren de goaUieerde regwringen zoo ver gegaan dat ze elke beepreking van het vredesdenkftjdd met de strengste nddde len onderdruktwi Daardoor was de bodem JFeuilleton De Amerikanen heU en den zak volkoijien doen verdwijnen en het front recht gemaakt Een correspondent bÜ het Amerikaabsche leger seinde Niete zou een een scherper beeld van de toenemende zwakte der DuitBche wapenen kunnen verschaffen dan het gemak waarmee de Fransch Aonerikaansche strijdonachit belaot met de taak in den nitaprin enden hoek van St Mihiel vooruitdrong Waariijk de operatie werd bewonde renswaardig ontworpen en urtgevoord maar zelden i men getuige geweest van zoo iets Is het gemak van den strijd den eerattm dag Natuurlijk was er apervuur maar in het kanonvuur was niets vinnige Intusflchwi gingwn ds Aroerikanen voorwaarts met de gestadigheid van een rivier die aan den eenen kant zachtjes bosechen binnen vloeit en aan den anderen kant daaruit raaet dorpen omspoelend lang de hellingen stijgend en allengs den top Overstroomend Van alle kanten stroomden de gevallenen aan Er was een schrikkelijk modderig punt waar de aanvallers over heen ntoeeten Dit duurde en poos De Duitschera maakten een treurig figuur daarover bestaat geen verschil van meening maar ze stonden voor het eerrt tegenover een Anwnkaanech leger dat divime naaet divisie streed en ze zijn zoo min op het tempo van hun opmainch ais hun vaatberadenlhcid geteld Het was een groote overwinning voo het nieuwe lager met een nieuwen ataf in een nieuw land aangezien het een overwinning was in nauwkeurigheid van denken en uitvoering In nunder dan twee dagen heeft het ie Amerikaansche leger aangevoerd door Penihing geatteund door de Praneche troepen een volkoman overwinning b aald door gewlditige strategische doelpunten te bereiken De vooruitapnngende hoek bU St Mihiel werd door de twee broederlijk ver eemgde legers bevrijd Het indrukwekken In het bewustzijn om vjwtberaden in het belang van den vrede werkzaam te zyn treedt thans de Ooetenrijksch Hongearsche monarchie opnieuw met een opwekking naar voren om een rechtstreeksche bespreking tusschen de vijandig tegenover elkaar staande mo gendheden te bewerkstelligen De ernstige wil tot vrede in de breeds lagen der bevel king van alle door den oorlog tot gemeenschappelijk l jden gedoemde staten de onloochenbare toenadering ten opzichte van enkele strijdvragen alsmede de aigemeen verzoenlijke atmosfeer schijnen de O Jï regeering er een stelligefl waarborg voor te bieden d at een in het belang van den vrede ondernomen nieuwen stap welke ook met de op die gebied tot dusver gemaakte ervaringen relMinJng houdt op Ihet huidige oogenblik moge lijkheid van walhaffen zou kunnen bfeden De Oostenrüksch Hongaarsche regeering heeft daarom beaüoten allen oorlogvoeren den vriend en vijand te wijzen op een door haar begaanbaar geachten weg en hun voor te stellen in een vrije gedaditenwiaseUng gezamenlijk te onderzoeken of er voorwaarden beataan die kans bieden op een spoedig inleiden van vredesonderhandelingen Met dit doel heeft de O H regeering alle oorlogvoerenden staten tot een vertrouwelijke en nietjbindende be reking In een plaats in het neutraJe buitenland uitgenoodlgd en een in deïen zin vervatte nota tot hen ge richt In een bizondere nota werd deze stap ter kennis van den H ligen Stoel gebracht Voorts werden ook de regeeringwi der neu trale staten van den stap in kemnia gesteld Het voortdupende nauwe overleg dat tuaeohen de vier bondgenooten bestaat heeft aangetoond dat zü de In de nota ontwikkelde opvattingen deelen Er zullen er weinige zÜn die niet hopen dat dit verzoek dat alleen het houden van besprekingen voorstelt door de geallieerde regeeringen zal worden afgenomen föi indien ziJ het afslaan zonder meer dan is hun moreele verantwoordelijUheid wel zeer Maar van de geefster kwam geen ant woord Zij verkeerde in grooten angst Met bevEcde baast bevreesd dat baar moeder nog eens zou aandringen edelmotdtg a zijn begon zij de overgebleven kersen letterlijk bij handen vol la haar mond te stoppen zoodM Jane zldi reeds ongerust maakte Bat kind edkt stellig nog In de pitten indien zij zoo vooz4gaat de kersen iD haar mond te ladenl fluisterde zIj tegen Itme Mi adiien houdt zij evenale je fluitende vri ttn een kant van haar mond voor d kersen den anderen voor do pit antwoordde lono O kijk toch eene fluisterde Jane ang tfg haar gezellin bij don pols houdend lone het ie werkelijk waar Zij laat de pitten onder het eten op haar schoot vaUea drie of viier tegeUjki w t een vnrk i I Juist wae de bodem van de miuid bereikt Oq het was met een zupbt ran verUobtiaet dat de laatste kere door haar keet verdweok Geen enkele kon haar meer worden uitrukt En aa alle angstm vooriïlj waren keek zij de indrlngvter an alsof zij innerlijk hoopte t die eène ontroofde kere baar niet goed mocht bekomen De weduwe en het Uelne meisje maak ten zich gereed de tram te verlaten Jana en lona voteden haar Toen zij dit deden trad eea heer naar voren en aam ïljD hoed af voor de wedowe Het was Kflith lrfor L Een donkere blos kwus o bat gelaat van Xonsi sIJ kMxJe ildi nam Een g wren prinsofl kou nieimwr uit de hoogte gebogen hebben lndit u üiJ zich oen voors4f4liDg aan baar kruUlonii r had moetm bten welgieivallen looe wa zeer geftrgerd Zij wt lelj gen zichzelf dat zg Jane AUen zou beblen kunnen alean Uijn vriendin ea Ik zijn van rlan t ier den trein te namen naar bet Victoriastation zei fone wlj ZJllen arHCbdd iiKx ten nemen Mijn zustt r gaat ook naar Victoria zei Keith Harford vriendelijk gUulaehi nd ralaiicbien zoude wij alten lam n ki nnen gaaiil Ku had Jone haar toog wel kaancn afIjijten dat zij zoo haastig had j u proker Zij 20U zoo gemakkelijk aan t en ingang van het etallon afscheid Vau hen hobben kitnuen n n i en daar etn onnibus naar de City hebben genomen J4aar on wae bet ie laat vooral daarmeVTouw Vincent roet een rAet al lexrlend Ujke ultdrukk kig op het gelaat geihvoimGn mks den wenach viuk baar Uroer te herhaJeu KeUh Hnrford vroeg waarheen zlJ gingen t dat hij kaartjes voor haar kon lONE MARCH Hut het Briwta via e B GLOCKBTT Tw Mld éon I P WBSSEL INK VAN B08BUU iMaénk Twfaodn anol om hopende ongemerkt aan de andere zijde uit do tram te komen Maar het was te Iaat Eeith Hbrford had haar gezien en roet een licht optrekken van de wenkbrauwen nam hij ook voor haar zij 1 hoed af Juffrouw Mba ch riep hij nadat hij de weduwe de hand had gegeven u loopt toch niet w £ z Mider een woord tegen mij te zeggen Het verhaast mij u in dit gedeelte van Looden te zie Ik wiiit zelffl niet dat u In Engeland waart lone kndkto min of meer gefirgerd omdat zij voelde dat zij een klaur kreeg dio weldra haar wangen met gloelondrood zou bedekken Ik ben eenige maanden gulodeo hior gekomen anlKroordde zii kortaf Sta mij toe dat ik u mijn soboonzuster monvpouw Vincent Harford voorntel zeldo hij en dit is mijn lievelingetje An l Ik ben dMo dagen beel arm iel bIJ glimlaohHia dus zullen bet darde klasse blljeitea zijn lone ladita vergenoegder dao zij tot nu ÈOe gedaan had WIJ zijn allen arm od Ie Ik ze self had genomen souden hM Ook deideklaa se btljfltten ilJn g rec t Ik kan heel Md mijn elgea kautje betalen lal Ja AUen atrlJdlaMlA lUi De vind u lief zd hei bleeke kleine meisje levendig zij Hep naar lone en greep haar hand Ik hle d hi de tram al van u en ik ben zoo blij dst u een vriendin van oom Kelth beM Ik boud ook van uw vriendfnt voegde tij er aan toe met de aangeboren hoffelijkheid die bang l iemand voort ij te zien Zij keek de zich verwijderende gestalte van Jaoe A llen na dlo met eot poging om een oneindige waardlgfcelkl In haar stijve figuur te leggen doorlig Jane Hep lone Iwm hterl Onwillig bleef Jane slaan keerde zich om en kwam langnuo terug lone stelde haar vwr maar ze oader n de plcohd hekl meer dan dat itj er aan deel 1