Goudsche Courant, dinsdag 8 oktober 1918

mAsmimuyfu 418e STAATS LOTERU e U Trekking van Dbtsdag 8 Oct ƒ 1000 ƒ 400 1 Voor het dmgn mi uni ipdea itfa reedfl door dan oiMnioaaguger van den GtQÜDAt 8 October 1918 KinilCTaMM B H a Zotenlafa j 1 slaagden te s Giavenb e voor bet emdexamein der H B 6 ge nouden door ne 4o Comm voor ZuidÜol Itod de iMutUngen L J C den Hertog Ml E de Kiercic van de K H B Ö al luer die in Aug j l door ougasteidti niet aan bet mondelilng examen konden 16S 6430 9277 11 78 20208 aoos 12188 12 89 18682 10707 4031 4079 5658 8728 905S UÓS 11498 19765 208 8 MMiegekn unMii wor dn bouw van Tier fabriakMi ladir met aaa eapaetteit Tan 400 000 KjG per dag £ r s n met eea v ftiigUI drooglnrieb tingen in bet Noordu coatr et a ofgeatoten waarvan op tÜt oog DbUk 1 October1918 vyftaen In wedkiog z terw t op 5 October nog negen drogeryeo aullengaan werken wauooder de bovenbedoeldeTier innohtingen allMn m t dagcanaclteit Tan 1 600 000 K G Deae fabrieken en dmgerljea hebben voldoende capaciteit om de niet voor oonsumpti geschikte aardappelen te Tarwerken ƒ 200 1740ti ƒ 100 Doa 9819 9649 20684 PrtJien van ƒ 70 i 166 180 229 312 382 360 432 488 601 606 684 697 830 841 1066 1183 1236 1237 1286 ISOO 1821 1337 1401 1463 1692 1601 1646 1996 2101 2104 2119 2162 2196 2232 2329 2669 2787 2841 8246 3276 3341 3446 8464 8461 3716 3770 3781 8811 3887 4083 4161 1202 4276 432S 4865 4694 4602 4628 4642 4788 4879 4929 6126 6142 6197 5222 6316 5871 5397 5499 6623 6661 6767 6799 6886 847 5897 5929 6018 6362 6444 6478 6600 6647 6576 6579 666d 6812 6921 6980 6981 7001 7092 7106 7224 7228 7246 7247 7482 7638 7689 7827 7836 7938 7983 7986 8042 8069 8119 8166 8212 8238 8609 8628 8722 8848 8911 8919 8973 9019 9042 9071 9100 9308 9377 9491 9640 9667 9706 9832 9909 9911 10084 10123 10124 10367 10399 10426 10481 10497 10692 10698 10724 11029 11226 11280 11296 11326 11374 11433 11658 11600 11659 11686 11929 11966 iSlOO 12107 12113 12606 12686 12569 12817 12846 12878 13032 18049 13104 18221 13229 18377 13402 18408 18649 18578 13699 13662 13758 13978 14068 14203 14263 14478 14624 14661 14786 14832 14933 15094 16122 15190 16193 15206 15356 16861 16436 15497 16642 15612 15695 16749 15789 15832 16357 16387 16402 16441 16501 16649 16633 16646 16799 17048 17061 17090 17151 17676 17645 17695 17748 17789 17889 17874 17916 17922 17928 17966 18000 18261 18349 18686 18816 18846 19087 19144 19236 19271 19304 19326 19376 19396 19441 194S4 19646 19611 19626 19803 19827 19962 20164 20223 20319 20588 20770 20872 Niet ni 4 16 80 89 72 78 76 98 117 139 167 174 251 279 296 816 816 820 862 869 406 483 609 672 616 681 727 788 796 806 839 842 862 866 882 905 984 969 1028 1041 1049 1064 1072 1124 1127 1168 U71 1193 1204 1308 1833 1482 1471 1472 1644 1669 1606 1617 1686 1648 1780 1783 1765 1822 1883 1841 1872 1916 1928 1937 1950 1968 1996 2009 2012 2024 2200 2247 2296 2388 2418 2440 2442 2601 2689 2651 2692 613 2617 2648 2659 2687 2708 2760 2769 2776 2783 2827 2884 2918 2827 2944 3070 8142 8147 3162 8196 3204 3216 3286 8287 8293 3811 3393 8400 3423 8449 8462 3457 3468 8496 3670 8688 666 3684 8690 8707 8747 8818 8996 4017 4021 4071 4094 4118 4119 4186 4194 Dekkoi ontTtwmd lu den aJgeJoepen nacnt zgn in den Wlintetvlijk van een f aur koelea de dektteu onivireenid Do politie st t een ooderaoek bi De ateoB der milltclreB Naar wij veruemeu la het gujste bdlreg dat door de mlüteiren is bijesngeiraOut voor de meubeimatHers die bij Ueu lïrand bg den Mbrucant Boer bun gereedeciUap verloren f 2b 63 Loonsctie van Meobcfanakeri a v Voin da besturen der K K en Ctv Bonden van mei oeimakeire behangers eo itofleardsra onivingea wij esn uiitvoengeotirgve Itetwelu beoogt de aaodoclit er op te esiiigeu dat de ioonen der meubelmaiLera oebangers en stjffeeiriers in Qouda niet gn veinhoogd zooais door de arbeideraorganl ibtKe t dens de loopende oonKract periode wm verzocht op grond vimi de zeer dure letvausomBtaiidl hedeu van dezen ujd Waicw één patroon m Qouda gemeend heeft wèl een toesilag te moeten verleenen daar hopen de oesturen dat ds overige patroom zullen inzien dat het door de werklieden gedene verzoek op goede gronden berust en daarom zoi weiden ingewilligd Natniidiuiidig iknootachaib OfdSter vOiid werd in de Sociëteit de Héunle een vergadering geboudaa vion bet Natuurkundig Oeuootsohap voor Qouda en Oinsbreken De neer dr H J de Voogt Voorzitter opeiide de vergadenog met de mededeeung iiai dede eerst m October plaats bed door eiilcele omdEandigheden Vim oonigo loden was beiicltt vau vernindermg Ingeitomen De HeoretorliS de beer dr E J Hem bucg u brtuCiit het aorversilag uiit waarin wordt gezcfgd dat de verwacnftingen met OölwUaamd zij n Het ledental Is verminderd van 156 gewone en 4ti buAengewOne leden tot 16b gewone ea 40 buitengewone leden 4197 420Ï 4235 4261 4296 4297 4899 4400 I P voordracht m bet aigeloopan w TZ t Tr TT Tr Tr aulzJeai waa dia meest bezochte Wegenet t tfedrog vain do leerlingen van de H B 4404 4477 4532 4543 4561 4669 4698 4600 4636 4660 4654 4662 4699 4762 4760 4766 4775 4819 4845 4876 4920 4926 4932 4945 4949 5007 5019 5042 5078 6117 5124 5187 6141 6230 6250 6285 6292 5821 6381 6884 6846 6376 6400 6403 6468 6616 5627 6648 5592 5698 6600 5610 6616 6649 6668 6734 6764 6796 5806 5848 5904 5981 6948 5969 6969 6979 6117 6148 6182 6183 6196 6801 6342 6867 6887 6899 6428 446 6458 6622 6664 6736 6746 6766 6778 6784 6809 6902 6968 7019 7047 7096 7101 7114 7128 7145 7183 7211 7288 7286 7296 7299 7318 7328 7332 7851 7878 7381 7400 7404 7418 7436 7441 7448 7456 7486 7499 7506 7510 7511 7541 7668 7626 7628 7687 7701 7708 7749 7840 7861 7862 7880 7884 7910 7976 8044 8867 8144 8194 8279 8295 8326 8848 8415 8420 8428 8465 8612 8532 8536 8676 8662 8706 8757 8828 8854 8865 8943 8945 9070 9092 9122 9171 9197 9222 9248 9266 9280 9306 9352 9383 9412 9427 9441 9485 9506 9542 9601 9611 9736 9750 9770 9782 9783 9796 9799 9825 9847 9876 9898 9913 9036 10024 10181 10146 10281 10287 10834 10350 10860 10380 10382 10486 10491 10499 10621 10522 10523 10581 10660 10571 10605 10616 10685 10657 1066 810669 10680 10756 10773 10825 10840 10871 10878 10924 10964 11048 11084 11098 11132 11174 11176 11822 11330 11346 11393 11441 11466 11471 11522 11576 11629 11719 11722 11767 11812 11821 11859 11926 11959 11968 12022 12031 12070 12096 12116 12216 12259 12261 12267 12844 12385 12408 12410 12421 12430 12462 12602 12623 12597 12622 12664 12677 12728 12726 12788 12754 12771 12784 12988 12970 13012 13036 1A043 13068 18099 18157 13188 13222 13285 18288 13304 13306 13346 13427 13438 13444 18467 13468 13600 13516 18625 18636 12646 18601 18618 18621 13710 13742 13744 13760 18784 13826 18886 13861 13866 13915 13926 13988 14007 14009 14029 14071 14072 14145 14148 14188 14191 14195 14199 14262 14280 14309 14319 14331 14887 14Ö99 14453 14612 14647 14612 14681 14659 14664 14669 14678 14688 14689 14748 14771 14811 14818 14875 14927 14964 14981 15019 16049 15081 15101 16103 15150 15179 15220 15223 15229 15268 16362 16363 15890 15425 15493 15610 15525 15647 15561 15699 15606 15607 15616 15639 15696 15713 15745 16753 15759 15788 15803 15810 16923 16989 16010 16015 16030 16076 16087 18096 16182 16194 16219 16258 16274 16286 16287 16848 16369 16361 16630 16737 16748 i6750 16765 16761 16779 16830 16884 18863 16898 16946 16968 16984 16999 17017 17058 17069 17073 17117 17144 17168 17191 17267 17277 17292 17820 17826 17849 17357 17868 17388 17896 17480 17491 17648 17588 17600 17616 17621 17628 17675 17709 17818 17818 17828 17884 17866 17892 17899 17924 17925 18068 18057 18100 18108 18104 18112 18146 18177 18236 18240 18304 18348 18428 18681 18559 18571 18584 18595 18602 18645 18666 18690 18720 18781 18790 18839 19882 19996 19008 19070 19117 19130 19167 19169 19261 19344 19850 19467 19470 19578 19705 19716 19722 19760 19810 19818 19861 19887 19916 19936 19971 19977 19987 20044 20096 20156 20164 20167 20177 20269 20268 20807 20312 20441 20471 20519 20548 20560 20666 20691 20609 20647 20677 20686 20698 2p700 20714 20720 20767 20768 20769 20778 2 99 20827 20828 20863 20877 20908 20936 en dd scAool voor M t h O moodt de Oegoog voor beu bg volgende voordracbUNi geulausi worden behalve voor de teer1 ngen dor tioogctto iclaseen Vq peiiuingmoeBter bracnt veruiog uit van den stjnd dei kas Ingeicjmen was f öo 70 uit ven f 5 7 ó d zoodut het batig sal XQ IL odot oedraaijt Een bedrag van l 24i i moest worden uitbetaald voor ver goediLog preuers De Jieetr ti ogeiulgk en Vo verJclaa den alia rddnaaienera dat zij alles in ordonaudeu bevonden De boeren Vlngarling en Knuttel werd aangewezen als kaimazienera LU als hun p taatavervaiugerd weruen benoemd de noorea Kroon en Joagenbiarger I o voox tter drong er op aan daf men de leden die f 2 öU batailen voor zoover zg daarvoor in de termen vallen aan te poreu wat meer te betalen dan de nknunumeoiatrlaulie er zgn nu maax 3 leOiea die iiuter contribiueoren VCMrla werd d geilaob te ondoraieimd eens aan te kloppen bg eiwcihiitleude ote loiriieiLen nuier ter atude de begrootiag wgst nl een tekort aaq vau 1 21 De Vergadering werd hierop geawien Opera s Het is ons aangeuaani te kunnen mede deeleu lat ia Jiet as seizoen in den Nieuwen öcuouwburg zoowel door do NederlanèMho Opera D recue Q H Koopman al9 de Fransone Opera uit den Haag Dl rec Louie Deru en Cie en paior vooreiolluQjjtfi zullen worden gegeven Door beide gezelocnappen zttH liet beste worden gebroont wat op het repefrtoure sta i Zondngajvond a s zal de eerste voorstelling plaats hebben door de Nedertaudsone Opera Direotie Q H Küopmao Opgevoerd wordt dan de zoo bol eude en metodieüae opera van ïhomoa Migoon On wOjiedd Zullen veien van de gelegen bejd oon iets goeda te booron en ta zien willen gebruik maken Tgdig nemen van kaaiKen is zeer aan te bevemn Voor de nitzewUng van kinderen In dank ontvangen giften Jbr v D f 10 W B f 10 én van mbekende gevers en geaffltera reap f 2 50 f 6 f 2 ÖO £ ö f 1 f 6 f 26 f 5 f 1 totaal f 7i Heden vertrokken weer 14 kinderen en wel naar liandwijir Oee en Heesi Van de reedö itgeBondea kunderen komen teer goede berichten Volgonde week keert bet eerste transport terug STOLWUK In de gistermor n 10 uur gehouden vergadering van den gemeenteraad waren alle led n tegenwoordig voorzitter was Bur gemeeeïoi J E Immlnk De notuleiQ der rige vergadering werden gelezen en oyveranderd goedgokouid Bg de lugekomêa stukkeu wae ktgekomen een antwoord van een ingenieur dex telegrafie uit Uire zulks naar aaaleldtoii van een vraag van daa Burgemeester naar het verschil tussohen giegalvaaiseerd gzerdutuad en bronsdraad ten gebruke voor het eteotnscb net te Stolwijk Deze deaüuodig meende gegaivaniiseerd ijzerdraad we te kunnen aanbevelen ais pijnde heel wad goeikooper en duurzamer dan bronsdraad Dit schrijven wee voor kennisgeviog aangenomen Van Mevr Wied Jessurin was mg men een verzoek tot dot zettlDg yan hetl ongeschikt zgn andere andappdxn aorI werk van i J J den Toorioogig ai i T nnirf a te begis Vorige i 8ti tend 1012 vvrralt over voldtteod teohidecli gewitookl I mq reveeriiiieren der g aillieeirden de 0Dcintb erl ke der idiplomatieke en mtlltaire waartMrgen verlang idf ter phcht b t t en zoo n TOomtel dat indendaiiid een erostiee pogioff u om niet oiul rïiaadehiiiKeD te begitmea met ffermgecihatteiul soitder beraad van de hand te wgzen De panty acht het Toontel een stellige Eegepraoi tu de dcmecratieÜn Reuter verneemt in buitenlandsehe tplo matidce kriotfen dat de opvatting welke men daar heeft een dergoiyke Je als dJe van de Ëngeische regeering naméii dat tam de graotote voonuchtighetd moet betrachten bU de beraadslaging van den toestand die ontstain is uit de rede vau finna Max Het kaïdinala punt is dat een Duitach kaaBelier vckkt de eerate maal openlyk eo cent dat het Duitat e volk den waren toeetand begint te begrüpen In diplomatiek opEJchit BchiÜnt de vodgrade stap door prendent Wilson gedaan te moeten wonlen De preaident heefc lyn beleid voliDotOien duideUJk afgebakend en voor zoover men kan nagaan zegt de kamieljer dat Duitachlaod hiermee instemt maar bet ia duideiyk dat vencekeringen aangaande stellige waatiboiTgen gegeven moeten worden Het uitvoerend oomité van den Bond van Britsobe arbeutens heeCt met algemeene Btenunen de volgende resolutie aangenomen De bond van Bntsche arbeiden veetigt de aandacht vm het volk in dat land op de argliatige hoogst gevaarï ike woordenkraam van het vredesvoorstel van den Duitschen rukskaniseher I aar w geloo ven dat de groobe meenderfietd van de volk i in de geallieerde landen vast beelotcn iB dat er geen vredasorderhandelingen kunnen pilaate hebben vóórdat al het door DuitBcibland en z jn booidgeaooten bezette gebied is ontruimd dringen w j er krachtig op aan dat er in het geheel met over vrede xal wonden gesproken behalve op voorwaonlen gelyk deze aan Bulgarije z n opgeltigd Ten alotte z n enkele Duitsche bladen boos de Deutsobe Tageezedtung is van ooideel dat noob de militaue positie nocii de inwendige toestand van het land het versodc om vrede aan den v and rechtvaardigt ot ook maar verontschuldigt De ktmselier sdhgnt tueachen den naitionalen en den intematioiialen jdicht insake den vrede geen veoischU te zien en sdhijnt te denken dat by het nemen van een besUselng beide partyen dezelfde eoriykheid zullen betraob t Qn Ten oitzichte van het ttoor presideot Wiiaen ingenomen standpunt zegt het Uftd dat bet zakelvik van een Duitach standpunt besohouwd onmogelijk en absurd is om het na onale en het intemationBle op één 14jn te plaateen maar zakel k bescSiouwen Bohunt met op het program der Duitsche meüxleirheidBregeenng te staan Het oerate regeenngabeeluit door d n nieni wen BuJgaarscihen komng Bomd onderteekend 18 het bevel tot denwbaliieéenng van het Bulgaarsche leger De Duitsche staf raeddt Onze tot dusver m het Bulgaarsche leger strydende troepen wendenteruggetrokken en z n op den tenigDULTBchnaar hun verzamelplaatsen Hoe dat in zjjn wetk gaat weten we met maar wel is het merkwaardig dat de Franeche troepen m Bulgarije de llde Duitsche divisie verplicht hebben de wapens neder te leggen Een Duitsche divisie generaal en twee brigade generaale werden krugegevangen gemaakt Na de venmeesiteniig van Vmnja hebben de Serviërs de achteryolgtng van den vijand voortgezet waarbg zy l OO gevangenen hd ben gemaakt en 12 kanonnen en 30 machinegeweren hebben vemieesterd Ten N van Berat trokken Itabaansche voorlhoeden over de Devoh en zetten ze den opmarsch naar £ 1 Basomn voort Te Berat zyn groote munitseebapels en 2 00 geweren door den vgaod m den stedE gelaten gevonden N O van ck Queotln bobben verschillende plaateelijke krijgBverrlohtliiflten door de Fransobo troepen ondernomen reeultaten opgeleverd Hot aantal gevangene in het laatfito etmaal gwBaakt bedraagt meof dan 700 Op hel ront van de Suippe en de Arnra btM ben de Dultsebere hun tf poostand nicf lalon verslappen Aan do Arswehebbmt zij in eon verwoeden togenaanval bet dorp St Ëtienno voor eon oogenblik hernofcen hetwelk de Franechen kort daarna opnieuw veroverden waarbij ze een hondertal govaogeuco maaJdon Verder naar bet W bMoaChtlgden de Franflohen na een verbitterd goveclit een echanas4el8el dat het gebied pal besuldën lelee aan de Suijppe verdedigde en bereikten met de wapenen In de vuiStdeü rand van St ËÜenne aan do Suippe Do Franacrtie detaebemeiUon hebben zich op twoe plaalsen oen wog over de rivier gebaand in de buurt van Aumenancourtle pedt ElndeJIjk veHneesterden de Franechen op den linkeroever Berry au fitui Do Anwrlkaanïwhe troepen hebben don vijand Uit Chatea gejaagd en na zijn verzü to hebben gebroli en de b eer schende hoogten ten W na do Aire ge nomen De EngiDJflOhen hebben hun link op bet front Noordwe tellik van de Scarpe vlor mijlen naar voren gobraeht en Biaobet St Vaafi en Ojipy met meer dwi 100 gevangenen vermeeetepd De I z t aber8 zijn Z md g en gMvtm teru0 pe rokken ten Zuiden van EAinerijkf waax hun teruggang 1 fc $ a KM bedraagt on er een front van pl m 11K M Dit lü t ie te scjirijven aan des iikder ËngeliBch In do riobting van Ou tea u on zal vermoedelijk de ontniimlng van deze stMd meebrengen Donal brandt hevige ontploflingun küokm ooophond ljk blikbaar gaat de vijand ook bier terugtrokken Er zijn duldielljke aaowiJzlgliiffGb dat hij gebrek krijgt aan zware gel dartin lrle en munitie de EngelBcAum veroverden ongeveer een vierde doel van zijn totale arttllerle maofat aan bet woetdljk front De toenendng van het aaiüal maohinegeweren kan dit verlies niet goed maken Een Belg die pae uit zijn U a kmm vertelde 4 uitsG ers en Vlamingen zij n heel goed op de hoogte van t gpen er tbane aan liet front spookt alle nleuwtJeB Ter don hun eiken dag lange do kustplaatsen door de Engeischc vliegers gebracht die don bopeloozen tocet nd van de fri llehe kriegsmenechen IQ honderdduizenden exemplaren uit de lucht Heten regenen De Duts was er kapot van zei hij en waren reede di en geleden begonnea Hn atte matcrial i v van de kust naar t binnenland en vooral binnen de veettng Antwerpen te vervoeren De epoorwegen waren dag en naoht overetroonüS met goedere en ndUtaite treinen om alles wat maar bruikbaar ie naar Antwerpen en vorder te vervoeren Zelfs groote en belangrijke mlHtalre werken lange de kust worden ontruimd t Is een publiek geheim dat al de vesdngwerfcen en redonten rond Antwerpen OTorm Versterkt worden en met efgon oogon had faij aanschouwd ihoe roet koortsaohtigen Ij ver dolzenden arbeidere geroqulreerd worden om verwAanalngen aan e leggen lange de Dunne de SbheMe bffven Tennoode de Rupel co bet Senne Kanaal Marcel Hutln schrijft In de 3dio de Paris Hindenbuig zet zijn setikndelijk boerea bedrog voort In de gedaante van de verwoesting van steden en dorpen d£e hij op het Hint ia te ontruinu bal lunvines is verbrand en Laon staat In vlammen ais een etelUg voorteeken van een gedwongen vertrek Uit het Journal dee Debat Kamerijik brandt Aan den voet van den heuve met de oude dtadel van Ka rel V omgotdeld door de veetilngweVken van Vauban brandt de etadi sedert gisteren stijgt een dikke rookwolk eruit op slechts verbroken door oiiiobten vuur De DuLlBoherB volhardend In hun monleoh stelsel hebben de stad In brand geetokMi nu zij gpdwonge waren baar te verlaten Noahtana bereidt DuitsoJhland er zloh op voo r In dea volketienbond te traden Docè opdat niemand zich vergiieee omtrent den gecetestoeetand waarin het deoe fase van zijD gieecdiledenls begint wijdt het die in mot bet etelfiohnatlge lQ4 rand teken der gomartelde steden die het verlaat OfiClcfieel weten we van Kamerijk befeEolfde bedreigt Rijseel De Petit Parislen schrijft over den toestand van 8alnt Quentln en berlnnwt aan de paatete van La Tour door de Duit ohers bemachtigd en te Maubeuge tentoongesteld wij rullen ze schrijft het blad terugvSbden bij do afrekening De Morning Post verneemt uit Fanje dat de eerete Franeahe soldatMi die St uentiQ bliinenstorniden een U tech iHiitenant en tweo man op deo grootsten verkeewweg met een wagen vol vernielingetujg doende vonden dat te plaate waar het do meeste uiiwerking zou hdoben Volgens dat blad is er in deatad Bteleelniatig vernield vooraj in d spinnerijen kantmakenjen alle mdbalfabrlekon on in hot algemeen alle Intilohtiiigen waardoor St Quentln na den oorlog met Diiitsobland zou kunnen ooncurreereo Verder zouden alle etandbeeldea zijn weggevoerd en musea leeggriiaaid Ten slotte wordt officieel uit Havre gemold dat de Belgische regeering sedert ceaige weken In t eflpreking Is met de regeeringen dor geallieerden over de maatjegieien welke de methoden van etelBobnatige plundering en vernieling door den vijand op bet geUed waar hij ge dwongen wordt om t ng te trekken voorschrijven België la gedurende hei begin van dezen langdurigen oorlog aan de eerste vergrijpen der Duitsche legere Uootgeeteld geweest op het oogenblik waarop de nieuwe Dulteohe rUkekonseller ulllnggee t aan ztjn bozorgtlheid voor heA geluk der voilk ren en aan den wU mi te arb en voor djB bevrijding der mensohbeld verneemt de Belgisohe regeering nlenwe weerklanken van buitensporigheden waaraan het Duitsdie leger zioh ila beaet België eohuldlg maakt Van de kust tot Brugge Is de manneJijke bevolking van 15 tot 45 jaar aan haar haardst den ontrukt aan de meeet ruwe behandeling onderworpen en tot dwangarbeid voor de mUitaire doriedoden van den vijand gi dwongen Een kreet van wraak zou uit de geheele wereld opstijgen Indien do Duitsche legtersi op het oogmbllk dat zij den Belgiec en bodem verlaten de uitspattingen welke bun Inval hebben gekenmerkt met verdubbelde wreedheid zouden hernieuwen en indien lij er toe over zoudon gaan de mnie van het Belgische land dioor plundering brand en door maesBrdeportitlee zouden voltooien GEMENGD 00BL0G8NIEIUWS Een houten scblp Ue houten achlp de Aberdeen late Wftriilng van stapel gekx ao zeventiea en een halve dai nadat de Uel ervan gelegd waa Het romp en bovenbouw voor 40 pCt algewerkt zal het blnaen dertig dagen na dê UeUegyfng mrdeu ajEgieletverd atlligiebauer btillgebaua de Duitsche dhrijver van Inferno maakt in het Jouraal de Qenèvo een artikel openbaar onder den titel van Bekeuteuia Uet artlktd Ie een vreeaeUjk requMtftolr tegen de i dtsobe politiek van welke hij lulde verkMuUgt dat zij voor den oorlog vematwooxdebjk is geweest Hg aolirijft In het bijaonder weten en beiwonen wij dat hetOosteurijksche ultimatum aan Servifi AKualaod en Frankrijk in den vreeeel ksten oorlog moest verwikkelen ih Bwlljn ontworpen was dat ec keni van droeg Wg weten en bekennen dat België aan zijn wroede lot en de schending van zijn OBjigdlglieid volkomen onschuldiigi was Deao zijn een van de grootste miadrtjveo van de geeobiedenls vwraan wij ons voor God en de meusohen echnldig gemaak hebben Wij weten en bekennen dat het niet Frankrijk Ia gieweeet maar WIJ die de vijandelijkhedea geopendiheU ben en dat de verhalen over Fransche vliegers boven Neurenberg en Framsche troepen In Belglfi IwigenadUige sprook jea zija BUITENLANDSCH NIEUWS De liquidatie van bet oude rijk IK Frankfurter Zeitung meldt Naar in welingeluhte kringen te Weenen verluidt zal een kabinet Iianimasiah do taak overnemen het oude Oostenrijk te Ukwldeeren e vóór allee ook de financleele vraagstukken van het overgangstijdperk op te lossen daarbij in het bizondcr rekenhig hoMdend met de oorlogpechulden BINNENLAND Obm g aant in Washingtoa De oorreepondeat vim het Hbld te Kotterdam seint iNaar hier verluidt aou de heer J T Cremer lid der Eerste Kanier en oudmlnlBter van Koioniën aangewez i worden als onze geoant te Waetiinglon De gezant te Londen Volgens de Tel moet het in het voornemen liggen van Jhr Mr de Marees vtu Siwinderen om binnenkort naar Ned lMid te vertrekken Als zijn Opvolger wordt geooemd de oudHadniater Loudton Landbouwprodndie Bij K B ia benoemd tot oonnnistMtrtfigeneraal voor de landlbouwproduoüe bij het departement van Landbouw dr H J Lovink te taHGrarvëtibage Zilverbons Ingedieod iÉ een wetsontwerp tot nadere vaetsteliinig van liet bedrag waarvoor zilverbons kujonen worden uitgegeven Waar de behoefte aan ruilmiddelen van kleine ooupuue in hoofdzaak als gevolg van het vaetihouden door het publiek van do gewone zilveren munton blijft toenemeai en daarmee in verband met de buitengewone ometantbgiheden door aanvoer van Zuiver tooreerst niet zal kunnen worden voorzien is de minister van oordeel dat aaa een nadere verhoogtng van het maaunum van het bedrag waarvoor züverbona mogen worden uitgegeven tot miliioeu gulden met ie te onticomen Tot beechenaing van d i goudvoorraad van de NederkuidBd ie Bank aleook om daaraan naar hem voorkomt geen voordeel is verbonden acht de minister het in overeenntemming met het gevoelm van de rectie der Nederiandeche Bank met wenschelijk toepai eing te geven aanbel in de Eerste Kamer te berde gebrachte denkbeeld om de zilverbons slechts tot een beperkt bedlrag als wettig betaalmid del toe te laten De lieawe poettarleven Brieven IVi Mt Briefkaarten 5 ecat Naar de Tql verneemt zijn de nieuwe posttarievcp als volgt vaatgeetefld Briofport V or brieven van niei meer dan 20 gram versohuldigd 7 cent van 20 tot 100 gram 10 oent van 100 tot aoo gram 16 cent van 200 to 1000 giraoi 20 ceniti voor elke 1000 gram of gedeelte daarvan fi oent meer Uet port van een brief van alel meer dan ao gram te bestellen binnen den kring v n het post of hoofdpoetkantoor waar de brlel tw poet is beeorgd bedraagt 6 oent Briefkaarten Vbor briefkaarten lal cent vetBohuldfgd zij n Gednukte stukken tot en met MO gram lij oent per 0 gram of gedeelte daarvan Boven 500 gram tot en met 1000 gram 20 oent Voor elk meeffler gewicht van 1000 gram of gedeelte Attnvan S oent Nleuwslrfaden on bijvoegjaels oent per 60 gram of gedeelte daarvan Monster orat per 50 gram of gedeelte daarvan Voor poetwias zal versohuldlgil zijn 5 oent voor een bedrag van f 12 10 of gedeelte daarvan Haxlmum vrachtprU un Naar de Dag Beuncrt verneemt bestaat het voornemen bij de Nederlandso u redering om bij heropening van de vrije scheepvaart mninmnipryzen vaat e stellen voer de vra shten Hulde aaa den koning der B cn Te a Oraveuhage heeft zioh uit Neder landers een voorlooplg oomdté gievormd dat zich voorstelt den Koning der Belgen een huldeblijk aan te bieden om in d ieu vorst het Belglache volk te eeren en te hutdii n Sympathiebetuigingen worden ingewacht bij deo secretaris van bet voorlooplg comité jhr G A Rengers Hora Slooama Emmastraat 187 te B Oravenhage QBISIS UAATIUQGM IN Een nlmnr model broedkaartoi Aan de tegen woortUge onpractlacbe Indoe Img der broodkaarten zaïl binnenkort een entde komen Naar de Tel verneemt zal met jigfjtug van 22 November den eereien log der 77e bfoodweek de broodkaert met meer 2600 doch 1400 girem teUen Ook b Uormaitt zal kletoer zijn De bons ven 100 grom zullen verdwijnen daar deze In de proetijk nliet meer noodzakelijk büjken De bruliabiDod en roggebroodtcaarteQ z Hen naubst de bona van 400 gram ook bons van 200 gram bevatten Voorta sul Ion maMregeloin geoomen worden om het clondesticta drukl n der kaarten soo goed al amogehjk te maken Be aA KboenamuiteoflMaing Narar het Hbld vemeemt Is de regieling voor hel verstrekken van reparatielMr mi van aohoeoen gereed en wordt nog op de goeükflunng Vsn den mmlBtor gewaobt Deo dag nadat de regeling in deStaatsoourant ia versctienen zal zo in werking treden en zullen de wkikellers met den sonoeueavcrlcoap op bons kunnen beginnen Kteedingvoondenlag Naar het Vad verneemt beeft bet Rljlwbureau fvoor Ik eeding het voornemen de goederen in de veemen te Aiwerdamr die wei getaxeerd maar nog niet betaaad zgn en duS nog eigendom zijn van de eugenoren dde ze daar beter opslaan zonder hun goedd nken nog d eze week naar de klee dln voorzteining te Rotterdam te vervoeren de betialm zvi eeret plaats hebben als de goederen daar ooingekomen zgn Woensdag zjil In den Amsterdamscben K ad tiierovi r woirdeo geïnterpelleerd daar de veamfo waarover bGer sprake is hooMzakehjk gemeentelijke veemen zijn Tiooui s reeds ie medegedoeld zi Mcn eerst goedkoope jassen bdaol kbair worden ge eteld en kunnen er aan toevoegen dal zijn de jaBsen in den haiidal er goedkoops vrouwenrokkep eo mantel oinslagdoeken hemden trieot ond broefceu eu molton dekens zullen komen De uepnood Naar het N v d D verneemt zal met lagocg van 1 Novembeir oia buiaiboudnoch tolletzeep meer gefabrtceerd mogen wonden Alleen de fabricage van z g kdeAzeep is dlin nog toiagestaan Boter In opiracht van den Minister van hiasdbouw hoeft het Kgka Centraal admituistratielflantoor voor de distributie van levensinuBdfiilen den betioklren burgemeestere meegedeeld dat aan hoteia en reataurante m de gemeenten waar eea g root vreemdebn genvtnkeor ie e i bgslag op de verbruik te boter zad worden gei $even Deze bgstag 18 zooals reeds kort gemeld bepaeild op 25 pGt van het gemiddelde verbruik van de laMste vier penoden van 10 dagea Werden in eenige penode bons ver antwoord waiarvan de totale hoeveelheid iiuiuler is dan bet gemiddelde vezbruiik dan zad gem bijelag worden gegeven zoo iezen we in de N H Qrt daar dan het bewijs is geleverd dat het verbruik niet zoo groot LS en dat geen bijslag noodig 13 De bgsJag zal kunnen i orden gegeven aan hotels restaurants a lumcniöomB waar woriue maaltijden worden vcfrstrekt Noodkeukens centróle keukens en dergeUjkM üarichitingen komen er niet voor in aianmerkiia daar deze dezelfde zulnlgjhedd kunnen botraobften welke bij een gewone hulsboudlng mogelijk is Fmit Het hooMbestuur der Nedl Pomologdsohe VereMiEglng heeft aan den nunlst van LanHboniw Nijverheid en Handel verzoobt le Het daarheen te lelden dat bij h va bsteliien van regelingen ten Opzichte van het vervoer den verkoop en de prijzen v Q fruit meer dan dit tot bedw g Bchleii de rekening zal worden gehooden met de belaingen iv n den fruitteler 2e ém alsnog voor de tot marmelBdes jams of e roop te verwerken appels een prij B wiQrde bepaald waarbij rekening wordt gehouden met de productielcoEAen 3e dait een regeJlng wordt gemaakt waaruit de zekerheid voortspruSWj dot de hier boven genoemde productói de voedselvoorz ienmg lm Nerlerland ten g 9ede komen en 4e dot voor de In de toekomst te treffen regelingen overleg worde gepleegd niet do vertegenwoordigers der fruiktellers Het tegengaan van frandoleiu vervoer van aardappelen De opperbevelhebber heelt de gemlzoen en kantominementaOommandBinten gsmaobtlgd op aanvraag van de regeerin pBeommissari Ben voor de giraaninzameiiiag mlijitairen besidfatkbaer te stellen voor het tegengaan van Irauhileua vervoer van awdappeten Vleeach voor hotels ens De aaaifêef van Landbouw heeft In een rondHChrljven aan de burg neesters medegedeokl dn t hij er met het oog op do diMnbude van rimdvleeaoh welke Inmid dels is oengevangen geen bezwBar tegen geeft dat aan hotels restaurants en dasr raele gelijk te stellen inrkihtbigen weder een hoeveedbeld ruodvleeeoh wordt ver strekt Voor dit doel ml aan de gtgmeontebccAuren een extrsrhoeveelheid van ten hootfita 10 pCt van het voor de inwoners der guneente betftemde vleeeob kunnen worden toegewecaa Nieuwe tegeeriMga nutregekn buake d a Ewiate dagen geleden heeft het koniarUd de beer A Coiyn in zijn kwaiUlidt ais voor tter van de Ver van Nederlandgohe Akkstbouwers een ootuferentie g iad met deo Umlster v an Landbouvr la zake landbouwaon egenheden Het rt ultaat daarvan is volgens bet N V d D dat de toezegging werd gedaan dit de Biet de groote ergernis der boeren zal VMdwijnen etv ials de hooi en ai roobureaux zoodat de handel Sn blelon hooi co alTOo zal vrij worden Deveas deed de Ululsiter toezegging dat mm de Nederl Ver van Akkerbouwers dezelfde rechten ala aui de Hoil MIJ ven Landlxiuw zuli i worden verleend DriJfrieMoi Het Rijkskaotoor toor Huiden en Leder beeilt aan de verleenmg van toestenunmg tot atllevering van lederen drij fx inen ten behoeve van bandelaren in dit artikul de voorwaarde verbonden dat dezen ala zoodauig bij het R U L zijn ing 3 4c ireven Becloelde toeatemromg ea zuilon alleen wor don verleend onder uitdrulcke gn e vporwaarde dat de drijfriemen niet wederom zullen worden verkocht aan een handelaar in dit artiicel dooh ultsluUeiid aan de Airecta verbruikers in deze Ie laürikuiten dte dnjfrtemen voor hun bedrijf noodig hebben GEMENGPp BERICHTEN Ml aadeling van groenen Voilgena de Trf heelt er bij twt groenen in Utrecht miehandeling van groe nen plaats gehad Een drietal staial ef wonden genoemd waarbg een verhaalt dat een novit uitl Nijkerk aflromstlg door betgeep hij moeef ondergaan krankzinnig Is geworden OngevaL Te SohelJtngwoude la ZtUerdagovood een ernaltdg ongeluk gebeurd Buiten deOranjealuizeu Ingen twoe deksdhuLten waarvan d eene met ba alateenen gieloden was Door deo bevigen goilfslag kantelde deze De mannen die er op waren sprongw op de JecUge sobuU doch de sobulveade ateentnasHb drukte een van hen lenng gebeieten atkomsUg uit Hardinxveid de boratkafi ini aooda de ongeiukidige dpoedig overleed Eon andere werkman werd ernstig asn het hoofd gewond mbnuk Zaterdsjgavond vroeg Is Ingebroken In het mai azijn van drogergen verfwar i enz van Giebr Neeljea aen het Hooge Zand te 8Gravenhage De dievan zijn vermoedelijk aan de achterzijde van het perceel door oen W C raampje bdnnengeiaimea £ lr ia voor ongeveer f 2300 aen goederen oatvlreemd Vermist wordt o a 18 K G citroenolie een parUj zeep eau de cologne touw gfosBiaag en een drijwM MUn gesprongen feg MlisBingen ia glstermiddiag een mijn gesprongen wat over geheel Waloheren werd gehoonl en zelfs te Aliddeiburg een ruilt deed springen Geen pffl scKralgke ongelukken De griep Te Almelo heersebt de SpanDSOhe ziekte bijzonder hevig Het aantal zieken U bijzonder groot en van vele gezmnen zgn vele of bijQA alle lod i ziek De toestond van v ziidten is zeer emsdg en het aantal sbeot vallen is buiitengewoon groot Gistóren werden er op het bureau vta den btuigarlijken stand 13 terf vaSlen Er worden pogingen aangewend atdaar milj taiLre artsen ie krggeo daar de dokters waervan er 2 ziek zgn hel werk onmc lg k af kunnen De Dttltadie treinenlooph Het Elndb Dogbl verneemt uit goede bron d t het weiidra met den Duitschen tremeoioop zal gedaan zijn Het b ttengewono personeel zou reeds zijn eCgedankt Mont ntt Denemariten Nanar de Tel verneemt wendt het importen disliribiniekantoor voor de Nederlaodsche Brouwmdustne pogingen aan mout t importeren ml Denemarken om to voorzien in ds dringende behoefte aen dat azdkel voor de Nedarlandeobe blerbrouwergeb Tentoonstemng vq het Loo Zondagmiddag te 2 uur is voor eenige genooK en een tentoonstelling van paddsstoeÜen of zwommen gehouden gjeorgaoiseerd door de afd Apeldoorn van de Natuurlhlstorisohe VMeeniging In de Oranjeiue van de Koningin daartoe wetwUlend door H M ter bescblldkiag geSfiold Da voorzitter der afdeeling de heer H R Hooigenraad heeft deze expositie geepend met een kort woord Zaterdagmiddag bracht H M de Konin ginMoeder met Pnnses Juliana e n be zoek aan deze tentoonstelling en de Pnnses toekende terïitond e tlge cbampljg oni na Op de intere wnte tentoonstelling bestaat ge nbeid de utt ehamplgnons bereide spgzen te proeven BEOHTHKAEEN f Verglftighig van twee kinderen De vietfle kamer der rechtbank te Amsterdam heeft op 18 Juni 11 B J H Vlek Vrijgesproken van den hem ten laste toelegde moord op xijn b de kinderMi dia üij door toediening van phoaphorboudende jim vêa het loven zou hebben beroofd Het O M mr Van Hevnebergen dat ievetwlalnge gevongenlastraf had gefltscAit kwam van dtt vonnis In booger beroep Naar het Hbld verneemt he A bet O HÜhana dit i ipèl Ingetrokken personeel bosobitue iJlt de aavuiling van den Voorzitter oteek dot de kuganleur f ilauhter uit Utreout geheel belai iooB mevr Jeaauriu hierm btj stond m dai de gemeente Berganjfoaoht eveneftie aoooord ging met ofmaiJng van het werk door Ir alaohtor De Voorzitter verzocht móoial ging aan den Haad Ir Slachtar thans op te dkBgen net werk Jessurto f ta mokeo ONZE ORAAOLOOZE OtENST D Knwit U è t Wflftton Het DuitseiM Legerberickt BEl LiJN b Oct Otficieel leefgroep i oonpnn üuppreoht len Nooruen van de ttearpe vleten de hjogejecnen na en hevig vuurgevecht aan beide zgden van Oy aan Neuvireuil werd door hen bezet Op het verdere deel van het front braohten onae voorposten ham tut Mtta n l egergroep Boehu lan Noordan van Hi 4ueutm zetten de luogelsehen n du i ransG ien hun sterke aaa alien voort ieu Zuiden van Montbrehoin sloegen de Hannovórsohe cu Brusrgkeobe rc imeuten den tot vijlmalen ondernomen etormaanval van den vgand af Meer naar het iiuiüen viel de vganüelgke tudnvai door on vuur ineen 1 en Zuklen van oet uebart zgn regmtenlen uit i oaen en itibben na een tutteren strijd mewter van huj steUingeu geUeveu btj de geveoliKMi aan de hoogte van llUoy ia de vg andelgfte stormaanval door de bikaiaouo baiaJjona en pionleni in een nageveont door tegeuaauvalieo miaiukL I egorgroep Duitschen roonprtns Qevechien In bet voorberrem aan de Ailette en ile Aisne De uoozdelgka oever van de Uulppes werd dotn piaatsehjke aoue van vganden geeuiverd Namlddaga vidj de tt QDstanidor door plaabielgke aanvallen tussohen Bazancourt en t eiles met sterko strgdkrachten aan beide zijden van bt Clement aan de Ames aan Ideoaur vallen nusiukteu kjr weroen piaatseilJiLe gdveobten geieverd bij bt kUenne üut door ons vermeesterd wenl maar later weer votioren glug Up het overige deel iMtn tl il Iiont beperkte de weruxaambeld van den vgand In Champagne ziob tot ploats ehjke actie en v tgd tot tgd tot een levendig artillerievuur Aan belde zijden aer Aiene saocgen de in de laatste goveohten bijzonoer uitmuntende Üe landweer weeren i reservo Uviaie hevige vijanot jke aanvolien al i egergroep Callwitz Na een eterke vuujonCwilULeling zetten de Amerlitanea opnieuw tot ooorbraaa aan beule gden der Aire aan Op deo westetgaen oever ta de oaoval die ten Z van Chatel werd ondernomen door de WürtwuoergiBohe Undweer tot staan gebraoht De vgand die de hoogte ten N van Obaiül bod bereikt werd in em tegenaanval weer teruggewftfpen ien O van de Aire zakten do vgandelgke aanvallen meest reeds door ons artillerievuur ineen legenden avond zette de vijand aan beéde zgden van de van Cbarpentry op hoi agn en de van Nantilier op üunel leudende straatwegen alsook ten W der ioaas zgn aan vallen weer voo Na e i bliter geveont sloegen wg hem gedeeltelgk door tegenaanvallen terug Fnuuck Legerbezicht PAKiJ8 8 Ooiober Ofaicieel in den loop van den naoht artiilerieetr d in du streek ten N van bt Quendn Op htt front van de Suippe bobben de Jiranscbe troepen den omtrek van de Condè bereikt Zij zijn doorgedrongen In islessur buippe en hebben zich meester ge maakt van BaaanoMirt ten epgt van nevtge t enAanvailen de vtjande die vergeela bleken I hoei Verdoold kkw ttoh oaa mede niet direct vereeni evenals oe hh Zijderlaau en Verkerk D neer Jeaaurin wilde de palen voor het net op een aifBiand van 40 U plaStsen de neer Slaobtor op 80 M Dot geoit e n boduideud grooter aantel palen en waar ledere paai cïroa f 50 kost zou dht een groote d0ajfies o8t voor de gemeente 6tolwgk zgn Dit liad dhr Jeaeurin te voren moeten madedeelan en de ooneluale van Ir S acheer is niet vleiend voor agn voorgangcar Wethouder Sobllt en de Voorzitter Bteldvi de veiligtwicl boven al te meer waar de afstand lo Reeuwijk oa BergnCtooobt ook op 30 M gebraoiat Ia Dia b b Verdoold en Ztjderlaan gaven zich echter niet gew unen m werd oa iaagdurige disouSöje be lOken d bx Verdoold een onderzoek ooa luateilen in xieouwljk waar de beer Jewunn zeU nog de ultvoeriQg had genad en onder Vüfst behoud van dit ot erzoek werd voorteop goedgekeurd dat Ir isïtohter bet werk sou voortzetten nadat dnr Verdoold n j aanuferiüng gemaaut bad op het teveel koopea van poieii IVervolgens verzocht da Voorzitter inocidging om het oanvangasaiKls van da tgdelij onderwijzeres Mojj Schenk uit Lekkerkerk op dezelfde hoügte 1 7ü0 te brengen als dat van haav voorgangster mej Triezanberg ait Qouda waartoe de Uatid beedooU l en aoedliieurlng van Ged Staten van een gnxidaan coop bij d kerk werd voor konnid eving aangenomen e eaais een modedeeiing dat weder benoemd waren met mgang van 1 Jan 1919 ats Zettera de hh O Qrai and en A Anker Dz Op een verzoek vsn den veddwaehter van Lottum om sakorisverhoogiug werd afwijzend bojotiilki Evenwel werd met a m atemmen de vergoediibg aan diens vrouw wegens schoonhouden van het BeadiKida met 60 verhoogd Ten slotte was boge omen een verzoek van den gemoente geneeJwer dr Kieviet om aanleg van geiueontowego van Ikühipunten in Ijn wonmg die l ambtswoning door hem werd aangemerkt Bg de caans volgende dlsousaie Ueek de Itaad oilgeineeu van oordeel dal bij gundtig be Miiiitking hierop iedere amotswooing van emeentewe e zou moeten vordm voarntti an IchtpunteA De lieer Zij derlaan wilde dat de doiLter zeil de aanleg bekostigde en dut de gemeente die don e v bij vertrek van deo eneesneer zou ovemenun Na eenijje diacueate werd ten alotie mot Mg a emmen besloten dot de gomeeule al leen In de woning van den darter den aankg vati 4 iioaipunten p us 1 auapconiact vooi naar reKeniug zou neoien Aan de orde K wtun tuans de gemeentetwgrooLLog voor den di isi l flïf Navoollozuuj door den VoorzuUr werd deze daarop goedgoiteurd sluitend in onnveng sten en uil ven met 4a bedrag van d 44 04 43 De verordening voor de ctinecho werd daarop aun de orde gestcdd DoUi waar de le en de behaodel u m dLezeifue veiv$ad uias wEtl wtn overnaast vondeui werd baaiohya de coooeipt vferonieaing alaoog t9 deeu circuleeren oilder de raaisleUen Sleeuw een onitele wgziging wera aano biia ï3 t Zoo werd de aaiiMuiUng norinooJ geaueind ats de afwand van de paal tot den meter met meer dan 26 11 be droeg De prgs van het iiont werd voorlooplg gesteld op 60 Ol po KWU voor irraicbt op 2b et Het concept werd voor Mopig goedgekeurd onder voorbehoud van eventueel nader oon ta brengan wijzlg aigen De lïeer Zg derlaan opponeerde daarop egoQ het verkoojpen van boouien door B en W advoreas de Kaaii lüerln gekood waa Na een korw diac seïe werd dit besluit van B en W goedgekeurd De Kaad gmg daarop over in begoten zitting ter bebtmde ing van een iojiekomcn recleme tegen een belastjngaanolag De Hoiri opvorderiiif Da veehouders uit de provincie NoordHoliUind badden giatereu in het Ouiden Vlüee te Alkmaar een vergadering belegd tegen bet in de booi opnroidering gevolgde syiiteem De verkering wae zeer djuk bezocht uit de geheete proivlnoie Waxen veebouderE aamenk ekomen W Mourik uil Haartiem UeM een inleiding waortti Uij voorop stelde dat tegen boolopvordering nleta la te doen dooh dat wed igeëischt mag wonden dot de opvordoring wottelgk geeefat dt zooais art g dor Dl ïtributiewet aaivïeeft Ëen motie wwd aangeaomeo waarin den Miitiisitor wordt verzocht en zoodanige rege41ing te treften dat bij heoivordertng de betreKende landbouwOTS volledig achadeloos worden gesteld Indien dit niet gesobtedt zuilen de landbouwers niet vtiiwUlig leveren maar vordering d or den burgemeester arwaclQten en nun wetteijike rechten voorbaHouden ULNsooinr IAAT81K B£aiCUT£N De Bulgaarsche gezant heeft Turkye vMlatflo KoNba AN i INOl EL ö October V D De Bulgaarecbe geaont keerde hedenmorgen zeer vroeg van zgn landgoed na ir da Buigoanaoue legatie te Pera terug en gaf een groot telegram af Hot blad ianiu verklaart in een tamelijk eoherp artkel dat de regeering voor alle ook de meest onttellvoite n ernHtige mogebjlUiedeu de nooulge maatregelen ten opciobte van Bulgarije getroffen heeft Vermalhig of droging van a Iappdaa Het KamerUd de heer DteMaUuijn heeft aan den Minuter van Lsndboow een ehriftaiyite vraag gestekt betareCfmde de vemia Ung of dTogmg van aardappelen Aan het antwoord van den BSadater liierop onüeenen w dat de mderhandeUngen om tot concaotratieB m ds anrdaw toieelindufltne te geraken nog lÜet z jn afguloten omdut omtrent de TPOrwaarden nog geen overeanatenunuig kon wordea Ttriu gtBU IntusBchen is op fa t sluiten dier OT reea komst met gewacht doch li op 26 September aan een elftal fabneken toegestaan met de vermaling van aardappelen wtik in voor de consumptie èn voor de drog rt en BiLRLIJN 8 October V D Tegenover de JC61n Ztg die zekere verachiilen tuasobeo bet programma der mesrderbeldfl artljen n dat van Preaident Wil on ziet wordt er van offioleele xgde met den meytan nadruk op geweaen dM de Dmteohe regeering en de meerderbetd van den Kljksdsg het geheeld programma van Wilson Ksuler uttzooderlngi en beporking als grondslag Voor d o vrede hebben aangenomen De kweeües in verband met de sttobling van een voUterenlrand lijn sedert lang In bet depantemeiu van Buitenlaodaohe Zaken met medewwiilng van paHementalre n volken reohbskuDdigen behandeld Deze beaprddngen leidden ree tot het opetellen van omschreven vooreteüen die lo wesen de tn het bekende program der meerderheidspartij tÜB grondslagen voor den Tolk loabond aance ulde ptuntea betreHeo Ter beeprekbig deaer voorstellen en voor liet opetellen van een deMnltief lAüiMh vootetel wordt door dan aetvet ris van Buiteniandecbe Zaken een oommlseio samengeroepen die behalve utt de reeds genoemde parlementatro en vokeoreohtskundlgw ai bestaan idt pcreonen uit and re blJ deas aangeleyenheid betrokken kringen De aaahiedliig van DtdlacUaad WA JUINU10N 8 Oct Seuawr MU Cam ber Aeld bu den Senaat de indiening T aeea motie voor waarm gezegd wurat dUDuiitaoai tirid voor een wapenedWtHHlHi rdt toegestaan zijn leger moet demobtltaoË fen zg n vloot moet overgeven süiadaioossteling uoet bctalun voor de wrwoesi e steden Eizaa LouuuTingen moet terutadeven en de oorlogsauhatiltig moet ttrutifbetalen di in 1871 door FrankrUk 18 beld beoJitor Lodge verklaarde dat een vol ledige inakatra oTerwtniUng moet wordm oopaAld Duitsohlwid moet woidca gedwongen om vrede ta smeeken Nog geen antvowd ffASHlNOTON 7 Oot Oftideel wordt modt gedeeti dat hedenavond nog geen ootwoorü im vorzoaien op bet Duitacne aAnbod WASUINCtTON 8 Oct Ëx pnwldent Rooaevoid drong In oen rede aan op de besUete verw ruuig van het vredeMVooratol van Max van Baüen Fraacehe blad i fer da Dnliacho TredespogingMi PAK IJS 8 Oct V D Id bet Journal dee Debats van 6 Ooiober ao vijlt Bouvla over de vvedespogimgen der Ceoiraleab Wat Fr uikrgk betreft spreekt het vanaeU dat goeu wapenstilsiUuid zal worden gesloten joeli onxierhandolingoii zullt plaats hob ben voordat het Fransche gedied is ontruimd eo de verzekering ln gï j von dat de kwa tie Blicas Lotliorlngt wordt geregefld op de wijze als Frankrijk steeds beeft geflteofat Ovc l oQS zgn wij volkomen wMalr met de voljioren die ons heblMn bijgestaan waaironder wij ook Roemenie rekoóea Coagrea van Tsjechen BISKLIJN o October V D Üfit Freag worUt goineid Het oongrea der Tsjeohidoht polittci dat tegen morgen was bijeengeroepen saj verdaaijd worden tot hel autwoord van ffilason is ontvangeus Prof D vu Eiabdeii Uit Haarlem wordt ons gemeld dat tol Ud van de Ëer te Kamer la gekozen pflof D van Ëmbden Vrbuwenkicareclit Uen meldt ons uit Den Haan t Het Ned Comité van Vrouwen voor den Duurzamoi Vrede heeft in een adres bij den Minister van Binneulandecbe Zaken aangedrongen op zoo spoedig mogelijke Indiening van een weteontwerp tot toekenning ven het poeilleve lieareoht aan de vrouw Ëen afschrift van dit adres ie getonden aan de Koaingtn Ain de Mlnistera de Kamerleden en den Raad van State Nieuw KamerUd Het Centraal stembureau te e üMTeahage heeft heden in de plaato van Dr J Th de Visser die na zijn benoeming tot Minister van Onderwgs als Ud der Tweede Kamer heeft bedankt benoemd verklaard de heer J A Bakker ta He Telegraliscli Weerbenclit Hoogste barometentand 660 te Zuld DultncdilBnd Laagste barometeretand 7fil 9 te Henttaan Verwaditing tot don volgenden dag t Aanvankelijk zwakke tot matige tater weilioht toenente 8e Zuidelijke tot Zuld westelijke wind meest twaar bewolkt wellicht enkele regenlmien zelfde tempo ratuur BURaEBLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 4 Oct Jo Muma Jdcofaa d T Polman en H Kaniennana 6 Leonardoa en HendrUoie z v F J Boegheim en N O Helj 6 Leendert Pieter v P Kulik Dt M Hainuner 6 Hmidricus Jobannea Antlkoniue K V G D van den Boe en L A Kxtwdere 7 Alexander Henèricua a t A H Kulik en P A de Hana OVEUILBDËN 6 Oct ComeUa van der Laan 44 j Comeba van Dyk geh met R 3 Vuijk 36 j 7 Johannes A Bacem 21 J HAASTRECHT GEBOREN Uoitinus en BarthokMBeua V M Stolwijk en J M vmn ElteMd VLIST Geen Burg Rlij ken Stand ADVERTENTMN GlTROUWDI I WWUHAAN I C HOOGBNDUK die mede namena wadenijdtche fanlHe boa dank betul m voor de bdangstelliait dtMf dagea oadervoadn Oooda 8 October 191S 3538 U Ta koop oangobodon iiiin praeUiii SFIIMIOI oort SANE T U ntn tril ti fUNOBBUUnl nOLWUC BiMu iinii MM W