Goudsche Courant, vrijdag 11 oktober 1918

iiBi arumïeu toch in vcracüiUondo B oUeu gütdohiedt Üoo neen Is de uUnlater bertid het dcuiükOu van brood en vetkaactMO lu soo Aüiuig iiiügeJijk inrichtingen te dotu gt fichieden t t de gelc ulield tot out vrtc uiding wordt beperiot hulke inaatregeieu deoiU do uunMer te uemeu voor de bedoelde üruibkorijen om hut outvreoDidou tegen te gaan f akü op lag en dhrtributio vaui aardaa lm dü vurboogiDg der innxlmumprgzen voor tirood boter appelatroop en milkw Op don 1 beptomber j l Uww Ëxoeileniiw gezonden advies in zake de prij zatüug en distributie van aaidappelMx werd tsAi uooh toeken ontvangen Ken vergadering door Uwe ExcellMiifie gehouden met do DoaturoD dar grootere gemeenten wan z4 r belangrijke vraagetubkon nopens de volksvoediiig zijn bosproke n bij wedke vergadering krachtens de voor onB geïiiendo dastrucUe de h r Van itijzewijk na ik recht hadden aanwezig te Ijn beettpla te gehad zonder niij Daar do heer Finuoeo op twee door hem male nameaa dwi heer Van Rijzewijk geschreven hriavea waann om eoo oimerboud is gevraagd geen antwooiU hecrft ontvon n lieeft hij in oveidiig met bet bestuur van het N V V zijD functie iieei egd treding tot een nader te bepalen dag ver echoven ÏQl dien datum zal intueaJien do blultlïig der schoenwinkels gehanddiaafd inbeton blij ven iu het belantj der acèoeuwinkeliere boveoH de Odwater daarom een zeer voortvarende voorbereiding der uit voeringBrnoatrogeien met dm meoBtemtan drang aan Hot zoude hem aangenaaju zijn indien de reigeUng binnen ton hoogste een dag ot Uen in werking kan Irt den met de verzending der Jtijksbous wordt dezer dagen een aanvang gemaakt Tevens boveelt de minister bij de uit voering der regeling nauwe voeling mot organisaties van echoenwinkekere en ahoenmaJcers aan vooriBoover die In de I gemeente bestaan u kOr i i dtu OuMchtm ice zor ia gehuwd wurd dta J 6Ü Utii 1M 6 geborou liij Moli viur oobu Wiuuwtigtilijk Xdt hij nkt Uog i IjIuVlu llot Üomb FranulouUiatt iveffiiei t H llonijii uodir we hoorw loU do IfUUato Uui tcKitie aoldoai Ëtofi vaaAVond dA gl lüTttvoiiii veriateü Vauaaalft zal eoa Jbrousul rc inieut oufia biufaearukkea Ho JJu itscUe gtiüBiii 10 met iciju Nta uil böli variTttkJÜa va iieeti alleen cco behoüi dm vau hot Ijuisulie Arcbiel aolMVgv iitiAin NuUurJaud zal waMMohlJalijk luet de haaiHtktfia v u de Utiiukjhe btéoiigeu lu Da OQiuvntpoiKleDt der KöluiHCb ZeUuog te yofto geeU xn eau uitvoerig artikel am uauwtkMitrtga ult£ODZ ttiiig viui de gsima leuiiweii ki Üul fitunje liij auhrijU De al te VeollwiUdlg rodeMBtappeu In IXilrtflchloud haddm het vertrouwea ia de ovetWiimlng vau bel Viörvoudk verbwd geauao ea workle veriowteiö dtUiaeeiUge der Jougala redovooiuDgieo zoo wouugj re krailti laot de reclMiiiaugo verwaohiaiigwi dei Uulgareu wurd gohoujkn Door dou Aiiioriiiaaiisclien oon8ulL f lo raad wareu vea soiulioude aaubieilngitm ge daan Hij had tio autwooi eu van Bulga i ij dfoargodiuurd iKKxiat men oo aaohijar lijk tot hot fiUUwijguude reBultaat was gokomau dat Buigoriju n guval vam Oüt iiAeciQggen dei wapeueu bepaald MiiBpr ken op godeoiten van Maoodoiuö eo de DobFOt i t a zou verllozeu docU de Zifterhuid vam die oagesohoadaahuM van zij ii ge bied gelijic tMt vóór don oorlog wati zou orladig u Do koning besloot afatand van dea 1 00 n to doen om een burgerooclotf te vermijden Het mooten atcrke inwendd ga kraobitta zgn gewoetMt dito don xolfoevfiimm vor t tot d afstand liei ben bafvogen Een redacteur Vttii de Neue Ftae Froeee heeft oen ondorfunid ® ehad mot den Turkficheu iijezant Uilma paBjja die vorklaairdo dot het mndaterie Tefffik paeja geen wijziging la de Unoen of buticüjoiulBOlte poiy üük van Turkije beduidt Indien men hlec un daaaf van do mogeLijkliald va i en afval van Turkije 011 van en alzuideriijkan Turktfcbon vrede inonipetij zoo achtte do gezant liet beöeiJea zijai waardigheU om düza v mlaohtmaking te weorlc oli Als güloovig Mohoinmodaaii iegüe htj er dom iiailruk op dot de eerUiwi voor gcirtlotea verdragen voor éen geloovlge aan deo Ialam eon relladouae plicht la KENNISGEVING Jen lUikir Mnsonwr wtrd do CWo Danie Martu bt iftonnd en na hevige geveohteu genomt i Meer luiar hot Westen wond de i wid urit het taad vorlodigd Arxennerwoiid verjaagd a onze troepen hehbee do linie boinunaranOe Msrcq CitevlirfB en e ovor ijdo van Grandpré bereikt Onder d üiettr dan 1000 geiuoakte gevsugwu ij a een kolonel ei 2 gehoele eoafbaial Sous De griep in het DuitiKhe legw Bi ia iJN U Oct De iutgelMhedraadlotwH dienst Horsen van ö Oct beweerde dat er In het Duitsche leger 1C0 0U0 nit uwo govollwi van griep zit hebbeu vooT gedaan In werkelgkheidf zoo seint Inaueu dat het officie de berii t uit Beriija vermeldde XbO UOO gevallen in totaal federt lu het begin do griep in hüt ihiRtsche leger ia voorgekwueu Het munlUeverbruik Bi iOiiJN 11 Oct in ziju laatatatede te Glasgow zei Wiuston CburchiÜ Wg hebben in de laatste week lederen dag een gfoiotero hoeveelheid granaten verbruikt dan in eeuige andere periode van den ooriog In de 15 op elkaar volfeiide dagen werden door het ËDgelsohe geschut meer don 10 000 ton granaten per dag verschoten De Duitsdie oork K leeitittg a en d geUkoeri BLRLIJN il Oct Naar do VorwSrta meldt beeft de secretaris vao den ug kadag Graaf Itödem na samcespreklng met de partijleiders verzekerd dot de Bondsraad ook verder voor dokklng dw oorlogsleenlngeu Kal zorgeiu Alle partijleiders verklaarden dat hit hun voile toestemming heeft dat de eerste pUcht van Rijksdag en Rijkaregeenng i de rente der oorlog leeniug geheel te waarborgen Dat daaraan door het volk niet getwijfeld wordt toont bet goede verloop der nieuwe inschrijving Ook hot neutrale buitenland noemt weder aan de inschrijving deel Het vertrouwen der neutralen in IXiltsobland e BoonomlsGhe en finandeeie toestand wordt duidelijk uitgedrukt la den koere van de mark die in de laatste dogen weer belangrijk gieetegen is In Z ch steeg do koers van 6 op 7 Oot van 69t 72 In Kopenhagiai van ÖQii o 68 De rootate stijging ondervond de koers kiBtockholm van 47 op 62 dus in 1 dag ó krenen De invloed door de hoop of vrede gewekt toont zich ook 1 de stijging van dten roebelkoerB Tot 8 Aug was de koere In ZUrlch tot 52 gedaald Oct stond zij weer op 68 Hij steeg van den Gen lot den 7en Oet met b Schip getorpedeerd Gemeld wordt dat ihet etoomachip Dtónster In de lersche Zee getorpedeerd is waarby 200 manschappen omkwamen Verkteuttg van teden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken BUUiQEaiLLölKK on HiïlTHOUDElta van ÜOtDA doen te weten dei de Verkte 5ing van vijf leden van de Kamer van Koopoandel en Fabrieken aildottr tar oor ziemng ia do vacaturan ontstaan door de aitraimg votu de Hoeren A van lieedtl Dorilaiid H Braat A Goodowaagon H Knmtoi eo W A Ho yiig zal ptouia bob beo ton Raadhulze op Woensdag den Uen Noveiuber lUld De lulevenng der stamibnefics door de kioJgorectiugdon zal aanvangen des namMtlags tiw OM ure eu voüz irUiren tot dea iiamiddaga ten viJf ure na welk tijdstip goen attmfaiijetton moer zullen worden afgenomen dan die van de in do zaal te g Hiwaoi diga kiez ors zullende onmiildelhjfc daarna mat de opemng der biljetten wofdön aawgevongen Aan do Kioaigerechtigden zal acht da g i vóór den dag der verkiozang ean atemitil jet wordeo toegezonden Den kl Ber die zij a stembriefje heeft veriorem of er geen ontvangen heeft wordt gelegenbeSd versohall om er aan het Btenitbaroau een te beko Goiwla den 11 October 1918 Burgemeester an Wethouders voornoemd ULBO J MUS De faeoretaria M VAN DEE VE iIt Sal riar eUng 1918 Landmacht il t Corr Bureau meent te weten dut het Kameirlid de heer Wijlu vmn den Bond tut domooratiHoering van deWeeruiacht zlGdi met een reeks vragen beeft genUit tot den mini or van Oorlog om te wijzen op de ongvwenaohte en onüiliijke govolgeu van d aaJarwiegcJiug lUlö bij do ifandinncht zuJika door do nota btork do Jonge van de üouunJiBBle voor do herziening der saiansregeling voor Burgerlijke Ambtehairen mede toepaeeelijk verklaard op de militaire wedden I alsmede door de door het mlnurterie van iinancifen op dte nota giegeven toeHChtiüfe In dat verband wordt verder gevraagd ol de minister eventueel met voorstellen zal komen voor een weddc regeling overeenkomstig een zoodanige jaarwoddore goiing de volledige invoering dier jaarweddco nog met 1 Januari 191d te doen 1 ingaan on bereid ia de daarvoor even j luoel bonoodigde gelden alsno0 aan te vragwi GEMJBNGD Ë BEBICUTËN Zeen lldit Bureau voor Mededeeüngen in eake de Voeda lvoorzl ing meldt De noodzakelijke bezuiniging in bet e btfuilc van vetten voor do zeepfabnoago hoeft do Regeorlng doen be luiten ter vtrvanglmg van de thans gedietrfibueeivie huiehouiiseiop met een gehalte van 00 pOl vetioron on aarde zeep met een gehalte van 25 pOt volauren een harde zeep van laag I vet uamehaiite ongeveer 25 pCtjgemprgj mei n iflrale bestauddeeien bi di irlbutie te braigeu Deze eep die van harde amoDstelling zal zijn zal in de meoete gaViU n net suooea de tot dusverre gedletribuceide huUhoudzeep kunnen vervaragen en i V or het wasfiChon der huid beter goaohiltt te uihtöii dan de harde zeep van laag Vet zuurgobalto die tot dusverre om de andere maand besoblkbaei werd gesteld Drama te EgnuHid aan Ze Omtreuit liet drama te Ëgmond aan Zee wonit nog nader gemeld in den liKxp van den Woenadagtuddag verzocht de ponawnlhouaster van Ëgmood aaa Z mo rouw Thlele vroeger te Üandvoort woonachtig en van plaa zyndeaicii wetoroi aJdaor te vestigen ten Kaadhmzs Uen geiueoutó AJoretaria den ihecr W Q Naoriiian van der Duseen te mogen epre kea Deze wemsobte haar echter met te outvau ii en onverrichter zake keerde raovrouw lïiUiJo huiswaania doch ging dee avowid ongeveer half acht weer op straat lu do tio up den gemeeuto deorelads ta ontmoeten Dit goèchieddo indonlaad doordat dfl beer Noorman v d Dusöeo omatreeka den tijd even zyn womiiig vtrUet om ooiiige Versnaperingen te gaan kïxjpen voor Je lamlilio die een theeviute bij iLum zou Icoinon maJoen liij werd door mavrouw Thu e abmge aprolvou n bfliden öioogen een zijatraatiu waar Kij zieh enkele oogeabjikken met elkandar onderhieldeT Üp oen giagtven jgenbUk loato mevrouw ThieiD een revolversohot oip den hoöi Noorman v d Dussen dio in do hartetreciT getrolen weTj Hij vluchtte naar aijq woning dio m denebijoeiJ dor zijstraar 9tond roepend moord inaord t en nauwelykii daar aangeSrcHnen zaUu hij tin eikaar en werd door een toevallig pieciooronden sergeant bmuengedragen to t yrooU ontsteiltems en sulirlk van sgn vrouw hitlusechf II had mevrOuw Thiele OoioniddoHiil na don door haar goploagde moord a iiHliig höl wapen tc wn zich zelf keerd siakte ineen oit etlerl eeninge oogeablikken tlaitnui Jvet atof celij k overschot werd aaai lui lijkenhuin e overgebracht Üiiitrttit de bcWQe eden v die domoor I denoa eH tot haar vörsolirikkeflijke dood hebben gelold loopen te Egmood allerbande jprfual efi iliet lext d t do gemeente secretaris d o zeer bevriend met mevrouw i JiïoKi waa luwr nle meer wenachte ta ontvongon sohljnt wel de oinmlddeilljikq oorzaak van den moordaanslag geweest te zijn 8TADSNIBUWB aOUDA 11 October 1918 Koop en verkoop van grond hd het Van Iterson ekenbuis Ter verkryginjf © ener stmatvei bindmg tuBschen de bii het Van Iterson Zlekenbuis gebouwd wordende volkawomngen en de Kmgerlaan ssooals deze reeds op het terrein ia miigeztA zal het noodig z n zoo schreven B en W aam den Saad dat tuafichen de Geoneente en het Van ItersonZie kenbuia over en w er eenflgen grond in eigendom oveiigaat Ten behoeve van den bedoelden weg w van het Van Iterson ZicJceobuie een strook grond noodlg ter oppervlakte van ongeveer 1100 vierk M by eene breedte van 16 M terwd van den aangrenzeoden grond toebeboorende aan de Gemeente woningbouw aaa het Van Iterson Zi kenihuis zou over gaan een BtrwA van ongwoer 190 vierk M aoodat de meergenoconde inatellmg ongeveer 910 vierk M meer afstaat dan verfcrjugt Den prya van den over en weer af te tanen grond aouden B n W wen Bchtn te steUen op ƒ 1 50 per vlerk M Het Van IterstmZiekenhme zou derhalve voor den meerderen afstand ontv g 910 vierk M 4 ƒ 160 = ƒ 1365 B en W atellen daarom voor I van bet Van Iterwn Zwkenhuia te Gouda te Iroopen en atrook grond ter oppervlakte van ongeveer 1100 vierk M by eene breedte van 15 M va nde perceelen kudaatraai bekend gemeente Uouda Sectie A nr 4530 4978 en 4529 geleigen ten W Noorden van de lyn getaxikken uit een punt ongeveer 2 40 M zuidwaarts uit den Noondoostdyken hoek van no 4530 gelegen op de ooatemke grens van dat perceel naar een punt ongeveer 2 25 M noordwaarts uit den zuidweetelyken hoek van no 4973 gelegen op de westeloka grens van dat perceel IL aan bet Van Iterson iekehbuifi voormeld te verkoopen een strook grond van ongeveer 190 vierk M van de perceelen kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie A nrs 4976 en 4976 en gelegen Een Zuiden van het verlengde van eeratgcoioemde lyn III ta bepalen dat de koopaom van den over en wew af festaneo grond zal bedragen ƒ 1 50 per vierk M oodat de C e meente aan het Van Iterson Zieikenhuis versobuWigd zal zyn eene som van ƒ 1365 wegens den meerderen afstand Ijnde 910 Vlerk M ƒ 1 50 voorta dat do gemeente Gouda de kosten op deze transactie vallen de zal hebben te voldoen h Tweede Sociaal Congres lx vüorberuidlug van hel tweode sociaal cougr fi Ih mtt krocht ter hand geaoiinen Du aïgüvaardigdeu van de vei ijhill ude organlsatioB woiko dit congres bijeenroepen ziju beiaide verecbillendo uiajen tu s Uravenhage sauiengokomciu Lit het oouuté van deze a vaardjgdw 18 oen rè iiogsoouauisslo benoemd wel ke ola volgt is samengoelold prul mr i A Dieponiiorat to Amutordnin voorzitter prof dr J K ÖloUniiaker de Brulne te Utrecht vice voorzitter O van dor Voort van Zijp Jid vuu do Iweede Kamer der ötatwi üeneraai on J it tjnoeck üenkeuians lid van de Iwoode Kaïucr der Stateortieueraal beiden te s Uravenhage secretajisecn ü Diwier te iiottordaiii penniu iet iler dr J SohokkTng lid van de XVeodo Kalmer der fetatenüeneraal te Lauden C fcMnoenk lid van de Iweedo Kamer der Staten Genoraaj te Arnhem K Kruithof voorzitter van het ChrMlelijk NaÜonaai Vakvarbond te Kotterdam en P J Nahuysen voorzitter van den Chriatelgkeci NatnoDAlea ffeiJtmanebond te Utrecht Dr J Nederbragt staat de couimieeio all adjuncteecretacis ter zijdo De bepaling der onderwerpen en aau wt zing der referenten beeft ploata govotidea terwijl alles in gereodiield word gobrafiht om begin 1919 het congres lu viMdMSPOhe bijeentomut te Amstcrdmii to doeo vergiaderen I Zachte zeep I Do MiiHstor van Landbouw beeft thans I voor zichto zeep bestemd voor andere dan huishoudelijke doeleinden itiduatriczeap een maxitnuu rij van f 70 25 per 100 K a vaatgeeteld St 0 De wltteitroodBprlJa IM Kaïiierlki de heer Kotbeb bec t den minii4tor vm LiOndbouw enz gevraagd naar I de bowoeejnedfliuen tot den maatrcged om met ing ung van a s Woensdag de wiïtebroodsiprijs met möor dap 10 pr went te vnsrhoogöii De schoenensdiaarsdite wider het spoorwegpersoneel Dü nlgtfinwïie sehaarsclite anu achoentn en aüoiloöT bren epwjiaal het spoorwog peason l In buitongewoon groüti moeilijkheien De hoofdbesturen van de organisaties Iteblien een ondorlioud met den minister van Waterstaat gehad over deze quaestio Zij hebben dan iiilnlstor gewezen op het onhoudbare van den toe itaflid speoiaal voor hai ptr oneel dat werkzaam w op de ato tlons enz Dó minieter heelt hulp toegezegd en zou de zaak ter sprake brengen bij zijn ajnbt noot van Landbouw liilusachon hebben do dlreotles der spoor wegQi pt r dienstorder lïel perBonetH verbodon op kiamg tn to loopen daar dit groofc gievoroo zQii opleveren bij de uitoiv oning van beit bedrijf N eti ki na aande dit verbod beaft naar wIj vernemen hot peraonoel van het Oen traaJst on te Utrecht coltcCtÉef aap ds dl reCJo bat vwzoek gerecht op kflbinpen te magen loopen daar het gew soboenen ineeLT heo t I e direojo liecït echter gieiiieoudv op dït Verzoek afwijzend te moeten beschöcken De Itaad van Toezicht ea de Üiroctioder S S hebben ochtar toegezegd om in dezen nooltoestsnd vqrbetertng te brengon Een onderhoud hnorovet i met den mjnistetf van Landbouw aangevraagd GEMKNQD O ÜRLOGSNtËUWS AlexeJBf t üoueraaj Alexejef d voiurinallge Kuaslsctw oippetlbovcJliiébbor la to Je atoriwaïfüi guaiorvuii Allo bladen wijden wiarme woorden aan zyn iiagwiaühteai m Iwldkgon hoiu ala den uioo t beteokanondcn aan voorder v a liet KuUöiaclie leger zoouiedo als oen giOtiioud patriot Draaddiefstal TuebojU ai DordiMJChl en de i liedreohtticho brug la langw den spoorweg 300 M tele uojidpoaia gestolen BUIXËNLANDSCU NIEUWS BBLQU £ on dtefatal ras ï U J UOO irs lo Atttwerpea kwam do heer POrlocaruro veekoopiuan Houeude te Uofgtu houl op liüt Aöiadok leeJit ovor de ijzeren brug aanguredeu Aui den ooxlraai vau he dok werd hot aohteraeiirljo van het rgtuag door twoo kerela gapend dlo eeu vallea waatrla 9UU l 00 fr In bank brivijcti uU de ïotmwu stohm De heuar Jforlcoaroi o bemerkteden diotetul en zag dü kerela uict de lottuja wogsuelleu Uu miikltiUijk ward de pohtle vefnlttlgd alsook ceo tJenlal bedienden van dm ba stolene die in den omtrek waren Een der kerels galukto ex m te ontsuappon de andere vluchtte In do richting vanden houten eieigear eu wut zijn varvolgvra to aulkoiu u Ce hear adjunct vaa der Uoore Uwt den atelger omslngdeu en een tweetal agenten werden bevoien een kijkje onder den taigor te nomouj daar werd da valiea onldakt met 7 000 Ir Opnieuw wwi do Bteiger onderzocht ea een der dftders zekere Jozef D waiko zich daar verborgen bad word geJuiipt m nog 70ÜOOO Ir wwden gevonden op een andere plaats oodrer den steiger Verborgen Jozef D weM ondervraag eu hij b weerde dat zijn medepOt tige Bekere O wse dien men in de Hredasteoat kon aamtreffiHi OnndddeJMjk begal de polilio zich naar bet adree dat de aangolioudeno opgegtfren had en waarlijk werd daar C aangetrcrffeu dje in htt beisit gevondon w rd van de overige 12ÖOO0 Ir De kereils werden ondervraagd en daar liegen niets baatte waren zij vorpllohthun schuld to bekwnen LAATSTE BERICHTEN Rijksdagzitting verdaagd BERLIJN 11 Oct De Riiksdagzlttlng welke morgen zou plaats hebbMi is verdaagd tot Woetudag 16 October lum l uur Duitsciiland s antwoord BERLIJN 11 Oct Naar wij vernemen heeft de RükskaiueUer Prcaidenft WUnm verjiocht yn vowwaardcn nader toe te Ueh ten in t bUzonder ten opzichte van de tmtrulming der bezette gebieden alrorena een wapenstilstand Besloten kan worden De DuUsehe legerleidbtf kan zich de ontruiming det bezette gebieden niet voorstellen zonder dat een afbakening uw bmitrale z ne tuaecben belde lefera weMt veetgesteld Mocht President WlhMin a antwoord niet gunstig zijn dan zal oamiddeUiJk worden overgegaan tot een al iwe moblHiiatte door oproeidag van alle mannen t rt 55 Jaar Volgmt Da Tijd ntemt OulUohland Wllton t voorwaarden aan De Tttd vemcemt uit Duit ehUnd dat het antwoord óac Duitsdie B eeriny op Wllwit Traaï dat iMMdig eimbUraerd lal worden verwtiat naar de bekende feiten ten aanzien van de bevoeRdheid om uk naam van itet Dultache voUt te aprelten Ten aanzien van de Vredeavoorwaarden van Wilaon verlüaart alj dat dexe worden aanvaard doch eea vraag wordt geateld no pene de toepaaidng Wal de ontmimlni der lieiette gebieda betreft verlilaart sU baar bereidwiUigheld mits de wapenatllatand oamiddeijyii ugaat de nletBelgische troepen België verlaten en zekerheid wordt gegeven dat de vredea onderhandelingen onmiddeliyk na de ontruimuig zullen beginnen en de Entente van haar de zekere o clnBlea opvolgt die uit de mllitalrtecbniaehe iltBaUe van wederkeuigbeld voortvkwian Verder la de algeaMene voorwaarde g BteU dal ale Enl Bte Mogendh ian iMl gebonden achten door Preridmt WllaM a verklaringen en dna inatanunni wt de o fideele nota I De diefstal te Oldebroek NaaM Zwoilo ziju overgobrachit tweo manMüi tjeJükKeji biJ dun dlubtal bij dr LaiBJt rroon bchoutoa te Oidebroek Do eene aoest een volledige be ioentema afgel d ni Id iiet ii ld Hij had den diefstal gepleegd me t drie kameradea allen deserteurs uit iiel iranip van Laren Bij den iwöedo a vermoedelijken holer zijn da eüfeoton iel waarde van i ÓO OOU lu bostaj £ noiiieii Het vierml bandieten had dr fciujuien zijn vrouw en de dienstbode oor hun ventrek opgeskxten zoodat zij een goojwii vooreprong hadden OntgroeningamiBbniilteii Du Corpsvergadering va hot Utroohtach Studeotencorpe heeft geboord de uiteenzetting van den Hector MagnjUoua Inzake do plaats gehad hobbonde faandebngun bij do ontgroening in ecoi dogorder instemming betuigd met het streven van den Seoattifl Veteranorum om elk groentijdsndfibrulk tegen te gaan In overeeaslemmibg met hot vonnis w arbij de Seaatue Veteraoonum a eurlog heeft uitgesproken ovtr bet optreden van een corpslid aan wicw dit Jaar het recht voor ontgrowien werd ontzegd al geven do benobten deeia sterk overdreven doels onware voorstel Ungen van bet gt bourde Distributie en rantsoeneering Puttibutie huiden leder looistoffen en dioenen De St Cl No 287 bevat de besohlitlang houdende vaststelUng van regelen met betrekkhig tot de dietnbuUe van hidden leder on looistoffen de rantaoeneering van sobtnnen yi reparatieloder en de intrekking der beechlkklngec op dit gebied w e la verbood daarmede konden veritailen De Dumber at t het oogenl tbanA goJtomen tot venter ingrup tdo inaatregolon op dit gebied over te gann Tweeërlei redenen dwingen tot dat Ingijpen lu de eorate plaats het bteeds nijpender wordend tekwt aan looistcrf vn In de tweede plaats het feit dat van in deè handel gebraobto atandaardiBC oeneo de daarop voorkomende kenmerken werden verwijderd en aldus hetzij In dm kottingibaiulel vertlw ien hetzij als x vrijt öchoenoo tot belangrijk hoogeredan de gestHde tnaxiniuiiiprljzen werden verkocht Het rwaai opunt der maatregelen Ugt In de distrlbutieregellDg voor schoenen en reparaüeleder Do minister vertrouwt dat Indien de geheele bevoiklng haar soboenwerk met de grootst mogchjke spnarzaamiiftd geen verbruikt een bepaald gebr daaraan zdl kunnen worden voorkoraon Artikel 18 stelt als criterium de absolute noodEakolijkbeld In verband met individueele leveneom tiandig ed dat daarbij ook de aard van iedere dage iijksch werk een faiotor ran belang kan zijn spreekt wel van zelf Dat iedere aankoop van acrfioenen welke het karakter van qverbo ge hixe draagt ten eenenmale uitgesloten moet zijO zal wel geen bijzondere vermelding behoeven anderzijde zal het duldielljk zijn dat voor het stellen van de welstandagrfflis gelijk bij de Toormatigo dlatributle van goedkoop reporatibleder bij de thans getroffen reeling geen plaoto Is X l4et afdoende zttkeriield het aantal paren bruikbare schoenen te bepailen dat Ideiigeno die een bon aanvraagt ter b isohtkking staat zal meer mo if bann Aan den draad gedood Onder Ü o iö een Eneoisclunan dooï aonrauung mot den electrischen draad gedood Nuida verluidt wilJe hij orieven naar iititi iö smokkelen ORISIS MAATBËGfXKN 4 1 1 1 I MUüater van Usselate n en de vertegeiu Voordjgeri der nrbeideraheweging Dd heer £ Flmmen heeft een bnef 0ericlut lot den Minister vau Dond bouw waar in hij er o wij dat bfj op v oeken op uitdnikikielTJken weneoh van minieter i O thiuma die oeo voortdurend on gE egeld ovferlcgi tor zBiko van de leveuömiddelau voqr mniJig niet Vdrtetpanwoordfigers der ai6u dt rsf DWcgniig noodïg en vau belang aohtti in opdracht vam bet b atuur va t he4 NeAorlaWdsob Verbond van Vftfcvereenigln en du fuiicHie aanvaard beeft vau edvineur van d st Minilster van Landijouw Tu dezo functW is hij bUjk yia art 2 dcfr l u g i ordeu iaatru e in bot bi zonder bvlaat a ini t lit t govcin van zijn oorJeei oratr do govolgoii Wefke ganomen ól te neWion riwuwregclen uitgeoefcaid hebben oï ziitlou uiito tfenf ii op do voiksvoedkig b mot hc4 gevon van advies betrekkelijk maaHn öleo welke naar ijn meening U Ivat bttlajiiï der voikavoedinjg noodlg ot gewtuiaobt zijn Tot mun ieedwozori Is hiorlio sobriiB de lieor Flmnieu sedert Uwe Exoellcnlle liet ambt vam MlnHer v n Landbouw Nij1 fwlu id eti Hand 1 op zioh n m em al goheole wijziging gekomen Sik contact 1 mot Uwe ËxiOGiJleutje onibredit Vtan eeni oVerlqg met mij en dcvi heer Van Kijzewijfc is geen sprake Eenlg advies la door Uwe Exoelïenlite bij deadviseursaflbeidor vettegenwoorJl ra niet uiigewoiuieoi i eht in floor Uwe BxcellenUe verecheldt ne IngriJpeoda inaatrp jF Ion zijn getrolfen maatrejfelon dio voo de loveusmlddelenvoofrzieI Hing van het overwegend doel der Nodor Iand öio bevolking een aanmerkeüjlte veri4l 4 o i teri tg tx teelnfien Ik iioein alochts de handhavfrig van don prij vau klejawardappelpn op 9 cent de ophrittng van do manitniynprijzon on vai hot varVo rvt rbod van vloesoh m tM oorioopig uM llen van de bosobJUcbanrsWline van SoPÜcoop rundvleesoh de op he fli u vaii dea maslnuiniprjj a en bet verI vo Fveitbod van eieren de nmatreg eo in I Smokkelard Verborgen onder een lading RaJkj weid gViaercn te Heerlen door ItijicsambtenareB voor een waarde van drleduizenji gulden manitfactotrofl In beslag genomea we gpena fraudtileua verroor Nieuwe straatnamen B n W BcSir vGn d d 7 Oct aan den Baad In verband met don bouw der volkswoningen naby het van Itenson iekenhuis alhier ia bet noodig weder aan enkele meuwe straten dio in aanleg zyn of alsnog ïuUen aangelegd wonten alsook aan andere verbmdangen welke zullen tot stand komen Q aan een plem namrai te geven Wü stellen u daarom voor de voïg nide te kieeeu u wBurgemeester Martenfl singel voor straat loopende van den Fluweelenain af eenerzyds ea van d IJasellaau af aaderz jds langs en ten Westen van het ebonw d r meuwe Rijks Hoogere Burger hool tot aan de Komemelksioot b Mw aktraat voor de straat loopende van den Burgemeester Martenasmgel an s en ten Noorden van het gebouw derweuwe R jka Hoogere Burgerschool tot aande Krugerioan c van Iterson ZiekenihulB voor de jraat loopende van den BurgemeesterMartenajuigeljanga en ten Noorden vanden vóór bet vwi Iter9an Ziekenhuis geleBcu turn tot aan de Kmgerlaan d iein 1918 Toor het plem gelegen inhet nudden van het m mtvoenng zijndehoüwplan ten Westen van den tum van heti an ItersonZiekenbuis jGoejanverwellenstraat voor do straat loopende van de van Iterson Jaan tanga en en Westen van den tuin van bet van ItersonZiekenhuifl naar den Goejan verwellendijk f Wielstraat voor de straat loopendeIpto het Zuodelyke uiteinde der GoejanverTeUenatraat lange en ten Noorden van hetach m de nahyheid bevindende vyvertjeof wiel tot aan het verlengde der Ueeellaan I Een Hink poUtieman JoiigBtleUen Dinaslag ia het dea ryk veWwfl L or J Sander uit HoolddOrp op satve4iïancG m do Hjoarlemmermear na een wUdo üacht gölukt e sn voerman aan te houden die iraudulewia 3 zakken orwton vervoerde Nadat de rijkeveldwacbter oanige schotenuU zijn revolver gelost bad gdi de manzioh 0 Ver Toen de poluioman eChter metdo revolver in de bajH eonlge aianteeke miiféien in zijn zakboekje maakte gteepide ömfllikiolaar P S uüt Haarlem de revolver ujt de handen van den veldwachteren richtte deze op hem Voor hij den ttokK r kon onderhalen maaiato Sanders echter gtobruik van aijn gumnüstofc en sloegden kerel zoq dat luj niet ko schlotan JJaönna bracht hij hem over naar het aiw rcstanMlo aal to Hoofddoup op meer daneen uur afstand Paard en wagen en deilrie rakkon erwten werden in besilag genomcBi BINN£NLA 4D TWXEDB ILAHEB De Secretaris G neraaI in Igeneeaeo diMiat Bij de begrooUng voor BianenlAndwho Zak woidt voorgoetekl en door den MiubM ubMvan BioiMffiairÜecGie Zaduu nadw toe lKihl eoii poflt vao 2600 uit trekiren ala lionorarlum Toor den aocxe riai oraal hn aljifcinocwea dienat die den Minjfltor van BlnneniandBcho Zaken in belangrij ke oaingulti eiihodeo zal tet zijde staan Ro lieht m RoUck oen Nederiamilscbe uitvin ding heeft naar de N R Crt meldt glster vond zijn entree In de RotteriiaBische haven gdiftaa op de Nieuw Amsterdam m Rolioht beoogt een aieuwe wyze van vagvorïicliting voor avond en nnoht als veiligheidsmaatregel waaidooï het mogobjk 18 notlonalifeitsiklcuren zoo te verlich Tr i H f P vwi ongeveer Ifi kilometer te zffien zijn Op het sloepondeh v a hot achterschip vau de Nieww AmstepJam la daartoe op oen eliogo aangebracht een vïerkant ü S JJ t m ter langen breed de Nederlandsche vlag vertoont en dat nvwandïg door lompen btf vwjicbt WOlÖt Pa trwO bti bet dmkltan der Incna inidd d ka rtm Vragen van het Kamerlid do BuUonJi Dp heer W H de BulaonjA hettft de volgMdo vragen tot dm minlater v liand bouw Nijverheid en Handel geriöht la het julBt dat het drukken van brooden vetkuurten aaa één tinna Ie opgedra Zoo Ja W bet den nüniMSr bekflod dat Ret Baadelablad venMamt dat de Dnitacbe RegMring de voorwaarden van Pteaidenl Wllaoa Iniake de ofttnüaüng van bezette geMaden zal aauMMn Het Had naakt van dit hnrldil akdita onder voorbehoad aieUing AmerlkaaMch Legarberlchl PAU r ra n 0 Omeieel A n d ireOhtoroever rtin de UüSa zetten de Fran o te ipoegMi samen met het Ooot Amonk uuii M le or den vooruitgang voort en bchle dtin In ean dapper geVpOht hun terrein to n de wanhopige l3genaaavalleoBfj ie givechton ten O van Stvry werd loze plaat van de vgaoilsHike troepen DliSSBLDORF 11 Oct Da DüaaehkHrfar bevrijd en l leel due in onze handen Aan Kadlrieliten nwkit D aangekondlg be Uah de bettiwsing oiutiont hU aantal paren dat hij met hot oog oip zijn iovensooislandighüd Jn ten minste bolitioft ledere versooker moet omtrent de vetkehjk beetaando buboefte een ver Uarlng afgeven Do nantetcu acht het gtnrenecht dat een Hpedaai orgaan In grootere gemeenten eene comiuiösle worde ingesteld dat over een en ander zija oordeel uitspreekt dit orgaan zal dan ook evu dergelijke taak knnnen vervullen ten behoeve van de eerlang w te voeren klt erdisinbuüe In Ijegim zullen onbruikbaar goworden aohoenen ter besohikking dei gcmeoutebes tureii komen uict behulp van vervaogingsnilddelcu zullen deze in culk een staat kunnen worden gebracht dat zij door de minder draogiiuaebJgtin in de gemeente nog nuttig gebruikt kunnen worden dan wol uillon zij kunnon etrekiken om de no £ bruikbare onderdeeleu daarvan een doeitrofteudc bestemming te geven Voor vreemdelingen eu voor hen die een zwervend leven leiden overweegt de minister voorziening In den geest alateu aanzien der broodkaarten veretroiluiig is getroffen tot aan die nadere voorzieniiig zullen slechts bons worden verstrekt aan ben die in een bepaalde gemeente vaste woonplaats bobben Dit locaJo karakter geldt slenhte voor de uitgifte van bons eeu eeaunaal verkregen bou is indien aan de voorwaarden ten aanzien zyner geldigbedd gesteld iJt voldaan over bet geheele laad geldig Dfl voorraad van ledwon sohoenwtifceiier en hoeninaker wordt lang deg nuike lijEe haudelaicanaleu m naar gelang t in overeenstenuulog met de door hen lu geleverde bons aangevuld uit den totaal aanwezigen voorraad waar nn bet totaal der uit te geven bons rekening houdt mot dien gezanienlijken voorraad blijft bet onveracbiUig wéAr echoenen en leder worden gedtooht Mot dien mee ten nadruk wijst de minister erop dat het niet mogelijk zal zgn voor ontvrewnde of op andere wijze verlore gegane bons nieuwe toe te zenden Ontvreemde niet gestempelde bons zullen evenmin door andere kunnen vervangen wojwlen in verband met het voronstoande zal aan do gemeent esturen nauwkeurlgi het aantal bons zonder oenlg oveiscbot wor den gezonden dat In bet daarbij to bepalen tijdivok ten hoogste mag worden uitgereikt aan Ingezetenen De scbooQonbons worden uitgcgovest In ö soorten ondorscheöden voor de soorten dor daarop verkrijgbare schoenen mans ondermens vrouwenen twee groepen van maten kinderschoenen de reparatiebons Tertegenwcordigen leder eem gewicht van 26 gram aan ieder wlena eoboenen daarvoor In aanmerkliigi komon zullen dtvhalve terzelfder tijd oen aantal dier boos moeten worden gegeven Hoe groot dat aantal in loder voorkomend goval ie hangt al van do maat der to repareeren j schoenen Een besohrkkingi houdende de standaardgewicfateo geeft daaromtrent uitsluitsel Inventarisatie van than nog bij grossiers en winkeUers beetaande voorraden is in verbajwi met bet systeem van controle niet noodüg geacht D bepallngj voorschrijvende dat do leverancier die een bon in ontvangst neemt d ze met een In inkt getrokken fcniifi moet waarmerken strekt tor voorkonnngi van een berliaald gebruik iran bons Do gewijzigde prijzen van reparatieloder en voor het voorzien der soboemen mol nieuwe zolen en hakken zijn ïnoen aparte beschikking opgenomen Op twee punten der thans getroffen voorziening wordt bijzonder de aandacht g veetigd lo de rantsoeneeri g voor zoover schoenen betreft Mrekt zich niet verder uit dan tot irSoboencn met lederen of rubberzolen en waarvan de eohachten g eheel of gedeeltelijk uit leder beötaan art 4 3o de rantsoeneerlngi voor zoover repaiatleleder betreft strekt zich nifet verder uit dan lot hot Voorzien van soboonen met nieuwe zolen en haJdcon Deze beperkte strekiting houdt verband met bet feat dat da minister tildus hoopt het gebruik en ooitstaan van andere Vervaaglogandddelen aan te moedigen iieparaties en bet opzetten van ehikjce zijn derhaivc van èn In dezen zlii dal daarvoor gioen bon behorft te worden afgegeven èn in dezen zin dat zoodaodgie reparaties niet aan eaa vastgestelden prijs gebonden zijm Uit den aard der zaak zullen deze reparafles sleohte mogeo worden verriobt met stukjes afvolleder die hl ledere Bcboeiii iak riJ overblijven De nunieter is er zich zeer wel van bewust dat in t bijsonder laatstbedoelde vrijheid de mogoliJJ eld tot ontduiking van letter en geest d r gestelde voerschriftan opent Hij heeft niettetnln deze roef willen nemen to in het belang van de Ingozetonen èn In bei bielang van de schoenmakers llocht deze proefciemlng onv rhoopt tot nnsBtanden leiden óf doordat ander dan afvalleder v or kleine repwaües wM gBbfldgd M doordat de schoenmakers daarvoor onredelijk hooge prijzen eischen dan Bal hij genoodzaajct zijn op dezen maatregel terug te komen Ui deh aard der zaak kan deze diatribuüeregeling niet in werkii treden zoolang niet de Rijksbons ter beecblkKlog zijn gesteld en de vereiedite voorbareldinfen voor de ultvoeHng lijn fatrotfeo In verband dMtnaede woidt de lnwe küu g lAxBtstraat voor de straat loo eode van den Zuidoostelyken hoek van het Plein 1918 bot aan de joejanverwellenstraat h Noordweattiodi voor den varhuir dmgaweg tusschu de van ItersuUaan ea bet Plein 1918 Di fBtaUw Aafliigiüjo ig gedaan dat van de tramremise aan het plantsoen bij dé Oralietbairaa een paar deurpaoeelen zijn lag trapt m oen koperen kraan Is ontvreemd Etui twoeiOit joijgi ns Is geknapt tMWijl ZIJ be ig waren booneo te stelen vao het geuiüunte Jerroin aan don Qoejanverwalledljk Van iiet tprreiin van de firma Nederhoieii zgn een paar planken onlvroemd j Van het terrein dat de gemeeote voor aiaplaiiting van brume boonen heeft be scomd tusachon den Graaf Florisweg en het Zwarte Wegje is een ledige fl u6ler boonendrooger ontvreemd cepteeron Aangeuen some de eliechtf tuwd appelen iuist onderop zitten kan daaruit oor de g mooiito groot achaje voortspruiten Er la dan ook bopaald dat zoodra er ü fliigo twij ol omtrent de qualitoit der oapla i t iiun VHutaoi een Controleur uut Den Uaag zul worden aangevraagd Verder sol bij l t keuren van dit voedingsmiddel worde gtttrachjl naar eeu botore eamynwerkkig mot de grosslortf hier ter stede De algokjeiirde a irdappelen worden naar Hadiirecht vervoerd om lo strekken ot voodwol voor de vootoens iIm aklaar voor dl uj jmeeute worden gemest Nog word besloten met hot oog op do gomige voorraad boter hier tor atedo dit arilkel Blechts aan hea af te levoKn die behalve liuii Ixiterkaart ook nx een be paald aan ewezt n bon uit liet levensmiddeIeii bockj Q kunnen afgefveu Het ainokice ten met de boteritaarlien had in den Uëtsten tgd een dergelijke omvang aaugtaioloen dit voor een stagnatie iu de Mlwe ring van dit artikel was ie vreezen Duurtetoealagen in verband mei de toekeanlng van eea duurtoloefilag aan alle typograiwi is door de afd Gouda van den Aig Ned Bond van Handold on Kantoorbedienden aan de ik ukkerüpatroons ter plaatse varzoont ook het stflaris vun Iwt adjiiinlatratief personeel te veriioogen mot 20 pCt Toiaitotte oordeelde de comuïiasie dat de gertiiiee lioeveelbedd klompen die op bon zi Ue a ktiunen worden versArokt nlM toe Liet om igunadg te beschikken op een bg haar Oingelt Nneiii adres van de schoonmakers om nu door de leder en echo en diiskiibutle hun loedrijf vrijwel tol stilstand zal zgn godaoiod ook dit artikel op bon tu mogen verkoopen Afd Gouda Oiwae Kruis De afd Gonda van de Zuld HoUand obe Vctnieenigung Het Groene Krula houdt o Muanduiig 14 October des avondsi te bii uur OOU ailgomeeno vergadering in de ÖOciouüit de jKóUiut WeM door het betrekken van deze categorie ivm handelaren In deze handel bot aantial vorkoopeirB van de klompen uilge brwid da zouden naar t oordeel der Cmn iiiisaiö do voniLenaton voor allen te women BOSKOOP To begliunen met No 3 der boter en vetkoiirt zuilbn in deze gicdneent de bons sloditts geildig zijn waaneer daarbij wordt overgelegd een door het LeVöismfiddeknbedriju aaugegoven bon uit bet bonbo je Tolt voorzit r van de CommiSslo van ArWtrage uit de Patroons en Werkli loiiveroqniginsen voor rie Bouw en aanver waute vakUoLi allijler la gekozen de heer Ë G Konings Vergadenng der Commissie van Adviea voor de Levenamiddelenvoorzienlng in dezo iv e rg eJUig wer erdlag uitge braC U omtrent de siuippeaAtour hetbesmur ier iGemecnie ondernomen in den Haag tonwnde Ie g urakeii tot uitbreidimf van het aiir ifi ppolenrant w f n en In bet algemeen totl verbcM riug der löveasmlddelenvoorj t €Uiing IV er tier atode ONZE DRAADLOOZE DIENST De gtoote slag iu liet W eaten Duitach Legerbencht BlLliDUN 11 Oct O If 101 eel Jeu Z Vt van DüUtti versttrkle de Plaataolijke aanvallen der tegenstaadora bij Berryau Bac aan do Aisne aan de biiippes en aan do Arnes werden afgeslagen lusschen iSt ii tienne m de Aisne hebben wij onzjj troepen in achterwaartsche stellingen aau belde zijden an Grandpró óp dan noordelgken oever der Aire volgens ons ingesteld plan onopgemerkt door den vgoiul teruggenomen Op deh weslelgkou Maasoever ging de gand opnieuw tot krachtige aanvallen aan belde zgdtai van den straatweg thar pontryHoiiia Bio over die echter vruchteloos bleken Üp den ooetehjkon Maasoever vleien do Antóilkanen met sterke slrgdkraohten tussohen Sivry en hot Bosch bij Haumont aan De Brandeiiburgsche en bakfiiaobo regimenten sloegen in eeu bitter gevecht alle vgandeiijke oanvollon ai Het Üoa teJirijkjjcliHcngoarBcho inlanteriwegmient o onder coiiuiiaiMlo van den Xtoi luitenant Popelka onderscheidde zich blerbg bizonder in 3op werden aan het westelijk front 7 d vljandelgke Mettegcnstaande de overmacht dor tegenstanders h ben wij in de gevechten siechitB 107 vUegtiuigen verloren Franadi Legerberlcht PARIJS 11 Oct Officieel In den loop van den nacht hebben de Fransche tree pen overal het contact met den vijand bohondAi waarug op verödhiBende punten werd voortgegaan bet ï ont op te rollen Ten N van de Alsne hebben de Fraateohen Cluvy en MoulineB bezet en zijn er voorbijgetrokken De Italiaansobe troepen hebben ten Z vm t ourtecondo Ohemm des Dame die de Franscheu tot de hoogiten van Cerny in Laounoi i bo houden hebben bereikt In C hampOgne hebben zij versobeidene punten van den noordelijken oever van de Bulppes tus achen 3t Ëtienne en Boott ur 3uippe bezet alsook Warnerville Vandetré en St Masine Meer naar hot Oostien hoeft de Fransche Infanterie den terugtrekkeuden vijand vervolgend Semlde Mont St Hartin C bon en Bnères genomen Zooöiis verwacht wsrd hebben deze stap pen mot veel opgeleverd Door deo MiniBUsr ward modegodeeld dat de aardappe ionoogeit geon vermeerdering van bet rantsOoii tooUot Het rantsoen van 4 KG per iiooU ten per week was bet uiterst waojrWc kon worden gogaan WaK do lüchto ju Ubelt der atoriappelea l etrofit weilko in Gouda waren ontvangea oo c vm andere gemeenten waren daaromtrent kiacUen lUtgeUmen Ijn don Haag Vlaiaiïidlageii Sliedrecbt en Bodograiven war reu bij do laatste zondingon vele slechie aardippeien wat ook daar tot stagnatie aaiiit £linnig goi HadSt ouniliiidljiig der verschillende fclachr ten ZIJ i firinas uit het Noorden uitgpBloton vaii tic aardappelmleverontio Vervolgens werd m dea Haag ernsÜg be vaaa gfinnaüa tegen de verstrekking dei extivvron ieoeaen rijst Gewezen werd op de daairdoor nog gennéter overblijvende Iwevüulheid Er waren geen andere ariukelen om dezo aan to vullen zoodmt men bij sbai nAti Q in den aardappolenaianvoor aon drei jen va l te loopen Wat do vootpaad peulvruchten betreft derzo was met zoo groot ala aanvankelijk Vftrwiftcjit werd Een vormoerdcring van het ranl oon mot ditt voodLngsmiddet is dus ook hlet te vorwoohten Aati de deputatues der demomatreerende airboiderwereenlgingen was do vorige nawl de toezegging gö ia aa dat zou worden nagezien at het nuet mogelijk zou zijn over te gaau tot do distributie van goedkoope grocntein on zoo dit mogelijk mocht zgn adu llal college van BurgejBoeeter em Wethouders oon ewi andor In overwcvsjing te gav eii Na gehouden informatie is gebiefren dal du noiovüeliaaid grfteuiteii die in deze geüieeiito tor markt konrt niet voldoende is om lieol G 3udj van groenten te voorzlwi Ook zouden gezien de pirilzen welke hans op de niarLi t besteed Worden de kosilen uit ton dorgelijko verstreirkiiig 1 oor de go niooiite voortvloeiende te hoog worden Do luogohjkheid is daarbij iwot mtgofalo ton dait zoo de gemeente op de voting als lioopster optreodï de pnjz n zells nog moer zullen worden opgedreven Binnenkort naar mon zegt over eenlge wekon zullen echter door den Mimater madLiHumpr Ijzen voor vat en stapelgrowitoa wonden vastgesteld bovenbedoelde prijsopdrijving zal dan met meer mogelijk zijn Tevens zaA mm flan de beeclakking kiiiiu n vorkrijgea ovier grooto voorraden 1 zuurlüool wet ie door de ilcgeermg zijn iiigomaaiTv Mty liet oog daarop werd tieeloton met o disdrlbutlo van goedkoope groenten te wacliten tolt do jnAximumprijzen der groenUw door iLd Regeonng zijn vaatgesttaild I Bo rok n woid verder de door den Ml 1 nistyp binnenkort fi openen mogielijkheid oor p irtioulteren om de z g reserve voorriioJ Op te doan Het kwam de CommiBsie 010 wiMSdhiIlende redenen boter voor dat do roa rvovfaorraatL door do gemojnie wra d opgeslagen Mocht do Jflniöter eehlar hier omtnfflt bepaalde voorschrtóten geveoi dan hooö men zioh daar eenvoudig ojj neer te legg aa In ieder geval gullen alecbts zg die over voldoondB opslaiplaatSen de be schikfkflug hebbea aarda iipels In reaervej kuinon Opitoen Dlu opSlagpliOafteflia zullen vooraf dienen te worde gekeurd OoJk lil dezo op lane voorraad van bet rantsoen niOt l j worden afgetrokken arwgl de oigeiv vorlwuwvTs g erf van de aittrdappeleodistributie zullen moelMi worden Hutgesloton roiitrolecrlng ven een en ander zad no tift noodigo regeUng behoeven Ook het opbergen der reserVevoorraden voor de gemeente vereSscbte nog de nooiigo besipreking Voorshands hebben de groshiers belangeloos hun medewerking aangoboiien om dcza aardappelen voor de gemoento op t elaan Overw on werd na om de gomeantólgke voorraden op een loartoo geaohikt stuk grond in de vergadering word genoemd het terrein dw z ï iiMWHi e in te kull T Echter werd dn lal e i gfj ing dar gemeente daarvoor een beieteel achb In diï v n nil werd tevens bespmken de kpiirlng van de door de Gemeente te ontvHiigen aardappelenDit te eeu nllarst hstiga kwestie Iramera zoodra een b n iB i edniak4 met het kMsen bestaat ds verpUtdiÜng de aangekotn i voorraad te ao I rvkinvoi vim het twooni kr IMMbê negwiim MA Fmkknl WUmb 41c M rm in hot ffcfaomr nn h t DtputMMoe van BuitenlandMhe aSdm d hit r In Im paUdi ran den RljtalcaiiMUtr mitr Idëat van de Kegwring o in ttvamranUgluM va de opperste l rleldiJ i ata h A heeft nog niet tot difkdtün nnilteteB ff leid W l moet man in principe tot vmtmsteounint ijfo gefeofnen maar over d tornwleenng van het ufewoond aljo de bmfm kingen nog niet gmaade daaman lau onrde btitonderhaden nog nieti inutlia g e i eg d In het algemean fcan p cvvnd vaa deveridaringen van oed iii ellchta etfde mwden meegedeaH dat de Dulteehe Begeeriiwxal trachten een veraMiuiid en têffvrnoetfe mend antwoord te gwvtn De beraadslagiiVeD Uepflo cók rer de wenacbel kheid om de besprekingen tna achen President Wilaon en de Duiteche Hegeering te doen voortduren an de TDoriotH pige onderhandelingen die d4B wtf tok dn vrede moeten banen tot ew poedlg foed mde te hrengea Ontruiming der beaetle feUedflb Ueu seint ons van de Zaauwaohe froui Hedaii we d vaeitgestekl dat deDulteobWe de zware kanonnen uit BelMete hebban waditfovoard Ook het afweerffaaobut van een l u 8Cib vlisf amn dioht bij da Zeeuv DOhe grena ia vervoeid Bij UilzaDd zUn de eleotrlsebe drwien weggehaaldi De Dtreetenr Oeiwnal der PeeterttM M Teleirafte Men seint ons uh dea Haag Naar vij van betrouwbare zijde veroeown kont voor hot ambt van dlreoieur goneraal dir Pottorijen on Telegrafie h t meest la naninar cliig de hoer E P ffeaterveh oudzefl o icler Ihaoa dlieoteur rsn deBUka tVeil te Wlllemaoord Voonorgoi veer een t ieewwi vlocètelbffMU atroeNu Men aelnt ons uit d i Uoag In vwbaui inert de mogelijkheid dat In de QiuMe tooiAOia l waieroin Vluohljingen uil NooldFraakrgti on Belgi hun toevlucht ia ons land zoifleii aaeken heeft ie Miid8tM van Binnoulaiidsoho Zaken Dinsdag bespraÉfnLgea gehoiid fi met personen die in de luldohjke provliiCioB uila regeeriugM gedelegeerde zullen optreden Oolr mei het mlBtair gezag heoft overleg piaaAa gevondeih De moeitijkheden uit dea beataMdea voed lnoo v rtvloeten zullen averwoa oen worden door bot overleg dat met de ReWCommla hierover is g 4flegd De wijzo van distnlMitle der door deze Commiswie betrokken loveusmtddrfen wordt voorbereid door een Commdui £ ad hoo JnïWteld door den Minister In samenwerkiag met den opperbevelhebber Stappen zijn gedaan om de na htetln güü inei den meeeben woed bultaa het rsna tebl d naar elders e voTVOerao Ooi worden aanMalre maatrefel n iBtroI en Telegratiscii Weerbendit H mll e staod 770 la N O OullaaUMl Ijmgak UMi 793 9 K HattBandai VurwiiobUiijj tol den volgeudeu da Zvakbe lol matige winden uit Zulddljk nciMIlngea inf Bt zwaarbowoIKt walEobl eDJ i regfi liulon aalMe temporataiur AUVÏSTENTUN 1 ÜSTEI 00S n i nHn n rln g b w M UViMhmtalihil en WI U0UOi BS van GOUDA brengen M algumeene kennb i 1 dal ofi 12 w U Uolabw e lc r irljtfbaar zal zun op boa No Sb van het Leveuaniiddelooitweltje one havannoul 2 cl 16 oei p pd il dal vau 14 V 1 Ootober e k torlcrljgbaar zal zijn op bon Nd lOb v ia het Levonemlddelenboekje 1 K O Uuiaardajipedaa SH oanl IU dal van 1 IM U Oétobet aJk verkrljgtawr zal aljn op i bun No 81 II van bel Levenoniddlklenboekje 1 verpakte ohocoladareep 12 j ot I 1 onverpakte ohoooladereep 12 et bon i o 2 b van hel UvenamUMMl boekje Jij oua auiker Uelia No 1 U o 1 2 i ona anlkor bljMortea dat naaal bon No S vw doBykavel eu boteikaait van bel ï UMnkgeldig voor den aankoop van boter Indopi node van 18 l ïn 32 Ootober e k noalworden Ua eleveid aau den wlalcelier boaNo aab van hel Levaumiiddelt nliookje dat op Zaterdag 12 Uolaber ck voor houdera van viachkaarlun la eenvan do aeilea D t m0 9 Ellttoi Ë9enFll tnF8opboiiNa vaii bua vlaolikaart verkrijl aar zal ilJn 2 oni kajbvleesch bU aMo elagera behalve V 4l el C VerzIJl H J Venijl Verblauw T van Vliet U van Vliet de Wil WoU 8r Woll Jr Faali en Liepeli Uet na 6 uur nog blJ de fliagera aanwcnlge vleaaehnag vrü worden verkocht VI dal de audappeku eu da knernwat verkrIJgIMr UÜM lUn tdMoUena bU den wtnkeliv die de botreHlnllo bona beeft algarieopekl VII dal zoowel In de onaM aki in e tweede helft van da eek tag bdnn voor den anokoop Tan aardap M on levtM tn de tweede heOt mor den awi koop van een ander artikel luUan vntden a ngewea n Gouda 11 Ootober 1918 Borgemewter en Welbo dera tosio ULBO 1 Il IJS £ e SamtaAa U VAN OER VEÜR