Goudsche Courant, zaterdag 5 oktober 1918

wui oie zoovtv WIJ auanen nagaan met eU van oe aardaotw TeraciiiUl b 6eKjener zoer aacuig uit en het moet geaegddat de roate alweeigb d v u veel kietreu haarspeiden on netjes du doinea ut tluLudur betcooriyk maakt lnt v mdeel H lueedt ouwaanwihijulgke Is dat zo nimeprekou De flUumaker wil uus doongelouven dat de meueohen daar de taal derziele sproken Maar ik meen duidehj kgezien te hebben dal Uatya de doohtervau den Oudste der W zen wel degelijkmt t haar mond B rak toen ze verüebllaskte op deu aardsohen kapitein Avanki laueiaros De schrijver wil hiermee mogelijk aantoouep dat do vrouwio vanMutfH alleen spreken Us zij zich bemindwebeni een veji il alweer met do bewoonsters dezerA aarde die dan meestaluogal zwljgzaam l Zijni ol men moest mijonitreat dat jhun verkeerd hebben Ingelicht J Voorts trtw Jrianuniosohen Igeen vl ob dat k weii 4 ook al En aJsdo f oorlog maar huig duuri zullen wijons leven moet rekken ook op nietsil j andera dan vrucijten nei als de luidhax m dan is de tijd niet ver meer dat ooklonze dames baar ooetumes tot hetstrdLÉpoodige moeten beperkui HaorneliteB zijn biT B4 zoo gned ais met meer te kiljgelL de haar pelden rakin op en lon i iwinhlandu liojjiêli Aézea lomer reeds dame met xtoote beenen w t In geen eokef opzicht ui4hueob4 tegttn de gpeËe zeden 7 A Men zal het spel van diize itie nbewcMerea X e daneeh d Al Ugiiiatie ueaaokleedlng het is we eigJ subUem het is OQik eni tendenz l zij heeltons iets gioeds t vertelletk U 1 4 A Xöffnin om = iUntaoraeerlugboMa i tUi UO V Uil Tuii iuu wtr aljjtmieuti49 kotiibJ 1 u t üe i iH uuutMliiui vaji Imjj Iso jj i VMt a vuiietigu ia t ia o uotooer O ü uu u u Vddi tK ii i u i u vuur gmt i in I uvjMur e i ii iHM Ltfguji j Oou i ur e it on utuuwe u i u tleu atUiAUtl voo astts 1 wi roou attutfifWtzm ill o ti V4ii i i iu U Uoiulwr e lc op de uatultf iiiu 0041 1 vtui itet j veiUkuutuieMtOwuK u uu Ui uaoiiU r vttruiuiuu luufuriiiffHitiniA leit xuimun wordeu ijuiuiuht uuii j v osfa 1 verpufAio Cioeoiouoreep I2i üt Of i üuturpa ü y wlji ereep iJ etïut uju No 8ia ii ooi suiiüir HcUa No 1 14 ü oi i i oii siiuLcr nijaoortiui beu iNo ctJu M luiin vitn eeu oikul HiuK oup OU p t 6 ot 01 de uelit van una niaiL to iet £etip Uu et OI de wht vau eeti mmti mn kulelAeep 10 uj Oi tegen iuiev nn $ vau 4 bwis Wo a ovu p a e uJirtlo MZuop dd wat mwrt bejr i veur souvor voarradrg IV dat van t u ïJ OotolMr e k tfhoa No o b van hu Xjeveusmldjeleubuekjovvrkirg t dar aai atju 1 K U veeuaaj dappelan ö ot biJ den wmkeller aie tju bju hetrft algeutempekt V dat aoowol la de eerste als ia d tweede uelli van de wsck nog buus vooraar Jia peldu eit Ui da tweeae heii nogeen bun voor don aaiutoop vaa gort mu woftlen iiigewezon Gouda 6 Ootober 1918 I I Btfrgemeoatpw on WethDuders 1 voorooeiöd ULBO J Ml Ja SeoiiMarla M VAN Um VEUK UoUcblljk Jhr Loodoa Zooale bekend heelt het hoo db tuur van bat Algeweeu Mod Varbond toen Ihr Loudon altrad m n olalw vaa Buttenlaadsohe eu en oproep ot het Ned volk gericht om dien H mimtn een eenvoudige doch eigenaardige hu de i brengen Usiaaude In naamkaartjea van hen dÉe ntet bot do6l liwtemden Ata resultaat van een okalen oproepkKamstt rüini 8000 kaartjea in uit alleknngan aoowel vaa boo taande iMaaenais van eenvoudige werkiledMi es boerea i Qlstereo u door het hooMbcstuur aan Jhr LoudjOD dit eigenaardig huldeblijk aagebodeiL De boudsvporiitler u HJ Kiewlt de Jonge blekt daarbij oen toespraak Welke jhr Loudon beantwoord de Uet aJb um bevat de opdraoht waaria wordt Mtlog gegevan aan de gevoelens van UdQiU aarhel t en bewondering voor de wij ze waarop tihr Poudon Inde afgeloopen ooriogs vj de heeft gjMlreeM aa vigwa ing van Éueo hoogste landsen Btambölajtigan door fflbaodhavlng tegenover de frtrijdende p ljw vaagde befLoaoiaa vbu het VolklbreobU Ge i Tsrlorte naar Urfc De OpperlVeihebÉerL heelt b aald dat wegens bat voorkoméM van een seer besmettelijke sleate oaëit do buraerbevolUng vao Urk gém TWloreo daarheen mogen worden veiaeeh il Baad Tan iiitaiid Wij vernemen ifU diijminlator vi Lud bouw als zijn verlegehwoordigers In dan Kaad van Bijstand on de dlreode betreffende eooi omtooho a in egenheden mat het het buitootand aan den minlater van BuUonJandKlhei Zaken heelt aangewezen m Sohlm va der Loefl directair eneMal van de afdoeUng rWaMkiin en mr Overwijn ohal aadidja departement £ K KagtiUg iMlgnaleerd Uit Weert wordt geffl dal een DnltÉibe tweeddiker la oveigevldCfii op een ho gte vso SW M Do twe klker la bwsho Wij vamancn dat de uitvoer vanWoembollen gedeeltelijk Is todgeatsan Zooala bekend wend de uitvoer vorige w geheel stopgezet OBVRAAaD 100 apowlll mogelijk 10 gemeoliileeÉ bmr mat Tmr sa llckt llaftt Kleiweg tot Dubbele Bnart voor twee 4I drie milllalrea Aaabiedlagaa onder P M KLEIWEG 96 VMtètt Ook limt lweel heeft de i 0011114 Vooriilf l eesj ultne shad Behalve èn i M Ju n ers vM het iggrauwa jiu héél Iiel beeldje uit de éid ija erlM der thh Palbé ótt een jLgje uk he Ieren van Ilaby ireeigeelt Er Khijil d la ütaaE rqk ot vaar de llhn ü offSamfm een melk iantooe tini e Mj altbaus babi opreeht ilju tlee e aog lustig Het hwrfdmiiTwneri 1 I alorê a met la de hooldrol FraaaoV BOtriceBmnv Lynn trelt btjsoiuier door hetmagnillete epel der hooldcersouei DeIxiacihtvoUe wijze van eaacetieeirhig de uit tekead getnlfen bellahtiiig werken er allo evenzoo too mede o u indruJc te maken by ie bezoedters En dat deae ondterden indruk warm getuigde desdlteinde aal gectalrende do opvoering vaadilmeeeterwerfe Er güig werkelijk ontroorlnipvan uit en de explicateur had em zeerdanUwe taak Ook hem komt een grootdeel van het aiocee toe Een Jedar lijbeaUat aaagendoLdaaa waak tel pr gramma e gaan alen M n aal zldi eengang naar Qouda Vooruit niet belilagao T koop ngaboilani Een houten Warenhuls irtittt 700 nnu een koperen Pulverlsator een koperen Perspomp 30 Mttar Butta Ptreha Slangaif la latlan nrbondsa sorl2 kspsrm lia n i l l nu Brieven oader ao 3482 bureau C3ouds haCourant Qoada It Hche iop neemt nog steeds toe In enkelö gezinnen is er geen een op de been Zoo vernemen we dat de dokter toen hij zulk een ziek geain zoiti bezoeJcen blJ do buren eerst den aleutel mo at halen bij een ander moest hij bet Uobt opsteken tiet aantal afweoge schoolkinderen bedroeg gileteren 83 van de 112 de openbare lagere aobool is nu voorloopig de volgeode week ffeelotan Telefraftscil Weerbericht Hoogste stand 767 0 te Maaatrtcht Laa iste stand 755 8 te SkagenVerwaohüng lot den vxflgenden dA afi e tot kracbtlge wnd aan de kust tijdiJijko a onjiachtlge ZuldiwestietLfjke tolWestelijke wind betflokken met veel kans P Ogen later tij ielUk opklwrend aanyftftfeelijk iets zacblar Jadit Van de V we chrijtt men iu deze Btre pen la het jaohtveld ruimer vau wild voo ifien dan algemeen werd gedacht iHiazen zijn er aanmerkelijk meer dan verleden najaar Het aantal patrijzen en korhoéndora is eobter eenigiazina vennduietd daarent en ie dat der konljnm sterk tloegienom Wilde fazanten word c gaaodeWeg zeldizanier Drogis toriJ MS HKT S LBVSTOaSN NKMSANTABLSTTBN V MIgkaar Ml S H VAN LOON m v k wóLrr o t BÜBCWajJEB STAND axoiiwi De Baad dea r gemeeole Is bijeengeroepen op llaandag 7 Ootoöer d v m te 10 uren Aan de orde komt i üigiakonien atukkou vaataloUliig Qemeeotebcgrooting ISlü verordening Elecirillealla GOUDA ONDEETROUffD C J v d ffaut ea A C Blok N J C var den Berg en H M Nootenboom A Varkaoik en A iK GaWel H H BaUertog en C M Meijer J H Wanslnk en J M Boo G Rap a eo H Steenbeek E Rietveld ea 8 W Blok OVERLEDEN 2 Ootober Cathadoa de Graal wed van P Snet 81 j 8 Cathariai J Pijpenzeel wed v P Nieuwenliuijzen 82 J 4 Marlnua J A En enb jis 10 wei en l heodorus J Boef 6 maanden STOLWUK GEBOREN Anna d v A V Koolwijk en A Aokw NDEnTROUWD ffüleoi Palsgracrf van Nleuwerkerk a l IJsel en Pietertje do OVERLEDEN Atie Bertus M ooaar 9 jaar Mevrouw BERGiVIAN VERLOSKUNDiOB Spreaknar ia 4 nnr PIJMBOOIiaTIUUT 41 CU 0 lOaS DU NlUia lad Wa 1 ea 7 10 Het vUegodgeliui up Soeaterberg Giaterochtend vloog op het vUeg uuDp te Soeaterberg de hiltenent vlic er U Ihiinker met cijn leerling den biitanant A N B W L Coblijn op een leertoestel Bij bet diiJen op het terreli sloeg het toeatel met dien vleugel tegen den aelnviasti de vieugel br k en het toestel veiBpUnterde tegen den grond De luitenant CobUJn waia ernatig gewond helde beenen gebroken hij werd na voorlooplK verbonden te zijn naar UtrecCl vervoerd en daar In de Ëouoa lülniek opgenomen De luitaoani Diuinker kiwam er mot eenlge gelaat wonden tit De toestand raa den luitenant Coblijn die zich zeer rasili liet aanclen was Bteravond leta beter SCHOONHOVSN Deze week werd alhier een paAroonevereoniging opgericht van Qoud on ZUveiemeden Het voorlooplg beataiur heetaat uit de hoeren J de WÜde voorzitter Q J va den Bergt aocretaria J Oitgee jfunlngimoeoior n do heeren Jao Q J Nleterk en W CtalUard leden Dames Zendt Uw uitlavaUeDhaart 349 27 Voor f 2 S0 ontranlt U daarran een prachtige vlecht xaakkundU verraardild bq I P ni Niiiiiriu OOIFFEUR Til 403 Kl lwt n iUAAXBBCHT Voor de week van 6 12 Got wotden op d volgende raatsoeneeringabons baBobikbaar gesteld Bon 36 4 K a aardapp en Bon 19 60 gr gort Bon 11 260 gr vleesA Bon 11 260 gr aulker ADVBBTENTIëN Dit in CfeaëMlM Baai Da Baadazittiiic Tan giafeerenmiddag la Jn meoi dan é o opaicht Interaasant geweeaU luteresaant aJlereerat Qm de mededeelinfi door nan Voomittar namemf b en W ge éa m dftt met de ffen oenteci Reeuwjjk Bffl gsmbacht Stalw uk on Ammeratol overeenateoimin ia verlEregen omtrent de voorwaanlen tot lovnrinc van electnciteit en wel zoodaaiig c de lenrenng zeer spoedig zal aanTangcn laiwa zoren noodluchtleidingtn die door de betrokken gemeenten zelf worden aangelegd en bekostigd rloewal Ofl Raad giatoren nog geen beshBains nam om B en W te machtigen die overeeolcomsten aan te gaan de heer Jongenburger maakte seer terecht daartegen beswaar wijl de vooiwaanlen dezriUde els TOOT de gemeente Woerden niet aan den Raad waren bdund gemaakt kan toch TeiÜg worden aagwenoineo dat de electrioi iteiit evering aan de genoemde gemeenten tot stand komt Dat óa eeoi zeer verheugend feit voor de gemeente Gouda en voor de Directie der Gemeente Liohtfahneken wellie laatste in dan Raad wel eens een enkel onuendaltik woord over bet uitbleven dier yerbin ogwi heeft fooeten hooren Maar TOO de aauduitHide geaneenibea la dit een feit Tan groote beteekenia waaroTer de ingezetenen tw plaatse zich zeer zullen verheugen In den komenden donkeren t d zal Toor hen de ulectriciteiiUfabriek van Grouoa de uitnemeode bron zUn van licht ea energie die het levm in die gemeenten Teraang Mwmt ea het we k ia den landbouw en de industne zal reryriinakkeiyken on cerlevendigfln De omliggende gemeentes die nM tot aaauluitihit i n te bewegen GzaotBHl HEHORIK soon vaa B VBRBRUOOEN A VERBRUOOBN oi BailUM Hengelo O 3 October 1911 3501 10 i 0 t ConoonUa WwtliaiTen Feastavond toooeeivereenigtbg fiunonle Ootober aal Rnnotmin UitvoMtagTooneelvereenigiiig TliaJia October 8 uur 600 Bionie Alg Verg van hel Natnmkinidlg Qenootaohap Toor Gouda en Omatraken Oot t uur Nieuws Sohouwbum Hot ANTON COOPS BERiLIJN 6 Oot OfHeleel DoSijkadagiafgBvaaidlgden öröbar Scieldonuuin Erzberger zjjn tot staataaeccetarSsuen zonder portefeuille benoemd De reeds aangekondigde benoeming van den Rijkedsgalgevaardigde Bauer tot staoteseoretarb van het nienw op te riohten Departement vao Arbeid ie nu afgekomen Tot Btaa1 secretairia van BoUanlandsdio Zaken la benoemd Dr SoU van het Deparlement van Koloniale aangelegenheden Hij zal echter zoolang de oorlog duurt zijn togenwooidigen werkkring blijven aanhouden waarvan da bahandeUng van zaken door den ooderstaatseocretari Dr Qleine Zal gaaoUeden Het Dnilsohs Legerbericht Het Duitsche l8g eridit dat te 1 20 dagelijta woavit uitgegeven la hedwmsmld ia na herliaa 4el jk te zils uU eeteld niet g lEaqnon Te 8 uur hedenmiddag weirl oraadloos pmitul dat het L ail ericlit Mt hedennacht wonit uit ren Fraaach Legerbericht PARIJS 6 October Offldoel Ten Noorden Tan St Quentin worden de geveohtsn mat dazeltde hevigheid Net penoon Soakt DROOIST 149I Emaappaslill FopmaniInlteblafteH WUbartlablaHan WUDSTRAAT 2 ia Kost en Inwaning Brievaa oadsr latter K Hotel Markt 31 DB ZALM 3500 a STOLWIJK 7 Oct 10 uur vjn Qtoieonteraad itóii eoncartn au an daaa dan ta ielro feeliDJiieli lorem Emo N I IU Ui OttblMlabuurt 16 BOUDA Talafam 117 AANLSO VAN Colï Ti fa BiMr Q ifc I OnurtNlHn QnsMmaülig OOÖDA 4 October 1918 I 2S 1S i en Pronthoou tr 2e SK g i é Toma ioT f Sf i ï Pwokboonen I aiO USO Electrische Licht en Krachtinstallatiea LSVSmiM VAN MiniEN DnUMI S EN VEIWUMIIIGS lirPEUTEII MIt wwbiiakitM muit mt ti Uu mn m irtl WMnl 20 70 29 90 ffitle voyo kool voyo kool f 9 20 9 7n n T oMn mat dazeUUe hovigheK u iDeo Jhi vHaod terusBewonMn dia fU kool f 8 10 6 20 koii Uiiilult to vurwatibUn tot rcgoUiig van do wljzo waarop dugwicD lUc op HobaditkKwetoUiuiC litgOTolge de Esobtnirwet aanflpraak mo in ii te luuuieii nuüteUi die ficlLa M iioiwu lliug kuoneo vosiLriiKoo t nMnt r adiT ria iüiff U BottwdMk Ulj dio sMereu gtsiwudeii rerkleüiic ia Uiutrkt iV verkfc D A B du 2 üuw t d a p M2 utf Q liicket UwwtoQ tllU 4m F J C J van UMr kath 4U6Ö W vao Bodegom auU p 72 U N flobuitan Trijz dem 618 A do Hot vmjz dea 473 stooiUMii Oekoiw ia aJsoo de keer de Zeeuv en hcratemiiUog tusecheu de heerea Bloker Oaaxteu on Vaa Bear 0BI81S HAATBKGJDJQN Lederoi dr frieueii Xlvi Bureau voor Mededeelkugeu lu uko de Voedselvwrxlumiic nicjdt Mot het oog op do aohaaraohte vtut looiatoffeo zal bet ooodjc daa aan UHUkk van leder benoodigd voor het labrloeoreu van drgfrtemoD te bepefken Zij d ie lederou ot andere drijfrlinnoo in hun bodrijf gebruik zuUen óm verataodig doen iiuUen xlj daarmede do grooiole zuial oid beLranhtotu Zoolang co ricoion eenigeKiufl bruiM aAr zy n late meo ze repareeron om er zooveol mogelijk pToliJt van te tarokkeo Inbaalaggenomcn tarwe geatotoi DiDMlafg beeft le geiuü nte veldv achter ImJ blj den luoluiaar van dar JJadeu te Üookanje twaaU mud gemaJtm tavwa In beslag genomen welke gojorgeu in lü zakken voor deu volgenden dug wolao waa ueergiezet in 6ea stdmurt e van den bakker Jonceian Cüiibtermorfen Ht men de tarwe een andere besteuuning gaan ffeven men tooger op ulit met paard on wa pen om ze tegaan balen Toen men echi r to bealegowier plaatse aankwam blecdc do tarwe 0 noofata gaBloleit ZooUedR ca achotiMttb Naar lo l el verneemt beeft de oonferomlio vtiii lodoo dec orlsiscommda e uit het aolK enmakieffBbedrgf met de dltrectte vtui Itot Hljkaikajituor voor Huidea eo Ledvr tcit i ultaat gehad dat voor AmsterdoiD b sahiktbj ar gesteld zal wordep vooc jR t tijdmk ücfiober Maart e b een hoeveeliieid vaji 2 oas 20otledeff voor reparatie per persooïi hetgeen dus Juist volliOuude zal zijn voor het repeiceoreD van óóD p iM xoJen en hakken Over den prljB van het reparalttbleder zal heien en Maandag oog nader geoontereiml worden Naiur mq Iioi blad vorder mededeelt zullen de HittiTs der beschi baisir gestelde hoovoölUoJoQ pairen eoho ien voor vexHChHtende gomeenlcn nog wvA eens verraaaaiigeik boreu De oorzaak biervoor iiiotft daaxui gezoohl wordedi dat minister Voii IJNeoÜsteyn gebroken heeft met bet syaltoein om ioiere geiiieente preoles naar hot ziiolenaantal te beoordeclen gelijk teoi sniBien vdn de zoollcerdlatrihutie nitder irfnlster Posthuma gemhledd De tegenwoordjigre minister heeft oerM het oordeel gevraoigd van de commlBBarisson der Ko niugln UI ie diverse provincies en rek ttln goluNiulen met do pruvliaclale toestanden Een gonieonte die minder inwooerfl tolt don een andere kan zoodoetndo z eh meurdcTO solioenon zien toegew en dan n ii grootere gemeonto Een vooijbeeld Ieverl Itottiordam waar met het ooig op bei tiljnonder gna eaoiiogmt havwerbeidedna circa 1 3 vasi bet a n Am rdam te bohien aantal paren HOhoenea móér ia toeKe ezen Ia varband mot hot veirg©v pderd steliluin waarin d VDorbereidètvle werkzaam lieden voor deze distributie In somml gomeenten reeds vcr ceKTen zlJ er nog op gewai i dalt de oBgamewne rwp en nav welke de gameenltiboeture z h in dezen te ricdiben utlen hebben en w ke de minister dezer dugen zou pubHceeren nog ntcuds niet in de Stoatsoourani ver Bcheneit zijn ZktktatuBdaea en ffMMMBÜddekn Vanwege de laodeUjike federatie tw bahartiglng v ui het ziekenfondawozen 1 con adres tot den niLriiater van binnanlandtKAie Aiküïi gerlohi waarlu wordt niet fdoeh dat de Ibianoifleile toestand rler zlelbéalendr se e ui die der hij de organisatie eong bioOoiuüt w lko meer dan OUO 000 verzeiverdoii vertikjjenwoordlgeo tbaiui van dl i nttrd tis dal biJ een ntet apoedlx Ingrijpen dei iregeuaiug een ondenjaóg d r bmdaen la enuet i te sslen iu iHt adres wonlt uileengezet dat de prijzen der medioameuten vooi ureiud In li i mute etijgeiL dat van een oonirlbutfeverhoo ig lijken ired houdende met de prijiwtijging geen sprake kan zijn omdat ih arlKjidersCïlaaee die Verhooging der Contributie met kan drvbgen Een coAtrlbuU vorhooglng voidof idc om voor gerulmen tijd de prijsstijging te kunnen b ljdm OU alius wordt In bet adres betoogd leiigovolge hebiwn dat vele arbeddera voor ima Jidttiaiatsohap zouden moeten bedanken en uui de gemeentelijke armenprautijk komai ie n ervallen hel geen een totaile ontwr£d i tiig van hot zi en ondsw x i tengaV0I9S KOU hebben Adressanten ze igen dat vfii een Oniderzof f is gebloken dat alle grooto fcmdeeo in NeJurland bhana met tekorten Ie kam pen Iwibtfen nletU i etaande In deêen orlsieUj de contributie bij alle aamnedcelijk verfróoigd la ij aonlraige zelïs met meer van 00 pCt D ar thani Is gebleken dat d prijaatijglng d r medicamenten ovc het Ifl haWfiar 1918 nog aanmerkelijk ia toegenonwii twi aindedlon nog steode stijgende 1 meenrio adreNaanten dat de tijd gekomen i i MP de hulp van den mindater In te rocppn ten einde de fondsen voor totalwi ondergang te behoeden Dit zon oo wonrit verder aangevoerd kunnen gesohiaieQ b v door o de afdeelfaig VolksgoKoodheid aan de BiekanfoodMa eau isokanm bijslaf per recept te betaleai eooali nu reeds bij de leveo mlddelmllatcibutia eaohledt of op een aodero door de mlnlater nader te oopalen wijze De SeheepVsart en d Oorlox Lading van door Engeland la li ag genomen achepen Oistoreo arriveerde te Kottordam bet g s Markolo van dè Stooravaart Maal aobappij Noondaee Inboudiende wljiL kurkbout m kruiden uit de a TbaJIa IUiaa t Tellus o D aa eif kurk tabak 000a awlaetella kapok vorola eai verf uit bet bm Jjombok UkNv n T Mtmrr oproeping der Uchting 1919 uitgaateid Ukficicel De iulijiviug van de dleuatpljcintigon der Itchtlug i V toegewiecen aan db regimenten uUantitrle biéiViader begiTepei grooadlerd jageito en admimatratteljoepen en bestemd voor bet tweelle Ia te lijven gtvleoitte Heluie iulijvingj zou plokita hebben in het tijdvak vaia li l8 OctotieK VJkti wordit tot een nader te bepalen tijdvak uitgesteld ZiJ wier belangen door dU uitatel worden godoiijod en daarom toch in voreagenoemd tijdrak o ler de wapenen wen sobeo U komen kuunen op datum ei ilaits reeis voor hen vaiai eeteid tor inlij viug veraobijnen Vow Ue duepstpüobtigeu van vorige Uobtli Hj mi aian Wie uitstel van eerste oefe ning w vorieeod iot een datum vallende in het tijdvak van U 18 Ooiober a B qd wier uittstel niet l nmiddels la verlengd wordl fbe opkomet eveneens uitgestald tol een ludor te bepsdon tijdstip Zij wier belangen door dit uitstel van opkomst worden geschaad en daarom toob tussdhen 14 en 1 Ootober a s Lx wer kaUjleeoi dieoBi weosohen te komen Arunnea boli op den datum waarop bet ut hen verleende verl rf eindigt aanmeldeablj den betrokken commandant ten einde de eer0t ostenkig aan te vangen ïa Verband met het vorenstaande zal de inlij viQg van d dienstplichtigen der Uobung 1919 toegewezen aan da regjimentw in ajtterie eo béstWHl voor het derde in te lijiveii gedeelte niet half Januari 1919 dqob eerot later plaata hoMieo QIi MBNQD£1 BUUCHffBV Inbraak distributlekantoaTt Weensdagimurgeu is meu op bet Dvstribuüekeuuoor te Katwijk tot de onaangename ontdekking gekomen dat er 4reaerom mgebrokeo was Dit vm Ijlaaenaoht dagen tijde de tweede maal B do laatste Inbraak woaren er lüet minder dan een lOOO tai broodkaarten koffiekaarten en andore bone ontvreewd Aangaande deze inbraken taalte de politie voUcomeu tu bet duister Het onderzoeic ia deze zaak Is ouder leiding van den inspecteur van pohtle met voile kxaoht ter hanïl genomen en bet moet geeegd het gebeole korps heeft zich beijverd om In deze zaak licht te brengien Opdracht Is gegoven om bet onderzoek bij de bakkers en wlokeliere aan te vangen Dit gaf aJras een kleine aanwijzing Deaen draad volg ide leidde t steed tot meer licht zoodat ai spoedig een tweetal miUtairon konden worden aai ehoudon ala zijnde vrij Keker blJ dezen dietetal betrokJcen In het bezit van een der ndUtalren zijn een aantal losee bonnen eenlge broodltaarten pi een groot aantal koffiekaacten gevonden Bij het eeirete vetiioor verklaarde deze nieta van den dieCstal al te weten on de in zijn bezit zijnde bona te hei bwL 0ekooht van een onbcdtenden koopman De tegenstrijdigbeden in hun Teridarlng echt waren van dien aard dat de politie er at heel weinig geJoof aanhechtte dot verdere Inatrueeren dezer caak he welk gerulmen tijd duurde leidde tot sucoee Beéde mdlilalren hebben een ivoiledtgo bekentenis afgeiegid CemaenfcMJke TaUuwasacherU Bu euieester en Wethouders Tttn Ijlden overweg de opricbtiQg Tan eeiiig fr meenteiijke vol kawasecberlj Ned JounialiB a naar het Engelscha hoofdkwartier Met het laatste oouvool naar Engeland zijn vortrokketi de heercoi H C van Houten Ud van de redaoUe vaa de N R Ot en i Xxmdré redaotour aan het BbldL ala graioodlgdeo der EngelBobe overheid tot een verblijf tn het Engelaobe hoofdkwartier In Franiorljk om vandaar verslag te geven van buüidbevtodingon Ecu wilda autojacht Gister reed op den Annteldijk te A dam oen auto waarvan den loestuurder door de politie te kennen werd ge ven te stoppen aan welk bevel echter nietwwd voldaan De pollüetnannen wlaten op en juist paiBseerende Spijkeranto te sprin a en vingen hiermee de race aan Na eenlgfflL tijd wwi de polUTe aulo terrein en wist voor de andere te komen Vlug werd de auto gekeerd en diwara over den weg ffBeet xoodat ontkomen onmogicÉiJIt waa De verdachte automoeat stoppen en de politie kwam bij mderzoek tot de ontdekking dat een g he uilgeaneden rund op den bodem van den wagen lag I De auto aUNoofdg vleeeoh en insltteodea werden naar bet poUtlebureluii ovorgebracht Spaauidie grl Men aohrijtt uit Bleekenagraaf aan do 4 ordr Ort Het aantal aoteÉMten door da Spaan INQBEONIim KWnmnEUKQBK ieieiiile Duitsche OorloosleeniDi 5 Duitsche RIJksleaning Kowi ran Uittfifte 98 pCt Het R jk mag de obligaties op zlJn vroagtt tl m dm Ittm Oototar 1924 opzeggen en kan in verband daarmede ook den rentevoet daarvan niet van te voren verlagen Mocht het Rgk na dien j datum voornemens z jn den rentevoet te verlagen dan moet het de obligaties opzeggen en dp houders de terugbetaling daarvan tegen de volle nominale vraarde aanbieden A 1 Duitsche SchatkistblIJetten Koen Tftii Uitgifte 98 pCt Uitlootbaar tegen 110 pU tot 120 pa Wftndt U voor verdere inlichtingen tot uwen Bankier De termijn van inschrijving sluit op Woens dag den 28 n Ooiober 1918 desnama ten I ure 3344 i o geweest heU en groot ongrciyk gehad zooalfl de komende tjjd zal leeren Inteteasant wa ook de nttinfir om de diaciueie die heropend is over het vooratelTan der Want cfi om tha geen adjiinotdirecteur aan de Gaafaibnek te benoeènen Men weet het in de vordge raadszitting Btaakten de stemmen orer het voorstel en thans moeat de besiiasing Tallen De Raad was nu voltaLhg dua werd de beeliaainff oogienBcb nlgk gelegd m handoi Tan Dr Hoffman die m de eerste zitting afwezic was BJU het teilen van de neuzen op grond van de vorige stemming stond het dus vriijwel T t dat liet Tooraitel Tan der Want c den Toorramg zou krijgen Maar tot onze vreuigde ia zuUds naet geschiad I e Wethouder Van Galen vtfrklaarde d e zaak aog eem nauwkeuncr te hebi en nagegaan en tot de overtudging te z n gekomen dat het Toor de Lichtfabrieken weneclteltiker is dat naast den duecteur een gelükwaardige knidit ataat £ n daarom TOtMaatde h ij aich tegen het Tooratel van der Want dat aanvankalvk i n ebem Iweft gehad Door deze weodinig ie het Toorstel mot 10 9 ge Tallen en kragen de GemeentaLichtfaibrie ken een nieuwea adjunctdirecteur Zooala wy reeda eerdw hebben geaegd gdooren v dat èn toot decuea moeilyken tyd èn voor de iboekomst dit een uitiM nend raadabesluit ia geweest al ie het er dan op het kantje af gdoomen ♦ e Het Tooratel DiWckaeiL cm kofJs een toaalac Tan S cent 09 de giaapr zen man zie bet Taralafr gaf aanleiding tot ea zew breadvowrii hef Tékm i De wüze imaroip de heer Dercksen dit Tooratel ioleadde getuigde niet Tan een hijizondere Tn idelijkhedd ten opzichte van den staf waarover B a W boBChikken en zulks bleek dit te meer het genrai w l de Voorzitter duidelijk deed uitkomen dat dlb beer Dercksen Tolkomen op de hoogte waa gesteld van een aanTunkielQke Torgisaing een vergisaüi die echter niet ten ongunate van hett Tooistel kwam Maar dat daargelaten het feut üke in dit voorstel leek toch eigenlijk seirgens op Tegenover leen zeer luttel profijt aan een aantal izvezetenioi en daarvan met eens de aimateu onder de behoeftigen sttmd een bedrag aan ui ven Tan ƒ 60 000 Toor de Gemeente volgens de juiate becijferiog door deai Voorzitter medegedeeld Het is ons onhegrypelijk hoe een Tooratel is kunnen worden gedaan dat zooals dit uitmunt in onblllUkiheid en hoogen pr js Dit laatste aou thans met overwegend mogen zün als het TOorstel maar ndet zoo onboUijk was Zeer terecht is er uit dan Raad op geweseov dat een balre ton beter kon wolden basteed in desem tijd dsa aan een luttele teBemoétkoming vfi den gai rije dde waar in Komznber bet gas zal moeten wolden gerauteoeoeenl tot 14 kiü M per aansluitiqg it 2 kub M TOor elk geainalid behoudens 10 ka3 M voor kookgas nog geringer aal zijn voor de bettokkenen De Raad heeft de groote qchaduwz den van dit Toontel gevoeld en neeft het dan ook met uitzondering Tan de drie Toorstdlero verworpeaL De ÜMer KoIQa heeft deze bespreking te baat gettomen Hn een eeraigtszinfl achreeuwenge Tertooning te maken HQ de antirevolutionair hij flwaaide met de rooda lapl Volgiend jaar dan izal het er anders kletteren by eenduadanig voorstel zoo aohettorde hij heb rood Tan opgewondenheid vit De Raad is voor die Tertooning vrUwd onge voeiig g lenren alleen werd aan de rediterxyde waaznadar da baar KoMu zich wü scharen nM büitbtit vziMdsiyk daarorer gemomp Bb de heer Donkier luchtte zün oatatüélbaing daaiorer nog eveo opealyk Maar hat fraaMe tsu de Tertooniag IcwHn nog Da beer Donatar Toiklaarde mat n toeilag tw 8 eent genoegen te wUleo Bcnwn n fluks was de heer Dereksen er bij om aUn Terlo ren zaak te redden om den toeslag Tan 6 op S cent te Tenninderen Maar daar kwam de heer Van Galen los ODithutat Tertuomd was hij over zulk een ipottea met een noo emsfaig voorstel er vielen een oogeaibkik een paar harde woorden De indiemng Tan het vóóraf sou een anderen grond heUben dan steun aan de betrokkemenl De heer Kol jn z u zich zoo zei de beer Van Galen zdcer ndet met dem Trtiaiging kunnen Tereenigen een haidgrondig neen liet lateor echter to n het 8 cent 1 stel in fltemmiing kwam a met 16 Ö verwospan waSj KoUin toch vÓÓTll De heer DetckMU aam op den beer Tah Galen door neren aan zUn in dezeUde zil draad De heen Van Galen wa De beeren der reclhiteirzijde wi nitennate Tvkradelijk onder thans de aftredhag 1919 eenigo in het honxM t Belooft iets e Tot slot hehb we gMeren weer interpelLatie gekregen niet gesegd we weten de over ddan ddeouct Alleen dit di tie maakt een i pnt Tan beapi en W uit Het is te h en sing niet lang op zich laat B6n ding ech moet niet aan dat Gouda wor h heschenud door An stookt mag wondln w jl er troieum is DatJ is een oom stand waarin terstond m w iVbetbaL Da wedbtrijdop vaa morgciè Ër staat weer heel wat op bet programma A ax Herculee H V V Bi uw ffwt nuBx ook y O C Haarlem n H ïï 3 arta zijn ontmoetungen waarlu de zweikitere sub altijd haar tieste beentje vooraetten ên nog wel eeas vetraBaldi en kunnen gevnn In B zien yn weer een zekere ovariwlnnlng voor A F C VwM hel eerst igaai Olympia weer speten en Bi Srect met een wairwi nitwed stnjdi iegwl O D E fin Amsterdam Is ertevoren veeli rust geweest bet I eek noodig te zijn geweest ook want neig steedsia net eerste elftaf niet op volle krachtte ibreogen en bovendien Zit Bteenemavoor het Vaderlaud in Ze and en zajook Jeinsen waarschijnlijk niet op hot appèl zijn Zoo gaat het Olympia elftal wieer weinig hoopvol op reis Maaj wio weet I Voirig jaiw moeat O D E ook onvewdlend 01 onder gaan I VoelAnl Ib nu enm aleen speii ram verrassingen 1 In dleoselfdaaM gaat A W naar Amstel en Hilversumuaar Kampong Zou Victorfti bij Vekncook kilop krijgen evenals AmBid f Wijzijn wel bemlsuwd nsar de uitslagenVoor da 3e Masse D gaan Alpbea enI M V In LMden beginnen ve hoopzouden we Alpben toch niet durven geven togen L V V Vo 2 C hee t Olympia 2 rust Da a V B geefU drie wedMriJden inGctada op het Sportterrein zutlen Olympia 3 en T O P 2 hardtaelrktg om deoverwinning sttrijden op bet teiteln aan lien Rotteidamschen dijk komt SdhofHihoven op bezoek en de 2 buren Qouda enT O P zenden de 3e elftallen te pm elki lf in het veld BÏADaNWUWS QOÜDA 5 Ootober 1918 Net gesnapt In dm afgedoopen naobt ils door de politie aang KHiden Q de W uit Bodegraven die beelg was uit een vat dat op e L schuit sti id ameeroUe te tappen met bet plmi t naar Bodegraven ta vervoeren Dat is IntustHihen niet gelukt en de poiide heelt prooesverbaal tegen den man opgemaakt Bruine boenen Door den lan ouw r O aan den Wlnterdijk is aangifte gedaan dan vannaobi uit zijn tuin ongeveer veertig liter brul ne boenen zijn ontvreemd De poÜUedoet onderzoek Leabig dr t d Brink Glsterarvond hoeft dr J A H vaadiw Brink gewezen R K priester en kapelacm voor d Ëraugolisoho Haatscbai pg In de bovwkHial van iHet Sciiaakbord gesproJieD Er waren een vijftlwtal aan weaigen Dr t d BrlnS besprak het onderwerp Bocae s Ufwhoe pteem en in verband daarmee doel en streven ran de Ëvangi lsclie Maatadiappij mtte BloBooop Het Is een seer buitengewone film die nu als hoofdiuilnmer gpiat la de Witte Bioscoop een film die stout gedocht mei de meest knristige ndddelen lis uitgevoerd Bot gt ven Is fantasCtoioh genoeg een tocbt nau de ptaoeet Uat En de uitwerking van dit gegeven ia loteressaot de bouw van een luohtsoblp de Eioelelor dat Boo Iets van 19000 KM per uur maakt je zondt bet niel zeggeaa s je t ding ziet drijven Wel het meest spannende la wel de go6t dh id op Uars t valt mee De auteur aan dbn bek iden versregel van Sdiin r denk id etelt libz voor Blaeea land met een geweltSg eürpliu aan vzott aÉi art f 10 por lOO K fl Andijvue t 2 30 ö 20 por 100 stuks Kroten f é 9 aO per 100 boe NIKÜWEUKKIUC a d USEL 4 Oct Voilingebericbi dw ooöperaüevo TuinibouwVfdlüig NitwwerkerU a d IJsel en Ümstrokoiv Jilng kamkommers ƒ Ü 3 M ö0 idem ae sirt 1 ü lO ü dO per lOü stuks seklorie 9 80 epitakool 1 Ö 80 princeasebJlt nen stok t 3 1 0 37 Dü dito stam l 28 70 per 100 K Q t een 1 4 70 7 70 per 100 bos peeu t 6 Khein speekb l 20 10 21 30 prokboonen 7 0 2 snijboonon 1 2J 30 tomaten f lo idam 2e srt t 14 10 1420 savoye ooi f 6 60tt 80 roode kool t 6 60 7 Ö0 witte kool 4 ÖO ö bO per 100 K Ö hoocrte van 1200 M getecan ZX raa Oiar don Vertj voet voor yoti T Ddsdifti waarb zfj opnieuw fferan n a tl tiiit N W Tan Beims a u de Franache troepen op nieuw begonoen den viitand Jtraiciitig op te drilden over t gebe front van t Ainekanaal dat xü op vMwbiUaade punten z n overgeirokken De FranadHo a n tiians gevonlanl iot aan de sreni nn BennenU eourb pjubdikbeurIten ZONDAG 8 OCTOBSR GOUnA KEUlON TKANTSCHi KERK 10 u jijn n P ELMaUNG t Rotter dam ST JANSKERK 10 u vjk Da J E BUL Voorber ATondm 6 u aan Da J E BUL Bed Avoadm KBBK PEPERSTRAAT 10 II TJn De 3 W BEKKELBACB T il SPRENKEL luubersche kerk 1 o T m n Tk SCHARTEN BOSKOOP i i REUOKSTRANTSCHE KSBK IA n Tjn Bs A JAOER Sf NED HERV KERK f M n ïjn Da B NIEUWBÜRQ ï JJflt aantal gevangenan dU la 5 ditgea Is gftfoaakt gaat de 2600 te boven 81 kanonnen zijn tn bun handen govall i waarvan 20 aware stukkeo waarby fivan 21j i o U In Ofaanipa ae hebben de hevl aauvalien van de FraasohAmsrl kaa sohe troepen en den vooruitgang die zo gisteren hebben gemaiBkt In de richting van de Araea den vijand gedwongen bedreigd als hij vaf om op den llnkorvletlgi te worden iwrat In allehaaHt bet Oos elijk doel van dp bergstieek te ontruimen De Fronscb tfoepen van den P tor W van de Sulp die de v andelijke aohtorhoeden Vervolg heUben s naobts de hoogten vao 800 M bereiÜtL Ten Z O van Monthols hcwen de Flnnscbe een tegraieanvel der Duitschera op et krui nt van Soudan gebroken en al hua terrelaaanwimétflo bobouden i Do kranhtlg vorot6 kte Duitadie tilepep hebben het t redll i é P het heeletMot Orfcuil Montibols éet Biüt iiftewoiit to1 harding betvtot 1 iiDioata t It0 t VolgeOa de t Dtmitrl aan bM alHeel bij Grooti PETEHÖBURG 5 Prawda is Grootvi hoofd an een Ei Archangel ge ï WADDIIIXVEEN t NEO HERV KERK = f = iTSTE berig MO IL vm PitMfOm Wk am Da J W BERKEXBACH Vi 1 V i SPBENl Ouitsiie Vr despiigirigëii NlL fwe Diii tsek Treilsr p glillt 5 O t He le i idda u Pitea aden dkMenwe Rijksksnaeller ig in jMius slelleii Biel da liaii die mttfMmi voor den vrede aiu Jïir woidn verwWlknés bepaalde v rstdlii gedaan waarvaii ét volgende d vooraiuaale sUn Ie HerMel van lgi8 mat beiialla van schsdelooestelling 2e Aan EIzas L ltariiigen werdll aut nomie verleend J De Over het lot fan de Oost yke grsraslaten wordt beSllat door een voUtsatemmittg 4e Dniladiland traadi toe tot dan Volks renbond Op grondshg van de dankbeeUsn van Wilson worden ilese voorstellen gedaan door de uit het Parkaent voortgekomen régeering Deze veorstdien zullen wo en gedaan indien de RUksdag liJn goedkinring daaraan heclli t 1 BERLIJN 6 Oct De Bkeinlta Weet nilscher Ztg verneemt van absollttlt betrouwbare aOde dat de RtDrskaaseUer ia tijn rede in den Ri kadag haden een verUa ring zal afleggen dat de nieuwe regeering een vrede wil zonder annevaties Verder verneemt het blad dat reeda Unnen neer korten tijd belangrijke besiaiten zullen wor den genomen 41e ernstigs gevolgen znUen KBM Hfadk 4 10 u 7 Da IINDAIn 1 Il MObRDRBCHT i I NBDHEBV IkERK i 10 u rm Da A Th L V d VEHW 1 GOUDEltAK IfBD HltRV IjJBUlK f jm an 2 u njn Ds W L jfl Li i I STOLWUK j 7 i msD HEÊV KEBK Vpgaaffiomtvang eaL SVANGBLISATIE GEBOUW r ni en 6K u n in Da t i FOUJ te iBusalILHAASTRBCST il NED HERV KEBK 10 u Tjn Db e t d BROEK iGER KERK h a TJn n 6K u lun Ds J oA d WOLF GOUBA il DINSDAG 8 OCTOBER ST JANSKERK J llii 11 040 Ds J W BERKELBAC I f i SPRENKEL Huwelilkadnza nln WOENSDAG 9 OCTOBER 12 u u Ds J BiWGEB Huwolü kainassgening LUTHER8CHE KERK IIM u Tjn Ds Th SCHABTEN Huwelifkaüuogeoing De wapenaUlataiui net Bulgarije BEKLIJN 6 üot ülboieel De olÜQieele openbaarmaking van do oodarteekenlng van dien waponatihiUnd dopr bul gorye aou i Üot In de tkibranjo plaats hebt ea De vredesVooreteMeo luiden 1 Demdiüiisatle van het Bulgaareche leger tot op één naar andere medodeelingen tot op 2 dlvMea De zioh ten W vau emeridlaan van Skopio bevln deode B pfrmbe troepen worden krijgsgevangen gemaakt 2e Ontruiming van allo sedert 1916 be2etto gieheden Bulgarije behouUt vermoedelijk D roedBJa lot Koban De Ma cedoueohe kwestie blijf open tot bet al ONZE DRAADLOOZE DIENST SdurÉgvanileiistrijiluflstaiiidB Geruchten omtroit schorsing van den wapenstrijd en verdere voorwaarden De correspondent van De Tijd te Ber ja meldt Bier verlulden ernstige geruchtea dat in de hedennaraiddag te houden Bi ka dagzitting verldaringen zullen worden af gelegd over een voorstel der Middear Oken om den wapenstrijd te schorsen en over het stichten van een Volkernibond met achddsgerechten en algemeene ontwapming 8e Terugtocht van alje Duileoho co Ooetenrijksche troepen binnen ü weken 4 De onsdiendbaArhoid van oud BuU gerije wordt gegarandeerd evenals zijn aouvereinitelt De ROksdagafgevaandigdaa Grüber Sefa e iHw n a n a en Erzberger tot Staatasecretarissen zonder porteteniiie Voorts worden in dit voorstel vastgelegd een federalistisch Oostenrijk zWfbesdilkIdngarecht der Russische randstaten herirtel en vergoeding van België lelfatandlghdd van Lotharingen teruggaaf van de Duitsche kolutiën Tegelijk zou aan de Enteote de omsehry Ting worden gevraagd van haar voorwaarden teneinde in deae hx vriendaebappeiyke gezindheid tot elkandor te konen Turkije wil vrede LONDBN 5 Oct Een bericht in de TImes meldt dat volgens alÜ tbigen van de bladen hier TnrkUe onmiddelUlk em gemerauchappeiijken vrede wil sluiten 4e wa pens neerleggen en zdfstandig eaa uitweg zoeken uit zijn onmogeiüke aitaatlea VredeavotHrberadtng WEENEN 6 Oct De l Uid n vernemen van welingelichte sijde dat het vredea vraagrartuk in Duitsebland OoateiujjIuHongarije en Turkije in den hatosbmi tijd een onderwerp vormt van gewichtige bas rekku gen DuitschlaiDd Oostenrtfk en Turkse handelen in ToUcomen overeenst nuniiig en be iJTeren sich den vrede een beboorifjken weg te ber dden De Ooatsnrijksciie nota WEiaOJN 5 Oei Officieel H t Wiener PVemderablatt vemeetnt dat het antwoord vnn Engeland op de Oostenrjjkache nota nog niet is nfanngea Het baiieht dat Nedorland ata qwn heetft gedaan tot vredeaberóidd Ui worM niet bevéetigd TredesberiehtaB vtjaixl ten tgeworpeo die de In verband met de b angHpEs berichten die heden en morgen nog ign te wachten Bullen wü moigen aan ons bureau de veraohillende iogeVmmen nteest bebugr beriohtan van onsoi draaiuoocen M mam g woawB di i t boUetiaMnm