Goudsche Courant, dinsdag 15 oktober 1918

l Hj l7 dezer d bloeide veovaderuis ta Ii7ad eo luiUdd 9l8 alle voórbareUeiKlA lappea tfl nfftien aooSig voor de bedoel dg Mtte TIMMERLIEDEN GEVRAAGD oa i i82 HKE b b b ZOEKT 57e Inar aiiK geniÉiierlie Zit Sliipkiner mei PEMdON Brierta met prijiop TC paderNo 3634 burcÉu GuudKbt Courant 8 aan h l wm k OAREN8PINNERM RECHTSZAKEN 3635 14 Klulernoont Voor de noliibauk te Arnliem beeu t Icrocht Um wa l7 Utlge Qe giMhe vltio a Im ïi wifTpus Itlndertïoont Het met tae inot ttaar kii d ovwnl ventoff en en ten piMoi Aa boAfior en eltenJe eit ner tutfl me t oen u tw n ziende beeft lij t a hoor liiiui van 14 nwMidest in am j tk i Numeyeq ve iiroak li Tqseft tiiiL IL V WM 1 juW go M tinld rtU geétteUi M rechtbank verooriwüh haw KH 6 miilnden mal luaipulstie Stionute dan ml te pouiton li9ttllll der 2o divUÏe t nMr luert wbgmi ptoana veFaordeeUl A m t aio niA9trAf via 8 jaar met verv öDiiM Uarta lie eiaoji wtta 6 jaar Jim efl E M MSMA VULHAARDEN OPEN HAARDEN GASHAARDEN Eeêmaillearde en Geslagen Xacliels voor alle brandstof In groote keuze voorhaoden bij P ROND Pzn Zeugstraat 96 98 100 Gouda Ooedkoopite en solledtte adrei voor Meabelen aki Tafel Kaataa Biftottn Stoalaa net laar aaplaeka Vaaraa bailaullaa WeUa a tatl adekaaa Tbaetalala placala KliUdarilaa aa aa s 0 pMlaal miwM vaar aa atal M kawal k alu B 30 KOWT ZUN Kl RoHaaKlam Ti INOEZONOEN MEDEOKEUKOSIÏi Op de ToorpafHia 60 $ t hoofw Oawoaa admtmlNn aa lateanlaa maledeali fw bli ecotnet M eeordm pr a Gieola lettara on raaitn wsnha barakand uar plaatanilmta AdnrtentieD kinnan oidan ïvtmtim ioai tina i iiiMt tw aolMa Boattaa telkita AdVarteotieiMnaia an onie Atan ia 1 4 Mt t l ti ratal maar 10 40 Dl iailomud te Arabep Imt lölon TMïlitmscÉrter ïf IIM KBKKNIBÜWS 3522 90 rm LIJDT niet tanjer eio venloppinj oiiraiijvigneia lAchlfia itofllgan en de hieruit voorlkomeode ontao eown gevolgen wanneer e door van tijd tot tijd eni£e kleme H t te ocmen deze kwalen kunt verbelpeii D Lazeerpillea in Apotheker Boom bevorderen en ioedeo rejtelm ti en Hoeltnng en pulveren het bloed Alleen echt hi geiloten dooijei met haodteeke□init □ Firmï A M Boom Pnjiper doo je25 es 50 cl Verkrijibiar in de meeite Apotheken en Dro twlnkfU te Goudi b ANTON COOPS 14 1 biirdlijvigheid Uit H armerVfter wordt boricht diUwUIeii t ar J A iMut ta Bloemtxulaisj mul Ja I aopsl d l gimnoeUte U Wonoarveer iMit vuriiuakt de oia tm t a üO rrij VM rt Mau m am bêt I w ii jtuiad wiuUAPejUoad betutftle b di ag D Öüïm44 HiQt il¥ oAU eMiiur vm Dnmmad v uuf tot bKvoi l riii VAn de Vrije Jdd oWt hooit eao i rU vr ag uit o chMvoii voor d HunuasutlUug vm da beale üe lury hoataait nlt de boeren A H Qorbanl Havera mr M Maodoto ea Leo Polak kdmiaiitratiai Teléf Tnta 81 kedi recht geloorai in dan To kaNnl al wt WUaoo aan bat booM Die OT t ni M4t Uuoa het ooidaal mr da Toarwaanl a dl noodipr lUn oor een wapanaUldowl m nl atraka dok het oordeel over de vredaovoorwaardan leiden teitxij prins Max en ija Lnïbtgenooten klemmender bewijzen gaven raa de Amwkratlaaariiig vai OuHaditaul dan i In hun antvoonl aan WUaon M gadann Daarom vvrwaeht meh Uer dat WUaon In lUn antwoord aan Dilltachland k de eerste plaats de aandacht zal veatJgait 09 het vetaehil tuaochen IJA opvatting omrtrt de regeling van den wapnatllatand an dl van Duitschland Da eorraapondiBt van de OaUy Nam In de Ver SUUb legt In aaa Zeaataganad DTAmfkafnaAa diplomatie aal TW noodalltk Aa aandacht w Duitschland tlgon at i kodse tuaachan den kriiar vrede Da A atfltaanaelw tItdiB t ew lw a Wilaon a wedarantwooni ala aaa eiaeli tm de Rab izollenUynaatie ToWwaa Mi kant U letten en aich ot oorwaard i k mr te geven De Amerlkaanaehe aociallaten dia gaSganiseerd zl tn de AiHerlean radaratta of Labour bsfcben de TOlgaada TarftlutW gepubliceerd naar aanWdlng van d a l sten Dultschen vredaaatap De stem van din AnwrlkaaoMliM t beid zegt on deze vredeBTOoratdlan te geeren en te blijvan doorhamann op da vijandelijke linlee tot de weg naar B i1 a open 18 Dan zal een vrede voor altijd worden tot atand gkiincht dl de wereM nl bevrijden van het kwaad dat na maar dm vier Jaar lang heeft gevangen galMudaB De arbeiders van ona land weigera llok ta laten misleiden door wat sif een laatala paging tot bedrog meenen te zijn Wg wiUai dat de wereld vrV zal liJn van den IJiaraa hak ai da gspaaiaa vulat Wy willen vre maar ma leodanlgen vrede dat da vrijheid van da damooratie van de gehaala wereld en vm altijd daar worde wtr gen DO Nfïta van Wilson Het antwoord van Wilwn i voor biJiiA d ve ede wor ra waarachüniltik Toor iedor van on persoomlljk en horde telauratelliiWr omdat hst met één la het vertrouwen dat men jx den preeidemt van Amerika da ht te kimneoi stellen Temietd i omdat dit antwoord ff een antwoord is maar een uiU reiden Tan en inyedieode vracen lijat een pogen het bod voor een artikel dat een ander volk noodEEakeliJk behoeft al hoogrer op te dirtjvsai oo hoojr dat dit volk iü U oveibljjft fVitJ kunnen begrijpeii dat m n er in l aaikrijk anders over deCikt Ale de jongen ivan de eene achool ayn miütlMT van de andere iQink afgeroat heeft en de verliezer krügt doordat later de twee acholen m groepen tegen elkaar vachten gelegeahud wrafüc te nemen n dctn persoonlijk sterioeren vijand twee blauwe oogen te slaan dan hij het niets prettig als de Jongens yeyn eigen party hem daarvan terugwuden omdat zU dat niet ruiterlyik vjndeai In dit geval verkeert Frankr k Foch is nu aan de winnende hand en de terugtocht der Duitschers wordt getedcend door ver i oeste steden en veibranda dorpen Is het duK onder dat men in Frankrijk eischt dat d NMtrijd wordt voortgezet om de men Bchen in l uitechland te laten voelen wat het zeggeit wil als schoone stedwi worden verroest en heele landsti en met den rrond worden gelijk gemaakt Ie het wonder dat men ook in JEDngeland vergelding eischt voor de misdaden der duikbootenoorloc Zeker wij weten heel goed dat hv het antwoord was op de maat regelen van iEng and die ten doel hadden EhiitscAilaAd uit te laten hongeren Maar dat passagieMschepen getorpedeerd worden en men daarenboven nog de reddingsbooten beschiet is onmenscheljjk Nu moet men niet zeggen dat de tegenwoordige Duitsohe regeering daarvoor niet verantwooideUjk Js Toen xjj de TVgMomg in handen nam aanvaardde zjj de verantwoordeiykheid wik voor de daden van leger en vloot Sn schuift zjj die van deh af dan hebben de menschen in Engeland gelijk die beweren dat de keizer i zijn trawanten achter de regeeriag van Max von Baden staan etn aan de touwtjes van de poi q enkBSt treliken e Maar dit alles moest voor Wilson slechts betreaekemke waarde hébben H j had zich voorg teld een vrede te bewerken die niet op een overwmning gebaseerd is omdat dit in strijd is met zl n prmcipee omtrent een volkerenbond Hïn h j vraagt zti het dan in bedakte termen onvoorwaardelyke vwwerping waardoor de idee van een voHterenbond vrijwel belaoheUjk wordt gemaakt Hö begint z n nota met de GOUDERAK AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VLEGGEERT Gouderak LA P EN ZEEMAOHT m iagmg vm 16 Ooiober is de ichoutj bjj Btutbi J AlbMtlA bonoemd tot oom maiotl itl dar lOjwuie te Willeiiwoord teveiifl comoKv tdant 4w a i lac vaa dm Holder Urtaa Mófim toot mUUaire IX tiitïni er vou Oorlog h a f beip told dat mdijluko die livoawi ldelcn ia riAiurj gcndtitoii geeo brood v et thee koBe kaanea on kveiiömiddelatiboekjM te var stftfJcöd ttojr do emoentebeaturea mot n onAvöngwi Zy die nog bi hét bezh hiervan nijn Diosjem lece bi den gwnlzoNii of oqiu pa niiöconuiiaiidmt inloverwi Üezedmriuu afta ds dlMril u4e bur u Aoet toejoomeo Uilitau Liu dia oüiuls zijn in boveaysiioetojo WvejfKijf itfiMoa van de lieadlitlibaan4U lUt £ v kavoawidadeiw ia ncUura wordort uiitgtfsloteii AOVKHTJËNXlëN VEBIKUQBAAK BIJ ALLE BOLIOK 412 S2 HOBLOOBMAKBRS BN OOUDaMBDBN KOSTELOOS Baatoi nMriMtbQiu vau QOUDA brengoa tor algdm oDQ keanis dat op Woensdag 16 Ocwber e lt voor lioudcrd va n vischliaAi tea In ecu van de Hcriei F 9 Q 1 t la Q 9 H 1 l m H Ö Hl J 1 I m J 9 op bon No 6 vau hun vlMlikMTt verkrijgbaer zaj zijn 3 aif vlaBSohL Ja l et rlauah bii alle atager verkrijg baar zal Uq dM hoit nf 6 uur iv g bij da nlftsereaaawezigo vloeaqh vrij mug wordeo verkooht Oojda It Dotober 1918 liur ineeetor on Wethouders voovnoemd ULBO J MijS De Searelaits It VAN DBK VEUK Beslagen tong AU U mor eDi opiMl met eenvlezen amaek Tn den nHHod kijk danio den ipiejel of Uw tèti beslajen if Uw voediel ia in de mas aanhet gitten gejgaan hetwelk gewoonlijk gepaard gaat met eert zeer onWeiriekenden adem Gebruikt hiertegen Abdij tabletten welke ook met uccea aangevend worden tegenmaKgpiio macgkramp het zjuur hartwatcr m MeIijkheid en bedorven maag etta 3631 48 Abdij tabletten Het Advertentiebnreau van Da IWing Nawa tneUt dat da BrIMM regeerW thaqs fa het beult It ran iaUck tingen iia afdoende bawyiea dat d duikbVot die da LeUater tat zinkan heeft g braeht uitga zonden w s nat opa ttattika Instrnetiaa m pats glera schepan op de vaart tuaackaa Engeland en Ierland ta var ietigen De duikboolai M fck deia opdndbt e t vangen nadat da Duitache rtfk kanaellar aiJn vradaiaat aan president Wilton had gasen den hn het begin der afgeloopm weak n De Gooilscliii Couraot MARKT 31 TELEF 82 KOSfTELOOe htmmit de pUata n van ADVERTENTOSP in alle Nederlandsche en Piii t nl iqil iw da4 en weckblade i en andere periodieken Bonder eeni e prii yerIioa in V Imcandlna van n al ohrill ds voMosnd a Inlishtinfen worden GRATIS yffiMxckt De DIKEOTEUR vm helLBVENSM IDUËLENDEDItlJF br n t ter atgiefneenq kepaia dat op D H i niNgnddla tuudhen 2 en haU zea in de botorhAl onder holatadhula lci sABivraiqtf onnurkereQ kuanon wordiea i gaUaAld ter verkHJg ng vaa r igearlngs Daar slechts een kflclae hofiveo elii heaoh bajar ia komon eleehts die gezinnen In aiafliiAcirk ln dtc n eer dan ö peréocen tellen en e n InJcomra liebben van niet ftieer dan f 86o fX Jaar 2a Zeepbonji votur kinderen beneden den ieeft jft Vfl 1 iww kunnen worden aü haMd op vertoon van bet trauv boekjo en Goud lö October 1918 Da DTeötour voomoemd P L GILLISSEN Haastrecht Abonnementen en advertentlEn voor de GOUDSOHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT vorden t Haaitieolit aui nomea door oniM A ent J SCHEER te HAASTRECHT bet gebruik van bloedanIgMis en dl van kruMksiallgsa uH den Wd Elieabelh on zegt dat Theoprastu soakaada r en woold om eenige eenheid la samenhang te geven san tijn allentiraaat mengsel ling aarzelde tusaoben Cftaistna Boedlia ru siecble tot den Naaareatr bMloot om de ongeloollijke onwetendheid van ea pnblliA te ontzien dal ta diaa pretheeaophlKibe dagen walgecde orideraoheld ta aiaken tuaaelun Boeiklfca ea i oJuoina en gen d was het ala aa vokk n ni leU te bMehouwen dal aldk vreende maaaen tIaekÉ soorten thee keotaelkten Maar oadHT bel beakiur van Evicia Luctada wenl kat leem van dan ffondvaattr si n ak l afi WatgeUJk pliltuallMliwb en efiaahaar tiek nu bool tzakeUJk tn OanaAg doarBaiaioidsgKUig hel aalvea mal ode de legeawoordigbeld en de cfMdiaringn vaa da Xloede ea Kwad a nalfli on bovenal la de nM ak liJkheld voor alle in iloh Ie voegen naar hal wat hel loen waa niar de opntdof van MaityrU Uieretta gedoal la dea roeden naMel dH de Qpeaharlaf aa knild door en onvoorberald gtbed dat aan eiken gang van kal ndMapnltlawif algBl I Ml allee vaaltte ke bigMaefce Maaia vaa den ideowen goMteaat van kMniag nelfanoe U t eea vreetade plaata voor leae en Eiitk om tieh kehaaoltik la alarkan en kaa tMaa aaaat la van lONE MARCH Da aêJeeÜJii Zoetwatervisch export van do Altfidneane V rtoenigfog vtui NederlandHohe ha wi Exporteur hield naar gemeld wordt Htt budtuursvergedering te Utrwibt waalro fT levtwuüge bea tekü pm gevoerd wCTMi oaar at lbldAng van do t weigmxtg Van don minimier v n Landbouw om hel uUvocrverbod voor zootwvtertlwdi OT l bBflon 0a meeniBgen blelten tor v r gwMnng ve Meejd te sjjn te Mgitiea van At nwKlz lt liJl lie d Am ophtünig Men asikijni g ene begetvrte te hebben n ardno ie n vk in lich zoodat de Koe waCerrUiHchertj fa tBM gieo a zct voor haa r product vtodt en d ze it rk aandr n op een aoie tot op it4ln i van bet ultvoervH bod ge eauid i door mi aai ivreïlge vraag vam buit ntatMigcihi alweer Oc heer hoode moeul bleaJc te cfJD dat de bionaniandsche vtaos niet van Si 9l w aoid ta daAdeeevoor de UnaaovuaouiitriJ in het nèïenwea leolita wer ruaitge p ftatiliig voor h w proJiuctön balooft zoo lit iMfkoten werd Uoaenkort op oa opealwrc vengaütving bei vraag tuk vm Aaa export a an de orde ta aid eti m nvhij uU ta lOOodAgMi dia atttoriwiitaia wjer airiewu eventueel rohtiiig kuonek gjavea md de IvaiHsiag la zaite deii uivt er van zoetwatorviach TeTeoa wvnl Iw bteo die opeutture vergadeilsg dieüsttj tr U makcu tot eA aottc ten bate v dot Iwdrelijifco vvasohiirfttHidi Aangezien over hei al neait mat groot verMea geweHtt wwvjt door do hwnflnüwa en dit vedks blnneakon ook za gaan ÓTifkMai op de viaschord en op iMen dia b j de noettraturvtaflclierij betrokken zgn aohte men eao spoetfe en eiKTfieksaotte avwHQ daÉiJk Men bealoM dua IkmitK Donker en pteoht stak deze al tegen het uitapansel ais eea rots van steen en kalk gelijk die van Loohee en Threave Borstweringen en torens van Indri w kende afmeliogea omrlnfpien hém Z zag Rafletgh Abbef op een afstand geÊlen qU Van dlohtbij 1 Ueêk al deze grootstiiheld niets t aljn dan een onw leubjk droombeeld Be loasBleve muren waren bij wijze van sprekra niet lisket dan bordpapier de zlcii aan de zijden berdndedie torens DieiB dan seraamten van geboimreii bet groots vierkant van den statfgen slottoren WM voortien vu In tjzv gevatte vBDfltete gelijk aan die welke de neeata briekageboaven hebben Terwijl van binoen bflt groots kaated dat de j heele acDgeving balwweoht ea des re sigec reeds vao verre aie liJun en mijlpür dlea nieta meer dan een Ohtfeo Palds UecJc koistmatig als eon kaartenhuis hi elkaar geset opgetrokken aU eenlft dalveadeD vierkanten wet iMfeMtweclt vawwhUir t war Vao der Meulen i GILIAD Bloediuinreod middel neemt de ooruali ra vele iwajen w fiewijzea voorhuiden vao 3306 20 Tuberculose en Maaglijders dia door bel gebruik volkomen genesMg vonden Alle kwalen die haar oorzaak in het bloed vinden worden met groot auccea er door bestreden Voor uitwendig gebruik bij Huidultalag wonden en weren leer aan te bevelen Prija per flcach f I 25 afltonatig van de Clwmiioh Mei ioh Miitteh Aurori ta WATBRGRAAFSMEeI Verkrijgbaar bii ANTON COOI Sa WUDSTHAJIT aOUOA BOSKOOP u AdvertcntMa en abonnementen op ltt bind wond aangcfWiQeii door P A WELLER ZiJdew8g72 Hennepteelt BERKENWOUDE AdvertentKn en abonncnenten op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudcDorp door A BOOM Berkenwouda voor Berkeowottde Aciiterhoek door 1 NOOMEII hieRclii STOlWIll TC fiuun OB Taet VMAao oor 4 jarea 4H illliiiiiiilBfzNrpiJiliioU8iiil om ta aiheuren hoofdiakelijk voor hcnoepleelt Opgava van buurprija grootte ea liMlag wordt iDgewacbt b i den Hear H A SCHIPPER Hzn ta 0TOLW1JK 363 U AOmtOM m DAMES Ftdart i DtpUitivr vernietigt onmiddeliyk t 1 11 overtollige haar op Bangeuoht handen en onschadelijk lelfa voor da teerste hnid Vniagt uw fc per prga f M J414 12 18 Oct Blauvo Eruia e uMr VeriMul cuisuB BjH B O ff 28 October 2 uur Qebouir Boa es WoiiJo loeiz olit Oii4 aaodiK ooiaala Armeoaos Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNDIGE Spraakaar la nar MMMMMSTKAaT 41 CB l Mr4 i 10 5 DCa HIUM i 4a Hh 3 aa 7 M KiilÉuiZHi Bloolilsolio DniUwrlj A BBINSUAN ZOOM OOCDiA ih atdl v vil 4Ï8e STAATS LOTERU It U TnUdiu Mu l f 14 Octi Nletoil M 7 68 69 70 81 135 14 1S 11 240 2 T ttt UI 374 383 4ia 413 440 473 474 SOT taO Mi 696 82 701 804 940 1004 1037 1044 tOM 1078 1139 1144 1145 1152 1167 1257 1280 1283 1297 305 1314 1332 1354 1355 llOt 1511 1534 li33 1567 1596 1685 1688 16M 1726 1744 1749 1898 1911 im 1981 2004 2M 2080 2040 2041 2067 2076 2105 2118 2127 2135 8141 2172 2187 2204 2224 2323 235a 2374 2410 2428 2466 2514 2543 2550 iUk 2596 2 6 2720 2735 2749 2758 28t 2H7 2845 2947 2976 2880 3005 3U14 8028 3 R2 3108 S137 3168 3110 8171 8183 8185 3203 3264 830t 3330 3394 3435 3443 3467 3489 3501 3543 3SC8 3625 3631 3642 3702 3726 3760 8762 8786 3813 8816 3854 8877 3881 3904 3906 39990 4043 4043 4038 4120 4148 4187 4196 4203 4219 4303 4414 4431 4492 4592 4679 4732 4746 4784 4832 4836 4902 49 S 5020 6053 5060 6063 5109 51M U44 161 6162 5183 62M 5310 5225 6SU 5g 0 IM 5326 5426 5439 646 5483 M92 5521 6689 6568 £ 583 5648 b653 6655 tMl fSM 5 80 5702 5704 5817 6863 5867 tSM M80 004 6019 6057 069 6135 6138 207 6 6254 356 361 292 629 298 H 894 416 6606 5C4 692 6728 6732 747 799 6840 860 6868 910 6946 6967 969 7018 7184 7141 7204 7216 7217 7223 7229 7245 7340 7343 7348 7386 7388 7427 7458 7558 1588 7589 7623 7656 7668 7667 7 St 7707 7718 7774 7818 7824 7891 7895 8038 S053 8073 3082 8120 8158 8207 822 8241 8251 8294 8318 8388 8895 8406 8424 1442 8449 8464 8468 8568 8681 8 29 8 78 874 1 tl7 l tnd 8776 8807 88 8916 8931 8932 9002 9077 9079 9220 923 9818 9321 98 S 9872 tm 9620 9531 9593 9600 9639 9 M WTS 9686 9 96 9721 9780 9766 9776 9116 9 64 9888 9943 9947 10018 10023 lOOat 10072 10178 10188 10193 1026S 10290 10M9 1081 10824 10361 10858 10373 10434 1A488 1048 1066 10 2 1066 10690 1O700 107M 10184 10787 10820 10818 10880 10888 108 8 ltt82 10928 10936 10938 11011 11083 llUl 11170 11180 11192 11370 11402 11446 114T 11482 11491 11 14 11681 11 37 11 88 11 4 11M4 IMM 11 38 11662 116 6 11 2 111 11N 11745 U14 11761 11T 1 11320 IIM 11M8 1194 119M 11987 11996 19077 1219 Uffil 1MH 1 48 12270 12283 18187 U844 U40i 1 41 12440 124 6 12639 12545 126 U5U l tO mot 12U4 12 16 12660 12 2 12672 12731 12746 12762 12764 12774 127W 12822 12830 12872 12382 12976 130O7 18018 1307 13082 lS090 18134 13167 13182 18224 13828 13287 13290 13326 13867 18361 188 4 1 481 13478 13528 13536 13540 18581 Um U644 18 66tlS 74 13787 13748 13873 18885 13898 18907 18918 13SS8 13943 13972 14043 14079 1411 14152 14182 14213 14283 14294 14839 14356 14361 14448 14470 14492 Uil 14631 14682 14548 14666 14580 14589 UMS 14 67 14686 14718 14754 14T 8 14799 14828 14829 14849 14889 14951 14979 14993 15107 1 109 1 118 1 14 iei 6 16168 15189 16195 16271 15282 15813 16328 15364 15402 1540 $ 16407 15419 K430 16438 15445 15496 15499 15540 1 655 15556 15634 15642 15654 16867 1 702 16718 1 748 16816 15829 16838 1 89 1M07 15912 1 924 1 940 16128 16169 laH 16M7 l 8te 1 360 1 373 16398 16408 IKM ItUa lesti 1 S7 1 24 1 49 166 2 l 7a7 1 7M 1 77 16778 18820 ItSSO 16948 l i l aO 1 9 S l a8 17019 17068 17069 17074 170 4 17095 17181 17188 17203 17218 17280 178 7 172 8 17888 17344 17347 17363 11 11814 1H8 17899 17409 17415 17457 17606 176W m 1T M 17648 17 S0 17662 IM 17716 1172 17781 17784 17768 17827 f 11887 17845 WO 17909 17019 18013 18031 IWM IStM U1131 18170 18220 18248 18802 latM UtfS U 2i 18451 184 1 18470 18485 18487 iM 18 27 18848 18649 18671 18674 18691 18718 18747 18863 18863 18867 18946 18 7 18 H 18996 19107 19112 19120 19161 191 19218 U3a 19419 1 81 19559 19602 19 li 19 g1 19646 19611 19677 19684 19724 1974 t978 19789 19868 19873 19900 19917 19M1 2000 20017 20085 20U1 20168 20171 20188 20198 20221 20871 SDSflt 8O802 3OS0 20871 20884 20485 2M82 80646 206 9 20 2 20071 20718 20728 30728 20786 20789 20743 20773 20809 20812 20876 20917 20932 20984 Kenia lu wn sedaelu vm ome vo Wssohttrijk rt e oplM oMmmm Woensdag 16 October miN eouMiË Goiiitifr VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAG 5N ABONNKMBNTSPRUS per kwartaU ƒ 2 iwr va k 16 coat n t ZoadagabM DOT kwartaal t 2 90 per week 22 oent oVeral waar do beaoiïing por loopor aacUedt J nM oor pirt por kwartaal f 2 60 met Zondagablad ƒ 8 40 AboraJanonlon wordm dageHJk aangenomen aan ona Bunwu MAEKT l GOUDA bii onae o onton don boeikhandel on do poetkantoron ADVKBTBNTIEPBUS Uit Gouda on omatredcen berihoorende tot den bexorgkring 1 6 n ela ƒ 1 06 alke re el mow f 0 20 Van buiten Gouda on den bezorgkrln 1 6 regeU 1 30 alke remi meer ƒ 0 26 Advertentiën van publieke Tormakolük heden 12 oaat per re el laedei T tef Intero 545 Bureau MARKT 31 GOUDA hflele vpedéoactio vo ton fln mêening zal idhang n van de b Urtheld en het bevredïgartde karakter dw waarborgen die ten opzichte vatn dit fUBd BMrtteele piyit kun n n worden egeveii Het is noodzakelijk dat de tegen Duftschlaaid geassocieerde regeeringen vóór AllaB zuUea weten met wie zg anderhand oBk Hier aïaat met veel woord hetzelfde wat wij eriMvm me r iw lair uitdrukten Maar zelfs al doen de Duitschers dat alles dan nog staat niet vast dat xij daarmee vrede krügen De kans is ven groot dat Wilson met nog moer nieuwe eischen komtj geen enkele toezegging wordt In dit ant woord get en Wat Duitschland zaX doen is niet met zekerheid tè zeggen Misschien stelt het dan president nkele vragen waar het recht op he6ft Want hoewel Wileon zei ge n nutteI00Z6 lange besprekingen te willen inleiden is hU hierin zelf voorgegaan W j sien in het teekeit datd RVkadhgaittlng elke vaiM daag zou pl a is hftbbett v T daagd Is en be w a dat Dnitteh land de hoop nog niet opgeeft De Duitsche regeenng wil den Rykadag waarsch niyk eerst dan bUean roepen wan neer zij omtrent den ultsh vwi haar po gingen zcAierheid heeft Dit Antwoord van Wllaon acht z dus niet het eindresultaat De Prasident sal m afiondaiyk ant woord doen toekomen aas Ooatflnrljk J on garije Wy zijn 4Maleuwd of In dit antwoord sprake lal afjn iMn andere aanbiedingen dan aan DufüohJand werden gedaan m a w of Wilson van zijn bereidwfUii eid bttjk geaft met Oostenrijk m afzonderijjk i vrede te elultMi £ r Is wel enigm fmod voor dtn verondenMling verzekering dat hö nu eens klaar en ofwn hartig zal zeggen wat zün bedoeling ia en zegt niets vraagt alleen Zoodat hü het zelfde doet als de man die een hond een klontje Voorïtoudt en hem telkens hooger laat springen Wat Witeon aau vraagt lÖkt erop of hij verraat was door het volmondig ja Van de Duitsche regeering en hij nu te rode gaande met M boodgeDoatan iieeft gedatht ik kan best wat meer eischen En hU zegt I uitochland jullie moet die ontruiming maar aan Foch overlaten die speelt dat best mder jullie klaar Kn wii willrin om d baas blijven gedurende den wapenstilstand waaiborgen hebben Wat hiermee bedoeld wordt ligt voor d hand het in handen van de geallieerden overgeven van de forten van M bz en de Rijnvestin gen = = DE OORLOG VliUan s tweord Een apxienbarand barishn De Turksohe wredesnota Een ondersah it telegpem Elke maand 2S0 000 man Max won Baden bMjft Da wardferingen in Vlaandei n Dwrauo genoman ONS OVBBMCHT Vorder zegt Wilson moet JuUlo ophouden met de wreedheden te land en ter zee je moet beschaafd oorlog vovren Voor het topzetten van den duiUbootoorIdï is inderdaad veel te zeggen zelfs voelt men daar in thiitsohland voor naar y meenen te weten JUaar het beschieten van steden is nu eenmaal voor den oorlog een poodzakelijk kwaad om den tegenstander geen beschutting te laten In elk geval is het moeüük een grens te trekken en de geallieerden helpen toch zelf ook braaf mee om de Fransche en Belgische ateden tot pu te mekeoL Men É iü qultaahl S t niet erg In i n achik mot hot antwoord uit Waahington De eerate indurk ia zegt de KOln Zeit dut Wlltott de rol van aduidarecbter niet volkomen Jn zUn macht beeft Inderdaad noemt h de edachon der ontente pera overen praat volgena het recept der Franachekranten van onmenschelUke daden der Puit ache oorlogvoering te larul en ter zee on der aich dOnoeito 1 gotpoosten naar deuiteebzettiug van het l uitfiche kommaiido te iuiateren dat de Franadie steden doorFranaob en Sngelacfae granaten en bom men worden verwoest xa daarvan te w igen dat hü daaraan gean recht laat wedervttren Wie zoo eenzijdig en onpartijdig oordeelt verspeelt hot vertrouwen dat hjjmiaschien ooik by een groot deel van onavolk door zijn voorbeeldig opgepoetste plannen van volkengeluk en weredvrede bad verworven Zoodra de tekst vun het antwooid is aangekomen zal do Kijkadag dian wel van alle kanten overwegen en men mag aannamen dat de Duitsche regeering Wil son eenige vragen zal atollen en hem verzoeken er mdeltik rond voor uit te komen wat hij aigenltjk wil De hoop dat anderhandolmgon met dezen man ona dichter bü den vrede zuilen brengen n oet na zünlaatste uitspraak eenige gaten lager wotdeogeschroefd In Bng land Hepen gisteren de beschoawlngen In do dagbladen uitaluitend over den WBT enstilatand en de daarvoor te stellen ToorwadTdèn Hot oordeel daaromtrent ia nu g dcriBtalliaeord in de overtuigbig dat er geen aprake kan ztin van een wapenstilstand op voorwaarde van eenvoudige ontruiming der bezette gebieden hetgeen naar men meent Wilson ook niat heeft bedoeld De openbare meening is üe laatste dagen trouwens minder gestemd tot een vergelijk wegene de torpedeering van de Leinater en de anelle ontwikkeling van dan militairen toestand 2ooaIa de xoken nu staan redeeert men lou ontruiming van de t ezetie gflbleden het benarde Duit sche leger zeer gelegen komen Het zwaarst weegt echter nog het niet uit te roeien wantrouwen tegen de Duitache regooring Men vindt bier weliswaax Max van Baden en ïün ambtgenooten nog zoo kwaad niet maar gelooft dat achter hun rug de kelzW en zijn satellieten nog aan de touwtjes trekken i klaar staan om te gelegener tyd bun ouden invloed en mocht te hernemen Alle eischen ter vernedering van Duitschland zijn in de eerste plaats tegen hen gericht De overtuiging dat het onmogelijk Is een duurzamen vrede te alulten met die mannen is biJ de Goallieerden diep geworteld vooral o A b j hen die op m last not laest besluit de president jullie moet ook je keizer wegzenden XHt stuk dat aan ons offidedt telegnun ont brak laten wij hier volgen Ten einde geen mogelijkheid Van misverstand te laten bestaan is het noodzakelijk dat de President zeer ernstig de aandacht der regeering van Duitschland vestigt op de bewoord iigen en de duide jke bedoeling van één aer vredeavoorwaarden welke 00 Duitsche regeennf thans heeft aJiiijrenomen Deze voorw4a e i vervat n de tpodBchap welke de President op 4 Juli jl CU Mount Vemi a heeft gegeven Zjj luidt als volgt De vermetiging van d re wil i keurige macht waar ter wereld o A welke op eigen gelegenheid in het geheim en volgens haar e en verkleziï den wereld y toa kan verstoren en 200 deze thans met km worden vemieti rd don moet zÜ icn m ule tot feJtelljke onmacht worden ge doimd De macht die tot nu toe de Duitlichn natie heeft beh e dcnt is er één van dej uard zooak hier omschreven Het staat tfit keuze van de Dmtaj ïo natie 4a rin ver ai iraiig te brengen De zooeven aange hcildc woorden van dea President vormen een natuurlüke voorwsirde welke aan den vrede moet voorafg D indien de vrede door het optreden vn het Duitsche volk zelf Wl tot staiid komen De rreiUieut voelt zoch verplicht te zeggen dat de ge FeuitletOft meer dan de eetflte boginaelen i onderwijs genoten Later bad hlJ atlorbande boeken gi Eaen die hlJ maar inariillg kon worden zonder daarbij echter eenige aehooleohe leiding te ontvangen waardoor bon InJhoUd mogelijk iela tot zijn algoneene voraUng touliel ben kunnw bijlagen Tbana bad bIJ ar zloli toe bepaaM bun inhoud te bewerken met oen aobaar an ee gampol waarme bij uit elk boek had gekoien en garatigKUkl wat het beat voor zijn doel paale even onbai mbartig als blJ Indertijd e bnapate mannetjea negers uKde omheiningen van Bonner had gebaald ondanka het gajaauaer der verlaten vrouwen en de wantupend nltgsatrekta armen der van bun vadOr lieroofdo kinderen Th iopfaraeUia Hatdy beaat een ultgelirndo Ubllothdok In do vterkaMe ruimten va den slottoren voor bet meereudeel soort bU aeort geplaaM lorvijl Ieder boek de apoten droeg van de aobaar waarmee bet bewerkt waa Hier en daar waren buden geheel nilgeeieiieord Ver der waa eea paragraaf natjea afgeknliit Blauwe roode en gele ooderstreepIngeA doorkrulslen kris en krae blatkijden In verfiChlIIende rlobtlngeo alle ulthwpende op de onthelllgdo margin als op deapoor wegkaai van een vlak laad ol Sttoo 8ohlaparelira kaart van de kanalen van Man Een van de meaat k e n a eh e la en de deelt waa eea eople van 4e dftrletelljke ge hrlften verbelenl en geknU naar den Mnaak van llieopraatoe Haidy met toovofgaela onHeend aan de sterrenkunde zwarte kunat van Dr Dee maan gweUltan over kowiifatKvacbudaa an mer tegen den muur der k4 van tUy loigti Abbey Zoo luidde iljn i ateobrilt Hier ligit niele anden dan hel sterlelijk oveieobot van Aldebaran Janniry flaidly eenigen zoon van Thoopraatua fiawoan Uardy en geliefde editpnoot van Hartyria Evlcla Uureka Focsakea Hacdy van Raylelgti AblK7 BampaUre Zijn aach word na door vuur te zijn gegaan verapreld ivar de Ruime Zee Zijn ziel herrexen en gevormd lo4 Engel ol edidier vsrwadit den lEeawlgen Hor eohter Jft GMXKBSrr iIinU VAH BOWUH winkel van fitutt ii ea palen i fl toekomMfl e oigonear Marous üardy bad eODO den eehilüogen Inval gehad het OoaJtIo giaronk te noanen 1n ilaal Éion liad aijn l boeder movitmT Foreafeor Hardy Dot voor haar gelieve lorea jgebuui on MarouB en aIjn vrouw warSen aloobtoab a 4en ontvangen en me niet uoocgtuiateo oiverladea dan ntetbaar veel anderen dlo aJa onreine vogola uit allo dealen van bet laobtiulni ur neentrelieii Nienauid kon Thoophtaetu Haeman Hardy den ooispronkolljken uitvinder van da Liohaani wi Zlel Water ou MoH M M3ees toaGenozlng een zekere buitengewone magneösdie kracht onlzeggm noch asn Marlyiia Evictn Lneretla zijn schoondoohtor en opvol stw In 0e bloeiende Oeneealnrlohting de Inllengtiwoae geaefaiktteU om dlo kracht aan te wenden Tn dien p ych l y on Oedadlenat dor Weaergeboorte zooala do aüdHerbeB bIJ afWieaeUng gaacae nOOTde voul Ban mt van all geloofifcellldentasen Tbeopbrame een eorMe waar g man met witto haren en sohorpe trekken meestal gekleed als zoman In eenUauw buis mot en ofllderapeJ p zooal die WJ de koopvaardij wWdl gedragen waa reeds lang dood maar hij leeUe vnort In vorndlJllende KbSdenjen en gravnrea die men bijna In aUe kamer van de abdij vond Tboopbraotoa lalOana g w tM loador baadbviiC U a Rayloigli Abbey waa ontworpen gebouwd en voltooid voer zoover men aKhana van zulk een groot blok ateen ooil kan spreken van voltooid door een zekeren TbeophraatUB Wlaeman Haidy don grootvader vun Marcus eu den uitvinder ran de Uohaam on Ziel Waterr enMiOBterd Pleiat B Goeete 4 leneBing waarvoor meu bij alle ziekten waaraan het vIoohAoi de iiev Sb baat vond llhoopLreotua Hardy had In bet begin der eOuw fortuin gemaakt in den alaveuhandel van do Goudkuat op do Zuldalijka Staten van Amerika en had lob op nog betrekkelijk Jeugdigen iMltiJd teiuggetrokken ala een welgwtetd man met een onrustig gawetm en een nlaowon godedlensi Zijn eeniga aoou AUobaraa January Hatay waa te vroeg goatorren berweken onder het verMat dat aIjn naam hem berokkende en de vrouw die hem door zijn vader waa opgedmages Spoedig nadat bij geinige was geweeal van tt trekken d boroaooop van iljnaeol I gai zoon Harona kad bij den dubbelen laat atgeworpen eo Meel alete meer van b n over dan een naam een buato es eai iwerfplto p 1 oilgafcalttMa mat