Goudsche Courant, dinsdag 1 oktober 1918

S7e alaar an INOSZOKDEK HHDEDEELlKiiENt Op da vooipaefaa SO Jtoogar Gaaana wivBrtaaitUia aa intaaoadaa raa4adaaUiwan Hi ootttnet tot aaar ftnihl eearden ptDé Oroota lettara an randan worim batakaut luuv plaatar Imta 1 4 ncal 1 M M ntü M fMO iBoakkia Adaaiattntitt Telef latere 83 1 L l I I I II voigeiw lutUitUii uii Ut jjjOi w bnuT de getuobl voigUM wt4Ke lurMje seJure bwiuitea geoomeD sou bebbdu gebvui oogof roud sgn Vttu udüuure zijde deelt üoi bM taede dat de doorbraak van de liiiueiit troepea V MihMJ plg iüH grooter gewonten ut iMU uaar bet HiMien i edrougen ttulgaaraolie uj M4 Uii ee la AlbsoUii luet de uoatearijkurs in voeUiig gekomsn zIjb n d t de veratorkiu 6u vau de OduUwen naar den BsJki i al op bel spoor ilfUn Daarota ma men vaitrouwen dat bot f elukke zai oen nieuw li nt ts vofuwn MaavBobljalMlt beeft de Bulgaarwibs nd uisterpreeideDt van de ICntetus enkele toexagglngeo gnwregeu D Bulgaaracbe verovcruijten op biTvi zijn nu prijs gegeven eu uilM ofadf BuUun er verfoedlngen voor ge even worden ten aadssla van Turkije StegerwsÜd Ud van bet fievwhuto dfsu wij Hirak al genoemd btibben beeft verkjaard dat b er ofi aan komt om In den loop vaa Ostober de entenie rospsa in het Westen tegen te boudw iJM na zal men In deu wüAet bet bede front moeten maken tot een betonveatlnc van 2 kllometor diepte InluaeobeQ zouden aUe wepeosn tot afweer ook van de tanks tot volmaaktheld kunnen worden opgavoerd Maar de vraa la of de Duitscbere de geaUieerden kunnen tsfenbouden De stag op het Vealeiyk ro t heeft een no nimmer bnreiuten omv ng aangenomen Ove ai kraakt het Dultatdie froM gediuht soo wordt bet oadiv handen genomen D da van eergIMeren wordt aJs de eerate mijlpaal bi de bestlsacnde taae van den oerlij beschouwd Tbugevolge van den vworuitgang der Belgen In de rlohtlng van ifooselAere en en van de BriUm aaar Warwick 4 téemufD al Rgssel van hrjt Noorden uU worden aanklampt An derztjd is de val van Kamerijk oon kwi t e van ur De Eb laobsn steken de Weiitt HJke voorsteden Iq htxH ilH lot van St Qu D1 1 n zal d noagetwljfeld terzelfder tijd worden Mwlht daar de Engelwbm ds stsd van betNoor den uJt es het leger van Dsbener baar van hot Zuklen alt aantasten De nlgeba Ie venoverlng van den Cbemlo d Dames door Ibngln e l fsr isl al t op zlcb laten watten Do Belgen hebben groote oooessstt behaald die voor de oekomsf zew v rstrelèkeode gevolgen kunneo bebbm De spoorlijn v n Bouaselsere naarif om die de voornaaoMtn verbtading verai le tiunehen bet Duitscbe front en de fl B m ggWHB a ii ii ii iiilK i y ueue in b t bleeke lappe gelaat Jbrwa ren ook vereiAeidêne iouranllsten voor bot meoreadeel eorrespondenten van de eerate financéeele bladiai bomntme e t ookde verdwaalde diplomaat van desleebt botaaJde aoort die ais bIj er kans te zag gaarne de dlptomaile op sija É houtje drscf In oen woord bet was MO diner aangebodap s a de Isdan van de benwnde OnMMwcJQb dsov door bun vermaarden praasis Mr Xenr m Juü Hel feest sou plaata bebbw la kves van de mooM kaotem van M Hotel Ualv raal De gwrten kwamen ffijsen ta den Salon de k CemmnBe da talel was gVMdct U de SaMe de RebwpUr De venleringen fetólgdan van lijaan Mnaak en geen fmbuten waren csstward HQ het beroemde gesehKbap e ott raagen op een wijze die aoowii dm i U heer oer aandeed als HM bekende hotaireatauranl dat Jubt toMt akè sen v reldreputsile hM verovenl faljioadBrht eo Uerooïtrent kon losn on r de advi rt Dtie0 In elk e Ua werd ttjdMhUt 1 Oct ly uur NlaiMre Sohouwborg NoordNcd Tooaealgw Boote Sea 0 e ir Nieuwe Schoulrbilrg Ensemble Fia i oia Nobel en Albert J ronkeii Leen Ooi 8 uur Blauwe Krul piuaosEente Hulp bij Oi eIukk i Oot Ootmmlte W a ju vai Faaai Toi l biooealvaraaiilgiiia aniBida 9 Oct 7H uur NIenva Ekllunirbiirg Bol tadtooneel Daar Mr Keivne Jttd he Untvaml Hotsl met sljn aanwealgbsM ver aida als bij In Londen vnrtoaMe vaa Kat natuurlijk Ai bij Wit U In de raeeplle zaal vnnRlwMi oa i a pmttn ite oaii Tof v rv ft WORDT GEVRAAGD n nat Melsl root di en nacbt 15 I 16 Ui bi S4M 6 HEK Slalailikaraluto o I Wie levert PIJPAARDE voor export AubkdlMn M aOKOMAN t Nl r g ku 3369 10 In óinn mum rnkrlifbur bi de 2670 10 NsMmeniiiig UmCOLTUIIIi ranaallulaol 82 a BOUD Nieuwe Schouwburg OOUPA Itord lediriiiilsil logDielgizMip DIM D a I OOTaBER Aanvanfl T t uur praoias Wagaaa h groota mcoaa ae é4a aakala opvovring waa ROOIE SIEN Het Dienwate aucceatluk vaa ftM 8PREE ia 6 bedriiTto met laotf ea daoa Veida liD dar bedrij Ten laiBlDRur Op de O Z Achterbur wal ta A dam 2 4a en 6e BiDRIjr Ten bniu van Braman Se Bkdkup In het denahuii op den Scbic demichen dijk te R daa Se BtDRtjr Het Cabaret in den Heat Klgaa aéoaratila ehIMarand gamoataartf Coatuumi tan ANDRÊ HELSLOOT Kap erk Tan lOHAN MEIJER Iidiniig ziml bel lied fin De Diales Prijzen der pUatien Stidlu aa Loin nUt Uilan I lednn I 1 50 Bnicon niet ladtn f l ig iMlu I I Oelarll I 0 40 Varhoogd mat lo e Aataanrachtan Nieinand Terzuime het eerate bedrijf DONKER AMSTERDAM AANVANO VU UUR PRECIES Orkest onder leiding van den heer J VAN DER OLAS Plaatibeiprekinl bi lotinf MeandataTond 8 uur ia de Sociëteit Oni Genoelen 3397 57 Opegban Yerkonpino op MAANDAQ 7 OCTOBBR l9lS a eaonila 7 nur In het Hotel Oi Zalm te Ooadi ten OTerataeo Tan Notaris J KOEMAN No 1 Een oed ooderhoud o Woonhuis en Erf in d Laaf TkodeweC No 64 te Goude groot 64 ceotlanin Ta MDViardcD 1 November i No 2 Eea dito Woonhuis met Erf en TUIN een de Pluweeleniln al No 107 te Ooude Iroot 2 Are 2 ceatlareo Verhuurd lot 1 Mei 9119 Toor 3S0 per leer No 3 Een dito Woonhuis met Erf a TUIN uut het voriie perceel No 108 root 1 Are 83 centliren Verhuurd bil d mmttki Toor f 26 2S En No 4 Een dito Woonhuis met Erf eea de Peperatreet No 24 Ie Goude root 1 Are 25 centiaren Te aaoTaerdea 1 December M Te be icbtl en 4 5 en 7 October Tan 9 lot 12 en 2 tot 4 uren Voor perceel 1 Tooref belet Tre eo Mnrkt 3f Breeder bij biljetten Nedere Iiilichtinlen leeft Nolerie KoitlANte Haaltrec l 3323 41 Ooedkoopate en solledste adres voor Meubelen ele Talala Kaltaa BallatUa Stoelaa aaat laar aa plaeka Vaaraa kadatanaa WoHaaaaaatlladakaaa ThaaUlaU Splagala aklMarllaa M kawal ke la e UU OUT ZWN UliiniUKtt kiiiMiiiMI i Am da PlatoalbakkariJ ZUiO HOLUUlO kuniMii een paar jongelui BEPLAATST WORDEN tar opleiding jn dt gluuurfcamtr an ormangletarlj LeaftHd banedan da 20 jaar 3435 22 De Drandstoffen Coiiiinisue DIsfrIol OOUDA stelt vanaf heden beaohikbaar voor troep A HUISBRAND in minderioi van het Vlnl rPaint 0 n s l bestelkaarten in de bus te doen ten onzen kantore Oosthaven 3 l8 I eenheiil AHTHRACIET = 7SL6 viiorf2 4S 2i I EIERKDLEH = 7S f 11 of I KACHELKOLEN = IS f 2 15 of I IRUINK001IIIIKEÏÏEII = I00 f2 20 N B Van de eeoiieid onder St genoemd wordt de soortdoor ons bepaald rekening zal echter ZOOVe0imoa llll worden gehouden met ieders wenschen Dit laatste in verband met de beschikbare voorraadvan deze soorten 3419 so 9Êr Het Advertentieïureau van De Goudscbe Courant TELEF 8 MARKT 31 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIEN in alle Nederlandsohe en Buttenlandsohe dag en weekbladen en andere periodieken onder eanige prijsverhooging MT Inzandlna van n al ehPlN ds voldoand Inlichtingen worden GRATIS verstrekt VRAAQT UWWINKELIER Naar cto Wapaldb MH am la Meubel en Linoleumwas A S R A Het beste artikel voor het wrijven van meubelen en linoleum Is v l ao scllcoop i n vooP i lla i het gebruik dan de beste bus was Koopt één flesch A S R A en u biqft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S Re A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze HooMdaipathoudar voor Qouda en omstreken de tlrma 362 60 L VAM Oni BUK Orossler In Koloniale waren OOUDA LIJDT GIJ AM ASTHMA Verlicht dan dadelijk Uw benauwdheid Gebruikt onverwijld de ABDIJSIROOP Onontbeerliik Toor Aatkmalijdera om de taaie lijm loa te maken waardoor de ademhalidl weer diep en Trlj kan worden Een TOon exet ebruik met de Abdljairoop heeft reeda vela boratlljder legeTen wal se H 0 Terlan den n I eiondbeid Levenslust en bpvensmoed De AMIIalraop Toafkaam nek nrler Veel epre en karatellend nlTerend en leneieod bij aandoeningen der luchtwegen Prija per flccon Tan pl m 230 reni f 1 25 een pl m 550 mai t 2 25 Tan pl m 1000 ram 1 3 75 Alom Terkrij beer I Etacbl roatfaa baaa met onie bnndteekeainS 74 U I AKKER ROTTERDAM M7S Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizengracht 153 Amsterdam Leliegracht 30 CURATORIUM Mr A W JacomattI Oad Ad aaaat in Ned Indli H l Oalkeaa Bultentm LM Oaé Bleten Bur emeeatar Ten Edem en Schoolopilener J OarrtU Oud Reaident Ten Temele Haart PoUk Lid Eerate Kamer S PostmiU Schoolopilener P J Raannakara Oud aecretetl Generad der Rijk Tenekerin benk W N Wlatarahavaa Qep Luit Kol O I L Amerefooit StcrtUrii Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leidlnf Ten 80 bakaada laarkracktaa onder rle Joh Bonman Directeur eener Hendetawfaool Mr Dr J El ftan Directeur eener Tuohlacheol Jhr Jan Faltk Journeliat Dr A A Pokkar prlTael docenl UniTeraiteit Dr A J M Oarjaanna leeraar H B S P H van Oaatel keraar HaudeluFhooI Prof W C da Oraaff Hoo Ieerear UniTeraiteit Utrecht Dr A Halbarftndt oud leeraar Gymnaaium Dr J M Hoogvllat priTaat docent UniTeraiteit Dr C Hnyaman accouo tent en andere mennen Tan naam 20 leeraar H B S 7 Mra in de Rechten 7 inlenieure 6 eccountenta 3 naen ena worden dtiar on geor ai eerd naar dan 400 ackrlltalljka cusiuian o m BOEKHOUDEN DBENSCH NOORSCH 8TUDIBTECHNIEK HANOELSCORR RUSSISCH STAATS ADMINISTRATIE MALEI8CH WETENSCHillVEN BEDRUFSREOLAMB LATIJN STATENORDE ETALAGE GRIEKSCH MUZIBKGESCH ORGANISATIE ESPERANTO HARMONIELEER BEURSTECHNIBK WISKUNDE JOURNALISTIEK STENOGRAFIE SCHEIKUNDE GEZONDH LEER SCHOONSCHRIJVEN NATUURKUNDE METH SPREKEN NEDERLANDSCH WERKTUIGKUNDB GOEDE STIiL FRANSCH ELECTRO TECHN HANDSCHRIFT DUITSCH TEEKENEN VERBETERING ENGELSCH BOUWKUNDE VLUG EN GOED ITALIAANSCH ALG ONTWIKK RBKBNEN SPAANSCH LOGICA PR6BELEN ZWEEDSCH RHETORICA SLSJO Oplaldlnf par brial vtMr alia azamanl voor alia ambtan an baroapan voor ALLE actan L O an M O ALLB praetllkdlploma a StaaUazaman Notarbulf Mr in da Rachtan Qamaanta Admlnlatratlai Aetnarii Aecoantants Ondai wiliar Boawknndls Opiicktar an taakanaar OplIahUr Watarataat Badrlllalaldaf aeratarURadactanr m tnx S73 150 Cursussen voor beginners eenigszins gevorderden meergevordenden en vergevorderden Aangename mctliade Persoonlijk contact tusschen docent en cursist Uitstekende correctie collectief en Individueel Billijke condltitn minver ogcndcb kunnen van ons Studiefonds pro lteeren Qoede re ftaten wie werkt slaagt Adviezen inzake Beroepskeuze 7oi r naiere inlichtingen vrage mm dt intenamnU gratis irockuhi een boekdeel van 144 pagina Um mrhindt tick hierdoor tot niets ModevakschMl voor Cfoada en omliggende pluteen AangaaloUn bl da varaanlflnt voor Moda vakacholaa ta s Oravankaia Goedgekeord bg Kon Beal 26 Aug 11 No 4B Opleiding tot Oostumièra Ooupauaa an Leararas hk iiltgiDbild mr lip iibnlk ti lira BUIt MlUt n UNKIBH De School 1 Terpleatet Tan Gouwe 109 neer Qoawa 111 mer eich nieawe leerliniea kunnen eanmelden Dir Dames v REYZELENDOORN VerkrUdbaer bij de DrnkkerB A BRINKMAN ZOON Markt 31 GOUDA VERKLARIIIGEII VAN KAA8PR0DUCENTEN betraffanda aan vetgahalta van da kaas van mlnatant 45 50 stuks in omslag 3S oant franco per post I 0 3S V au 1000 etake retle aael Srme neem bedrakt Biecht eftluitbend met onze hendteeke mH L AKKER Rollerdem Verkrijlbaar bij de meeeu dro iMen Ha astre cht Abonnementen en advertentien Abonneert U op dit Uad AOKNDA voor ds GOÜDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSOHE COURANT wordöD te Haastrecht aangenomen door onzen Agent J SCHEER fe HAASTRECHT DrInM SINALCO looholvrll afl taratau t dlf madadaaUasr aMfaa traataa Heerlijli verfrisschenda DiitnCt aai daaa dm k aiM I amEHENDUK UsiS TtoaSswH M M Talafaaa BTt 3040 24 aetriaisiia DniUwrt nmnniMi oom aoon f o imm Dinsdag 1 October Itll8 VERSCHIJNT DASGELIJKS JOUDSCHl COÜRASTa BEHAL VE ZON BN FEESTDAGEN ABONNEMENTSPltUSi par kwartaal f 2 jwr we IB cant mat Zondagsblad pw kwartaal f 2 90 per wedt 22 cent overal waar de beaorsint per looper goochiadt Franco per peet per kwartaal ƒ 2 60 mat Zondasr9l lad ƒ 8 40 Aboimemontffli wonten dageHJli aangenomen aan ona Bureau HARKT Jl GOUDA bjj otile a enten den boekhandel en de postkantoren ADVEKTENTIKPKIJSt Uit Gouda en anMtretam bahooiwida tot den bmor rin 1 6 rosel ƒ 1 06 elke regel meer ƒ O Ï0 Van buiten Gouda en den bazorgkringM 6 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 26 Advertentien van iniUieke vennakelUk Tiadoa 12 Mtt per regel Advartantlih kunian wanho Intaaoadan door naaelMdtoaiit vaa jl dela n AdTerbantleburaaux en onia Agentaa iiedaotiei Teief latere 545 Bureau MARKT 31 G OUDA zUn Turky toeit kan zich van etkA verbinding met Dtitwhlaod vwstok niet ft aandeihottden Welke uitwer king do afval van de triree Balkanstaten Boemaniï zou faebb ziet ledar in die weet wat r in Roemenie omga t hetzou zicb weer an den kantfder Entente fl l aren die zooJ doende dem vefteelen Balkai aou beheerscheaji en een pracfc tige militaire operatlebae ij tegen Oostear jjk Honga r y ei zou krijgen Of O H by geli rtüdiga aanvallen op het Italia nache front in staat zou zyn zelfa met iteoj van Duitoche troej pen aan een omvattind van den Balkan uit aOg vast te houden man daoji vrede vao Brest dl t eh alj lang geen aeti f post daij Duitscbe politiek meer ia De toestand ia te redden besluit de sebrUver maar slechts met doortastende midde ien Indien w er in lagen op den Balkan de zaak weer op pooten te zetten dan hebben wy onzen efifonstandere de grootste poItiteke troef uit handen geslagrai Senti4meiiteele overwegii eo jegen de Bulgaren zal Duitscbland wel owrwumMi als het zicOi herinnert boe de Entrote tegen Griekenlaiui ia opgetreden De instelling van ess Duitsch dwangbeatuur ia Bulgarije bebeeft trouwens niet eens noodzakeiyk te i jn ali de Bulgaren bun vertrouwen In de onorer winliikheid der Ceatral £ i aar temfkr J en I Vou Hiatae heeft ÜiaiH b bewijaan oi by In staat is de DuitMiie pJllti ever ensware criaie heen t belpsn HQ moet dadelijk handelen Het artikel Is geBcbrevm voor de capitu Istie van BulgarUe We ktmnen mi concludeeren dat de stryd in Bulf ar e ui worden uitgevochten Burian de Ooeteory Kbe mlnlsteivan bultenlandsche zaken heeft ten c chte van Bulgarye verklaard dat tegen diigdteurteniasen behooriyke voorzorgsmaat regelen zyn getroffen en dat daardoor aan s lands onvert rekeiyke betr klngen met ihet Duitsche rük in een enkel opzif t af j bramk gedaan werd In BoemenlK gaat de demo biUaatle en bet wegvoeren van de munitie tn het doet di oentralen besette gebied v l gens het verdrag In itji werk Bonar Law zei gfiateren Met Bulgarije Ie een overeenkomst ondertcöken kraWitena weilko de vijandelijkheden ffat Turkije zal doen ts aoff onbekend De Turkscho bladen verbouwen er opdat de I tact e en Ooatenrijkaobe troepen Ift hot tdteiBto geval bet front zullen faer 1 Btt ïten Zo bleldeti in de eerstS plaats den verblndlngüwog tuaaobcn Turkije ont zijn bondgpnooti n opeo Do Wefnscbe Maden beepreken de ota4 keer In Bulgarije eveoeeoa levendig De Neue Frde Preeee mefldt bebalve dat gisteren een kroonrasdl ouder vonrzltting van den Kedzeir Is gehouden dat DE OÖRLOG Buigarije geeft zich onvoorwaardelijk over weerstand te jjjl lt eer de vraagt Mocht O JI Twicliten dan wara gejjwongan de OHltschiand heeft het Spel verloren Oosten rijksche troepen in Sdfia Burian en Bonar Law ower den toestand Het Westfront kraakt Kamerijk IJssel St auentin ziillen allen awanala de Chemin dea Dansea Hat Belgische leger in actie li OOQ gevangenen In Maoe doniS De Daitaohe rijkskanaalier gaat heen Men heeft de atoe dem noodig Duatschland oorlog alleei Het zou dan wel en van de O H geveci gen maar de Ëntei leger en sterke Italiai voor het Westen beacl ONS O VtEBZICHT lort te letten en uit den BaUum bBterreuien vry kry te zou het Saloniki Mche strydkrachten tfcbaar krygen zoo zal het soo zoo ataan of Duitscbland in het vervolg geluk aan de andere volken der wereld al kunnen leven of strijden of dat Engeland en Amerika de levenavoorwaarden van Duitscbland zul len bepalen iMen zal probeerea te redden wat nog te redden valt In Sofia z jn reeds Ooatenrjjkac h ü ong aarscbe troepen aangekomen Brice wyet erop in het Jouraat dat de stryd in Bul r e nog niet afgeloopen i De eenjg mogelfjkhcdd op dit oo enbUk ia zegrt bii een voortoopig reerime te bepalen dat Bulgar e losmaakt van bet oorI logvwerende ibLok en dan gealHeende onvermydeiyke voordeelen en waarbongren voor d voortzetting van den oorlog verzekert Want laten w niot vergeten dat d oorlog ook in het Oosten voortduurt Terwyl de gealheei en koi meB op Sofia laten aanrukken bereiden de Oft nr kers en Bujtsctbers een teigenbeweging voor Z j trekken ibelangryka strijdkraohteu aaraen Men tegi dat acikensen weer óp het tooneel zal verschijnen In een bew egi ngsoorlög gevoerd met betrekkelijk zwakke atr tjdkracbten op een uitgestrekt gevechtsterrein moet men met alil mogelijk heden rekening houden Niet KOU eivaarlijiker z n dan te denken dat vni enkel nog maar tot aan de Donau een militaire wandeling behoeven te doen Ook in de Vosasche wondt er van bdaondoni z jde op gewezen dat er flink en nel aangepakt moet worden AU Bulgarye rt de schrüver een afzonderlükeni vrede met de E ente eluit dan zal do capitulatie van Turkse dat al zoo erg in het navw xit daarvan hetonvermiideiyke gevolg j dat de krachtsverfwiKH tg vooV Duitscbland mettertijd nog onffumrt ger zou worden Dat de politieke ptf Eie der Geallieerden veel steriter woidt als Duitachland s bondJ genooten mochten capituleeren behoeft geen betoog De ententevolken zouden da overtuiging hetèen dal de afrekttiing met Duitscbland nog slecb s een kwestie van tUd waa Duitscbland n oet mitsdien alle krachten ikspannen om op den Balkan de toestand weer in bet rei b te brengeo Er is meent de ee kf nr alle kana dat krachtig ingrypen zal Magen In det eerste plaats moet ibet Bulgaarsche leger ZOO fUndc gesteund w krden dat de mili taire poalUe wordt ger d Dat is nu oninogeiyk geworden Bed Eetat dan kunnenf de tegenstanders van lldalinof die het ver bond met de centralen willen handhaven zich met voldoende gezag laten gelden De militaire hulp der centralen ware onvoL doende als ze niet een volkomen omkeer aan het front weet te bewerkm ze moet dus de £ ntentelegers naar bun steunpunt Saloniki terugdryven Op de vraag of de Centralen daartoe by machte zyn past het antwoord dat zulks voor hen in elk g val veel gemakkeiyker zal mijn dan voor Duitscbland om de oorlog alleen voort te zettest De noodige troepen voor bet Bulgaarscbe front moeten gevonden worden en als de bestaande reserves niet voldoende zyn moet men ze desnoods vinden door verkorting van ihet Westelüke en het Ti rooteche front Beter acht de schryver het echter ze uit de bazetbiBfrstroepen in de Oekraïne en de Noord Bussische randstaten tehalett Het ware onzin in deze hacheiyke omstandigheden vaa iikigelaad vielaa er uit i en papiertje er bij met eakde woorden er op geschreven Lieve juUrouw March ik kan niet vezdragea dat u door mijn acbuld lijdt Vergeef dit en vees olet boos K H aneo kwamen la de oogen van lone en zij tikae met baar acboen op b tahik je karpet dat voor dea kleinen eple et lag O dit bad bij niet moeten do L ik kan het niet aauiemenl Uofffen zal Ik hot hom terug gaan ffavwi Maar nu herinnerde zij zich dat zij het adres van KeiOb Harford i wist Daar kwam Jane Alleo binnen wet i I oogen stnaende van nleuwsgieirlgbeid Zij vlet dadi jk aan de aporea van tranen die lone baastlf beprodd had weg te vegen Hat heb ik If gezegd te ij verwijlend Ik l t boe het zou zljnl Ja bad betB nooit moeten toestaan weer tot je te spreken Mwiaen zijn allen adders en als meo bun eon vfo er geeft nemea z j de geheele baad J4aar Jaoe td lone gümlacbeadedoor haar tranen evMuals de Ia de oogen van Jtae AVsq kwam plotaelhig een UU MA VaamiQ beb je mlJ dat niet rroeger geaegdf zei ilj Np ben Ik gewoon gadnnade wekm alscfosrelljk tefsn Ie gewsMC Uecn inaiUiiik 4Md M f OffWeele beriiiten uit Londen en Pariji vertellen ons dat Bulgarije alcb onvoorwaardelijk I beeft ovarge geven Nu Bulgaria alle voorwatudan der gealUeenlen keeft aangenomen zjji de vfjandaltlkke en in MaCedo nië gestaakt Die voorwaarden waron naar men zicli nit het nummer van gisteren herinnert voomameiyk ontruiming van al het gebied dat Bttlgai tjijdens dezem oorlog heeft be asti dautbUiaatie ofgsbnuk van da Bul Baarsche troepen tegen de centraion Bit overgeven ia voor Duitschland het £ verliaoen van den wereldoorlog van den nn perialistifidhen oorlog j Want als de oorlog licb In daze richtiad verder iMvtwildkelt wondt Turkije onder de voet geloopen veroveren de £ ng lscheq Syrië brengen tie verbinding over Mesopo l tamië met todié tot stand en herstolleij Servië dan is het gedaan met de Duitsch macht in hot Oosten is Bagdad on de Per zische golf voor goad voor Duitschland verloren Do oorlog zal dan verder alleei gevoerd worden om de verdediging van het Duitst e en Oostenrüksche grondgebiedIn den laataten tijd werd door Duitscb land herhaaldelijk vooropigesteld dat ie een veidedigingeoorlog voerde Dat i4 waar in dit opwc t tiat het dan toch verdediging is geweest niet in de eerste plaats en met uitsluitend van zjjn grenzen tnaat allereerst van zijn positie als wereldmOJ gendhead els impérialistiache mogendheid Duitaohiand streed om dat het naast de andera groote wereldmagendheden in dd eerste iflaata ig Iand mede een plaats als groots mogendheid in de wereld wll de hebben Die atrijd ia tevergeefsch ge weest als de geallieerden de baas op den Balkan worden SlegerwaU lid van bet Dnitstie Heer u Fauilleton tang ocQVorwilerp Meisijol zei juffrouw AdbJlr haar Handen in protest opbeffeod Jboe kon je zoo prateol Je beat preciee alsof je een der onzen waart en aJs ik ooH over geld met je i k dan zouden de twee mao oen die blj het rour zitten mij duchtig onderbaoden aeniml IHet was met vodiü oogieti en trlllenI de lippen door liet gevoed bij zuike eeii voudl e nefbebbeude meoacbeD te zij a dat lone naar boven naar haar kleine i aapkamer g Toen zij zich verwijderde riop Juörouw Adftip haas nai Juffrouw Uairob xeid ziJ t wag hier vanmiddag een heer Hij wilde mlj geen boodadiap geven nocti zijn wuun noemen maar hij gaf mlJ een briei voor u U zult dien op do tafel vU uwelaapkamer vlndeo 3oe zag die heer ar ulitP vioeg I me Nu Ik heb niet veel acht op hcim oslagen waoit de koeltjes stonden Op het wmi en wareo bijna blaar m met die ondk elinatlgo Ëng tecbe haarden kaamen aan ni andora denkm dan aan da ijzerikoelcjee die op bet vuur staan Vaar het waa eeo Isoge bleeke iongecuaii ea h t waa of hij geheel en al vergeten bad wetice da r van de week W waa De beeobrijving van K th Barford was Ie duidelijk ooi tidb deairln U vergbssen I e encode naar baar alaapkamer met eea vuur dat aij idei eena aan ilabzelf bekeDda Op de talel 1 een eenvowage zakeneovfdoppe met rood lak gMegeld Mrt bevende vl gei MAearde zJJ den brief open em baa darija bUjetea rm ie Bfutk hem weer zoudt aanouoen en Ik wU 10 goed wat dat betecèende liaar vwj tel mij nu Is hij aardlg Uob je hem lïd Neen H lone apiH ai Ik hebhem niet Uti Hoe sou U daar ik btra masx een half dozijn keeren b ébgtai o Uaarik heb modelijden met turn Hij l ziek en arm en weet eveomln al eeOjzuigeling voor zlohzelf te zorgen Jame Allen zei gisea woord iQaarstoii4op van deo raad van hel b A aur BiJ wafi gaan zkten Zij kwam vlug eo apoai taan naar lone en gaf haar oen kusEa daarna verliet zij onder eso voof4te Keggvn èe kacuer lONE MARCH Nmt bM SalMaah K B auKxxm buis zei terecht dezer dagen In de eeratvolgenda dagen l T WBBBÏILWK VAB BOatUM KiAnk vartiadaa 66 HOOWDSTUK XXIV De Crocaasdofe Ook JuUnm AdaJr kwam bedrijvlR aan rood van den haard waar zij be B was geweest met het bereiden van bet eten dat John Adair ea aun vader s morgens naar hun vark gouden mefr Mr Kparn y Judd laf een diner In het Univeraal nolei e leden der tweede generatie nï Iliotinalrs die zlcb bij opvol I ging in faH genot zou mogen ver gen van een hondsrd mill oeo aan geU waren ov reengjekomon aan tafel te ver ehljnen Het gezt sebap bestond voornamelijk uit jonge mannen met nwndjes als kï nijnnn ra kleine anorrstJM Want de aan bidkiing van dm Mammon en bet ler B8 lang najagfn én vlucffteode goAm di veraohljnen In den vorm van sandeelen en obligaUe zijn niet bevonlerlijk aan de obooitfMld la het tweede g UéA Vergeleken bij h o waren de Jonge mannen gesproten u de Engielaobn fanlllee e den mrüiütm Wj Ood Mammon vervul den zwaarte van Oeliaaia ta breeder van m im iêÊ Ê Wt ut m romiiUkkmAm lone veirloHe van de vrlen lllith ld van Seth Llvlngatone en het zien van de onzelfzuohti vreugde van AeM eerlijke harten was niet Itaar fferin ste vreugde Over een wtek zal Ik aoodoende heet rijk zijn m staat Hjn n allen Ie traeteesan op een beeoek aaa Cr atal Palaoe als ij heel goed aij op een Zondag naar Hamfitoa Court 3 Tei dlenaij wendde rieh nn om en leflde haar baud vriendelijk op de breeds moederUJ ke schouders van Juffrouw Adair wordt hel hoog lijd dtt Ik mijn ehidden belaal De ketste twee vtkito heb Ik In alk eegenUiJl verwadit dal o nHj niide deur Kidl sett John Adalr kwMe alsel hl P l st pont alond te aprafcan terwt zijn vader mal veel g sraa alja voelen vandan laad van dan Iwad Mai an daaraoot de