Goudsche Courant, zaterdag 28 september 1918

o 13811 Tl imp if tl hvir inniiil m flink llec renhulSf liefal pocdi te MOTa rdeQ Br fr 337 Bureau dezer Couraal 10 WITTE Bioscoop © brsBervo s VANAF VRUDAa Nieuwe Schouwburg OOUD llHnl iiilsrIaoilscl looneelgezÉtliap niMMUia I ooToaeR JlanvaiiB 7 uur pr ol Ifag Iwl groof ooaa Nog ééi akal agnowlaa an ROOIE SIEK H t iil uwM tuccflMtuk VAD M SPREE id 6 bedrijven met ssdC en deni VerdeeUnt der bedril vea Ie Bioiur Op de O Z AcUerbiirfwal ie A dem 2e 4e en 6e Bedkuf Ten bnixe ven Brem 3e Bedrup In het denihuii op den Scliie demichen dijlt te R den Se BlDRijp Hel Caberet in den H a Uaaa déosraliVn SohiHarand aamontaartf Coeluumi v n ANDRÉ HELSLOOT Kepwerk v n JOHAN MEIJER Redactie I Tclef Intero S4S Dit nummer bestaai uit twee bladen en twee bijvoegselg Eerste Blad MISKENNING MifikeoMn beteekont niet alleen nus drit ia raiet goed kenn £ niet begrypen De beteekenis van het woord strekt zich veixier mi en de daad der miskennin tot andere coBaequenties en beeft bittewietr ea Pijnlijker gevolgen Wü allen hebben moeite onae medetïienfidien lelfs hen die het dichtst bij ons Btaan volkovnen te verstaan Meermalen begrijpen we ons zelven nauwelijks Hoe zoth d n we dan de nauw herkenbare w en kun nen volgen in eems andere wezen hoe de diepte der echulLhoeken kunnen peilen die dn lün gemoed veriïongön xijn en de verborffenheden naspeuren die hem zelven vaak te wonderlyk zyn Overal waar we zoeken naar een weg om onizen naasten te verklaren tasten we in een duister Maar in plaatB van dat te erkennen wallen we telkens weet een oploeeinfi probeeren van het raadsel dat in lederen medemenBch voor ons fftaat En dit willen vinden van een tqiloraing waalwe slechts taatend ktmmen veroiïdersteUen wondt veelal de oorzaak van het vele leed dat w j oma zelven en ander i berokkenen de oorzaak odt der miskenmn g die de bron is van zoo velerlei ellende en onnoodig leed op de wereld B het zoeken van deze oplossing bü het streven onze medemenischen te willen kennen en begrijpen beschikken we eigenlijk over geen ander middel dan zijne eigene uitingOT in daad woond en gebaar Die uitingen immei zijn het gevolg van zyn levensometi nJ gheden van nu en vroeger en van drn invloed van derden Om die uitingen te begrijpen louden we dtis allereerst zijn levun moeten kennen en den invloed die ajweren er op uitoefenen en dus met zijn leven van nu maar zijn leven van den aanvang af dat leren weer niet in zijn openhaarheid maar in zy n donkerste achuilhoeIran en diepste verfwrgenheden Hieruit reeds blijkt dat we niet alleen s naasten wezen niet kunnen begrijpen maar niet eens a jn daden Van zijn leven kennen we alleen de oppervlakte en die oppervlakte dan nog gewoonaijk alechts gedurende aeke ren ty d Maar bovendden ook wanneer we dat anders souden kennen hoe moeten w KiQhie Qoizakw govMdikwIjlagMWtageTOlgaa Doorliet llcbann niet van tijd tot l jto luiireiaa tm onr M toffen welki loft dikwijls opMt b opM Ml men aich aan rta hUUnie sicktfin bloM De Laxeerpillen ras Apotheker Boou verwijdereade oaxuirere atoffen en OTertollige galeailijni en bcTorderen een goeden itoelgang Alleen VH iu gcalole doaaH ni t haadleekening Firma A M BoOM 1 25 en 50 et perdooij Verkrijgbfuir in de nieeft Apotheken aa Drogbtwinkela t Gouda bij ANTON COOPS 5 1848 14 liiiniD Égl bel lied an Je iaaics Prilzen der plaatsen Stallei en Loie niet leden I l leden i 1 50 Balcon niet leden f i as leden f i Oalerli f 0 40 Verhoocd met 10 Vo Autenrsrechten Niemand verxuime hel eente bedrijf DONKER AMSTERDAM AANVANG 77 UUR PRECIES Orkest onder leiding van den heer J VAN DER OLAS PleeubeipreliinI bij lotlnf Meandefavond 8 uur In de Sociëteit Ooa Genoefea 3397 57 ROOKTABAK Wij Urerea nol OOEOE ROOKTABAK Hnd of kort in oos pakjei Nfl ontT ogil van poatwitiel groot f 24 wordeo 5 K G toegezoaden berekend k 48 cent per ooa Franco door geheel Nederland 3398 15 Nog iloelite en paar dagon Haatt v t Adr Ra ZOmW COm VroodaBoordiMa 46a MOTtBRDAM Eostelooze Opleiding tot Koifioraal b d Vesting Artillerie t0 Jongelieden van XB 19 jaar ïii iien b de InelmctleXonipajmle te Naarden In dienat treden Datum van opkomet wordf d0or den Comnuuulant nader vaatsreeteld Aldaar geschiedt de opleiding tot Korporaaj bij een der Koifeen Veatinc Artillerie tU opleddlnff te Naarden opent den weg tot den OnderofficiereWing Nadere inlichtingen worden op franco aanvraag verstrekt door den CX HMANDANT DER INSTRUCTIB 0OMPAGNIE jte NAABDBN 1819 20 Adverteert in dit Biad ESDERS MÜDEMAGAZIJNEN w leugen verfijnt ZIJ moooten eena ho K ren boe mijn moedor haar eenigm zoon belrcdlgt i belaatertl Maar de waarheid li dat do meeate mannen met Juffrouw March naaat zkAi heel en al zotulen vergeten Salem t © noemen Nu Heib Indien Je nde Vijf mlnu verséuidlg zou kualjï n zijn dan zou Je rafsschien wUlen voKollen boe je Juffrouw March denkt ta verbinden aan den dlen In Je Hoteja Motdor Juffrouw March is reed aangenomen om d bloemen op de tafels voor het diner to schikken legen en halve giilnje voor elkon keer on itur wIJ vele epiwiale tere zulten hobtten griocl Ik dat zij er op zijn mbMt op 8 ol 4 per avond zal kunnen rekenen En daar bel alles natuurlijk vlug moet gebeuren zul len wij een oaf edst tuwehen de hotels Inrichten IJeve hem 4I zei looe bUj gllmta chende u lijkt we een prlna met een tooveiTHtaf uit een sprookje Ik zal een irdltlonnalro wordim en geld hebben als watert Maar mlw bien zal de directie nadat zij mij beeft bezlggezlen op mij afkomen en zeggen weg met die Moemen help aki Je bUef d taf lakena neerIf gen daar alleen bont u goed voort En dat is ook hael goed aei mevrouw UvingBtone mijn arm dooi mlJ pijn zoo vaak moet Ik e tot nleès deugï nde Dnheche me ai e wljaen boe In NleuwEotydaod tnteJlakena wot n gelc i VofA wvoltS SIONE MARCHe Nmt bat iitmtmk w I B GLOGKBTT vartaaM Aon I p wEggEad iNK vAH Boamu 63 Het BkMtmennieUJe 1 6 kamer waarin lone ziek bevond waa ge n rooto loaar ze had In aaifmerkiDg genomen dat ze slecbto M cela voeten vu den aomberen Theen gelogen w een ongewoon aaozien Tegen de muren h n en gnvurM In lijeten Wa0hi g ton dl e Delaware overgtngg besloeg de eereplaats boven den aohoor teennmntel De onafhauke41Jtóiéid ve rkl rin was geteekend op den muur tegeoovOT hei raam PWcti vao Feneull HaU en het Oude Gebouw der ZuldeUJke Unte veraieidim de nlaaen bij den hand In een boek wu een aoort altaar samengwteJd uit AawrUcawMwhe vlaggen In lijat en met ftlaa er voor de rterreo gjinatercten bovenaan SD de Btrepen vielen loodrecht cmlaag op de lijst DMwtegMiover bevond dch een aardige glacen kast vaRrineen oude Uanwe nntfono blng met epauletten van M gottd sp de scboodem benevena het mnmsi rna een oMoier dat ast irord gibimBm doof eea gotiü m Ie Eriiiiiiir U Sreete wnlHln dl ia 4 deelui ASTA NWLSE lil dt HttMrol 0 CK T ItCCSSI W0EI 8B aMip0A8 2 UUR liiÉr m FmiJliiiiiiBieii 6rooiaf Spedaalhuis voer Ileepen p IlliiderMeedili je ROTTERDAM hae k H erenstraat r OPENING wsm mmm in dlverae matea vethmbaae bij de 2670 10 lliniliiliiuubniMÜiiii lCI P IDTinu iniiBiirovliiiiii üonniig nnnvvitUlffl Karnamalkaloel Ml te aOUm Naja rs en Winterseizoen met overweldigende collecties Niauwaint MODBLI PN HEeRENKLEEDING KINDERKLEEOING KLEEDING NAAR Abonneert U op dit blad Modevaksehool voor Goadp en omliggende plaa AauMlotva bt d Vfnlging vooi M d vakMhol B t i araT h f Goedgekeurd bg Kon esh B Aug il No 45 Opleidïna tot Oostumièr Ooupsnsa en Leerares Uk lUwflliM riir Him iM ti lum WKSI Ullif ITSIKIISK wav ilch olafiifa laerUiigtn DaiiKf V H ZELENDOOt N Do Schoot la TerplMttet wmm Qoiive 109 naaf flcmwf ISI koaaao aaamaldeo PIr Engelsehfl HeereiWio en Petten CAREL KROPMAN Kl lw fl GOUDA 3269 so Ha astre cht Abonnementen en advcrteatiea Toor d GOUDSOHE OOÜBANT en da HAASTRECHTSCHE OOUBANT warden te Hautieeht aangenomen door onien Agaat Ja SCHEER te HAASTRECHT J i MT Het AdverteMeburean De GquiIsé Courant MARKT 31 TELEF 82 1 bcKorft de plaatiiiitf iran AOVERTENTIEN in alle Nedertuidicfio en Boitenluidiohe da en weekbladen len andere periodieken onder eeni e prijiverhoogint W Imwitflnai van én mlh OtlHH HMd VOld MWUl 37 Sept Soo lUwia S iU LedeoTargadwing Efe reeii liiK BuigarpUclit J V t SI Sq t etMuMldwid 1 iw Ledeniwgadwiag MM liQ vaa Lwdboow alik Goods S OeL Couoidkt Voltaren Feealarond tooaeelTeraenl ln aanmnle 1 f caU t 4lc I agada Ie nr W ati U la iili a DniUtig a BMngwaie AaOQil OOmiA 57e Jaargaiii Zaterdag 28 September 1918 GOVDSCHË COMAIVT lNrie a wrs ean 5Si d v ext©aa tieTolSL 3 voox Q o u d eL eaa Öï ©tx©lc©n VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNaHBNTBPBIiSi m kwartaal ÏM r mdi U eeat met ZmttMEi rut kwartaal f LU par waak IT eeat eiara waar da booiglng far loopar gaaeUMlt fianee par foat par kwwtud tïM aat AmdagaUad tlM AbaeaanuntB wontea dagdUta aaaganwiaa aaa oaa Innaai MASR 11 aODIU lill OOM agvrtaa daa beekkandal o de fe tkaatona AOVaBTKNTinPBUBi Dit Gouda m eeitrekea bekeonnda tot daabaaenkilKli 1 f ngéla ttJm elke ragal maar fUM iTaa baltaa Qaada aa daa baaergkrlagi 1 ngala fM elke wal war fêJM AtmmiOt aaa wdM lamaHHniliailM ü BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ntoizoNDaN imnnnauNsaMt u t ng f lm Aa ngd mk ƒ Op da TaoivagiM M kat aa 1 14 eoatiaet Maat I prUa Gnata lattin aa nadaa waNai lenkind aaar nlnlaii n ai Adminiitratie I Telel Intete 82 Bureau MARKT 31 GOUDA BBIBVBN Urr OB HOriTAD CCCCÏLLIII rolkiMi are na do opening der 9tAmi G nopaol op de bo c iirle pompcmze wijze gatki or otomnum op om deze Vörtooittnff al t Rothsjjlon UiVï wijst er op dat wa dotgelijke ploobtlgltóld te veel uit de Ou doos IS nioi moer psfit In It kader an dfii ttjd m un zich zelf nt üuwawacli tigpi htM It Ken ilieuw kaihinet eodt op iiK t oen ppo amioa dst vrijw l in do lai uiïgEV t Ue richting van het vorige kuiMnet göAt Hot Doofa van ölaM atijgt Itf ItiAicrzftIo om de nieuw votfciveit gen u xirltiging tu openen tue to upT k ii en or op voor te bereiden dn4 de re rl igl koor anilors ml iju Het maakt a üajt oen zoüdarlingeti indruk dut dczeji e persoon precies het te eaigedKoUe iigt v n on goloden Imivoii daar de kxdar van Itot nitiu vo kalkiiet U iid on hij eau ikrgi hJMJ bood ohip iewl blee hij In h jl van zgn olgon begin eleii Maar nu maakt het den uidnik tüdot i ii luhior spreekt lerwijt m ill werktlijkiiwd toch d lal littr IA eu deze andere mu lraüii met dan ntfmwon wini die over hyt Uiiinaahof w oit Ew met gelMol juiMc voorsieUing vaii d positie die hot hwitl Vüm Btüut ii oiizot ounsUtationwJe moiiarOlile inneemt loidt tot deze bg volen irrUeereodo opvaiMg ouiLTieiit het unwoairaohtigc In de hoiKLng vua dat iKiofd Ma4Lr at zien daarvitn is er nog mner iiu üitH zuader nilon dooi voriangeu aaar ifaasaling van deze vootwieiitiiig fcr b siaac hij vekwi een antipuiihio Xeaen de uitdowlng vati don wl eL KrAclitig tij ftlo 19 da uifiKOur teg m het gala pak en het opZioliaig uniform Ht t sloüè diiJzertloii at dat het mlljtaire vertonm nog titeeua em oorn Une plaats Luiietjun bij alia hotcertt ni n Mi D ïLet daiarin da miakeomog van do voel i elaii4 riji eJfe elemoiiiun Luhetmaat seliappojijk loven Men wonscU dat ailo Wilt naar hut inMltairi 4iiie ne Kt zal vuT wijfieni won len allweerst uit de oninid ifUijlce loiiigovifug van ikj rege nDg de laiida ails zoodanig Do bovoorreetrto pa itiü van oei U r is een eerr tö tiron VMi do overadiiaiting wawann de Wger vulüojljitcii zelvu lijileu on diu ineje een oorzaak Is vun iiot uitblijvoci der ootwa luiiingi Lr hoeft nog sIühIm de verht efflij Mm plaatii van het nillitiir en dese liin lert xm sneedd grootor wordend deel der bevoïkiing Vandaar dat irwn aandringt op aiöoiafiiuig van iiet jawlijkwjh © itij kspel van do oponlo dor 8titen i i0ü i öJ Moii kan ath be4 eon opening vouniolli n di ntot nttn lor ophof ge tctiiodt mi dii mtW RtPoakt iDOt de verdere wijze van han Iele der Siaten Ge aeraal We zu len nut zeggon dat zooveel staatsie bij do Tweede Kanwr poat aU een vlag op een nloddeïjcliuit niaiar dat zij met al to be t bij ti aar bobooren zal Jmdor wel moeten toegeven Wo hebben het bovenstaande wo3ngw evaii ooiUbj WO het dezpT dagen weer tuu baai lelijk hobbe hooron verkondigen De tij dan een voorstelling van iiun peraoonlUkheid En we begrujpen maaatal zelven niet hoe grovelijk we op de wyze de meeaten onzer mede meaisohen ntialOiLnen Die miskenning ia gwoWUük het ergst en voor haar beataat ook t Emeaate gevaar ten opeiichte van dit menechen die het verst van den Torai wulten en wier wenachon on bedoelingen meestal anders zijn dan die van 0 $ nfeeste meneohen Maar jmst deze m uabwi sijn meestal de boste en hun streven ia neiBtal het nobelst en gaat naar de hoogste do einden En het zyn dezen wien wo het ftootate onrecht aandoen en het felste pÜnigpn Want veelal zijn ook deae menecdim htt gevoeligst en het meest vatbaar voor oleldlijden Dat on recht en die pijn wordwi hun bovendien gewoonlijk aangedaan doof de botsten en ongevoeligsten die geen aotjte hand plegon te hebben wanneer z j in aaderer leven ingrypen Gelukkig is voor de miakafHien de pyn der miskenning minder fel al n nnate het oordeel van den miskenner voor hen minder waarde heeft en hij die miskent verder van hen afstaat Het pijnl kst toch treft zij wanneer zij komt van hem of haar die men liefheeft en hoogacht Dan kan zy vaak zoo diep ingrijpen in iemand a leven dat zü ale een worm gaat knagen aan zjjn zelfvertrouwen en zyn levenskracht breekt Want al len wie we ook zyn hebbai we behoefte aan althans eemg meoi ven en oenige erkenning We zijn nu eenaa hoe eenzelvig we ook mogen ijn ge b uzivMen msu voelen diep in ons den hand met te menschen om ons heen En omdat die imenschen of althans sommigen van hen ons nooit geheel onverschillig zyn daarom kan het zoo n pijn doen wanneer men onze beste bedoelingen meer nog wanneer men gansch ons streven en stryden miskent Ieder van ons heeft dat te bedenken enslechts met de uiterste omzichtigheid overanderpn te oordelen Dat we trachten het raadeel van de persoonlijkheid onzer medemenschen op te lossen maar laten we nooitde oplossing die wü meenden te vinden als de absolute werkelijkheid aanvaarden n daarnaar ona oordeel richten Ook hierin kennen we ten deele en ibegrÜpen we ten deele En zoolang we niet volkomen be grijpen dienen we handen af te houden vananderer leven on werk K dan weten walken invloed dit leven op izijn daden en woorden op aün denken on veel n heeft uitgeoefend Is het ndet duidelijk dat we ona bij dit zoeken ateeda in een cirkel zullen blijven bewegen Omeenmenach te lecren kennen zouden we zijn daden mo ten begrijpen en overeentoomatig dat begrip wa r teeren Maar om die daden te 3Cg u pen zoudsai v eerst zy n peri on ykiJd moeten kennen zo als die was en onder den mvl eit vap het Want deze miskenning zoo ze het gevolg IS van het niet begr ipen onzer mede mensohen is op haar beurt weer de oorzaak van verkeerde beoordeeling van iemands wezen Niet ieder tracihit zich een boeld te vor men van de persoonlyldheid van zijn medemenachen om daarujt zyn doen en laten zijn leven on weikem te begrijpen en dan met dat begnp gewapend het hieruit ontstane beeld te vengel jken met het oorspronkelijke dat hy zich gevormd had De meesten gaan niet zoo consciëntieus te werk maar oordeelen klakkeloos over een a anders daden Zy leven en zij streven waarby zij dan meestal hun eigen persoonlykheid eigen streven en ibedoelingen als uitgangspuntr nemen Maar beiden zoowed de meer conscientieuzen ata de anderen zijn gewoon van veronderstellingen uit te gaan waaneer ze iemands leven en werken beoordeelen We kennen en begrijpen onze medemeoBchen niet en oordeelen hen hetzy we ona van hun wezen al dan niet een beeld trachten te vormen overeenjcoonstig dat twvc oende begrip En zoo komen we er veelal volkomen ter goeder trouw toe hem beweegredenen en ibedoelingen in de schoenen te schuiven die zü heelemaal niet hebben Overeenkomstig die veronderstelde be weegredenen en bedoelingen maken we ona dou zgu aan bet vwajdeit n maar hol buro iior li ohe n Ouoaarvatiovo dtM nu eoumaal iod ro regeering heo t bouat ddariuckIo gieen raxuncig iX od men dit dan zou de ïraado vertooniug op daj fudutlo noeleo dordon Dinadag In A t niber zoo xoojori un wel gian vordwljntm Vork Jen weoK spVakm wij oper do oorlotiting van oju geill wiiielijko apaBrbuJc wutftoe hot oohter w ar 0agn ijk w nl t ioi koineiL Het ligt ochtor In dob doolmg ueu 9uin mt tljuioa glrodi i St in t vocrau en dozo zat uxlordaad in d behuaft vooriien Ondwliag hatiben d bargHTit rm m aeUdo slid elkMT voortdurend Matmgsn ta doe Ueiioer A beeft U t beU M am meneer Ü en d u la weer geld sohudlg aaa O die op zijn Oourt wo r gold hwft to Ofttvaogwi van A Al de ie trin aUes bobbou auuooft=iev lijk plHdbt dJEwlJU mat M govolg dat da diiiMnOtiVWud ongeveer gelijk 18 aaa den btvtQ toeata id Ho ïveal iemaltfJteUjhor iran dat ajles gowjileden wiuiiieor oA B drie Inge enroven lij a b j doO iSiFO eo daar Je betailug op pa jler e iiiiedt De boa Mlhcid baar irJkl d a il a lUXMUg U U stellig veel kk ner in bel KToM bo tat ainda oenlKen tUd di postoliequo en girodleast Daarni Utet is o tsr oor oGin g iueenb lljkt n dlotiai lu volop piaatM i e zoudon wonschen dat j ezild l iroaii atoh ook beiwae mot lnoi earin4eti Du zotf dexfl goeto zijde hfll bea dat jiij dia b uï TtmuUigvn aloo it pkgon te iH laloit aUva baite id worjot aan de bn IH IUX sjodst van diarult de n odl e ovens kondon wordtin vera rdJ oi I wit k oruJiietwaardiMhel 1 Het urwie wic fl li leel mocta en onmisbaar In de mj ts b ppij maAr bet he deze ernstige nOiaduw sijdo dat het oa gtl enht il voor mabruM ZMW ruim openstelt De lu t 1 i g iku bet fulttartoQiontawezon Wi net dr evl 9 naiiliaut daiirviin asowel vour dau jtdatJloerde lolf als voor de dupeo van bet a IjbHomout WiM woi ecus lulsl rt naar de meilodaetng van iun huidel Irijvende i mi lIltAriUifci Verneemt tol zijn groutoji a hrlk dat to talende van de waDbetAÜn vo oig r iH don hij zelf con den en U erom hia ft iet genioontobe tuur zoowel in groots h n kleine plaUsen e n ta ik vooral door haar preventieve werking vm Kitanu kan zgn Opmerkeljti la net dM i an paxÜotiKaro zijde al vaak altoile n fal telen zijn aangewend om M kwaad la bst trijdon ZIJ HlulUm eonter hierop al dat Ai niet ajgoinooo worden to 0a jaM dat wijM w naar onze meenmg op Jat hief voor de ov 4ioid een taak la weggelead Zij zal wfji alles kunrwn omvatten en dus lat ghoile uddtlol woteii to te pw n m d iiuionke d it em krachtige aodo teg n de vanbutaiILug aan a Ion ten goede zal konten fl aii f c ini be In grooto ma azljnMi iwalu gewoonte wan op alle pnjzeo een twpaaiki p p otage l legJtMi dat qtedaat voor de kwide acbuld boslemd waa H 14 dan wera het oule liedje dat de goeden ndor do lrw d n moeten tijden DMraan ordl maar altijd veel te wi lnlg gvdacht Feuilleton met schertsende maoinen dan zult u weten dal zo voor de grootrte helft alleen zelf iöte grappig In hun geeetighedon kunnen ontdekken Zog het maar moeder zot haar zoon uitdagend Dat zflü ik Seth Zij knikte hom vastberaden toe 3iJ wil dat ik zeg dat ik zoUte voor geen boerderij zoo grappig ais hij zou wflilen zijn Hij zogt dat dit hem een gevoel geeft of bij op eens maat de havwi van B colon werd verplaatst H t is vreemd dat zij hier zoo lots niet ecmvoudlger ze en Ja moeder antwoordde hij telkens hls u dat zegt kan ik de Sont Bay ruiken en hoor Ik de exprees naar Matapan suüztml IntusBchon was de thee Ingeschonken pn ei oude dame haalde uit een kast in den muur vereohillttwie oaicee mi ge heimzlnnJge lokkernijon die zij blijkbaar niL t groot genoegen op de tafel zette Weet u dat Ik mij maar idot kan schikken tn die stijve Engelache alter noontea e Ze zijn niets anders dan overblijfsels ven de hoofdtaaalöjden zei mevrooiw livingstone met kradi en daarom ga tk Iken morgen A merikapnstïhe lekkernijen koopen en dan gebruiken Seth en Ik zo in den nainUddag Jtfijn moeder Is een ecfate bravo oude dame zei Selh peiniend mij te leeren mijn eigen hotel op t © Uc ten en mij om te koopon ctoor JniJ aan to Meden e deelen in de opbrengsten van do mladaad Heeft u e ndM e waaraciKifwlng oo4t gelezen moeder f Hij weea naar ees kaart die u des mam vw fdwo Own maaltijden mogen op de Itamors gebruikt worden zonder bijzonderoover eenkomst mot do dlrcotio van de ver eenigde hotntondomemingen Wel zoontje zei zijn moeder ben ij met do directie van de Hotel In olk geval ben je niet opgehouden mij dat to vortellon sinds ik over bon gokomen met Circaaata Ik zou niet willen zijn als Neen moedor herhaal niet altijd hetzelfde GecJ Juffrouw March oen poosje rusti zei Soth terwijl hij tattieorgoelagen zijn handen in do zalUcen van zijn jnfl stok Wat bij daar vmdde doed ziJd Iippon plolfl ing trillfeii Hij had ht v rpleitorende leed vergeten dat dit meisje wachtte aan het slot van hun luohtlg ge bahlicl in elk geval zou by zorgtm dat 7ij op haar nieuwe werk geworpen werd voordat zij hrt nieuws hoorde en de oinohoQ door haar arbeid aan haar genteld zouden baar mlMohlen holpen zich taande te houden onder on alag die vroeg of laat op haar moest neorkonien Moeder z l hij deze Jon dame weet alles omtrent Hamle In Salem Dan vermoed ik dat Je het haar zelt heJjt verlokt riep mevrouw livingstone Je momt Je achamwi Sotli Juffrouw Haroh hij kan het nlot nalaten wlen hij ook ontmoet te vertoHm van de kleine MamJo Grove Gewoonlijk begint hij er al binnen dn tl m minuten ovor Hoe lang Ia hij met u samen gt weenf V ziet er zoo Hef derjoetneml uit dat bet mfj iriet zou verwonderen afa hij binnen anderhalve minunt aan Salmi kwam Moeder u bemt werkelijk de m w4 gipweteoleoce peraoon o Ik Sen En toeb Mft man dat de po AiDff MNM Dl Ëen oude dame met mager gelaat en eoii rustige kalme uitdruktong en het witste haar dat men op do wereW kan vinden xat bij het raam Ie breien haar vingers rustten geen oogenbli Jt terwijl do vlugge draad heen en weer ging Elke twee minuten trok zij aan het woüen kluwen In don zak van haar boeaelaar met tóen aulomatiechen nik dfa van een leven van odendng getuigit eooFDeruK xxiii Juffrouw MarCk dat ia mijn moeder zei Seth UvingBtone zij la do beste 8n alle moeders en komt altijd voor het theeuur thuis Moeder dat ia juffrouw March die ik de eer bob ü voor te stellen wi zij la de dochter van overate March van Cailibraeka Mijn lieve zei de oude dame terwijl zij opstond en haar hand uitstak haar breiwerk met de andere vasttioudnnd Ik heb heel heel dikwijls van uw vader gehoordl Ja hij kreeg al het geld dait mijn hoeve opbrcusbt gedurende twee giebeele jaren om tot kogels te amelten traetnde dfon vreeselij ken oorlog te te doen ndigen en ik giat hem ook twee van mijn tooag Klj wletrp een blik naar de blauiwe uniform die slap neerhing tegKiniover de tropeo van Wag n Moeder zei Sefl geef juffrouw MHrd eerst wat tbee voordat u over den oorlog gaat sproken Nleta joaakt zoo doretUf alB het eprekon owor den oorlog Het la even erg ala het lunchen met drie Mgade generaals in de Unlon olub Let u ma P niet op 8ath Juffrouw March xel de bevallige oode dame kalm gUmlftcdhende tegen baw gaat Indien u erw ianc Ito 4 verkend cuk hebtw