Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1918

A7e J Hrj ttiis Adminittfatie I Telef Intero 82 tal lyken van DuitKbani voor ooae sitellin gen De Serviërs ijn recht door het Bulgwu flch front heen gebroken Hun cavalerie bereïkte Polflhko 30 kilometer ten Noorden van bet eorspronkeiyke front Een anden Servische oavalerieniacht rukt op naar Pnlep Het aanvalsfront is tbans veertig kilometer breed De IwdoeUng is de opmaneh naar den top van de Koziak Folka met de ineenstorting dsr Bulgaarsche stellingen op de beide bellmgen welks prljsgeving de geallieerden de lacht glooiaiule vlakte van d Tsjerna zou openen De Engelsche admiraliteit deelt mede dat den 12en dezer een Duitsche duikboot een g fwapend Britscb ravitailleertngsschip g tiorpedeerd en lot zinken gebracht heeft Aoht officieren en 60 man waaronder 25 leden v a de koopvaardij bemanning worden vermist Le Journal gfleft een l egnun van lifn corre ond nt t St Petenburg van 8 S f tember Daann Imdt bet De moordpartijen gaan voort Eiken dag vallen er nieuwe slaohtoffera Het is onmogedyk hun aantal op te geven maar de vertegenwoordigers van onzydige mogentfiieden schatten dat er reeda meer dan 2000 personen door de Bolajewiki gedood ijn De doodsvonnisMn die opgemaakt worden door het commissariaat voor den strijd tegen de tsgen revolutie zyn onderteekend losllovitaj secretaris Deze organisatie heeft algemeens volmacht en beschikt naar haar goeddunken over het leven der ongelukkigen die in 4e gevangenissen opgesloten zitten De erreepondent beschryft verder het afschuwelijke leven dier gevangenen di itp off de voortdurende verschrikking leven dat m tonder Mnlg proces ter dood gebracht sullen worden De onzydige diplomaten vergezeld van de coiu suis van Ooetenryk en Duitsdüand hebben een onderhoud gehad met Zlnovief het lioofd van den gemeenteraad om een einde te maken aan deze slachtingen De ZwiUer sche gezant Odier deken van het corps dl ptomatique heeft een zeer moedige houding gehad In geeaelsndo termen aldus seint de correspondent toonde hy de wreedheid en de lafhartigheid aan van de daden waar de bolsjewlki iicb op beroemen Hy gaf uiting aan den toom die de ganscbe nvenschheid bezielt en drong er in aai nÜpende woorden op aan dat de mooi en op zouden houden Zinovief antwoordde Het is iets vePsohrikkelykB maar wU kunnso niet anders Hy maakte een einde aan het ondei oud met de verklai ng dat hö een nieuwen stap by den raad van volkscommiasariwen zou doen De diplomaten maken zich geen iUusiSn over den uitslag van dien atap Een hunner verklaarde aan den correspondent Wy btbbMt hier niet te IfillsM 27 J H iSjil hiokl het vervolg der opmM ktngen dlu de meloe unn op het punt was met dou etoul tu bodracbttgen terug tot merkbare VHrllohÜufl ai de groep i het 4atforiu Juffifouw March proleaaor Boaooe zyi de dirooteur me eou mlnzamen gHmlacli Dajnes ea heeren Juttrouw March uw oieuwete mede sUidvute la wiet boezem het heilig Maar nu werd Mr Swert In de rede R u allen door een ult niOge ultbaratlng van bijval in de kamer waar Kelth Ibrford vunhvenen was Het slot van de rodevoering van den directeur dat klaarhlijkelyk gotd bekend waa aan de atudenJfn U daarom verloren gegaan vo de menai ield Ik laat juffrouw Marob In uw hnden vervolïpde hij terwijl hij Uijkbat niet op zijn g iak sicb zijwaarts naar rie dwir bwwoog en Ik ben © r eker vao dat een decor dame wel zoo goed zal willen zijn do lorg voor onze nlmwe vriendin op zloh Is nemen na de m Ik hen nog olet besloten welke riobüng de Btudlm van juffrouw Marob moeten nemen Nadat Mt Sweel verdwenen was keek lone rond o vo44de üch verlaten en zonder vriended Maar het was teno nste eea troost te bedenken dat Keith Ilarlord ia de nawta k iner iras lot varv cd ütTDBPflBS U a inintfiorlo van Uuderwlf l bode Zl BéIb allereeratu laait vaa dea ulttuvtvu Mlnlatw wordl gouoeuid de ullwwkiii vao art Wi d r Uruodiwot Maar tlj die uitwerking de outtyvrpon der UoViedicUiCHouuuuiwile bowlj zeu ht t vorwaohtcn xoowel rechta aia Unka en opkfHlnc va iiet vraa Mtqk van de alArleerlnc der onderwLjiera In het algemeen De aakriecetallm dbr Bevredigingnooimndaile waren U poover en zijn byveaAen al wear verouderd Het eowie groote werk dat onto nieuwe MiuJMtar ie doen heeK i i dmi oodarwlizor een b hoorllJk materleele poaitie te versolial ten Dat iM da oumlabaro baaia vooralle verdere rerboLerlagun lUet nwgiü wat plat m mabvlaliiJtiscih klinken maar ziedaar toch wat do Nedcvlaiwobe onderwijzer het allereor verwacht viBA zijn eerRton BUnister v u Onderwij Ook one ware het Uevw al wij bij da vorniiug van een nieuw departtfnent yoor on vak nüet aileireorst over deaalariaaen hoHdan to spr en WIJ wmden liever prekeu over hoogere dingen over teohniache kweaUes over uUbouw over Inoenaohakdlng over toeoioht ovw opletdlag in t kort over aJlorlel weuachelljkhedeii die door de inatetllog vaa een peclaai Uinlsterle beter k na krijgen dan vroeger op beetudeerlng en behandeling Jhlaaji er la een ha rde werkelijkheid en deae gebiedt outi nu we een dgcn Mlni0ter krijgen te getuigeü dat zijn rate werk nio 4 IJn de onderwijzera te varlwaen uit de armoede K£iiKNI£UWa Ban Franadi brmneadkr aan het woord Na vier Jaar afwezigheid ia Zoudoi rgea de beer Va Ch Le Gornu predikant der Waalsche gemeente ta Middelbttrg weer voor de eerste maal voor zijn gvmeeote opgetred i De predikant waa In het baglu van den oorlog naar Frankrijk zijn raderl nd verlrokiien aa had dkar dienst ffenonien bij het Roode Kruis Eantt wa hlJ In de Vogezen tot den uuner van 1916 en ging toen oeAr bet BalkAnfKHït waar hlJ na twee jaar verlof kreeg om voor eeiügea tijd naar Middelburg terug te keeren JD ooHogH aldua da Le Cocna In tij rede L veraohrlkkekjk is mon teraciriig maar boven dien etrootn van ellende rijst op ala een zinnebeeld van wat ar nog overgebleven la In de harten der mansohen van Christa8 leer het Roode Kruis Sprier wijdt hierover uit en leest de niMle Chant de la Croix Rouge waarin doorstraalt de gedai lite dat de Hoode Kruie aotldaat geen vijanden Itant Ik heb adua spreker mijn deel van het tijden willen opnemen en daarom ben Ik hMo gaAM ten dienste van Ijabon ne bi douoe France die maar een ding aan Quropa opleggen wil den vrede Op 29 dezer hoopt ds Le Comu anderma l voor de gemeente op te treden en dan te preken over het leven aan bet Ba ikan4rout KUNST NedcrlaDdadie Opera Bdialve J e Herbergprlnse van Jan Blodiz waarmede het nieuwe seizoen sal wovden geopend zijn de volgende nieuwe werken ter opvoering aangenomen voor het kocDende oamijagu iaar der Nederlandacdie Opera De MeesterzangierB van Neurenljeiip van CUchard Waguer Otello van p Verdii ffUlem TeU van O Boaainii liartlia van F van FioliOWi jLia iSi ai van Ëugm d Atbert Taaar en Timmerman van Albert Lortzlnigii JtJerodlae van J Mase Let Dletsche Bond Zaterdag 26 dezer houdt de DAetscbe Bond te Utreobt zijn aigieoiobne verga rlng Op de dagorde staan vooratellen om tnoohuree uit te geven en ultalultend aan leeszalen toe te zendden i om een ja rUJkacJne bijdtrage te echenken aan het Algemeen Nederlandsoh Verbond de Nederlaudsoh ZuidAfHkaansdie Vereeolging Vcttfuopbeuring Vla nderen ds Vereenoglng bet Nederlandaohe Lied en aan Quiolcihorn Vereeniglng vaa Vrienden der Nedertandaohe Taalen l4ettierkunde te Hamburg om de uitga ve van Dietsohe Stemmen en Toorla te steunen en koatelooa te verspreiden om een k plta lfonds te ohten in de eerste plaats ten bate van die tljdbohriften Van belang la de benoeming van nieuwe leden nu de tijst van candidoten door pnrf dr H D J Bodeofiteln en éeo heer H J van Veeaein voorc Md 33 AfrikaaniorB omvat en onder deEO van de bekendate voormannen van de NatiooaUattsch partijl en dat niet alle i er zijn ook bekende mannen van de Zuld Atrlkaanatiha partij bij zelfs een ndnlater n I minister N J de Wei WIJ oemen da H van Broeldmyxen Freiorl J F je CWllere Pretork prof te OUIU BtelleaboMb dr V Eii eaenbur Pretoria adv Fagaa Kaajwlad prof dr Leo Fouohé Pretoria d Horman Fouri Brontiiorfltapniit Piet arobl r Biu tenbur dr arowkoptf Bloeolontein adv JaaMQ Pleiennarlteburgi dr F E T KTauae Johannesinirgt prot dr Loa Potohefstrooni dr kUian Kaapatad prol dr D F Maiherbdf Pretoria Guataal PrelUa Pretoria p dr Th 1 Koux Pretoria da C L J Ruljscii van Dugterer Kaapstad prof dr J J t mltli Stellenbanh dr Colln 8teijn Bloeinfon tein advoo Tltt leonan Rooa Protorla dr du Tolt ToUua Potobt tttroom J di Villera Roos Pretoria Nog ettelijke hoügleeraren eta Ten siothi vennoot de dagorde Inleiding ovir de Dktacho Unveglng in ZuldAfrUta dttor prol k U D J UodouBlein Inleidtog over de Dletsolie beweging in Holland door mr W J L van Eë liU 4dlng ovor db DteiMiLo bewoging In Vlaanderen door een nog ongwioemil preker ADVERTENTIëN Heden overleed tol onte diepo droefheid ome inoii geliefde Moeder Behuwden Grootmoeder Htnrittts Florentine NIcoleï WlAlwa Ml Mn HHr l lUMERSDUK ia d B ouderdom na 72 j cr Z lt Bammtl H G PREUYT lluiiGEUDiJii K PREUYT O ririckl I r BARENDREQT BukUiKiDiiii N R BARENDREGT Uêarltm H H F THIERENS BuaaEMDiii P U THIERENS ïauja M B BURGERSOIJK Aa VAN DE VELDE BuRGERSDiii G F W VAN DE VELDE lUmwram Java i G BONTE BunoiuiijJi H VI t BONTE Gauda C SWARTWOUT DE HOOG BuRGBBSmJK F J SWARTWOUT DE HOOG ea Kleinkinderan Goud 18 Siplember 1918 3264 40 Gitn bitotien kunntn worjin afgewacht Heden overleed tot oQio diepe droeitieid oase iieve Sctioonztister Msvr H F BURQERSDUK NICOUT Mevr J G DE VROEDE Burqersduk AmtUrdam Mevr E BURGERSDIJK oE Bruun t üravtnkagt Mevr M B KORTENOEVER BURaBRSDIJK Gouda IB September 1918 3272 18 KOm ELOOö UitrdkiDB van broodkaarten De DIRECTEUR van hc LEVtNBMllDDKLENBEDKiJF kIbt Genwwitó X l DA tireuat ter oJKemeeno kennis dut de ulirtikliQg van broodAuuarten vati het 9o tol on met liet 72ü tijdvak zal pldBris lH beii In de boierliaL onder li t BtadliuJs eu wel op Z aterdag 21 SejtiintM T W18 vao des v m 9 uur tot des n iB 8 uux a n liouderd vaa leglllniiatiekaart No I IÖOQ op Miaaudag 23 September IdB van do v m 9 uur lot döB n m 8 uur aan lioudöM van le iümailekaört No 1501 3000 op Dinsdag 24 September 191H v n des v iii 9 uur tot des n m 8 uur a i houi ders van legiumaliakmrt No 3001 4500 op Wbonadag 25 September 1918 vandea v m Ö uur tot des n m 8 uur aan houdend van ie timatiekaart No 4 01 C000 op Donderdag 2 September 1918 van dea D ui 2 uur tot 10 uur aam IwudarB aiL legltimoitoe aart vanai No 6001 met duen verstande dat kamerhewonera en dionintboden die een alzondeflijke logltimutfiekaart hebben ontwiagen de brobdkaarten fgellj ktijdlg met het gezin waar ze wonen kunnen afhalen dat aiui een persoon lifet menr dan t Q UoogBCe voor S geainnen óf alloenloopende ipersonen ktm woixien meeg ven Tevens kunnen op bovengenoemde dagen de nuu btiging ra U ten waarvan bet numm ir overeeatóimt nurt de logliimaUekaart tegelijk inet die logitimmiokutart oangetKïden worden op welk vertoon dan aanvulift Jbroodkwarten worden v retrekiL Doo liieiL dio bij eon ander werkzaam yjjn iiioetffi de machögi iiatekaarten voor bet vftricrljgen vao aajivuMinBsbroalnraarten word onderteekend ui het daarvioor beBlemde bolaje l8o periode dbor huai patroon Door andere R niet of tijdelijk bi een ander werkzaanv moeten ze eigenhtwidla in het daarvoor bestemde liokjo 18e periode worden onderteekend De Directeur vooïBoemd P L GILLISSEN KOSTELOOS De DIRECTEUR van het LEVENSMUDDELENBEDRIJF der G meente GOUDA brenyt ter kennia van de wlnfctdleM dl Iwlaa zjjn met den verkoop van enige botareoort dat bet al meermalen i voorgolcomen dbt andere boter wordt verkocht op een bon die voor een bepaalde aoort la ngewezen em waaöechuwt hen die Dian deze praktijken medewerkeo erubUg hiermede voort te gaan bij gebreke waarvan uitstulücig van d n verkoop beelst zal volgen Qoudai 19 September 1918 Da Directeur voornoemd F L GXXXUeSH BIJ émxm barloMm wl d oütwanaat a oei laotla Dames en Kindephoeden ImM tot bczoak ultooadigaad HaogaohUnil L J MULLER Lanaa TImdMiafl 11 BOUDA 3273 30 Enoelsclie Heorenlioailen en Petten NiMuwst modallan r i CAREL KROPMAN Kleiweg GOUDA Aardappelsilo GROOTE BERGING op kleine ruimte De onderate aardappelen worden het eerst gebruikt 2510 besparing Geen onaangename lucht Abonneert U op dit Blad Het Advertentiebureau van Oe Goudschii Couiaot MABKT 31 TËLEF 82 bezorgt de plaatiing van ADVERTENTIËN in alle Nederlandaohe en Buitenlandiche dag en weekbladen en andere periodieken onder enige prijivcrhooging HT Insendlna v in n al chrtfl slaads voldoand laliohtingen worden GRATIS Tentrekt NIEUWE SCHOU WBURO ZONDAG 22 SEPTEMBER 1018 NEDERLAN08CH OPERA ENSEMBLE FAUST flroote Opara an fiOUNOD Mei Mevrouw ENGELBN 8EWINQ in de rol VID MARQARRrHA Aanvang 8 uur Prljsen der pleinen Lo e ea Sullei t 1 60 Leden 1 3S Balcon f 1 38 Leden t 1 QiUrii f 0 40 vflrhootd mal auteunrccbten 3275 28 Plaatibetprekinf op deo daf der voori fl iD vifl 10 12 en 2 4 uur m d Sociëteit MORGEN verkrijgbaar SCHOL D Waltz Karnemellisloot 141 Openbare Verkoopini te GOUDA op DONDERDAGEN 19 en 2 SEPTEMBEE 1918 des voormiddasrs 11 uren nieuwe tijd in tiet Koffiehuis HAEMONIE aan de Miarkt ten overstaan van d n te Haastrecht geveetigden Notaris J KOKMAN van No 1 Een onlangs nieuw gebouwd WOONHUIS genaaitid VELDZICHT F 62 verder betitnmeiiiiiff ena aan den Boereiwlam in Vettebroek te RB3EUWUK groot 11 aren 45 cent4aren No 2 Een perceel GROND in den Gra velcoopdchen polder te REEUWIJK e root 20 90 aten Dit perceel is in erfpacht uitgegeven aan S en J Koetejr te Reouwijk tögren een jaar lijksche canon van ƒ 26 No 8 Eenige perceelen RIETLAND RUIGTLAND en WATER Uggcnde op Lang Gravekoop te REEUWIJK groot 9 56 76 hectaren Waterrente per jaar f 68 31 3103 47 No 4 Een perceel VEENPLAS met de daarin gelegen Rièt Ruigt en Teelakkera op het blok Nieuwenbroek te REEUWIJK groot 3 92 64 H A Waterrente per jaar ƒ 20 47 Breeder bli bUjetten Nadere inlichtingen g eeft Notaria Koe man voornoemd TEGEN GRIJS HAAR gebruikt men F ó d o r a s Haarkleureel Perfect Gegarandeerd onschadelijk Overal verkrijgbaar k i 0 75 en en £ 1 25 per flacon 2773 30 Verkrijgbaar te Qouda bij BALT A DE JONG Oosthaven 31 H P VAN WIJNGAARDEN 2 14 25 Kleiweg 77 ANTON COOPS Markt BER KENWO UDE AdvertentiSn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwoude voor Berkenwoude Achterboek door I HOOMEH Beiersclie STQLWIIIL AOBNDA J 1 Sept 8 uur Zaai Concordia WePlhaveii Uitvoering ZangvereMi Gouda Sept 2 uur Gebwïw Bouw en ffonlnjïtoezleht Onder taodBOoiiiailMl Armemw i 11 1 1 Sept n m 8 uur Vergaderlnig vaofleKaïner van Arbeid voor de Bouwbedrijven tn Artl Legi 6 Oct Conoordla Wefltbavsn Feeal avonid tooneelvereeoiging annojüe BfllMfid rtnoékm wü guvgald tüSg medadaeUng t nuivaa oatmB n na gwiningKit eoneartan vannakèUdukaUBi om daN dM hl nam aiwda ti t SacetriBche DruUwry A BBIMKlfAM ZOOM QOUDA o 13804 Vrijdau 20 September lUlM mmmm mmm courant VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNBHSNTSPUJBl tn kwutmtl IM fm Mk II tmt mat ZoMtacri lMl MT kmutul fXU f wMk 17 tmt ram wur da bwiqtllic pt looiwi tmóUtH rnu p poit p kwitul fiM BMt tonUcri lu U Abouwmtm ironlu dafdVkl uagown mm ou bmwil HAaiir 11 OODDA ba onw iwastm da boddnadal da i tkutono ADVMWWTUTMJai ült Oonda ai toMnbB bikoonBd tot l li oiitota i I iwd tU aOa raH bmt tt t $ in Inltia Qoiida a du lwnr krli i 1 r eala ttM dki n l mk ƒ§ AdtMtatila na loHtafei Tit HW ilM U INOKONDIN lUOainaUNQBMl 1 4 ngtk flM Mt rifal H Of da noivaitiia N kooaaa Ovmisa adnrtaatUn aa laiapondaD madadaaHnaM bg ecatrart tol aia dia trtla Oraala laHan raiailM wanlaa Hnkawl aaai pUaHi irliata A4vartMtlla kaaaa wantaa laiiainilM daw i dalam Ailmlilliliiman a Redactie I Telef Intero 54S Bureau MARKT 31 GOUDA en nergens dichter bij die Unie dan 2000 yards Daarom werd gisteren een voorbe reldende operatie ondernomen om deoten afstand te verkleinen Van een punt ton W van Fresnoy tot aan bet boech van Savy rukten wy met de Franschen dio op onxen rechtervleugel met ons medewerkten over een afstand van 1000 yards of 1500 yards op waarbij wy Holnon namen terw jl de Franschen op onzen rechtervleugel recht door het bosch van Savy vooruitdrongen De aanval van vanochten werd kort na vyven ondernomen De nacht wes erg rumoerl geweest D Duitschem hadden met name groote hoeveelheden projectielen tegen het vak van het Holnon boach ri ruikt en omstreeks twee uur in den ochtend begon een ware regen te vallen die tot zeven uur aanhield Het terrein was doorweekt de ochtend was zeer nevelachtig en bet bleef dik weer tot bet midden van den voormid dag Aan onzen aanval ging een bombarde ment van enkele minuten vooraf Toen pas brak de infanterie achter een afalultingsvuur op Het antwoord van de Duitsche ar tillerie achynt over het algemeen zwak geweest te zijn Aan den kant waar de Australiërs aanvielen sohünt het alleen zwaarder geweekt te zyn dan elders Over de r ultaten zegt bet legerbericht Wy hebben in de operaties gisteren ten N W van St Quentin bronnen thans meer dan 10 000 vijanden gevangen genomen en 60 kanonnen buit gemaakt De Duitschers doen krachtige tegenaanvallen Gistemanüddag openden ij aan het NooPd yk deel van bet gevochtifront tua schan Gouzeaucourt en den weg Atrecht Kameryk een hevig vuur uit een groot aan tal stukken geschut De telefoonverbinding met de Bngelsche divisie in de eerste linie was spoedig geheel verbroken door de bevigbeitj van het vuur Om 5 uur des namiddags viel de Duitsche infanterie krachtig aan over een uitgestrekt front van de buurt van Trescault naar het Noorden toe Op alle punten werd y volkomen en onder groote verliezen teruggeslagen door de troepen van de Engelsche garde de derde en de 37e divisie Even later werd ten N van Moeuvrea een nieuwe krachtige aanval uitgevoerd die eveneens onder zware verliezen voor de Duitschers werd afgeslagen volgens de Engelsche berichten Op zekere punten slaagde de vÜand er in onze loopgraven te bereiken en er in door te dringen waar hy echter door onze tegenaanvallen bedwongen werd Op al deze punten is onze linie hersteld en intact Er zyn door onze troepen veel gevangenen gemaakt Aan het geheele front van de vyandeiyke aanvallen ligt een groot aan vrodeeoffensief onder da diplomaten van de geallieerden weer de ytMg heeft doen ryzen of de geallieerde regeeringen niet de een of andere eenheid van diplomatieke con tröle van denielfden aard moeten hebben ala de eenhiid die reeda op militair gebied te bereikt Men betoogt dat thet jongate vrcdesoffensief vermoedelijk een voorbereidende manoeuvre was oh riiisachien spoedig gevolgd zal wor den door een nauwkwurlg omschreven offensief waarop men moeilijlwr kan antwoorden Ala de geallieerden beslissen dat op de OostenriJkache nota geen gemeenscJxappeHjk antwoord noodig is ofschoon de meeningen op dit stuk verachillen merkt men op dat de installing Tan een diploma tiek Versaillas onvermijdelijk kan blijken om tegenover toekomstige gebeurlijkheden volstrekt eensgezind te staan Aan die in stelhng zou de afbakening van een bepaalde vredespolitiek vooraf moeten gaan en men dringt er op aan dat de geallieerde regeeringen geen tyd sullen verliezen met aan die zaak ernstige aandacht te schenken Zoodat de nota miaachian toch vrucht zal dragen De Engelschen hebben ten Westen van St Quentln een goeden slag geslagen Een Ëngelsch corr seint daarover Op het gewonnen terrein liggen de dorpen Peioière en Epéhy die onlangs het tooneel van verwoede gevechten zijn geweest Ron soy Templeux le Guéimrd Vilieret Hargicourt Le Verguier Fr siy y en Holnon De Duitschers waren kJaarVijkelyk voornemens op dit geheele reiii har 1nekkig stand te houden om de amemlngB en oorpoaL onc v66r de Hi iienburglinje in dit vak in handen te houden Om dezen teft en stand te b eVen en het hoott e terrein te win nen wiïrc onze aanval ondernomen Slerht weer liad Ui voor enkee iagen onze wnnrnoming b rmmerd en ofschoon wy wieten dat e ruitaohers als wanhoplgen werkten Hi n de vf lür iïng van hur verderiigjnyswto liniren n dit vak en ofaohoon gevinjen=n on hudden verteld dat de Duitschers v i t berloten waren tot het uiterste tr vejihterj wisten we na r alecht s een paiir dagen hre ver zy met hun iirbeÜ waren opgeschoten Op het zuidelijk dotd van het aanvalsvak met name van Fresnoy tot Francilly onderscheidenlijk ten N W en ten Z W van St Quentin hadden zü de tot duaver venatrooide verdedigingaetellingen verbonden tot een doorloopende geduchte schansllnie en het was zaak deze te breken vóór de vijand ze tot een nieuw Hindenburgstelsel had gemaakt Wy hebben ons in de laatste dagen lang zaam vooruit gewerkt ten Oosten van het bosoh van Holnon Gisterenochtend waren wy echter op sommige plaatsen nog 3000 yards af van deze loopgraaflinie voor ons DE OORLOG Wat Frankrijk wil De vredesnota Meer eenheid en diplomatiek beleid bij de Entente Een Engelsoh offensief 10 000 gevangenen en 60 kanonnen Hevige tegenaanvallen Getorpedeerd De Russische Bloedraad ONS OVEBZIOHT door dragen wij er toe bij dat de venrieti ngwwoede van den vijand gebroken wordt Strijdend hebben wÖ gewacht of de vijand het eerlijk meent en of hij ditmaal tot vre deeonderhandelingen bereid is dan wel dat hii weer den vrede met ons afwijat en wy dien met voorwaarden zouden moeten koo pen die de toektomat van one volk ver ie tigen Het Berl Tacrebl geeft een beschouwing over den geeet m Duitechland naar aantei ding van de nota Niet de pcflimiBtische sin tot twijfelen die den lust tot daden fnuikt niet het fataÜBche wiegelied dat doodgraversmelodie van moede volken ia treft men aan Wel echter koiht in alle kringen en alle lagen steeds sterker de twijfel tot uiting of de methoden nog levensvatbaar ziJn volgens welke men het Duitsche volk tot dusver patriarchaal en olympisch heeft geleid Niet te miskennen is het dat men zich afwendt van de denkbeelden die men het volk heeft ingehamerd onder voorwemteel dat slechts zoo de tucht ooeheid die voor ander verken too iioodlotti ie geweest kon worden vermeden Men heeftgenoeg van de re geeringekunstenaars die zich naar alle kanten weten te draaien meer dan genoeg heeft men van de ALDuitsöhers die Vikings in den armaboel Het is begrijpelijk dat degenen wier positie daardoor in gevaar komt zeggen en mifleohien ook gelooven dat de geest van tegenstand te bieden in het volk aan het verminderen ia Maar het Duitsche volk aal niets prijs gftven wat het noodig heeft om te leven Alleen r e k e n t het onder de dingen die het noodig heeft om te leven tegenwoordig ook de ver nieuwing van lijn staatawe zen Het voelt dat het ein delijk van de bewaarschool af moet dat men het vermogen van een volk om aich te ontwikkelen niet aan banden nxoet leggen maar moet bevorderen Is het mias Q en antwoord op de Oostenrüksche vredeenota dat de FranBchen een ander Mtniaterie voor EizasLo tlhannjcen hebtoen injieeteld Het beeft er den achijn van en het ibewijet wel meteen wat b j FrankrijJt al14jd Iheeft voorgeaeten de heroverincr van het verloren ElauLotiha ringen De Frankfurter Zeibunj echrüft in gelyikan eeet als wij deden over het afwijzend antwoord van Wilson op d Ooatenryksche vredesnoia M o kry t den indruk dat de ibeeren te Washinigtnn zich erg hebben gehaast het voorstel af slaan Het staat niet eena vast dat de nota al officieel wae overtiand d toen Laneing tiit naam van Wileon zijn verilaring aflegde maar zelfs als dat wèt het genrftt was ie men er ala de kippen b j igeweest Blijinbaar heeft men te Washlagton aan de Entente den toon willen aangeven Ala de V Staten ale aterkate bondgenoot het voorstel van de Qiand wijzen kunnen de overütpe bondgeaioot be zwaariyik anders doen De manier waarop Wil on de vredesnota beantwoordde heeft toch sommige menschen in de bevriende landen tot nadenken gestemd zoo zegt de Times dat de mislukking van het Oostenrijk Hongaarsche Hinident urig heeft eem dagotder uitge vaardigd aan het ieger te velde waarin hü het volgende ibfft De OoctenrUkHongSar eche regeering heeft aan alle oorloigvoerenden voongesteld tot verikrü ng van den vrede vertegenwoordigera tot het hotiden van nietbindende Jïe prekingea naar een neutraal land te zenden De oorlogelhandeUnigen zulten daardoor met onderbroken worden Wij z n gereed tot den vrede natuurlijk niet in den igeest van hen met wie wij tryd voeren voor one vaderland Reeda in December 1916 heeft de kedzer onae op perste legeraanvoerder met züne verbondeiieai den vuand den vrede aangeboden Meermalen heeft aedert dien de Duitsche regeering bekend gemaakt dat zij tot den vrede bereid waa Het antwoord uit het vüandelyke leger waa apot en boon De vyandetgke reigeenngen aweepten hunne volken en legere verder op tot den vemietigingBstryd tegen Duita Alanfd Zoo voerden wy onzen verdedi ingBoorIo verder Onze bondge noot heeft nu weer een voorstel g daan om boBprekIngen te beginnen De stryd zal daardoor echter niet onderbroken worden Voor het leger geldt het dus venier te trü den Het Duitache leger strydt vier zegenitük oorlogsjaren en bewijst aan den vyand zijn onoverwinnelijkheid Slechta daar Feuilietona ilONE MARCH Naftr btt Mwaan vai B B CLOCKETT TcrtMiU dow I t WE8BELIMK VAK BOWUM Mftfauk T b lio moeten mlasen door het oatijdig vertrek dor onderwijzers Op haar wc g naar do Inrlobtlng had zij zich voorgenomen iJtoret zakelijk te zijn zeor nauwkeurige vragen te stellon omtrent den gang van de studie die gevolgd werd en naar het aantal en de verhouding van de goede m goeitt etaaide engagementen die door de gepromoveerden na het beatndlgen van het collego worden verkregen En zie daar was zij zonder een enkele vraag gesteld te hebben overgeleverd aan het besluit van Mr SfweeO en aan dat van ewi geheel onbekende en waaraohijnlljk vijandige directrice terwijl de kostbare dertig pond drievierde van haar geheele beschikbare i okl letterlijk gaten In haar lak brandde Na tien minuten keerde Mr Sweel terug en zei dat het hom zeer vorheogdo juffrouw March te kunnen mededeelen dat zijn comfité betdcten had op zijn initiatief en hij kon er aan toevoegen zij n borgstelling ten baren gunste af te zien van de alotolauaule maar zi moest In geon gevaJ no In de Iiwlchting nooh elders iets er van laten uitlekken daar andere anderen zouden mee nen dat hun onrecht was gedaan door haar onregeJ matige toelating Met kk ppend hart stemde Toine In alles toe zonder eco vraag te stellen en in een oogwenk had zij oen half dozijn noodzakelij ke papWen 0eteek ad Haar beurs was in haar hand waaruit zH en vooT een dertlgl gouden eouvereigns teldft In plaats waarvan zij een bewijs van toelating ontving met het wapen van de Inrlcbtiiig In gpoA gedrukt aan bel hoofd en daarbij het trotsoh bewustzijn dat ZIJ zich reeds op do l dtler dea roems bevond Nu zei Mr Sweel zijn irfnzameiK vieienden toon wat latende varen jDoodra de goudtttukk n van do eene hand Inde onden wnren overgegaan wij zullen üidien u liet goed vindt dadelijk naarden achouwUirg gaaa daar kunt u deklaase van practtl e oefening meemaken die op het oogenbllk gehouden wordt onder iprofoeeor Claudius Roeooe s leiding Morgen zal ik vaststellen welke studiecurauB u het meeste voordeel zal afwerpen en welke rlcbllng van dramatlsobe kunst u moet volgen 7iJ gingpn een grootwe kamer binnen het einde bestond uit een verhoogd platform waarop een paar jonijelieden en twoo of drie mei jee bezig waren met pebarenepel en marclieer oefeningen Do mel joH WBren allen gekleed met goedkoopcn opschik Haar baar wa zoo gedraaid en gekruld dat wat van overbleef er oven verschroeid en dradorig uitzag ftln de ruige deelen van een poedel De jonig Iieden zagfn er over het geheel uit alsof zij zeer los in de gewrichten waren n loBa kon niet nalaten zleb af le vragen of hat kwam door het b anden der lamp van nftt genie of ood zij geer kapp r konden bekoetigen dot zll hun haar zoo bijzonder lang sluik en met een krul aan het e4nde droegen Op het mMden van het pladonu stond een stpvigie kleine man met e Hi ultge pToken Joodsoh tyx mei eoa stof l te zwaaien zijn gelaatsuitdrukking waci woest opKWonden Het bUmeokuDen vm Ur Sweeï met waarover we b chikken ons dwingt een al te giroorten toeloop te voorkomen Onwillekeurig ontsnapte lone een zucht Daji zoi zij vrees ïk dat het voor mij omDogeUjk Is oen leerling van u te worden daar Ik een vreemdelijige in Londen ben en steMig geen twee buirgers van naam ken noch een lid van het Parlement Mr Augustus Sweel keek zeer treurig 46 Mr Augusiue Clarence Sweel zijn neam vae duidelijk gedrukt boven de deuT van he heiUgdom en stond lagrooto lette üx het proepaotuft overhandigde lone mi eea paplw waaria haar werd gevmagd zich te onderwerpen aan aUe rege Lngen en bepaUngeu en dat zij moeet InvuJlen Zij l ep het met eeu blik door Iniüen zij haar plan zou öoorzettea was ziJ er op voorbereid dat ze zlohaelfaao tuöht had te onderwerpen Maar een met zware dikke zwarte leUera onder aan het blad gedrukte bepaling trok baar aandacht en zij keek er met onteetting naar 2mo fltond het 16 een vijhnaal gegrendelde poort dwara over een weg dleaaar er en roem leidde ArÜkel 17 Om tot de InricbÜng te worden toegelaten moet de leerling voor bij kan worden aangeoMüon en Ingeachreven zeer sterk worden a nbevolcti door twee notabele barg e ol dooreen nd vaa het Parlammt mZoo d maatregel eet Mr Augkurtus Bwed zijn genoodttakt te ne wn daar de eer bepvkta pUtatiniiiDte JHet le jammer peinsde hij van iemand zoo j ong en met zooveel lalenti Maar laat eena zien laat eeils zien Misschien als wij de zaak heel stil hielden zou het geschikt kunnen worden lone wierp hcan een dankbaren blik toe die bot afstuitte op de groene brllleglazen Nu do Indohting voor Drararutiache Kunst haar deuren voor haar echaen te sluiten bemerkte het meiaje hoezeer zij er haar hoop op had geveetigd In elk geval vervolgde Mr Sweel zal ik er over spreken met onae directrice en zien ol wij het niet la orde kunnen nwlien zonder © r publiciteit aan te geven Want ik ben overtuigd dat als u een kans kreeg n ons en uzelf tot eer zoudt strekken lone kreeg een blos van genoegen © m vroeg zJieh verbaasd f hoe Mr Sweel s o enel een oordeel over haar talent evormd kon hebben Toen hij de kainer had verlaten voelde zij dat zij reeds een grootm stap naar het suooes lu haar nieawe loopbaan bad godaan Maar na vijf minuten van kaJmeerende eenzaamheid begon ij te wenflohen dat zij dea moed had gehad Up Sweel te vragen welke oudardeelen vaa de studie alj vwrKwpig zon