Goudsche Courant, woensdag 18 september 1918

No 13803 7e ean eoncierg JWtrtiin Veel doch lal de zaak alagen niet te veial Wie het met gelooft ga naar Hilveraum en BuMum en hU zad overtuigd worden En waar nwet het geld vandaan luwnen voor aulk een inrichting T Ie uit de jBarIi k die bgdragen als con tributies 2e uit vriJwilUge bijdragen giften Ie gaten 3e uit subsidies a van het rijk b van de provincie e van de gemeente d van instellingen en vereeniglng n Ten opzichte van de contributies zou Ik do opmerking willen maken dat om h t openbaar algemeen karakter der instelling het minimumJMdrag zoodanig dient te wor den gesteld dat niemand om financieele re denen herwaar kan hebben lid der vereeniging te worden verder moet aan ieder p r soonlgk overgelaten worden voor welk be drag bij lid wenscht te zijn Naar ik meen ia het minimum bedrag m den n gel ƒ 0 60 hier en daar ƒ 0 25 I t wel de openbare leeszaal moet looste loos dagelijks openataan voor iedereen 1 den alleen hdiben het recht boeken mee naar buis te nemen Vereenigongen icouden tid kunnen worden voor al haar leden togen het minimum be drag voor ieder hd of een naar verkieilnig ftoogere Hom Volkauniveraiteit openbare leeszaal en de opkiomenxie beweging van Library Exten alon het streven om het platteland te doen deeten in de ontwikkellngsvoordeelen van bevolkingBcentra het zyn alle lofwaar dige poging n om ook de mjnder egoeden de gelegenheid te verschaffen hun peil van ontwikkeling te verhoogen hun begeerte naar kenms te bevredigen p ingen om de geheele natie meer geestelyk weert ar te maken in haar harden concurrent eatrijd mot aiidere volken Het is een democratjach meer een menacb en vaderlandaLie vend pogen Het heeft ten doel het leven van den naenBcb te verdiepen zyn levensideaal dat maar al te dikwUla aan het mate nëele hangt te verhoogen zgn levensgeluk te veigTooten de mtellectiMwle knach ten en geestefyke talenten van heel het volk ten eigen bate te brengen Dit ia een volkszaak een nationaal belang waarvoor onze Regeering gelukkig de groote noodzakelijkheid en de belangrijke voordeelen inziet Volkwiniversiteiten zijn voor gioote oevolkingBcentra Rotterdam Den Haag m eterdam maar een openbare leeszaal en bi blioth © kan eike plaats van eenige betee kwiis hebben mits allen efholpGn allen naar vennog meewerken allen willen Zou Gouda met kunnen wat plaatsen met geringer zielenta en minder welvaart tot stand gebracht hebben WSiere tihere is a will there ia a way Maar geen Laodiceeeche laiuwheici geen ik schreef haast Hollaodsche onver scbilligheid vooral geen benepen b trompenifieid en het optassen van woul be bezwaren Wie altyd en overal leeuwen op den weg ziet bereikt nooit zvjn doel Gwida 14 September 1918 Dr S S HOOGSTRA Openliare ïerkoopioo op MAANDAG 7 OCTOBER 191S arondi 7 uur in het Hotel Dit Zai m ic Qouda ten overil a van Notaris J KOEMAM z l B si A x o M I 7 M atta waal i l Redactie I Telef Intere S4S Om itrmdmmnotm i H t voorstal an BolgiS E n Engelsoh SHOOiiSa DOO g vangenen Een aanval op llfata n jit bakken van Hlrieux Da ¥ Bakae door 4cj Turken geh tfoepen aten 4e Duitfchi ireg H ivEHZIfHT i f WTui t Op den j ter den j anval d ed gel tweede groote alaf nomen Boftei li Sjolallftan l veel t aeiïrw Z09 we t de Di graph tfl verteBea dat iWn in Itringe m emtj dat de piededwelln Van d OoBtonriJ clie r peorui tot feet Vatikaangendit luet beaatwoond tal worden wvtk I berust Jm echter ollottiiu 7oo l 4 lyktteztin Het wkwmxni vmn d Ver StfUMitt aan Ooatenim Il nffir je ia gifftennitkiac aim tde ZiUleiiWie leffatie ovcitAiuHgd voor I doorzeDK ü naav Weenen I 2ooal men weet tw êt het naar de punten f Wüson gpnoeibd Terug gaaf van ElzaA U tharing eii uitle I vering van West Prawwn Fo en et SileKlfe teoi betooere van Polen n a fortion van het bezette gebied In Huslazyd Servië oeft uïtganc naar de xee Italië z n natuurlijke grenzen terug MmatenegT en Boeitienië België en Frankrjjk ontruimd en hersteld door betaling van een oorlogasehatting dat z n de mee t zak uke van die 14 raavwaar den Bfu gigeapraak BCJi Jnlt door de geallieerden met noodiv geacht te z n Het ie Voor hen ook al roden zij dat wiUen nu onmogelyk gemaakt op het Ooetenruksche voorsta an te gaan De etit Pariaien verneemt dat België na overleg met de geallieerden besloten heeft het IXiitache voorstel nopens een af zonderl jtoen vrede volatrekt te verwerpen Men weet dat thutschiland beweerde van die aanbieding officieel mets te weten Gisterochtend hebben troepen van het Brfctache leger met volledig succes een aanval gedaan op een fiunt van ongeveer 16 muien van Holnon tot de nAb heid van GtouMaucourt In iiware regenstorme heb ben zy de vijandelijke stellingen stormendeiüiand vermeesterd Zij Joegen over het oude Bntsche loopgraafistelsel van Maart 1918 heen en bereikten en veroverden in uitgestrekte vaikiken de oteilingen der Hm denburgliide Divisies mt Engeleche en Schotsche troepen eamengeateld vermeeaterdeu Trtenoyle Petit Berthaucourt en Poutruei Zij ontmoetten en bevochten daar den kracbtigwn vijandelgken tegenstand die zich bi ADVftJtTENTIëN MoTFOBw HUGBS KmgorUan 33 VRAAGT tegen NoTember of Jater een of MEISJE voor da q nacht 3256 9 Voor het CONSULTATIEBUREAU der Ver tot bestr der Toberculose te Gouda wordt geaooht een inwonend CONCIERGE zonder kinderen 3263 u Zioh Bchriftelgk op te geven hefst met nitvoerige mhchtingoD by deo Seoretan BLEEKERSSINGEL 26 Feuilleton JONE MARCH Mau bet B Mtatii vee a B oLOCKxrrr vOTtaaad doM I P VBSBEL INK IK BOSiUU M rok vertMdra Oprichting Dansclub TE STOLWUK JONOBLIEDEN w lk kl rto r nioli iitli d t w rk a konn n ciok tot h matMAANDAG 33 SEFT amii ld bUA ROMBUN Mslkuloa STOLWIH 3261 10 EEN DEELNBHitR 45 De jouden nam de twee kaartiee aan met vingera die er dadelijk aam beMe lijden een merk op drukten Nadat kij er eenJ BKinfi twijtelachJig nlULr had gekeken gnrijioede hij meewarig en ver dween daarna in een binnenkamer Keith en loue keken rond Het la zoker dat de ontvangkamer van de In ricfating evenn n la het uitwendige in overeenfitesmning was me4 Iffet grootaohe proepeotue Z e lui wngen waB mbkatenn gedurende een gestecht niet gietorulkt voor tljs eigenlijke beeiemmin Haar de nni ren waren bedekt met pbotograHfln vaji dames in allerluuide onmo jke houdUir gen en ongepaete ooetumee Eeo paar eterk aprekende aanplekbU jetten van plaatselijke sohouwUirgeo vra ren hier 1 d ar ala muurvercderine op gehangen 3terk klaeelekl zei KeiÜi Barford rondkijkende Afgrijselijk vuil zei lone met eehl vrouwelijke walging haar neuavleugeW opensperrend luttna Ik hier een da Ifeeniltimiief JiypelheeHianli 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 ISIT pt ima ia omloop I 000 ooo I 349 900 601 500 831 050 I 054 850 1 451 600 2 352 300 3522 séO 4 050 900 4 S6 730 5 045 350 6 684 850 7 UMaa 200 500 1000 1500 2 350 4 300 8 600 16000 25 0OO 50 000 100 000 1 I TöïTii Adverteert in dit Blad Opinlin Leitzilsn m Bibliitbskm I t n ininAoli zaJ bij brood tl tem tAH lev n V rTolg Wie dun b l tw UH In de inrictnUnffte bcikoaft ni t Jn den duiat r ie ta t n en twintlgiarij erv rii van juideren Bt t ham ten dleaite waarmee hU zijn nut kan doen die hem den berten we kan wÜz n om bet eoocde doel te bereiktfi We willen trachten enlcele paaitjee ter Aaikemtv van dec ii r te laan gebruik malMnde van doM ondarviiHHnc ran anderen 1 Eim openbare ie easaal moet fcoaitelooa bxvaatolük sim voor ieder en en allen die 18 jaiwi oud en daaiiMven Zo Zy moet elck wat wils bieden allen lcniie n allen tanden of klaaaen der maat achapjiiy allaa nohUtwen en eateaatroo nungen in ona sociale leven 3o ZU inaff £ en prop canda beoogen voor óiniffe parttJ noch éénig nchHiv minder welwiUencUMAd toonen of toedragen io Alle pMiwcrafie ook wanneer deoween iog na nid wet nechappel ijltüntje beeft wonie onverbicUeliik geweenl o Pamonen beneden de 18 jaar mogenalecbte met acbnf itel iJ ke itoestem i tning van oude ra of voogden topgelaien woid n iL 06 Zy moet dea Zondaiga gedurende den Toowmddag tot 12 of 1 uur aioten ïOa De cardinale vraag ia of dergeiyk onx Jdlgfaaid bil zoo ffroote veracheldenheid md g lük 1b De praktifk beei t bewexen dat iJ bestaan kon In Gravenlhage b v bel Kn een katbo liek ewi soc democraat een vriji demo craat en een anti rovolirtionalr lid van het Baatuur uitgemaakt In Leiden waar de vroegere burgemees ter Mr F de Rddder tevene anti revolu tionair Kamerlid voor Wijk bü Dmimted den atoot aan de bewegiuf beeft geigaven was ook een kathobek Hd van hot beatwur JBen Uldach blad acbnHif toentertijd Onse burgemeester inoondertieid toont bier weer een open oog te hebben voor de behoeften van alle leringen onwr goed Vtad Dr J Th de Viaser chrietJuBt Kamer Ud en reeds meerdere jaren R enng e delegeerde m de Oomnuesie van Toezich op de openbare leeszalen en bibliotheken noemde teze inatolilingen een booget nuttige volkaxaak H DdeliQC en 1908 bl 1084 Aan lijn wericwuunheid beeft de nuttige yoOESzaak vooral wat de steun der Bogeering betreft veed te danken Om nu voor volstr onpartijdigheid te wakien en om bot vertrouwen van iedere ochaJceering der bovoUdng te wekken m het fio noodaakelyk dat het bestuur bestaat uit personen tbe 000 mogelijk alle Hchtin gwn vertegienwoordigen Eax nu de innchtmg dve Hiervoor is noodig een flink g bouw voorzden van ruime goed veriiühbe flink geventileerde ruatigv lokalen streng eenvoudig doch behoorlek en aangenaam ge meubileend in één woord een gezellige omgtovinig die uitnoodigt niet af c b r i k t om terug te komen J at wil tK g al wat coggen boor ik een aw rtg iige piut en het niet b ber klein te bl r nnen met de bedoeiing uit te breiden Neen en nog eens neen Begm niet ta modderen te putoen want dan rreea ik mislukt do heele zaak B wiia 4 oBdecbt deed de ervaring op dat edvt toen de niune lokaliteit in bet ToomuUig muaum ter beachUiiking werd geHtald de beiangatelling grootar werd en sedert dien gestadig toeneemt a Gravenhag bewijst boe zelfe na een S jarig beataan de onvoldoende inrichtng en lachte ventilatie oorzaak waren Tan d i g ring n bloei Ben openbare teeaual en WWiatbeek voor Kilveraum bk 13 Toen één der leden vftn bet Comité voor een openbare leeazaal en blblu theek te Hilversum zich twt den beeu Dr ThStoop beatuurabd t Dovdrecbt tbana reed meerdere jaren lid van bet Dagelijteoh Bestuur der Centrale Veroemging en lid van d Commissie van Toezicht op de openbare leeacalen en bibbotheken wendde voor het al of niet wensdhelijloe van een Jdein be gin ontving hU het l olgende antwoord Waaavm Eoudt gU klein beginnen en ótmitde lijdenageadiiedenis doormaken als O tt anderen üw leeanoa komt er niet Toxler door te staan Integendeel ge belem nurt den groei en het gebruik dat men ervan wenaobt te maken Het nvoge verklaar baar zijn dat men bij de eerste pivefnwnin gen in ona land wat Bchuditer is geweest daarvoor betrtaat nu geen reden meer Be gijl flink De geecbiedems der leeszalen hoe kmrt ook ia dUr om te bewyzen dat zu de ayimpatlhie verwervan van breed knngen der flamenleving £ Kadg Tiooten laten we het ons voor gexiogA houden en leering putten uit anderer ervannig Wat moet dan xulk een openbare laMzaal flink aangepakt en bronnen wal bevatten T Ie een flinke uitgebreide en zieb steeds uitbrcddende boekerij verdeeld over meer den N kalen 2e een lustigv lees en etodiezaal waarin tevens 4p nieuwe aanwinsten een 14 dagen mtg stdffl kunnen worden de een kranten en tijdacbrlftenxaal zoo motfrelijk met een uitstaltaft voor kaarten f iQiastiiortefeaiUaa 4e een uJtdeenzaal voor boekoi die mee niuir buis kunnen genomen word i tm een vertrek voor den bobüotèiecaria mar déte zich rustig ban w gden aan ztj i art ald voor de mridïting j Ita 00B ntink voor den e mei rg bln rfa de Bewerking ziet uw Weeding epul nieuw m HET BLOUSENHUIS KLEIWEG 31 Telefoon 5SiJ GOUDA Blouses Costuums Peignoirs en Costuumroklcen benevens de nieuwste modellen Hoeden voor Dames en Jonge IMeisjes PASSALON TER BBSCHIKKING Kostelooze Opleiding tot Korporaal b d Vesting Artillerie p Jongelieden van 15 19 jaar kunnen by de Instructie Compagnie te Naarden m dienst treden Datum van opkomst wordt door den Commandant nader vastgesteld Aldaar geschiedt de opleiding tot Korporaal by een der Korpsen Vesting ArtiUene De opleiding te Naarden opent den weg tot den Onderofficierarang m m Nadere inlichtingen worden op franco aanvraag verstrekt door den COMMANDANT DER INSTRUCTIE COMPAGNIE te NA4 RDEN 1310 20 Het afknippen van het haar is een paarde middel dat geheel onnoodig is als U het hoofd reinigt met LAX een aangename hoofdwasschmg vkfelke onrein doodt stof en roos verwijdert en het haar glanzend zacht en golvend maakt Voorkomen is echter beter dan genezen Wüscb daaroni het hoofd van Uw schoolgaande kindereit eens per week met LAX Een oosLAXkosl25ct voldoende voor i Liter Overat verkrijgbaar Verkrijgbaar bi óe meflite dro iateii Te Conda bij Anion Coops Me S H V Looa Boskoop G J Sp jker Wed J Sprui l J G Meoi A Blank W ddiai r n A v d Heidea Boil rarea P Raveatei n W d J v Vliet 114 G J S b r Z émm tdun J W H HooIctmo Moordroaht J t Gtnacp 29 4 No 1 Ben goed onderhooden Woonliuis en Erf a n de Lan e Tiendeweg No 64 Ie Gouda groot 64 centiaren Te aaavaarden 1 November B i No 2 Eeo dito Woonhuis met Erf en TUIN a o de Fluweelenalogel No 107 Ie Gouda groot 2 Are 2 c n larcn Verhuurd lot 1 Mei 1919 voor f 350 per jaar No 3 Een dito Woonhuis met Erf en TUIN naait bet vorige perceel No 108 groot 1 Are 83 centiaren Verhuurd bij de maand voor f 26 25 En No 4 Een dlio Woonhuis met Erf aan de PcperRlrant No 24 e Gouda groot 1 Arf 25 centiaren Te aanvaarden 1 December a Breeder bi biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaria Rokman ie Haattrecht 3207 46 i Drinkt SINALCO alcohol vpl Heerlijk verfrisschentl District VirteganwoDriilggr Souila S OROENENDIJK Langa Tlamlawag BB saTalatoon 573 3040 24 in diverse maten verkrijgbaar bi de 2670 10 Hanilelsonderneinino iGRICULTUilA Karmmslksloat 82 t OOUO Ooedkoopste ensoliedste adres voor Meubelen li Talall Kut BaHetten Stoelaa met leer es pluche Veerenbe4itellen Wollenen Satlindekena TheeUfels plefela Sehllderllen enibenz a flpeoiaal dvea vmm foetf lalmet heweiUbplai 20 KOMT ZIEN UIIKIiUflM ImikiliiiilliiicUh Ml Rottardam Tlliail Mïïi Hiarkleursel Perfect gegarahdöerd zonder schadelijke beatanddeeleD kleurt grijs of rood hoofdhaar of baard dadelijk ZW ART BRDIN of BL OND gewenschte klenr melden bet laat niet af het baar wordt niet vet Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing f 1 25 en f O 75 305J 30 Verkrijgbaar te flouda bijBALT A DE JONG Oosthaven 31 H P VAN WIJNGAARDEN 2514 2B Kleiweg 77 ANTON COOPS Markt nW l sp JAOjH TIO JBlttöpiOOfi JJA9J 1400U0J jjiojpuBf ÏQ jnn idog gl 1 bqt 8 uur Zaal oiieonlla WePtha 0 i l 1 v upnug ZanKvtrotn Gojda 2S Sopl 2 uur Gebou Bouw en Wo nlii oezlclit OnderatatidMnaimlaele Ar meniorc 5 Oct Concordia ffeftfliaTen Fooel avond tooueelvereeuigiQg 3anQonle Beleefd Taaneatan wtl enield t dl mededeelisc te mogen ontreafan ren ver ffaderinjpen ooneerten vanükelUkbedaB au om iem dia la aan aiaadai la Tir j XSactlJache Drujitaiit A BBIHXMAM 20OM OODDA 57e Jitar aiiS Donderdag 19 September 1U18 GOVD8m 0 ip VT RSCHUNT DAGELIJKS V R1 BEHALVE ZON EN FEESTDAGE N INo zoNI N MlDlimUNaHi 1 4 laials iUê alk nart wi O da Maivaclite M ft kaoaak OmoM dT rtaBtlia aa Infaaoutaa aadadaaUaeaa b eairtrMt M aaar fai da irlle Oraata latten aa nadaa irar4aa lankaMl aaar pUataraüMa AdaartaaUlB kaaMa wwlm li aaaadaa daal liiiaiifk at aas aaMada MARKf 31 GOUDA m Iwn ctie eeï fi B Hen herv U W a 4i l iw aal l M iaaa t aa aaaa Aftm Admiiiittratie 1 Telttl IftUro 83 I tien e twintig jarlge mannen drie Uchtingenjkozakken hoeft opgeroepen De Timee verneemt uit Peking dji 11 de I zer dAt de Chineezen in Mongolië n Sing Iking reedfl veie Duitsche krügsgevangonen eu bolajewiki h ïben ontwapend ingevolge ds laatgevintf van de regeenng te P ittg D Ëi O O R L O G Be bekende majoor d Civneux zegt in zich wel béngen van de Duitvan uitgang met Apel van hun moeten jjl met al geallieerden kt zi dat het i 4 Unites naar hun Iers lan he ve oo4che laft i ooi de overw Volgens de Vörwarta heeft Gorki Ichmet de soviet jvgeertng verstaim over eengroot literair plan hij wordt bestuurdereener uitgever die de wereld llterafeuur zal heeten en 2000 boeken uitgeven met verjjJtahng n van weiicen uit de literatuer vu lle vollsen in de 18e en do 19e eeu jorki kieat la redacteur f Van de IBO Duitsche dulkb oldanten wic namen cle Bntscheteit opeisbaar gemaaJct heeft word 116 omgekjpinen opgegeven 27 als kr gag vigeneM en 6 ale geïnterneerd in onxUd lande i I n vp hen Waldwnar Bendei I verdronk niet toen zijn dflUcboot 10 deH 1 grond geboord we d maar plaagde f ii jnaar D itachlland tttrug te keeren 1 Vet godrukt stain op de lyet kapltelu 1 i luitenntï i ter isee Budolf Schneider dood 1 I dilgi 19 Aiwustm 1015 de Arabic orpe 1 dMe kapitem It iteuant ter lee Scivwie ge die op 7 Mei 1916 met de U £ 0 de Ludiitania torpedeqbde de U 20 ging 10 No venJJQelr 1918 aan Deensche I itt verloren waarna Schwieger bevel voerde over de U 1 38 ictie m September 1917 met man en mule 1 I verging kapitein luitenant Paul Wagen fuKr die op 31 Jwll 1917 het toomechip I Belgian Pnnce m den gpond boorde en op I w o bartuandie wÜze 40 koppen van de I bemanning het verdnnken wien hy bevel 1 had gegeven zuAk op het dek vtm de duikI Iwot op te stellen Veertiffii dagen later I werd zUn duikboot U 44 met m n erf mula I m den grond geboord I Het Berliner Tageblatt verneemt uit parI lementaire kringen aangaande de kwestie I van de vorming van een coalltieIminieterie dat de houding der aoci I aal democraten in begineed met a wijiend I IS D e eocia al democra ten zijn jechter slechts onder b zonde Ire voorwaarden en bepaalde Iwaarborgen voor een deelnejmen aan zulk een ministerie I te vinden trekenen op èe mathomaUschi lUtingde DuitBthe lege Daardooffikou menkaj H die ml nöWteakelgketjJus moetanbteh tot SM Uo d ten vai den m ilinlrtngen f ï fi i Iptreden iaxt fcet prachti AfüjKri m l er miïet foifn beAipuwd alö Dtieete fafitor 4a kr i ftedryyen rdeKl aste ioelfoB Wafifait l r 4 i piMP innwiMi pm wmt bétoïoefido ynmMhf eiË Baksche Je L mJüT het iWet a Ü niieffeijde Ut InenTop het vjpld e i t eodi ï plalieet zal Wop beJ t t el r T t entallen vall ifcren rtiMr feföT el v or eeuwen i J m 1 deze tweede rooteTslaiffl 1 Lp lUtibre schnüvers aan DuiWlhe dè Éiatal 1 m diji j iiur e ir eSftei lillen ertlb v lUeir t lU Preendy en Hoinon Utifrt Berlynachi den vïi den Ha wi ten on e oud Siegfni sou wQzea dat d heeft afgedaan In de VoT drt ljitn 17 Sei seMia da ooTlogMo pft ndent Kol jHardnelckig en zonder Kich om il Uesen te bekommeren vail t generaal Maogin 1 met het 6e Franeche leger nog steeds tus flohen de Amne en de Ailette aan Hy heeft zich voorbu den weffenvierepmng b j La faux Ooöt aartB vooruit gewerkt hét u t vroegere gevechtWi bloedig befaamda Alle mant rav n genomen en streeftt thani naa I het bezit van Vaudeaeon en 3aiavignoó Wij ataan hier op de belejigri 4ce bergkam die v het Westen naar het Oosten loopt De 9Mden venmelde aanvallen itumchen de Aisne en de Vesle zullen we als een uit het Zuiden Inomende ondersteuning dezer jperati e beacJKmwd mbeten worden Het Duiteche leger van von Carlowitz veodedi gt hier in zwaren etrud iedereafi voet gronds De aanval der Amerikanen bij St Mibiel is blijven steken Hier worden nieuwe gevechten om de DuitBche koordeatel iing verwacht Sedert eenige dagen I zyn de Praneohen ook ten Noord Westen I van Verdun bedryviger geworden De ver I mssrng van het Duitsche achterterrein en I krachtige patrouille aanvallen m de wouden I ten Oosten van Damloup wyzen op uitbrei I ding van het Pranech Aimenkaanöche ft I fensief naar het NoonJen Ken ernetig loffenatef hier van uitdelinie IPont AMousBO n V erdun zou Itot een slag tegen Metz en bet jertsbekken van Braeux voe Iren maar het Duiteche leger Istaat voor den afweer gereed I Het oi gunsti e jaai tijde komt aan Kn I daarom mogen wy verwaditen dat de Ame eucin ïtitii iKwgii ü bft v tgeiHle dat Le ulü cMi iKMzay aii hun moAaure lAilMohe Kg MiiMi jg a 1 dat de reVuni le aer im$iia wtxi Utgeu kki vkMirloopige ituMÜainv re gw Oing tSootigimMewd werd dgur Du Ucue iibidiUieoU msluUingen 1 U UulWOUe ubl Kirtui lik iiMt giutibii door de re jmrhig üer iHitHljuwiki uiitt iiilgon wu rtle4 abt nu liuini r uulgi v rs m ivdwi legia d Hn Bi io geian o lappoii dat een door l uiwuu ivl uttijeiiozen twNuiiiwbtwr I etw grwi UMe t ttrd lj0eii tuymu de Duit iMili rii dal DuUsoiia odltuuftiii diuoM g daïii tiotben In tiet UuMtüobe Uigvr mi u fi irtaie i lijn ais ieldertt van de mJiLAirdi bJllteiiltUidsohe en hltinvnÜhtdsohH pulitiW dM om koüt te zijn de jiuilige tjoiHJflWikitrogeering la het gebeet geen KuftiiMeviie regoirmg i doehetfitüuU MUie weljlce In i u iMbtand s belong hw lelt en h t Kuesi oh volk beJriugt Da t conieiiteia waaruit dit allee moet blijken ijn 7o üi getal on i u tau decJa Iiilu H vau orlglueilp atUdJum die v r doiiilinnllo baudtiekeiiiiHjtfUi WU p itoiKltihetl der Hlukkon uil De liJkdUnsl vaor deo rejr moalrdentBafcr De bésondere rr Bpondent van het Milli ag tiichap in kalkoe meldt dat de I stad door de Turite veroverd is Om de £ ngelM2i n t verdreven trokken I Tartaarsche vriJwiUigerB uit Kaukaslflch 1 Azerbeide an naar Bakoe op Na een ha 1 nekkigen strijd g i iak e het hun de Sngel ech i te overwinnen n de atad te bezet ten i De TimCB verneemt W Wladiwoatek djd 11 deser Duitsche troepen zijn onder de bolzjewiki aan de Wolga verschenen wat een voorbode van matige kryga verrichtingen lijkt I e toestand IS duister maar het bijkt dat de Tojecho I SLowaken op hun rechtervleugel een heeren leger en op hun liidcervleugel een kozakkenleger onder Doetof hebben baan D e Duatschers lyken uit het Zuidwestw op te rukken en zyn erop uithet Do netsjgebied bezet te houden dat ontzaglyk ryk isaansteenko len tjzer en olie Hetzelfide blad verneemt dvd 13 deier uit Wliwiiwostok Generaal Syrovy voert alle Tsjecho Slowaken en Rniaeen aan die van de strijdmacht deel uitmaken onder hem staan kolonel Ceciy in Westen en Gaida in het Ooeten De Tlajecho Slowaken beheer schen het spoorweggebied Zy onderhoiKien betrekkingen met de Sibensche regeering I en aijn daarm vertegenwoordigd door den I kozAkken eneraal Iwanof door wiens toe I doen de regeenng de lichtingen van neg lu de ruo Daru te Parij bevindt iloli I ecu kV ne met veel weelde geslurder Kus tiihdie Wk waar In d tijden van het tsariwiie du Kusslauhe arietooratie de groothertogen en hunne vrienden en vriendin I en de leden vau het RiubiÉWb ballet en nog andere lo Parlje ve triljv i Bi Sin tor kerke gingen Op 26 Juli Is IQ die kerk eeo lijk I dii uftt pemyohlta gehouden voor de I zli lerust van den ex taear liet koor zong 1 ml den zang der doodou maar verder 1 wa hot ew kWn on zuinig dieaetje I zonder lichten Ouder de aanwezigen een I gitant die gpm geunt mee is een pttlir I Ttueeieohe geueraAb die Been gtnenal I meor zijn ze waren lu krljc tenua tor I vujt hun l nd niet meer in oorlog Is I hun ganfloho borst wa vol van afffaadiaf I U ridderorden Heel weüilg rfticleren van I de goallieerde leger het lueeet liogSerI vlKre Een ko Ukk ai kapll In groot ko zokkpn tenue Een man In een ergecbit U rend tenue met een heelehoel goud er op prine Georgp van QKekooland Ook oen paar sjiek en arlstocratlaoh lutzleaide dames d sjlekste waren de btliende Riia isohe daweroa Trorfianow zetr elegatU zb ook de daitfefes Bal m or uil OEMËNOD O0KLOGBXIKOW8 f u i t H e II 1 n 11 d en do b o v 1 e t Togoori ug Da oouinilïsie Voor aigemetue li Ichtln rfon vm de rogeering der Vpr Stat ai htiffl i ftjir U litT dd IM biptiulifT iilj ffjB irtpton nil ilt een ri docunic ntc i o x rtbnar gtuvaakt over Ihi rpkJtiiigen öi jol en de rpgeerlng d r Hna H3li btflsie viki en do Dutaohc rtKecriiig D e do To n do hoogoprieeter den noun ven den a iriedeuo te noemen had zeide hij nfet de 7IH T Heilige gelijk men aifljd voor de taaren deod maar de ttenaar Oods gi llik men voor aÜla Itueuen doet Wel TKxundo hij hetn teaftr er aan toevoc eDd dAt hij afstand ged an had de strijdera oon met kreten als Goed 1 gespoeld MaoduHI Veeg den vloer met hom MbobeÜiI Jlaar do eohermmeeeter tijdelijk zijn lessen heeft g taalit zlI de directeur zoodd a hij zich verBtaanbaeir kou maken odendeu de leerlingon zkh totdat ukwam Nu zal ik hen overlaten aan uwbekwame aorg Maar het was de oureua over Shfi koApeare dieu Ik op mij nam zei Keith tamelijk verbijsterd De directeur leek bedroefd en toleurge stola n Htroek vermoeid met de hand langs zijn voorhoofd alsof de grillen var leorarm op cm honorarium vaneen pond pw week werkelijk Ie veel voor hom waren Maar hlJ gaf het nltt op H t ifl betzeltdi zei bij mlozoam of tetunin l nagenoeg Dit I als ik mij n t vergis een Shakoepe riaantfcha etrtjd Htt fttelt de welbekende w ne voor uit ahl hel berooinde tooneel uit Uaobeth Naar uw voornaam te oordeelea bont u een Soliot U zult daarom bijzonder gif Bcliikt zijn om de ware kern van die j scène aaji uw klasse te demonstfeeren H4 ren btat ik u profewor Harford uw toekoutstlgen leeraar voorsleUenl Hierna boog Rij en verdween zoo poe Ug mogelijk Kelth alleen latende nut een bulteimcewoon vrljpotttlgMi troep atu den ten Mijn lieve Jonge dame zet de direc teur oen zuclit van verUcbting staken d zoodra hij Kehh van zioli a geBCbo vMi had 11 bont zooal ik u reedazel de i inand dfe Voht te ontroeren is of schoon u slohzeU miaMhlen niet bewuet ztjt van uw ontvankelijkheid En sta nxlj loe u t zeggen dat u haar geen betere plaatM had kunnen komen om te ontwik kilen en te euoelen Ja snoeien i het woord de weelderigheid van uw talent Zonder eealgeo twijfel zal bet alt gij de ruwe kanten wat zult hebben af geslepen tis de diamant van nw genie wat gepoÜjst en gezet Is indien u mij toestaat mij zoo uit te drukken dan jat hel hidetemjk ac neo In zijn eigen eer Hij boog weer en lone was dankbaar voor le vtrliditing die het haar gal lot u de glans van de groene liohten il b II oogenbtik van haar afwendde en zich v rnioligend op hel karpet richtte dat reeds In vroegere tijden ernslg er dtoor moest hebben geleden te oordeelen i thans naar zijn te nwoordigen alechtea en kalen toeetand En nu mijn lle e Jonge datne vervolgdi hij haar opnieuw aanstarende Ikwil uw g d niet nemen voontet u gehe 1 op de boogie gebracht le van onzepoeltle OiuEo kM van leeraren is het 00 enblUc helaas niet oompleel Maar de profeasorwi die one verlaten bebben bateokonden werkelijk niet bijzonder veel ha waren geen eereto Tm$fi krachten Bovendien weet u door de aanetdling van uw vriend dat wij de vraoante plaat t zoo ipoe Mg mogelijk aanvullen Ik zeg u dit nu teneinde teleurstelilng In de toekontitt te voorkomen WorA vervolgd 00 tlndlgdt bet tMriame le Plhrijs Noorlooplg toaminstj Een bioscoop nam hel schouwspel op heiwolk zoo zegt een de U hebt een licht onMambare natuur auffrouiw Mbjchl rel de directeur els re miltaat van dit lange onderzoek Het wa ren de eutste woerden die hij na da plichtplegingen van do vooratelUng prak Ik ik vraag u excuus zei lone Ik geloof niet dat ilt u goed begrijp Ik kwam hier met den hear Harford Ik i wae allceoi van plan als leerling de lu richting te bezoeken De directeur wendde de cirkels van zijn groene bril vragend naar Kelth Zijn uitdj akting werd merkbaar mluder aan gLuaam Hij scheeo dertig guinjew aX ta Bchrijvpn van een grootboek dat hij met zijn geeebaeoog ZBg Wij bebbiHi sei Keith geloof ik eenige briefwisaeÜDg gphad t heeft mij aa g4 nome i om Mr Wobbl dgh Cavendish op te vorlgen en zijn cureue over Öha kespearu en de klasslekeu voort te zet ten Mijn waarde profeesor Harford dal deed Ikl Ik heb den ganschen morgen met verlangen naar u uitgezien Uw klasse wacht op u Komt u als het u blieft deaen kant op De directeur opende een dear aan de linkerhand van waar vreemde on eregel de gelulden kwamen Pen rlj gehuurde houten bank n werd zichU aar rondom een floort ronde iieiptB waar twee jonge manneu een hevigen slag leverden mtt hooien slagzwearden terwijl andoren op de rui geti der banken zalen of er ovn heen leunden als over de galerij van een echouwbuj Deze laatsten rookten voor het meereodeel elgnretten en moedltfJen ben dan zal ik den luiwagen uit do hand van den jongen rukken en wat theebladcii zien te lo ygen om daarmee alles te bestrooien I De directeur zal u ontvangen zei de viule jongen nu weer aan de binnendeur verschijnend bij keek onderwijl naar den luiwagen om zijn onderbroken stu dies weer te hervolteo HooPDerruK xx T De heer directeur SweeL Lon ooflenbiik later bevonden zij zich in tegenwoordighOd van den man die ove hun lot zou beaüssen lone de on alhankelijke stelde zioh voor belden de zeilde toeitoiDst voor wani Keith scheen al zoo goed als eea broer voor baar Zij voelde dat zij een girenaeloos vertrou weu in liem kon stellen en nog meer W a liij niet anders dan anderea De darecleur van de Internationale In riobtine van Dramadsche Euoet was een lange magere geleerd uitziende man met oogen dia mooi zouden kuimen zijni in dien zij niet verborgen waren achtereen bril die een Btrijdiuetigen rondeu vorm liad en dOnker groen van kJeur wae loen hij zijn gelaat naar lone wendd Mak zijn gebogen havLicsneus tuaedien de cirkels uit als een rallvegw tusaohen de beide zijUctten van een looomotief Maar het volgend oogenblik vleJ haar eeai eigen aanfige koe e en scherpe blik op die huv door en door peilde Sils om te ontd 1 ken of het faeUig vuur aanwefllg wae en op welke plaatA het t heiderat brand