Goudsche Courant, zaterdag 21 september 1918

wm Onze voorbereidingen voor het nienwe najaars seuoeD zijn bijna voltooid Het resultaat ia buiten verwachting gunstig De nieuwe mode dat taat vast zal in mets ten achter staan bii hetgeen vroeger werd gepKsteerd De prijzen zijn de algemeene duurte m aanmerfcuig genomen zeer laag 4 AMSTERDAM ROTTËR DAM QRjONINeEN LEEUWARDEN SNËEK Bijverdienste Amttflrdtmiche Firma Tru t voor het d t lijkich beiorfCB v d oed r B to d M d een Dienstverrichting of NKT PBRSOON i t nader overeea Ie komeo CQaditiea Zonder olledl e inlidi iii en onnoodif te reflecteereaonder letter A 8 Adrert Kaat JAN8SEN8 D Co Amiterdam 3293 1 $ Van der Meulen s GILIAD Bloedzuiverend middel neemt de oorsaak vanvele kwalen weg Bewgsen voorhanden van 3306 20 Tuberculose en Msaglijders die door bet gebruik volkomen genezing vonden Alle kwalen dia haar oorzaak in bet blotd vmdea worden met groot luccei er door beatreden Voor uitwendig gebruik bij Huiduitslag wonden en xwereo zeer aan te bevelen PnjB per flaach f 1 25 afkomstig van de Chomiieh Mtdisclia Maattoh Aurora t WATERGRAAFSMEER Verkrijgbaar bij ANTON eOOPs WIJDSTRAAT GOUDA Goedicoope Rooktabalc 3313 verknifbaar bij 12 MOLIER A Co aOUDSGHESINeEL 32fe ROnERDAM è 70 nt par j pond Vanaf hedtn wadarverkoopars rabat Qoedkoopste en solledate adres voor Meubelen U Talels Kaïtee Bnflettn Stoeles mot leer es pluche Veeraabedstellaa WoUaaaa Satlladakaas TheaUiala Spla als ScklMarllaa e a ea z P 8p ol al adr Toor Jonlvlal t baw l lkspUaa a 20 OHT ZIEN iiumirM iiniiiiiiiiiiiikui Ml RoHsnIam Til m Voordeden van de Sanguinose Voor uw fetondheid ii het bette niet te goed Oa SANGUINOSE bleek voor vele xwakkea overwerkten OTerverDioei den het btstfl Waarom De SAN GUIN08E wekt uw eetluat ai bcvor dert en oede apijaTerterinj en beratelt dte waar zij veritoord werd De SANGUINOSE tuivert Terrifkt ea Trriterkt bet bloed De SANGUINOSE venterkt uw maag De SANGUINOSE veraterkt uw se DUWCD 2ij Toedt de herieoen sij overwtm de hardnekkigite hoofdpijn neeat de ala pelooibeid zij geeft oieuwe kracht en energie Hooderde biJ booderdeo bebbea dit ondervondan Neemt er de proef van t SaDKolnose koit per 6 200 per 6 fl f 11 00 per 12 11 r 2100 Te verkrijgen bi Apothekera en Drogiaten 3284 40 VAN DAM CoDe Riemeratraal 2c 4 Den Haag Te Gouda bij Antoq Coopa Wijdatraat 29 Schoonhoven N A v Zeaaen Aa VAN EENIGE KRAUNOSCHB RIJWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN EN EMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN STALLING VOOR RIJWIELEN Polanenatraat lS 17 Rotterdam 1956 10 Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNDIGE Spraeknar ia 4 nur PIJMBOaMaTIUUlT 41 CDulnoord 1085 OEM HAAB aiad lUa n 7 10 3291 290 WIJ WIIACEN UWE AANDACHT VOOR ONrE HEERCNKLEEDINGMA CAZIJNEN Het nleuwite op het gebied van BRANDKASTEN zQn die In gewapend beton en warden nerfrens beter gemaakt als In de fabriek van de Meeren A HEUSSCHEN ZOON te Overschie Men heeft met deze kasten buitengewone proeven genomen door hen te bewerken met de acetyleenvlam wat zonder eenige uitwerking bleef terwijl dezelfde vlam in een korten tQd in een stalen kast een groot gat had gesmolten Men beeft hem gloeiend gestookt daarna van een hoogte van 4 Meter op een betonvloer laten vallen zonder dat dezelve beschadigd was of de papieren inhoud maar Iets te l den had Zulks Is In t bijzjjn van notabele lieden gebeurd dia hun conclusie In attesten door hun onderteekening bekrachtigd hebben kenbaar gemaakt Daarom is de betonnen BRANDKAST de brandkast der toekomst Een van de kasten is geëtaleerd In de magazijnen van f ROID Pz Zeugestraat Gouila 3320 180 die zich voor de levering ten zeerste aanbeveelt Advepfeert In dit blad NU KOOPEN IS GELD BESPAREN K opt nu no Uw TAPIJTEN KARPETTEN VLOERZEILEN LINOLEUMS GORDMNSTOFPEN enz in onze van ouda bekende aoliede Maifaziinen daar wij nog ruim voorzien zijn van de oude prima kwaliteiten tejen concurreerende prijzen Zie onze rcuaacbtige aortecring AXMINSTER KARPETTEN welke uitmunten door prachtige deasins een aieraad voor aaion of huiakamer NIEUWI Onivangan NIEUW I mr EXCELSIOR IMITATIE LANCASTER ROLGORDIJNEN nwl kamt n fPan vanaf f 1 40 per atuk 3111 150 H VH tf H E Gondschewaigenstpaat hoskAalitarlilooatar H H de Klerk Zonen rVTEF s j tf i ZATKEDAG ül SEPT 1918 Tweede Blad H ons é arhtttént Het begin De voorbereidende werkzaamheden om de parlementaire machinerie aan Am gang te brengen lyn aan revan ren De eerate dag was rumoeng Het jnooie weer had duizenden naar het Binnenhof ge lokt en vooral de eerste vroüwelyke afgevaardigde Suze Groeneweg was het voor werp van menige ovatie De eerste vergadering van de Tweede Kamer bood een zonderlingen aanblik Niet Tiuniier dan 42 raouwe gezichten Op den VoorzlttersBtoel mr Fock als tydelyk voor itter Hy herdacht de slachtoffers van de ramp bü Weesp hennnerde aan de vele leden die met Jn de Kamer ryn teruigge teerd en iheette de nieuwe welkom Hy hoopte dat er wederzydsohe waardeenng zou zyn dat men de vryheid van het woord zou eerbiedigen en dat allen zouden medewerken aan het heil van land en volk Het onderzoek der geloofsbrieven aal ditmaal een reuaaohtige taak zyn en vooral nu er een schryven van het Centraal Bureau is ingekomen waarin mededeeling wordt gedaan van vermeende onjuistheden Wan neer het onderzoek aJgeloopen is kon de Voorzitter met meedeelen Het ïou wel emge dagen duren Minister de Vnes Financien aloot zich namen de Regeenng aan by de woorden gewyd an de elaohtoffers van den spoor wegramp en bood voorts de Staatsbegrootmg aan Hiermede was de eerste vergadering van de Tweede Kamer al weer afgeloopen Suze ïroeneweg die m de Kamer haar plaats iheeft naast mr Troelstra werd op fltraat wederom luidetoegejuicht en vele fo tografwi vereeuwigden haar op de gevoelige plaat I e Eerste Kamer Qiield eveneens een korte vergadering vwor het vervullen van de gewone formaliteiten Ook hier werd de ramp by Weesp door den Voorzitter herdacht Aan den overleden heer Laan lid der Kamer werden vnendelyke w oorden gewyd De behandeling van het adres van antwoord op de Troonrede heeft in de Eerste Kamer tot een belaragryke gedachtenwiase ling tusschen het nieuwe Kabinet en de Kamer aanleiding gegeven De heer van dec Feltz had der Regeenng riedegedeeld dat hy over de Troonrede eeniige oiwaaHang n wiWe maien en dien tengevoige was het geheele Kabinet of minister van IJaselstem na aanwezig In t by zonder voor het Vrouwen kiesrecht nam de Drentsohe afgevaar r digde t op waarover de Troonrede zoo ge heel zweeg De heer Vliegen viel hem by het vraagstuk ie ryip voor oplossing en het IS toch eigenlyk te dwaas dat de vrouw wel gekozen Jtan worden maar met kan kiezen De Premier mr Raiys de fceerenbrouck gaf op dit punt een afwyzend antwoord Voor de Regeenng is zelfbeepreking eisch en in deze droevige tyden heeft zy alle aandacht noodig voor vyf punten die voorop staan lo handhav ng van de neutral teit en afhankelykheid waarvoor veel tyd moet beschikbaar gesteld worden voegde de Minister er aan toe 2o alleis wat betrekking heeft op de en sismaatregelen welke in de eerete plaats minister van IJselstem raken en wiens af wezigJieid de vraag op de lippen brengt of h t orde brengftn m de levensmtddelenvoor ziemng door minister Ruys als z jn eerste streven gekenschetst voor zyn ambigenoot belangrijker 13 dan het bywonen vun dat debat F EÜTLt ETOiT De IJzeren Ring Naar het Duitsch vao OLOA WOHLBRLCK Oeautopiöeefde vertaling door I P WEfetoLLINK v HOiaSDM 3 llovtiidien laoot je zijn vrouw an ia el begele ieo Dai heoft zij bopaalJ bedon gen ffir koinea de onaangenaamst ver wikkcliug mt voort ala e met komt i was geheel buiten adem Er werd bohmdiK n reede gebeld aan de voorde ir Ec wae m veel tijd te verliezen 1 i y ongesteld aai woorddo haatr bwer on morgen 0 ne gen uur moet ik al op het gerechtöbol Ulrika nel hem in de rede Nu ia due het zal aan Maak nu voort Meieen auto ben je er in üen mtmtm tenm nuten voor het aankleedea tol zi m vooruit vooruit I roai zij m den salon kwaau waa hel verloeftie paar omniigd en wenachte men het gtluk Delfert had aijn anders wat borsfteligen knevel ze cr den gancJieidair i o ilgneord zoo zacht zag die er Qu uU Ln DoPa aan zijn arm met het terk ge golWe blonde haar de roode friaache lip pen de droomerge blauwe oogen vlijde zich vertrouwelijk vol verw htangf en dankbaar tegen hem san Pjofeesor Roth trok Ulrika in een hoek t Zeg eene molöje moeat eigenlijk oiet JJJ Ik bedoel het heette toOh da jij Harmaii zou trouwen Utolfc d AM ongedwongen 3o ie geldmiddelen 4o de invoenng va nde wetten Talma 5o uitvoeniïg van artikel 192 De laatste punten duidde de Premier na der aan ale binnen betrokkelük korten t jd tot Btand te brengen zaken De Troonrede zei mr Buys verder moeat uch wel tot de meeet urgente zaken bepa len Daarom worden het Vrouwenkieerecht en andare zaken niet vooropge teUl Deze verklaring het nog de mogeijkheid open dat het Vrouwenkiesrecht later ou komen doch de Minister eloeg aan atle verwachtingNi den bodem in door ihierop te laten voiigeo dat de Regeenng met het voornemen koestert bierover een voorstel in te dienen Reeds heeft de heer Vliegen hierover zyn igroot leedwezen mtgeaproken Deze verIclanng eene van wyde politieke strekking zou ZA by groote imassa s in den lande veel teleurstelling wekken en fluj voegde er san toe dat hij de hoop koesterde dat de regeenng alsnog van opinie zal veranderen De Minister heeft zich niet tegen het Vrou enkiesrecht verklaard En wanneer hy dan toch voomemena 13 zich niet tegen een initiatief voorstel te kanten waarom zoo zouden wy willen vragen dan met zelf er mee te komen De lotgevallen van het laatste initiatief voonstel dat van mr Mar ühant IA zak de onderwyzerssalarissen m waarlyk voor de Regeenng geen reden om het imtiatief aan de Kamer over te laten Kan het Vrouwenkieerecht met voorop het kome dan toch in deze penode Het ministe ne Cort van der Linden heeft de groote beletselen opgeruimd voor de democratie het mi nis ten e Ruyis moge inzien dat het vol eindigen van deze taak vooral in deae tiJ den verre te verki en is boven Ihet laten voortbestaan van den stnjd om het stembiljet die waarlyk lang genoeg geduurd heeft om het aan de mannen te brengen In zake de ve rz ek er 1 ng s we t geving heeft de heer Ru een zeer welwillende verklanng aifeelegS en daarmede de passage in de Troonrede die tot onze verwondenng tot boo onwelwillende uitlegging aanleiding heeft gegeven aan duidelykheid Woen winnen Het streven van het Miniaterie IS in den geest van verzoening ook dit belangrijk deel van het program uit te voe ren En de Minister voegde hieraan terecht de verwachting toe dat wordt iharerzyde een gedeelte toegegeven er ook van den anderen kant moet toegegeven worden wil er vrede kunnen komen Reeds sprak de heer Vliegen hierover zyn voldoening uit en de Premier zei nog m zyn dupliek dat de reg ering gaame zal pogen om met de te genstanders der wetten Talma tot overeenstemming te geraken De heer Vliegen heeft nog den socialen nood aangeroerd en zijn diep medelyden uitgesproken over de oorzaken van de relletjes te Amsterdam en eldera Was orde op straat noodig in de eerste plaats is noodig orde in de levensmiddelen voorziening Hierbij Bloot zich de Premier zonder voori ehoud aan Hy w 1de liever door tactisch optreden botsingen voorkomen dan onderdrukken Diep leedwezen gevoelt de Regeenng met Ie slachtoffers der relletjes en evenzeer ge voelt zy diep den nood die m vele gezinnen heerscht Ten volle leeft de regeenng mee en zy acht t haar eerste plicht om zooveel mogelyk in het leed te voorzien waarby zy ook zal letten op wat in het buitenland ge jbeurt Dit in antiwoord op den aandrang van den heer Vliegen om krachtige maat regelen te nemen daar thans nergens bij het volk de overtuiging bestaat dat alles wat gedaan kan worden ook gedaan wordt om de ellende zooveel mogelyk te verzach ten De heer Gyselaar gevoelde mets vxior dit debat en schreef dit slechts toe aan het optreden van een Kabinet van Rechts Vroe ger werd er nooit een politiek debat gevoerd by het Adres van Antwoord het ging z 1 alleen over dit adres met over de Troonrede Formeel moge hy flnenn gelyk hebben wy herinneren ons slechts eenige gram maticale opmerkingen eens door dr Kuy per over zulk een Adrea vaifc Antwoord ten beste gegeven het achynt thans minder dan ooit de tyd om aan het formeele te hangen En wy achten dit debat dan ook Ik oom ffat valt u m Doraiatooh Ie oude laelllo van Herman oo zoo Nu dan ia het goed Mij was iets over Üora ter oore gekonen Zoon oude rot ais Ik lei It men aiet om den tuin Dus meiatie geoD mij de haiüj I Je bent o dappere m Ld I Ulrika luet de kopjes bouillon in den sttlflfii brengen on naar moeder keek elka t ce niiiiuten op do ïlinpireklok wamt de lomné Do rechter mr Thomas DeUert bad lïet toIeWiech gesprek met zij zuster het onaflüigenanie gevoel van een geringeloor den sebooljongon Hjj kjuchte S treek met do magere Itfanlte hand over de slapen en be gon zlöh te Ivleeilen Het hielp niets dat hij roeds twee janreen eigen beetaan had de tamilie hingsteeJs ajwi het eind van den telefoondraadWat doe je vandaag ffaai ben h morgten Waaronj kwam je gts teren niet Als hij a gemat on zonuwachÜg van het goreohtsihof kwam Sïn hij t r zeker van zijn te hooren Mevrouw uw moeder of mejuffrouw uw zuster heeft opgiebetd t Blkwijla moest hij vm talel opstaan Uw mooder is aan de telelaon I Ik zit juifit aan tafel mama Ja manr een ooi enbtik jongen Stel je vxwr de professor Ie er g weesit ft moet eiken morgen een glas Karlalbeder water dirinken Zoo Ja Neemt u mij nlei kwa lijk maïna mijn eten wordt koud Aöh kind Ik wil je n5et storen Ik doeïit alteen d M je beüBiDg stelde ta de tafel 1 gaf hy soader onawtftn zUn mee ning t kennen dte blijkbaar wel ortrwogen waa OT r de cntrangat in de Kamer kan de Premier dceer tevreden i n ook d sprekers aÜ de nunderhnd sUn hem Mer vooricomand tegwnoet getreden In de Commioaie ter aanbieding van bét Adree an Aotwoord aan d Koningin zit ditmaal een aociallat de heer Polak En d heer van Kol woonde het uitiprekw van de Troonrede by Gaan we nu met voorait T evenals de heer Stork die na de critlek van den heer G Jaelaar het woord vroeg om te verklaren dat z i de heeren die dit debat hadden opgezet den dank van hunne medeleden verdienden verre van onge paat eer nuttig voor Re tnng 1 Kamer beide De eerste indruk dien de Prenuer heeft gemaakt ia behoudwifl op het punt vaa Vrouwenkieerecht onverdeeld gunstig Rubtig en voornaam zonder in het hautaine te vervallen stond hU achter de regeeringa DE OORLOG Antwoorden op de vpedesnote Wordt de eenheid bedreigd Handhaving van het aanbodi Tuaeohen Ouiteohland en Ooetenrijk Eeh set van Turkije tegen Duiteohland Een offeneief in Paleetina Oe actie aan het 8alonil i front Denemarken verkoopt zijn eohepen voor voedaei De regeeringeorieis in Duiteohland Berlijn los van het hoofdkwartier 0 S OVERZICHT De anAwoorden op de Vrodosnota die uriwiiae uituoodi 4n aau allo oor naar do AbeödBeituog zegt door Uoatonrijk roods In Juli ontworpen wae maar waarvan de verzending intge ttld werd tengevoige van den stratogi schi u teniglocht der Datochera komen lOrï Do Fransche minietea van bulten laiidBtho zaken llcboo ht lt den Zwit aersclun gaaant to Parij de goode ont vaiijgat van du nota bericht en voegd aan zijn brief too htt mwnner van do Staats courant dat de rode vaa Cleinencoau in len senaat bevat welke het antwoord van do reg ering der republiek op de nota m hot kabinet te Weeoen vormt ft ij gai tn die eorgiisteren reeds er staat n tts poeitiofo in ifieeohien zal dezen zn bedoeld zijn Wat willen wijP Zegevierend strijden tot htt oogenWik waarop de dkt 7weedBiaho gezantschap heeft gds lert n in opdracht zijner relgeerlng het Oofetonrijliaoh ilbngaaTSohe mtnisterio van buiteciIandBche zaken den teltet van het antwoQpd der regeering van do Voreenigde Sitftten overhan digd welke lujdt Ik heb do eer de ontvangst van uwe miseive van 16 dezer te bevestigen waar in mg oen nota van de O it3 regoering werd medegedeeld die een veorsttl aan do regeenngm van alle oorlogivoerende stalen bevat inhoudende dat deze gede legeerden lot oen vcrtioHiwelijke i niet bindende beeprekltig avtgi de grondbogin elon van etn to silmten vrudo zullao uit t iidtn fov ene werd voorgosteld de gedelegeerden op te dragen elkaar de op vatting hunner rogLeringeii over due be giiiBtlon mede te de kn aL nede openjij ke n vrijmoedige opheldiftrlng te vragen en to vorMrwkken o er allo punten die nadere looliolitmg btJiooven In antiwoord daarop heb ik de eer me d te dttlen dat de Inhoud van uwe me dcdetiing aan den president is voorgelegd H j draagt nuij op IJ kond te doen dat de regeerlng an de Vereeoigde 8taten op hot voorstel van Oostenrijk Hongarije Miochls één antwoord meent te kunnen geven Zij hoeft herhaaJdüIijk met volkomen vrijjnoedig he d de voorwaarden gieaoetnd wiiaroj de Vercenigde Staten een vrede m overwifging zoudtn nemen Zij kan 011 wil zioh nle bezig houden intt een voorstel over een conferentie ovei oen zaak waairomtreiU zij haar stand punt en haar bedoeUngen zoo duidelijk hee t to kennen gegeven Do Du teche gezant te Weenen heelt gdstercr het Duitsohe antwoord op de vredesQOta overhandigd Hef luidt als olgt logvourutiue staan tot otu vertrouwvlijke tit uut bliMlundu geOuUuuuwlMMuiu lu ueu on jdtg land ovtr du grouUüi nseiou bij huL bot stand koiueu voul ueu vrede guiiK uld boaittwoordt aau don tot vrede genuigden ea vurzoeniugugezinden geaat dur VDrantwoordelijke stuatcllMleu van bat vioi vou ldg verooiid De bev oeg Uo vertegunw oordi lers der boiidgeiiootauiiapi clijKo vullveu hebben die begiiiseleu tMaentf weer uiiu iwlig d Do ontvaiugk t ddo vroogero iWortgtlijKü stappen bij onze lefleoflOUi dtrd voiKkn is uiot L cmocdlgiiad De aoi zerlijke regioering begeleidt eohier dKj nleu we poging oiiii de wereld uador Uuj dou vurig verlangdon reohtvaardigen on duur zajiicn vrede te brengen Uiet den welge metiidin en Innlgen wenacb dat de uiteijLzitting der kolz en kon regeering door diepe gevodeua van vorzoeoi ngiBge zludheld en edele meneoliolijkheld In de ptn g ven ditmaal den gehooptui weer klank zal vanden Duitse h land Is bereid aau do voorgestelde gedac htenwiflaeling deel te n e 111 e n loch wordit or een mouw geluud ge Inord door de werking van tleaie nota 00 hüofi de ooiumietne van de radicale Kaïiergruep in trankrijk naar uit Ueuève veirluidt do regeoriug aanbe olen Burlane vooretel door beiuiddialuig van et n neutriule staat uLlvoefig te beaatwoor don in de Humanité zegt Stanbat de hou ding van Lantung te betreuren Lvemnin boautwoorden Bakour e ulilanugen aan Oe belioeitfn van het fronacfao volk Ook do mancA Guordian ilieent dat met du verklaring van Amerika de zaak niet uit is ij verwachtte dat de in teirg ttlluorde Raad te Versailler we een gi niecnucliappelijk antwoord zou opstellen 11 de Vtreenigde Staten zich bij dal antwoord zouden aansluiten teweer daar de rt geeiing te Waehmgton van den tater gealtleerdMi Baad deel uitmaakt Dat Is niet gebeurd zoo men wuut 1 rouwt na du Maoch Uuardian Ae e eiinJa de Daily Newe oen Andere meening voorstond dan de NorttioUfe pers Lil liaar aanhang is niot erg ingenomwi met hot AtnerikaaivHche untwoora ilet blad z gt dat zulke bniakeerlngen slechts dien n kunnen om dua sanenban tue Beh n de Centralen te versterken AU Oostenrijk op eigen houtje gehandeld tioett wordt het we r In Duiitsohlaiui s armen gedreven ale het afgespro ken werk wae om den oorlogawil onder de v olken van Duutsohland te versterken xal dit doel bereikt word n Maar ook de Inhoud van h antwoord van Wilson koiurt dSt blad nlot goed Aannemende dat men het r over eena Is dat do Ooatenrijksohe voorstellcoi niet oiuDieid van je moeder Mjax zeker mama dat apreekt van zelf Mijnheef de vltth Is al langi opge laan zei 1 t diena mcasjo riioiiiM moeat aan de telefoon blijven Zoo stond Ihoinas aan de t lefoon en hoorvio htt oordtcl over moeders lever lar wijl iM eirErto gerecht Op ta el aio d ei Icoud wor 1 Daar mama zeer ultvoorlg ver elde zou hem op deze wijze ook I et ge braad nog ontgaan Zatïhtjes hing hij n hci rn op om het Verziiuude lo te haten felokle hij de visch zoo snel naar bjmen lat hem bijna ven grant in de keel bleef steken Een uur later b de een zijner zusters hem op Muna was zeer beleedlgdl Hoe had hij dAt kunneA doen f Mami had eerst een half uur met de teltfonlsto ge twist omdat zij niet had wilien gelooven fat Thomas zoo onwellevend was geweest Hit beste zou zijn dat hij ztlt zijn ver ontsofluildlguigon kwam aanbieden Hij kon met Hij moest aktea doorlezen Oolm was boos Belichelijk Thomas Het ie om hi aapte vftïleii alujd hetzelfde Honderd markiKiote oJ een week gcvangpnis Je hebt geentwiliel inteFrcsBant geval En de aan el laagile Schulze of MuHer heet daar inee kan je je voor de zitting op de hoogta sttllen Dora laolkle i aag In de telefoon Als jo komt trek Ik mijn nl tWe lioht blauwe japon aan Ter ecre van jou oor ou alleen mijn waarde broeder En hij moest onwillekeurig gl mlarhen was ziin zueter dankbaar voor de onschul dige Idelno twquetterie voor welke hij zoo ontvtin elijlc wa en die hij door zijne aahucberheid bij vreemde vrouwao ilet wlrt op te irskkwi Ik zal zien Doortje groet mama Om vier uur bracfht de bode van htt e reeli £ v f hein nle iwe kten H t we ntge fur ictiLii in de gevalden niaokts hot e rJer moeilyker dan gamakkel ker Dairbii kwam zjn pijnlijke nauwgezetheid m nledcljien oor den armen duuvet ginds opd baik Vjt beklaa jüeu voor wien h j het wra n nd noodlot moest zijn Flgvnlijk had Ihomoti Delfert philooog willen warden Maar de familie bad hanr volD uligeifpreketi Hij moest oMa la de rectiten stjideeren zooals hot bij de Detf ferts ü aii te was de goede riioma II e ge arot a nioein haar twee drie mee era lil di rechten kunnen aauwijzen Ook z a mieff was mr in de rechte 1 gewiesl Fhomae had bij deze beraadstaqlnK n ver Ictiiard dat hij met mensohen en niet met k enititenaal te doen weflschte te h bhen n ¥ edaolïte zijn leven op ewi buroaii to ino leu wtijten wafl hera on jrlragpliik In Men lij geen leeraar kon wofie din wilde hij advocaat zijn f n weer werd hij van alle TMit n aan itin Land deze gedachten te laten vtiren sle hts de oaa ièro van advooaa generaal was oen Delfert waardig Bje n oaioom a ee I neef van njoeders zijde had tin dU mM met eore bekleed De Delf rl a bad den van oudsher den Staat gedund Advooatttn xUn elfleoUjk fronleiir t ffefcte een onve kwfkkeliJk n gte t van Qpr o ii uie Ln de famft En ironwe Hu was destijds te toog m ngin de r uiill e op te kunnen Én toen hij later soms als etMi kopplt paairf bet tuig wille advimp a dan jilvitAte de amtlie zich roiWom hem en verpletterde hem mK d wioonden pHcht plftteit en tonderlleHe Dora R plotnellnge verloving begreep hij niet vond deze ofwtgez les dwoe vsd den overate dat zoo la t gieheet niet over ktuinon wK rd aanvaard bHreurt het blad dat in het antwoord niet werd uiteeueesM waarover met het een iDo t fJa om tot e 4i oonferciule te kotnen Nu tal men ln Duitaübland en 4q OwtMirijk se kor de giervolgtrekklnc maken dat WUson een oonferenüe emvouSïtf Dir k natuurlijk niet d bedoellnc T a Wilson geweeit Hij kan eco ooitferentla niet wenKdieliJk aobten voonlat de algemeene groixMafien sijn va t eJagd waarop do oonferende zal bijeeokooiea En hlJ heeft cBe aligemeene groo Ua ra aan e geven ln lijo veertien punten van 8 J nuart ldl4 Maugevat ln de vier alf meene begtoac en a gekoodlgd la xUato spraak Mj het grat van WasUo n op 7 JoU 1918 Tot dusver hebben Dultsohland ea On tenrljk ll igwije die beglnaelMi éoor Wil son aangegevea niet aanvaard Oaemlii en Hertllng hebben wet geac l h t erin hooldxoaJt mee eens te zijn w o to ifj dto opvattm maar hunne opvattlnffen zooals de gebleken zijn bij de vredeiovoreenJionirten van BreM XitoMc do Cotrooeni noemt de Daily Newa e a 7nlsoho vorloocbenlng dier bqjjinsdeiu Zij aoht het oen plisht der üfDtcote om Booveel uM elijk te pogon OoAenrijk vu Duitadüland te scheiden Da AmMlkaaoaohe politiek ia het middel oro dMrtoe te komen zegt hel blati ea daarom moeten da geallieerden de leiding van Anwrlkft vol fpsR en zioh formeel aBwriultev bij de 14 punten van Wttaone prograin Want ook de MuMtMater Ouaidlan dringt er op aan dat ln dafen dl komen zuÜMi de eenheid van sedachlaM eenheid van luuidetau zal woixten be w d ÊÊ Ajuciika heeft zich ntet au j lolen blJ de verdragen die de fBalUoordm tljdsoa den oorlog hebbm awlotan nu ouMtNide andere landen zloh bij Amerika aanslulte4i en het prog ram van WUaon aanvaardtn om daardoor de eenheid van atastemanflohap ta doen irntitTum die voor alles noodig I Ijinjidfdels ia uit Weenen berioht gcJto men dwt Ooatenrljlt zijn voorttel baad haaft Na de uk b Iwitenlawi ootvangea ba rlcliten kan het olet meer twijfelacbtlf zijn dat de itredeapoginf der O H regeerinflr VerworpM wordt Een otfioleel antwoord la eehter nog niet ontnrangen zooda men niat ln een beapfoklng kan treden van de redeem die oe Entente regeeringen tot deae houding deden be st ilten Alleen van de zijde ran minister Bal four hebben wij een altvo triage esohou wing over ons voontel dooh nvi uit difna bewijBvoerini blijkt hoe Juist onze minister van bulteoJandsohe ziJcen den toestand heeft beoordenilQ n ti M riochta op de door deze voorgeatMia VIJm na el jde aan de verwarring dor geeatdQ kan giinaaJtt wordeo Wani ecr de vredeskweatle door Balfour en hetzeUde geldt voor de in den transohen 1 Amerlkaanaohnn Senaat geroer de debatten onder groote woordm en opgoKweepto luuHbtoohten i eh id ttd wordt xan zIJ geen vorderingen maken Met name tegenover de uitlatingen van den heer öai our moet opgamerit w n dn wt hiJ zijn oordeel over hot KtandfNint der entrale mogcndbedm en opzichte vao de concrete vredieevraagiBt lik n al tt gauw gereed heeJt gehad hij had zieb diTge ijke boscbouwingen kunnen sparen In dien hij In den geest van het vooratel van graai Burlaa besprekingen bad 11 len aanknoopen Hij zou dui waarsohij olijk gfl gtabeld hebben gehad om zloh van het tegendeel te overtuigen Indien de vred xkn nrile aan den Invloed der twrtstooh en wordt onttrokken zal zij vorderingen kunnmi maken die ln het belang van de menaoli beid zijn TT e t voorstel der Ooatenr Hongaarache regeering blijft gehandhaafd I It Berlijn wtirdt gerneH dat de onder w leHngp 1 tu isohen DulnchlflPiLl en Oos irin wam met de guwo oe Oeiadh aaambiddur fami Ie bijna frivool HIJ zou sjohnet lirefst aan dit feest hebben 00 IroauuillUlrika 8 bruuske en besfdtrte mftidar vaodoe 1 sobu lde hem wakher nuuaitte nem belebawnd Hij wist met boeveai zij biid Pg gt t bij vermoedde het aleohta Eniij vot lte dat hiJ dezen moed nojt zoubezwten De weduwe van dei ataila rud herademde toen zij de slanke elegwe gestalte van hiar zoon den MLou aa Innen treden Mau ziJ trok een gszldht Want bat was onvoraotwoordelljk van Tbomaa baar ip deztm avond ae t veroarzali n Ook ie ijniiné firoir een Bxtofat Hifsncfi kwamen er seklen voor lo de aniil e maar li pJaa 4 daarvan trok men gezichten ln aiUerhande sohikeerl igen ointiié I e rt muntte er in utt Nu wia iet voomaamgepiqueeTde geiohc aan d beuvc En de weaowe van oen staatsraad a g bit er dan gewoonlijk door er leti erwij tends ln ta l gen rhonuM sprak bij luttafelegMihedennMi geefotea oogen üe ontlervlndinK had hem goleani dat deeiita met nogooren katu wae op an v reedKBom eiiu eener gespannea MiMitia Hij faukte de die de gunst der amlrte aoc t Is mijn Herman niet een ka p mm I fluMenie Dora en Ak haar ann fa dlao xn h iir verkiofde VwTClc In H T0tg nd ZatMdHnuDmar il J rÉ éf J Y ïii V