Goudsche Courant, woensdag 9 oktober 1918

najaar een pnjs worJen betaald van f 6 60 per 100 K a Nader wordt thans bekend gemaakt dat zal worden betaald a voor boudtiare aardappelen ongeschikt voor taielgebruiK zooala nti d mi voruMie aoffehakte ivuriige enz en gesonikt voor drogiaiujgii J fi per 100 K ü 0 voor niet houdbare aardappelen nooalB zieiTOi door diepscaurit oi andiat bedelt aangetaste nut rotte totaal oene eo bestemd voor directe verwbrlung la aiideppeUuieelfa iaiten fui door de regeeriog ddarvoor aangewezen jnriclatiiagMi voor bet Ikbrloeeren van veevoeder f 4 pqr ICQ K Indien aan drogerijen A aardappelmeelfabrJeken de aardoippelen gewaaschen wun den afgeleveiU ax bet gewioht na reinlgiiog wordt vastgesteld worden ds prgzen Onder a 1 b voor als zoodanig algele verde aardappelen met ö pCt verhoog Hol ia derbadvé noodiig dat de aardap palen vóór de aflevering worden gesortaaiid in 1 Houdbare oonsump11eaiardsg vpelen i I L Poten i III Aardappelen bestemd voor droge rijeii zie a IV AardappelMi bestand voor aardappt meel pt meelea veevoederfabrieken zie b Voortln wordt dea producenten la bE innerliig gebracht artikel 15 der DlatrlbutiS et litlö waarbij straf wordt bedrqigd tegen het ki n bederven vernlel Et beschadigeh oaaniikbaar of wegmaken van gosderan waardoor de goede werking eener di rijbuUeregeliug la of kan woiüeu ge De verbouwers zijn derhalve verplicht alle aairdlappelen na het rooien tegen weerinvloeden te besoherman door afdekking a q inkuiling Atleo voor de onder I genoemde aardaHpelen wordl overeedkomstlg het gestald in de beacbikkiug van 21 tiept J l bewaarlooi uitbetaald 4 geuëngde bëbicutën Ernstige storing In het electiisch net in Amsterdaok jülaloreumorgen heelt lengevolge van een stojiii in de Ëlectrisohe Centrale het Irau verkeer ta Auibterdam op sommige platui en eiiiiai lge sioornis ondervonden en was adijeiioeg geheel wesielijk Ameterüam langen ujd iu duidternns gohuid Du oorzaait was niet een sturibg iu de Klt i iwiie Centrule doOh een dsieot in het itdrbelnet w aj rec hijniijk in hel Wosterparkkwartier Ëea groot gedeelte van Amsterdam was £ ibl3rmai en van afle eleotriscuia liclil verstoken terwijl vele bedrijveo nueil konden doorwerken daar voor de imohiaeriën g en stroom kon worden gegeven Diefstal vaa ƒ 85 000 Door de politieels oen 29 iiarig militair aaiigeltoudeD in wiens bezit een porte ieui ile werd gevonden welke ten nadeele van eon reiziger uit een trem was ontvreemd Uit dti portefeuille bleek giestolea te zijQ een bedrag van l Ö5 O0O Smokkelen per portkar Gisterenmorgen ia de posikar die vaci Almelo op Ootmaiaum rijdt door d fcommi 4en asngehoudea en onderzocht Tuesohen da podtzakKen werd een zwaar en ilijvi pak maoiufacturen vorborgeo gevon den Op paard kar ea Inhoud weird beeijag geJegd PoSgtljon en ooioduoteur kregeo prooes verbaal OnvoordeeUge smokkellisndcL Te K ieel heeft de poUde aan het atktlon ö5 000 lAaxii adn taoak Sigaren zeep en meel uit Nederland gesmokkeld in beslag genomen Poging tot berooving GiSiterAvond tusscibaD ti en O uur waarschuwde de kaeoht van koopman L Tb K ZIJD meeSteir die in dué Kondeel aan do Hoogstraat Ie Hotterdam zat dat iemand bulten op hem süond te wachten die ueos te koop bod De koopman begaf ziCh dakrop niaar buiten waar hij F de B awnirail die oeweerde gordijnen te koop Ls hebüOQ Daairna begaven zij zioh met üun drieën naar iiet nuis van De B aan de Gtedempts Binnenrotte Boven gekomea omvjiug de koopman plotsohing een 8 ll mot een haner op het hoofd weorop btj achterover tuimelde op een l Ukant J knecht nam ijlings de vlucht vdór de aan Vallerg gele enbeld haddeu hem een tweeden slag toe te brengen trok hij zijn revolver en loate daarmee dne echoten zonder iemand te tr effen Op deze schoten namen de aanvallers n l twee mBtanea eu één vrouw de vluoM De koopman begaiF zich daarop naar het poUtikjimreau waar hij voorloopt werd verbonden Op de kamer werden z n revolvieir en twee hametrs in beslag genoman In verband daarmede werden in bewaring gesteld F de B e bem uit hst oa é had gehaiaid en een vroai B J C L B De man die hem den a4ag oip hel Iioofd teebraoht A K wordt gezocht Het doel sdhijnt geweest te zijn den koopman van zijn geld ongeveer f 1000 te beroo ven 4 Bet personeel der Koningin Onlanltgs hebben wij gemeld dat het peraoueiel van het Konlnkiljdc paleis Het Loo ijverde voor verbetering van positie Thans heeft H M de Koningin volg ia het N V d D een difuiato rder uUgevaiardigd waarbij is bepaald dat ook aan het gehuwde en ongehuwde interne personeel een aanmerkelijke duurtetoeslag moet worden ui tbetasld Sommigen lu ijgen hierdoor 76 pet van hun Iwm meer I e Spaansche griep Te Enschedé breidt iJcb de Spaanscbe griep ste ui t ea eiadit dagelijks 8 atitoffers In overleg met het ataatoboezicbt f de volkEgezondhetd zijn d openbare scholen vdor middelbaar en lager ondenvijs van heden U voor onbepaa lea tijd geslotenDe burgomoester geeft epn Ieder In ovarwieging om zich zonder noodzaak nfet te begeven in wonmgMi waar de ziekte haarsoht en lokalen waar veel mwHMben unweribg zijn te veradJdflB i nui U4 üJü tot een gemiddeUle dicpte van dria KJl n en nuüumum diefite vaa v f KJi D TAJMd deod een hflfvi8 n t ienaMu nl tMauiden Jüuneryk doob woni t nigg wonpea d het verloraa terrein werd hwovenl Ook bsooonkn d Scaipc w nl m klaliii voonütcang ffomukt T c l kert dead het legier vaa Gouraud in CiumtfugM mu aauvKL en kwam dri JLAI over etn fnmt Tas Mven KM vooruit Latere beriohten meldeoy dai Malineouii ffODomeii ie en de buH aan luuMnaea n arevao nen groot w I eD naden iniddAB en twee uur beeft BritBche jruiterjj TealUe en Rayak ider scheidenJUk 33 eq 30 mijl ten N W van Damaecua beaot £ y Bajak vereenigt zioh de lUn met breed spoor des v amk van het noonlen uit riiet ifaet 1 05 M breede spoorwen et van Palestina Laatwt genoemd net ü daarmee ffebeeil in Kn elache handen Een aanuenl ike hoeveelheid noüend coateriaal munitie en j enie 3uaterïaal u vexmetnterd In het kuatgebied heeft de vyanid Beiroet oQinunid en ie h noonhvaarts tonis£ etrokken Onze troepen rukten zevui dexer Saida SldonJ zonder v rxet te ntDMetm binnen De herwoneze toonden xiCh over onze aankomst verheug De Fransche hladen laegren den nadruk op de bete eub van de landing der Franschen in Beiroet Dit bencht ia van groot gewicht Het duidit er op dat ak Palestina geheel Syrië feitel k in iianden der geaUi eenden is De ïVaneche vloot komt de eer toe Beiroet te h ben beoet en door dit feit Uhanon van het Airksche juk te hebben bevrijd De geestdrift waarmede de FranBche matnaen in deze groote stad van 200 000 inwoners aijn ontvangen is zeer be langrijk Het prestige van Frankrijk is eer groot de Fransolie itaail is de eenige die er verspreid is De müitaïre instorting van Turküo en bet verlies aan grondgebied neemt steeds toe Het is een volkomen de bacle en r rest de regeenng te Konstantinopel niet anders dan Buigarije s vo beeld te volgen Het is vaa belang n in veifaaod mat het vorenstaande opmerkelijk dat £ ngeleobe bladen melden dat het Turksche ka binet is gevallen Tel pel beencht groote opwinding Tijdens bet offenalBf in UacedoniS liJn reeds duizeoidea vijanden g angen genoonenj 66iK 0 Bulgaren hebben zich oveiifegeven Dvereenkometóg de bepaling der militaire overeenkomst krachteqs weUoe alle Bulgaorsche troepen beweaten Uakub sicdi in krijgage vangenecbap moeten stellen De voonmalige koning der Bulgaren is met ijn zoon prins Cyrililis en toet groot gevolg vanpchtend in een extraJwftrein te Kobuig Duitachland aangekomen om xicb daar vooigoed te vestigwo Een telegram uit AUmtenegro meldt dat daar en opstand is uitgebroken tegen O Hongarije Het Amerikaaasche stoomschip Tsmpa i den 26ct September in de nabijheid van de Kngelsche kust verloren gegaan met alle opvarenden bestaande uit 10 officieren en 107 manschappen De Duitsche rijkakanseüer h ed t aan den Poolschen regeivtschaperaad het volgend telegram gezonden Bij het overnemen van het kanseliersambt gaat het mij in het bijzonder ter harte den regentschapsraad te veraekeren dat ik ia oveireenstemmaag met m n in den Rijkadag afgelegde verklaring vast besloten ben de verhouding tus8chen het Duitsche K k en het nieirw ont tane koninkrijk Polen in den geest van rechtvaardlgh en begrip der wederzijd0cbe levensbelangen ts regelen en in de richting van een zoo spoedig mogelijke opbeffing van de lasten der bezetting te arbeiden In het vertrouwen dat de regentsohaparaad zoowel als de Poolsobe staatsregeering niyn streven auUen begrijpen aal ik onverwijld de noodige maatreden treffen GISMENO OORLQGSNIEÜWS Waarom Dul teohland het vre dosaanbod d od Bdangwekkend zijn tweo hootdaitlkek vaa do li i i ii urter ZeUungf Z ij tooaeu dat Duiteohland tot den vredeestAp besloot daar andera OostsnriJ k il ongarije en Turkije hem op elgon gelegenheid zouden hebbon ondernomen nadat Bul u Je afvallig geworden was En door wc4ke omstandl edeo de Donaumonaiclde daartoe genoopt zou ziju geweest leert een beaobouwlng over de ernstige binnoDlandbc e crisis waarvoor diit rijk thans Ie komen te staan hot naüonalltdtenvraaf tuk moet op lost warden nadat men allo moeite heeft gedaan het zoo ver niet e laten komen O o 8 t e n r Ij k iH angarlje moei een statenbond van naties worden De I e Donau monarohle kraakt dooi don strUd der atamaea onderling en heeft rnsi noodlg en vrede om ook bjnien eigen girenzen ruflt en vrede ta kriJSfen DUITEMANDSCH NIKUWa POLSN Het vredeflaanbod der Centralen ia niet zonder uitwerking op Polrai grieven Waar de Dultsche regeerlng bet programna van Wilson aanvAardt en prins Max van Baden nopens de toekomst van Polen lo den geest van dit progntoma gesproium heeft baast de rc entsohapsraad xloh thans daaruit de passende gevolgtrekMogen te maken HU rloht eeooproep aoo de Poten kan aan dat de Uaad van State oattxHidiun ea de oonsUtueerende Ijanddag w idira bijeen gerowpün zal ivoiden Polen ui alle Poolsobe streken omvatten en een toeyaogi naar de zee krljffei het zal vtii siin en zoUiftandig Kortom TUt bekende ti Poolflohe 4 rograDiiiia woidt ontwikkeiUi en de verwezenlijking er van aan oodlgd HetIs een daad die groots gevolgen kanhebben BINNENLAND ÏWJUOK Middelenwst Ingediend Is eeu wulMMitwerp tot verhoogiug van uitgaven van bet btaaiebudriji dur Algoiueeue lAodsttoxikkeriJ voor het dienstjaar Valü Dü som voor IIUÖ toegeetaan voorden aankoop van papier U gebleken uiettoo rtikeml te ziju om aJie uti vuii daaruit tu büetrijdea waarom een varbooginlr van 1400 000 tot fo O OOO Wüidt VsméMlukd Verkieslng Eerste Kamer De Staten van Noord Holland hebbeu gUtüren bij herateuuiiijjg g £oaen tot lid van de liberate fijfuoer prof mr D Van ii bdtiu vnjz iem met 4ti stemmen Prof D 1 IX Fabius a T j verkreeg iti steuuuen VoiortB 2 blanco Bij eerste steoBDlng bad mevrouw Potbuli mt 19 mr Van Ëmbden ÖO en lur Fabiufi IjB stemmen verkregen en bij tweede vrije etemmliig mevrouw Pothuisönut 17 mi Van himbden 32 en mr Fabtus ia stemmen biouco 1 I raadlooze telegrafie Euu IVJuf tiJit am uit üorlija mt kit 1 uüboliuu de iSedarlandsohe regeerhig en iu guVuiuiauhtigdeii dec Deuutche ieieluuVengestiilciubait directeur Bredow is zoo jujst een overeeoitomst geatoten oia irtfut de luTiohimg van een reusachUg stauuu voor drautUooae l lefl aiie m eueiituid voor bet verkeer met het buiteolauQ in het bgzonder voor reohtetreeksob veriLeer mei ModmrlKUidsdi lndii Het Nederlandsohe station zal worden logbiicht zooals bet station te Nauen bij Berlijn en zal behalve het verkeer met indifl ook t£ieg nUlsohe vorbiadiiig met Noorden ZuidpAmerlka mogelijk maken Voor de plaalalng van het station In Nederland koos men een behle bij £ ootwijk het Indische statUm zal In de nabljhedd van Batavia worden opgerloht De nieuwe Nederlandscfae rtaatirtwmtng Naar de JDag Beursort verneemt moot het bedrag der nieuwe leeuing bepaald zijn op fSOu mlUloen en het rentetïpe op 6 pCt hlveoaJfi bij de laatste 4ii pCt leaning zal de 6 püt vrijwtllig zijn otM dien verstande echter dat zoo de leaning nietvoUeckand moeht wxirden een gedingen inschrijving zal voilgen P Hot moet in de bedoeling ligigen in dit geval niet enkel de vermogens doob ook de hoogste Inkomens hiertoe te verpUobten Het Is LntusBohen de verweohten dat het percentage van deelneming meer volgens de werkelijkheid zal worden vastgesteld dan blj de 4 pCt leeuing Kon Ned Hoogovenfabridteo iJe btdiutdcuurant van giuterenavoiid buvat da ataliUen van de Koninklijke NedeilttüOBobe Hoogovens eu SftciaUabrieken lu s iravenh ige bewilligd bij kon besluit van 2t Augustus Itfitj met eeu kupiisal van t ö OUu OOo verdeekl In 100 preferente aaodeelen leder groot f 6000 en 24 ÖO0 aaudeeleu ieder groot 1 1000 allo geplaatei Dirocieur is de heer H J £ Weooke bach en cocuniissarigsen zijn de heeren U J K van Aatet H Coiijn F ü i enteuec van Vlieaingen Jr dr A C C Q van Hemert J B A Joookheer J A KaiU J Koster A G Kr6Uer J Mu yi9ken mr F S van Nlerop A F PhÜlps W F Piek h H W Regout A Boeüvink B E Buya H P A J Smuldwfl Q F Stork D W Stork P den Tax W van Vloten W Westerman en J H WUton De vennootschap heeft ten doel bet vervaardigen van ijzer en staaJ ruw en bewerkt en de vorwerklnc van daarbij te verkrijgen bljproduoten het drijven van handel In de producten en grond tolfeu bet transport daarvan de winning van grondstoffen vow het bedujf en allee wat vefder tot de priohting en h bedk ijf van een hoogoven staal en walüweirk in den rulmsten zin ffaaobtkan worden te bebooren een en amderaoo voor eigen rekenlhg ala voor geaamenlljke rekening met anderen De vennootscbap ia bevoe tot bereiking van baar doel mede te werken tot de oprichüng van en deed te aeui ü In and re onderneodngen De vennootschap wordt aangegdSb voor den tijd van ongeveer vijftig Jaren Ingaande op den datum dezer akte en eindigende SI Maart 1966 behoudens Vroegere ontbinding of voortcettliig na dien tijd volgens de bepalingen van rt 47 dezer statuten met naleving der dan geldende wetabep lingon BU de oprichting der vennooiaohap wordt 10 pOt op de aalideelen In geld gestort de verdere stortlagen hebben tot Roodanige bedragen en op zoodanige tljdstlppsn ploati ala door de dlreode met gioedkeurlng v an cowiitiiaeariaaen In verband met de b oefte wordsn bepaakl h prolerente aandewen staan op naam en zijn vo4gfl0tort De minister van FlnaocUn la bevoegd oen fejeerlnyeo mfntooa ris aan te wljsen 8iibaidieering mlUtaire tchaiun Het Kamerlid Duymaer van XVlst heeft na r aanleiding van het antwo Qrd dat de Minister van Oorlog gegeven heelt op vroegere vragen onUrent de wijze van toekenning der eubshUM aan militaire tehul en cloh opnieuw tot den Ulnister gevend met eenige nadere vragien betrelfende deae saak OuisteUik Sodaal CmgtM Naar de Ned verneemt is tot voorzitter van het Comité voor het Chxiste lijk Sociaal Congres gekozea ds heer prof mr P A 23 epeiihorA hoogleraar te Amsterdam n tot oodervoorzitter de heer prof dr J K Siotemoker de Bruine te Utrecht Voorts verneemt dat blad dat het tweede congres zoo men weet werd het eerste ObristBooiaal Congres In 1914 gehoudenj zal gBhouden worden In het laatst van Januari 1919 Beiutndeld zullen dan worden de ondierwerpen De overheixi en het betttrijf de vrouw In het bedrijfaleven en bet loon vraagstuk Het ligt in de bedoeling dit congres drie dag en te doen duren en vp den derden de eventueel aangenoonen oonoluaiea in behandeling te nemen TW£EDK KAAUBB De Kamer bi d glaterenmiddag eén korte veiigaderliig in hoofdzaak om de reeds vroeger aangevraagde in rp llatles toe te staan Bg den aanvang van de zitting werd door den minieter van filnnenlandaohe Zaken den heer Kuys de Beereobrouok de volgende verklaslag algelegdi De stuid der krljgsvsrriohtingen In het aan Zeeuwsoh Vloanderen grenzend westelijk deel van Belgifi maakt Hét nood zakelijk dat de Kegeerlng bedaeat e op de avenMiaUtelten welke daaruit voor ons land kunnen voortvloeien Indien Vireeude troependeelen van e n vau beide o fan beide oorlog vo 9uden onze grens mochten overeobrijden legt het volkenrecht ons den plicht op deze te Interneejren Ook bestaat d mogelijkuciü dat Wi dwom een aantal vludhtallugen te onaent gastvrijheid zullen zoeken m welk geval de overheid in fataat mpet zijn de noodige maatre len van orde te nemen Ten einde over voldoende krijgsmaolit te kunnen baaohj lten heeft de Kegearing ach daarom fljtüNïopt gezien de algaine ne periodieke verloven en de bijzondere vertoven van korten dluur voor dein Zeeland gelegerde mlUtaixen te soborseu Mocht zich de ooodaakelijkheid voordoen ook voor andere p vinci n of op ruimer aohaal tot zoodanige schorsing over te gaan dan zaïl aanstonds daartoe het bevel worden g even Davjna werd besloten Vrijdag a B te vergaderen en te bebundelen de interpellaties Troelstra en Ëobaper Na aiioop van het afdeelingsoiulerzoek der Staatshegrooüng het ontwerp in zake ds N U U zal behandsld worden het voorstelTroêlstra in zake eea vaste oomniissle voor Buitenlandsche Zaken en de Inter pellaüeft ij nkobp Nog werd verlof gevraagd door de heeren van Ilaveeteyn ed p en Kruyt chr soc H tot den minister van Binnenlandsohe Zaken een interpellatie te mogen houden De heer van Ravesteyn weiisoht te interpelleeren over de econo mibclis ouderfaaodelingen met Amerika de heer Kruyt over de varitlaring door den minister in den aanvang van de zitting afgelegd Op beide veAeoeken sol later wwden beeilst De Kamer gihg daarna uiteen GBISIS MAATBEGJBLËN Bons TOW eparaüe van schoeaen Het Vad schrijft k Voor echoenenreparatio zal voor leder Ingezetene een boekje verkrljtó aar worden eestald met 10 bons elk jelitg voor 25 gram leer Ëen mansscboen weegt ougeveer 250 gram ea gerekend Is dat voor Ah gewiclit eenmaal per jaar vernieuwd za mogiem wOiden Elite reparath die T oder in 26 gram leer vrasigt zal vrij zijn maar vootf wat boveu de 35 gram gaat moet een at meer bons wnrden ingeleverd Een flool weegt aitgeveet 7C gram zoodu met een pa nieuwe zoden en hakken de 250 gram onge veM Of zijn Door d ze regeling hoopt men de moellljirheden te ondsrvungea die zloh zouden voordomi InJ het beschikbaar stellen van zolm en hakken voor schoenni dl van ver9cMHeodi9 aimeüngen en hoiadaï gbeld on tijke hoeveelbedeo loer vragiea ra lij kHoarllgv reiparades Behandelen n verwerken van aardappel oogst 1918 Zoosjs reeds bij besot khig vSn dea minister van Landbouw Nij verheid eo Handel van den 24on Sept 1918 la bekend maakt zij n alle aardappelen btj h rooion efigendom van de regeerin t en s I voor consuoiqptleaninlappelen zoowel van kiel zandals veeogrc d gaen fabrieksaatrcEaipp ea bestemd voor leveilag In h t ♦ wï 6e kL Trekking van Woensdag 9 Oct ƒ lOOOi noa 4Wtö 6828 Um 1S20I 400 INS 2iu baai ixan 14794 2ü0 nos 8002 14867 17410 17607 1807 20916 20926 ƒ 100 nos 206 8706 6662 6674 7666 18610 14290 14908 16860 20101 20214 Früzeo van f 70 40 97 08 394 463 57 8VS 1020 1069 1084 1094 1173 1208 1206 1274 1620 1621 1531 1598 1612 1662 1738 1838 1843 2203 2808 2376 2477 2628 2633 2674 2360 3033 3U49 8056 8077 3182 3201 3229 3299 3398 3418 3426 3448 3469 8471 3660 3783 8945 4010 4052 4218 4258 4464 4471 4605 4676 4771 4772 4931 5056 6089 5093 6189 6169 5189 6211 6243 6414 5461 6591 5596 6664 6691 6720 5894 6056 6108 6119 6331 6603 6541 6965 6968 69M 7009 7099 7156 7249 7469 7666 7696 7699 7753 7767 7801 7941 7957 79 7 8181 8252 8394 8397 8416 8674 8658 8669 8779 8844 8981 9124 02U 9221 9844 9380 9461 9668 9610 9662 9801 9918 9933 10412 10512 10686 10771 10841 11081 11124 1U40 11206 11305 11381 11461 11681 11Ö91 11729 11768 11866 11998 12124 12635 12823 12971 12Ö73 13048 13093 13103 13106 13177 13249 13291 13369 13464 13679 13729 13780 13917 14014 14021 14288 14371 14404 14468 14691 14610 14630 14699 14788 14820 14326 14908 14026 14934 14969 14999 16268 16380 16403 16513 16665 16652 16931 16049 16077 16106 16264 16276 16456 16467 16492 16524 16626 16600 16665 16727 16780 16836 16902 17126 17239 17842 17412 17699 17866 17878 18078 18168 18262 18832 18448 18506 18620 18647 18667 18701 18757 18796 18907 19106 19113 19166 19187 19567 19639 19781 19969 20036 20867 20426 20487 20688 20852 20881 Mieteat 82 67 219 231 288 290 818 3 6 424 449 48 498 495 514 632 545 561 607 634 642 717 773 790 792 800 826 868 878 006 920 942 949 868 971 972 898 1006 1012 1026 1086 1040 1074 1080 1102 1181 1268 1276 1840 1342 1352 1877 1488 1449 1616 1625 1546 1576 1619 1672 1786 1787 1771 1782 1819 1832 1852 1882 1886 1961 2006 2016 2067 20 2106 2111 2124 2126 2166 2168 2177 2196 2207 2216 2288 2246 2269 2385 2373 2446 2492 2542 2661 2573 2684 2620 2641 jê49 2661 2682 2784 2761 2764 2835 2871 24 2933 2862 2984 2987 2988 2996 3011 8072 8080 8086 3104 8110 3119 3220 3286 3290 3380 3364 8399 8405 8408 3447 3458 3480 3667 8668 8673 3604 3626 3666 8696 3730 3782 3761 3804 8888 3866 8865 3917 3963 4000 4044 4067 4103 4168 4163 4185 48 4368 4416 4488 4616 4620 462 4634 4636 4661 4676 4692 4696 4714 4718 4726 4804 4833 4958 6010 6096 6101 6110 5214 6218 6240 6244 6263 5271 6276 6300 6380 6442 6446 6474 5487 6612 6 6 6536 5562 5678 6588 5631 6688 6634 6643 6700 5721 6733 6784 6772 5810 586l 6898 6000 6068 6089 6116 6198 6213 6238 6309 6312 6334 6S8S 6407 6440 6466 6616 6641 6648 6665 6676 6749 6800 6811 6822 6806 6908 6840 6956 6876 7072 7074 7084 7126 7143 7187 7188 7213 7288 7244 7263 7313 7354 7856 7411 7480 7471 7627 7649 7685 7687 7599 624 7632 7646 7669 7725 7743 7763 7787 7822 7842 7885 8011 8014 8016 8060 8057 8066 8088 8100 8138 8142 8163 8216 8228 8287 8306 8333 8366 8483 8538 8646 8553 8673 8681 8724 8747 8777 8803 8818 8914 8958 8893 8998 8016 8025 8044 9047 8061 8081 9160 8182 8216 8253 8324 9845 9399 9466 8660 9568 8675 9677 9619 8648 9661 9664 8688 9691 9700 8704 8706 9737 9749 9757 8768 8836 8866 8885 9960 8978 8884 10015 10090 10085 10161 10180 10201 10208 10233 10236 10246 10247 10292 10316 10331 10356 10384 10391 10407 10438 10476 10606 10583 10651 10678 10586 10588 10699 10607 10671 10676 10685 10697 10713 10720 10738 10762 10768 10791 10792 10808 10835 10909 10923 10943 10963 10970 10974 11083 11086 11100 11184 11178 11228 11232 11260 11262 11266 11297 11307 11314 11334 11368 11365 11373 11387 11400 11422 11466 11600 11536 11640 11546 11671 11683 11622 11640 11843 11701 11708 11724 11732 11787 11819 11326 11833 11876 11904 11863 11889 12006 12026 12044 12223 12227 12281 12284 12366 12381 12384 12491 12524 12546 12661 12728 12900 12902 12928 18011 13026 13029 13060 13066 18080 13127 13132 13212 13214 13254 13258 18264 13280 13292 13326 13831 13336 18338 13339 13883 13404 13463 13460 13484 13499 13552 J3676 13591 13677 13692 13764 13798 13802 13810 13812 18851 13884 13904 13906 13819 13987 13946 18981 14024 14026 14066 14068 14067 14073 14108 14118 14185 14275 14296 14310 14816 14318 14320 14339 14378 14436 14444 14452 14481 14602 14642 14688 14585 14698 14719 14727 14755 14813 14815 14836 14847 14866 14876 14972 14876 15000 15012 16031 15036 16082 15086 15093 15105 15112 15139 15164 16168 15170 15183 15265 15325 16838 15857 15373 16376 5417 16461 16467 16481 15564 15566 15621 15622 15670 15700 16731 16888 15843 15986 16897 16001 16038 16070 16110 16116 16166 16179 16195 16206 16269 16269 16392 16405 16411 16427 16446 16600 1651S 16552 16566 16602 16628 16701 16706 16711 16726 16757 16820 16841 16858 16878 16828 16829 16973 17118 17185 17194 17196 17204 17211 17224 17227 17228 17282 17303 17319 17846 17852 17861 17486 17628 17542 17584 17676 17780 17761 17767 17768 17921 17944 17882 18008 18015 18047 18138 18148 18182 18193 18207 18219 18269 18281 16285 18300 18343 18368 18410 18428 18466 18478 18498 18612 18687 18694 18666 18662 18770 18804 188IS 18889 16858 18022 19075 19108 18114 19121 19138 19182 19227 18236 19277 19283 19342 18368 19372 18383 19381 19423 19444 19452 19496 19617 19576 19608 19815 18860 18901 18906 18860 1886S 18987 20020 20079 20100 20113 20134 20161 20185 20196 20236 20242 20269 20279 20881 20361 20436 20545 20680 20664 20655 20703 20716 20726 20742 20793 20786 20832 20866 20874 20876 20888 20898 20B23 20982 4729 Vorige Ijjst no 1M70 mort ifjn 18472 KENNISGEVING Bouwvsrbod D BUHGEUEEuTKlt van GOUDA Oelet op ar 27 der Woningwet Brengt ter algemeens kennis dat den 8 Ootühar tot den ó November ctriar Secretarie voor een leder er inzage is nedergeiegd net ontwerp raadsbesluit inhouieniie het verbod tot aanbouw oi herbouw op grond weke In deze gemeents in do iMatiite toekomst voor dan aanleg van Sir teD graciiien eu pleinen is bestemd met bij behooreode kaart en staten aanwtjtaaie d peroeetMi waarop dat verbod bth treicKing hee t Oouon den 8 October 1818 De Burgemeester voonoemd ULBO J MUa MaximiuBpr a brood X e BUitüü Mii i iJbJt der Qemeente ILiULJUA hreogt ter algemsene kennis dat met ingang van 16 uciober 1916 gelden de nayoigende maxunumprgcen voor brood larwewaterbrood gebakken van Kegee rlngebloeui fo 40 per K Ü 10 16 per 40U gram f 0 08 per 200 gram Tarwewaterbrood gebaJU en van Begeeriogsbloem ouder raUuuaal toeaioht t 0 41 per K O f0 1ti per 400 ffram iU OU pes 200 gram Gouda 7 October 1918 De Burgemeester voornoemd UUJO J UIJS Appelstroop De BUKGii MËai lJiilt der Oemaente GULDA brengt ter algemeene kennis dat de navolgende maximumprijzeu voor appeletroop zijn vastgeetekl a ulüothanaelprua in verpakkingen van kistjes van 10 Kji f 0 76 per K G In verpakkmgen van kistjes van 6 K G f 0 77 per K G b Ktelnhandeiprljs f 0 90 per K O enf 0 10 per ons o KlelnhandelprUs voor appelstroop welke in potten of glseen met een netto inhoud van 460 gram worden te koop aangeboden f 0 56 in potten of glaz met een netto Inhoud van 700 gram f 0 86 van 800 gram f 1 10 De prijzen sijn bereicend Inclusief verpakking De levering te en de onder a gensemde macdmumprijzen moet plaats hebben franco laatste staüon of veer Qouda 8 October 1916 De Burgemeester voornoemd ULBO J MUS MTAilVNiJËUWa iMiUUA 9 October i lÖ Openbare Leesxaal en Bibliotheek y Op uitnoodiging van het l eetuur van liet Nubadepartament Gouda is gisteravond m oen der bovenzalen van de Sociëteit da Béunie een byeenJcomst gehouden van ge noodigdeu lie met het plan tot oprichting eener openbare leeszaal n bibliobheek hier ter stede s mpathiseeren Na en inleidend woord van den Voor sitter den heer A H Teepe waann hg de aanleidong tot de bgeeokomst uiteenzette wend met algemeens instemming der 21 aanweaigen bealoten tot het vormen van een voorioopig comité van zes personen dat tot taak zal hebben het opmaken van statu ten en reglement voor te voor het doel op t nchten vereeniging Het ligt in de bedoeling na ds goedkeuring van statuten en reglement over ie gaan tot het venkissan van een bestuur bestaande uit personen van verEchiUende staatkundige richting op dat de vereeniging een stnkt neutraal itarakter dragen zaL Tot leden van dit vootioop comité werden gekozen de heeren Dr B S Hoogatra Mr K Beoama K W H Pitlo C J M Kroon Mr W J L van Ei n W A Piëta Zoodra de vereeniging is gieoonstitueerd en de statuten zgn goedgekeurd zal in hreeden kring de propaganda voor dese nut tige instelling worden ter hand genomen Volkatalntjsfli Boor iea B K Volksbond ea den Chr Besturenbond is aan B en W het vol8 nd adl s gericht Geven met versciiuldlgden eerbied te iennen onderget C v Kooten P C Bothatr 67 Middelweerd Lange Noodg teeg 27 T Kroon Gr v Blolsstr 10 en A Broekhuizen Karó nelksioot 73 en A Broekhuizen Karnemelksioot 78 reap voorz en seor v d B K Volksbond en Chr Hesturenbond t gezien de tegenwoordige tljdJeomBtaadlgheden het voedin vraagstuk z6ér op den voorgrond treedt dat een zoo ruim mogeiljke deelname van de bevolking aan de bebouwing met yoediagif ewaesen kM bijdragen den druk verlichten den waarom zIj U b deeld verzoeken aet daarheen te lefOen dat van gemeenJö e gronden in de verschülende wijken der stad tegen zoo UUijk mogolken prijH worden bestemd tot vetiuiring voor VeUtetulntj DlefsUllca In den afgeloopen nacht Ie van een in wnbouw zijnd perceel aan den Graaf FloJf g lood ontvreemd lr het gemeente terreln gelegfen achter boerderij bewoond door den heer de vriefl aan Karnemelksioot ls In den geloopen nacht ca 1 H L bruine öoc oatvreend Do potUle doet ondsrsoek naai de diu ders van dea diefstallea Os gMÊf a Door den K K V tiubond en den Cbr Beeturtmbood is aan den itaad deaer iemeente het volgend adres gezouoeu Geven met versobujuignen eerbied Ie kennen onnerg C v Kooten P C Bothetr 57 Auddelweerd Lange Noodg steeg 27 T Kroon Gr v bJoiastr 10 rasp voorzi en aoor v d K K Voliwbond en Chr Hesturenbond dat zij met leedweaen hebben gezien de beshseing genomen in Lwen Kaad van 4 Uot 1 1 betreffende verlaging van den giBSprijs dat de geheels arb bevolking van Gouda ia deoen verlangend uit naar lemging van den toch zoo drukitenden nood dat met nam Itotterdam zeib nog na do in do Torige week ingevoerde verhooging nog ver benaden den pnJabUJtt von onze gemeente dat onze vooreiiedea zéér te verkiezen waren bovem die van den heer Derckaen e a wijl deee don last legden op de verbruikers in stee van de burgerg in t algemeen reden waarom zij niet konden nalaten hun groote teleurstelling ter Uwer kennis te brengen BOSKOOP EveUiOils in btn voruge seizoen worden door höi Lijvonsmbiueteubedrgf aibLer alleen büns Voor aardappelen en peulvruchten varstTekt aan ben due een verKJanng LOekenan dat zg niet in bet uezit ven die arUxie dn zgn of zuilen komen i r k inen hner eeiuge ernsti fe gevallen Oor vuu qpMusolu griep w o met doodelgkon ailoop GOUDËRAK De heer P van Doait onderwijzer aan de O L LSohool alnier siaa e op 10 i eptember J i voor het HooldaiLte exaaien Door dKn Commidsailis der KonlngSn In deze IVuviincue weexlen herbenoemd tot setters voor s itijks directe belaotJi jcgi 1nier de heeren C Veiitcerk en L van der JSgk HAASIBBCHT Door da Ojm issaris der Koningin in ZuidHoltaiod zgn benoemd als 2 et er voor Dirocta Belastingen aihief de heeren P O den Ksirtog en P Blooken SXOJLWUK Het rooüen van een o tai boomen staande op hen Dorpsplein aihier is gegujid aan uea hoo iea ludciirgver den iiesr W A üMtenbo sArd van Haastreont voor 12 6 i ug waiiMi iii eaouien iuechrgvmgewijet on van D v d liade voor f I06 W Vttiü Meijerea voor 1I06 C van Dam voor t 103 en J bitenboogaiard voor f 101 60 De va i steide Gemeeabebegrooting voor den dieua IjIj geeiu aun Gewone In u ins te o t 3o3u4 i3 Btutengewoue mkomdien 1 iOOO toiaal generaiil InkomSuen I 44304 4 Üewooe uugai en f 344u8 2i Buitengewone Uitgaven f oUOO Onvoorzieua ui ga eii f iJUI aO tjitaai oeouiraal UugaVfcU 44304 43 SCHOONHOVEN Dé dpaansuiie gr ep neersciit hier in erge nuie JJe twee Car iSioiijke scholen mOcS ten beiden wa ua ueK te der kinderen en persaiieeil woruen gesloten de ioeoilugen dor openibare soholen zijn aangetast llKi H rH7 XBK BOTTË DAJlSCUiü BklCHTBANK Dl itecbtt ank te itotterdam neeft veroordeeld Ö A L 20 jaar zonder beroep te t oL da reï ivlat C v H recidivist en P A den E den eerste en den tweede wt öDB diefstal door twee vereenigde personen bg herhaling den ddrde wegens het opaeitelijk voorueel trekken uit de opbrengst van door misdrijf verkregen goed lot reap acht maandiui zes maanden en vier maanden gavangeniBBtraf voor V H en den E bij verstak L A S wegene verduiBtering tePouda bij verstak tot een maand gevangenisstraf INQBZONDEN Buiten verantwoorOolykhetd der £ ed Be Hooivofdsiing M d fi Met beluig telttni nam ondergeteekende keonlö van hel in giezonden stuk van dea weer Veïlooid mt Stolwijx over de hoolvordeniïig In t bg ponder had dtt stuk mijn beiungs Iidixg omdat ik ook nog d sl uitmauk van het boAuur van het Piov Hotl JUreau in Zuid Holland OndergeCeekende ia met op de vergadering geweeirft waarop tot deze vordermg 18 bagloiea Dit ontslaat me geenszins van de verantwoordelijkheid voor diï baeluit en tiet ls juist die verantwoonl lijkl eid die Mideigaieekendie in volkomen overeenstemming met ijiizender doet vragen naar meer liant Dit iê bier dringend noodig Toen mij de eerste bari idien bereHnen van die vordering Informeerde ik ter be voegdeï plaatee en icreeg ik hoewel geen cijfers werden genoemd den iodiuk dat hel maoir over heel kleine bedragen Hep Latter 18 die meening door de van alle kanten ontvangen berickten gehe gewUzjgd Ondcrgetcokende wil de verontruste veehou i B voorloopig eenige italmte aanraden leer licht vragen in riaze laa Is ades zini begrlii eiij t Ondergstaekende vros d ooic en reedi in de e week nog 14 aan net BureJu bespreutmgen wolden gehou deq V aUeJag zul de noodsakelgkheéd mee ten wordan aangetoond van een dargehjKe iuaaireu i P f e w vrede medt Kunnec neboen Die voUedlge Inlichtingen aal ouderigetaekende deze week hopen te krijgen en bij schromen deze be euij te maken Kr is geen ukela reden de zaken In gehetaizlunifjoeia te hullen iloevel Lk geenszins bet nut be w van tiet op onderzoo uitgaan van de piaat selgkg commlasie B wat inzender aan ta it ctadr naa ik hem medeJeelan dat spoedig Qcuits hoiit z a 1 opgaan De Veohouders nebben daar recht op ZIJ sullen dal ontvangen daar Eieaat ondeiypeteekeDde borg voor EnJi Ae dagen uitsteilen van ds uitvoering der oj aoht van bet Bursau dooi d Pi Commissie zaj vermoedelijk geen overwegend bezwaar zijn U M de K dankend voor de plaste ruimte Uw éw éat A VAN WIJNEN P S Met t oog op de ontstemnuig en beroering En de provincie geeft QadécgeteekenUe gjaarue gelegenheid aan andere bladen dit over te UAH XIIUIUCtiTIËN Coop i uudsssTCc Mtisuda Osutialtea Gtu NU nr iiisc VaÜng van 8 tJcU 1928 Buitenland of I ahriekcen Pronkboonen f22 6 id Ce soort f2 6 20 T0 Jtowaten f 3 20 15 Seklsrle f 3 90 6 10 Witte kool f 3 40 4 30 aUes per 100 K G Binnenland Prookboo wi f 2 iO 11 Stokspersieboonen f Id lO öOtStamboeneuf 13 90 34 10 Witte kool fS 70 ölW Boode kool f 47 10 Gele savoye kool f 4 6 10 20 allee per 100 K O i Groene savoye kool f 6 607 4Q Andijvie f 2 6 60 per 100 stuks i Kroten I3 9fr 10 per 100 bos Pi eken ab maatliCaf Do kerkeraad der Ned Herv gwneente te Naarden heeft aan kerkvoogden verBooht het trakt nent der predikanten te verhoogen Kerkvoogden antwoordden dat zij dU verz oek van de band hebben gewezen oipdKit de beide predikanten het zoo gemakkelijk hebben daar zij leder om d n anderen Zondag preeken Door kerkvoogden wordt hier eveniwel mdahruik gemaakt van een noodtoestand daar ter besparing van vuur en liobt een vorigen winter geen avondbeurten werden gehouden gelij k ook voorloopig deze dieoeteu zullen stilstaan ONZE ORAADLOOZE DIENST De groot ümg in Jhttt WmUii Duitsch l gerberieht GedeelteUjk BERLIJN 9 Oct OfflcieeL UMchan Ka mergk en St Queutin is de fliag wederom ontbrand De Ehigelsch Fransch Adnerikaansche troepen vielen ojf dit front aan onder inzetUng van geweidige massa s artillerie in samenwerking met tanka t noordelij ke aanvalsvleugel werd hg xjjn stormloop in den middag ten Wasten van den weg Kamergk Bohair tot staan gebracht Des avonds tnislulotea hun aanvallen aan weer zjjdan van den weg In Oostsl jke richting van Le Cateau slaagde de vijand er in eendiepen inbreuk in onxs Unies t maken Wij idngien dan stoot op in ds linie Alaqgcourb ncourt en ten Westen van Bohair Op d n 2uiidelI ilBen vleugel van den aanval gelukte bxA den vgaod een weinig terrein te winnen Ten Zuiden van Itlondr bain slaagden de troepen Ir in om alle aan vailen In de voorste infant rialini af t Fransch Legerbericjit PABUS 9 Oct Officieel In den loop van don nacht h Ohen de Fransche troepen ten 2 0 van St Quentin de dapper verdedigde Duitache stellingen tuaschen Harbg en Neu rille St Amand genomen en zIJn dat dorp van uit het Noorden binneogerukt De arLiUencstrgd was hevig ten Z van üe Oise en op het front van de Suip es Ten N van ds Ames hebben de Dwtschsrs geprobeerd den Franschen hun gisteren behaalris voorueelen te onitnsmen Deze poging is mislukt zg hebben zware verlieaen geleden Hel aantal gevangmwn in het ge vecht van glateisn aan het front van de Arnsa ooor de Franschen gemaakt gaat de 600 te boven Van het overige deel van het froni niets bgzonders te melden Ansrikaaiuch Legerbericht PAÜIJS a October OfÜcieai Wij hebben Coruay bezet en hardnekkig strijdend onzen vooruitgang votfrtgeeet In het Argonnerwoud ten W van de Haas deden de Fransche en Amerikaanschs troepen aameu met het Oostelijke leger een schitterenden aanval in de buurt van het boech van Caures en bet bosdr van Haumont de dorpen Coosaaooie Br bant Haumcmt en Beaumont werden bezet de vijanden zijn enilt verdrefTMi naar de b de oeven van de lUaas De Amerikaansohe en de Fransche troepsn verjagen den vijand nu van iet ge vecfatslerreln bij Verdun waar een wanbopige strijd wordt gevoerd Het aantal gevangenen dat de ondernemingen der laatste dagen bebben opgeleverd gaat de 3000 te boven 1600 zijn in eammwerktng met de Fransohen op den Ooetoever van de Haas gcrvangm geween Het totaal aantal gevangenen bg Aoze oommandogroep de laatste dagm gemaakt beA aagt meer dan 4000 De Franschen veroverden ook 18 loopgraalmortieren van zwaar katfbar en aAdar materiaal De dntkbeelea BJiitLlJN y Ooi Uiuolösi Diutsoihe en OoSitmriJKSon Hon puiniauiS diukbouteB veruietitfjeu i pmeuw lu de Hki fel ift K e iee o ü aouBOpsruuuie Vjui 30 U0O ton bnito inhoud Verder troften de Oostt ry acliÜougaArscr dottuooten op zee een gr uuiiupori Momsualp en een DuitoOuS auiAUoot een in den haven vao Cariolone op i uruLui Higgeou stoomschip mot oogr veer een bruUiionoud vau boOO ton Hel ziniceu van deze bOide sioomichoptin werd niet meer wadrgeaomeu De Enguisuue duiwbooMuitisfaeit ate i vest dat oiet ds wuieepaveritezQB van de Kngiehiche msrlue maar die vau de QWLieerileu loeuemeti De Tampa van 27 öept bCargft dat dtis toename van de VerJexen der Ëo elUcbe verbonden marine niet eerat van den laataten nuand dateert J is ons daarover geen berlobt gezonden welk aaoJeel de ï ranscbe handeismarme oao deze oulangirijKe toename van w liezen gedurende ie laatste ö maanden hdd Het FruuMiue volu bee t er geen Idee van aoeveej het laad in den loop van de kaat s e 6 maanden heeft veviloren Schevenhigen seint draadloos dat mfjnen xijn gelegd tn de NooraoOe territoriale watarea msdObea bLi 8 N Br an 6 26 N Br Ofi ten Veaiea van 6 10 OL lAATSn B£BICIITfiN Het antwoord Tan President WtlaoB aan Doitaehland WASHINGTON Oct De noU der Amerikaanacike Itegeering aan Duitschlaad luidt ais voigt AlvMens het verzoek der Dultsche Begscring te beaatwoordai en om hst antwownl zoo oprecht en onomwonden te doen ilJn als vereiacht wordt door de betrokken gewich tigs belangen acht ds Prealdent dsr Ver esnigde Staten het noodzafcebjk zich zekerheid t verachaffen omtrent de juiste beteeu kenb van de noU van den Uykskansslier Bedeelt de BIjkskanselier dat de KeiserIgke Itegeering de voorwaarden aanneemt door dea President neerg lrgd In tijn Uoodaehap aan hét Ckmgrea der Vereenigde Staten In Jannarl JJ en de volgende adresssa an ls de bedoeling van het openen van besprekingen alleen om overeenstemming te bersüisn ever praetlsefas bttionderhedaii vaa de tospasaing dier voorwaardsn De President voelt aich vèrplldit ts aeg gen met betrekking tot bet voorstal tot het honden van een wapenstilstand dat hij ddi niet gerechtigd zou achten een staking van het wapMigeweld tegen de Centralen voor te stellen aan de Regeeringen waarmede de Bsgesring der Ver Staten licb beeft geassocieerd zoolang ds legen dsr Centralen ach op huo gebied bevindao De goede trouw van elke bespreking zm duidelijk afhangen van den toestand dsr Centralen om bun strijdkrachten onmiddel ügk uit ds besetts gebieden terug ts trekken De President acht slch srensims gereelu tigd te vragen of ds Rlfkskanselier sUeen spreekt namens ds wettige overheden van het BiJk die den oorlog tot dusver geleld Hij acht b antwoord op deze vragen in alle opziditen van vitaal belang get BdfiEBT LANSING Nog geen antwoord aan Oostenrijk WASHINGTON 9 Oct Officieel wordt msdegwlsald dat voor het oogenl ik gs n antwoord 9 de Ooetouijksche Toontellm wordt overwogen Nienwe BesMumvgellngen BJSRLIJN 9 Oct De officieels bekendma king der benoemii van de reeds genoemde medeleden van de nieuwe Duitschs rUkaregeenng volgt tsg M k met ds verklaring dat de Bondsraad een wetsontwerp tot wlj ziging van de staatsreg ling aannam waardoor bepaakl wordt dat de medeleden van de r ksregeeriqg niet het rgkndagmandaat bcÉioevan neer to leggen De msMlng fat DnltseUawL BERLIJN 9 October In bevoegds kringen geeft men er zloh reksnsdiap van dat het antwoord van Wilson een vraag om nadere preciseering kan tljn £ r zou geen beletsel zijn op dit vecwiek in te gaan De Integriteit van t Dultsa e grondgebied moet eobter onaangetast blijven Indien de ËntMite verder onder garanties die van de centrale mogendheden worden verlangd sou verstaan een ontruiming van bet bar s ft e gebied in Noord Frankrijk en België zal afgezien van de houding die de I iitBche regeering tegenover decen eiMh sou aannemen reeds kunnen worden vastgesteld dat ontruiming va trezet gsbied alleen dan kan geeohieden wanneer men aan de 00 nf erentletafel heeft plaats genomen en de Entente dastmee getoond heeft dat het haar met het houden van vredesbesprekingen ernst Ie Kamsrifk gevaüeii LONDEN 9 Oct Officieel De Engelsehe troepen itfn Ksmertfk binnengenÜDt Hooffrte barometexetaad 767 8 te Maaatrioht Lasgate baraneterstand 764 0 te Hapa Verwaefatii tot den volgenden dag Matige tot krachtige aan ds knet welUeh slormachdge ZnldeHJke lot Westelijke wind kwa nende bswolklng wau ihijAlUk eenige ragen unviukelljk let saehter BUBOCRUJKK STAND aOUPERAK Maottden Augusus en September ÖEBOKEN Adrlaan z v M Rook en A de Kogel Dlrki Arlaa d r O vac Leeuweo eo L Kikkert Eksabeth d V p Dekker en E Boutestsya Wüism z V W de Jong en N J Leaobg Oeirtlje d v Job Schouten a E Stam Oerrlgjfl UerHgJe d v T BMkiken en N J Boor ArU i v Adr B enjroen en E Verboom Aart a C don Baste en 11 Stout GETROUWD P H Ho man eo J van Scbieveeu APVKHTENTMN De LandbonwcommJMl nuuUii bekend dat landbouwers die Faecaliên beer wenicben te bekomen ten einde hunne lander en waarop z z g Vo ilnfl a wa n luiten telen te bcmeiten hunne aanvragen aan bet Provinciaal Productiekantoor voor Zuid Holland Carel van B landUaan 14 te Oravenhage kunnen Indienen De Landbouwcommlulc voornoenid ULBO J MUS Voorzitter L BOER Sccratarii Oonda 9 October 1918 3318 26 N V Prat Qoudscha BBgrafenlsOnderneinlng im l 4 te Btadi Jaarvergadering van Aandeelhouders 09 WOENSOAa 28 OCTOBER In het HOTEL DE ZALM AMvaag 7 hup O Agenda beaeveu de Winti s Vorliae rekaoini zijb lar laxiiga t a Kuiore dar Vfloaooiachap RegaotMt pluiuo B 19 14 1 SB 16 Uctotwr Vin 9 li n i i uur AudccUa mo tcn 3 dagen veoi óm Verge deriog worden gsdaponasrd bij den PruidaiU Coaoii Mri CrsOttiSMTvU 3H itiMctasn V 13 a i 4 uur 3316 3S Ofl UlRfiCTlK JBantsoanserlagsboiu BlihQiuiiULU i iu en n Jui üüViXËM van ÜOÜiUA lireugen ter aJgwaeene kennis i Oot op Woensdag 9 Ootobw eJi verkrijgbaar zal zgn t i alie Htagurs voer houuertt vut vituchkbarteu in een van ds senes D b Vi D U hl 1 t m £ U IT1 t m t tf G 1 l m O U 1 0n U9en J 1 t m J V op bon Nfc ft van hunkaan m voor houdore va vlsohkaartenin een van de soriee A 1 i A tt B 1 t ui B U en J 1 Vm C 4 op bon Ko ti van hun kaart ons vleescb dat bet na ü uur nog btJ de slagsM aanwesige vleeeoh vrJJ nug wordod verkocht II dat van 0 t m 1 OAober Je verkrijgttaar zal zijn op bon No tJAa van het Levensmlddeleolioekje 2 ons kaas van een van de voorradige soorten Qouda 6 October 191 Bwgcroeewer en Wethouders voorn ULBO J MUS De Seoretarls M VAN DEK VEUR Decs kennlfg vlng bereikte ons eerst heden Adm KOSTELOOS BUBOEUKKSa KR en WEHHOUI CRfi van GOUDA brengen ter algemeene kmnis I dat van 10 t m 12 Ootober 1918 veis lirljgbasr zal zijn op bon No 8b van bet I evflnsinlddelsn boekje 1 KJQ veeoaardappelea S oeot sa e bon No Sb van het liSvsiuBRiidd leniwakje K Q kletaardappelstt Mi esnt dat nader een boa zal wontonaangevnezeo voer dea aankoop vaa havermoui op Zaterdag a s Gouda 9 October 1918 Burgemeester en Wefiioudnni voorn ULBO 3 UiJS De Seoretarls M VAN DER VEUB KOSTELOOS nstribatteMcr Sdiosannken die nog distrRmtUleder in voomud hebben worden var zocht daarvsn met opgsat van bet aantal kilogrsniraen mededecltng Ie doen ten kiratore van het Levensmlddeienbedrtjt vóór of op 16 October e k Qooda 8 October 1918 De Direatear van bet LeraoMdtUde bedrIJJ p L onxisaEK