Goudsche Courant, maandag 14 oktober 1918

V omnogeluk maken syn woond op euw te breken De C cago Tribune moge het ntiwoonl van het Ame rOwa e che toUc bet aatwoord van een aegevlerend leger cjia AI deze berichten kuiuun erenwelL een man als Wileon niet beïnvloeden H heeft het vertrouwen van degtfian die oog hcA Hn voor de nooden van deeen l jd wier hart meel dt met zooveel duizenden die iederec dag opnieuw afvragen f het hefate wat ay bezitten met ia vemi d en wier veretand hen zegt dat deee gebeürteciaeen toch on afwendbaar ware aU het ontawttende on weer dat de atmoéfeer fruch maakt en xva vaar De Berl corr van tde KOla Zeit aagt teiwfat 4 dere dag brengt verklaiingen of geheurteniaaen van pnncipieele heteekenis Er ia geen t d om zich de strekking bewiiat te worden De wereldgeachiedeais gaat op het eind van den oorlog in een razend tempo Al niet alles bedriegt gaat t eind van den oorlog net zoo entf ala het begin Wtf wenachen mete liever Prina Max von Baden moet in Januari van dit jaar aan pnna Alexander van Ho henlohe wiens pacifietiache zienvw ze be ke d 18 n die in een hotel in Zwitserland leetc e B bnef geschreven hebben welke alioaar in handen ia gdumen van een agent der Entente en nu na de R kedagrede vm den meuwen kanaeher door een Reutertelagram van 8 Octobw aan de niet Dvdt ache pers i $ medegedeeld In dezen bnef hetft prioa Max ton Baden aoowel ever de purlenM BtaruN rii ala over het oorlogsdoel n de vredeareaolutie van d RiPatlaginee n deriiftM ideeVn ent wikkeld die onbetwi tt aar in ta 9Mtethi B n met de dnU e dea dde h U thans voor taat HvJ bddaagt sloh In dezen brief over den lof welke hem door linksche bladoi naar aanleiding van zyn Karlaruher rede u toegezwaaid cu zegt dat h j het temocnu tisch devies en de formule van het parlementansme toch dujdeUik genoeg heeft afgewezen Uii wenacht een zoo ver moge luk successen en wenacht niet dat nog meer over 3 gi6 gvEegd zou worden aJa reeds gezegd ia Deze brief aegt het Berl TagehL is geen bysonder veihludend document Ga dat hii nu juwt weer ontvreemd werd een van die p niyke besdiilddngen van het noodlot y a a r n rokir nun daar waar het aim voorakhtlgiheid en balder inzicht nitbreekt chronisch de dupe pleegt te z n Wiet met tot de tagenatanders van de tegeowooixlige regeenng beboort is door het plotseling openbaar worden van een dergelijke erkenning natuurlek onaangenaam getroffen Pruia Max von Baden heeft zich Zaterdag met de leidera der meerdm heidspartyen m verbinding gesteld en hb he t hun een uitvoennge veiklanng over ém oorsprcmg van den bewustsn brieif bet geheele verloop van é aangelegrahétd n de ontwikkeling zgner politieke deaikbesiden gegeven De meeste aMe buigerl jke parlementaleden heeft deze uiteenaettmg bevredigd of vij sijn itech van den wensch een nieuwe kanaeUencrlsia te vmnüden betitid De eociaal democTaten aarzelen en weifelen nog en nemen tot nu toe een tamelijk afwtjzeoide houi ng aan Men he ft vernomen dat zij uit de regeering moudea treden indien de Frina rtjkskaaaelier Eon biyfen en dat i hem door vdn Payer vervangen souden wlUen siea De prina is sender meer be reld sich terug te tr kken in dien een groote meerderhetdsparty aU de ao Oiaal democratiach ulfca uitdrukkel lc wenacht Gisteren heeft de mterfracti meele com missie over de kwestie vergaderd Gisteravond liep het hardnekkig gerucht dat pnns Max von Baden afgetreden zou zijn Als mogelük opvolger weiden genoemd Seheidemann Erzbeiger Solff en zelfs von Kühlmann Zekerheid daaromtrent h iben wÜ echter nog niet e De FraoKhen h 4 en La Fire n Laan beoet Douai heeft door arttUerlevuur en door bombardement van vUegers waar geleden Allee w st erop dat de Duitaohers een gedwongen terugtocht doea tengevolge van de omtrekkende beweging van het leger van Gourand In de bocht van laum verkieeren de Duit sehers in een hachelijker toestand dan nf eenig ander punt Nu de JS ogelschen te Le Cateau staan a het eerste Fransche leger den Westeiyken oever van de Oise bezet houdt wordt de toeatand van de t ee Duit chs legers tussch i Oise en Aisne buitengewoon gevaarlek Van de drie hoofdspoorwegen van XiBon uit die y enkele dagen geleden konden gebndken is er een afge sneden door den opmarach van de Engelschen en Franscfaen in het Noordau De lijn uit Laon naar Hirson ie open n werkt en getwijfeld met voUe capaciteit Dto l jo naar Metiires loopt door den opmarach geen getaar maar Hdzièrea Js de vodfaltgesduvaa ba van de legers van von Mudra n rea Sinem die in Champagne vechten en van de Capaciteit van deze Ijjn moet reeds ve6l gevergd worden Het ih daarom doenlijk dat de twee Duibsche legers met hun ontz tyke opeenhoopmg van materiaal m de bocht van Loon nog een moeiïyike taak voor zich of l evpr achter sJch hebben daar hun weg naar het Noorden gaat Niettemin stuit Maagln s leger dat Ikngs den Chètnin des Dames over de h 08rvjakten oprttkt die Zuidwaarts naar de Aisne lo pè op haameikleitjk i tegMU tand Men moet met denken dat het alles maar van een leden dakje gaat In de laatste tiui dagen heeft het leger van Debeney vierduisend gevangenen overmeestwd in kleme groepen van 30 of 40 man Deze geisoleerde afdeelingen waren de gamis oeaen van cenba van te gf n fftrW m de Hinden burgUnie Zy waren aehtergalaten in ater ke aAleelingen die zoo xwaar m t beton waren bepantsérd dat x geen gevaar liapen door artillerie van welk ludiber die ook mocht wezen De stellingen waren a6ó ingencht dat de besettmgen met hun machinegeweren het terrein voor hen naar rechts en links m dier voege konden beheerachen dat het bestrdccn veld aansloot b dat van de naast hun pouties staande atelUng Zg hadden de opdiwbt zich tot het laatst te verdedigen en dat deden s ledere soodan e poat werd door de h ranBohen met oneindige moeite en zorgvuldig heid omsingeld en toen de Duitachers bemerkten dat er mets te winnen viel door nog langer te vechten staken zii de handen op De overlevenden van meer dui 100 zulke garnizoenen bevinden zich thans m handen van Debeney Het foreeeren door De beney van de HiDdenhurg telllag was sen zó f moeilijke taak ais éóne welke aan soldaten kan worden opgelegd het terrein waar de geallieerden doorheen moesten was ovordekt met loopgraven in alle rich tingen Iedere heuvel en elk heuveltje is een zóö sterke betoovesting dat zware granaten er weinig meer tegen verm en dan er brokjes af te slaan en het terrein is niet van een gest dheid waar de zwaarste kanonnen die van de spoodjjnen kunnen worden afgevuurd kunnen worden gebezigd Vóórdat de vijand uit St Quintm verdreven was kon h ii van de daken der huizen m die stad iedere beweging waarnemen die door ons gemaakt werd want van die daken kon men het land in den omtrek mijlenver m het rond overzien In drai Hindenbuig aanJeg vonden de Franachen ondergroiidsche schuilplaatsen voor de vjjandelilike reserves zóó groot dat ar een zegiment m kon worden vezborgen zoo diep onder den grond dat geen geschu rojectielen er konden doordringen De Franachen hebben acht dagen noodig gehad om zich door deze strook van beton en prikkeldraad heen te rachten NisJ is weer door de Serviëra beset Ka vaJB ia door de Italianen beoet Duraxzo ia weer door hen geboDdMudeerd De Japanneesen maken vwimt Tokio officieel bekend Ten Westen van Morasoefski zijn acht goudmijnen aangetroffen De v Üand ontruimde de Horakai goudmUn toen onze troepen sicb in de buurt vertoonden van Danbuki hider den gemaakten buit waren negen stoombooten 331 pa asagierswagons 103 000 handgranaten 29 machinegeweren en vier schanamertieren Kftialaroifak ie doot de Japcoache troepen de kozakken en de Ruaaiache strijdkrachten van generaal Darmakof bezet De bolsjeYfM wonden door de geallieerden langs de poorlijn van de Amoer achtervolgd ZlJ hebben zich tot Blagovetejeni op de grens van BSandsjotiije en het gouvernement Amoer teruggetrokken Er 4 jii tal van gevangenen gemaakt vraaronder eeidge Duitsche officieten en een twintigtal locomoüe ven en 120 kanonnen vermeeaterd Geheel Siberië bevindt sich thans In handen der gefUlieerdcn Een berichtgever van Reuter die door de bolajewikl een tjjdtang gevangen in gchoudeh seint uit Stocdcholm Een Engctschtnan wien meto en laste kon worden gelegd dan dat hl èen Engeladunan was endie deswege verscheidene weken in Loebianka in een cel aast de mijne heeft gesetén vactd s tlij dat hij tenminste 800 namen van ter dood veroordeelden had hoeren afroepen Indien de terechtstelling tus schen 1 en 4 uur in den ochtend werd voltrokken werden de veroordeelden even buiten Moskou ter dood gebracht indien hetbu dag gebeurde hetgeen aï den voorkwam werden zy in motorlorrlea naarhet oude paleis van Morozof gebracht Achter elk der veroonteelde vatte dan een Letpost met een revolver in de vuist en schootop iievel vuur zijn slachtoffer in het achteihoodEd Er waren geen lUkktsten de lij ken werden uitgekleed en in den grond gestopt de kieeren werden het eigendom vande beulen De veroordeelden gedroegwi zich altyd dapper ze morden met en verroerden geffii vm Een echter die te keer ging als een dolleman werd tot arw jgen gebracht door een klap op het hoofd met geweerkolf De meeste terechtgestelden jn jonge krachtige inteltectueelen waaop do bolsjewiki biizonder gebeten z n Menigmaal on dervragen u beechuldigden terwijl zij hun een revolver voor het hoofd houden Eenandere metbode is hun vrouwen en kinderen gevangen te aemdn en die niet los te laten voor my aiofa bekenttttiasen hebbeu Uten afdwiugea GEMENGD OOHLOGSNIKÜWS De Vluohtoiinaea Op vwBoek vm bet boofdkwartfer heeft do DuitBcbe r eerlng Vrijdag de Zwitaersi regeering verzocht ziob onndd dellijk tot de Fi Mohe regeering te wen den en haiar mede te deelen dat sioh van de Inwooors vsn RtjSBe en de Hn liggende artielderssteden een ontzettende verontrusting heeft meester giemaakt De Moeht het in veiliand Mertnede tot een nuusa vlucbt van fti dal eDden Heden konen wêtttof net zekerheid dUotfe rekeod te worden dan zou de Uulteoho legerleiding niet in staat zijn vow doze luawae voldoende te zorgen titiijUijdlig ia ider mededeetiag van het bovüuslaande aan de Mederlaodsche regieoring gevtas d of bet mogelijk zou zijn voor bet wkrbren van de vluoh t U en zorg te drsgea Nederland beeft In aatvoord op ons verzoek zljui bereldvtlflgihsld verklaard om naar vermogen te helpoQ Von de Franashe refgeering la tot dusver nog geen sokwoord ontvan gen Iniusschen Is de majiaarvluiEfat wssr vooi gevireeed wtnd bcigiooneo BUIT£N£Ara 8CH NIEUWS ik keizer beeft den rijkakanselier en dui i isisohen nUnister vaa Justitie opgedragen de personen dite door bet rijiifigerechtsfiol of de PiniWa die civiele rocbtbaokeu met inbegrip vao de biüten gewone krijgsraden wegene politieke mia drijven o overtredingen tot sCFUfen ver oordeekt zija eta in t bijzonder wegens strafbare feiten naar aanleiding of bij geIc enhetd van stakinjfen straatrdemonefraties IwoofaniddelEsioniusten on dergelijke luttfpaUingea bestraft zg n zooveel mo gelijk aan bem ter begenadlgingi voor te dragen LfflizoUde opdracht ts van de Diultaidie bond vorsten en de senaten der vrijsteden uUgegasa BINNENLAND Minister van Ussslstc a en ds sdvisun De heer De Crroot hd der Tweede Kanior heeft naar aanleiding van den dezer dagen goipiibliceerdeo bnei van den heer ii dc BuQiucin tol nuoister Van IJes w oüa vca s gericht of bet Üuist is dat de muustei de door muiAster Poetbuioa aan gestelde adviseurs In zake de te nemen luikaitregoleB i i bet lielang van de votlm voedl ntjh do heeron B do rimmen van het Ned rlandsöh Verpond van Vakveraeaigin g en en Von itijzijwijk van de Obnatelijke Airlt XersorgaaistUies niet In de gelegen héj heeft geteld hem met hunne advie zan te dieoeu Zoo ja of Ulnister dan de motieveiL die beêo tot dat besluit heb beui geaaid wil medaioelen De esnheidaslgsrsn ill KoiiDurH de heer Abf titai au heoSi sijcii inet een Uentad vragen tot den mliieteX van Landbouw NljvoiliiAld on Handel gericliit betreffende de queeste der tMoMiofiiljiaren JIij vpiagt allereerst of aljnog tot ba scilirxibEiarMeilllng zali worden overgegaan eu zoo ia wanneer of de voorraden garuii m Nederland bekend zijn bulten büecltouwjng lüteatde de hoefveaiiuedeo bij partLtiLllereu en in winkels hoeveel dezer tngaren dus be tukbaai zij a vo r een Iicida4ig i ren voor den vrijen handel in het bJiuenlaod qu voor den export of eriitAatx o dlsifarittiiUs uitsluitend s plaatj liubben door de gevestigde aigarenwlnkeUsr met lUt imting van de gelegenheidsiiFUïdeliaars ot bij bet beramen van BiSatre gelen m de L ibaksi ndus trie voeLng geiHiuden is mat allo belanghebbenden en in boevarro bun adviesen gevolgd iijni of la de Uljk oo mmlasia voor Tabakroken of do daaraan toegevoegde oommlseie van ad Uitvoen ergunni en naar Skandlnavie Uet ü omerlid de heer ÖtuLemeijer beafl lol den minieter van LAudboitw Nijver haid en Honiel de volgende vragen ge rioM VHoor NcderUindeehe stoomaeUepen ia bet oiiiiKigelijk uitvaarvergunnlungen naarSoaa dlnaviö te verkrijgen terwijl een buitan gewonn aruivoer plaats vmdt van houda diqjen uit Zweden met DulLachs stoom sctiepou zoodat in de haven van D lji meer dan 10 DuUaolie achepen op kwbeorit iSieiD te wachten Is de miala r bereid te bevorderen dat met bekwamen spoed de nooJige maatregelen warden gsiroffen dot de Neierlaod ohe schepen nu de wmter nog niet is 1 igetredon hetzij met hetzij zonder Ga toitscbam naar de Soandiaaviacbe haveoa kunnen uliitvuTen f Verloven ingetrokken Vmai Zaterdag j 1 zijn de militaire verloVQD ook voor Brabant sn Limbuigliige eebkkMb Nieuwe venwdenlng voor de grensstteak Dg oouiniandant von Zeeiang besift een LHieuwe verordening Op liet Verblijf ki de grensalnfook vaatgedïeld eo bepaald dat bi niMi iOO moter van de iijkagrcns niemand mag verblijven souder bijzondere vuirgjunnio tern toegang voor deser ti ütH t u viuQtiteldingai Is toegeatasa Isags tK a der datairtoe ingestelde Idoorlaatpoar tan DuurtebUslag Burgesieesters Sscretsriasen en Gemscnl U ntv8ngerB ae 1 Staten vui Noord Brabant hebben gevolg gngeven aaa den aandrang van vele QemeeiitebestuToD en stellen thans voor aan de lTarSoinoea ers secretariSBcn en ge meenteontvangera inigsande 1 Jult j 1 een duuilittoeatog te Wweoen van 30 pCt tot een bedrag van 8000 en 15 pCt van hetgeen dwrboveu wordt genoten GBISIg HAATBEGEU f Prljiea van sardapp nMmt B De ntfnieter van Ijan onw Nijverheid en llandel heeft roet Ingang Vm U October vae K ele l eMi klalnhanddprijs van 8 cent per KO vpo r oonaumptle asidappe kn van Ueigrond Maoris heeft de minister met mgang Van 31 October bi iaaid de V illgcnde kfleinhao dtlprijzen vo w siapelgroenten roode kool 0 07 gele kool f 007 uien f 010 peen 0 07 kuolrapra i OOiH alles p r K O voon vMgroentai pronasnijboonen 0 pnMa IfWrsteboonen ooafgehMdd V asb duboole apefSieboonen onatgehajtd f 02U £ uurüt ol f O Uf enkele sparsieboónen sf geiuuUdj t Oil dubte a ersheboondi et gühaabd i O a aUes pw K U Het vetraataoas fahandkaafd Naar de lat uU goeae bron verneiimt blijkt iiet vubraiaiMiou voorioopig oiugowijmgd gebaiuli aa UleruU mag eoldeir niet alge eid worden dat ouza vetvoorraden vod doende zouden zijn lloogsteaa strekkea dezfl bij do huidige diduihuue tot Alaart S De regourlng neeft echter overwt tiu diH de OQVotdoeiüle voiksvoeding geen in kfflmpHig van het toch reeds min male v u idubüiea gedoogt en hoopt tijdig de voor raden te KKinuen aanvullen WotjI zij daar m ie4 3 iirg i Utld dan zou een drautldohe maaitregt tegen Jauuam of IiöbruarL on verniijde tgk zijn len aamziou der ivleeschvooireiienlug deelt hel blad het volgende mede Do bëdoeduig dor regieering mei hadr l uit ie oiipcuiaire oiik2H nt de huisalaohungoQ eo gedeeiteiyire ophaifing der oeubrate siaDhiplaatBeu hee4 Dot zulk een ouvooiJeu ernsü e fraude tuuil iuig gegeven dat binneukoxt nieuwe inaa refleleu genomen zulten worden dto m d Jijn der vroegere U gen Tot de horroeipuiig van de inaatrege len ven nunis Ier Fo kumai ieiddon dan nunisier van iiandbouw twee motieven Ia de ew4e Iabus 4q oorzaak om U t eenige meerdere deoetttraUaafcia te geraken en vervolgen de onzekaMMid omureut de weidtfheui der LnbeEl dgfiemliigeii die bij overtirèding der verordening volgden Ten afzien van t e laat is de nuniyt van Jusiiue eir In geslaagd deze InbealagDeimngiHi op glOod van bestaaud reoht te bawerlmteliiijen en zoodoende den aat te vtU waren voor pro oedures wegens onrechtmaoge daden Ver der zutkn ia alle gemeeuton van 10 OuO zielen oenlrale siachtplaalAen worden op encCtt Het moet in de bedoeling der regeeiuig liggen langs den weg der tnbesSaignenung de frakide zeer zwaar te stm fen Prezen v n r sratleledtr De mmiater va Landbouw heelt voor reporaicielsJei uitsluitend geldig waaneer de dl Tibutie vian soboeneu en zoolledeit zal zju aaaigevangenj de volgende maximum prijzaa vaaMgestold a luseohenhandelprijzan tegen welke bet leder ten hoogste aa n scliOBnmakera zal fflc €n worden verkocht it 4 öo per ito b Klomhandelprljzen i welke Ieder voor zolen en hiklrea aan zeUieperaiteurs zal nugen worden verkocht f O 56 per ona Voor bet voorzien van acboenea met nieuwe zeden en balU en zal een sciboeu maker taa iu ogste mogen berekenea UajiBsoltianeu en vrouw aschotsnen groo ter dtam 42 itout gepend of geepgkerd I S aifgolapt genaiaid I 3 75 ondeimanB schoenen maat Sb tot en met Si I 2 70 f 336 vrouweasohoenen maat 8S tot fia met 42 f 2 36 en f 2 Ö t kundersohoe nen maal Si tot en met 3 f 1 8o en 2 30 maat 21 tot en met 90 I L 60 en 1 Uierbij ia bepaald dat de reparatie houl gepend of 0eepijkei ti dan wel afgelaptzal moeten woruen verricht naar keuze van deng euui wiens achoenen zullen worden Hersteld WederopenstelUng van schoenwüikda GedeeltelUke verkoop toegestaan Naar de Tol v neemt zuMeu Dinffiag 15 October de schoenu lakels weer Open gojteld wo en doch alieen voor den ver Kioop van zoogenaamd leerlooe l scnoen WeriT I bij houde men eohter wel In het 0013 dat dit leerlooze sonoeis voor zien mag zijn van lederen zolen en teen jtukk n ala de bovenkappea maar niet van laeir zijn Deze iaajtate mogen ver vaajvligd zijn van stof vilt fluweel lln nea of een dorgelljke stof maar met van leer Dit achoeisel mag van aa Dmsdaj af gelgk ome zegsman Ons meadeelt varkioont wOrdwi zonder bon en tot vrije prijzen Hot ligt in de bedoeliug om den varkioop k de achoonwlak a ook vour an der deren schoeuwerk open te btolleo lUMTlijk op Dinsdaig 32 October doohmla schlea reeds eerder deze verJreop mag dan echter uitslmiend op de nog te ver strekken bons en tot maxlmuniipirlisen plaats hebben VolksUscuU De niiai£ eir van Landbouw N verheld n Handel heeft bepaald dat Aa adevering dMudan Meinhanidel van i VolkiabisomT slechts zal mogw piaats hesben In hoeveelheden van niet meer dan twee heoto Caldnm carbid De minlater von Lamdbouw heeft vast gesboAi de volgende msxinn im kicunhamdd prijDWi voor caloiuinoarbid ingaande Ib Octobar f 102 per Kü netto exol bua 190 per Ka netto incl bua f 1 72li per K O bruto inol bus inh O 86 K G Export van sigaren De hearen Mignot Houtman EUtansoer gen Opatelten Vau der Putt a Shuyt v rlegienwoordig0nde de export commissIe uit de balde Bonden van Sigarea abrikan ton hebben Zateirlag een ocmf rcntde ge had met nriniscer Van UsaeQaiMi in Wfd i ooaferonUe aan de commissie In ruims m to i ideg nheid werd gegev de nood zakelijkheid van export voor deze iodua tr a aan te toones De oommlssfe f door bij als hare meenlng te keonen dM ex port van sigaren geen verhoog lng van den falnnenlaodsehen prijs behoeft ten gevolge to hebben Z adviseerde het uitechake lei van de A S 8 aren en betoogdS dat da jvoQlniwiien die hiiervan beetssto geen l al se vormen dat het ongemMlvaerd koude rijn export van sigaren aAisnkiplUk te doen stalen van den import van tabak De commissie constateerde dat Z £ xo overtuigd ia van de urgeode van een ex portregfllne en zij vartrouwt dat In den loop Atst volgende week de groots zorgen dei fahnkanjen zullen worden opyelievath Vesfoedar artllNka D minister van Lanrlbouw Nljverh en i tndet maakt hek ad dat veevoeder artikelMi weUe m de maand Oojobarwor den tMtjewezen tc fen de navolgende prlj zen door de regeenng zulien worden h geleverd per 100 KU Kraatutvocder I 1 DJnmeel t 35 2 Itjiuaadkoüken f 36 1 8 Uauwmaanzaad koekira f 35 Kxaohtvoeder 11 4 Ërwtenplkanl t 29 KracmvoedOT III 5 Koolssaadlmsken f 35 6 mosterdzaadikoeken f d5 Havei 7 1 28 Vociier I Z Ö BegeerlngsvoenDeel f 22 Voeder HZ t Zemelen grint gzlee 18 10 haveraivat I 18 11 ger afval 18 12 ffirint gries zemelkoeken f 18 Voedor III 13 Erwtenpüksei B f 22 Melkdbtributie te Botterdam UüU Ko4terdamsche distributiebedrijf heeft den melkivtfkoapers order gegeven bet rantaoen ut te steJlen op 02 liter per persoon levem verbiedt bet hun volle tapte of karaamelk af te leveren aan hotel osfés restaurants wiokeJa en dergelijke inftoh tingen GEMENGDE BEBIOHTEN De eerste vluchtelingui Gisteren kwamen 42 personal ov de Zeeuwanh Vkuunache grens Zlj hadden 23 dagw in quarantaine geseten w erdoi daaifUi par tooi over Selaaets naar Sas van Gent gebracht Onder de vlaohteüngen bevinden slob Ook Nederlandere w o een lanulle die dicht bij de grens woonde en de woning moest ontruimen Vluchtelingen Volgeus de JbLaaaboda zijn de wagen rondom Brussel en Antwerpen zoo over vol van viwditehngenf dat het verkeer totaal gastreuid Is Tusechen Brussed en Antwerpen la het en leger van langwuuo voorttrekkende ellende Qrocfpen van tienduizenden met hebben n houden te voet gekomen uit Noordr FranJuijk Rijseel ourcoing en andere plaatsen word door de Duiisehers op gedreven Daarbij komen nog de muL nelijke tnwimers van Vlasod ren die ook door de Duitsdiers sijn weggevoerd Die van Ostende bevinden zich teBrus fel terwij l de iniwoners van Qeij st en andere kustplaatseu in Antwerpen zijn De ellende inoet daar versohrlkkelijk zijn Alle theaters oalis enz zijn vol Van deze ontpelukkigeu e bun leed even wel met zekere blijdsdup zullen dragea wijl zij overtuigd zullen zijn dat thans spoedig beteve dagen zulléh komuL De eteoqning der Duitscbers is zeer ter aeea lieeilagen en steette worden nieuwe maatregelen genomen voor den terugtooht £ oo loopt het gerucht dat de Ihutsdiera in onderaardSche oementen buizen groote voorraden buxgerkleeren hebben verbor gGn iiestemd voor de soldaten die bij het verder verloop der krij beflttjvm ever de Nederlaudbche grens zouden moeten vluchten IMefstsl van gdieime defenslsksart eu Naar de N Let verneemt he in he4 tK gm van dese week aan boord va4 een der marineschepen te Vjisslngen een ho Bt ernstige düefstal jdaats gehad van geheime defoosiekaarten Dadelijk na bet bekend worden van den diefstal werd door den vloe odmiraal commandant in zeeland door aanpJiakking aan boord van don oorlogsbodem een belooning vim 500 guld i uitgeloofd voor de terugbezorging der kaarten Het ia aan d i commlssa Via van pohUe te tVJissingien den heer Ca njet kraobtig bijgestaan Ooor doreeherohe gelukt de daders te ontdekken Hef zijn een tweetal marinie die bekend moeten hebben uch aan den diefstal te hol ien schuldig g nsakt met betoogd merk drae gieheime kaarten aan een der oorlogvoerende mogendhieden te verkwab seten Van marinoBchepellngen vernamen wij dat het kaarleu betroffen van de geheel Nederlandsohe kust en die van de Zul derzeehavena UiJ het onderzoek moet gebleken zijn dat de dieven zich üi verbinding haddbn gesteU met een Neder l uider wonende te Rotterdam Daar g teren bij het bekend woiAen van dese bijzoodei eden de laatste trein uit Vllssiogen reeds was vertrokken is oplaatvan don oommaodiant van Zeeland eenextra trein ter beschikking van de re Oberche te Vliselngen gestekl die daaropmet een ataf of ar en een der Ipear resteerde makinlers naar Rotter m la Vertrokken waar het in den afgeloopenOacht mooht gelukken alle iHUurten nogbi beskig te neQien Kr gagevangcguchap De krijgsraad te Kleef heeft den Nederlander Theodoma van Haaren uit BlitiBien wegens het over de grens bren gen van een krijgsgievangene veroordeeld tot 9 maandHi gevangtmleetTaf en den Nederlander Geert Minke uit Serelen wegens em pogtng twee Fransohen en een Rus over de girens te brengen en verzet tegen de grenswacht die hem ar resteerde tot 2 jaar hnchtbulastrd De aieinre looareg mg voor het spoor regpersoned Geen mUformiteit bd de verscUUcwls mastschappijen Naa r vernomen wordt zal de nieuwe loonregeiing voor het spoorwegperacmeel die door de bekende Staateoommlaaie Is samengesteld vp 1 Januari 1919 in wer Ung treden In h rapport wordt geen ttOtfomHtelt ran rangen voor venelilllflikie stioor uuMtonappuëa waarnaar üoor oe diven organiaftUes is gestreeld voorgedtetó De BttJarlflMn luhen eohter van de varechallende maatsDhappijen vrijwel ge 1 J liik worden Hierdoor zuUen aommige ambtenaren van de N B D S 100 pCt wlsrtsvarhooglng verkrijgen levens vernemen wg dat door da or ganlsades van ambtenaren en beambten een oomnussie van actie t n het rap port U benoemd van welke oomplseid de heer Moltmakar voonttter bh V irsniiBg der treluML Naar wij vernemen is beeioUn met m gang van 16 NovMober de treinen te ver Busies melkt Up één dsg vorigfs week werden laden ïlaeg in een dar winkels van de l nd bouw 5000 busjes gecondenseerde lelk verkocht Pe flpsansehe stekte In de gemeente Losser zijn wegens de Spaaoaohe gnep de scholen gsalowa Geboord op de tram Waar ga je heen Naar het postkantoor Aaoffeteekeoden brief haten t Neen postzegels van 6 oent InstaanStraks met de meuwe postwet wordsuie 7H oent Vad ffTADSNiSUWB OOUDA U Octoker 1918 Btiksveldwacht De agent van pohtie J F de Vos alhier u benoemid tot ryksveLdwachter gestationeerd te Gouda Dit iB m korten tyd de v fde pohtae agent die ons coriu gaat verlaten OpgehchL De boekhandelaar de V alhier is oogehcht voor dne portefeuilles met tijdschnf tex die een Jongen bij hem hl komen halen Motorbrandstof Wegens Iwt vervoeren van motoibraodstef is procM veHwai opgeniaaliit twen N D G Gestolen De weduwe 6 m de Noodgodrteeg heeft asngiite gedaan dat Zateidagavoisd uit haar winkel dn doooen met cigarette ontvreemd z te Kamen 860 Ingesloten De beketkde Bienke M en T zi jn bekten naar Botterdam ovei jiebracht om daar In het Huis van Bewaring opgenomen te worden £ r is plaats voor ventueele soUicitanteo Kataarkundlg Genocrtschsp Prof dr i öUMUpti faewt Vrijdagavond vooi de leden van het Nat Gen voor Gouda en ometreken een leslng gehouden over Woeetynplanten naar aanletding van een vijfdaagsche reis van den spreker oaai le Aig ersohe Sahara bpr begon zgn voordracht met oen r eschrijving van Biaaxa tegehjk oase en etad van ongeveer loOü zieden Hij vees vervolgens op het nut vsn dm dadel palm die zorgit voor de g roadetoffen van dadelhonjg dadalineej dadelwijn Hy dient ook als aohaduwgovef van andere gewassen i e Sahara nu een gebied dat grooter ia dan Europa is nlat zoo wowet en troosMdoofi als man het wei ens laat voorkoanen Men Vindt er er een duizendtal soorten planten en 8 9 van het gebied IS geologisch evengoed begroeid ais oiMka Eütapn Er is dus 1 9 dat mets dan sand bevat Ï Aut komt er in groote hoevei heden voor De grond is niet uitgeloogd bet watw in den bodem verdampt en het zout blijjft dus aditer De wpeetynplenten zijn zeer hitarMSant Uen Bou zoo zeggen dat zij e a moeütjk levw hebben ten eerste moeten zij alles doen om bet wemlgje water dat de bodem bevat tot zloh le trokken en tweedens zich beeobuiKen te n verdamping van vooht Een sowrt van E elsoh gras heeft in den morgen een aantal fyne drup Petjes die aan dauw doen denken Maar 4 de woestijn dauwt het niet Het bleek w druppeltjes ootstaao door zoutkrls twUen die In den nacht het weinige vooht uit de luobt oondenseeren nwn neoM Uu dat de plant het veomogen heeft dit vorf tiop te zuigen Een anflere plant is we i vooröen van een dlohte waslaag om verdsmping te eo te gaan Men vindt er nauwe verwantea vano a zeekralen en enkele Tammerike plant im die op onze WoUsmelk hjken eawor teU bebben dis ttentalien meters laur J Wowiat dis watsThi e a hol vertameit Vogels vind men er ook de bekende AWksMische igtr en andere In de woestijn vindt men hier idur een osravan de Serail een ommuurde btnnenplaats waar relslgtts kannen verbllj ven Over het verblijf daarin vertrfde mw een n woOet Vervolgens Uet spr nog drele planten zien Hot Stoppsngiras de woesöjnbrem ij behooren tot het Retam type d w 1 sij hebben geen bladeren verdampen dus weinig maar daardoor is sitodlatie door middel der bladeren t van koohtuur fn voedsel onmogelijk TMi toen denken Daar zorgen nu delan ge h toien voor die zeU bla roen zgn See komen de dteren w Mm water naarsobijnluk dooroat ij j planten eten n de vleesehetende dieren doordat xij hun planteuetende ooilegas verort eren i e karavaamreg leklt over het ohotMet rich een meer dat verdampt is eawasr vau een zouUaag alleen ia oivergebleveu dat diepe modderpoelen bedekt Het ligt 80 M onder den zeespiegeL Spr toonde een opname van een fata morgana dat hij daar gezien liad of eigenlijk was iiet een veirsohijaeel dat men udrage noemt de weeriyiegeUng vsn dlng die bestaan in denkbeeldig water luipr gaf er een verklaring van die neerkwam op hst varmogen van de stof tusscheu de overver tutte luohtlasg boven den grond en kou dere luobtlagen daarboven Deze vormt een zekere ztoe die het vermogen heefi te legelen Vervolgens z n we steeoBn pyxamlden die dienen als bakens In den woea ttjn en een staaltje van de erodeereode kracht van den wind in het sjj i gebied Daar groeit een plaat die behaar 4b loopwortels beeft waardoor slj uit een olrkel met een straal van 20 iLf water opsuigt iets a ffaaama In het plantenrjjk Vervolgens kwemcoi we in Lkmed eea atad van 60000 inwoners die alleen le ven van den dadelpalm en in de osse Tolga waar de l rans ken Arlendaehe fdtAfsa hébben gegraven waardoor bet water uit de ondergrondiSche zivlsreanaar boven uit 8pr besloot met er op te wijzen d t de woeetljnplsnten voor den levensstrijd flink zijn toegerust en dat sij fai guostigier omstandigheden niet eens zoogoed groeien als la den woestijni HAAratflCHT Do iiaad dezer gemeente is bijeen ge roeipen tegen DiasdÈHg 16 Oe twr sa te 10 uur vm l e jayianda vermeldt 1 BeDoemtag hoofiman Knegtsbosse 2 Adres herzie nlng vaiQ jaarwedde van den geneesheer en de bode vau de Knegtsbosse 3 Adres Bestuur der Vereenjglug de Ambaohid school om Subsidie i AdreS Th Jans sen om vcrlioogiag jaarwedde als opzich teir vUn het electnsoh bedrijf 6 Af en ov iBchrijviug Begroodng 19X8 6 Be grooDjng dienst 1918 Da oriaHs in ds eugarsnlodustile doet zloh ooir bier gevioel Aan de fabriek v h Blankaa en den Harfog zgn Zaterdag 4 sigarenmaiLera 1 softeerder en S jongens iaat 8 dagen hun werk opgezegd STOUrUK De zosj rtljksohe verpachting van ds bouwakkere in etgeodom toebehoorende aan bet Burgerlijke Armbestuur alhier beefc in totaal Cpgebraoht eene som van f 144 tegen een opbrengst van zes jaten terug van ruim f 800 minder waar bij toen nog verfMMhl werden een paar perceelen weiland Ten huize van den beer C zijn door de politie in beslag genomen 15 kisten zeep bestaande voornamelijk lüt harde atuJtken z g palmitlne zeep toebehoorende aan den heer B te Gouda De landstormpllohtigen van de jaaiklaS se 1915 M van Dam J E A Anker ff P Koot A van Zuijlen A 1 van den Heurrel en G van den Berg zijn met onbepaald verlof huiswaarts den SPOBT VoetbaL UltflUa gen van gisteren gespeelde wed strijden le klasse B bparta Ajax 1 8 DFCHaarlam Ol Bkauw Wit V O C 2 0 H J G H B S 2 1 Heroulee U V V Ö l Jujoa H V V 1 2 B Hermas A F C 14 Concordla bpariaan 2 1 R F C Dorüreot t 2 0 WA FeUeuoord B D VS 1 VV 1 WFC t Gooi D 0 2e klaisse A Olympia HlUversum 2 5 Viotoida A SC 5 8 A W Velox 2 1 KampamgAmstet 1 2 B R O H Aloma na 44 Edo aiormvogels O Ö BenOtenffatensr meer 0 0 D E C Z V V 0 1 C POff DHC 7 0 D V V Fortune 1 2 CA V Xwxes 8 0 Je klasse D L V V T O P 1 1 Al phaa LFC 1 2 Ros 2e klaasa C t Goo a D O 9 2 7 1 UW 3 Victloria 2 0 2 le klaese Zuid ffiMpm 1 l N A C J 2 Velodltae Helmond 4 Ü M V V WilhelmLofi 51 Middelburg V V V 2 0 Oost Go ahead U D 4 2 Enaohedó Q V C 5 0 ZACQuick N 2 7 Tubantia PvV 2 0 Be Quick Z Vitesse 1 1 Nooid Frsia Be iQttck 1 3 Velooitss Veendam 3 0 W V V Forward 1 0 H a C Achiües 3 1 Gondsohe Voetbal Bond le klasse B SchoMihovenGouda 2 afgekeurd 2A T 0 1 3 Ooncordia 8 0 Gouda 4 Olym pia 6 4r l Overzicht Zooaij wij wel verwadit badden gesolded de het ook Ajax behaatde een VardteoJe 81 overwinning op Sparta Er waa in Rotterdam weer een gewaklifpe belaiit tel lias voor diezen wedstrijd te meer waa het pubüifik hl spanning daar Spana de l dteg wist te nemtti Ook Blauw Wit won beoevens HaarUm al was dezen uit Int wat gel iteeig In de B aldee g wist A FC tficb te hanltHvtn Spartaan daajTontegen verloor terwijl w een over winning kuoneo noteeren voor D V S In 2 A kroeg Olympiaongtnadi eo door haar mptU verdiend klop van Hilversum Zoo goed als r in Amsterdam gefl ieekl werf zoo slecht gkïg bet gietenen al neo v6ór rust gaf Otympla degelijk partij en Ven er na Maar toob was dit niet zoóala het mooSt de opaleJUng vao de verdB n9 Het oognl te wenMAen i ook het aaisreven moet heet vat belar te de voorfkoede Het de mldvoor ook niét zijn gewone spel zien al was dit tüoh da beste Werd mar oiei veel te weinig geSMUDii f Ook hét aangeven van den reoCMOiuien was veelal te xaoht en bovendien vorat algemeen bgna owt geprofiteerd van de aueineid van den reobtsmiUeia bcerp aan geven ziet nwn heel weinig Uuvaii wd Hïlverttuu eouier een pluim vour desemt taraode partij voeibal von giswrea Met aergelijk spel beuoort Hilversum no 1 van uie lijsc te komoo daariitede kan geen der pjoageo uit 2 A gelijl uuui Weli uet s l diuwijia onliauag vuurpljiuudbaog wordt er nu en dan getrapt m ar du ooobuiatiio is keurig in orde oii ecwht sieineid o schot Hoewel van dit last4t Hijv csum iseen pieizier had dadv Gremer deze alle kaorig sto M gemaaktadoelpumea waren verre van fraai Voor Üiyui pia eooonie Vranckon met een schitt euda kopbal en zede van Eijk eea keurige 2e er UI VedgAode week tegen Anistef im Ol mpia wel beter apel geveB I Verder wisten A W AniStel en Viaona whuut u je biyven Het debUfut van de A3C is oietugcnstaande de 5 3 niet onaardig In Lelden gelukte het TOlF eea gelijk spel te beosien wat geen sleobt resultaat 18 ea waarmee een icoskxiar puntje ver oveivl werd Alphen kon hot tegen deLgld sohe F C niet houden Uen e verder de uotslfkgen h rboveo Ojympla Hllversuin Mk Bij den aaavaog stelt Olympla ziob ge besl voUsdig op Hilversum lüalt een lu valler voor midvonr eo linksaolttfr Direct nia 4lrap een aanvallen van beide partijen waarbij Hilversum voor doel gevaWiJker iB Reeds kort na het boglo een mooi set ot van V ii ljlc dat naast gaat daa weetde midvKKtf van Hilversum uil een voorzet van rechAa tagea de paüHt te schiSiSn waarna de bal juiat aohter de doellijn rolt 0 1 OA prólkkatt ülympia vunrg wordt aauge vallen en al Ketder de bal keurig viij maakt en twog voorsst kom Vranod soluntoreiad in het net 1 1 Thans luide aungeiooedugid valt Olymóla vooirulureud aan een schot van v EÜjir gibpt uit de naadeo van den dnehoan doui hij kou de bal nog ruUt aohterhüeo Dooh ook Hilversum zit niet UI en aanboudaad dreigt voor Cremer gevaar waarbij hij zijn doel wel schoon houdt doch soms gevasrlijk uitkN Na rust begint Olympla vuilg en vrij spoedlig terijgt V Eijk de bal goed aangiespeeld waarna hU mat een goed ge plaartBt schot er 2 1 vOn maakt Lang heel Olympla eohter geen plelzder van diin voorspromigi want direct daarop een ge knoet tuseohen de backs en de mldVoor maakt voor Hilversum gelijk terwi lev i later de reohtsbianen een bal door Orenieruit den hoek weggeslagen In solAiJt 2 8 Don is het met Olympla gedaan Uilver dum eelt een gewonnen wedstrijd en hoewel Ue voofrhoeJe der blfuiwwiltën trachtop te haim isoig een prachtkans door overhaast schdetan verloren gaal weat Hitversuro er 5 2 van te mak i Bij de gasten het geheete elftal ia schitterende oondliae met de vleugelspelera en nddltS3 aid beaten bij OlymipU Ualloo vódr msten van Eijk ads de besten V Alpbao LFG 1 Na een kwarti apelena gelukt het I FC dé leidng te nemen en dese totruat t behouden Vrij spoedig na rust weet Alphen ge jr te makem Het spri gaat ou gelijk op tot even voor eindeLFC kanj Jiat weder ds leiding te nemen lood L FiC den a annanden strijd weet te win 4l8e STAarS LOTERIJ h kL TrekUag tu Huii t U Oct ƒ 50 000 Ml nm f ISJXH HM 1MS2 ƒ 10 000 HO 190I2 ƒ 2000 no 3477 ISOO no 8344 ƒ lOOOi noik 1580 11707 Ulil ƒ 400 HM 1588 4200 8844 13568 16899 17007 ƒ 200 nos 4787 5038 11552 12614 17484 19879 ƒ 100 HM 497 813 1839 4349 5588 9089 12198 12209 13837 18350 frlttmi vu ƒ 70 124 390 410 418 442 482 487 568 632 888 712 726 777 807 836 010 1217 1289 1496 1497 1710 1723 1727 1761 1831 1926 2266 2272 2274 2403 2589 2890 2802 2805 3088 3102 3244 3349 3465 3884 4050 4169 4243 4894 4719 4828 4893 4990 5098 6132 6221 6421 5602 5736 6743 6774 6818 6821 6098 8474 8489 8630 6687 6664 6783 70O2 7176 7182 7279 7360 7594 7603 7614 7647 7649 7781 7804 7842 7866 7921 7990 7991 80O9 8032 8048 8081 8126 8161 8349 8422 8441 8469 8484 8627 8663 8697 8768 9006 9065 9145 9310 9236 0304 9449 9488 9606 9586 9860 9764 9922 10080 10094 10142 10160 10217 10280 10689 10690 10878 10939 10944 10979 11071 11090 11106 11118 11234 11236 1128 11364 11410 11620 11658 11591 11957 12182 12289 12396 12479 12532 12768 12307 12832 12861 13072 13086 13125 13247 13298 13428 13614 13743 13853 14042 14144 14193 14208 14272 14287 143S9 14480 14488 14498 14621 14677 14579 14633 14666 14688 14892 14717 14762 14898 16128 16267 16272 16278 16320 16438 16468 16608 16641 16679 16685 16828 15998 16002 16018 16169 16243 16324 16330 16362 16389 16463 16466 16486 18490 16628 16688 16668 16776 16824 17029 17109 17192 17231 17266 17375 17446 17489 17679 17738 17770 17795 17981 17963 17968 17976 1800 18017 18026 18226 18812 18317 18888 1840 18452 13541 13533 18670 13743 18785 1879T 18846 19064 190 7 19082 19208 19S22 10274 19802 19488 19468 19508 MtM t9 4 11817 20006 20210 202M 202 1 20880 20418 20488 20581 20818 10804 3a 4 2088O Vnige l i t no 082 Kwt lus 022 no 17477 m I raat fK M 17858 ƒ 70 ont brMkt W Uuttaf lir woidni dt Nielan in iMt nmmniir van molven opfononwo KUNST N d Opm HliMiL Dt NtduUodÉeH 0 s luMi WD ris ti w ivoad dioMn Toor luu mixU toot Bteiiio m dit MisofD Mlfoon M bMl bo kead en er ww met veel ywhUffitait ao gecevui ziedur een lnetal oorukan lie maaJct u dat ile Khouwburi glataivLavolul liraemx lM wa Boren wai 114 oad ba Mt maar banadaa tMt nun vale ojan plaatbea Ue muuek ia ala le naam noolgk licht en IOO bekorend ala i iilm da tooneel speelbter Ca dirigent heelt da Mteravond g ed doen uitkomen en bet orkaat vojgde de aauwoaingen nauwkeurig Jammer dat Gen taen van itoekel de vrijheid genomen heeft bet voorapei van de derde en dat der vierde acte eenvoudig te coupeeren lata lo geukt konden w van aa Ned Opera die biiz al looveel goodi bracht toch beswaarlijk O dialoog atokta hier n daar kindartyk In dit 9 icht waa da Tertooalif nlat va doende voorbereid M j Uteff gaf de tllgioa heel goad mat n mooi xuiver geluid ea beter nog waa da liulme van U de Val Van beklen vergat meu de aanmerking die men op de uitspraak had kunnen maken omdat aij over uitacekend atcmmateriaal beachlkkeo Voor al PbUme gaf in de coloratuur xa r veel mooia WiUy Luere waa in baar trmati ala Frederik een tikje te nerveui Van TuJder loiic den Wühalm iUMer meeaterluk Z n luiver tauorgeliild inkta opmeuw onze bêwooderlng a ook ale acteur by te pruzeu Uetaelfde kan gecegd wor den van K ubbuiga die de Lothaiio aitt unc Blita en van B jlevaldt gaivan La4staea Jamo voldoeude Ala ligniwr waa van Buleveldt te loveo da B ONZE DRAAOLOOZE DIENST groot ilac In k t WMtu UuitKh LegarbancM l iii iU ij 14 uU olliUcöl Logki l kiip aruoa riiiN uuppffcotlL Voecwaort otiUc bowtiguiifen vao ueu tü oiita idu te geu huC kautuuiront aan be aijdea van Vüuu wortieu afgwlagKn De vijand dia Lijutigk In Aubigny Au üaA bknendroog w rd in eeu tügenaanral weer t rucgd w rpoa iea M U van Kamwijk aljaalix ke uigelBeiie aanvallen luaactien IhMiilialu on llaxprea miaiuJU iea Z van Uolea uiea zuiverden wlj een uit de laalate g vechten aan de i iigotHOhen gebleven naat Legacgroep Lwilacben kKanprlnai len N van de Obie werden hernieuwde aan vallen der Ir nachen bij ea ten Z van AuwuviUe alg ela w len M vanLaou and aan de Aiane ataan wij in eoae nieuwe stellingen Ue auooewoUe geveoh teu der laaiate dagen aan den vjwmln ati i tunea en In de at 4iiiigvn ê0 i de ouippee waar de vijand in bijaa dage igita be baaide viuob4eloMe stomaaiival len zware verliezen leed hebben bier aoft wel ala op bet aiagveid lu Obampagae de onvereloorde doorsettljJC dar bevegltt gen mogelijk gemaaat l egergroep üallwitz Aan belde aij4ea der Maaa geen groolere geveohbwitie In wufioe vode aanvaJaondemamijigen oamen WIJ kleinore na het eind van bet gevecht van 12 Oei door dan vijand beiet gehouden gedeelten van atelllngen terug Franack Legerberieht PAK IJS 14 Uet lAuctedl Up het ge aimaiuijiuo irout zijd de j raiiacheo lu üAuw ooiiiact met tic vijaudubuko In nie ne bleven Ten van Cü Uewi Poraan aebbeo de rrduiactiaa op den rsoürdeiiji ea oivot ven het i aMiaul de l taie vijaau lij e eloJiieiKtMi die oog weeraiaod boueo ver jiogd AmariJiaaBach Legerberiekt PAItUb 14 Uct UUiclea aAvvnda 12 Ooi ondernam de v andi bij de Plave een bIj verraaeing uitgevoe e tiowegia tt genover LMiaoa i e pogliog mialuate geheel De vijaodelijke booten warden onder hei vuur van onze maotdnegeweren en artillerie ulleen gedreven en deBwennierapatroulUe die hen vergezelde wer deu guioodaaakt In wanorde eo onder zware verlie en tanig te trekken Gadu rende daa 13en Uoi drongen onae pa trouillee In de vijandelijke vooruitateken de ateUlncen len N van Sano ten W vun Uoii Uanan i nleliglea de po ten die het bswaaitteo en bracken gevaageuen wttpeneo eo ander natteriaaj nee Ean Duilac vooratel BERLIJN 14 Oct Daar de viee voor bcacbieUiig ook onder de bevolking van Valenoieonee gekomen ia en 30 000 i wonera niet meem van de vlucht naar bet Ooaten af te hcudcD zijn heelt de Ouitache regeering zloh opnieuw tot de wiieereohe regeering gevend Der Zwlt een be regeering ie verzocht de Fran hcIk regeering hiermee onmiddellijk in kennia te atollen en haar hel vddfetel te doen in het b aag van de Inwonera der NoordFran eohe aleden da reraekarlng te gaven Yan de beaobletlag der srootere atadan af te alen en iiaar boodgenooten eveoeeaa daartoe ovet te halen Ook ia de DultKka rageerdi bereid in elk geval ean deel der bevotitlng den overgang in de vijaadeKj ke tfnlea te verhinderen waarvoer Mfcer bijzondere regelingen van rOnt tel front getrolfea moeten worden In geval de FjaaBcbe legeerllf n at op oiige vooretel len In0ial kan de Ouilanke regHrlngde verantwotfrdelQkfceld voor het il den der bevsdUnf dal aan tmilg na da nt oaalnla vUaadaKtke tniitlilliit fwall grcolen eo klelave atadan aoklar ona root ia niet c zlah neoea Da taaakMIw na KaMrilk BERLIJN 14 üol De k igalaohe regeering heeft tweemaal beweerd dat da Uugelacbe t oepen nooit de alad lüUDe rijk beaoboteo hadden Zoo zcftdednad looae dieoat i araavoo den 2en Oct haM a n m I Oeen enkale graaaal heelt da binneiatad getroffen ea Ueiaea brea0 itl Uci het bericht uit aaa bakaataaklia wn Lkijrd Oeorge waarin hij safl Ua Ooallieerden hebben geen enkele Mat V Kanierijk afgeeohoteo Zender op eaa polemiek over bel doel der viJaMlatljka leugene lo te gaan worden da a r ta aaover eenvoudig olfleleeio l 4tea over dabaaahle ttag van Xamerljk bekend gemadt De laetbodiaahe baaeliieling van da atad ba fm nadat talrijke luchtaaavaliaa vaar elgegean waren op 8 Sept met awaar geachut en bomuien waarbij da aMIn brand raakte en de mark tlaate n t brandBnnaUn beoohoiea wafd de leni van den kathedraal werd biihaudea hel raadhnta la vernleM Den 8en Oct ward de M door de Dulladiera ooBuiniL Uagrd Oeorge beweert dat de Fagalabbe lioe nen die 9 Oct hei biaadeada Kaaac k liinneBtrokken den door da En alackaba Afelitig van deo vorigan Mg malbcaad granaten veaoorzaaklen braad niet laeer laeosler konden worden Zoolang deDulteebe troepen nog la KamarIJk maa MundHen ilj net alle nddlelaa daadbv de Eigelache beaeUeing atatanaa hiaiA Faliaitatia B£HL1JM 14 tiet Da IUJkada aiga waadigde dr Uaaa voorullalrevaad ab vlug UK Klow bel vvlfenda tdadnaa i De eeniraie ccnaalaaie vaa de Daarala abUa paruj der Soqlaa lad aallalea lmzoekt U dn K kBdac de dIepgavaaMa vireugde der partij ovar da iaVoari vaa het parlamenlaiia ajMeaai la hr ltlld e de naderiag van de laaalaamli v wezeoiljkihc vaa bel algaaMMa IdaanaM ia Pruiaan ia keanea fvraa Uagaapaa Ut eea voor aUe valherea dar aarde rtcbtvaaidlgan mét g ai l o4 m imlia Bal wa geleakead door frot Jatraaial i dadavi dar Mkovakl Da Lalaalar 3ERLIJN 14 OoL Lord Fnook daalt mee dat vab de zloh aan boofd vaa da j iutter bevlodeada 790 paraoaan 188 gered aijn Da OIraala aa da I liaalM BËULIJN 14 Dot Naar eaa aadeltoe ling van de adnüraUtelt wocdea vaa da Amerikaanacjia troepen aan boord van daa gezomcen betwapecd n bandeiakrulaar Ot lanto 885 man gemlat Men vreeal dat ze verdronken zijn Hat eohlp Jütahiiir dat met de Otranio in bolaing geraakt waa heelt de Bobotadie haven banUtten heell de alch aan boord bsviadaade Ufopen zooder verllM onlachaaft Da gaalUaanlaa la Maalaaa g z PABlJd 14 Oct Ue liaiianea aijn aa op 15 mg len Kataoda van Duxaaao ea da aJUeerden veobleo in het Zuiden van ilouleaagro laraadariagn la Daltadriaad BtliLlJN 14 Oc de nleuire legael agaal de rij teregelia verier voltooldB oiat üél inlienoD vao eea nieuw voocalol be trel eode de veraodering vaa aru 11 Inaler vOege dat io da toekomat de Keiatt oiat meer alleea geret bugd ia tot oorl a ar larlng eo bet aiuiteo van vreua maarvoor de oeal aUog over oorlog eu vrededa maJewendng van den itlj r li noodig la Verder zal Je verMiiwoordeilj h 4d vaa dea KIjKskaiiaelJer voor zgn anijtavaitioi bat to enüver dw itgkeiag ui draUk4ll k la de fegeliijg vaatgelegd wordaa LAAXBTB BKBICBTKN Da uiUtalra peiiodleke va ivia wadar taagaataan 1 ILBUBQ 14 Uct UnmiddeUilk na hal bei nid worden van de lijdjlg dal da ia vorwac t tranaone eo fiet laoha vlaab leingea niel naar Moterland aollea k0 men ilJn Zaterdag de peTbOdieke varkivan wed t loegealian De mejedeatlng ward door do loutuilren laet hear a ootvangta Zonditj kofldea reedd velen buiawaaria gaan Britaeh Iadll M ViaawaaUaaniU Met genoegen vernemen wij da4 da Bood voor Zellbealulu van ladU ikkaa beallal aan de zijde vaa hat Vcaava kieareoht heAt geaobaaid Op de huitate vergaderlag van hel uit nereod oomltl van daa Bond la Poma aa gehouden werd de kwwUe bebandeU on de volgende raaolutle aaagenoaMa fdat de Boèd met het woord volk voorkdoende la Itel plaa aoowel vran weo ala mannen bedoelt en datbetadhaa de betuigt eaa de joogate dCfHitalle vaa the All IadU Wonen tea aUBaiea vaa tal nqueat dat aij richtten ld dea balk aecretarla over de plaata dia de vrouw al innemao Uj de aaaalaanda poUliaka bervoradngea De depulalle vaa the AO IndU ama erzccbt den alaalwenretarle dat waaneer een ktarwM wardl oatworpeq vroa en aulleo beaehauwd weideu ala volk en dal zij toe aaMea geaoeaid wordaa qidal de vrouwelijke aeie Met ab oatovoegden ziillai worden verklaard OMnn Qnaa Telegrafisch WeerlM riekl lloaEMe ataod 7630 Ie Maaalrlckt l ui ae wad 757 2 la Hapanada i VerwacbtKl tx dm velgaadaa dac t 7v is tol iB Mge Vindaa ak Zllïdilllka floMliigen oevelkj let iwaw of UI V olkt weinig o gaeo i jatl laMa la peraWiir