Goudsche Courant, dinsdag 1 oktober 1918

OOUl A 1 October J 18 AuitMtflMringdlOB Sq de giatereu fft laat adTarteatta ven rau aaaeerjügsboiia maai Id de IVe aSlaed dji de wiukeUera de uitgenomen bon wet orAuneLftaitoa moeten tnlevereo op Donderdag 4 October a Men zal reed heboen oegrepeu dat dit moet zijn op Don jerda 3 Ootobeff 12 i Tig iubUwB UeJ a ia het 12 i jaAT geleden dat de oeor A de Wilde idziget bij 4e Item Joh Deaemg en Co t ij deze Urnuk in dieast tradt oliwh Au ivg uH l bul uiUtilijk geocL i W tter Lya en lit4 IroiU UtHteDdoi run go M üuuia van geeii uut aeor itojtMtiMro kan niet mo tin i orwegKaooppum wordfii gebruikt bui wu a kvkc buituiyrijk jiuQt laar er viw apoorigntiti ca aotit wf eu aio a kwamen Het U M vooniaauHite Qoelte na dit vak vut liet Uout Uu iqiyt vftu tt emtaod te Zoadas de vooruiigaD vau bet Bd itf wAie Icyer vuorlAuzet Uet eeu wurlgk oMxoereiule gOMttdriIt en $ 1 xMigeod heUwa de nieuwe ectUiedea lich la üea nine bt ereii ttoule KouMelaere chljnt niet Eeer bflMohfwtfcd te xijo i e uutére dorpen lu Vlaanderen duiken tüt bet g roeaDiop Uoorelede mowtt buis toot Iiuu wofden verlueeeterd Kr sljn bgiooder bloodij e gevecbten geleverd iu de uobljtieAd yan bet alataoo dat versobeidoa malen vaa bezit tere livelt gowiweld i e ïiiilgiiu zgn ten aloUe meaiter vau bet dorp grieven Zondagavond waren nicer dan 5500 gevaagencn en ruim 100 kanoMien waaronder versobeideii ea 2ö0 m M geteld Vol eii de laatete beriobtea zun biJ bot oüeuslof der iielgen m i iugtilacdien ia ViaaDderon 11 Ü0Ü gevaogeuen gemaakt Na de verovertof van i tobendaale ie Ibana den wejg Uoulers Koaaaetaere MeeDcn bereikt en Qbeluwe beiEet terwijl de U gen 09 20 uijlfai van Brugge taan Ü ooiOg Albert bod voor h t begin van dea aanval bet volgiende beroep op zijn troepen gedaan Soldaten IQIJ gaat eea maobtlgen aanval doen c de stoUio u aan de aijde vui onae bddbaAi ce Ii ngelaobe en Fxaosc e wapeoiuoodere Uet staat aao u den invallfiir terug te drijven dis uw broe dera aedttt uieer dan vier Jaar ooderdn t De ure Is beaüwend De i uil aber wijkt overaJ Boldatea toont u de bdlige zaak van ooae onaltumkelijkbeéd waardig ook onze tradiUcH en ons ra Vowuit voor bet reobt voor de vrijbeid voor het roemri k ea onaterfelijks UelgUt De KngdsGiien beriwten dat de ooruitgouig om Ut Queamtlo aaikboudl De4 ie Noord en MiUilaod divlale alleen beeft 4000 guvangMien geioaakt en ongeveer 40 itanouneu veroverd In dit vak waa avijand weeretand barduskÜLtg tuMcbeaUeliioouit eu Uoaacibeu l e Ameakaauacbe Euigeleobo en AuialraJbKlie troepen okmbten bard vwdbten totdat xij laat in den avwd t reia woujuen en vele gevaogeiiuu maakten i cn wenteo en noozdnreatoa van ütuaejijk v m de v aod ot tn ataal de vordorin n te belettWh VooruitgeBoboVui aideelingen bereikten Uet kruiepuat vaado wt en hisasben Airec t eu Kamerijk en Uupaume ea KauMrijk ea drongmidenoordcJiJke wijken van Katuerijk binueo he Cha tulet de eleuteleteUing van bet gobeele vak van Bellinoourt naar bet Noorden toe tot üaoteux was tcfen 12 uur geuoiuen Wij Maan op veie piaatsen aan woennijdou van den apoorweg Bt jueattiir lUiuerlJk waardoor do verbln tfn GBw igea vaa dut vijand emallgiboporkt wolden Aoiitereenvolgeiia werden beloDgnjke veraterkio dbrpen goaoaieo La Vuxiuerie Nauroy Bony en VtileraQuibltiib weardea In bet begtn van dea iag vcrmeeeterd De Fraoadie dzaadlooze tetmt deelt mede dat de geaiiieerden met bet nieuwe oUeimcf der Ëraneoben en Amerikanen over ew front van iOtk U tusHblicu de Butppe a da Haaa IkeblBea getoond dat zij in pl ata vaa zlcb te beperken tot de beroverinc van Itet terrelu tot de lüpdeuiiurglioie en de Dultnobere tot bun ullgiaaApunt van 21 Uaart terug te werpen In ataat waren bet oude DuitiKhe front aan te taaten i nleaire laa uan den iilag die bc fonnen ie met de indrukking vëa den bo van Si Mtblcl duurt voort Voortaan sal elke stoot der gealUeerden een atuk doen ae rvadlHi vaa het Dultecbe bcdwerk dat ilch uitstrekt van de zee tot SSwltterlandi fiet l oot in CbampagiDe van de Sulppe tot da Argooneo was bet kraob tfat verMerkt van het gohoole westolljke front bedert d i aaavaos van deae ltrijg ver rlobllng bt hanipagiie bedt het oAensiel der gmilieerdctn zicdi nog uitgi eld en la het algemeen gewordesi De liiatiaiogt dat de reusaotitlgie bevrijdtnjglwsldalag waarin aNe Duitodie legers zijn aance last een vornietJglnffiVeldslafK ï Voor maaraolialk Focè Ib overwinnen niet den tt Kt i taader langiaam tenigdilngen toll vooral vBMtgeateido grenaen doch iam üoiktenttiiea waar hij zt A beivlndt de samenhang zijnw atrijdkrachtcm te nl t Ie doen wn betn ten skxte te werp i ulleeu te i g Ba en te vtirnietikeo op do wegen van de onherro elijke nadflrlaag e De OostanriJicerH h ben in Uaioedon i ë bewasten het OdurldMoeer rekeohtg houdfoid met den toestand op bet Bul gaaraohe front na pkatsdijke gevediten een gebiodsotroot oniteulmd De Italianen beoatten de ataid PrfbUteJl alsniade de dorpon Fowtareka oa Koseajta en zetten de aohtMrvolgfnc van dea vijand voort die in d riohttng van Vakub terugtrok Door de orenipive van Bntgarlje ahet lii rijpen nui DkillvoUand i Oostenrijk aal waanwbijiilfjk een aleuw tronl gevlormd woidea De riJtoalEansoHer gaat du toofa heen De keicer heeft het volgetide meegvdeeM Üwe Skoallentle b ft mij rerwtmg niet mear ia faat te aijn aaa bet aoofd der regeaiittg te bUJ WOx ik wil niet onontvaakelJéki bti eA veor de door u aan gevoerde redenen en moet mij met bezwaaid gemoeid uflr verdere madewerliing ontzegen De dank des vaderiooda voor het door u met bet kanHtterMWbt ia aanvaardea lo nw CM ttjd gobnuhte otfer en door n bowemi dleoalvi b it aver zekerd Ik wenaeb dal het Daitaolie volk io atorkai miHte dan lot nu toe mod w Tkt o d bep aling van het lot des vader lands Dürttalvo to het sOJn wU dat ouwinen die door het vertrouwen de voU worden gedragen op ruimer sobaal aan rechten en pHohtan der regoerlng deeinemenu Ik verzoek u nw werk daarmee af te sluiten dat u de loapaade aaiken UiJIt beslierea en deo door mlJ giewUden maatregel den weg efient tol Ik een opvodger voor u heb fovooden Ui verwacht uw roorsteUea dienaan Baode Men relkent la krla on der parlemeotaieden met de mogelykhctd dat voa HsrtItng de blnoMilandBohe geecidlpunteo nog zal trachten op te lose€C om zijn opv gfv een georctenden grondslag voor wark aambeid na te laleo Voor zijn opvolger h eft men nog niet eco bepaalde penooolijkheid op het oog Het Berl Tagabl noenft ais oaodldaat dr Boltl emte burgemeester Wermufii graaf Bematorff ea gnal von BrookdorttBaolzau De z g oandldatoux vtfa Bethmann UoÜweg noemt de VoealKhe Zlfl éea politieke grap De QermanU sehiijft In den laateteo tijd zijn er van Boolaat diemooratiBohe zijde een aantak eeer opmerkelijke van boog poliaok getuigende uittebngen gedaan dio ooob de regeering noch de burgerlijke partijen boever ze ook maar mogen staan onverBohilUg voorbij kunnen gaan Het BOOMua diemDoraOsolie m iderbeidsprognun bevat wel Is waar tal van vengaande elec ea nuwr daar men nu eenmaal op dan weig van oirerleg en toenadtting la zal er wel een bevred peQdo oploaeing gevondtoi kupnen worden Het kan niet ontiieind worden dat ook deso doaldooKicraUe veel tUische en vooral altrulfftiflohe opvattingen en overtulglagea koeet rt Wie thans m t vèrzlenden blik den tOMtand orenlet 1 het dlenetbau malten van deze kraobten voor het alloniem Telzljn sleiohtB met iwrtemndnjgi kunnen begroeten BINNENLAND De Commisaaris der Koningin In Umburg iDe aleuw bonoeoide commlasazls dar Koningin in Umburg mr E J O H baron van Ho fell tot WesterfHer een overtuigd R K weid in Wl te TweUo Geld gieboren Hij studeerde aao de Uitreohtsohe Hoogescbool en veetlg de na afloop zijner tudles zich te Breiki als dvooaat en procureur In 1007 wMd bij benoemd tot burge meeater van Culemborg welk ambt hlJ ü 191A verwiflB de dat nn Breda De nieuwe limbargMiie oommleiBarls is ridder van de MaUbwer rde Tragan t C den Mlnlatar Tot deo minister van Financiën heeft het Klunerlid de heer Teeostrot vragen goridit etrekkttide om te trat Uan dea twijfel weg te nemen weU e bestaat of winst gemaakt bij verltoop van onroerende goederen voor de oorlugiBKlswaMdasting te besobouwMi ie als inkomen ot deed daarvan iiM en de oim erend goedereu nie in een bedrijf worden gietioaijgd on indien dj wri daartoe gediruiict wo üen in bet laodbouwbedrijf om eea voori eekl te uoeoteik Biuraaa Soc Deak Kaaerfractla lot directeur vao het bureau der so oiaaldemoioratisi M Kam r raotle is naar Het Volk meldt benoemd ds heer A W IJzerman te Utraobt Prodactia in dlstrttntU In verband met de aanateUJktg vanden beer Lovii lot oomndeearie generaal vooi de prodiMtte vememen wij dat Unneakort een minlateiieele beedUkklng t ver wocoten is waarbjj de liRleeUng iüand bouw van CrtBlaaaken wordt losgemaakt en QVM gebraoht naar de directie vu den Landbouw zoodot deae komt te staan onder de verantwoordetiJlUietd van den dl reoteurgeneraaJ van den Landbouw den hoer van Hoefc De orertffengjbig vandll onderdeel van CMotosaken naar de dtreoUe van den Landbouw zal ten gev Hg hebbc dat de aldeellng CrtelsaakeiL doh moer ultaluitand met de aangeleguihadca der dtatrübutie zal bedlghoudeo twwijl de produaüe zal komen te reaeorteeren onder de dtreotie van den Landbouw met al haar organea en vartaUdngen In den laade waarvan tot dusver niet dat profijt getntkken werd dat biervan voorde produotie i treUccn la Het Koa Nat StanaoaUt Naar de Tel uit ffoade bnm voi neemt zal mr U W F Trodb alavoorletter van het Kon Nationaal Steunoond té worden opgevolgd door prof I P de Vo n lot dtwm voonditer van de oo mrel s st e vfcn uttvoorlof vaa hel OcmUé Nad A O Saad Ur 11 C Dreaaelfaujrs Toonltter van den NedsriawMkDn Aad OotlDffRaad M naar het Hbld Bteldt op aea nlt Ber lijn ontvangen verzoek Zondagavond daarheen vertrokkso iUmó fo Uaawaaer Het K n rlid de heer de Wljker ooth de Woerdeetoyn becA in verbood met het thans weder in veraohUlende deeleo van DOS land voorkomeo van mond ea klwwzeoTi oblige vragen gerlchlj met name we ot do nuoiater voornemens is voort te giaan met toepassing vao net hnaaksysteem Betrelieode het mood Wb l wzeer heeft ook hei Kaanrlld de beer van ii ppard eeu vraag tot odniateT van l Jiiaeisteya gerlclrt terwijl bedoeld lUmerlid ziofa ook tot dea miuiéter van Landbouw heelt geriohi met eoi vroeg over de aiedaa wet iboodzakelijkheid om 4Ü pCt van den appttofopt voor de jcunfatirioage af te staan hoewel In gewone tijden een Hen k vijf ivti procent voldomide schijnt Indim die noodzakeHJkheid bestaat aou naar werd medegedeud de heer van Eappard het aaabeveJenswaardig achtea dea prije van deae veerJg prooeot n dea truitjoogst booger dan een dubbeltje per kilogram te doen zijn Bargaawestar Patttn De nieuw benoemde burgemeester van sGravenlttge Ur 3 A N Patija ie gieteruaddag in de biJzoad e vergadwiog van den Qomeeateroad gelnatülloord CKÏSI MAATy B6 LEN Aardappelen De lulnlster van Lomlbouw aij verheid en handel beefi tot de gcmdentebedturen de volgende circulau e gericht ik het de eer u te berichten éai het oarda poLrantaoen per Inwoner veo uw gemeente boven 1 jaar zeker oiet meer zol kuitneu bedragea cbn i K jr per week Mochten er Üab geoci omstandige hedeo voordoea waajdoor dit rontaoea oog zal voraiindeid milMetn wordea dan zal dus vaa het tijdvak 1 October I9l 1 Juli 1919 per inwoner bovoa 1 jaar in totaal en baeveolbeid noodlg zijn van 160 K p Bij mij beetaat er geen bezwaar tegen dat uwN ijde aan portiaulierraii welke naar uw meeolog gesolukto bowaarplaateon bezitten geiegenbeid wordt gegeven voor den winter aardappeleo dp te elaan doch ik geef in overweging dit bij gedeelten te lateo doen ea wel in geen grootere hoeveetlbedon dan ten behoeve ven ben die die geen geecluKto opolagplaats te hunaer beschikking bobben door of vanwege de getneoite zijn opgeslagen Met het oog op traoBporUuoelbjkiheden zal bet tn vele gemeenten niet mogelijk zgn dit quantum voor de geheele bevolking in een kierf tijdvak aan te voeren Daarover zaïl een zekere tijd moeten vwioopen zoodM om de bevolking niet gelljktijditg haar fp g zal kunnen ontvangen De aardei peU welke door portltniltereh niet eigMi v rbouwrars worden opgeelag i zuljea door ot op aanwijzing VAn de gemeenten worden veretrekt Waar noodig zuUen dus door de gemeeaten aardappeUcaarteo moeten worden ingevoerd op de wijze ole dit ten aadbcien vau Itfandbtoffon enz ie geregeld Aan elgm verbouwers worden deze kaarten niet uitgereüa voor zoover dea © echter niet voldoende voor elgeo behoefte hebbe geteeld zei hun rantaoMi door bun gemeentebestuur moeten wordea aaagevuld tot 4 K O per hoofd ea per we Wat de te verstrekken eoorteu betreft mefk ik op dat het ter vermijduig van onuoodfg vervoer noodzakelijk is dat de giemeen4 lu de eerste pUata zoowel voor difitribulie reserve als opslag zulloD zijn aaogewezen die aardappelen welke in de emeeate zelve of la tuu e naaste omgeving la de proviade waarin zij zijn gelegen zijn geteeld terwijl gemeenten Itggeode in provinoifio waar een talcort aan aardappelen bestaat zullea wordea voorUea uit de naastll i ule provincie waarin eea overschot aanwezig is met die veretande dat door overleg tusMhea de regeerlagsoommlesarlsaea voor graonverzamellng gostreefd zal wordea naar een zoo Uilijk mogelijke verdeel van zand veen en iaardappeten ea van minder en goed houdbare soorten De gemeentw sullen dos kunnen Tolotaan met voor de eerstvdgiende 4 w elijkEKïhe periode enkel het quantum aardappelen op te goven W e soorten zullm worden gezonden zal in overeeostunmlng met het boveostaamfe worden geregeld Er zal zooveel mogelijk voor gezorgd worde dkt zoo spoedig doenlijk in led re gemeente de basidiikking wordt verkregen over een hoevoedheid aardapp ea van 70 K G voor iedet Inwoner bov ai l jaar Stci Z4jn wij wel ingelicht dan heeft het Kanyiittid Kolthcdc v f goa tot de Regieermg S ric tt Verbond lioudenie met d Q aiudaMjKihljuaeelifl Vad Gaan afaonderHIIC vleescli voor tiékm tm swakksn Door het Rijks Cenlraal Axhuliiistratiekantoor voor de dMHtwde van leveDsmld delen ia aan de jpemeentebesturen medegedeeld dat voortaan geen afzonderlijk vle€0ch meer beecAiikbaar gesteld kanwoT den voor zldceo en zwakken De gemeentebeataren ihoeten het voor deze eategorie van persDOM beooodtgde vleeseh afnemen van de boetvedheld die thans voor de eete balgerij verstrekt wordt op ds basis TM 9 oa per höold per we SSjfci Uet lautjige y a deze bepaiing is naftr men ons van deakundige zgde meedeelt dat de dlutribuU V4 h rundvleeaoh aan de gemeenten tbooe plaaïa vindt volgens hut aantal ingeeeieaen van iedere gameeote zoodat het niet rec t duidelijk L waar bg eeo dusdaoigo regeling het zoogenaamde zieii u vleeach vaodaan moet kom De phuBMB T ar da Eyitagnnalwamsltag OoUrent de voornemens van den minister van Lmdbouw Nijverheid ea Handal tot verwtjding der taak van da regeeringii coauulasariseen belast met de Rijkigraanverzamebng In de provinoLiUi aan wefke autoriteiten volgens s miolsteire pknnen ook werkzaamheden op het terrein van de distrUmtft van andere voedingsmiddelen zouden worden opgedragen vernaowawij dai de miniater na de oonferentie welke hij over deze aangelef MihMd met de u mmissarl ea der Kooii fin geliouden he een ooacopt regeling hierover heeft f gamaaikt welke hij aan de CommlsBariseea der Koningin hedt doen toekomen mét verzoek om vóór 1 October aansttande te moegen vejiiemen tot welke opmerkingen hun dit concept aanleiding gpalt Zoodra deze antwoorden zuUen zijn ingekomen zal de miniater zlah met het vaststelten ener dcriiaitlave regeling onledig houden De reorganiaatie der dlatriluitlcb Otntirant de voornemenB van dea ifinlster voa liandbouw tot verwijdtqg der taak van de Uqgie iuingB ComndaSiEwlSfieo bebost met de Eijkf jSviaiDrVerzamehng in de pn vindiën verneemt het Corr Bureau dat de Mtnistex na de oonfereotie pvelke UJ oven deze zaak met de ComnHsBaataeeo der Krandnglr hecA gehouden een re jHug bier ovci IteeA opisemaaaÉt welke hij eau de Cutnmiaéiwiesen der Koningin beeft doen toekomen md vicrsook om róAr 1 October U mQgeti vornemen tot weAke opmorking hun Jit Concept aanleidtng gecift ZooJra de £€ aintwoorden zullen zijn Ingekomen d € Minü tei zich mei het vaststellen ee dePL iulbevie regeUng oclei houdan Decentralisatie van de diatribiitie In verbojod met de voorgieaomw decentraliaaüo vaa de distnÜHiUe stelt de federatieve mlddenstoadacnsIsKwcnmlseie te sGravenhage poglagen in het werlc om door m id voa de te Amsterdam beBtaonde centrale commissie tot oiverleg te komen tufiooheji de vereeiüllende In ona land gevoatigde crSsiflt cocvuieBlee opdBl in plaatselijk provinciaal verband door de dl trlfouanten do noodlge Inüohtlngea kunnen worden verschaft die tot een julete verdeeling van de vowlianden Ievenemiddolen lolden In bedag genomen Bi len iftndbouwer H v d Saogier te Beufet onder Diather heeft een der rljkggrj aiiiKy nitroleur0 bij oS taao door mllltairo i den geheelen roggeoogat ia beelag gwiomem Do boer had geweigerd de noodig gn aoi in to Ueveren Ambtenaren van de N O T in de RÜksdiatributieComraiaalea Naaf de liéi verneemt btwtaet bij den Minister van Lawlbouw het plan In vier cJhDleiide Rijksdistt ubutlecommissies een hoaHamWönnar wan de N O T zitting te loon nemen SuikerUilen ea mlkerbletcapnlp Do minister van Landbouw Nijverheid en Handel heelt bepaald dat de beeoliik king van 28 Augustus 1918 houdende verbod van vervoer van aflevering van Buikerbieten en suikerbietenpulp alsnog zal worden aangevuld met onderstaande ulU zon nngebepallng d indien het betreft parüjen eulkertóetea vooff oppelfttroopfaliri en gedekt dooreen vorvoerbewijSt algegaveo door lietRijkskantoor voor solker SLet oëhëngdë berichtsn Diefstal van broodkaartou De pallüe te Maastricht heeft aangehouden 8 personen ie lo het bezit waren van een groot aiantal broodkaarten welke ztj verkoolrteit Bij ooderzook bleken deze kaarten ontvreemd te zijn bij don ngeermgsoonimlfl arfa die ze van BlilMn moest oitvangon waar ze door de landbonwera dw zoiif gr m haijdon IngeleVenl warm BiJ dü ajogipboutteDeo U een gewezen be iliiffule vun het graanbureau No Sjii n verzokwdo bewaring getiriKï iit 2 j nïeliedon van welke een werkzxam was op de drakkWJ vni Aolet wjuvr h hroodkaart vioor 8t Pieter ed Oil b Vsroeiiihovwi gedrukt warden Na d5 Iwiïollouirten ontvroemd te hebben olad oen i Ioi oan houdenen er den stempel MiatsUtHcht op gpzel Voor Hie kaarlen wdrd bij eea bakker mee gokfcidht en dit weer voof hoa pHJzea verkocfiit Broodkaarten diefstaL Da ixyiitie ie Maastricht is een efst l VBOi hroodlcaeillen op groote scèaal op het pooi gekomen waarbij versdilllenile perAomen betrobioen zijn Benige arrestaties Itabben reeila plaats gehad De hoofddader I9 ICON S hekend E n stapel waaftnede bel merk MaatArlcht op de kaarten word gedrukt ie hi beslag gommen Diefstal ran botarfcaarti De politie te Bobledam heelt de hand galt op de voojnuuunf dader van een terlcsartci andel Het zijn een ambten van het leven nnldd oQhureau Sb naar tol dusver bekMid is em öOO tal kaarten verduinHnnla een agent van poUtJe te van den ambtenair koaht en een derde pcrwMn die ze rardar a9hlrer o In Rottenfrim aan den man bra Alle dHaaiJn tn bew rlng j5 i j OsBiliallni Ttrtrfmrtiüi Uet AmatecdnmBabei gemeenie heatuur doet ea krachtige pogtog om de claodeatiane vetiuarten tenminste in Amster dam waardeloos te maken Niemand zal meldt het Hbld de volgeode week op bon 3 van zgn vetkaart boter melange of margarine konaes krijgen zonder dtt hij daarbij tioo 170 uit het gewona btmhoakje overlegt Wie zkii dus ongeoorloofde wijze heeft meester wetMt te mikMi van euitra boterkaartea aal bij da Amatwdamsobe wlokcüsi achter het net visaohen ala hij zonder lion 170 lu Dt tiet la te Impeo dat deoa regelmg voor het heeie iMtd aal worden voorga schrerrao Broodkanso pkadana Wegens iierhaaüe plunderen vaa de brodiiOKtreo te iiaattt aa potroulUeereo ixUtasre detaohemoDtfla onder gelding van Lie politie lAoor de atad Distrlbittie fraiida U Sdiledam Na het veroiiasen op het Lfeveosniddelenbureau te Sdiledam ran een aantal vetkaarten welke aldaar en ts Rotterdamwerden verhandeld heeft de pottile een ambtenaar van dat buroau g h wdea Hij bekende een parbü kaartan ta nebben ontvreemd o ze te heUien verkochtaan een agwt van politie die s e opzijn beurt weder venkoaht aan een derde evenoene te Sohleduu wonuide Ook de beldelaateten zijn toen aangefaooden in verz erde bëworlag gnbracht De wnhtenaar eo da politieag t iljo uit hua betrek king onlstagiCBk De zaak wordt vervolgd CNwa BeUngryka diafstai Ten nadeele van de Nederlandsdie Bank te Amatenfeun Is een Maagrijke dleirial gepleogd Ëea de klstea labmi ade zUverboos en afkomstig uit Haarlem bleek ooderweg te sgn geilen De kist hield tn fiOOO otverboiw vao 11 on 5000 bons vao f 2 5a De politie die onmiddellijk van davermWing in keools Is gestel heeft eon migebreid onderzoek Ingieateldi echter tot nu toe zonder eenlg reerUtaat Ootwapt Te Xjonoeker zijn drie Nederlandsche mlUtaliea aangekomen die voor vier weken door de greoerwaoht onzer Oostelijke naburen werden t gepiict toen zij zi bij vergissing eenlge etappen over de schreef badden begeven t Wareo drie mannen afiwmetlg uit linhtenvoorde Almelo en Terborg van wie twee behoorden tot het garnizoen te Hengelo Bij bun gevjuigennemlng werden se Vff voerd naar Woenadorp en later gamngen gezet Ijiger Liohtenhoret Ze ontsnapten een keer te vergeefs éodb den tweeden heer gKdukte het hua met bediulpvaa een kaart den weg over onoe grens te vinden De tfeden zagen ook wat de klearen betrelt wbarmetijk uit en klaagdsD erg over het kompleven Smoifkabw Bij visitatie te Hansweert van hetsleapachilp Hortedae sdiipper J ontdekteo de ambtenaren een i iheitue kast waarin een zak tarwebloem en een aaozlgnlij it bedrag aan goud en zUvei d verstopt was Da goedwea zijn m bestag geoooiea terwijl de aobipiper naar Wddalborg a gatiaosporlieerd YaneadiBg uUUalra lyffoademi Bg het Centraul Militair Kleedbngmagamn te Amsterdam zija ernstige ndsatandon ontdekt ten aansiea vao deveraending van militadro hjfgaaieren Bepaalde seodfvQigea goedereu achgnen In handen ge speeU tn zgn van onbevoegden oa niet de oorpsoD vwo bestemming te hebben baTBikt De AmsterdaiEQscbe recherche heeft afthane deser daigen te Arnhem en eenige LlmburgBdhe gemoMtten aanziaiüijke poftijen sokken werkpakken enz van hel mageegn afkomatig bij epkoog ers I e4ag gienoinaa Pa mag htt oog d u Qi ezen op een rvcdamcMliat voor eo rondreizend p inopttcum Jle paaoptioum is b ialve v oor me en kunderen ook voor heevan toegaak UJlr Hat lila TitafMg garaUen auAerml dag la lo het vliegkanq e Soesterbwg luitenant v d Stok mei nog sen inzijtteöd militair met ztjn vliegtuig geVal len waarbij belde niet emadga verwondingei opBepen Zij werden naar het ndlIMfr hosplbaal te Utreaht ter verph g vervoord iDe tiestond van b eo was g tcrarvond bevTedlgeod Eigen fabrikaat Eea 14 jarlge zoem van den heer B te OaseltemljveenBohlemoiMl had z algaret ten gemaakt Na het rocken ervan is hij ongesteld geiwoiden en akn varj tlglng ovraleden Dla0onia aniADiB af gebraad KHet dteoonie amdmis der Ned Herr Gemeente te Zuidwolde Drente Is in dm nacht van Vrijdag op Zaterdag totaal aCgebrai Het veel Is giwed terwijl va 1 den Inboedel het meeste bebouden is gebleven t e Inwonenda armen ziJnhlRr OD daar irfOieataed terwijl een noodwonlng zal gebouwd irorden EwMdwUllgheld van een der Terpleetflen wwdt als oonnak ran den brand aangmomca Qi eraanacte zijn er toasehea Wtoaifr aasr en de gemeante Noordwljk een vier tal EngelaaiM mUneo aangespo Za lijil onder miiiUire bewajting gesteld omtaworti a gedamoateeni of tot oa klocdiit gabracht in liet gezicht van de kuSt drgvöQ uog moer mgneo ffe Jt ujk van Ter He de la een drilTeodo tüiiu gwprongen Bij voreoheiduoa bewoners vttu Mooater en Ier Hft ruilen ingedrukt PerWtóolijke oogsiakiian hadliea JiM plaats ZM rd g dxevtju te VLaaingen twea mijneo aaa De marine heeU e opgefuimd T Nooifdwgk aan Zee zgn vl r mgneo wuigespoetd ea onder mihtaire be ftJung aUi het Btr d nahÜ Ter Heade Is wa der eea aantail mgneo aangedreven i DlB aardap j aleo grt i De aando ipeioogat m Oostolijk Zeeuwa Vlaanderen biijwi aeer goed te zgn j er sgn v o en tfroote aardappelen ea wbümr UitwiMoUng raa krilgageranseaaa Üal hfWpitfltti C d p Zeeland heejt in de havöu vau iJmuiJrtMi ligplaats genomen ftan dea toeriweaetelger fai oiwacating vau be i weer Ue tiiudoro ta gtsternamldüafc ta Nteuwediep Imiaeagekomeu met eo ue xecl ana de aUiurinncbting 4l8e ST Ta LU r£KU S U IrakkiK f u DuiMig 1 Uctobu I lOMII MM M im WW IIOO MWt Mi 4 I0 HOI UT88 20464 ƒ 200 aai 188 U 7U 6149 ƒ 100 HOS 180 2 Hi i 4614 647 10077 10Ö88 12476 164 O 168112 17701 20469 vwi ƒ 70 s 246 310 343 460 608 686 661 683 680 721 778 1046 1166 1218 1271 1428 1461 1648 1661 1686 1746 1760 1827 2114 2236 2624 2632 2663 2888 8112 3896 3466 8479 3688 8666 8717 3794 3986 4233 4311 4818 4325 4368 4410 4708 4760 4781 4788 4798 4828 4866 4910 4966 6086 5288 6466 6486 6615 6624 6668 6672 5674 6766 6771 6020 6036 6064 6128 6290 6401 6661 6686 6766 6776 6852 6890 6906 6912 6913 6914 7048 7087 722 7329 7884 7462 7667 7684 7847 8039 8293 8406 8562 8604 8627 8786 8822 8869 8877 8883 8889 8936 8985 9137 9192 9212 9361 9896 9460 9492 9519 9626 9653 9717 9984 10051 10032 10097 10172 10228 10307 10349 10672 10747 10916 11163 11182 11674 11587 11702 11921 12021 12029 12048 12063 U088 12093 12119 12146 12465 12548 12676 12640 12762 12809 12903 12904 12922 12954 12969 12976 13046 18183 13162 13220 13418 13447 13638 13676 14034 14138 14172 14215 14267 14276 14314 Mt62 14420 14467 14682 14713 14748 14744 14911 14963 14997 lo021 16099 15188 16466 15866 16374 16881 16938 16990 16149 16399 16678 16733 16974 17010 17086 17189 17809 17460 175C6 17614 17617 17701 17712 17760 17766 17799 1782f il7967 18001 48064 18086 18101 18184 1829 l itS 18404 18450 18654 18618 18706 18711 18746 19042 19061 19228 19862 19384 19412 19442 19539 19598 19606 19696 19802 19996 20003 20027 20097 20127 20132 20187 20l34 20261 20409 20467 20628 207U 20857 20861 20871 20947 NiaUni 83 68 110 112 119 168 216 217 228 287 238 239 289 840 341 371 880 406 431 436 457 477 500 606 S88 643 649 662 575 623 630 671 710 718 781 748 769 817 S98 968 999 1046 1063 1061 1109 1128 1129 1169 1185 1202 1222 1228 1269 1292 1347 1368 1374 1400 1411 1412 1436 1486 1652 1571 1586 1603 1638 1692 1724 1743 1896 1907 1921 1989 1968 2019 2042 2062 2068 2073 2094 2108 2112 2140 2185 2220 2286 2264 7 2306 2369 2429 2487 2617 2648 2656 91 2626 2651 2710 2712 2727 2806 2843 1848 2896 2897 2909 2915 2920 2646 2950 2962 3013 3018 3036 8041 3069 3083 8087 8105 3161 8177 8189 8200 3202 3310 3323 3324 3362 8884 8389 3420 8469 3472 3519 8528 8545 3688 3615 3618 3648 3669 3663 3686 3768 8766 3826 3829 3836 8863 3870 8871 3916 3926 3988 3964 3977 4023 4026 4066 4066 4123 4140 4227 424i 4283 4808 4844 4846 4382 4409 4457 4473 4528 4679 4672 4683 4715 4740 4791 4897 4900 4901 6034 5118 5166 6177 6206 5227 6232 6238 6279 6322 6351 5369 5366 6406 6420 6437 6490 6677 6617 6623 6629 6682 5693 6728 5801 6826 6878 6939 5963 6999 6010 6131 6217 6282 6304 6318 6417 6422 6447 6460 462 6462 6639 6666 6671 6586 6600 6612 646 6668 6659 6706 6754 6798 6801 6810 888 e896 6946 6986 7077 7098 7119 7166 Ï171 7186 7241 7264 7280 7310 7321 7353 7371 7410 7432 7443 7469 7474 7478 7612 7628 7668 7619 7716 7778 7946 7969 7963 B170 8192 8274 8281 8287 8301 8367 8421 8444 8460 8629 8683 8561 8685 8636 8637 8647 866 8669 8602 8712 8739 8760 8794 8796 8812 § 838 8978 9064 9110 9118 9181 9206 9267 9286 9296 9313 9423 9426 94 9469 9480 9617 9639 9641 9563 9696 9638 9668 9666 9761 9868 9884 9912 9964 9979 10012 10014 10029 10079 10120 10148 10191 10213 10264 10306 10389 10395 10416 10482 10460 10462 10618 10637 10682 10667 10676 10701 1072B 10782 10812 10818 10832 10847 10866 10969 11028 11068 11086 11097 llllA 11126 11142 11166 11160 11183 11235 11243 11262 11300 11348 11872 11395 11627 11632 11592 11602 11610 11637 11638 11647 11664 11672 11713 11762 11864 11866 11868 11898 11009 11922 11941 12009 12036 12136 12141 12163 12166 12187 12300 12306 12464 12503 12663 12646 12648 12649 12694 12702 12740 12841 12874 12885 12916 12920 12930 13003 18089 13069 13094 13108 18113 13169 13227 13240 18241 13278 18294 18806 1S4M 13608 13612 13614 13610 13630 13684 13684 18740 13786 13796 13800 13822 13860 18868 13896 13897 13928 977 13991 13997 14103 14189 14160 MloAlSO 14196 14221 14246 14262 14292 14386aB49 14362 14379 14383 14494 14661 14666 14667 14666 14766 14816 14870 14871 14904 14996 16024 16043 16142 16276 16286 16 94 16304 16331 16371 16877 16412 16414 16416 16420 16488 166U 18616 16648 U T $ 16402 16434 16441 1644 l lSt 14740 15776 16786 16846 iSRrllWtriüKl 16918 16988 UOOS 140 8 UISS 14120 11112 14180 16167 14180 16216 1428 $ 16314 16 22 14870 14874 16378 14886 14890 16891 16414 14417 14528 14638 14672 14418 14418 16441 14489 16493 16704 16714 16808 16840 16866 14148 16884 168 3 16949 14942 17021 17 124 17044 17081 17188 17164 17172 17174 17383 17880 17389 17396 17414 17526 17538 17647 17609 17661 17674 17691 17718 17826 17844 17860 17881 17886 17964 18009 18109 18228 18276 18293 18294 18327 18876 18420 18438 18471 18489 18637 18666 18682 18406 18420 18488 18802 18870 18893 18966 18998 18 99 19018 19034 19060 19098 19134 19187 19189 1 140 19163 19207 19230 19278 19282 192 4 1 812 19313 19328 19388 19361 19869 19860 1 887 19410 19480 19501 19623 19436 19464 1 487 19729 19740 19753 19773 19804 19B20 19829 19876 19903 19914 19920 19939 20002 20074 20093 20126 20142 20166 20180 20204 20209 20219 20229 20246 20294 20348 20368 20416 20490 20515 20624 20563 20596 20616 20623 20646 20668 20667 20688 20746 20772 20776 20781 20794 20803 20842 20906 20914 20948 20971 20978 V n Mi t iu 4627 mo t itla 4687 no 11674 m I mat 70i 18294 mat 70 m niet aeliJiM MoiorgltiiaMtÊ if K K m Chl arbeidan wol Ie wBlMi w y ij UJ noctemw t i mwli ili l gaarne U huniie aohan voor te dieffw In do aJgolooii maruill fc Voll gaark uleen verkooht i In da IMI 5930 porrkmn aljehaald Wl portUo t umen 7 138 portil W SdMtyraaftkawiliM SolMBjvaartbcweghif or de MaBegal dluia gedurende maand pfeailw 1709 Bolepoa mot eeo inhoud vao 188992 M 549 8t iM0hMen mot on Inhoud vaa 41961 IP totaal 2268 arWgea me4 aea inhojd van 176948 M tt houtvV ttm uUinaleonde 31 k p Mla BEBKENWOUna Muuidaoivoad i l i S We l oen Booreoleonbai mot amvaakoUJk 81 l l m Tot voorlooplg J zen d iMeron W C van BHt Q D ea Hoed N A Do t om o J l li HtAiMNJKUWIi In don naobt van Zoodaf op Uuiadag zijn ta een paar tutoloo4mi p hat RljnevoU ingebroloBD on ilJn ulio booaai m oard ppelea die aldaar geborgen wareo oitvreoinJ De poMo haA 4 Hak lo oodecttoek Qediirande de maand avtember hMwn zidti in deze geeneente voorgedaan 8 vallon van roodvonk o g van dIphtherU HAASTBBUIT Ue Mlmatort van Landbouw hoeft mat Ooiober ingetrokken Uu be ihikkto T a aeplembei waarbij word verboden h var voer n ol doen vorvooroo vaa herkauwenio iMena en vaïwena uit aaa tA Unnen een kring omvattende het gwleelte der ge meente H oatrooht U woalen begrenad fi4i4w I margArlM kMTtin £ miniater vau landbouw ntJveriMid eu iiandel mtuiL t b iueüd dat de bon 2e Si n dooi den HoenkoopMhM wieg en benoo don door den UkI aUmede de geheele gemeente lioenkoop OUDBWATSa Ia da ploata van den heer QiBrmeisaad ia tot ambteowr bij het atation der 8 B alhier boioemd de heer bchwairtse INOBZONDSM Soc Dml Vrottweaclabb De Soa Dem VrouwenQlub lioudt op noaiderdag 3 October dea avonds kwart voor zeven een btjeeohomalt in de boveoJiaM vaa de Ëoeietelt de Kéuoie Vrtm ala sprakar zal nptieden de heer P de Smim veraniwoordaülütad dêr S d Wla hdftT Qouda i October 191S Hooggeachte Kedaotie Deela tot oozcn pijt maat daola ook lot ga gen Er wordea o l weer 14 cwakka Goudeche kinderen ultgeaoodeo n haa voor ondervoeding te bewaren Dat ver heugt ona en natuurlijk ieder Uwerleaeca Moor wij betrouiren het wij daarvoor weer om oeld moeten aokloppen omdat WIJ one wust zijn dat r at oovoel gei avBu OU steeda weer door deaaide peimaea gegeven wordt Jt ntom gaanWu lasH geeai lijsten rond en requireerden wlj een acimre van Oiawedorf aod 4ijke jpnge dames Wij hebbeo tot nog toe de noodzokelljkate onkoBteo kuimen deUunoavfftrouwen daav ook ten volle dat we een votTtg inml oiet lam of het vergM nu aaJ bijspringen liki mocht het ook ditmaal atet gaaa daa een vo nden koer Hot ComUé voor ultzendlnC vao klofleren ViJd met het onderwerp De took vaa het oqj genioegon K en wij one eeiwopt weer vtiiwoaeen melaje uit dm ari eidenden atoud qqu gunvrij plaata e in Uw blad te vrai Doe avodula te 9 uur zal de tieer de Voa een aociolQglacbe ourBue laiJ i over het api aui vaq bet huwelijk oa het gezin De faeatavond van de H B Sa Vareenlging De Direoteur der Kijka H fi S alhier neoft in overleg met de leerafoOr de volgenrie ciroulairu geriOht tot de oudere sljuei loüereo Ik atol er prije op U te do i weten dat de eeBlavüid der Qoudache H B S VeTeenaging op 19 ÜctolMr a B eondai inijo medeweten Aa medtwerlcing op touw ie gezet Mevir Dr HAMBURGER Mevr J J VD BANDEN Mevr Dr Rupa VAN ANDEL W h E U JOKICENBUROER J DE JONO N J MONTAGNE JOH MULDER Dr J O RUPS ONZE ORAADLOOZE MENST Wiiar de groote vacanlle w i 7 weken vui atleodins dntBpaoning ea ruat pae aohter dvia mg ligi mem Ik dot het nu de tyd vao wërkeo en aanpakken voor de laerKngeo ia te meer waar de naderend wmt w zijQ studie moeiiijfcrhfden taé med breoigïki iloor licht ea koluasohaorsohta ArMdaravartaganwowdtgiiv In de Brandstoffeno uniarie Door de eiuneti werkende organiaatiea e K K Voijabond en de Qlir Boaturenboad la d4 30 8ept het volgend ad a anni B ea W dezor geinet nte gezonden V JOnikrjpeteekenden handelünda InopdradM tran de aameitwerkenrle oiigi der U KVollcsbcuid on de Chr Besturcnbood aemen belfldld de vrijfcie41 onder Uure aiandadilte breotajon g dqk in gevc ge de wrculiaire vtata Zijne B TaHoatln den Minister van lAvlbouw Nijverheid on Hoimlel aan Heerea Burge inottster van S Sept 1018 t heo wenachalij C voofk omt dat bij üe a menstM lin votn de braindetoffenoommL e oK vertajeawoordlijerB der arbeiders zijn op te nenteLi r don waaroQi zij U verzoekeen den lieer A iHeerUeos P C Bothatraat 57 vertegenwooiidiger der K K on Chr Omgj wol ie wUImi aanvaarden VdrliW meendMi zij onder Uwe aandacht te inoeten broOgeo dat de aw Tli voorde arl lera vooral in de uomende periode yoo gedwongen grooler gajverbruik oij da i taienwoordlgon prijs zeer bozwarand moet genoeoid dot inot name het over ééa kam aoheren t beter en alechter gariiitueer ien door betcre retgellng ware te vorvaogeo t zij dEUtfom bij U beleeld aandringen roTsMng te willen Irelfen wa ardoor de prija viao het gaa meer dri op de grootere inkomens eo voor die tot eeo bela tf aor itikomeo van f 750 de aaprijstoQ 10 cent per lmb f M te verlagen voor de eartte 30 kub U en voor het iverdcre verbruik eea billijke regeling Ie willen bepalen En oolk de benarde tijil amsteodigtiedea verzetteo zich teeen eeo feestavond cooder eeoi motief De roota het Weete t BEKLIJN 1 Xtoter OKidael ftato igk Odlogaloonoel Legergroep llrooiiprlne Knpprecht in de nattijheul van da kuet namen wtj blJ een woewvolle voorwaarbaoho beweging honderd Bel pen gevangen Ona nieuwe front In VJaanderen loopt Bd in de lijD van de in den alaf In VUanderen van het voilga Jaac ult ebouwde acètorwaartache atelüng van deo Haodzamfroector waatalljk VM Boeaeiaere ovor Ledf om Getume naar WecrUc n dan in het dal vao ds Leie natf onte oude stelling bij ArmeaHèreo De vijand viel glBleniau M tnaaiiken Bo elaere en Werdk aan dook werd MÉaopae Unie algmreien Bekaive Belgen en ËngelaDhen namen wij glaterHi ook Framohen gevangw Voorwaart fce b w gln on van denvlj and tuaaohon FlenbaU cta Hulluok en jplaatselijke aanvallen tegw de hoogten van Fromellor en Aubera mWpkten Door de aameow erkeode orgaoiwtlea dar R V rl Mbond en de Chr Beaturenden Mm l i dd 30 Se het voligeBd adrea gezonden utn des Raad dezer Oemeeote Onde i Bteekenrien C v Kootoo F C Bothahwt 59 V J Middelwaerd Lange NoodgD Hteeg 37 X Kiooo Gr v BloleHtraiot 10 en A Braekhul n KamemeUcï oot 73 reep voorz te eeor vao de R K Voliiab Ml Ohr BAturenlioc heb b i de eer beleeCd ood Uw aaadaeht te breHi P i tat zij gaarne zaff diaf bij de beooemlqar van vertaktenweordlgende leden voor bestaande ol in te aldten OommbRie r e a y w ta iwiWt Odpgiglpde de plat Aan beide zijden van Kamerljk zetten de Kn elachen geAirende den gekeelen dag hun hMge aanvallen voort In den namiddag gelujtte het Mn vemok tncaaeite Canadeeeohe dlvlal UJdelIJk N van EameriJk Ranllltea aan ta vallm Onder aanvooriiv van tien luitona t eo aal von FrltmA w4erp de kt d n atrijd luMeken Alreohl en Eunerük bizonder werkzame WurtembergBcfae 26e reaerve divlala dMl vijand weer op Tiltoy lera Ook luideiljk van Eamwijk hobben wij onze ateUkigai ti M de mowatakn Imthaalde aanvallen dol Tijaah zonder varlUncn gekaodbaaM Legefcroen Boekn Aan belda rijden na 1 OhateW hernam do vijand la im lijn aanvallea taaaokaa Vmi ille en Joocourl Ook Z van Joooourt Z van de Soarae ontwikkelden zieh aavan karige araAlaa Da aaavallni I miiaiiia van dan vgand wardnp l Sgergroap Duttaoheg Juo m p e t m legan Tifea ooaa Ütóm uwêm da JUaaa m da V la ea over 4ê ¥ upohao Breuil ea Jonchary oademameu de raaaohea hevige aanvaUea Undanke herhaal de aanvallen sijn se op eea p4aaiaaUjk attooea aa dat da Tüand op de hocctao benoorden Broall baliaalde mlalukt Is Ch am p agne beperkta da vtjaod lich tot pladiHUjke aaofvaUaa beooatan Soaana l o tagao oaae ntaawa Imiei dia we dea nacht ten Noorden vw Aura n Narvauz betrokken hadden Zij werden afgawaaan BM St Itailaa Fy amm we hierUj 2 Franaohe oompagniaaa fevaagen Met atarkera otrijdkraobten vielen da Amerikanen tan O van de ArgKxnnen aan De bramanten van bat gevecht waren weer Apr mont n het fioach van Mon trebeau Overal alDagw wij den vijand tarug Uij laad mtarw waar aware verlieMB Le e groai GallwUa Op deo WeateUjkea Maaaoever blad d geveohtaaoda btfierkt lot vecovtnulioflivuur De Inlanterie pioodMs n artttnrie hebbui aan de vernl tlgli Tajr de talrijke rljaodelljka panteerwagena een gelijk aandeel gdiad Franack Middag Lagarbaricbt PABIeTB 1 Ootobe Oliictaal De Franaohe vooruitganc ia vaomorgen arvatloaaohm de AÏiiae en de Virile In Cbampagna hebben de Fraoadba troa pen hun aanvaüan voortgeaet en huaauooer In dim avond voltootd Hunndraljda hdiben atj een groot voordeel behaald In da vayei van de Alne eo Btnarvltle en C ndMa Autry genomen De f nnaohen hebben talrljktl gemaogenaB gemaakt en een belangrijke hoeveelbïjd ftmterlaal geDomen waaronder maar daa TfJO apoorwagons van 60 en talrijka genrone spoorwigona Van 26 Septenber al la het aantal gevuigwiai tuMohen de Suliipe en de ArgionneD genomen het getal i8 0 X ov r aohreden In deaeltde periode aijn m w dan 800 kanonnen waarondw een groot aantal van iwaar kaliber ona la banden gevalleo LAAimi BBKicaraN Vdmk gavalha FAKUS 1 Ooi Da FiasMha eavalpto li UAnb blnnengarukt Balfoar aaa kat vowd LONDDN 1 Oct Na do rada van Bosar Law voaid ook Balfour kat woord H J ba on mat ta csan dat da A ana rik a na n op hot Juista oogenbbk aan dn ooiiof kakban dealcaunion Hun finantiaala prwtatis ia root £ r zijn tótó r andara oonakan tia ona iggMi dat wy dw i oorlog moatan winnaa an ook wika ooitogw moatM roorkomw omdat andara ttiaa taak ilaekta gadadtaltjk lal ilJn Tolbfradil HM oniadit mo t woidan Honteld aag voor tia Votttaran koMd ta waridat raaiit D Votkanebond wordt alaediia mofealijk dow aan ToUBoma orarwinnlac SekadaVilM lavwwani Vlen moMt on4 uit NoarJen Giatenmddag zijn naar Mkatling 100 p aonen zeer ematl ooffealetd gewofdw na het gebnMk van leverworat wdk glaternoitfon verkrljgbiar waa geateld Gebleken la dat de worat alkomatig wa van den Mager O Een gedeelte van de worat la in beolag genomen en ter ondaraook opgeaooden Hoewel tot op hedM en dooMIJk f VBIllen zijn geconatateerd zijn de zletelaver 4ohljt wl n zeer ematig Zij beataan uit hevige btiiklngen en hooge koorla lakraak BIJ de llrma 1 Muller Seizer jrnht t Anütorlain haell men Ildh door middel van braak toegang verachaft Er ia voor oen wiiirle van 8000 aan aleotrlMk maitariaal tieatoleo MABKTBEBIfmTEN Calfi Taladmnii Oaada m O il ll t li OnaMnnUlag Valling van S4 t Bt tnlaad ol fakrlakn ProaUiooiiaB p 100 KJO tn fUi id Zayort p 100 K O ƒ 21i Snjjhooan p 100 K G ƒ fSMl Wltta Kaal p lOO KJd flMft dO Tcmatn p 100 KX ƒ 14 ƒ 11 Blnanland Fnoktno p 100 KX yi 70 lO lOj SnUMIIIlin p 100 K a ƒ 6 yi4 0 StakipanidMoan p 100 K ƒ 24 Oƒ80 0i ƒ Stenboonn p 100 X O ƒ 211 10 ƒ aOJO Wltta Kool p 100 KX3 ƒ 8 90 ƒ 6 10 Savoyo Kool p 100 KXl ƒ 7 ƒ 8 40 Roods Kool p 100 SM ytJO ƒ 7 20 Kron p 100 bos ƒ 4 aO ƒ7 60i Andttvia p 100 adiks ƒ 3 10 5 M Telefcraflseli Weerbeneht Verwachting tot dn ii ilg aii il a n dafi lyiko richtingen xwaar tst kalf bamlU wsliidit nog kela rwnhtin mataHik nachlaroiat in kat Oostaa Ms laektar far dag BUBOBBLUn nAND QOUDA IQEBOBEN 27 S pt Beraafdua Johaanea Ajitonina z v A C A ib Ocoa ad A J Helbea Hendnka harl d V iL d Jong on H Zantvoott V ChrisNaa Klaskia d v D H TM Hoorn en B M BrunU OVERI EDEN 2 Sapt Oonslia M Btanvt 4 maondeo Marffarodia E vn Dorst eb met F A J Snnta t J BOSKOOP Buriwlljke Stand vu Ift SD 8apt aEBOREN Ckmafia Bdana d t J Wrew n W Kool JohaaoA PaliniwUa d V H Ravaortiergn n K E BafiB Jataaanw i t W i i aMWhda m W O HalhH JasSJ i v H O Heinaaleln OVEHLEDEN i Jsoaak Koatsr H p eohifaiMMXa van C Kromkoot Aar Ja Kaepper 4d jaar Kktffeooota wu Q r Klerf unoBPBBa Os vloa Toor ittsr dar A ft party In ougaoaidst In Os aianilaari k w ln dr Kiijrpsr ds hsnosming v dn kssr Usakina tot viaevoorzlMsr vn ds Osputalnvar isratg in hope dat does plat alscku aanviutloo doch febeel vorgosdn sou wat DMO dooi kraohtvsrkas van dan voornttsr vsriooa IM soiiijnt onawat dat da kaar Mn jhurg door hM anvaardn raa 4a mial lenportelettBlav ztok ds ongsoeula vasi dn leider op dn hals bssft gakaatd Dr Kuypar sohrljll Dit moat vsnds optrsdn Tn dsnknr Idsnburg Is thn eohter voor onss partij gsheel wa evallan HIJ kon ki ds ntnwe posltlêi die hIJ thana tnasomi tooh oiet op len duur onss bs si slda otnn In het Oaolmsl 3lHnltikUIvn loUOtla soortgelijke plaatavsrvMgklg wal ba proeld doch Ion kwH mn M W iMs inooton opgeven El kon dan ook niet sadsia M a a k daai dal het Centraal ConM Ikaaa tw eonenntiüe vorkwr wal ooa In Idaakarg zoo rijk maakte la varbasMl kisiznaie ta hst sscr ds vraag ol ook dr Kuypar liJn prasskllsm Dhot zal moeten uederiefflen terwijl kat sells niet lot ds ondnlcbaarlMln ba hoort dat oak andara ladn Tn hslüemiti die meer op d TMrgnod Iradaa zich zullm tenigtnkksa Door en on uia kn ona OaniM zeel wnrdofi verzwakt waar JnlM op dit oogenbkk op Jkists aoozssr als opssanbtndenile kracht moeat jswdn aamasfeuunl Hooldiaah blUfl voor a atasda dal het eea nklitts Gods is rUs aos snabktdt DH aoheefl ona xegund In Meet burg maar gelijk het nu liep wsrin we Ion diize teleuiüeateld m aal t aaa de vraag alju of roor wal ons kt kam tvall evm kraoktlga vatseadbit Is Tillen il slJn BVXniODENi O Ban a i Lsnwaidn MolauwsitOg Bod uit Alphu i Blja jtn s r l sa 67 J H BnaahnUan utt mn s nt s m liaslU 21 F van £ Un uil 4l Taahags Vrauwsnataeg 6 J U Fiassanuk lljastriohl ürabetkateaat TSt A TM Oent uit Weert l rhnarkt tê C Kbk uil Uaarlan F Uendrlkatraal 19iu Konin l uit Lenwarden Jaagpad WiJ Koopmu uit Otaveaka s Osuws J O KroDoan n a tew ank a go Oroanawec SBi H F UAania nU Bodegraven Urabelhalraal i B A W t Lookh it uit UUveraM KrugarAan J Noorlaodsr uit WsWlnivsen F Hsadilkauaat 138 C ds la Fi ia U aOra Tenkags Knigerlaan 1 O F BljadanuU Hebnond ZsuailrM 02 A C Vrtdkamp ul Nijmegen Bogen 08 F Varwaal uit Waddluven Oabelhalraal 60 11 IVsgemaos uil Tilburg Raam 8t U O B WelJsrnm uit s Gravsnkage Knigerlau 8 A van der Woude uit Kottatldam Jaagpad 10 W Vsriisrk It Haastrooht Weatkavsn 41 Ved A van der Vïes D IJaer uit Zalt Bommel Oostkavn 67 O van Qssl nlt Aaatardam Raam 8SS L B Oi tmMJb n gntauit WaéHnxven J TU dar Beijdsiisir 90 F J HUgm BMln xü BarwMtsweanktr Looksapoort 7x J F Hoelnageluit Beat Bleekiaasingel M 8 J loor stra eel O A Abellac uM Utrookt Cl f betksiraat 41 J Janwn uk OiaTnhage Weathavm 6 II Q da laag uk Vhtardtngea Kntferlaaa iM Auytmttmtuit iOS lhLUOS OUltOEMtJlo rui en ITETHOUUGiUi ua UuuUA tiCMtjfia ter al g s m esos kaonla 1 M van 1 1 16 Oeiobar 1818 TWluMlt W ssl Uu op ban Na att snar t iee 1 aofilekaar 1 ons koUle eu van 16 i m 81 Ootoner op boa Na Jj ener kolUs su theskasrt H ons koltts dat op Woensdag 3 Uoaibtr s k ar wuiers VM vlsokraarisn kl Ua Tn da aul ea Dl t m DU El t Di K i H t F i O 1 m 19 B 1 l m U V n A 1 t m A 9 vatkrljfoaai aal ilja 3au ruaivleeaui voor otHiders vw on kaart kl Mo VM ds ssries Dl t m D9 sp bra No 4 roor houdsta van viiohkaanail sp MO Mo 9 na hun i art Hat v aas i aal bij alls slagers voorradig yia Hst aa 6 uur oambkl nttg bij ds slagsra saawsaige vloeaoh W vrij woMn vsrkooH Swda 1 Oo3sr IMS BorgnMMlsr n Wathotwlsrs UJLBO J uua Ds Beorstaria M VAN DEH VSUHs KOOTELOOS Jatk De BUROEMEESTER d Oaal OOODA dal allsTarUg m lam ki j ln u patsi Ulkkn al kMiea aledfis mag ga ohlvlea totkn daas TWpakkk n Tawska sIHp vn en alidtstiM asi dn l saogokrsohl dat de varpakking idsl kam woBkm gaopnd mndsr dal stUist la nrbrekn dM ila lavaraMtoas tm lm apIMit zijn da lediga poUsn sa glaaea tamf la aanm iwa Toor 10 oeot voor da TerpaMtng vn 0 46 K a en voor 13 SBl vonr ds TsrpdtUogen van 0 9 K a Ooiala 90 Bsptrakn 1918 Ds BargMneeslar r Tjlbo J UIM