Goudsche Courant, dinsdag 24 september 1918

o i i807 J ilS W ï Dinsdag 84 September imK A7e Ittarj aiifi GOllMHE COIIRAIVT BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN moSZONIHtN mnUiaaUMaiMi l l r ala zus alka t al aasr l O da Too agtaa O boom daa rrÜÊ Onota letters aa nadasi wMila Mrakssnl AdvartantiiB dalaien AdvartsMlabunwu aa Bureau MARKT 31 GOUDA Administratie Telef Intero 83 De Neue Freie Preaae vn waeht binnenkort een uiterst krachtig offensief d r Italianen van Sotte Commum tot aan de Plave mrnding en geeft zelfa cijfers omtrent getalsterkta en uitrus t ng der Italianen op dit betrjkkelük korte frtHiC Dene zoudon hier minstens om atreeks 800 000 man hebben ge uncentreerd voorden van een verbazende hoeve ge schut en munitie Ue mater eele voovbM idiog v i het te a hten offensief ino t volgens neutra e attaches bl het Itaüaatwche hoofdkwartier onvt ibeterlyk zyn Geduiri t laatute maanden ie het aantal mitrailleurs zeer aanzcnijk vermeerderd en compagnie heeft thans me r mac negeweren dan ern regi ant biO het begin van deu v r og Ook het lufh wajpan maakte buitangewoon groota vorderingen 4 supanorlfeeit van do Ita liaoern en hunne bondgenooten m dit opzcht aldus de N ue l reie PreMo U een sedert lang erkend en bekend feit Het verbalend groot aantal vliegers oi der Aelka onaangename gevolgen ook onze bondg nooten in t Westen te lijden hebben moeten de oiiaen door persoonlijken n oed vien te vereffenen Het doel van het te wachten offensief is tot en over de O o s t e n r y kache grens door te dringen Het blad eindigt het bericht met de ver ziuohting Ons staan zware da gen aan het Zuid We 8 telU k front te wachten Dat IS ook al met getóukt om de men achen m Oostenrijk op te monteren Gaida de leider der Ta eoho 51owaken in Siberië meldt dat de organisatie van het gebied ten Westen van de Orut tot aan da Beresina ontruimd Den 20en Septerobor is een aanvang gamaakt met de ontruiming die den 2gen h bruan 1919 voHrtricken moet tyo Oe moeilijkheden in verband met het terugvoeren van Duitsche eigendommen x jn de reden dat deae termyn gesteld Is Ook na de ontruiming bl ft de Beresina 8 heel in DuitAch bexlt Aan den OoeteliJken oever sluit xich de neutrale zAne aan De troepen hebben de beachiteklng over de riner doch d scheepvaart U veroorloofd van HusaiBohe ztjde is de verpllchtiag aan vaard er voor loig te dragen dat den bewoners van het ontrmmde gebied die in Duitechen dienst stonden wegeoa dit feit geen nadeel wordt teweeggebraobt h Buiian dB man van d vrsdesnota Is igeinterviowd door den hoofidredacteur yan het Berl Tafir blatt Theodor WolW Dat Wilsoit de nota zoo haastig beantwoord heeft en met looveel haast betoogt dat hy aan au programma en zyn punten èjbsoliiut vasthoudt kan volgens Bunan slechts geschied zyn omdat hy niet wensch te dat Engeland esn Frankryk met hunne antwoorden en wenachen tusechenibeade zou den kpnaen Hy heeft een afspraak tus schen hen willen voorkomen daarom heeft hy zooveel haast gemaakt De nota heeft ons slechts de gelegenheid gegeven leta dieptór in de dinigen te blikken Natuurlyk 18 de uitwerking er van hiermede nog met mtgeput In het verdere verloop van het ondertioud zewie Bunan Ai zou ik myn doel ook met bereikt hdbben om den we tot den vrede thans te openen dan zal dit my niet weeriiouden het betreden pad ver der te volgen Ik zal natuurlyk niet dad lyk den navolgenden stap doen maar eeret na een zekere pauze telkens als het oogen bük daartoe geschikt Bchynt en ik ben het volkomen een met de bondgenooten Maar ik geloof dat men met de handen m den schoot mag leggen en den tyd onbenut laten voorbijgaan Inmiddels heeft naar uit Fulda wordt ge meld het geheele Duitsche episcopaat be iloten een memorandum aan den Paus te zenden waann deze verzocht wordt de vre desnota der Oostenrjk Hongaarsche regee nng met als zyn invloed te willen steunen Een volledige overwinning heeft het of fens ef ifl Palestina bekroond en men mag mi zeggen dat het Heilige Land van de Turken bevryd is De Britten zyn Nazaret binnengetrokken en het veld van Armered don overgerukt en hebben het IHirksche Ie ger hewesten de Jopdaan omsingeld Gen Allenbys succes komt vrywel neer op de vernietiging van de heele Turksche hoofdmacht in dit gedeelte van Palestina Aan weerskanten van de Jordaan blykt de tegenpartij nog haar linie te handhaven dodi de verdedigmgiffwerken m het Westen 2yn beiawekon Terwyl de een © Imie De Vorwürts eohrUft Wanneer de eociaal damocratie eens haar intrede in de Puitecho regeering doet en dit oogenblik kan komen dan doet sij xulka om haar grijote hietorieche miesie te verrallen nl te helpen om den vrede nader te brengen Det de dingen heden reeds rj z jn voor een gunstige vredespolitiek moet men helaas te oorde w naar de houding van den tcgeastander betwyfelffi VMr alles zou het noodzakeiyk zyn de hindernissen dia tiich tot het voeren eener koneekwente vredespolitiek in het buitenland voordoee voor altyd uit den weg te ruimen Of dit heden Ireede mogelijk la i een kwestie ran feiten De ociuU democratie kan heden noch later iaan de regeenng deelnomen om een poli tiek gelyk tot duever la gevoerd mede ter verantwoording te nemen Z j kan dit slechts doen met een doel dat overeenkomstig haar overtuiging ii De Lokal Anxeiger sdiryft Naar wO van 1 4 H art L e U lcal Anieigep schryft Naar wÜ RuAsiaohe leger op bevredigende wtjze parlementair z de vernemen bestaatwordt voortarezet em d t rt f nrtn wordt voortgeaet en dat reeds 60 000 recru ten gemobiliseerd zün Fr zyn wederom aanslagen gepleegd op leden der sovjet regeenng welke nieuwe vergeldingsmaatregelen ten genrolge hebben De n W Ina vergaderende Duitach Russische grenecommiieie heeft 15 dezer haar arbeid volbraoht Omtrent de ontruiming van het gebied ten Oosten van de Beresina z jn overeenkomsten getroffen volgens welke t land ten O van de Beresina en ten Zu den van Polocz tot ten Noorden van Homel in vijf sectoren wondt verdeeld m overeenstemmiiig met art 3 1 van de Duitsch Jtussische firmncieele overeenkomst van 27 Augustus ldl8 welke sectoren ontruimd zullen worden tegen de betaling van het overeengekomen bedrag in vijf terraynen De ontruiming vangt aan m t Noorden met het district Ljepjel en wordt vervol gens voortgezet over de i eenie sectoren in Zuidelijke richting langs den spoorweg Orscha Mohilef Regatajef tot aan de Dnitnvier Met den v fden sector wordt het I S g W W1ll g i Jff JBg i WEg Ma BMB mi n werd voor den dag dos Oordeels niet betaald zou wordenl Ihl doei er met toe zei lone epre kt ulo als tot eoa makker met wien men alkm gMneeiiiwhappislijVo reohton heeft ik heb no £ bijuA zeventien pond on tr zal heel wat water onder de bruggen doorloopen voordat wij daar het einde van ileial Kitli Harford antwoordde uiols tnoaf zijri gtlaat v rloor de ultdruk lng van chorlHindü Ironi en word zeer ernstig ÏIOOPDOTLK XXII Geheel ver gen S nds lone ha r oude leven aobtor zlcli h td gtlatt n liad zIj t rij geregeld liol oen n ander van haar vader giehoord maar s dTt een maand on veer was dal andere gf worden Na het fitiAco in ht kantoor van de Gopher Arlington Typewriter had zij overste March sleclite hft adres an de Ainerlka nsche Bank g ge ven Öoar was zij vrij zi ker elke maand op doH n yenden of dtn tienden etn brief van beau te vinden Maar mi wan ffle datum reetta tweemaal verstreken on dtr lat de brief op het zacMe Ameri kaanwche papier met wa erlijnen was gtf komen lont tekle treurig haar geringer wordende contanten na Ik Ikle ld zij dat ik al het gold dat ik zoor ooodlg heb nu beschik baar had om oaair hem toe te gaan a een 4 te zi n wat den lieven ouden man ecbeolt 0 ttkwa dag kflvt aa de lulttng eigenlyk geen bezorgdheid over dat wtj thans op een criais aansturen die voor ons ataabsleven van de grootste beteekenif zou kunnen worden Er ta reeds m sooverre een ontmanning in dein geheelen toeetand gekomen Jat men ie geheele crista op een machinatie van een bepaalde pers es op agita toriBchen arbead van eenige tot pesaltniMne neigende leden van den Rijksdag terugbren gen kan In elk geval schenen de bezonken riementen in de aociaat emocratische en een trum groep zoo talryk te i n dat men het met tot een ontwrichting van ons staatsieven door een nieuwe criaia zal laton komen Zelfs het belang van den linkervleugel van het centrum van den Rykedag bi een kan seÜerswissellng sohynt onder den invloed van bedachtzame elementen geringer te z n geworden Ook gelooft men algemeen ten opnchte van het vraagstuk dat het politieke leven van Pruisen thans het meert bezighoudt op een verzoenende veridanng van den rtikekanselier te mogen hopen wel ke ook de wensehen der oeütff denMicratle m VAN KAASPRODUCENTEH betraffsnde een vetgehalte van de kaas van minstens 45 50 stuks In omslag 3B cent franco per post f 0 38 sar BU 1000 auba rada ni l Sen naam b dr kt van do Internetlooale Inrichting oor ï ramaliisohe KuiuM bad lone weer geen brief van haar vader oatv ngen ij kfek de a erleutles door van een Am rikaausch blad m lae da beeobrljvlng an oenige reclamearttkelen omdat dia haar het sterkst aan het viflerland her innerden wilde clobxelf niet beken uin dat haar strijd voor ooafhaokelljk lield iets minder aangeDaato was gewor den kn zij zloh bed vooT MMd ij werd uit haar geptina opgeeoftrlkt door octt heldere levemUge steoi bij haar Ktiliouder en baar oogem opheffende van een vre elgk boulsuee het was eert echt iMJuterlg plaay merkte zIJ tot haar viu bazlng dOt een lange man voor baar boog met de blljdste en rrleodetijkate uUdnikilDg in ilja oogen Zijn gelaat was yjisth AtnerilcaanMnh zulvar v n Tijn net reeds fijne rlmpeMJesiUj de oogen tn ook zijn baar bfgoo te grijzen blJ de jopen Zfj berkenB hem als de luaii met wiwi iij toevaw kennis bad gouaakf toen zij hem irwgecelsohap van i n blakende In de straa4bU het Titng hem Hotel had onbnoet terwijl zij naar hub terugkeerde na in de geheele Mad vergeiis gecoc t te hebben near werk loen was lone onletenid geweeat over de onbuoeting en had zeer ernetJg ver langd de kennlsnilriilng ttlet verder voort te zttten Haar oude le en vm lang dood voer haar en nu zIj Teed kior het gering euecee op baar pogingen ver lan d sU mtnder dan ooit het te 4 eB herleven Wordt vervolgd 49 Hif r etond bijvoorbeeld de rustbank waarop de schoone Deadamooa de vonge week baar leven faad gelaten Aan het Pinde waar haar hoofd bleek en aaodoeu lijk als van eea doode had geru t la nu de trap van het Roraeln scihe Forum die deaen dag bj de repetltde gebruikt moest wordeD Verschillende amffubletnen ten van een hall doaljn tijdperken rotsen wwtervallen en allerhande zaken meer vulde d ruimten tueechen en aoh er de coukssen Waarbij zich weldra voegden de levende debria van de Internationale Inrlehüag en soortgelijke InatelUngea waarvan elke Jongeling ea elk meisje be zieW waa van het vuirig verlangen om dezen eereten keer eens te tooaen wat zil konden zooate de formule van on middellijk suooes In de optimistlscbe lexl kon der jeugd heet lone wer4 geroepen al Vestaalsche maagd te figureeren en op een eenigBzïna w gele0d platform dat dienst deed ale teoDpel tooest eU het hvOig nuir T nor Haastreclit Abonnementen en adverlentlSn voor de GOÜDSOHE COURANT en de HAASTEEOHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onzen Agent J SCHEER te HAASTRECHT TwM mlNiiJrea coekea loo poedlf mo olljk Nil ptiiliiInÉ Zitkamer Bti T D ond r ao 3343 hiumu GmwbcheCourant fi Nieuwe Schouwburg OOUOA Neord Hederlaodscb loooeelplsciiap DIMaDAB 4 EPTEMBER Jla Hfl V i uup ppa l ROOIE SIEN Hm Bicinrite tuccAMtuk ▼ M 8PREE ia 6 bednjTen met z n en dam Vminiiat der badrijnn Ie BEDRur Op de ÜZ Acfaterbur wiil te Adem 2e 4e en 6e BtDmjp Tea faaiie tso Bremin Se Bkomjf In hel deoihoii op den Schie deniieheo di k te R d Se BCDRIJF Het Ceberet lo den Heef Ugaa déearatlta ohlttoPMd aanoiltMnl CoMuiimi T o NDRÉ HELSLOOT Kepwerk en JOHAN MEIJER lideriiD ziggl bel lied m De hm Prijzen der pUateco StallM en Lore niet leden I j leden fl i 50 Belcon niet leden f 1 as Uden I Oaleril I o 40 Varboogd mat 10 Autenr racbtan Niemand vereuime het eente bedrijf DONKER AMSTERDAM AANVANG VI UUR PRECIES Orkest onder leiding van den hetr J VAN DER OLAS Plaatabelpreklnt op den da der voonte l n van 10 12 en 2 4 uur in de Sociëteit OniOenoelen 3308 S7 Openbare Vrijwillige Verkooping bij loKst a afalatf op WOENSDAGEN 2 eii OCTOBEK1918 dei morfeni tan 11 ara io bel Koffiehuii van P STOPPELENBURG ta 8TOLWUK ten overitaan vao daa Notaril J VAN UER LEEDEN te Oudapkm ii d IJnnal VAN De Kapitale Bouwmanswofling fel F ao 1 net ZOMERHUIS SCHUREN HOOIBERG BOOMGAARD ARBEIDERS WONING en ERVEN en varHbillende per ceeien uitmuntead Wei en Hooiiand IB Sort Sehoaavwaa onder da maeote STOLWIJK irool 22 HeelareD U Into 13 CeDliareo baiKvani tanlgt parceelan WEI en HOOlLAND In Boyanbarg ondar pgambaeht groot 4 Hactaran 59 Aran 8 Cantiaran Te aaavaarden de ianderi ea IS November 1918 en de bouwmaniwoninf met getimmertenen erven I Mei 1919 3342 SO Breeder omichraveo in veilin boekjea ver krijfbaar ten kantore van den Notarll VRAABT UW WINKELIER FACO 340 12 SIGARETTEN Carina 2 et Emin av Zanaüb 3 Prima ImpoH Sigaret Los en m doozen ad 100 itaki verkrggbaar bi 8318 25 Da G van Vreumingen wyoSTRAAT 29 OOUDA EEN UITKOMST IN DEZEN TIJD VAN GA3 EN KOLENNOOD DE ZUINIGSTE LAMP Distpibutiebedpijf STOLWIJK Uitreiking Broodicaarteii op WOEMSOAG 25 SEPTEMBER 1918 van des v m 9 i2 en des n m van f 4 uur ten huize van den HeerJ C KROON Tentweg aldaar 3341 28 FABIIIEK en HERSTELPUATS van WERKTUIGEN en MOTOREH AANLBG van Electrische Licht en Krachtinstallaties J VAN DUIN A Co Gouda VMt lOa IIUIiS 2703 24 Bureau tot Publiciteit vaü Wetenschappelijk Nieuws KeizerB racht 153 Amsterdam LeUejSracht 30 CURATORIUM Henrl Polak Lid Eente Kamer S Postmua Schoolopziener P J Raaymakers Oud Secreiani Generaal der Ri kiverzekenD abank W N Wlntersboven Gep Luit Kol O I L Amerafoort Secretaris Mr A W JacomettI Oud Advocaat ia Ned IndiS tf J Calkoan Buitengew Lid Ged Staten Burfeineeiler van Edam en Bchoolopiiener J OarrltS Oud Rendent van Ternata Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder 1eidin van 80 bekende leerlcracbten oader wie Job Bouman Directeur eener Handelifchool Mr Dr i Bitetan Dircctear cener Tuchtichooi Jbr Jan Paltb Journalial Dr A A Poklcer privaat docent Univenlteit Dr A J M Qarleanne leeraar HBS P H van Qestel leeraar Handelncbool Prof W C de Qraaff Hoo leeraar ijniver ite t Utrecht Dr A Halberftadt oud leeraar Gym oalium Dr J M HooEVlIat privaat docent Univer ileit Dr C Hnysman accoun lant en andere mannen van naam 20 leeraar HBS 7 Mn in de Rechten 7 in enieura 6 accountanla 3 artien ene worden door on geor ani eerd meer dan 400 scbrlftalljka cursosaan o m BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIEK STFNOGRAFIE SCHOON8CHRIJVEN NEDBRLAND8CH FRANSCH DUITSCH ENGFLSCH ITALIAANSCH 8PAANSCH ZWEED8CH DEENSCH NOORSCH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE ELECTRO TECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHETORICA STUDIETECHNIEK STAATS WETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUO EN GOED REKENEN FRÖBELEN SL ID Opleiding par brief voor alle examens voor alle ambten en beroepen vt orALLE acten LO en M O ALLE practllkdiploma s Staataeiaman Notariaat Mr in da Racbtan aemeente Adminlatratle Actuaris Accountants Onderwllaer Bouwknndir Opxicbter en teekenaar Opxichter Waterstaat BedrlKslalder Secretaris Redacteur ana am 873 ISO Curauaaen voor beginnen eeolj azins gevorderden meergevordenden en vergevorderden Aangename methode Persoonlijk contact tusachen docent en curaiat Uitatekende correctie collectief en Individueel Billijke conditiën minver ogenden kunnen van on Studiefonds proflteeren Qoede re Ititen wie werkt slaagt Adviezen inzake Beroepskeuze Voor nadere irUtchhngen vrage men de interessante grafts brochure een boekdeel van 144 pagxna s Men verbindt eieh hierdoor tot niMs Abonneert U op dit Blad Het Advertentiebureau van De Goudsclie Courant HARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaataing van ADVERTENTIEN in alle Nederlandaohe en Buitenlandaohe dag en weekbladen en andere periodieken zonder eenitfe prijaverhoofing MT Imeonding van ém afschrift stoada voldoenda Inliohtingen worden GRATIS veratrekt VRAAGT UWWINKELIER Naar da Werekfberoemda Meubel en LinoieumwaÉ A S R A Het beste artikel voor het wrijven van meubelen en linoleum Is oei goedKoopop en voordeellaer In het gebruik dan de beste bus was Koopt één flescli A S Ra A en u blijft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S R A Waar niet verk jgbaar wende men zich tot onze HoofddapAttioudeP voor Oouda en omstreken de firma 362 60 OmMam EmrglwonMrvDer Kfaidepen ZtiwwzKRildHn aiH sMkDden 2364 38 V rkriilba r bij d DrakkerM A BRINKMAN ZOON Markt 31 GOUDA L VAN DER BEBK Orossier In Koloniale waren QOUDA Ean opgezatte maag 06 LIÜDT Hl met langer aan veritopping hardhjvighcid lechlen stoelgang en de hieruit voorlkomende onaangename gevolgen wanneer ge dooï van tijd tot ti d eenige kleine t t te nemen deze kwalen kunt verhelpen De Laxeerpillen van Apotheker Boom bevorderen een goeden regelmatigen loelgang en zuiveren het bloed Alleen echt in gesloten doosjes met handteeke ning Firma A M Boou Prijs per doosje 25 en 50 cl Verknjgbaar In de meeste Apotheken en Drogistwinkcla te Gouda bij ANTON COOPS krijgt U door het eten van voedael dat U niet verdragen kunt Du a echter £ emakkeli k te verhelpen door geregeld na het eten twee Abdij tabletten in Ie nemen Ook bij een ilecbte eetlust een bedorven maag maagpijn het zuur hartwater misaelijkheid een riekende adem en andere maagongemakken worden Abdijtabletten aeer geroemd ali een probaat en inelwerkend middel Abdijtabletten I 13336 voor d maiag 3 kosten overal f 1 2S per doos Eiacht roeden band met onze bandtcekening L I AKKER ROTTERDAM AGENDA 24 Sept n in 8 uur Vergadering van da Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven In Arti Legi 24 S pt ïi UUT Nieuwe Schouwburg Noord Ned Toonaelgedelseliap Rooie Sien 5 Oct Concordia WestJiavon Feeel avond tooneelvereeiUglDg Jlaimonie Balaafd vaRoakan wH zanwald ttldK mededeelln ta mogen ontrangan van vargadarmgan eoneartan nuakaUfkkadaD n d H daa Id eaun aaavte ta vai y naldn ElMtriadie DmMurt A BBDIKIUM 4 Z0ON OOUIU VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNBHENTSPBUSi par kwartaal LM par waak U esal wt SoMtassblad per kwartaal 1 2 1B par waak IT cent orara vaar da bazorging par loopar gaaekilKlt Praneo par poet per kwartaal ƒ 1 00 mat Sandagsblad 2J Abonnemantan worden dagalUka aa n g an n wi aan ona bonni MAKKT 11 SOVDA by onxe agenten dan boekhandel aa da po kantoren ADVKBTBNTISPKUSi Uit Gouda ea o latrakan bakooranda tot daa basorgkriag i 1 I regale OJO elke regal mear ƒ O U an buiten onda aa dea baaergkringi l H ngala a aa elke ragai maar ƒ LIS Aden aatlla vh t MUkm r ukal ki ad a 18 eant par ragal Redactie t Tclef Intero S45 DE OORLOG Hlinisier Burian over zijn lota Het Duilschee fci copaat Resultaten van het Pale8tina olfen sief Meer dan 25 000 gevangenen en 260 kanonnen Naar Damascus De Serviërs stekende Wardar kver Een Italiaansch offensief 7 In Rusland nieuwe aanslagen en nieuwe massamoorden De Beresina als grens rivier Det Duitsche regeeringscrisis ONS OVERZICHT der geallieerden nog noordwaai vowiert schmft de andere langzaam naar de Jordaan waarby ze den Turkschen tegenstand m de flank bestookt en het overschot der vyandeHjjke str dkrachten oostwaarta van de Jondaan drin Er zyn maar enke Ie bruggen over de nvier voor zware trans porten bruikbaar en dua zal de rest van 8 vyands vervoer per as den geallieerden waarsohynlyk in handen vallen De laatste berichten melden dat nu de Bntten de overtochtplaatsen over de Jor daan by Dzj isr edJ amue hebben beaet de laatste uitw voor den vijand bewesten de nvier verspeixi is Het zevende en achtste leger der Turken hebben feitelyk opgebou den te bestaan Hun heete tros is in han den der Engelschen 2Ö 000 gevangenen alsmede 260 knnonnon ayn geteld Met veel gevaagenen en een massa materiaal moet dat nog gebeuren Met de strydmacht beoosten de Jordaan moet verder worden afgehandeld Zij be vindt zich op de Iime van den Hedjas spoor weg Haar infantene bedraagt 6 tot 8000 man en haar totaal 30 000 man Generaal Liman von Sanders ia door de nauwe opemng onWluCht In een commentaar op deze overv nmng zegt de Manchester Guardian Men kan er op rekenen dat Alleraby de vervolging tot het uiterste zal voortzetten en er ld geen reden om niet te verwachten dat de volko men vernietigingvan het Turk Bche leger niet gevolg 1 z il worden door een opimarsch naar Damascus Het feit dat zoo gennge stiy xrachttn voor do vcTded ging van 1 al st n t zyn aange wezei w st er op dat het iurksche leger z ch in nog slechter staat v n dan alge mean wordt aangenomen en dat de be ztrgobeid der Turksche legee iig over Con stantmopel en haar avonturen in den Kau kasus en Nooid Perzi Ie verzwakV ng an de legers in Meaopotamie pi Syrit ten e volge hebben gehad De verovering van Da mascus zou in politieke beteekenis gelyk staan met dien van Bagdad en Jeruzalem Hierdoor lou het vonnis aan Turküe dat thans zyn val te Feuilleton gen dat een sterke luchd van petrol iim verspreadde lONE MARCH Naar h t èebmiuh nm i H OLOOMTT vartaaU ion 1 P WE8SELINK VAB BOSgUM ÜÊénk T rb l i 0e beroemde tre irspeJe ieler had het zoo geeohikt dat hij zlob vorataanbaar kon iiiaiken or der do geestdlfjitige toejul ehingen vao het populua En wa d n armen Marcue Antoniue betrof hani werd niet de naaste kans gelaten oni maar een enkel woord te zegig n bij het lijk van den pheer chauchtigtn CeasftT en hem ga men eigenlijk de schuld dat het in teileclueele geipeupel zulke kroten uitstortte ffal vroeg Mr Claud Jenkanes tegen wien men daar h j het langste haar droeg ale de moest belovende leer liiig der Innohtlngi opzag is het een grap een figurant te zijn als men geen kans krijgt te toonen dat men tooneel kan spelen Op den eersten avond was het gepeu pe zoo vol geeetdrift dat een oo etul ge verklaarde dat Marcue Antonlvw even goed met zijn vriend lii de Hades had kunnen zijn zoo weinig hoorde het pu bliek van hem Maar zei Mr Jerklns toen hij er over aang eeproken werd natuurlijk toont een lnt Ilectueel Romrfsch gepeupel aijn gevoelene Mannen met namen atóCaius AgrIppa en Tarqulnlus Superbus zouden er nooit als ledepoppcn bij B ben gestaan zonder belajaè ellmg te toonen lo wat eir gebeurde Doch het was niet te yerwachten dat de arme Marous Antonlua de ïaok In dat lioht zou bezien en naiiiurlijk kwam hij Tan het toooeel In een aan waaojingrea i gemoot gaat yoltrokken zÖb De 3drviache troepen zynde Wardar overgeslfeken en hebben de voorwaankste Bpoorl n van Uskub naar Saloniki af gesneden Ze trokken eveneens over de Tsema Reka en sneden den kiemen spoor we af die de voornaanpste verbinding der DuitBchera van Gadako naar Inlep ulbmaakte De vooruitgang beslaat nu i tai den 15en 66 K M De Serviërs maakten zich van Kavadar on 15 dorden meester Br dagen Duitsche en Bulgaar sche versterkingen op wat wel noodig 18 want de succaasen der ffeailieerde legers krygen het karakter van een roote overwinning De snelle vooruitgang der Franach Sn viache legers in het centrum in do rich tuig van de midden W niar ht ft op heel het front van 160 KM tuisschen Monaatir en het Doirammeer den overhaasten aftocht der vyandelyke legers bewerkt die door alle geallieerde contingenten krachtig women vervolgd Ten N O van Mona tir ia de linie Mogila ICanatlartsi Kaljsui bewakt terwyl de Servische troepen verder noordwaarts op Pnlep en den BaboÖi paa aanrukken van Gradsko af tot Demir Kapoe lang de ar dar staan en zelfs aftjlaoiingen op den linkeroever hebben ovei ezet In het dal van de Watdar hebben ue ge atlieerden de Urne Koyneko Goerintsje op den rechterover achter zich gelaten bene vens Gevgheli en geheel de voorste stelling des vyands tot aan h l J oiTanmeer geno men Op de weipen van de streek Monastir Kibsjevo Pnlep stroomen de Bulgaarsche kolonnes in wanorde terug onverpoosd door de geallieerde vliegers met machme eweren en bommen beetookt Tal van lorpen en stapelplaatsen staan m brand Gevangenen kanonnen en een ontzagge lyke hoeveelheid krygstu g dat nog n H ge ordend kon worden zyn den geal eerden nog m Jianden gevallen Deze hetoben met name op de spoorlyn van de Wardar locomo tieven dne volledige treinen en twee ver dragende stukken op onderstellen genomen Op vele plaatsen zyn gedemoraIi eerie Bul j gaarsche afdeelingen u teenge gaan waarby ze de wapens wegwierpen Volgens de laatste berichten houdt de opmarsch op geheel het aanvalsfront aan Venizelos heeft aan journalisten meege deeld dat de bres welke ten gevolge van den vooruitgang der Serviërs benoorden den Drobropolje in het front is ontstaan bi zonder gunstige gevolgen zal hebben lïj vwgde hieraan toe Weldrarullener zeer gewichtige gebeurtenissen op het Macedonische front plaats hebben zonden geo6teetoe tand Hij verzekerde dat hij het leven vwrlangde van Mr bwoèl H t was zjn out dat de idiote jonge ezels zijD beete soèoe liadden bwlorveoi En hj zwoer met veel woorden dW hj Ik weet met wM zou doen hi r en gin dor eer hij WW in die rol zou optr dtin tMiaij hot zeer iutelleotuoele gipou pel gesameulijk de deur lou zijn cwe zen Maar do Internationale ImlohUng was dien naebt vr edzaam en gtlukfcig De stud n tii zouden Mr Slweel hebben kun nan omJielztn dien avond Helaas deze trtoaDf wafl n zwaneszang lom lone ta LavinJa Starr dea volgenden morgen do Leicester Square street afliopen be merkten zj dat de Internationale In richüng voor DrematiscJie Kunet In ban dcn van do dunaren van den sellout was Mr Swerf was nlot te vinden ofaohoon eca volmacht tot zija inbwjbteaianMning wfla ultigeviaardigd en op de straat zagen ZIJ Keith Harford nadenkend het tooneel van zijn arbeid van de bultonahde sade slaand O dat het biertoe mowt koroOTi ze4 hij traglHch toen hij do beide inedejee de hand had gereikt n M onze in panning worden wij zoo zonder voor Mgaande waarschuwing op straai gezet Eu wat my persoonlijk betrrfl geUezon dtr hot salaris voor Üen dagen dat Ik tegoed heb en waennee ik mij on kun tien troosten Ik denk dat ik nu lete zal moetsQ g ii inhrijvea wat nlamand wil dnüüua n dat zoo het al aufeno ÉmSli 4 Jb iit da a JfXti A