Goudsche Courant, maandag 7 oktober 1918

wordeoi gesloten iiuli n de OuiitiBohe troepen teru rii eren iMiar eigen bodem In jt anninc wacbten wy het antwoord Be gebeele wereLd ziet met vurig verlaor gen uit naar het ednd van den strgd Üe voorzitter van den Duitschen rykfidaff iiiehrenbach heeft hst na de kanseiierBrede zoo juist geMigd Het DuitBche volk wensciht den vrede eve ala alle andere volken nakt het naar den vrede die een eind maakt aan het ontzettend bloed vergieten Moge de vradeeULusaie van jaren reeds dan eindel k wdrkel jJi Maid worden in dien ein dat waaneer het zwaand thans gaat rusteui het voor igoed zal 2Ün Aan de fnonten zgn de Centralen in achterwaortfidie beweging In het We ten aan hot front in Oham agne verlaten de Duit heo in alfler l hunne edert 4 jareu versterkte ateUiuigen over een front van 45 K M zijn zü in volleoi aftocht Keintf wordt uiert meeo bedKügid op verschiUeoide plaaib en duuit echter de etr d met groote herviirheid voort beriyn zegt in zyn laatste liegerberiohft o a het volgende Gisternacht hebben wy de tusechen Crevecoeur en Beajurevoir a an het kanaal in de linie Bauteux Je Catelet voonütspringende stellingen opgegeven wy vefrplaataten de du ir staamde troepen naar acbterw arteche liniee I e iilngelsohen zetten hunne aanvallen tuasohen ie CateLet en beiooorden Ui Quemtin voort Ueaurevodr en Miontbretin vielen hun in haokdesL UermieuwdiQ aanvalXen deir FrasficJien en Italianen bij Chetmin den daimes Werden afgeslagen Ter voortzetting vaa de op 3 Oot j l aang fvaai gen bewegingen iten Oosten van Reiniü en aan beide zijdeu van de Si iiippe h bcm wü gmtemacht ook onze Bteliintpen by Brimont en Berru ontruimd en achterwaarts gelegen üniefi bebpokken De vijand voJgds ons in den loop van den dag T£gen den avond waren wij jnet hem in gevecM aan de f uippe aan beide zijdesi van den stnaatweg Beimé NeufchaMl by Lavannee en bij de Ame IXieschen den vaa Sotnwepy naar het Noorden loopenden straatweg en ten Oosten van Liry yieèen die Franschen en Amerikanen opnieuw met sterke sitrydkrachten aan Wij hebben na ziwaren strijd onsw steiUing volkomen ge handihaa£d I e vyand leed hier zwaire verliezen Plaatselyke aanvallen aan deu Westraoid der Atgonnen mislukten Tu£schen de Atigonmen en de Maas zetten de Am£ rüuuiea hunne sterke aanvallen yoort Ten Ooeten van Exermont geliikte iket hem op de beboisohte heuvels benoorden deze plaats ongeveer 1 HM vooruit te komtti hier kwamen zgn in den namiddag opniauw ondernomen finvailsstooten tet staan Aan beide zijden yam den van Charpentry naar Remaigne leiidenden straatweg vielen de aanvaillen opnieuw voor de door BUzas LotharingiBdhe en Westfaalsche regimenten bezette UnieB ineen Verder Oost waarta drong de vyaod het Bosch van F y binoeo Aan het front in Klein Azië gaat het den Duitschers evenmin oiaar wenach Blijkeos bun eigen bericht van gd siteren zyn de aan de zijde der l uoiken strijdende IXiitsche bataJlona voor de oprukkende overmacht der gep lüeerdep moeten wgiien en hebben zij nu over Damafikus den terugtocht aanvaard Londen meldt iuerby nog dat de Ëngel chen meer dan 15 000 man gevangen namen Bulgarije is nu uit de rij der ooi logvoerende staten gesclirapt Ëen geheime zitting van de Sobranja die niet minder dan vijf uren duurde en waarin de verachiUende fractie vertegenwoordigers het woord voerden eindigde meit het aannemen der volgende motie De nationale vergadering gehoord h bende de verklaring van den minister president omtrent de oorzaken die tet het sluiten van den wapenstilstand me de Ententestaten voerden keurt het beleid der regeering goed en gaat over tot de orde van den dag Koning Ferdinand heeft afstand gedaan van den troon ten behoeve van zjjn oudsten zoon Prins Boris De regeering bood den nieuwen koning z n ontelag aan maar deze gaf het kabinet de verzekering van zijn vertrouwen en verzocht de ministers hun portefeuülee te aanvaarden De mamfeeten bij deze troonswisseling uirtgevaanügd zijn elders opgenomen Koning Boris heeft reeds zyn eerste koninklyk besluit geteekend waarbij de demobilisatie van het Bulgaarache leger wordt ge laat Koning Ferdinand heeft Zaterd BuJgar e verlaten Met betreJQking tot den toestand in Roemenie vemeant de Neue Freie Frease uit ingeliohte bnm dat de Roemeen ache Knwniiaaid die b eengeroepen is om het vraagstuk der troonopvolging te bespreken mJSBchien opnieuw verdaagd zal wotden Wyzijn trouwens vervolgt het Duitsche blad voUkomc nop de hoogte van wat er in Jassy voorvalt Verrassingen zijn daarom niet te wöjditen en men is er ook niet bezoagd voor Het is vanzef sprdtend dat voor alle gevallen maatregelen genomen zijn Een voor Duitechland ongunstige wending is daanjTn ook al zeer onwaarechynlük daar het gnootete deel van het Roeóneensche leger reeds gedenwbiUseend is en de wapens voor het meerendeel reeds ingeleverd zifn Boemenië staat tegenwoordig ook niet meer in veii inding met de Entente zoodat de z nidlng van munitie uiitgtsloten schijnt Da Rails van dan Dultsohan Rijkikansallar i e rijkakaneedier prins Ha v b Baden heeft in den rïjli sdA het volgende guze Up grond Van het keizertijk betiluil van bO September hefii de poliUtdce leiding van het Dulteche rijk een diep ingrijpend verandering ondergaan Als opvolger van graal UertUng beu Lkdoor den Kedzer aam het hoold der ueuwe regcering gestekl iHet kouit me4 hei wezen vaa het Üiaus bij ons ingevoerde regeeringsbysteem oivereexii dat ik den ruktidag onverwijld de begiiuaelea die n ij zullun loidon ulteeOEet Deze bcgjoéielen zijn voonku Lk tot de aanvaarding van hot kansollerechap betiixMii in ovoreMisteuuning met de v r bonden re eerLogou en met de leiders van de meerderheidspartijen vastgelegd jj bevatten niet alleen mijn eigen ohllek j giïloo sbelijdema nuiar ook die van verre WLg hut grootste deol van de Ihiltsdie V üTtegenwoordIgiiug dtrhalve van bet Duitsche volk dat den rijksdag doormiddel van het algeuieene gelijke ca gehei mü kieHreotit naar zijn wehschcn Loeft samengeteld tilechtö het lolt dat lk den wil en de overtufgiug van de meerder hidd van h t volk achter mij wedt heeft Ulij de kracht gegeven in den moeUijkeii en crnstdgen tijd dien wij bedeven de leidiug der rijksoaugelejg uhulen op nuj te nemen Do schouders van oen enkelen man zoudeu te zwak zijn om de groote veranitwoordelijkheid in dezen tijd te kunnen dragen ii lechts wanneer het volk aan de bepaling van zijn lot op groote schaal medewerkt de verantwoordebjkbeid derhaivu door de meerderheid van zijn politieke leidefs mode gedragen wordt kan do leidende staatsman met vertrouwen zijn dool op zich nemen Uet besluit om dit OJiiLt te aanvaarden is mij voora daardoor gemakküdijk g uiaakt dat in da nieuwe regtHhriiig o ok toonaangevende vertrouw eusiuiauneii uit de artieidcreliiringen zitting hobbeu lk zie daarin een waarborg dat de nieuwe regearing door hoi vertrouwen van de groote massa s des volks gesteund wordt Wal lk vandaag hier uitspreek doo lk duti niet enkel In mijn uaam en Indien van de leden der regeering maar ook m naam van het Duitsche volk Uet program dor meerderheidspartijen waaxop ik steun bevat in de eerste plaats een bekentenis naar aanleiding van het antwoord van de vroegere regeeriug op de nota van den paus vau 1 Augus titó 1917 Verder wordt uiting gegeven aan do be r idwilliglieid om zich bij een algemeeneii bond van volken op grond van het beginsel van gulijke rechten voor allen zoowel voor do sterken ais voor du zwekken aan te sluiten De oplossing van de veel betwiste B 6 1gisoho kwestie ziet het program in hot volledig herstel van Bei ó ia bet bijzonder van zijoo onafhankelijkheid en dun omvang van het gebied 0 zal men trachten tot een vergelijk in zake du schadolooeetelling te geraken Do tot nu toe gesloten vredusvordragoii wH het program niet oen beletsel voor den ajgejueeoen vrede laA n worden liet wil in het bijzonder dat zich in do Oostzeelonden in Dütlauun en Polen züo spoedig mogelijk op breuden grondslag volksvertegenwoordigingen vormen Het lot tiland komen van de daartoenoodigo voorwoorden wUlen wij onverwijld door do instelling van een civielbftetuiir bevorderen Hun grondwet euliLUme belrukkingon tot de naburige volkun zuilen deeu gebieden zelfstandig regtïi n in de binnonilandsche politiek hdj ik mijne houdioig duidelijk en act bepaald Op mijn voorstel zijn de leidwrs der meerderheidspartijen lot mijne oinviiddellijke raadgevers benoemd Mij no heeren het was mijne overtuiging dat de eenheid der rijl sleiders niet alleen door hot portijvorband van de afzonderlijko loden dar regeering maar nog meer door de eenheid in de gezindheid gewaarborgd zou worden Up dit standpunt hob ik luij dan ook geet bij de keuze mijner modewurkers dio niet tot liet pairlenieoU behooren Ik heclit groote waarde aan het feit dat de leden der oimiwe regeering op hei staaidjHiDt van vrede rucht staan onafhankelijk van ibn militairen toestand ook tüu tijde van onz grootsto mflllairo ijuooeseen kwamen z Inuiners openlijk voor deze opvatdng uit Mijne heeren ik ben overtuigd dat de wijze waarop de regeering onder medewivkiiig van den rljltsdag gevormd la niet iets tijdelijks fs eu dat er ook In vrodeetijd geen regeering weer gevormd kan worden die niet op don rijksdag kleunt en waarin geen leidende mannen uit den rijksdag zUUng hebben De oorlog hoeft ons over het oude partijlevon faceogebolpen dat het zoo moeilijk maakte een vastberaden poUtleken wil föt ukliig te brengen i o vorming van do meerderheid beteekent vorming van den politieleen wil het la een resultaat van den oorl dat de grooto partijen In Duitechland zich Voor het eerst tot oen hecht program aaneengtwloten hobb 3i en daardoor mede het lot van het volk kunnen bepalen Deze ontwikkeling kan nimmer te niet gedaan worden Bijval Daarbij roken er op dat de Tolkskringeu die buiten do meerderheid staan zoolang bet gevaar dreigt al wat scheld terzijde stellen ca het vaderland geven zuUen wat liet toe komt Bijval Deze ontwikkeUiig maakt een verandering van opae oonstüuboneele bepi Ungen in den zin van bet keüwiUjk faeaduit van 80 i ept Doodig die bet mogelijk maakt dat de leden van den hjkadag die In het kabinet tradcu un rijksdagzetel b ioudcn Een doabetrellend voorstel is reeds naar den bondsraad opgezonden en za onverwijld aan uw oordeel worden onderworpen Idijne beereoi laat oos de woorden gedachtig blij ven dt de Keizer op 1 Aug 1 11 gesproken heeft en die ik In iJoconber van het vorige jaar te Karlsruhe sddiM weergaf Er zija wel partijen maat het zijn alle Dvïtsche Bijval In het teeken van dit keizerlijk woord moev zioh ook de staatkundige entwikkoiiitg itti den leidenden Duttschen bondstaat Fruisw vollirekkea en de boodschappun van dan iumlug van Pruisen di e domocrtirtlisuli kie reeht beloven moeien snel veïvulii worden Bijvajl De Pruisisohe kiesreditquaiesde Is tengevolge van de toonaunguvuade posiUe van Pruisen een Du itsohu iiuacatie Toestemming en iM twijfel niet ai ook de bondsstaten die fai de oat wikioubng van hun coastitudoooele tocMAanden nog lea achter zijn zullen het voorbeeld van Pfiuisen va dt ieraden volgea Bijval Doonbij houd ik vast oon den federatleveu gro iidsildg van het rij Ir als een boiids uuiA wiens leden hum eigene stoatkuutja leven volkomen zolfsoandlg nepalen eeu recht waarop oOk ElzasLotjtariugeJi ien volle aanspraak ban maken Gudurendfl den guhuelen ootü is over de tuildii iajviktig van den staat van beleg geklaujgd Deze heeft scheldend en verbitloroiMl ewer t Zeec juist Vuorloopig kumien wij zooale het voorbeeld vun al4e ooiTlOisvoerende s tatani leert do tHtiteugewotie buvoe ibeid die de wei oip den staat vioii beleg verleent niet ontbüruQ Maar de militaire en burgerlijke j uttomteitea lOootun in nauwe betrekking tot elicuiair trcflea waardooi het manlijk wordt dat lil adfe niet zuivor milluuiire aangeJo geidK on du vooraj op het gebloj van censiuur tvetteenigiiig en ver jadurmg de opViHtliiiu vtha de buirgerlijke autml tout dtJü doojsflog geeft on dat de beöliSauig in iio ip LiisbuiUe onder von iu wOQiiitliiiijkhuid van den nj kskansiullier ptaaits vindt üij val Toll dit doêl ziti de keizer een bevel tot du iiiititaife bevelhebbers richten en aal de i ioize rlij ko verordouln van 4 Doe 1 1Ö m d ion zm uitgewerkt worden Met don SQeii Supiomber den dag van iiet kieiaerlijir besluit bogiat een aiieuwe porid Ie in de binnoalandscbe gewihicleüta van Duitwdhlijind Bijval De buiiionianilwelie poiilieiT die hdormode in groWo in kken geschoLsC ib lioeft eenu but iHneiido Ixsteukems voor de luae tie van ooPiijg en vrede De Kraolit die de regeering 1 1 haar streven wmt vrede zoil kuniLoa 0 iLwildt dten hangit daarvan aif dat zij eun euutjge ia va ia ouwrikbaire volkidwil autïloi ZiC Ceett blochte wanneer do A ijandeD gevoolon dat hot Dultaohe volk vaat aaaiueiigesloten aehtef zijno verauitwwordelijke stoatsiliedun ataa bvuunan woorden tot diadou woirden Bij val Da Duitaohe ilögeoriing zal er bij d vruüoWfiderhjiiidelingiuii op aiaudriiigen dat in di Verdragon voorschnrteoi over art eidsbesOiierniluig eii verzuKerinij opgonomen worden Loojuiching welka de regterfcigea verplichten in hunne landen tjuioen zaïüerai tuiniiiju regeUngen to truHe ter VKriakAüB niiig Vim hel lev on n de gezondlieid der axbaidera bij ziekte oagev Uen ea mvdliditoit By de voorl ereidiiig reken l t op zaakkumiLgon raöd van t e a elder boud a zoovMiil itis op ije werftgovBTd Zoolang nog Duiitctiex in govungonscliap zijn zal Ik uiij iiiijt tulLc kraoni inooien geven voor auii welzijn Wijiw lnHife ii Ik ben overtuigd dat dit pro aJn waarvan ik sleahta do hoofdlij iKiii nat aadigedu kl de ver gelij king met üio van a le grojidrilagen dur Vreemde regeeringeii Ibui doofbtajui lijkt hij luij oimoodig nog m u idur bijioudcrlieiea te treden Buwe iiiH j De bwtwids iagiiigen wulke wij voor iiat üJt öLand koii en van lo nieuwe regeeli 1 g tu adup iK bbtin zijQ natuurlijk vieei diepLT gegaaa dan itt nu hlor in mijn itorte souR uvaitiin vamdaag lieb kunuau V eyirgevon Ik im eii oclitur dtu er den Uijkadaig nu uiut aaii gelegen is om mij n meüiiiug ovur on ienJii lQU te l jeren kennen De tiuoflzaak is d it lk deu toe tand goed lai e luijne opvatu ng over den algemeenen geo t der nleUWe regeering wout ieder die doseu goed begrijpt kan vauzoll doamilt opmiken ii 3 de rijkaïregeerlng tegenover bij zondere luaesiietj staat NMuurUjK ben ik gaarne bereid dun iii ksdag m don veivoLi e nog nadere inlichtingen te geven Vcui duruut gewield zijn meur de gevoigLrekJ oii D welke de nieuwe rijfrsieiküng 111 liSAT koirte bes aaia uit den loestaud dien ZIJ vond en uit do toepasedng van haar pJliMeke beginselen bij dien oeatand getrolcken heeH Meer dan vier jaren van bloedigo worstellog tegen oen WM old van avt ruiachUgo vijtaaidon liggen nu achter Ons jaren van zware gevechten en zwire offers lejer onzer draagt lldteek en maar al te velen zelfs nog ongask teD wond hetzou dan in d verborgenheid van du ziel of oiOfii lul Hcliiaam dat btj vol opoiUerLng voor de DuitHnhe vrijheid op het slagveld heCi t blootgesteld Niettemin zijn wij nog vol inooJ ml vertrouwen op onze kradit beHlotf n om voor onzo eer en vrijheid en voor tiot luk Onzer nazaten wtauaeerdfiit onvermijdelijk is nieuwe offers te hraagen I Oiiit grooie Sj aun ing van het huls vervolj Je de Pij kakninselier Damik zij den onu ngeteliji on heldenmoed van het leger l v hel froo lo het we en ongebroken Dit feit dat ons met trots vervult doet oos de tatfioms vol vertrouwfti tegemoet lien Maar ist daarom ie het ootr onze plicht ts oaiderzoskeo of de bloedage gezel wjoarop did ons moijetijk schijnt een vrjJe Ui sMuttan die onze eer niet aen ttbSt Stcanoide tfp de foedkearittg van alle in wuioierlüng komende factoren in het rjjk en op de instemming van de gemeenschappelük met ons h ideieiKk bondgenooten heb ik in den nacht van 4 op 5 October dow bemiddeling van Zwitaerlaim tot den president der Vereenigde Staten van Amerika een nota gericht waarin ik hem verzoeli het tot stand brengen van den vrede ter hand te uemot en daartoe m t alle oorlogvoerende staten in verbinding to treden Ds a M komt reeds vandaag of morgen te Widsiniiugioii Aan Zij is geariubt Hoi dea president eer Vereenigde citaten omdat deze ia zijn boodschap aan het Congres van ü Jauuttri ittlö en ia zijn latere redevoeringen vooral 00 m zijn 2 3eptemib4r te i evtt Vork geiwuden redevoeriug een program voor den ailgemeemen vrede heeft üpgestdld dat wij als bat is voor de onderbaiodelinigien kuaoen aanvaeidcn GJËMJONÖD OOHLOGSNIEUWS Bombardement van Durazzo Lil Wean n wordt gemcdd dat op October tegen hali elf s morgens Durezzo door een grooto vloot bestaande uit i groote paintserschepen 4 kruisers en ongeveer 20 torpedjt oten en torpedover nJc ers is gebombardeerd Spaansoh sohlp getorEeu ofücieeit bericiht uit Mbdrid meldt dat het door de b pa nsche Kegeeriag gevorderde stoomschip i i OiCoU o 21 mijlen van Kaap Palos is getorpedeerd iDe bemaunioc is gered BUlTgJSlANPSCH NIEUWS Proclamatie van Keizer Wilhelm aan Leger on Vloot KUior Wilhelm heeft Zaterdag tot leger en vloot een proolamatie gericnt waarin trolib en bu wondering wordt geuit over de daden van leger en vloot waarvoor Keizer en Vaderland dank betuigen De Keizer Z€£t in deae Proclamolle verder I e midduu van den h ivigsten ëTrijd is het Macedonisch front ineengeelort Uet Duitsche front is echter ong roken en zal dat blijven iv overleg met lAdtschland s Bondgenooten heb ik besloten den vijand nog eens den vrede aan te bieden mits deze uon eervolle zij Dat zijn wij versciiuldigd aan hen die voor ons hun leven lietuu en aan onze kinderen Of de wapens zuilen rusten het ie nog onbekend Tot zoolang moeten wij alle kroohtien LDspanntn om dun vijondelijken stormloop te keeren Het oogenblik ie ernstig Maar in het vertrouwen op onze kracht en Gods genadige hulp zijn wij aterk om ond Vaderland te vordodigien omruHSiUiLMonüAMum De oflicieulo üoetonrijkso h e nota D j Ooeteiuijkeche mLnialer van liuiten laiidsche Zakoa heeft dun UoötenrijK ohf n guzajit te blociAhühn telegrafisch ver o bt lie Zweedfechu regeering te vragen den itiu OotoJjer hut volgende telegram aan presadent Wilson door te zuuden De Uoslunrijkseh ilougaarsche monuroaie dio den oorlog sleeOs als cen Vir led jingpooTlog gevoerd heelt en uerhaal delijk vtta haar bereidwilliglieid blijk e geven heelt om aan het bloedvergiei jn een eaudo te maken en tot een reehtvoordigeu en eervollen vrede te komen richt zioli hiermee lol den president der V ereemgde btateu van Noocd Amerika met het voorstel met hem en zijn verbondenen een onmiddeliijken wapeiisUlstaud te laud ter zee en in de lucht ta sluiten en oiuuiddullij k daarmee aansluitend In os derhandehng te treden ever liet sluiten van ueo vrede waarvoor da veertien punten van de Boodschap van den heer president aan het Congres van 8 Januari 191Ö en de 4 In de rede van den heer president van 12 Februari iyi8 vervatte puiLten als grondslag zouden moeten dienen terwijl ook de uiteeuaotllngen van den heer president van 27 September 1Ö18 m aanmerking genomen zouden kunnen worden BULOABUm Manifesten van den ouden en den nieuwen koning van BuL g a r ij e Konlog Ferdinand heeft het volgende manifest uitgevaardigd Gezien de omMandlgheden welke zich in hot koninkrijk hebben voorgedaan eu die van lederen buxiger vrijwillige offers voor bet welzijn van ons dierbaar vaderland eischen wensch lk zeil het eerste voorbeeld van offervaardigheid te geven Ondanks de heilige banden die mij sedert 32 jaar zoo kracbilg met het land voreenlgen voor welks bloei en grootheid ik alles heb gedaan wat In mijn vermogen lag heb lk beeioten afstand te doon van den koninklijken troon der Bulgaren ten giunste van mijn oudsten zoon Z E II kroonprins Boris van Tirnovo Als lk dit besiuil aan mijn volk bekend maak doe ik een beroep op alle trouwe onderdanen en ware patriotten om zicfa als één man om dea troon van tsaar iB erdinand wiens naam aan zooveeJ groote daden in de g chledenls van het oude koninkrijk Bulgarije verbonden Is te vereenigen ten einde het land ultdOf zen moeilijken toestand te redden ea Bulgarije weder op te voeren tot de hoogte welke het dioor het lot voorbeedilkt ia Met diepe droatheid in het hart oIs S nemend van mijn dierbar Bulgarije betuig ik het gieheele Bnlgaarsctie tqIIc mijn erkentelijkheid voor den st n wetkeu bet mij tijdaas mijn bewind verleend heelk Moge de Allerhoogste waken over het lot van het Bulgputrsobe volk en het leiden naftr een BiDhliterende en verzekerde toekomst w ff FERDllNlAA D Het m nlfeet van koning Boris iiddt adius 1 Bulgaren 1 Door een manifest van heden kondigde mijn welbeminde vader zijn troonaat stand te mijnen gunste aan en door dit groote offer van zijn eigen persoon aan de opperste belangen der natie geeft hij een voorbeeld van onveranderlijke liefde JE eus Bulgfuije Ik breng ter kennis van het BulgaorBche volk dat lk op heden den troon der Bulgaarsohe teoren beklim onderden naam van Boris III Geboren op den sohoonen BalgaarsGhea grond geeetedijk zoon van den orfbodoxen godsdienst opgevoed te midden van mijn geliefd volk deelgenomen hebbende aan zija vreugde over zijn schitterende heldenlelten en zijn onophodSelijken vooruitgnngi steeds bezield door zijn idealen en doordrongen vM zijn demooratischan geeöt die zicè heeft geuit in zijn iradltioneelen strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid als In zijn pi eJie en maatischappelijko InetelUiigen v kloar lk plechtig dat ik de j ondwet zal earbloddgeo en getrouw en mat zellverloooheuing het welzijn en den Voorspoed der natie zal dienen Banend op den wil der natie n vertrouwend in de bescherming van den K machtige doe lk een beroep op aQe Bulgaren om zich rondom mijn troon te scharen en mij hun algieheelen stoun te schenken opdat ik mijn heiligeti pücfat jegens mijn geliefd vaderland zal kjlnnen vervullen dat thonS oogenblikken van opperste krachtsinspanning en ware beproeving doorleeft en dat aan het Bulgaarsohe ros een hem waardige en gelukkige toekomst voorbehoudt Leve Bulgarije t w g BORIS III BINNENLAND Baad van State Naar de N B Ct meldt xal de sdhoui foü macht J J Bainibonnet oud minlster van marine M ondea benoemd tot lid van den Riaad van Staite iter vervanging van dm giepensDonneerden vice4uiniiraal P ten Boaeh dde wegens boegen ouderdom als ixkodanlg zal aftreden Secretaris generaal van Arbeid BU Kon besluit is met ingang van 6 October benoemd tot secretaris generaal by het departement van Arbeid mr dr A L SchoLtenis Tefereodaris bjj den Raad van State to s Gravenhage Met onbepaald klein verlof Naar de Tel verneemt sullen in het tijdvak van 8 12 October a 8 in het genot van onberpaald klein verlof wordni gesteld de dienstplichtige onderofficieTen korporaals en maneohappen di omstreeks 26 Augustus 1916 werden ingelijfd hij de infanterie wjelrijders en de genie Het vertrek dezer militairen moet voor zoover zij per spoor reizen gelijkelük over de dagen van dat tijdvaik wordra verdeeld De post en telegraafdienst Kaar aanleiding van het bericht dat de grooto vertragdogen bij de post telegraaf en teleËoon het gevolg z n van overbelaS ting wegens bet veelvuldig gebruik voor militaire doeleinden heeft de heer Ter Hall aan den Minister van Waterstaat gevraagd of ddt inderdaad zoo is en zoo ja of die bewindsman alsdan maaitxegelen wil nemen om in het belang van onzen handel en nijverdieiid en van den laodlxmw in dien boestand verbetering te brengen door beperking te vericrijgen van het miHtair ge bruik van de post telegraaf en telefoon Burgemeesters en Secretarissen in Zuid BoUsnd Zatordag hield de provinciale vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in de provünoia Zutd Holland haar algeraeene vergaderiug te Rtotleufiam onder leiding van mr A K Zimmerman dia na enkele hiiiehoudelij ke werkzaam hedwi een rale Ineid w aiarin hij besprak de werulngder nieuWe kueswet on de uitvoering der crleS sniJLa tuegeien Toi bestuursleden werden herbenoemd de hearen mrA R Zimmerman en Jac van ffauiing terwijl in de plaats van den beM H J Wickers burgemeester van Dordrecht die bedankt had werd benoemd de hodr J Bos burgemeester van Overschfa Daiama hield l r Dr W B Hovy bucgemeet leip vam Loosduinen een rede over de werking der nieuwe Kieswet Unie Liberale Gememteraadsledctt Het bestuur van de Vereeniging tcb Unie Liberale Gemeenteraadsleden is in de gisteren to e Gravenhage gehouden oprichtaravergaidering samengesteld als volgt J S Hollander te Rottewiam voorzittar mr dr H J Rameün vice voorzibter dr M Niemeüer Hilvermim G Ritmeester Assen I H J Vos art Am tea iam secre tarifl Uit alle ptWMtcies heibben ich reods raaxiBleden voctf het lidmaatsc P aang m Id De inleidmgva weUie door de heerwi v fin BoDWiün gebKroden zouden wonden itp toi een v geode bü uk omvt weüto te Utrecht of te Amsterdam zai ge iouden worden uitgesteld iaaj de otiganisatO riBcbe Baa egenhAden oagenoeg den geheeLen beschikbaren tüd in bssiag luuneu Dr Maria C Uetnan t Te £ Dsch idé is in kn Hiderdosn van ruüa 40 jaar aan Sptuuacha uekto overtoden dr Maria C MeitDUUL De overledene die te Enacbedé 13 jaar lang ais Idmler en vKouwttuurtd werkzaam was haó een druUw jpnktj en was zeer GBI£ l UAATBËGaLËN lüeedingvoorziening N iar OAa hei Hbld uit allestJns be trouwbare bron wordt med gedeaUl hangt inderdaad eeu maMregël in de Uiciht om over aiikele weiden ter Inventarisatie van de voorrsden de ooiufeofiie manufaobirenmogjzijneu on lingeriezaken voor eenigeu tijd te laitaa Deze maatregel wordt voor eeu goede regeling der a B kHeedli raatMKuieeriog noodzaiüelijk geacht l uiiiMldeia woi u regeïu iEui Seirofien vour de inbricage van vrouwen mans eu kmilorondergooderen Omtrent de kw l3tie van de weri£verdeuling en de vast te stelten loonen zal in het begin der iralgende euk net Itijicsbureau voor kketling te Kotr topdam oonferearen met veriegonwoonllgers voin de weiricgevers ea werJcnemers boiaden in de kieediug industrie Hm moet in de bedoeling gttn Ie AmtttuiTkiam vaaweige de groote bevoUtung de daar gefabrirjerde kJeedlugstukken ter beapaiiiig van de disirtbutiekoisten aldaar in voorraad te liouden Oók moet het in de bedoeling Uf en de zeer dure stoffen ntet la de rajitsoenee ring te betrekkon Na ar aauleidiag van de loopende geruotitein van sluiting der kleedingmagazij oen as door den Bond van CooAMtlebedieur den en de Bojul vou Xbeiders in de kleedu S ndusirJe lulegrafisch den minister van LandJhouw verzocht een regeling te wilien treif en waardoor bij veötueüle sduitiog de belangen dezer mensoheii nJet Worden geschaad Naar h t Vad meldt ligt het in de bedoeling van de rageering omstreeks half November te beginnen mei de verkrijgbaar Htèlliii van eenhMdskleedlng Vioorlooplg zu l len adluen jassen beschikbaar worden geaieli WaU de vrije kleeding betrelft zal binnen zeer korten tijd voor leder nieuw te koapeu kleediagstuk het oude moeten worden ingeleverd Dit geJdi niet alleen voor heerenkleedlng inautr ook voor dame jongens ea meisjudkleading Bloem en meel De miinlsiier van Landbouw Nijverheid en ilajidel heeft bepaald dat met ingang au 1 DecumbeK worien Ingetrokken de besQuiKiAingen van 11 Juni lyiti wa irbij de uiLiTeeruig werd geregeld eener sciifldelooflsiellmig voor meelfahrliuuiten en molenaars die een zo ns6nflia nid grosnieröfijodrij 1 lieziiien en vSüi 2 1 April 191Ö waa rbij de uiticeerum eener scliadetoosstelhng aan luaaoheiLhandeUren ia bloem en meel die door de invoering van het ra yon stelsel hu ft provisie moesten derven werd gekegeld Hanen en hennen Het Bureaoi voor Mededoeüngeu in zake lie Voedsel voorziening meldt Op dut oogenblt 1 is adleen het vervooT en het afleveren geoorloofd van levende jonge liaauen broed 1918 en van doode joA e liiamen indien kop pooten on siaartveiiren niet zij n verwijderd He vervoer ea het ailaveren van oude hanen ea hennan m thina verboden tenzij van dit verb yd oallief f Ing mociit z i jn verleend Uitvoer van sigaren verboden Minister IJseebtom hoeft naar do Tel berliciM den Uitvoer van sigaren gehandhaaifd t Gevolg hiervan lai dat de eaaheidsSL aar niet voor het puljlielk beecblkbaair iTunnen worden gesteld want dk is geheel ajfhauik j k vau den export Ds l liniiiSier zou den export verboden heliben omdat hij eerst de voonraden In onn lanki wil ajaavullen door invoer uit NodaiU Indikë Naar men het bladi med deeklo voert Mmiaiter IJsselBtein reedsionderhjiiidelingeti met de oorlogvoerende mogendhedeti om gedaan te krij gen dat Kj ouzo e ïhepen die uit Indlë tabakken zuU Ien gkan h len oogehinderd laten posseeren Maxinnmprijien voor vetmrea De minister van landbouw nijverheid en handel heelit vastgesteld de vol nde msiximumprijzoin voor vetzuren Lij noliavetzuren maximum g ialte nleUvelbuetanddeelen 2 pCt f 60 por 100 K a F cocoa en pa Iplto He vetzuren en egetale vetzuren maximum gehalte niotvefbe etaaideeU 2 pCt J 75 per 100 K G Alle andere vetzureo aivalproducten van de margarinefabrlcage i 72 per 100 K G ïonder fust franco boord af spoor terplaitóe waar de goederen zijn opgeslagen S crt Verbooging snikerpr a Naar men vernesmt wordt de prije van de suiker met ingang van heden veïihoogd en bra ht van 28 op 30 c ni per halt K G HTADSNIBUWa GOUDA 7 October 1918 Onze Draadlooze Dienrt Ons onitvangista tion voor draadlootze telegrafie heeft gisteren beweoen welke oitnemende diensten het presteert BeihaJve velerlei berichten van anderen aard ontvingen wg langs dien weg de offïcieele nota die de Duitsche Regeering door tuwchenkomst van ZwiteerlaBid aan PreBident WÜson heeft gennuktt En de nota berra tto de gewichtige tiding dat de Centralen een wapeutütftiand hebben aaofevraagd Waar de gewona telegraaf door zqn beperkten dienst gisteren ons niet lüeèp heeft ons draadloos ontvangstation ons in steat geatald gistonnkUag dit aUeibelaoffr k to nietnra te buUetinMiren aan oosbureftu waar door boodenien bd nCBMlemUb Taii f den morgen tot op dea laten avond daarvan kennis is genomea Inbraak Ztmdagmtchft ie ingebroken in de adgarenfabriek van den beer J E Exalto aan de Raam alihier De dader heeft zich waarschünUik met Itehulp van een valschen sleutel toegang venachaft en heeft zich 2000 sigaren toegeëigeud De pelitia ateJt een Feeirtavond H B a Vereeaüging Naar w vernemen beeft het b fcuur der Goudsohe H B S vereeniging befiLoten de feestavond op 19 October niet te doan doorgaan Voor het LigfaalffmdB Men venioekt ons te melden dat de liefdadDgiheddfluitvoering ten bate van h t LighaLConds uitgaat van de vereeniging V L l D O voor Mgiballen is deze opgericht De baten zuilen echter beu goede komen aan bet Lighalfonds Thalia De Goudsohe Tooueel en DecUmatieclub Tbalia gaf gisteravofod een goedgeslaagda uitvoeiring in de zaal Kunstmin van de Sociëteit Ons Genoegen Voor de pauze weid opgevoerd De Vogeltjes of de GebroedeiB Blandines een bl apel in drie bedryven dat niet al te hooge ediachm stetleode aan de msdespelenden zich heel goed leent om door een diUetanten gesedschap te worden gespeeld De rollen wanen beo door de dames A syi C V d Wal n M Steenbergen en de heeren W F Steeolbetigen Ant Bouwmeeciter B Gompera Bz S van W ngaarden Jr K Keikhoveni B Bouman H DuU liemicHid en W Slrre Allen deden zonder uitzonderimg bun beet de haar of hem teebedeedde rol naar beihoren weer te geven en slaagden daarin in meer of mindere mate Uit den aard der zaak onlAioniden wU ons van kritiek Het pui Meik vatmaakte zich blijkdiaar goed en gaf daarvan teLksmmale ondubbeMoniig bl k £ n daar was het toch maar om te doen Na aüoop van het laatste bedrüf werd aan elk der mededelende dames een bouquet aangeboden Ëen orkestje vulde de pauzen tuaschen de tooneeden aan Na de pauae gaf de heer W Sirre eenige goed in den amaaik vallende coupletten teu beste Tot slot was er een bal waarvan ongatiw feld een druk gebruik Is gemaakt Ned Ver tot Afsch van Alcoholh dranken Voor do afdeelmg Gouda van de Nod Ver tot aJ8chaJtin g van alooholboUdeode dranken zal op Maandaig 14 Ootober in d 8üC iIq Réunie ais spreekster optreden Mojiilïfrouiw Suzti Groeneweg vam Rotterdam lid van iiie Tweede Kamer HAAfiTBËCHT Woensdag 2 Got j l vergaderden Stemgerechtigde ingelanden van den Fójder Beneden Haastrecht Verslag werd uitgebracht van het onderzoek der rekening De ontvangsten bedroegen f3613 24 de uitgaven f S4l8 05 zooda het batig aaido f 195 18 bedroeg Opgemaakt werd de begrooting iyi8 die in ontvangsten en uitgaven bedraagt Do Omsdag per H A zal bedragien f 2 Aan de heeren G Speksmjder en 3 den Ouden werd onderhands verhuurd eofl perceel land resipeotleveiijk voor l 160 en f 80 per jaar De overige perceel i zullen publiek verpacht worden voor 5 jaren Up voorstel van den heer Oudijk werd met 36 tegen 33 steuHnen boeloten het ZMnerpijl mot 10 cnu te verlagen Het eeJaris van den penningmeester werd herzien en met algemeene stemmen uu t 1140 verhoogd MOORDRECHT Niaip wij vernemen zil de he r E Snellen Rij kabuinbouwieer ar te eHertogen bojwlh in don loop dezer maand in een © opoiiibftro v rgi idBring spreken over de LaindairbeiierBuet trOLWI K Gemeenteraadsvergadering In de hedenmonren 10 uur gehouden vergadering van den Raad dezer gemeente werd in plaats van w len de heer Jeseurin aangenomen als uitvoerder der éleciriciteitswerken Ir Slachter uit Utrech weUce heer mevr wed Jessurin g eel belangeloos zal bijstaan in de uitvoering der onder handen zynde werken werd het salaris van de onderwijzeres Mej Schenk ust LekVerkeik geliiik gestdd met dat van haar voorgangeter Mej Triezenberg zgnde ƒ 700 werd de vergoeding voor het schoonmaken van het Raadhuis verhoogd met 60 waardoor dit thans ƒ 125 bedraagt Afgeweoen het verzoek om loonsverhooging door den veldwachter van Lottum De gemeente bc rrootbig voorloopig goedgekeurd sluitend in totaal met een bedrag van 44 304 43 werd de Vcrordeniiig voor het electricitedtsbedrijf bedtandéld en besloten tot rooiing der bo nen op het plein voor het Raadhuis over te gaan ten tint e der eiectrificatle Morgen zulleo vii een ffw c iii venlac der veiqradering gweii Ltjor dm Commissaris def nbi dear ar cie zijn benoemd met ingang van 1 Jan 19111 tot Zetters der Hijks Direote Belaatmgen dezer gemeente debeeG Graveland en A Anker Ds KENNISGEVING MaximoiBprJÜs naai ea andere garou De BURGEMEESTER der GemMuto GOUDA breidt ter sdgenieene kennis dat de navoltgande mBTimvirr Mfilprij m voor naai en andere gereois zyn vaetig steld Uandgaren opmaak eenhaid 200 ellen No 8 ƒ 0 49 No 10 ƒ 0 46 No 12 ƒ 0 42 No 14 ƒ 0 39 No 16 ƒ 0 36 No 18 ƒ 0J4 per klos Mackine j aren opmaak eenheid i 500 yaids No 24 ƒ 0 84 No 30 ƒ 0 81 No 36 ƒ 0 72 No 40 en hooger ƒ 0 68 Machinegaren opmaak eenheid ik 100 yards No 24 ƒ 0 24 No 30 ƒ 0 23 No 86 ƒ 0 20 No 40 en hooger ƒ 0 19 Oindecrgaren opmaak4en hedd 500 y róa No 28 ƒ 0 49 Kaartjes Unnen 2 draads gai n opmaalc eenheid 30 ellen ƒ 0 18 Idem e na k eeiiheid ƒ OJ l Kaartjes linnen 1 draadigaren opmaakeeniieid 30 ellen ƒ 0 10 KaartjeB jjzeigaren katoen opmaak eeabeód 50 dien ƒ 0 17 Linnengaren 1 draads opmeak eenheid 500 yards ƒ 1 73 Idem opmiak eenheid 100 yavda ƒ 0 46 liniKSgeMii 2 draads opmaak eenhedd 100 yaide ƒ 0 93 Linnen boeüobiiideiis of schoennialoaretgaren 2 draads opmaak eeuheid 600 yards ƒ S 32 idem opmaakeenbedd 250 yards ƒ 1 82 Maaskatoen op kaartjes opmaakeeuheid 6 gram ƒ 0 22 Linnen strengigaren ƒ 0 28 per streng stop isplit kat en i gram ƒ 0 27 per klos Stop pUt katoen kaartjes ft 26 M ƒ 0 17 per kLoe Stopgaren kaantjes ƒ 6 23 per kaartje k 25 gr Rijggaren No 2 en 3 ƒ 0 75 per kluwen 15 gram Breikatoen Ie kwaliteit ƒ 1 23 per kluwen breUoaifKiea 2q kwaliteit ƒ 0 75 per kluwen Gouda 7 Ootober I9l8 Die Bungemaevter veomioemd ULBO J MUS 418e STAATSxLOTERIJ Se kL Trekking van Maandag 7 Oct ƒ 1000 noe 18018 18879 ƒ 400 uoB 5901 6039 10337 12080 12821 16908 ƒ 200 mos 2877 6028 14946 16407 ƒ 100 DOS 61 576 2028 3426 3861 7347 7776 8769 12256 18803 13603 18183 16227 19600 Pry zen van ƒ TO 89 103 218 222 230 271 366 382 400 484 555 579 619 620 783 803 814 1066 1273 1294 1316 1466 1506 1608 170 1875 1894 1942 2270 2314 2345 2352 2400 249d 2613 2668 2679 2694 2934 3006 3064 3111 3 48 3357 3419 3434 3729 8752 3808 38S0 3982 4026 4030 4114 4267 4460 4682 4792 4892 4899 6047 5056 5153 6246 6581 6807 6819 5896 6905 5908 6066 6065 6l6 6200 6208 6291 6426 6502 6632 6648 65 4 6684 6719 6922 6931 6951 6983 730 7331 7341 7 14 7741 7748 7868 8291 8583 8633 07 9046 9146 9166 9232 9302 9320 9366 9532 9879 9881 9916 10019 lOlll 10200 10202 10208 10430 10465 10643 10584 10782 U271 11396 11658 11669 11758 11869 11877 12333 12389 12422 12438 12463 12478 12588 12604 12668 12703 12785 12901 13000 13067 13370 13379 13410 13585 13600 13702 13713 13930 U931 14041 14051 14128 14163 14277 14402 14407 14573 14859 15070 15090 15119 15162 fi2 9 16250 15319 15429 15486 16505 15638 15647 15722 15723 15952 15978 16042 16132 16147 16201 16226 16356 16383 16412 16468 16i a7 16665 16684 16724 16743 16747 16943 16992 16998 17723 17773 17940 17967 17981 18080 18298 18395 18464 18616 18628 18792 J8736 18784 18874 18894 19006 19009 19046 19163 19285 19318 19511 19670 19578 19655 19702 19765 19768 19868 19937 19955 1 76 20023 20255 20292 20349 20352 2045Ö 20637 20965 Vorig e lijst no 6401 ƒ 70 moet zijn 6402 ƒ 70 De nieten worden in het volgende nummer opgenomen ONZE DRAADLOOZE DIENST De groote slag in hat Westen Het Duitsche L Ogerbericht BEIU IJN 6 Oct OéOcieel Legergroep kroonprins Uapprecht In Vlaanderen on voor Komerijk bleef het heden rustig Legergroep Boehn Ten N van IJt Quentln duren do hevige gevecClen sedejTt half Se teuiber bijna onafgebroken voort Niettegenstaande het herbaaldetgk iiifi utten van vereche troepen hee t de vijand hier totnogtoe geen ooemoDewaardig euocee kunnen behalen Ook gisteren zijn zijn aanivalien dis in deii voormlddag ten N O van le Catelet en aan beide zijden van Leedius werden ondernomen en die in den namiddag op eea breeder front ten N van Bt QuenÜn werden herhaald mislukt De vijand die aan het nme kanaal nabij Ës igny le Petit terrein won werd doOT suooesvoHe tegenaanvallen en naohtelljke expedities weder tot Ktfuancourt teruggedrongen L€ ergkoep Duitsehen kiroonpiins De vijand deed herhaalde aanvallen tegen onzo nieuwe stelUngeii aan de Alsne en de Sulppes kusschen Pontavert en Baaancourt De strijd ontwikkeUe zitA bij Pontavert Berry aO Bac aan beide zijden van den straatweg Rebiw Netichat en bij Baeanoourt I e vijand werd overoJ tPmgigcfilflgen Op een enk l gedeettt houden zich kleine afdeeÜngen op op 4en noordelijken oever va de Suites Met sterke strijdkrachten viri de vijand aan de Anres en ten W van St Etiannes aan Ook hier bleven lijn aanvallen door onze tegenstooten zonder aiiooes Aan het geveohtsiroDi u Uuui agiie was er futwen na een limaegscb verbitterd gevecht een rustpoos it etredsn l en O van SL Eticiuies bg Utrteuil eu Autry werden pl atsehjke aanvallen op vele geduelten van het overige Iront sterke mul vallen van verkeamogstroepeD vau den vijand algeslagen Legergroep GaUwlts lliSBOheè de Argonnen eo de Maas zetten de Amerikit oen bun heftige ooavallwi voort Hel lof reg generaal vokkuoarsehalk von Uindenhurg nr 147 dat reeds ten W der JOaas bij een suocesvoUeo afweer éo in den aanvat bijzoodet ertoe bijdroeg om deu doorbraak van don vijand te verhinderen sloeg op de hoogten ten P dev Aiene den vijand terug Uet xwaartepunt der vijandelijke aanvallen lag ook gisteren aan haide zijden van éuu Cbuipentry naar Romecae leidende straatweg De daar sedert dagen In gevecht staande ElzaH jotharlngBche en Wc tlaaAsche regiïuvateu brachten den herhaaldelijk opstormenden vijaud tot slaan De Aowrlkaanscha troepen leden wederom zeer zware verlieBeo Fraudi LegertMricht PARUS t Oot Oftideel Ten N van St Quentin is gedurende den nacht du strijd met verdubbekle hovlghcdd voortgezet De vijand heeft talrijke pogingen gedaan om de Fracsciien weer uU de veroverde stUUugeD te wenpen 2 ij aanvallen zijn gebroken in de streek bij de boerderij Dilloy waar hij erin slaagde een weloig voordeel te behalen Het gevecht wordt voortgeceL Op het front van de Buippes blijven do Dultst ere zeer voorziobtig en doen al hun beet den aanval der Franschen op den noordelijken oever der Sulppee te verhinderen De strijd was bijzonder hevig in de afreek van Bertrloourt Meer naar het Oosten hebben de F ansobe IrOepen St Maslnee genomen Rechts daarvan zijn de Franschen In Hauvlne ten N van de Arne binnengedrongen De VorwKrta over het Vredeaaanbod De Vorwirta berateen beschouwing over het vredeaaanbod der CwtnUen welke het blad aldue besluit Van de DuitacdM Regeering wordt gevor deond dat lii Wilaon e program als één geheel opvat Daaroon moet de nieuwe koers in Duitsobland van elke diplomatieke hier ontbreekt ierte Red afstaod doen en te kennen g ven dait het nieuwe Duitachland in volle oprecbtheid bereid ie aan den opbouw der nieuwe wenekl mede te wwriien LAAxarrE berichten De Engelache pere over bet Ddtaehe Vredesaaabod De Daily Expiress sohijft dat Indien DuitscMaiDd een wapenstUaUnd wil bet dien krijgen kan op dezelXda voorwwu den als Bulgarge D Daily TeL Bchr ft Van bet Hollenzollemieme kunnen w geen betofte aannemen Zoolang wij daarvan niet vj n bevrijd is er geen andere wjjze van vrede sluiten dan op het slagveld De Daily Newsschrüft Indien achter het aanvaarden vau de punten van Wilson de eetiüke sanctie staat van het Duitsche voUc dan is het duidelijk dat wij op w xiJn naar een democratiflahen vrede De T i m e s noemt het Duitache vredesaanbod dubbelziimnig en onoprecht Het blad vraagt niet naar woorden maar naar da den De voorwaaipden aan Duitschland te stellen moet DuitBchlaad met by machte zün te verbreken De Araerikaansche pers over het Duitsche Vredesaanbod De New Yorksohe ochtendbladen zijn eer eenstemmig in hun antwoord op het vredeeaanbod van Duitschland Alg neen is de pers van meening dat een wapenstilstand aan de Oentrnlen op geen andere voorwaarden zal kunnen wwden toegestaan kn aan Bulgarije De New YoTik Times heeft een ïeer scherp artikiel onder den titel jG n enkelen vrede met de Hobenzollems waarin wordt gezc d dat de vredeevooiTwaarden niet door onderhandelingwn kunnen worden uitgewerkt Als de DuHischeni vrede willen moeten zij den Keizer wegjagen en moet de Regeering voor ztjn eigen volik spreken tot die der gealldeerden De S u n zeigt Het aanbod van Duiitschland door Kafiselier Max von Baden gedaan zal niet meer succes hebben dan dat van Oostenryk Presideot Wiboa heeft Oofltenrijk wöte te antwoorden hij zai ook Pruiaern wetiem te antwoorden D eenige daad der Duitedwn waarop je flon ttmnen vertnwiwen is vodkxxnen ovemgeven De bladen te Philaddipbia en Boetonjqireken op deselfde wiji De Duitsche nota beoordeeld LONDEN 7 Oct Tel Reuter mekU uit bulcenlandeche diplomutleke kringen Vooi zoover men kan nagaan bestaat or kans dat Duitschland aoeoord gaat met de voorstellen van Wllsoa maar het la duklelijk dat er definitieve waarborgen gegeven moeten worden Alleen wordt voor het oogenMlk gevegd dat de verklaringen von don RijkskanBoller de meest beteekende zijn walke nog ooit uit DultaohlaiMl zijn venHHuen LONDEN 7 O t Reuter meUt In gezof iebbende kringen eohijnt de algomeene opvatUng te zijn dat Dultaohlaod een groeten stap tn de goede rictitiDg heeft gedaan maar nog niet groot genoeg In niet offioleele Londeoaohe kringen setdjnt de Jgemeeoe opinie te beerBcben dal de voontellen voUdcmmb te HUW sijn maar niet yoortvloelea uit liefde voor den vrede dooh uit de urgente aoodKakc4ijktie4d oui een ramp af te wenden Een bnltengewoae MUiiMcnraad Naar verluidt Is er gtsteren Zooda avond eeb UilteDfewoae ministerraad geboudeo De Igarenverkoof niet stopgcMi Hei ptiiNbureau Vas Dioe meidt Wy kannen luodedeelea dat van allen gjrowt ontbloot is het gerucht als zcu de Hegeoiiug de bedoeling hebben in ajwadiling van een door haar te trefteuu regellugl door slidlinf van do slgjareoDia gazijnen met ingang Vui a s Voeosdag db detailverkoop van sigaren slop te zetiten Men kan er zLoh integendeel van versekord houden dat de sigareuvwkot geregeld zal voortgaan en dat er veitdoende sigisren hier te lande liJn omoog zeer gerui hu tijd In de vraag naat dat artikel te voorzien SPORT Voetbal I ilslagou vjn gw reD jpe peelde wedütrijdöL la Klmae A Ajax Horcule ft l H V V Blauw WU 0 V O C Ui irlü i 1 2 H Ü Ü öi ana 21 U V V guicit 2 0 tL i C D F O 21 B ÖpaTia V V A aigoCemd A F O CoüOordia 8 2 Feijewwrd D V 6 4 0 S V V t üool 4 2 R F C W F C 00 DordroolU Uermes 2 0 2e kliwao A U D K OlyuipAa 2 1 Amnbul A W 12 HilverHum Kimpoug 2 1 B Wjiltórgr moer K C U 0 2 titonnvoaeia Z F U tl ü Z V V E D O 0 1 Alcm D K C MgHi C FertUiiia P O W UX Xerxtwlu tas 1 1 Noptunus C V V 0 8 l es 2a kt c Vioioria 21 Qool 3 Üa Vouriv 2 U V V 3 2 0 Uoudscua Bond 1 A i Olympia S T O l 2 4 0 i B U S V 2 bobootUK v Q afgek 2 A Gouda 3 T O P S 0 1 Ie kl ZuiJ M V V Halmond 3 i WHMmina MlddeliiHjrg 12 Ooat Vit Nse Go oJiead O Z A O Ënschedé l l Q V C Bü yuick Z 1 3 U D l ubantla li l W yuiok N 1 3 i Noord Forwaid Bo tjulou 1 3 O verzloht Uvei hul atgeiueon heel ie fikechi yri van g 6teren zich nogal lu do ulisl en doeiii koiuieii waardoor bovendien eoki venwuvËingeii 2ljn Voorgokoinon Dat Ajas llorcuiofl zou kki ipen was wel te voorzieu dooh minder te vorwacibt 9n wo het dat H V V er Bla w Wit onder hield evenals Bporla ves ezeu zou van U B tii lu de B aiideeloig Iu u A F C log maar iu t aan wLnnetu vau Conooidia Voot d4 2ij klaesu A Bueelile OlvmplA haar eiTHleii wedstrijd en wel togen O U E Op tiet WateiKramtfeineersohü terrein wae tKt een aardig stormpje ovec tiet void wa Zi er hindorlijk was voor bet spel doch die de pl usg tegen wind tn g leg itttdd gaf het beste spbl te ontploelenJttn ni on Vraiiokeo mankeerden bij Olympia oj hel at p6l WJiiar voor de J ong en den t d ii Invtcleci Over het gehe genomsn beeit Olympia niet alteen uksfiekwd partij gegevoT doch hati zij goenfiziinS een nwiiürlaa voniltHiiI Cromer die avarigaus uitatekonti zijn doel verdoligde w a niet gelulvjrig toen eeu windvlaag oorzoaie wr lal oen horti schot ODK s evr iXe doelpunt w Jird wrwijl oen minuut nadai Olympia g ij k geirjuwl httd p U b il door zijn liaiiaen kalm ia het doel rolde Zooale oohioT gitwogil als getieet was de pïoeg van Olympia g l op dree H warwi er nu ea lan enkele zwniike puuten waarom deee Itt iieilerlEWig geen reden bwhourt te zija voiüif dt competitie l vreezen Eer het tegend l 1 Oit Tan hot beste Zondag t pen mi rsiini gotoond Hlw ia loiula öpwl len op tiet SporttBT roin Ol iiiidft © n T O F 2 De guftttee fiu biflVu ri 1 haoH en wiatöU zelts mot 40 te zsgtc ierwi Voor Ü S V 2Soboon liov yi werd hat terr ii aigukourd terwijl üouda ST O P 3 In eeD 1 0 voor T O P ei Ik bigiie Ui cmjïens raadplege mon hot ullstageolijiitje O n h Ulyugtia 3 1 Als do Sflii itweahter bogiiiu i lluit stelt O U E ïio i volledig op Olympia mot 2 iiivall s Duijiii wint den opgooi en neem ettrwl deJi u rmwwd iu den rug Uet cerstu besin ia echter voor O D E uit een doorbraak moot Cremer ai oedig nandel jiid optreion Dan raakt echter Olympi ii t er uiiiiaipeoli en g vit hijt spel vrij gelijk op Ooed aangeven was voor de middAUiluiie van ulyiupta uiterst moeilijk door deii wind zoodat bot do aohterhoede van O D E iioi tti eena duïwijla geiudkkelijk gemaakt word Eoa goed opgizetten U D Ë aauvei Is oorzaak dat de uillvuorkaus aiol ü ii IwtPJ hoi in te zo i leo dal loor it n wind vun rl lillji i vt randerd nort door CrenKir aangoriaihi worA dooh aan m Amdlenlamiiwin de leiding geek 1 0 IfieTdoüB oiot OttUUüodijjt VfUt OlympU btrftig aan ritoeiwma scliiet tweemaal ui8t over ds lat ook V Eijk eu Mooyawd doon hot imiiue dooh de Amstecdomsche doelmMi is akHidd op zijii post Na ruUt zijn de Amaterdauunere eeret de meurüereu doch de verdollgliiig van Olymplfl weert ziob geducnt Lai fliamePiiamd iiiuikt Olympia zich los ea ti l ift ODE dooir don wind © en gavaarlgkon otuival ook de doelman von ODE mo t uog i eeit dtaiideleiiiii opVtslen en na een half HUI spuline ziet teeiisma kans oen gDed l voorzet In te schieten co den stanl gelijk itf iiiakiü 1 1 Nauwelijks Is echter aigötrapt of de midvoor van ODE zetidt eejBj tahiK in dot Cremer laak glkpipeei i ODE Iwefl wwlerom do loi ling 2 1 Wet komt nu Olympia moot los dooh do venledtging van ODE heeft ao g al wat gtduk ot de doelman weet U aloppen terwijl een prachtkani door abusief fhdten van den scheidsrjchtei nltt benut kon worden Meer en meer na rt het 4i Ae en tAa tijd gefloten worir heett ODE met 2 1 wef wat eftotteerd gowoniwn BIJ Olympia viel bet tiodsoh MtetlfUvan Duijm en Mallon op on was vwder deJong een dex besten van de vlug en goedMpeloikd € ploej bij OPE de mldvoor debeste dooh wat lui