Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1918

HORNEMANN HeT BoNTHÜIS HOOaSTRAAT 242 6t hili W HMfdiitir ROTTERDAM nftakt bQiónder attent op xOne schitterende sorteertiiK PELTEMlmlBN vanaf de goedkoopste tot de fQnsle soorten Eltgantt ModillM Prima afwsrklng Lage prijzen DacelUks groote zendingen Mairtels Blousas Rokkien en ManlAlooataiMaB in d allemlrawste fafons 3591 Zondag aaop nel tot 1 ump so IH h i c nil um tMrnr tad woihM Nif afgesloten terreje te lioor emgelioilen BritTsa ondu do 8385 Bnréaa Oonijiob Ooonnt Qond RedMtiei T l f Intero 545 TWEEDE KAMER De Duitscho terugtocht en onze g ena vat luterpeUaUee Buitenlandseh beleid Het begoin deze week met een verraseing Onder groote aandacht van de zeer goed bezochte Kamer dieeldè minister Ruys de Beerenbrouck de mJiitaire maatregelen mede waartoe de R€ eering ilch y enoo t haeft gezien met het oog op mogelyke gevolgen van ee Duitscheïi terugtocht in het westeigk deol van België De algemeen d w X periodieke verloven en de bözondere veriovein van korten duur m Zeeland zijn geechorat enzoo noodig zal in amdexe provincies hetzelfde geeohieden Db Kruyt heeft leeda govraagd de R geering hierover te mogen intarpelleeren Hu wilde er reeda dadelijk een toelichting bu gev a doch de Voonüitter kon dit niet toestaan Eerst moet do Kamer veriof tot intarpaUeereoi verleenen en dan pas mag de interpellant toelichten Mfln zal wel nieuwsgierig zu naar de2e toeJichting Wil de Christeneocialiait van liet rewlutiooaire mertail omfi dat qua land xich niet houdt aan de venplichting om legemfdedingen van ooriogToerenden die over d © gr ns mochten komen te intemeer€oi7 WU hij liever de oorlog in ons land binnenhftlen Het zou niet revolutianair zjjnl En getuigt het niet van w a beleid om t dig allee voor te bereiden wat a n de grena noodig ikan worden Of heeft da Kruyt bezwaar te gen het verleenen yam hulp aan Belgische vluchtelingen die hij een wtruiming m een deel van België dat aan ons laid grenst weUicht bij tieoduizeoiden in tma land heil zullen EEoeken Het zou niet Christelijk zifnl Haar wat wil deese interpellant dan Wynkoop a partygenoot dr van Ran estoijn vTotfg ook een interpellatie en wel nopens den atand van de economisclie onderhandelingen met Amerika een ongetwijfeld belangwekkend onderwerp Van het quartet hetft thans alleen nog de heer Kolthek géén mteipellatie bedac ht Maar dat komt weL Vrijdagmiddag kwamen de interpellaties TroeUtra buitenlandsche beleid en van Ravesteyn aan de orde Dinsdag a s die van Schaper levenamiddeIenYoor2iening aan d orde en na het afdeelingsonderzoek dat deze week afuiving en exceptioneel veel leden gelokt had 1 komt dan de interpellatie van den vertrouweling van Lenin en Trotsky over de behandeling van de Bussi Bche vluchtelingen in ona lan na het wetsontwerp tot nadere voorzieaiing ta v het goederenverkeer met het buitenland en het vooratel Troelatra tot instelling van een Kamercommissie voor buitenlandache zaken De interpellaties over het buitenlandadh Ojienliari MoiiiJiit 1 Wq OTOrataiB ran Notaria R W H PITLOi ie Gouda Jo h flSdtil 01 ZALM aan d Markt aldaar op Maffndaff f4tlotol 6n9l8 dea aTonda te 7 aar vaa een fHnk Hèerenhuis nat TÜIN geleien aan de Weathavaa en itrakkeade tot de Pei fcntraat te Gouda plaati H k eiUem nö 53 fröot 4 2ti Area H f httit bevtf eKtkrtttaniT drie katearirnet kaakeai twee ket M k op de e rtt rerdieptoffi vier kaaaev mM badkamaw a laarïWTes 3 aaldera met 2 kaanera 2 Tt er ffiiike Woonhuizen net Iroote looda en omli cad terrein Cale laa de Prioi HendrikUraat no 9 $ ea 101 ïB Letbmaetitraat root 2é 40 Arco Vrij van mur Zeer geichikt roor bouwterrein In parraeüni ed mani lanweiite BHOCllnBSElr en partij Iroota Ik waaronder cèA roote NÉtional kétal londerdea Meten 3 ea 3 inch goten en IfI rokken Tcrwarmld bulaca een parlif pi itfa in potgahWMkta Calli a AaparafnB platftka L u 3436 4fi Aaavaardiaf aa bMri a vaa het Oaraeraad o4 op 2 Deeambcr 1918 Te bcalchtigen delaaiate 2 warhdatfea voa len da der veHing en op diea 4ag 4eUntt ran 10 12 aa Tan 2 4 uur parceel 1 alteen p Tertoon Tan aea bawlja Taa toegang af It aTcn door gencwmden aetaria door Iriea eT tti nadere inlichtingen worden TeratrekL ZIE ETALAQES Ei 9 riiratei Emsei astlll s CmsePKOut 3 1S MJi IS Weijer £ Höefhamer Apotheek Gouwe 135 iiÉifepiiilliiJif Urrbiit Kamerlampeii iHilyiuwl baueawbaw Hrten in mine tataa GEUJK SIERLIJK GEVAARLOOS b pi i van IS tu 3S SnMea Garbidbtmfders I ledera petroloumlamp in een carbidlamrTerWnderen Tan pHma materiaal gemaakt BRANDTOtf CmCA 4 UUft I PMI f IHH en f 2 78 PRIMA CALCIUM CAHBIO p407 voorradit pelikito en per bui 30 Bhmiiers Brandarnaalilen enz RIdWIBLMAOAZkIN 0 66 De begrafenis van een armel Ha hat Luister eens Uarcus jaren geJaden gat ik er een beschrijvlni van Zij ïeiden dat alle vrouwen er door ean bol builen kwameEk Maar toCh hee t men mij ef nooit voor betaald Ik a Areide er zelf bijna by toen Ik het schreel Uaar nu dat Ik zalf de be foüs van een arme aal krUgen kan ik niet huUen Mis cUen zaj een iong nan die gelukkiger is dan Ik een be 4ryvlng van de mijne geven en er voor betaald worden I Laat die vrouw niet bg mli toe dit zet bij met een groote heftigheid Ik wil haar niet zien Als ik het heb zal ik eripee doorgaan Zij heeft een Kef klein metoJO te goed voof ïuBc een feeks maar y was de vrouw nu mUn broer Dftt moet ik niet vefgeteo Als Ik er langs kom d moet ik naar ouden LyaU kijken Hij kon aaUnstokken viy oedtiereteUenl De stem vttn Keltti venadert weer Zij werd meer bedwoi peD o vvitfeoidea eonveiwatietooa jm ir kei Ui be j uuuuof LAN8E TIENDEWEB 6 sn Tsisf 350 allea gelegen onder de gemeente VADDINX j ANTON COOPS ÏROOIST i WUDSTRAAT 29 1 22 in IS llViJbartlabletlea Ptennamint tabletten EiMserpaelilleea WLMikiaiZiii frfep arrnAAT 345 349 Hot Electrotechnhcli Barean Turion iianlffa yan Lit m Kraclitiiislallaties Teleoliooniiet Gouda boelhws dat op 3eoi 8 I T I No 3 Tn TUKKER r lo ri f Z u tml 104 Jé F W TURION LANGÉ TIBN0fiWEG 24 Aangeeloten 16 Octobtr 1918 tO STOL WIJKzoa worden gthouden gaat eiet door l Notiri Mn VÖS tn itAflLSïEDE Telef 326 DsHrwHÉr B H VJUi BE VERVE te OOUDA zal op Dinsdag 15 October 1018 ZIt ETAlABEl ZIE ETAIABES M Morgwia la um BOELHUIS Da Notarb J VAN DER LIEDEN te Ouderiterfe a d IJiiel U Tooraemtaa op wOEMSliaa ie ootober leis dn margins ten e ure n de Bouwmaoiwooiag P 60 Tan den Haar J P VAN DER POUW In BLOEMENDAAL b j QOUDA la hst spsabesr te verktsjM 21 kalfdragende Koelen 1 vare Koe 6 Kalvereni een 5 jtrii Zwart Merrispaaril Kaasbrik Tentwagen Paardentuigen een breede Ijzeren en een Houten Schouw Kaaspers Wrlngtobben Kam Staren Kuipen Emmers Kaasvaten en vele andere Bauw en MeikgeneilsofiapjHin Morgeni voor dea T rkoop af cnnaiinard Ie beaicbtifen Aaa d woalHg U gaea l t Bli MTOor ulUpaanlnr 360Ö 40 Firina B 1W ÖE ELËCTRISCHE MEUBELFABRIEK STOFFEERDER BEDDENMAKERU EN BEHANOERIJ Lan c Tiendewel 10 12 Telefoon 200 Zie roor den a 1 winter ottzeooUeode ib Voetzakk fl Vachten en Tochtvacht Plaids Wollen en Qestikte Dekens Kapokmatrassen PmU KINDERWAGEIIS GEHEEL MET lEER BEKLEED T in dèfl TDIN ua d NOODGODSTEÈa aldau VOPkOOP n I 20 zware BNMEN als Iepen Essen Kastanjes Voorta Heesters Hulsten Seringen en raste planten T inn TÓór den verkoop 3598 15 Notaris N F Caaibler van Nooten te OOUDA ZIE ETAUSES ui op DINSDA0 2g OCTOBER 1918 dei avondi 7 UUr in het geboQw der R K Le v6r86ni inf a d WMthaven aldaar puUlek verkoopen de toIgende te Oodda gelegen Onroerende Goederen MI3S0 Ko 1 Een sangenMm WOONHUIS en ERF a d Bleekeniingel 74 Niet verhaard No Een goed onderbonden Openbare Vrijwillige Verirooping in h Notarlahuli aan Dae aensllf la lEWEN l i Opbod on Alslaa sp VRIJOASEN tt SR 26 OCTIWER ItlS a TO BldllI a II wa tea overataan van dan Netirtt B H 8TUMPEL lalalMli van De vdöreeoi e jaren geleden nieuw lebouwda loed ooderkonden Bbuwmanswoniflg eoaamd AORIANA HOEVE mal GrODte becht en sterMsT ASSeHUUR STAL voor 65 atuka Vee Oroote VARKENSSCMUDR PAARDENSTAL WAOENSCHOÜR KALVERENHOKKEN Groot ERF en WERT MOESTUIN en diverae peroeeleu Woonhuis r Bronchitis met AFZONDERLHKE BOVENWONINO en ERF a d Flnweelemingel 9 en 10 Per maand verhaard voor f 30 No 3 Xen dito Abdijsiroop seo rarklaard ons de Hetr P LALLEMAN t Apflidoora VumMnche wef 303 Hij leed iDbenltaadoeoiat boMtte tmI co kliAgda 0T r pijoea in de borat n zqd Somi kon hij iMo dcm halco omdat aije lon n watgurina laniedau waren en de TaMiltleDd il m hem beaauwda Toen niet faalpaa wilda heeft de Abdijairoop welke wij kochten bij deo droiiat 1 J Bieuwcn a te Apeldoorn htm wede fauw ge ond Mlev adatüg maakt Da ABDIJSIROOP lliii l u d kirauuUlnd Tidsaprann bl kowt km Utihiaa nu Uak k HC TnkoadkaM tkaa Aloai nrkriifburl WOONHUIS en ERF a d Ooawe 218 In eigen gebraik No 48 Vijf Woonhuizen en Erven a d Boelekade 13 134 18S 188 140 Per veek verhaard reap voor f2 26 2 21 f 2 16 f 2 16 en f 2 31 Noi 9 en 10 Twee Woonhuizen en Erven a d Stoofiteeg 16 20 en 29 Per week verhaard no 18 voor f 2 21 noi 20 en 22 voor f 6 12 No 11 Pm laciM Il 1 25 f 3 25 f 1 7 ElKlil on liadIMkMiaS L I AKKER Rpltardan SS 8 82 Een WOONHUIS en ERF eliea clelen onder de gemeente WADDINXVEEN Bin den üfurdaMdiokM Wes en Vaart en aan den Oadarirag in denAoktarofiekeo ca Patte Poldnr tanen groot 4S HeolairM S i Mirea owailiarM T veilen 1b 29 Pareeelen waarna diverae conibiaaliSn bij den AMcg Aaovaardiog vrij vad huur hit Weiland net crUniii mS het Bouwland indenlW4 otder a d NIanwebaven 168 Per veek verbaard voor f 2 26 Noi 12 en 13 TweeWooahubenen Erven a d Boiohweg 4 en 6 Niet verhaard Firma B DB JONQ Bchnt etollMnlcn BtddMBukan VwliililagM uiter i lt 1 December ai bet Bouwland ia dea Achterofachen Poldar met het ontbloolao er Schoof oi uHeelIjk 1 Deeenbar a i en de Woning en verdere gebouwen op 1 Hei 1919 Betaling der koopp iningen 23 December 1918 T beaiehtigen op alle Werkdagen Allei breeder onacbreven bij NoUtUa metKaarten verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Notuia STUMPEL Boolgra l 40 te Leidan die nadere idiichttafen veratrekt evendv de beiMoer der Hone de Hw M VAN Dm MSEBj t4M U Te betiohtigen de laatiU 3 werkdagen voor en op den verkoopdag van 10 12 en 2 4 anr wat pero 3 aangaat op ertoon van toegangsbewgi te verkrggen ten kantore van gesegden notaria Oonwe 91 TeL47 Te aanvaarden op den b taaldag der kooppenningsn voor pero 3 op 2 Jan a a en voor de overige peroeelen op 28 November a a Verdere inliobtingen geeft genoemde Nottóa bjj wien van 21 Ootober af netiti n te verkrijgen sün 3602 78 u i i834 A7e laar anij Maandau 14 October 1918 GOÜDSCHE COIRMT OiTi VU ws © aa A d v e3it©an ti©TDla d v ooxCho u d a © 3a Qï str©lc©aa VERSCHIJNT DAGELIJKS Mt BEHALVE ZON EN FEESTnAfiRN INOEZONDSN HSIHUWEUNCIINi 1 ns b LW elke rwel mew ƒ 0 40 Op de vooira line SO hooier Gewone edrertaiitieii en insMoodea me edeeUiiten bï eoeUwst tot aeer cwoiaeeenlen prlje Qraote latten tn noden orden bendMKl uur pleetinit mt AdverteatMn kiunu wonta iiicewwlan door tu Hii k aet nn wUede Boeklu rienii Adnrta Aenni m onie AteataB ABONNEHENTSPRIJSi per Icwartaal ƒ 2 per week 15 cent nwi Zondagsblad per kwartakl ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bewrging per looper geschiedt Franco per poat per krwartaal ƒ 2 0 met Zofndagsblad ƒ 3 40 Abonnementen wvrden dagel ks aangenomen aan ons Bureau HARKT 81 GOUDA by on agenten dan boekhandel en de postkantorMi ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omBtraken bèhoorende tot den bezorgltring 1 Mffela ƒ M eUte regel meer ƒ 0 20 Van buiten Gouda en dan bezorgkring l £ regels 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Advertentie vaa publieke i veniuikaljjkbaden 12H c nt per zvgel j Administratie Telef Intera 83 Bureap MARKT 31 GOUDA DE OORLOG Op § iHiardcii vreile Hmi DnltaelM antwoord n WiUon Tr dlt Max won Badao fff Ooyal Ifi H vuupa La Fara aa Laan In handen dar Franaohan In AllianiB Silivrië in haadan dar gaalliaardan ONS OVBRUCBT vorige Regeering ate daaraan verwant beschouwt en met den heer Treub nato aanleiding van diens jongste artikel in De Vragen des Tyds welke aanval dsn heer Treub de gelogenhmd bood om rich voor eene absolute neutnUIteii U verklaren da buitenlandsche p tiek tm 0e Telegraaf ftf te keuren als niet in s lands belang en lick g ieel solidair U verklaren met da bultanUuidfiche poUUek van de vorige Regeenng waanran hy deel had uitgemaakt Zoo scheen dit debat met een sisser af te zullen loepen had de heer van Ravesteyn piet voor een daad gezorgd Eerst had hy de vraag gesteld of de Minister bereid was alle maatrogeletn te treffen opdat zoo spoedig mogoiyk invoer uit Amerika mogelyk worde Die vraag W reeda overbodig De Regeering had rteds toegezegd alles te tullen doen om in onzen onhoudbaran eoonomischen toestand T rbetering aan t brengen En ook by h t mendeling debat zegde de Minister toe niets te zullen nala ten wat in zyn vermogen was Toch moest jr een motie komen waarin hetzelfde werd uitgedrukt als in de vtaag Iedereen lachte em die mobe behalve d 4 Bolsjewiki die haar voorgesteld haddem Mr Troelstra potte er wat mee de heeren hadden en gevoelige snaar in hèt gemoed of Uever in 4en bu k van het vcik aangeroerd De motie he ft geen Bin vond teredit de heer Rutgers daar zy geen standpunt Innam fifwykend van dat der Regeenng De heer Nolens kapittelde de voowtellers omdat zy telkens weer poseeren als de mannen die voor de nooden des V9 A opkomen dat doen wy allen xei de h er Kolens en niet alleen die heeren T yb i hvoordigen h t volk Hy noemde de m öe een geste een Blag in de lucht en waarschuwde tegen zulk Ii provlseeren van moties Hy ou geen temtmlag vragen maar hy was er tegen reeds om de uitdrukking alle maatrege len die ook maatr elen insluiten w ke ongewenscht kunnen zyn Toen zag de heer Wynkoop kans op een politiek succesje Die heeren moesten dan maar tegen stemmen Dat waren dan natuuriyk de volksverraders en zy de volksvrienden Daaroih vroeg hy de versteller stemming Met 53 9 leden ging de motie er door tegen stemden 8 Katholieken n een AntiRevolatianair Diflsdag gaan we voort met het inteipelleeran Dan komen de Ministers Alting van G i sau en van Ueselsbeyn aan de beurt toggw den nadruk p d n ptsMffl uit VH on s vragtn 4 e president acht zich fonoopt ten oaii zien Vim het voorste tot het sluiten van e i wap stilstand te verklaree dit hy zich Biet gerechtigd acht wm Mhoiminc der krygsver chtlngen voor f itellta aan d Rege9rlng n waarmede de regeering der Vervsnlf de Staten verbondan is t C B 4e Centnüa AiognK adaa Kx ang d lagers van die mogen edMi on hun gl ondge bied sfian Nu pos krygen vrij dr baapreWngen onder il jreuiForieeiden en al moitM w wel verondvritellan biykois de v rschi lsnda persultmgen dat men volkmnen accoord ging in Engeland on Prankryk met Wllaon s tactiek nu komt pos het Werk tot uitvoering Men zal t waarschyniyk aan F h veriaten om met een Duitochen opperiieTelhebber een neutrale no te bepalen jaarna d terugtocht kan beginnen Zyn wy eenmaal zoover dan kan meai veilig annemen dat de vrede waarnaar wy bah en verlangd maar waarnaar miUloroen in fa ogrlogToereods landan babban gabonkent idetyk is iraargakaan De dag van 12 October 1618 zal waai chyniyk een weraldhistorisaba betMkeni krygen Zaterdag is nJ bet Duitsclie antft oord bekend geworden en antwoord dat kl fu en duidelijk is en geen numte laat om xooals de oorlogwuchtigen in alle landen zoo gaarne doen bisschen de regele allerlei valletjes te lezm In antwoord op de vragen van den president d r Vereuügde Ktaten van Amerika verklaart de Duitsche r eonng het volgende De Duitsche regeering heeft de ponten aanvaard welke pnwident WUaon in zyn rede van 8 Januari n In zyn latere redevoeringen heeft neurgelegd aki den grond sUg van een duurzoown reektvaardtgan vrede Het doel van de in te Mden bespïekingen EDu dus alleen zyn zldi te v rataan omtrent de praefische byzonderheden van de toepas ing ervan De Duitsche regeering neemt aan dat ook de regeeringen vsn de met de VMeeaift de Staten verbonden mogendheden sieH Tp den grondhlag van de verklaringen 4K pre tident Wilson plaatsen De Doitaebe regeering verklaart sleli Ui overleg met de Oaetenryksch fiongaarach regeering bereid om tot bet verkrUgea van en wapenstiliMsnd gevolg te geve oaa het voorstel van den presldBut betreffende de ontruiming zy laat het au dsn prwld l avsr h t byeenroepan ener gvmengde eoaiaiiaade tot stand te brengen wier taak lal slja de voor de ontruiming noo ge regaltngcn te treffen De tegenwoordiKe Duitsche regeerlng die de verantwoordelijkheid voor den vredesirtap draagt la gevormd door onderhandeling n fn overleg met de groote meerdcrheUl vott den Rykadag In elk horer handellngea steotiend op dea wU dezer meerderheU spreekt de riJks kanselier uit naam van de Duitsche regcering en van het Duitsche volk Beriyn 12 October 1818 Geteekend Solf Staatssecretaris van bnl tenlandscbe zaken Dat bericht is overal met geestdrift ontvangen het opent h et uitzicht op vred Evenwel zoovei is men nog niet Wy Wtf verUen nlat oit bat oo da macht van deg n a die om welke rad n dan ook den oorlog wilien voortzetten ao die vele middelen hebben om dit doei te bairelken Enkele uitingen wiUeo wy hier itoeren De Matln schrijft Volgens nieuws uit Washii ton is de houding van Wilson het sogenbUk zeer doorzichUg HU baaft ienvoudig de voorwaarden gestekt waarop hy hot verzoek der centralen aan zyn igan bondgenooten zal overbrengen Verrolgana zai het in zoover hy een oorlog vo re da natie vertegenwoonügt op zyn w g Ui ian m In overleg met de andere entcfflte mo Jendheden zUn gevoelen over d voorwaar en te doen kennen waarop d wapaosUl stand kan worden toegeataa Wy watan ttU betrouwbare ron dat hy dan aan taal tal laten hooren dia Duitschiaad vamtaU nl doen staan De Kew York Thnas aagt naar aanl dhit van Wilson s nota de maattagalso dl aan de tafel der vredeaondeihandelingoa gen men zullen wonden zuil n het iDultaehlaod Meid hebben wéinig o pgel vei i en konden ook moeilijk anders dan weinig opleveren De nieuwe Minister heeft oikele dagen ge led n in antwoord op vragen van den heer Tre i den stand van akan uiteengezet Ku wilden de mteipeUanten méér watetn detaü en oriteik op de vonge miniaters Natuuriyk was miniater van Kamebeelq uiterst aober en ingetogen Hy zit nu midden in de onderhandelingen met de Oöitralen wanneer de plaats voor de onderhandelingen met de geaaaocieerden befpaald lal iijn beginnen lie ook tenstond en nu zou men willen dat de Mimsrter de boeken opendel Het laat zich soo aangenaam hooren ooala mr MoKhant t uitdrukte dat licht n lucht aan dit Departement naar bina en moet kunnen zien dat gordynen n vensters open moeten maar w t wil men Men behoeft waariyk geen bewonderaar te zyn van de geteima diplomatie de oorlog beeft hare vrienden sterft doen verminderen om in te zien dat er onderhandelingen voodjg zyn vooral nu in oorlogstyd die aiet in t open Hiar kmmen geschieden in belang van het welslagen dier onderhanRelingen zelve Intuaachen heeft de gedach tenwisseling den meuwon Minister gelegen held geboden nog eens uitdmkkeiyk vast te tellen dat de nieuwe regeenng wil voortzetten de Ibultenlandsöhe politiek van haar vooiganster haar beleid cal zün u ationaal en neutraal gericht op de voortzetting van een eerlyke nn absolute handhaving der onaüdigfaeid De Minister vertrouwt dat onze neutraliteitf niet alleeoi zat ontzien worden maar ook economisch mogeiyk gemaakt Het ïmiterilandsch beleid moet worden gedragen door het ve rtrouwen van het volk De Regeering ia genegen zooveel mogeiyk met het verlangen aar openbare tbefliandeling vai het buiten lendöch beleid rekening te hoijiden de natuuriyke grenzen daaraan opg egd moeten echter geëerbiedigd worden Het regeering beleid dient te wortelen ia het onmisbaar vertrouwen van het Parlement De Miaister wü dan ook een nauwe verstandhouding met het Parlemcait dé onverdeelde verantwoordelyMieiid der Regeenng blyft daarby intact ruimere voorlicl ting van het Pardement behoeft daaraan nie In dm weg be staan 1 Indien de nieuwe leden zoo trouw biyyen ojAomen zal het absenteïsme dat de laatste jaren in zoo bedenkeiyke mate toenam zeker sterk verminderen Maar df het zoo biy v a al 7 Feuilleton De mterpellanten waren over deze principieele uiteenzetting met zeer voldaan De heer Troelstra dankibaar voor de gedane toezeggingen inzake samenwerking met het Parlement 1 meer inlichtingen willen hebben die noodig zyn om het vertrouwen van het volk te winnen Hy vroeg waarom de Minister geen comit eneraal in overweging had gegeven Ons dunkt dat moet de Kamer vragen niet de Minister De beer Troelstra polemiseerde verder geducht met den heer van Rawesteön die alle kwaads zocht in het Duitsche imperialisme en de zoo blij je te zien Het spijt mij dat ik geen g eld heb behalve de drlemawdelijkscho toelage die ik al gestuurd heb Xk kon jo geen beter huis vereohaffen Ik heb zolts voor myzeS geen geèd u evenmin kau ik vat vragw aan mijn vriend Htfdy die naar Amerllia Is gegaan tentutnste voor het oogenblik De vaste hand van lone verkoelde zijn voorhooCi Zij had haar zakdoek roohdg gmiaakt tn de waterkan die er vet en groen uitstag door genis van grondige Bchoonmaak en op do kale jonde tafel stond by het bed van den Jongman Dear keek hij weer op Ik weet niet wie u bent Kei hij za ht zijn oogen waren goroot en donker in hun aan den dood herinnereode bolten may het wm goed van u haar weg te sturen Die vr w vermoeit ndj en ik heb niet meer geld om het teoar te geven Die andere feeks beneden maai maaiflc wU niet uitvaren als eendwaoat NoituuiriUk neemt dlo rrouw wat haar toekomt Hoe laat roepen IJ een man ala ze hem an ophangen ik geAoof bij het aanbreken van den dB P Nu als ze de galg maar ergens anders plaatsten dan Juist bulten het raam zou bet mij niet kunnen scheen De sJagen van de hamers klloken VQt tdurend door mijn hoofd en Ik kan dea i aap niet ymtim Ik za naar de Times sohrijven over J nohtso van Engelsohen die gebuu gen zullen worden Wat een uitnemend onderwerp voor 4aa konricommortijd June Allen dlo mot in elkao geslagm handig en zorgtvolle uitdrukking oondeo voet van hot bod stond Jane zei lone wy moeten hem faier voadoan brengen naar eeu plaats waar hy good verpleegd kan worden Hu z8t hier geen voet vandaan voordat wa4 hij mij schuldig U geheel ia voWaott zd juUrouw Horehound met bes theld JLaat mij uw rekening zlent zei lone JDoe Ble ts van dat alles lono zij kan olet beletten dat je fem naar een élokenhuls brengt Ik neem hwn mee naar Audley Street Is de dokter het toestaat zei lone Haal JIJ hetB dan zal ik het met do Trouw in arde maken Jane ging snel en vlug naar benaden Zij wist waar dicht in de buurt het bureau van een dokter van een verzek ring nmatschapplj was Dien zou i J holen indien hij er was Ik prakfeeer niet in de buurt zei dokter Spencer Batosoa een lutge aware man met een vriendelijk vourkemen neerziende op het bezorgde meisie dat Ifi geen gewoonte MaH aM gr eenig gevaar is dap zal ik gaan Is de baer eeu vrleod v n af JHij is een vriend van ew vtiendtn van mijt zei Jane Zy U nu by em Komt u lüs Je Ult met mij me Terwyi xy sprak had de dokt r rijn bofld genomen by stak een klei i bet lioofd met dutdejljlle teuh olcoDea vu IJlkooHB De stekte la vurwbljnjijk ha aavolg vao sorg m femtelljlte liurpe Uu ïe elullgd ia In wm timiwortHa UIJ nXMt dedelljk nrvo d wonlee fuur eeo pluta vaer bij siiivwfl luotit tn foede vetsargtBf beeft lone Iwlkte WtJ nüleD bem nee neer hole nemen pn daar verplegMil se4 KiJ U doiter lirak een hns voor hetojpeii bare Eldtenhula mexr Irte In de oofvn lone deed hem opboudnt Bov p HeQ lONE MARCH v Ha OLOGOTT 9 WEMELlMK Air BOMUM nik hMtan kon hij slet enden den eija nthenken tan de doatbevulte l Ie wlJie wMMf ij lieh tn d tfakn Innwr beintog U heeA onlervlDdkv gtbli tri M Hiel Man tij hel hoofd vu Kaitt X boeger o i hel ktWKn lesde Hai wtinlgl ld lone Ulm Ik bek mij alt hta We Manden feo r nd meer lic heb ma oho era opld9ei1e bljfowooad In een IlallaeneMie sU4 De ikikler iH nieb moer Ik lal MelIJk en ilekemnifeBekf ren iel kU Indien u In dkn MjdvUt norseo dal de pedIKt ereM b veorM vervoor Ik al elf net u near bene en faenl Zoo werd KHIh Heilwd Tenwid nMrNo SI In de Andter EhMt In Battenae Wj lu de kamer van lone werdnrergelivd en dkdvUjka beioabl oordrrRpraicer Batwn die vreamd gmovs hel aeer natnnwUJk ecfceen te vinden KetterMA aen to doen op aijn wee v aHanp atead aear lUn horasS ia hel tllieiA ordl Twn i hospita stond op d otndersta trede van de trap mot een verbUatardo uitdrukking pp het gelaat Zy was gïèeoi varslagen te voorscshyn gekomen uU haar flnanoipel onderlioud met lone Want die pr tlscbe jonge vrouw had ar op aBiugedrüngen dat zy haar declaraties zou laten z eo V iii al de Qxtra lnkoopen Omdat Invsju gciyklng met andere weken waarvoor de prijs was opgemaakt het Mt was vost gesteld dat zU ge irendo de l atetsveertien dagen haar huurder driemaal d n orkelijkeo huurprys in rekening had getiraiciit Geheel in het nauw gebradht had jufïiïouw Horehouod t n laatste een kultoode gesohroven van haar reKeaiug na geheele aitrekking van al het to rvel en doze zM nu veilig lo den zalc v m lone terwyi ilj kakn naast atfa t ar ttveii zot wachtoDde op de terufiiomat vaa Jane Dokter Bpeneer Bateaon h d lulk een Indrukwekkende boudfi en zulk een heVelende en welluidende stem dat hy öad lijk blJ zijn bltinenkoioea JnftnmvHO rebound ree deed ontXeUsn Waar la uw patUnt Jutfrouw vroeg hy soodra fay de voordiaur Unnen was Ik hoop dot u hem In een heUereen luohllge kamer fasbl andera ktn Ik niet Voor de gevolgea Instaan ïiy snuffetdo op zeer vBnmtmatoode Mudar voortdureud ondar hst naar bovsa gaan Toon hy In de karo r knram waar Keith lag maakte hy haisdg zyn dlag nowwerp voor laa komkommertijd struraenta In zijn zak JUi foo yide EaiOi zonder een 009m Zy keerden smmd teru aur de hoobUk opooéboud vooft loo kmk pM r a valle kMDtr ka Twitt fltieet De Dose stond em oogiMiblJk In gedaohtoa an klopte oM yn poUood op iIJd hond JP patt tt DidI