Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1918

No 13817 57e Jaargang R Ucti i T l fc ImiMttt 545 OKBUBntnTbMtaat irit wiee btaden en wet bQvoegial EOTta BfaiA Raoltiratlmcht bU ajMnhara virknp vMi rHiwHl gMritfsn Tot de mioatrevelea door den huidiffen oorlog uoodig geworden ter Teraterfcing va onae financiën behoort ook de invowiiig Tan een nieuwe RegdatraÜewet die het voriff Jaar tec I roet de nieuwe Zeg wet t ot stond kwam Registratie van eeoiig atuk h v mn eea ctmtract beteefcent iABchrüving daarvan in een reeiater dat vaA Staatswoge wordt aangetbgd Dit Iheaft h t groote Tooideel dat een deiiveUllc tulc tegen verloren gaan ia behoed Immers zoo het al Koejk raakt kan het uit het bedoeLde ragister alt d meer wordao opgediept De oude Regixtratiewet verbowl aan de registratie al de heffing van verscblUende rechten De Re Tirtratlewet van 1917 heeft deze heffing met omibelangr k uitgrebreid en daardoor een bron van nieuwe baten aan de schatkist vertekend Met name la de verplichting van registratie uitgebreid tot een openba ren verkoop van roerende iroeterea Vt en art 56 van deoe nieuwe wet moet bjj een dergel ke openbare verkooping de verkooper minstem 24 uren voor den aanvang daarvan aangifte doen ten kant re der registratie ibinnen welke kring ztl wl geaohieden Binnen 10 dag en na fe vericoopinff mo t een daarvan opgemaadrte akte of verklaring ten kantore der registratie worden aangeftwden Deze akte moet beiialve n am ea woonpjaata van den Tericooper vermelden voor iedere kaiveiiTTK atoonderlijke roerende goederen met het bedrag van den prgs dien z j hebben opgebracht Zü moet doOT den verkooper worden oftderteekend Van het gezameniyk bedrag der koopprij zen ia een registi atierecbt verachuldigd van 50 cout voor elke ƒ 100 Ari 65 der wet bevat een nadere omechrijving vat wat hier onder openbare verkooping van roerende goederen moet worden verstaan öaarroor ia in de eerste plaats noodiig dat de verkoop geschiedt by opbod afsla of inaehrijtvingen verder dat personen tot den verkoop wonden mtgenoodigd of er mee in kennie worden gesteld en faun gelegenhead rwordt gegeven te bieden af te mijnen of in te schryveai En om ont i duiking te vooikomen wordt daaraan nog toegevoegd dat btj deze verkooping aJ die aken ook als veiikociht worden aange merkt welke na ai3oop alsnog aan een der I bieders afmüners of inachrijverB worden to geweB6ri Dit laatete bepaalt ten einde te verhinderai dat na een verkoopin f nfie heet te z n afigeloopen nog heel wat wordt htrt werk zeU beier te docfu Te vroezen valt dat hel syateaia é r lasnks jaren eer ulihrrddlng van Inkrimping zal ondtffgaan m dM de v praterlj hoo lj zal vwrtwi M t h 4 00 daarop zal diï UugOAting haar houding afweddg bobben vast te stellen zuoitot het 4uldelljk la wofttm kont zij uU wil Bon woordeo rfroom zal liog Voer J nuori over hot Nederlandsohe virik wwdem iii Sii Btort Wie er h ill vao verwacht willet wij nu wel al aanraden ilJn vecwaflbtingen niet e hoog a pannea Maar wie weet welke genieën Wmam ds Kamer zijn blnnengetrolen 1 zlat heter wel niet tkaar uit HAGGNAAB Het algemeen uitvoerverbod Het algemeen uitvoerverbod Ie mi blijkbaar weer geheel van b baan aohrïjft het 3bld BeedH Ie gomeU dat verwho tomaten weer worden geëxporteerd Qfit zullen nog andere veraobe groenten voer zoover die tot en met den 8en October op do vrillngen voor het buitenland verkocht zijn worden lütgavoerd hetgeen met het oog op den invoer vul zout ecu gowonet to maatregel waa Verdor zullen turfstroolsel bloembollen en oevers weer worden uitgevoerdDe oude toestand Is daarmee weervrij wel hereteld althans wal betreft den export van lovenabehoeften bloembollen b v worden verwerict tot koHle aunN aat Veel la bet idet wat er ul at en het algemeen uitvoerverbod btljkt na Mk in de oogen van de RegeeHng meer na dut voordeid te hebben gehad Het 1 precUM ge raan als bi het voorjaar toen 4dk een algwneen ultvcjerverbod zeer demoostr tli f aangekondigd doch vervolgens IngesUkt is voegt het blad er aan toe vnt loa iii iia VrUze Om Kamerfractie De Vrijzinnig Democraat nwldt dat de VrijzinnigDemocratfaohe Kamarf aoti tot haar vocrzUter koos mr H K M rohant en tot seeretarte da hest S M Toenstra Uitvoer van oijverheldsproduetai Naar de Tot van wetingeilobia Ude vemeorot heeft de minister t an Landbouw aan de Ned DUvoer Maatsi pp j toestem ming verleend voor de uitgifte van uit voervergwanini n voor alle nijvi rhïidiproducten Als bekende bepaling la hlvraan whter toegevoegd dat door den uitvoer onze binneniaDdsche befaoelte niet mag worden geschaad len zij zoo motdUJk goed ta krijgen Astoria kan k hwen tvelen en t yk Kant leaenl Zij houdt er van ik heb er Doolt van gehouden MaroD i had Astoria moeten trouwen maar lil zou Dodt naar je bel n gekeken ne i miJDheert En dan ik sou bet noeti hebben ultgelHmdcu zonder je jou grootaa zwaren lieve manl En plotseling la een vogeJ nearral lend viel zU op de kaleen van dan bedeeadra reus eo woelde met baar vingers door zijn dlobtan haaidoe Kijk hem eens aan vwvolgde lU W wUl zij aohteroverlcunend zijn galaat op rictitle door btvi stevig bij den lok te grijp Ue over zijn voorhoofd vlei en lone ais hel ware uUcwodiCde hem soo te bewonderen Zou je niet graag eea broer willen hebben Marcus die op kne vertield werd Ik wil geen broer hebben gromde de blozende jonge man tenrij bij oan iUg op zijn t w hofn m weerscfao J En weet je dat w zoo irm zljQ Zoo aim ais knkmuizi 1 Allee wat ik heb totdat Ik Papa alleat zal knnniêi eprfken als Astoria een fltaik eind u t d buurt Ie b niet umt dM éénduizend dollar per jter en ongeveer twaalfhonderd die Manu van ilJn tendgoed en andere dli gon trekt Dat verdient nMwellJka den naam doltan iel bii wat vrooHjkar londkljkcaa tocai vwnigil 69 lone kon ha ooren niet gelooven 3 rkus ze Ijji Mtf hoofd opheffende De tot nu toe steeds weer opweUeude trainen hleldea plotseUnc op IdaSia knikte aoo heldg met haavhoold d t de pakradijerveeren ofP haar hoed bijna afbraken Ja zekerl Ik wist dM ie dat aoudt en ofschoon lone geen woord had gefi e d Het Is waar al wil Je het niet gelooven cij spreUde baar bftnden tra faob uit Wij Hepen vee en Heten ons trotuwen en nu wij ann alabedeeldeol Ja als armen nKiar Ik houd zoo oatzetteod veej van hem iBij Is de u ee t diwAze oude UeveÜogl Vind ie dat ook niei Je bwt getrouwd met Manufl Hai 4y zfll lone met kleine adboUae toen BÏl haar tem weer iDeeeter wa geworden Ja dkU ben Ik taomliiflte dat rtnd ik Wi hebben voor den Hefeten ffodoi geeetelljke gestaui met aulkeen sOverwlt haar aki ik nooit heb geden b liet Ufcoorïljlnte dorp vto IMmiap BERKENWOUDL AdvertentWn en boanementcn op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Bsrkenwouda voor Berkeowoude Acbterhoek door I HOOMEH liJirKki STILWIIL TB KOOf etii zoo goed ils nieuw BIUART met toebehooren bl JOH in diverie mtlco verkriJAb r bl de 2670 10 Hiniielsoniierneiniog MmCDLTUIU waamal wloat aa t QOUOA Openbare Verkoopino op MAANDAQ 7 OCTOBER ipiA Tond 7 uur in bel Hotel Dk Zalu ie Qouda ten ovenutn van Notaris J KOEMAN No 1 Eflo itoed onderhouden Woonhuis en Erf aa de Lin e Tiendewe No 64 e Gouda rool 64 centiaren Te anraarden 1 November a i No 2 Een d lo Woonhuis met Erf en TUIN un de FJuweeleniiii el No 107 Ie Gouda root 2 Are 2 centiaren Verhuurd lol 1 Mei 9119 voor I 350 per r No 3 Een dilo Woonhuis met Erf en TUIN naan het vorige perceel No 108 groot 1 Are 83 centiaren Verhuurd bij de maand voor f 26 25 En No 4 Een duo Woonhuis met Erf een de Pepcntraet No 24 Ie Gouda jrool 1 Are 25 ccQliaren Te aanvaarden 1 December a Ta bcaicblijen 4 5 en 7 Oclobar van 9 lol 12 én 2 lol 4 uren Voor perceel 1 vooraf belet vra en Markt 31 Breeder bi biljellen Nadere iniicblingen geeft Notarii KoRMANIe Haailrecbl 3323 48 Verkrlifbur blJ de Drukkerij A BRINKMAN 4 ZOON Markt 31 GOUDA VAN KAASPROOUCENTEN bstraffenda san vatgahalta van da kaas van mlnstans 45 50 tuk in omslag SB cent franco per post f O SS 0V Bil 1000 Blubi iratla met Srnia naam bedrukt Verstopping il voor de jaxondheid aeer nadaclig want arTormt aich dan in hal hcliaam eenopaenhoopmiTan vuile loffeo De Laxeerpillen van Apotheker Boou kunnen U balpen dega pillen bevorderen een goeden itoelgang en verdnjve aldui uit Uw lichaam alle vuile en onreine lolTen Alleen echt in geiluten dooijci metbindteekenmg Firma A M Boom Priji perdooaje 2S en 50 et Verkrijgbaar in de maeiteApotheken en Drogiilwinkeli la Gouda bij ANTON COOP3 1937 14 Eiicbt afaluitband met OQ e handteekeaing L I AKKER Rotterdam Verkrijgbaar bij de meeite drogiiten 3457 30 Ha astre cht Abonnementen en advertentlEn Toor de GOÜDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE dOURANT worden te Haastrecht aaDgenomen door onzen Agent h SCHEER te HAASTRECHT ST OLWI JK BUROEMEE R en WETHOUDERS van STOLWTMK maken bekend dat de booMen staande op het Dorpsplein aldaar 8 In totaal t koop zijn voorden hoogsten bieder n na koopslultlng onmiddellijk moeten wordengerooid en verwijderd Inlevering van aanbiedingen ten Raadhuizeop MAANDAO 7 OCTOBER vóór 10 uur v m 3476 30 Fabrlak van Cantumptla artikalan E F A O O E Qeda Binnenrotta 30b Rotterdam Voor den verkoop onaer PACO artikeien vralen wi In alie plaateen van Nederland bij Wlnkeliari en Gmaiieri In kruldenleriwarep en aomaillblei goed ingevoerde agenten lejen ruim proy Alleen al die over lnnali Meraolie beacbikken komen lo aannierkin 3475 50 Moderakschool voor Gfonda en omliggende plaatsen AaafMloten bl d vareeolzlnz voor Modo vskiclioiMI to l araTeBh to Goedgekenrd bij Kon Besl 26 Aug 11 No 45 Opleiding tot Ooslumière Coupeuse en Leerares M giligNtill mr tip iibroit li luni lOKU milt n iniKIIUi De School 11 verpleatal vao Ooawe 109 naar flovw ISI w u sich aleawe leerlingen kunnen aanmeldea DIr Dames v HEYZELENDOORN Het Advertentiebureau van De Goudscbe Cooraot TELEP 82 MARKT 31 bezor t de plaatsing van ADVERTENTIEN in alle Nederlandsohe en Buitcnlandsohe ÓBten weekbladen en andere periodieken sonder eeni e prijfTerhoo inl V Inzendlna vaui 4Mn afschrift i cl volclo n i InliohtiiKen worden GRATIS yeritrckt Ëureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keicers raoht 153 Amsterdam Lelietraoht 30 CURATORIUM Mr A W jMoaottI Oud Advocaal In Ned IndK H J Olkoon Buitenlevr Lid Ged Stalen Bur enieealer van Bdam eo Scboolopilener J Oorrltf Oud Realdenl van Tenure Hnrl PoUk Lid Eerate Kamer S Poftmn Behoolopiiener P J Rujrinnkon Oud 8 relarli Generaal der Rl kiveraekerln ibenk W N WIntonhovoB o p LuIi KoI o I L Amerafoorl Sicritarit Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leldin vu So bokoildo leorkricbt onder wie Joh Bomnao Dln oer Handeiajehoo Mr Dr J EI t o DIr clen eene Tueht chi J Folth Jourtjal Dr A A Fokker pr v t docent Univer ïr A j JT a r iin leeraar H B S P H ran Ooatel le raa Handel ch l P A W c de Or n Hoolieerea Unlver lle l Utrecht Dr A H lbor Udt oud leeTe rO pl dl a n r rr e ari ïï s i DEENSCH NOOkSCH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIOKUNDE ELECTRO TECHN TEEKENBN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHETORICA BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTEOHNIEK STENOGRAFIE SCHOON8CHRUVEN NEDERLANDSCH FRANSCH DUITSCH ENGELSCH ITALIAANSCH SPAAN8CH ZWEEDSCH tat nIK muziekgesch harmonieleer journalistiek gezondh leer meth spreken goede stijl handschrift verbetering VLUG EN GOED REKENEN PRdBELEN SLMD Opleldins p r brief voor alle eaatnana voor alia anibton en baroepen voorALLB acten L O en M O ALLE practllkdlploma a Staatieaamen Notariaat Mr In de Rechten Oeinoeate AdtiilalitratU Actuaris Accountants Onderwlfzer Bouwkoodlg Opzichter en teekeoaar Opzichter Waterstaat Bedrljlsletdor SecretarlsI edacteiir enz enz 873 150 Cursussen voor beginners eenigszins gevorderden meergevordenden en vergevorderden Aangename methode Persoon lijk contact tusschen docent en cnrsist Uitstekende correctie collectief en individueel BiUiJke condition minver ogenden kunnen van ons Studiefonds profiteeren Qoede re lt iten wie werkt slaagt Adviezen inzake Beroepskeuze T oor nadert Michtipgen vrage men d interessante gratia brochure een boekdeel van 144 pagina s Uen erhindt ieh hildoJt Zin U FABRIEK en HERSTELPUATS m WERKTOIGEN in lUOTOREii AANLKQ van ElectrJsclie ücbl en XraclilJiislallaIJts Gouda 2703 24 O VAN DUIN Co VRAAGT UW WINKELIER Naap da Waraldbapoamda Meubel en Linoleumwas A S R A Het beste artikel voor het wrQven van meubelen en linoleum is vaal ao l oop i n voorelaallaar in het gebruik dan de beste bus was Koopt één flescli Aa S Ra A en u biyft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze HoOfddapSthoudar voor Oouda en omstreken de firma 362 60 L VAN DER BKKK Grossier in Koloniale waren OOUDA BOSKOOP Pj WELLER Zlid WBg72a Goedkoopste en solledste adres voor Meabelen a at Tateto Kastea BuHettea Stoelea met leer ea pluche Veereu be t tenea WoUea eaSatl adekeaa Theetafel Splesele SehUderilea e a ea a tl Speeleal adree voor Joaselal i l li weiakapla e 20 AOKNDA KOMT ZIEN iilllBIUlfM lnBMiiil libU Ml RoHordam M IM 4 Oot 8 uur BlBuire £ ruls Coieoe Emte Hulp bU Oncelukkan fi Oct CoDOordlB WwHuTea FeaalvtiyoA tooDeelTereeulgloi JSannoole Oiiober Zaal Kimslmta ültroolto Tooneelvereenïgüi Thttlla Oclobar 8 mar Soo Réunie Al Verg vain het Natmirimndlg aeIl00 Bchap voor Gouda en Omstreken 9 Oot m uur Niauwe SoJiouwbttrJ Holsladtoonen i I I II BeleaU riMka w tn Xl ttt f nedêileeUnc t mofen oDhraiiiaB vaa rar taderlacvi eoaeartaa w n aaka l ll H at t a aaa aai il M daa ta aaaa actada ta nt KMilaeha DiuttaiD A BBQIKlUli KOON OODIU Zaterda 5 October ItflSa fiOVMHE COIRMT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAG JN AaONNBHENTSTBUSt par kwartaal f 2 iwr week 16 ceat met Zoodlfsblad fa kwartaal ƒ 2 M par waak SS2 oent oreral waar de beiorrini per looper gaaehiadt Fmnee Mt poet per brartaal ƒ 2 60 met Zondagüblad ƒ 8 40 Aboimaraonten worden da üka aaagonomen aan ons Bureau MARKT SI OOUOA btf eiue atfentan dan boekhandel en de postkantoren AOVEBTENTIEPBIJS Uit Gouda sn omstreken blhoorende tot den besorikrina 1 6 mak ƒ 1 06 elke ragel moer f 0 20 Van buiten Gouda en den l sor kriD i 1 e nsala t IJO aUre niei sneer 0S Adrertentien Tan publieke rennakeltlk hadaa llti OM per legaL INGEZONDEN HEDÊdeELINÓINi 1 4 ngal LW Ik i meer O M Op de TOoipacin bO lunfer Gewone a tn tanU i en Iniezonden n ledaeUn n b contract tot aear feraita ceerden pröa Groote letters a randen worden berekaod naar plaatarulmta Adrertentien kunnen worden Inieioiidea door toaaehaidiooiat van iKUvl Bodduitdelaren AdTertentiaburaaux en onse Acanlaa Adminbtrade I Talef Intero 82 Bureau MAR KT 31 GOUDA trent bij Koninklijk Btétik van 4 Mei 1917 gesteld Een verkooper die d r lichte aangiftenalaat vubeurt een borite van minstensƒ100 en indien de e bfialen rgistrMierechtse mwr dan ƒ 20 bedragen vijfmaaldese rechten Wanneer het voorschrift derverplichte verklaiintf omtaturt den uitidagder verkooping niet wordt nageleefd moetde verlomper een boete van minstens im betajen en zoo de versohuldi gd registiklierecihten meer dan ƒ 40 bedragen is de boeteemaal lüt bedra Mr K vwtocht zonder dat dit by de bepaling der fcgiatratiereehten in aanmeiking komt Met een verkoopuiff waadt galUk ge t de verpachting of afMand v n het geawt wn landerUea of boascben indien behalve bet recht om het daarop atBande gewaï to eegaten of het hout te vellen het gebruik van den grond voor idet langer dan een h lf jaar is toegestaan Vogens de Hemorie van Antwoord behoonm verkoopen van vee en allerlei artikelen p jiaar en veemarkten kemwaeen en tentoonateltin en er niet onder Daarentegen viallen volgens door den Minister tijdens de bihandelinff der wet ia de Tweede Kamer aÜgvlegde veriDUudnfir verkoopingen van bteken van leei reo schappen onder de 1 dHt wol onder deee wet Onder de boven enoeunde omschrijving mXX 900 velerlei dat een opeomming daarvan natuurlijk ondenkbaar ds En dit bewijst ook hoezeer de Ib alingen van deze wet m het zaken en bedrijfsleven ingrijpen Veel meer dan de verkoopin en van onroerende goederen zijn die van roerende goederen van aligemeenen aard ZiJ zijn bovendien veel menigTuldiiger wat zou kunnen aantoonen dat daze wet haar doel verstPeldiüng van s lands middelen in beperkte mate wel zal bereiken Opnoeniinff van eenige verkoopingen die onder deze wet vallen zal dit duidelijk maken Wij kiezen daartoe opzettelijk enkele vooibeelden niet uit het eigenlijke handeleleven maar uit dat ten platten lande Het nieuwe registratierecht kan worden geheven o a van lo Alle boelffoedipran OKeAlle afalagm van land n tuinbouwproducten 3o AUe publieke veikxMpIngen van te velde taande gewassen ook ils deze bü briefjes plaats hebben 3o Alle openbare verkoopingen van hooien nagras met inbegrip van achorverhuunngen zoo d e bij opbod of btj Inschrijvinggeschieden 1 0 V riDoopiag van boomen en ander houtgewas 60 Vericoopdn Tan vee door verzekeringsfondsen ook als deze onder de leden bij opbod of inscbriJving igeschieden Kr zijn natuurlijk nog veel meer veriiioopingen aan te wij n waarvan detce registratierechten geheven moeten worden Maar het opnoemen van de bovenstaande volstaat al om te doaa inzien hoe zeer de nieuwe wet de registratie heeft uitgebreid Alleen ziJ nog opgemerict dat voor den verkoop van viseh vleesch wild gevogelte aderen boter m ingeoogete vrucliten de verplichte kernidsgOTing 24 uren te voren alsmede de verplichte indiening van de verklaring binnen 10 dagen omtrent den ultslaff der verkooping kan veiraUen wanneer men voldoet aan de voorwaarden daarom dat van zijn vourgajigur vtdveleliKb worden wttturdoor oen zoor hooge mwtatat wopil Biuigoleod MnvnV UT D HOTOTAIX CCCCXUV Spoediger dan wij konden deuken heeft den Haag weer at ii biir ervdder gtWregea Een onbeicendo ig hel iilet en liat ld ei één met burj emoostef l lued in de aJe ren Hel ras dar Paittjiua stJtl bedlgoel begend in de residsntle na xtiiols vuiedra gera ven dien naam heböon in de rei eeniLg vaiQ ata t of land ztch eea gooJe repuioitie varHOrvei D Vddur raa den lueuwen bur omeo ter Is zelf biir ftineejter gewaasi van leii Haag korten tijd voor het iJisUrict 3ioU lam k gevaainligde lu de Tweede KaoHtf ea dauna couuni awle der Koninein Mis iiooJ n htj zt vuii jaar geleien werd opgL Vutgd ïour den tocitniallgti burgemeester van den Ha i liwon Swoerts de Land ls die op zgn beurt weer opgevolgd wefd door dea thitis tAgQ i ixai iSr Dr Vfui K rnebeek Zti n van een nklgis i 4 is hij gelhuwd mot de dochter v ad een bokeniU Kaïuerlid Jhir Mr van Doorn tot l Jlti Gouda b gevLwurdi de VootLS ls hu Oen movst BINNfiNLANa De nlouwe Tweeda Kaïnw Ut than be zig zloh in te riobten voor den arbeid rioo gobMl Boidors ziet die Kamer er uit In don tijd dat wij het voarrertu hadden op do tribune van de peis den voortdU renden strijd ln bet poliüske stvlUim gadt to i ui is w Jieal wat voreiylord maar een aoo grooto ver iidmng roet Afin ftlag U w l nluwnnr voorgn tüin i ln do parlementaJrü gaicliiodtonte Na imrlljfc moeten wij wat aan do vele vreemde gezichten wennep Er zijn typas van allork l aiag oij en velon gevoelen zich zoo op het ooig gezten nJot bijster op hnm gemak in dat milieu Wij zullen niet ln besobouwlo n treden over don iniruk dien somniigo nienwcihjgwi mairen omdat aich er eeo niet t s iugger gMiOht wel etri eeo h der iverstand verborgen kan zijn en omgekeerd Vt lo banküea ln de vergaderzaal zijfl wel plotselin zeer ln liet anlefre uiterste van den aaid der bczotütig govaillcn Op de plaats waar Mr de Beiufort gfm M U zttten zit thans Honri Ter H l op hel Naai Henrl Ter Hall zit dominee Kruyt een zeer zonderllnje combinatie eo speling van bet nod Hot av afgeüredeiQ tfcJi der Mr Patijn algevaardigUo voor ZleTilIn De nlouwe burgoineeater is diK wuïdo Frauisclien noemen nourri dana lo Serail Nfcuuriijk zei l Hit alles nog niets voor don man zolt niafu wat eir reeds van hem bekeni IS doel wol de verivacJitlng iTüeutoreu dat hij eeo man van beteokonid aal zijn Hij flKK t dit voor d4it bij dqo Haag dooi en door Jüent Het ia toch inderdaad nooilsEakelijU d t in de groote steden een burgiameeeter optreeJt die tbufe is Ln die etad want het la waarlijk onmogelijk op d hocuste te komen vao vele bijzonderheden terwijl men burgemeeeter is bit kieii ere gemdenten komt vaak de aandrang on toch vooral een man ta bonoomen dle nieuw 1 in de gemeoote liemand dio tegenover dt plaatselijke oolerletjee objectie komt te Bfbaan De wetgever hee l oorsipironkolgk gewild dat de burgemoeBter bij voorkeur uU de ingezetenea zou gekozen worien de crvarbig heeft echter geleerd dat men hem bij voorkeur daaruit niet kiest Vooir de groote gemeeuto ochler 10 het verkiieeeélikcr aHhmia een gewezen gemdtmtaniAT als DurgemeeatMr ta benoe1 moi OvietTifpene dient ton opzichte van dezen bewi idsman natuurlijk afgowaoht e worden Hij zal oen zware taak hebben en iiat mrlijk zal zijn beleid horhaaldelijk mot H09 bot gaan zal ln de Kame De vraag wordt ettelijke mafien geeieW Het kon ons voor dat bet er veel van zal hangien o de owlog nog lang dourt Wanneer de opUmlstisohe verwujlufcgeo die ten aanzien van de komi t van den vrede thans algemeen gekoestenl worden zal dit lalnlstarie mn g ocl andere talak krijgen dan het voi lge Het zal dan don overgun naar den ouden toeatani hotiten te regelen eon werk dat waarlijk ook niet gein ikkelijk ai zijn moAr dat een stijgende lijn zal vertooften zooala de airtwlti van het vorige klabinet nu eenmaal oovermljdfr lijk de dalende ipoest laten zl n SchadeloossteUng ingevolge de Scbeorwst Naar vernomen wordt is binnenkort ca Er zijin nog aïiijd monschcn dlo vcoï heil verwachten van den KamerarbtM ten i ui te van oen doeltre iende loivenemlddeleavoondening Wij zijn tun opziohte diarvan aeer soeptieoli Hot waa zoo gewoonte geworden dat een ln de drie maanden eene afgerebend werd met mlnlsfc r Posu buma Maiar dan begon de nfieuwe rekening weer van voren af ain zonder dat nr voel veranderln kwam in Ie posten Het ontbreekt de Kamcrnt altÜd w er aan voldoende gögevenft on aen voi oendo macht om haar zin door te zetten Ze krui dei minister dwingen tot aftreden maar d ik rmede beeH ze haar doej niet barelkt lederen minister maakt fouten oi altijd zal i G Kamer hebben i i vitten en te controleercii zonder dat zo ooit ln etaat is Feuilleton lONE MARCHe Muf bet Balw s h VM i B aiAounT I r f GWSL UIK AH BOflffJH ebire Ëo hij had o n prettige atemal gehruUite hij sduU en hij gpf mij een kus en streelde mij op mijn waagi Het gebeurde allee lu de bergen en nu staa Uj buiten de deuD Wie de geestelijke met hel zUverwiitto baorl vroeg Ichw nog rezbaa der Neen mal kiodl Ik bedoel Mateus maar natuurlijk kon je dat niet vermoeden Hoe kan je nu aan zulkb dingen denken Unar hij la een IdeveUng eaik loaak zijn haar eiken dag In de war Marcust ricjp zij eensklape haar stem verheffende waar ben je Kom bliüien lone ale je me 11 hebE vertel me dan of er hier in hols het een of andere lieve melfliie S 9 Het is werkelijk niet geraden hem uit het oog te verbiezen Hij maa t het hof neen je kunt niet gelooven hoe erg hij dat doet Wij hebben Iji onze wittebroodBweken vertoeld in het anoezigpte nonnenklooeter In Dultecfcland dat je je voor kan stellen In het maringenwadd en Marous gaf aJ dien tijd oogj aan de nonnen en vioora aan een zoo n heel moolt zuster Tlieresa Zij had zulke prsohtig vimpems Ja je deed het je weet da je het deed Harons Hardy O het wM een schaodel Zijn vrouw zweeg net teng genoeg om emetig haar wenkbiauweo t geo Ma ua te trenaen die op dm drecapel verflcbeen Nu am du bbuenl Weefl slet bedeesd Ja je mag lone eeo kne geven maar aJIeen dezen enen keer en niet in hoeken ol aohter de dear w nooit fcltlkeriMUJbMk O tiEkmJa mannetjel Marcus Hardy kwam iangsaam ao be deeed bluoen aiaof hij zich zljdeUng door een opening dkong die eigenlijk nle jroot genoeg was om bem door te laten Hij scheen de gebeele zitkamer te vuUen I e stond op om hem te begroeten en stak haar hand utt Matous nam die en bloosde er bij tot de wortela van zijn haar Doe het nu riep zijn vrouw 4k weet diat je bijna sterft van verlangen Kue je nieuwe zuWer vai mOed al een manl Engeland verkeert in verwachting Daar bet e nogizoo kwaad niet voor den eersten keer maar denk er aan geen repetldoa aohter mijn rug Marcus had zloh gebukt 1 eeo kuisohe kue op lone s bleeke wang gedrukt Je weet lone dat je niet wilde go looven wat een 8 leobt joii gen hij la O ik heb zooveel ontdekt sinds Ik getrouwd ben Donk eens aan hij heeft bekend dat hij aan zooveel meisjes hf t hof heeft gemaakt voordat hij mij heeft ontmoet en een heeft bij zelfs ten huweaijk gevraagd Nu egt hij dat hij h t niet zoo heeft bedoeld Maar was het niet afschuwelijk van bemt Denk eens aan als de ongelukkige 4a had gezegd Ik begrijp niet hoe mannen aoo iets kunnen doen en du zoo in klein oneohuldlg ding aki tk ben onder de oogen durven te komen begrijp jij bet loneT Zlj keek Marcne alreng aan die met een hreedeo verdraagfeamen laoh toelulsterde Jft Uc duüt iM M Ie list MWtnet mij waart Zeg geen wwwd Marcus Ik kaa mij zelf niet hoeren sprriien zoo ga je te keer Weet je dat hij zoo n babbelkouB is geworden Ik kan eenvoudig nlot aan bet woord komen I ne laat ik je maar eer t van ons huwelijk vertellen Ik moest langs de ladder van het klppenbofe uit het raam van Hispenalon kMmmen het wae zoo n wankel ding en Marcus kon het ook gle vaet houden otndat hij moeat luisteren bij het raam van Aetorla om zeker te zijn dat zij doorenorkte AMoiia snorkt Ja ia s ellig Ik wfl het nu vertellen als ik er zin in heb Het kan mij niet schelen In elk geval l ao je niet zeggen Marcus dat ik Ida al riep lone waMechawend Nu hij kan bet nlotl En ln elk gevBl kan Ik ln zijn tegenwoordiglield zeggen wat k wtl en dat kan jij ook Want Ik ben een oude getrouwde vrouw ea Ik kan jelui nu allemaal obaperonneeren Zal dat geen grap zijn Idalla klapte vroolijk ln haar handen Als je verbrfd wordt dan aal Ik je roaenemen naar de rivier en dan kan hij roeien en vtTtm lezen m jullie kutuien elkaar ln de oogen zien en alle urdlge mde ver Uefde diagen zeggen die ielul wlltt En wat eal jij doen TdaMa vroeg lone opgerutader lat iende dan aij ln weken had gedaan terwijl de kleur in haar Ueeke lippen tenigkeerde Tone MhPoh wat Ik zal doen Dat weet Ik bes Ik zal Ma den oever zitten roet inijn rug naar Jetul bnlteu het gehoor en kousen breien voor llwquihet tillen groote moeten zijn eo de Ue