Goudsche Courant, dinsdag 17 september 1918

57e l ttttrgaii 3249 Wft 4t Ntdtriandseht Ptrt van Iwt vttorttol van Oastanrijk zigi D Kieuw Ctt Hooft dftt het voorstel Ml worden algewe Zi noorot dM en atop van groot belaii iiia r hti blad betwijfelt of hlJ UX let Ml lelden D Centraien wawwben den Trede eratÜi al worea de midtMeD wmaidoor zij hat doel wildw bareiketi niet aitljd felukklf MUUtif had D tecUacd de tel dlnc van bet Viervoudig Verbood ten aaooiea van de vredeapoglaceD heeft bet rtjk van k er Karl atdllg de eeritflrol gt petii DuUachland iDO e dan du en dan r f£Mi hebben sebod zloh over den wapenbroeder t bekta en de Donau Uo Dfuchie tieelt de kans van meer dan één vredespoginc den venwaltken door da wij ie waarop de Dultscbe bondgenoot Eleh daarbij aanaloot Uoge dat ditnunl anders zijn Er zijn enkele aaawijzlclnccu daarvoor en dereizen der Beier die en SadcBisohe koaingen êtt van SoU naar Sofia beduiden waarwhlinlljlc dat ook daar matigende invloed wordt gwelend Natuuriljk zal ook d t roorat l worden geduid ala eon ulUng v a zi iJrta En dat a het waawdiijiilljlc óblE De sl van thans zwi ongetwijfeld meer Indruk helïben gemuki ids dia waa gekomeb In d da jbi tden Uidendorff en Ulodenbdrg nog reden haddM te hopen op hM slagen van b t oAeoMef Uaardan zou de tlndaede bobben onfl rokeO die het nu moeilijker ouM oolc dit vooretol weer iM hautalnon booti af te i Jzen all na DewOrtw 1916 Is getohled WjJ bedoelfen e wtitMn OTdt getwijfeld aan de mo HjkHëia van e u dOor de Ceatralen geOcteertlen vr O la die ttüAiede ndta men er de be leekenU nlM v vertrwaJrt likt ew zeer kleine k du dtt v or tel tot Iets leidt Ten uoMe van hèt vooratd la verder dat het met tagelljh vraagt een taking van het krijg bedr jl De Geallieerden behocrV voor deomoreelen weer a van eeo aanvaardïng der beapreWngen op hun atrljdeode volken niet te vreezen Bov ODdBeit in Etig land staat een khaki verklaziDg voor de deur waarbij een voorstel a1 dit den Laoedowne a en Heodemon tf en wapen in de band geeft De vraag die besltaaend Ia Ie eyenwcl deae beeft Lloy George reden een dergelijk apt te vreezen Het bM gelooft er niet bijrter aan In AiBèilka fa voor rogeertng eo volk de AÉduwxIjde van dezea oorlog die de Brttaofae handetavloot dïelgt te onttronen de Duita Aie nijverheid als nnourrente on ohadelljk maakte en Amerika de beachlk king geeft over ew in den oorlog go oefend leger niet coo flonker dan dal men kan aavneiDen dht er van oofrlogai H h 4d bij het volk dat zijn leger de eerate overwinningen i et bebaJeo ejirake mU zij Du Ia het dua wel juist dat de atmosfeer reefa voor besprekli van het vraagstuk geachlU la fi de veratDalling dermacge toaMhcn wat de Geallieerden eiaohen en de Centialen aanbieden niet In hooldzaak van ééo zijde gekomen Hee t de vrede van BreetUtolak die een oorlogsdaad waa idet een nlairwe Moof geacbapen Hebben de QealUiwnlen niet sedert zij bun atandpunt ten aanrien van de verdecUog vao Oostenrijk Hoogarije maUgd n de TajetAo lowiilten al oorlogvoerenden erkend f Deze en vele andere vragien kooiMi bij ona op bij de lozing van d t voorat en zijn mede oorzaak dat wij ho eer wij faet tegendeel zoud i wenaohen verwaebteo dat oolc dit vooratel zal worden algewcBMi Ook Het Vaderland gelooft dM bet voorstel fiasco zal lijden Ware het voorstel eentge weken of een paar naandMi eerder gek DMi voerden groeten onanekeer aan het Westelijke front Se schijn ware aJtbuia vermeden dat bet uit zwakheid U voorlgetoowo dat het Reboren is uit de VTe a dat de overwiuolng van de Entente beeft Ingeaet Dod het blad beaamt ibt Oostenrijk ook In dfaigen toen de oorlog voor de Cenüalen beter et Hid reeds ztjn vredeUovendheld laten bUJkm Men kan dus redolijkierwijfi het nieuwe vooretel niet op zij acbuiven met t zeggieo dat bet ontstaan te uit vree voor de nederlaag Tpch la de OoateniijkMhe regeering zoo open2iarÜg om den vijand de niogelljltheid opm fe laten dat hij in bet eindnög zijn fnie door overwinning zal behalen Zij acht dat niet waareohijnlijk erkent dal het mogelijk ia Zij den vijaAd echter voor het op nog zooveel offera te staan Mu kometi bet voor Europa een aoo groote ramp zou zljn dat gfwn vrede door overwinning tegen de hellloace gevolgen van voortaeCtlng van dan oorlog zog OpVflVEHL Uaar ten siotte vraagt men onaemeenlng of het voorstel van Ooatenrijk kans heeft do r de r geering n der Enlentelan4m aangenoaan te wopden dan nwetea wij antwoordeo dat wij het helaaa niet gplooven Maar al ware bet dat once vre e werd bewaartield en het voorstel werd afgeweMn of mtaacblen zelfs onbeantwoord bleef dan nog zou bet de Ooatanrijksche rt eering eeren bet gedaan te hebban niet alleen maar ongetwijfeld lal het maofatlg meewerken om het verlangen naar vrede door vergeöjk in da oorlogvowende landen ook da Geailieerde te versterken ea renalt de aiinenkomat die het beaog kan bat Toon4al harbaald wofdeo De I II 11 1 Il I M I I volken zullen lea leete de regeerlnifcn aU zIj bet niet uil zidizeU doen dwingen naar rede te luisteren Het waardige ettüc waarin de Ooatenrijkecbe rcgeeriag haar voorstel ontvouwt zal J o daarioe bet zijne hebben bijgedragen De N R Ot waarechuwt gemo erdroven verwaditliw van het voorsM te makan Het voorstel is naturtirlijk geen bewijs van groote kraoht Dit behoeft niet tj worden verbloemd en het komt ook In de bewoordingen van de nota en het olficleele bericiit waamlee het openbaar If gemaakt uk De Centrale mogendheden plachten toen zij zich eterk gevoelden aodera te spreken dan tbaos In doze stuk on geeoWodt waarin alle hoowaaitiij is vervangen door een bijna aandoenlijke teederhnid Daartegöiover ctaat echter dat het voorstel aan de Ékiteote de vrijheid laat allo voordeden welke voor haar uil den mietigen toestand op htt oorlogsterrein voortvloeien ten volle te blijven genieten Het voorstel bedoelt u i e t de krljtfibedrijven te doen opschorten laat staan te atakon Men zal moeten erkennen dat er lu den gedailhteiigang ven liet Oostenrijksche voorstel wel aaotrekkelijks is Toch zal men goed doen zich van de uUwerklog geen overdreven voonMelllng te maken Het vooretel gaat uit van de grondgedachte dat vrede door eMie beMlseiag met de wapenen niet te verkrijgen zal rijn en dat de strijdenden dua wel goedscbike kwaadschiks zullen mo6t i geraken tot een vrede door overleg D t Is evenwel eene steÜl iig die aan Ënlente zijdo nlot wordt beleden Nu sluit het Ooelenrijk eche voorstelt vrede door overwinning wel tviet uit de besprekingen zuHen niet bindende zijn en de oorlog duurt voort maar te vreezen Ia toch dat zal worden goahlwoord WH gij vrede kom dan met uitgewerkte voorstellen tot osiB Eene diflciiseje daarover zal gemakkelijker en spoediger tot het doei voeren dan ecoo langs den oiwalacliUgen weg dien gij voorslfll Ale het waar Ie del de Duiteohe ri geering tetrz fdertijd aan lielgiö bepaalde voorstellen giodaan lieerft en diifi 7 00 nitt het Oosteorijkflche voorsttl ten aanzien van België beeft voorkomen dan tocliiiKA eett vooretal dai van geheel anderen godactvtengang uitgaat heetft doorkruiet dan zal eclutcr daardoor de gelegenheid om bet Oiofllennjkecli voor t T in de toongevende kringon der Entrait met oenlgo welw n ndiheid te djoen aanzien niet zijn verhoogd Meji zou eerst over de algemeeji leidende begtuRelen voor een nieuwen wereJdvTede tot e iheid tracditea to gorakea en dan R en de to pe Bijig van die bei nsfllen op oonorete vraagstukken onder woorden te brengen en nu komt Dultechland ton aanzien van een uiterst teere aangelegenheid als de positie van België met een uitgoworkt voorstel kant en kiaar voor den dagl Dtt moet er too leiden den ernst van het Oostenrijksche voorstel in twijfel te trekken Zien wij dus het voömlet der OoetenrijkHOhc ri georing nog niet aanntonds verwezenlijkt het doet niettoimia eenige hoop gtoron ADVERTENTI8N Ie Hypotheek GEVRAAGD groot f aSOOO op nieuw gebouwde fibriek met ruime overwaarde tagen S i 10 Brieven h asco onder do S239 bur y d blad Eiken Brandhout Circa 10000 K a IkM brandhout to kaap i an f 56 pa 100 K O Te b vii n N V MuUii l StoJt o M b irakri k WADDINXVEEN10 324o Dansoflderwijs birlskt hlirIIMll Il kg Inpliitt Vin ZATERDA8 Vrijdag 20 September van 1 3 uui zltttng tal houdtn in de Snolatdt DE RÉUNIE sr hat lnaahrij an an laarlingan au hai baapralmi van alaHaaaan 32S3 19 Il finniiilDg in IWuglitUiiidH bij de MderaeriuckeriJ mklH 107 ÜmstoMam Laven Ceiouten fiepelde Garnalen onder contrdla dar Zutdcrsaaviach coo tröte Vere fli iag onder Rijkitociicbt in pakketten van 5 en 10 Ko taa particulieren A f 1 90 per Ko na oniv r po iw indien niet bij plaalielijke wiDkellen Terkrijibaar Wiakelieri etieve prijaopgave aan ta vragen Lichl gezouten garnalen lijn 6 dagen twaar geioutan 6 maanden gegarandeerd houdbaar 3125 20 Adverteert in dit Biad Ie Hypotheek OBVRAAGD root f 7000 op 2 pcreaclen boi warond le V ► 10 Brlevca oader do 3238 bureau van dit blad Conoert Boreau en Kuditbandel REODINGIUS HILVERSUM Groote of St Janskerk Ooucfa KEHKCONCERT ta geven door de dame A NOORDEWIER REDDINQIUS SiprtM P DE HAAN MANIFARQES Ait en dén Heer ANT B H VERHEIJ ar f op Woenidag 18 Septofflbor 1918 daa avanda 7 uur Eulrée f 0 7a plui 10 pQ auteunbclaalinfl Tekitboekjel i 25 ceou Kaartverkoop en Tekatboekjei dajelijki in betSifarenmajasiia van den Heer J OUDERKERK Korte Tiendewei 10 en op den avond der uit voaiinii aan bat Kerkgebouw 3184 40 MORGEN verkrijgbaar Schol eo Sche viscli D Waltz Karnemelksloot 141 3254 10 Hoe bekomt hat brood U ValcD die vroeger nooit last hadden van hun maa £ ukkelstt tefenwoordig aan aÜerlei maagODgcmakkeD xooala maafpijnen maagkrampen een drukkend gevoel op de maag miiiali kfaeié bat luur opritplngen een ilecfate eeliuit etc U kunt dit varhalpan door na eiken maaltijd twee Abtiij tabletten voor de maag in te nemen De Abdijtablatlen zi a een veelgeroemd middel bij allerlei maa Éitoriogen U zult er verbaaid over zijn hoe poedid ze helpen kunnen Probeer eeni een doosja dat U bij de meeaie drogiiten en apothekera voor f 1 25 kunt krijgen Biocht rooden band met onze bandieakeniog 3243 42 IL I Akkar Rottordam Aaar behomt en bthoudtgij Ooo rljtx gtbruiken AfaaJ UH haar tocht oianitnd ge nnatniMr i Itor aaf aplijtvi tirtktn of dor worden der baren li trwOatrt i of rooi en onrein Bevordert den hooryroei r P r daot 2S e nt n vo4do nd voor i Liter n Biiclit faluitband mc 001e hiodteekeoial L I AKKER Rotterdam M Dr MnA x Ml i lÉbiiiUi i Zeoii Een icieine uitgave welke echter rool Toordwleo afwerpt ii het koopen van een dooaje Laxearpillen van Apotheker Boom Dne pillen luivereo hel bloed verdfijveD de vuile atoffen uil bef licb am en bevorderen eca oeden atoeUan Alleen echl la leiloten dootjei met handteekenini Firma A M Boou Pfiji 25 en 50 et Varkrijlbaar in de niMflte Apotheken en Draiittwinkclf u Qoudi b4 ANTON OOOP9 2 1741 13 Reizioer BoowmatefialeD BOUWMATERIALENFABRIK4NT yraatft een REIZIGER tegen flink aalaria Kennia van bouwmatericlen atrekl tot aanbeveling VAN WIERINOEN 3252 34 Br fr lett M aan den boekhandelaar S C Raadhulaatraal Alphen ad RUn STOLWIJK DISTRIBUTIEBEDRIJF Uitreiking Boterkaapten Op Wosnsdag 1S Saptembei ISIS van des v m S ia en des n m van 1 B uur ten huize van den Heer J C KROON Tentweg aldaar waar tevens opgaaf moet worden gedaan van de verschillende winkeliers waar de levensmiddelen worden betrokken II IDll TE GOUDA Talarfeen StolwilK Ne B en Couda 2SS Eiken DONDERDAG des voormiddags ten 10 uur Fruitveiling Inlichtingen worden gasrne verstrekt door den VoorzitterH A SCHIPPER te Stolwijk en door den veilingmeester Aa HENDRIK8£II te Gouda I3129 so Het Advertentiebureau De Goudsclie Courant TELEF 82 MARKT 31 bczorit de plaataintf van ADVERTENTIEN in alle Nederlandaohe en Buitenlandache dat en weekbladen en andere periodieken sender eeni e prijaverhoofinl MT lns ndlng van n afschrift slaacis voldoanda Inliohtinien norden GRATIS veratrekt Haastrecht Opeobare llerkoopiog te QOUOA Abonnementen en advcrtentlSn Toor de GOUDSOHE COURANT en de HAA8TRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onzen Agent J SCHEER Ie HAASTRECHT op DONDERDAGEN 19 en 26 SEFTEM BER 1918 dea Toormt klaKB U uren nieuwe tü4 in tet KoHiltme 3ARM0NIE aan de Mariot ten overstaan van den te Haa treci t fevestl lai Notaris J KOBMAN Van No 1 Een onlan nieuw gebouwd WOOHHUiS AQBNDA genaamd VELDZICHT F 62 ycidere betmnmerin eniz aan den Boerendajn in Vettebroek te REEUWIJK groot 11 aren 45 centiaren 18 Sepl St Janriierk Conoert Men Noordewier en Uevr de Haan 23 Sopt 2 uur Gebouw Bouw eo Wonlngtoelbsht OndnetandMNOaiiiMle Al No 2 Een penèel GROND in den Gravekoop ehen polder te REEUWIJK gim t 20 90 al n Dit perceel is in erfpacht ulfagegeven aan S en J Koeter te Beeüjjik tegen een Jaar lijksche canon van ƒ 26Pr 5 Oct Ckina rdbi WteOukTen Feeelavond toooee vereenlgiog JHannonie BélMM Tenoakaa w gntgiid t dlc mededMliiig te Beten aü naft T mgadariaceo eeiiee rt iiv lanmtaltUHdaa uL oa dM aaa ti m iiBiia ta v No 8 Eenige perceelen RIETLAND ROIGTLAND en WATER Uggende op Lang Gravekoop te REEÜWUK groot 9 66 76 hectaren Waterrente per Jaar ƒ 68 31 3103 47 No 4 Een perceel VEENPLAS met de daarin gelegai Riet Ruigt en Teelakkers op het blok Nieuwenbroek te REEUWUK groot 8 92 4 ÜJi Waterrente iwr Jur ƒ 20 47 Breeder bU bUJatten Naden inllelitiiweii ft Notarli Ko mu TOffoomad Oeetriad Dmttvt A BBDiXMAM ZOON OOÜDA No 13802 Woensdag 18 September 1918 GOÜBSCHE GOllMT l TLe yjL yrrs eaa A d v exteDa ti© blsua voor O o vud a © aa 03M stx©lc©m VERSCHIJNT DAGELIJKS lXA r r BEHALVE ZON ÊN FEESTDAGEN INGSZONDIN HRDBimUNaaifi t 4 O ta rooi9i f ta 60 hoocw GWWQOM KdwUBtMB m lSf WBdM M fTt ê Oneto tattan m nuwtaa wtém Kéfwrtmtiam d tuM AdwtaBttabnnwn m ABONNBHKNTBPBUSi par kwmrtul IM par wMk 12 pt iwt ZeadafibUd par kwartaal ƒ 2 15 par weak II eest e ar waar da baMrglng par loopar gaaeUadt FnuK par p t per kwartaal l a mat loMlagsblad 2 U AboaiMoiaatea wordia dagaiyka ni i a W Ma na ii aan au karaaai HABKt ai SOUDA m oma agastai dk boakliaiidal aa ie pa tka locaa ADVBBTlNTIIPBUSi üit deait m a vtrakaa bakaonnda lal daabaiaickita i i lacali fêM alka lagal maar ja U itM Mtm Qaoda aa daa baaargkrlagi 1 4 lagala ƒ a B aOa iMal maar ƒ a U AdM Mtlii aa paUUka vanaataMOteda U aaat par taaal Redactie Telef Intero 545 Adniiiiiatrati i Telef latere 82 é DE OÖRLOGV De vredesnota en Rome Oostenrijk en Dnitsoh land Balfoup Turkije en de nota Het Duitsohe voorstel aan BelglÜ Een Fransohfi Servisch offensief in Macedonië 4000 gev nge nen en 30 kanonnen Lenin in wanhoop Broessilof gefusilleerd Twee Gotha s neerge schoten Wat een Amerikaansoh soldaat waard la ONS VERZICHT Uoe moeten gesprekkan die kwef ifl vermindenng der mobilisatie hoog noodig en als de meuwe Minister t klaar speelt om de laatea zöowel van persoonlijken ala militairen aard aamaienlij k te verminderen en de verspreide troependeelen in vol doende snelheid bijeen te krijgen wanneer het onvertKK eens noodig mocht biykep dan heeft hij hierdoor reeds den dank der natie verdiend Geven wij voor het overige onze totaalJndnik dan zouden we willen zegigen dat het nieuwe Kabinet ailerminst schroomt voor zijn Ghristelyk karaloter uit te komen doch dat het dit doet zonder ostentatie en zonder eenige uitdaging naar de Linkerzijde I it blijkt uit de ondervimsparagraaf soewel als uit de Indiache paragi af die zear uitvoerig IS en waar men Ldenburg in herkent die voor het etaieepem van zijn prdenam niet veel tyd noodig had Wel is het ons niet onbekend dat men zeer wel zyn plannen voorzrichtig kan aankondigen en dat de uitvwring minder gematigd kan zijo doch de omstandigiheden waaronder dit Ka bioet optreedt iijn er waariijk niet naar om uittartend oprtreden te verwaohten Dit zwu de oppositie op één hoop Jagen en dan 18 de positae van het Kabijnet zeer zwak terwyl men ook al5gescheiden hiervan mag verwachten dat de groove emat der tyden die nog sfceedfl haar hoogtepunt niet bereilflt heeft der Iï g ering vanzelf meer zal leiden tot het zoeken van wat vereent dan wrtt scheldt De wnonjen H M de Koningin hierover irfdert m Jnd gelegd laten een twijfel Bti het toenemen der binnen en buatenlandache moeilijikheden vertrouw ik des te va ter op Uwe onverdejölde medewerking zoo sprak de Koningin tot de beide Kamers en ZÜ eindigde met de bede dat God om volk in eendracht moge sterken en door de zware tyden tot betere dagen moge voeren Zoo laat geen Kabinet de Kroon spreken wanneer het voomem is ia den partijstrijd te doen onbbranden Het ssou onverantwoor delijik zyn het zou zijn spelen met vuur En daarom schijnt het ui t esIoten Het komt ons dan ook voor dat het plicht der onzen ia het Kabinet al ia Jiet van Rechta te steunen waar dit slechts mogelijik is Beginscdverzaking zaJ geen der on zen plegen wij vertrouwen dat dit nie ventangd zal worden Toont het Kabinet te willen zijn wat het in deae tijden vanzelf moet nastreven een nationaal Ministerie dan paat t ons niet te vragen naar godedaenat of kleur doch steunen wij gaar ne de nieawe mannen aan het roer die bü een zee aoo onhellspellend ak nooit te voren ons allen samen door de branding moeten helpen Zoo ZÜ beti Bureau MARKT 31 GOUDA den weg voor dun vretle zi ud n ontulutten Oofttenryk Hongurye waa naar meoxichgsreetielyk kan donken met iykO fiksche handeling ingenomen J n week of twee ge lexlen iet het door bemiddeling van een Uoe tenrykeche prinsea en een bAOg Oosten rykHcn officisr opnieuw looul doen vaa siJD begeerte naar den vrede Do prinsH scheen bereid om de officieel goedgekeurde uitdrukking van hei bondgenootschappelijke inzicht ten Ooatanryksch hove over te bren en en de officier wet mot ncdnik op Uositenryk s bereldiwid om coaceisies van gewicht te doen Oelyk bÜ vonge soortge lijke gelegenheden kwamen deze v ige voorateUen een niet v raAtwoordi Ük persoon tor oor Misschien is er een grond van naarheid in dece getuchten Het botert allerminst jsschen Turkije en Dultwrhlsnd Turkije vreest ten slotte he kind van de rekening te worden en et lioh de handen gebmden in Ueorgie i de vertuNuhnc van Oosten rijk on DuitschJand k t ook te wenselwn over gelijk wiJ al betoogden Het besoek van den sultan van Tutikije aan Weenen op het einde deser maand kan daaront meer boteekenis hsbbsn dan men zoo oiHperrlak kig zou koken Bil het DultMhe ministerie van bulten lendsehe zaken is wt een aanbod van de Duitfiche rageering aan de Belgische niets bekend Het Berliner Tac b alit merkt naar aan leUUng hiervan op voor zoover hier ho te uuund leta van waar 1 kan het aiechta deh onverantwoordelilldield van een ongevrasgden bemiddelaar betreffen De ndlitaire medewerker van de Times had er sJ soo n mooie hypotlwM over op gebouwd die toch wel de moeite van bet ovememsn loont Hij segt De militairs beteekenis van dit tMbod is onmiskenbaar Het beteekent dat de be setting van België voor Duitschland nu meer last geeft dan lü waard is Esn mogenrfheid die een aanvalsoorlog vosrt wil het front van zlJn aanval zoo breed ou gedijk makcm Daarom heeft Duitschland in het begin van dèn ooriof moedwiHig B Igie w onzUdigheW geschonden o schoon het niet de tninste reden had om een aanval d or Betgie heen te vreezen Maar Wannoer een mogendheid In het defsn Bief is mmmUs Dultfchlaikd mi la het Westen Is is a if er natuurlijk op uit grens die zÜ te verdedigsn De Troonrede Het ia een wen i fcroerige aJe ernetice Troofirede die onza Koningin yiateren heelt I uit roken v Gf To uïtvoeri om ile onderdeeden al Aan de vmlesnota zullen wü niet veei plaata meer wyden Gisteren heeft men on der Uat te Berichten kunnen lezen de boodschap van Opatenrijk aan den PauaeliJ ken muntius In dit veitand vermelden wfa een bericht uit Rome aan de Daily News Oostenrijk vredeeoanbod vverd verwacht Er zijn geen aaJidaidingen nopens de houding welke waarschijniyk door den PftUB zal wo ien ingenomen die weliicht door de omatandigiheden zal worden geleid Doch het Vatikaaii hecht groot gewicht aan Ooetenrijk s initiatief t zelfs wanneer het bestera d is om te mislukken den vrede naar wordt verwacht nader brengen zal De overheerachende nwwiing in het VatL knan iSj dat Oostenrijk onafflianlcel k op treedt niettegenstaande aangerHHnen wordt dat de nota Duitachland wijgeiwie goed keuring insluit Dit laatste is eni kweatJe An belang omfdat wanneer blijkt dat 0 ast4rijk alleen het mitiatief nam dit opgevat kan worden al een teekien dat de veiiiouding tot Duitsch land niet zoo schitterend is Het Beri Ta ebl wiJst erop dat Oostenrijk Honsrary e de nota alleen van zichzelf heef laten uitg aan De Duitache regeering heeft haar houding ten opzichte van denota niet kunnen bepalen voor en aleer 2 in Berlyn was aangekomen Balfour heeft o a nog over de nota gezegd Het is ondenkbaar DuitöcWand macht te geven over de ongelukkige volken d het nüebniikt heeft en het weer het gezag te geven over de niari ne steunpunten die het niet alleen de macht zoudan verleenen over de verbindingslijnen die het eene deel van het Britsche ryk met het andere veHjlnden maar het ook de lij nen van internationale gemeenschap zouden doen beheerscben Hoe kan deze zaak door gesprekken gere gel dworden Bc weet het niet Elzaa en Lotharingen zijn een ander punt Duitachlanrf heeft verleden week dui ddijk gezegd ik spreek met van verleden Jaar of twee jaar geleden by monde van zün vice JcanseJier dat het niet van plan ia de grenaen van bet Duitsche rijk te veranderen of Duitsch gdbied op te geven waarin het in elfc geval Blzas Lotharingen begrüpt tie regelen T Ik ktin het bij geen mogelijkheid zien De Duitscher blinkt uit als hij krachtdadige en meedoogenlooie methoden toepast Als hij echter de kleuren van president WiL son tracht te dragon of een röl tradit t spelen waarvan h j dedct dat ziJ prasidenft Wilson zal aanstaan la hiJ heel onbeholpen omdat hU zeer oprecht is Hoe hg zich ook kleedt de gepantserd vuiat komt altijd voor den dag Stellig heb ben degenen gelijk die van meening ziJn dai onderbamleliitigen nooit iets kunnen uitwerp ken of vruchtbaar zyn voor degenen di4 voor de Duitache politiek verantwoordelijkzijn begrijpen dat wanneer zij alleen maat moeite doen om president Wileon s verktoi nngen oii eilK lpen op hun politiek toe t passen op hetzell oogenÜlk waarop z in alle gedeeaten van de wereld het wezeivan president Wilson s leer schenden An een Meid is dat noodt den eenvoudigste va geest omier onze landgfflHMten of de gealli eerde volken zal misleiden Diaarom lylot het mij ongeloofelijk dat e utt het voorstel iets goeds kan voortkömeii Hoe meer men het etuk beschouwt en het ook beschouwt in vei aand met Duitech land s woorden en daden hoe meer men ziet dat deze stap niets ken doen dan een hoo wekken die niet te verwezeniyken is en dat hij ons gew yard nader U t het eind brengt waarnaar allen hartstocht IJk uit zien het gulden einde van een eervollea vrede die niet alleen het eimle zal z n va de euvelen waaronder wü lijden maar dat ons ook bevaliging zal waarborgen t en een herhaling ervan en on de a 4ur Mu4 zal verschaffen dat onze kinderen m weeif zullen lydwi De Daily Newe verneemt uit Zurich dat men in goed ingelichte knmgvn de meening toegedaaji dat Turkye de stuwende kracht Is achter de nota van Oj stonnjk Het bewüsmaterisai van Turkije s eUende en ooriogmnoeheki is verpletterend Bekiend is dat het vóór een poosje met Oostenrijk Hongarije bU Öuitechdami aangedrongen heeft op het bevorderen van een spoedig sluiten van den vrede Verder verneemt men dat Turksehe Btaatdiieden onlangs ter conferentie te Weenen uit hun gewone donMnelig3iefd tredend gebiedend elacbten dat hun bondgwnooten aonderlyk te beepreJcen en anderaüda toch weer niet uitvoerig noegl Zoo wordt büv over den financieelen toefltand slechts aangekottdigd aooveel iwvelyk be ridng v n uitgaven al dit maar nie by woorden biyft en ingrüpende maatregelen tot v p8teriün g von middelen Ja maar wei ke maatregels Wy duiden t een KaM net dat ïMU endcele d en regreert allerniinfft euvel dat het zijia kaarten nog niet girfieel open legt Maar de nieuwsgierigheid Wijfit ondertuaechen met gering één trooat IS er hieity hoe dan ook wy zullen zwaar moeten bloeden wil de balans er weer een beetje oogelyk gasn uitzien Twee nieuwe Departementen en geengwdkoope Oraderwya gaat het nieuwe artikel 192 der Grondwet uitvoeten zy t dan in den gees t van onderlinifir vertrouwene toenadering die de henziemng heeft gekenmerkt dat locwt millJoenen by alle toenadering Bovendien onverwijld wegneming van de steeds toenemende ongelykheid in beFzoldiging van openbare en bijzondere onderwijzers Dus weer millioenen Het andere Departement Arbeid gaat zofldSr vertraiging uitvoering geven aan de wet ten Tlilma ZÜ 1 ot met aaimillinig van die wetten dat is wéér milHoenen Dan de Jj Zuiderzee en andere Wateretaatswerken en in Indië voortzetting zooveel mogelijk van de economische en militaire weermacht Ziehier het verlanglijstje waari ii allicht nog een en ander zal komen de heeft in te krimpen Daanmi stelt Dtntechlami nu na de onti igheid van België geschonden en ontdekt te hebben dat dit de moeit niet geloond heeft nu voor Belgiii weer tot een onzijdig land te maksn in de hoop dat bet duar voordeet bij zsil hebben Het Duit che hoofdkwartier weiucèt de botei4iam eten en te houden 8tel dat Duitschland met België Mn afxortderiijken vrt e sou Ininnen sluiten Mm taat dan voor twee mf eliJh len Of Duitschland kan dan betoogcn dat de geal Bn hier tegenover aleohta één liditpunt maar één dat ziJn licht over heel de Troonrede werpt het onwrikbaar voornemen van de Kroon waarbij deize ateun vindt in de beproefde eensgezindheid der natie om onze onaiïiajikeily kiheid tegen iedere aanrandinig tot het uiterste te verdedigen belet niet dat getracht zal worden delastendermobilisatie zonder vermindering der weermacht te verlichten Dut is een voomemen dat van durf getuigt en groote waairdeeriii verdient Men kan zich afvragen waarom dit nu ineens kan en jarenlang niet kon wat one miUioonen eo raillioenen heeft g eko t Doch vruchttxaarder dan zich hierin te verdiepen ia faet om aich over deze wending ten goede te verheug enr Het Kabinet verdient hierbij den ateun van alle partijen en moge de kracht hebben om bij tegcnweriting in militaire kringen de opposanten spoedig tot rede te brengen liever goedschiks en zoo noodig lowaadschiks Nu de oorl zoo lang duurt Feuilleton prospectus bij mij heb zei Keith Hij hsaide oen omvangrijk document uit zijn binnenzak gedrukt op veüopapier dat op zich zeil reeds vertrouwen Inboeaeaude Ml waarop het behalen van oen gwsegeld diploma aan hot i nd vto don cursus in uilaicht g teld werd lone s hand heptd toen zij hot prospectus openvouwde Blijde Zij had to gfevoeld dat liaar slechte eenige clioirng ontbrak en nu sphenen de fortuin en Koith Harford haar regelireeht naair de Jutóte p ta te voeren om zich dio te verwen en Met een endiousiast publiek gtevukie scfcouwburgzajei verrezen voor baar oogen Toen de ontroering in l ar lart zloh neerlegde en het lone mogelijk wwd te overzien wat baar waehtte begon rJj kalm den tekst te leteM De twee stonden als een paar kindirwi in bet sombere poirtaea van de inriolitlng Keith keek df wolk van agitatie dio hen nuvlng d volgende feit n op het Irillende papivr dat Koith Harford bij een punt mede 1aMhiold oai lone bet jezon gismakkelijküT te maken H t blcvli dat men voor de som van So pond een cursus kon vofgon bij de grondig kennom vsn het drama alt de hoofdstad Qwkirende drie maanden kon Ion protfhecren vsn de voordeelon e ien ed uiuïeru t thuafer bood Er was ook een zaaj voor het onderwijs in klassiek dansen voor het ondorrieht in jaal m sarpeniine duts moosion arzonderiijke overt filu DKten worden aangeq aan Voordracht stemovfeniivg eanfV Shakei Mere en hi t klassieke drama wwrtn alle Inden cur us opKenomen lone krM g een g voel of zlJ slle4 D reeds door het Im n J van dit pro pt tu8 een actrice wm grtwordon Haar vinger gleed langs den ngfi wwsr Ktitfa s ossan bt hooi te aan Rij eindigde met den naam Wn em befaamd l t terkiuHUg erltleiui wiens onfetlbur oordeel nooit door Iemand sangovoebt was £ a fflj zift ds opinolger ran llr Wobbleigli C v nd s £ xef tij eerMedignasr haar tpaJdter opziend Kt itb haaa eeniflj Ini spofleirf over zei Ions taaar ik deuk dM bet lang zal duren voor tk toover gevorderd beu dat mm het mij towtlttt Uch zei Kdih pelnsend M vbm ik lOet Denfc er wel aan dat Sbak ps ru eu de kl Ml e dnuoa s met de schvnnktuwt tiisaabea twee bsaJcjf sis eitratoevoegM wn htt slot komeu Dit v rkiaiifi mMMiliieii wttrom hst s Ms l nJiis en pond fa du week Is Eoa pond In de week rief leofc Uew u meet meer sntvani a Het eitrr su veJd lu 80 pond voor d dria smio dfn Dan mo f D ze toch OHwr daa ssn pwul SM ïwn leeraars gav De gHb w i ntoetvn oadarboudsa vsrd n en de Mrecfetir zal ook bet sijna MMif n heiAmi el Kettb ik heb turn oognl i gttiieu iss r hij ohrtjft q goeden brief ft beb er en In Bajn uk die zelfs dichterlijk U LMt ons aaar beren gaan Nadat ge Ikot inwsndtfe va de inHobitnc hebt geilen kunt ge fa Dtiütt o ge eea vetbtotsi wltt aÊ gaan ï lil neen het voofkaMvor bkapn wearln zij sleobte een veMohrotopelden viiflen onge v daik Dms voor den ÜJd oude iontfen hUU iloli knlg deor over wee atoeien la pri Ten dl my aan rug slondeit wasrtij hij eea fróiHen lONE MARCH Haw hM groote beteekoaia voor dredgend gevaar evenals éa holen die de waterratten door de zeedijken van Holland boren t VVtMid dMT VI18BEL INK Vm R06BUV Haénk vwbedw I tra 44 Ze tonden op eett kniiepunt van de straat lone stond jufet gereed over te eken maaf een reuaachtlge volgepropte omolbos reed dondeïMui sis een dreigende wagen vso Jsgernaut op ben toe MisecMen Kouder nadenkep n Bchien opzettelijk legde dth ztju hand op Ione s gehandeêhoende Vingers die den knop van haar para lule oankneld MeMen Ions weerde ijn besoheniMade hand niet Ml KeJth co zij obenea haar fala kamendM van hfltzeUde regbnent belden even arm en b den in den nmaT rtroom van dit maditl e Londen gOTwpen Spoedig vermfaidecde het gedmngen bevond ztj ztcb aan de andere sljde Voor zij faet wist Uet lone den arm van Kelth loe di a zij oowlilekeurigi zeH ge wpen bad toen ma tireede aardbevlBg op vi r vleien Of het ittidtwaai DftEiJn MDvmdlfe dliiflMi ik op EkhtéS ocbeteek Miid daoh te smwii cljn ilJ na I De IntematlonaJe InrtchUng voor Dra matische kuoflt moet hier ergens zijn ZL I Keith toen zlJ de eeuwige draaikolk van Tralalgar Square en den dubbelen stroom van de Sttand verUeten nn een vau de sUlle straten te b elken die Hnka van Leioester Square loopen lone was blijkbaar teleurgesteld over Kersyimerestreet waar de Iniriehting haar zetel had Geen prachtige voojTgevei Impojieerde het oog De gewone gzinuoige wonin n defseKde vette wlnlcel evete dezelfde bloaende herbergen als In de andere deelen der wijk Daar moet oo dacht zij zeker een vergiaeJng plaats hebben Zij stonden voor Nó 120 Door een lage en oobewhrijïelljk vuile deur moesten zij Unnengaa waarboven kort geleden in zwarte hooldletters geeohJJderd wae In4emad uJe Inrichting voor Dramatfscbe kunst terwijl zij los over line s schouder me4 baar eohouder op Ubar neerziend een kameraatfctchappclljk gevoel tot toe v reclil heb tk maar het spijt komst noch verleden kende doch e belde a3s de eenige ffoede verhouding tosschen Ifawr aanvaardden tm iMMe ontdekten zM te mUibnvmn mij voor den ff oolen nuua als Ik oA de opvolgnr ntt ilJn bonorario soa zUii O Ik Ma gnag tnr imam rolguk Het liet er njet zeer veeHwlovend oit zd Eei4i maar deze plaatsen toonen n den regel van buiten niet veel Borendleo Is het onderwijs het voomuinsle Zeker erode lone hoopvol toe En als de leider loelcbt enoeg beeft otn u als lector voor Shakespaere aan te stellen zal hij onge IJfeid ook in andere vftkken ultaecneDde leerknuihteD benoemd hebben nm i XM Mw dn ft yoof éU Ikemi