Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1918

Uo ictNUÜiMiTdMi UgTea haat Il ioord tiervbi o nikkeu bo twmttra droveu dua vïiuui turujif ouuoa iiel VteU sLit batejgobeiigt boreLkten een punt 2üK U teu N vtui NiBl w IMUW ttl Tui g vaite uii aluuwde 32 kAuonoea Da t and oairuUwlo Dit4 L m ea trok oy lp k tenic T Beftnot hebbw £ UriUen tjO Turk die oUiciflrea eo faOO nuDdoren flwvaagou yHuntea Uim tankB twWd 9 4hw Uoitawk bLuneu i beeetüag van 6U0 LuiJten bleak küi ftan éo imrtmen te habboa ovargegevao Inpoil QB U iis v nUii bateu lAAtatgenoemde atad ataad ia braad Kouteo a bizoodn e ooriea Knid Dl lu Sy ii Mt d d 12 doaex Latakik Ladi Kije jkg van vijaiidw geouilvard Offinte wordt tunegedttM dat daOoat e n r M k U o g ar ob luooar ohle bereid ia het iidlltalre gesag in toleo y te hollea wi het geaag aaa da Poolaobe regttering over t dragea loodra die ngeexiog beratd la het aT r te netaoa IM iJomt ktiiii HongMjcaehê monarolüe cal alles dMO Hl de l ocriMhe regeerloghat beralal van het siaal beetuur te verg iwukeljiikeii ea luor op baar veriaiigea de diuütoe tboita oog m Polen ontbrekaaae oAddtita ter bcaebikklng te atollen Da fttigeuover verwaobt de OoatennJiLHougaaraobe regeerlog dat bet laud hau tegea baboorlijice vergoeding van de ovijraobottan aan leveoamiddelwi ea grondstol tm een gedeelte Kal aJataaD De militaire opvorderingen vac tbaius zulien opboudeu ea de voorxieDiiag van den ataat aan du te etudaen Poolaobo orgauietuic worden evwgec acea De NofdiWmiMHie Allg Z veraeemt uil Uoifilugifora Pruu Predsrik Karal v Ueaaen heeft deoer dagen bjdena eau bezoek oAD Berlijn vemleenl dat hij de t naobe kroon ouder goon ooMtandlghedim dadelijk aanneemt dooh zija bcvJuiJi veeleer van de onhrikkeUag der gebearbLuiaiea afhankelijk zoJ makan £ e troonebeetijgkig kan op haar vroegst over twe larea plaats vtodoii Tot zoolaoc moebean tijdelijke r eering worden Ingeateld I e prins legde er den nadruk p dai hU oh ceeaacina aan Finland wwaoht Op ta daingea a Volgen bertflbt uit Basel ia ia heel Portugal de staat van btd a ffekondlgd De 4 reald nt heeft ab hoofd der atrijdkrachlen de rechtetreoksobe mUluire lei ding 1q haikUn gttoomen De oorrespondent van do JLe dgnr Abondfseituiig te lUef bel grale rt dat te Koerak een nieuwe aacuBlag op Lenin U geploegd Iemand die tot den bood voor wraakotfoDlnc beJioort heeft Lenin daar met oew revolverBohot aan den aabouder genond HU wwd gevangeo cenonwi OiaMENGD OOKLOQSNIEUWS atalende pultaohe oftloloron D oorreipoadent van iHavaa aan het V aa B he Iront aelnt De Duitschera hebben KooMelaere op hun gewone wiiae geplunderd evenala aUe andere ootruimdo dorpen Ook hebben zij overal groote branden geaUcfat Bü tal van gevangwu vond men een menigte gestolen voorwerpen Zy verklaarde op bevel van hun offioiMen gebaAdeld te hebben waarvan 11 er vijf met name ooemden die te RoeiBOiaore gevangen iljn genomen Deze sijn l i boeien gatloton Toeu zij vroegen om bij den generaal die htt log r corps aanvoert te mogen proteataeren weigerde deze beu te ontvangob m Uet Wi iiun meaedaelea dat hij met oWloIeren die geatolen hadden nfeta te maken wilde bebbw De caak zal haren gmro n loop vo en en to DuIbwAo offldaren zuHw door den krijgaraad gwooniat wvrdaw BptTENliANDSCH NI EUWS DUITSGHLANa t HorTormliigon Duitaebe Staataoourant van giateran fcmi éb Tolgeade kaizeriyke Terord nu WQ Wilhelm Duitsch keizer konin van PrulMn bO God a enadi vorordenen op grond van de wet op len taat van oortog van 4 Baoember 1916 m naam Tan het rük £ verordening tot oltvoaring van de w t op den ataat van oorlog van 4 Deecmker 1916 woMt ala volgt gowljzlgd fi 1 knjgt d volffende twaeda aliaen de oppttrbQv lhebbar kaa bfl allagan van biiodande kracht voor e miUtalr beveUiefebera uitrunügflif Ml S 8 wordt het volgende toagwroagd da pp ri eTClh bb r neemt al tün ha fhiMrl i en en baaliallngm in ov r lag ni t d n r kakSBMliar of dm dow daMtt gecteldMi plaatav arvangtr Groot BooCdkwartiiar IS OetolMr 191ffl WiUwbn Üax van Baden Do SUntaeoorant bovot verder Mn aan Ml rtUuk iMli T n dan miniatar van otorlög gerichte kaïzerlUka order waaHn be M ld woidt dat de militaire bovolhebben o bavoagdhadan waarovM zit op grond van in da T rord nlag van 91 Juli 1914 ver Idaarden ataat mft oorlog baaehlUwn laehta U OT raan U ing m t door da caatral laAdawiforitolton aangewtxen beatunrsautorltaltaa mogan uHoefmen Wordt tuiaehcn d n militairen bowlhebW en de baatnnnaatoritaitan gnp overean tanaing baraOct 1mi moat omniddalUf k da buluamg van don oppartwraihéblw r Ing ro en worden Door daae baida vannlaiuncm ia da grondalag gelogd dat aUe op grond vu den taa Tan oto log 4om da mfUtdi tevelhabbari HgeraanUgda bapaliagen Öeen in 0T raanat mnThn mat da haro g da dbrW autoclMten kaniMn pmdaa tiitgavoazd n dat sQ in taatato ibatantia ondar Tcctat woordelfjkhaid wi ém r kakaoaaUar motdangaataid Da atammlng Een HoUandach zakooman di en dentr dag Q tut Keulen m UoUaód ia taruggakMrd doelt aan d TeL bat volgende mede ovtt hetgeen m daze atad n ia Dutachland in liet aigemaan ia voorge aUan £ n ongeloofiijka malaise hotfracht vad geiwai bot land ten gevolge van da aJg moene Ueode en de vermo ienu H a wü vrede tot eiken pr s Zalüa ten koate van een troMuwfatand van de dynaatie der HobeuoUenB De bevolking van het land ia varraUam tot en ataat van onbeachryfaiyka inzinking Het ia voldoende om in KouUn bet vertr van de dienatpüchüge Uehtin gen te n het getal der gelaiders dat den troep vergezelt is verdrievoudigd De voeduigajnoeüykbeden zijn niet de eenlga r u van de neerslachtigheid Maar de 1gemeene onrust de kinderen spelen niet meer op straat is het gevolg van de Trees dat de geailieenlmt in Dultichliutd zullen buinendnngon De voortdurende bedreigm drukt op hen De struikrooveni z n onbeperkt meeeter zoowel op de boerderyen als op de groote kasteelen £ en paar dagen geleden op een avond i cm balfeljf kreeg Keulen bezoek van verscbeidene aaroplanea Ik bevond tnii in de omgeving van de Juliuaplatz Deze jdaats werd zoo hevig gebombardeerd dat men m den aanvang dacht dat er beschieting met ver drageode kanonnen plaats had Vw achiUende huizen in date omgeving werden vamiet d en op verscheidene plaatsen braken branden uit Zea an dartig personen werden gedood en Men kim xich met voorvtellen welk een indruk zulk een bombardement ut Duitach laDd maakt Op den Bunoever heeft men vUichtkelders ingericht te s ai de vliegmachines en de geheele bevolking ia verpbcht daann een toevlucht te zoeken na het eerste waarschuwingaeem fiq het laatste bombardement zyn de aeinen te laat gegeven hetgeen het groote aantal aladitoffen wklaart OOSTSNBUiL HONaABUE Ë poorwegongeluk De iVoas Zeitung verneemt uit Boedapeet dat bg het station Plaita vlakbij de EDetnoeneofae grens een uit Boekarest komende sneltrein is verongelukt Eeulge wagt n8 pioftea in de Aloeia wowrtij ongeveer 200 meuschen onikwani i enaoowat evenveel werden gewond De spoorf dijk wae dermate ondergeepoeld dat de gpooretaven loe liinfen De keted VHi de tooomoüe ontplofte en later nog de gashouder van een wagon FIMLANA De Duitsohe troepen Volgena Nya DagUgt Allebsnda zijn de Dultaohe troepen beaig Finland te ontruimeo De algemaens toestand in Vinland is nog zeer onzeker Het edujntlntuoMshen dat de prins van Hesaen alboe wel hlj door den Landdag Is gekosan zich neg met naar Holeingfore heeft begeven Dat la te bc ljpen en aile bet zoo doorgaat kon4 bij er ook in de toekomat niet BINNENLAND Da Mederlaodsche gezant te Londen l u NeJerwuidMlM gezmH te Loiidea jt r DM Do Mareea fan öwladoren de gm oravo ad met een der ho i iaaiBche aior te kuide aankwam neeft ta s Oraveoaa gfi In bet Uolel des Indes zijn iUi u i üomea NjJir liet Hbld van aeer bevoegde zijde verneemt lig do reden vaa hot moek ajt don gezanten den wenscu van den mml ter vau Buitonlandecbe ZAJc n adapcrdoonfljjk onderhoud te hebbeu met de Ne dorlandsche gezuttea In üe voomaaiUBte landen Db baar Van öwlnderen zal den 20 i Ootober met do Siadoro de terugreis iiaAT ijouden aanvaarden ter bervauiog zijuur werkzaamhedeo Ked nisaie In Ooatenryk Hel Korr Bur seint uii Weenen Do Keizer beelt Dinsdag In bijKoaden audi nia de Nod landsohe militaire mte fie OHtvnoijen die aan de Oostouriikadie fr mten vertoeJu heeft Zij bsataat uit kolonel J H van der Hegge Zijnen don luLt kod vau den geuer i en ataf J F B KaJff on don kauitela van ém genoralen staf I J van MunnaLred Genaalalre Henat Naar vernameo wordt ia de ivlo ni3ul van Nederlend Ie Marmnefr Frankrijk de heer M E A Dièree MonpUuüir orerieden Orfk wopït vomomen het overUjden van dan vloo codsuI der Nederlanden te Venetië do aiad den heer A Bizio Gndenigo VerUHf ia de nabtfkald rm de SffkigrMu De oonfmanrbint der SteMng van de U k len düT Maa9 en der SoScJde heeX een nieuwe verordetilng vaaugeWetd betref oede vet vfd blijf bi de 90 mebar rij ks na atrooj V sn bovongB wemd 9 oag gebl d Hij deze v©rord¥ntoti welke In weriolng reeJlt Oip DoH lerda 17 dezer Is de toegang ut alsmede het verkegr b nnen i ilg psieelte der 100 m ter rijki eOsstpook voor kder verboden tenzij m n ia voorden van een daart e a rekkend bewijs vaa door den oommaadant lu Zoalaiid vaatgoateld model afgegeven door bet hoold van een der navolgende meentm Clinge St Jannoen Koewoctit Overslag Zuiddorpe Sèe van Qe U Fblippme IJzendijka SC Kruis Eede BkilB Retnnd ment Ten opddite van openbare ambtenaren la da uUoefentog van bun bedieaing Tan vreemdeltngea vmeinfle deserteors en Ooivlacïhiie kriJgsKevoiu ea alja bijzondere b sflmgen vastgesteld De nUkwringen uit de oaHtgnrlHtbelaatlag In het be0n T n 1919 Ie opwaow en uttkeerbug uit de bat i dar oorlotgawtnat bolaffting aao de gemeenten te waobten Tot duRVer bodraagt het geïnde de dar ophrerti M ometre s 1 S7 nUltioen waar van diiH ojnetreeks f 40 mUUoen tan da f9atno0i u M 9i u n kan worden toegewezen Intuasohen is bereids otxgeTeer f 10 mil lioen als bijdnge uit de optüengot ot 1914 15 en lO uitgekeerd zoodot nog SO mUlioan kan wofdeo besobtkbaar ge eield Hvu bel Hbld veftieemt nU de baals van ultOieeiIng tot dnaver gtebezigd vermooclelJjk niet worden gehandhaafd hetg en niet verwmiderlijk la ajs mon denkt dat de Amsterdimscho wethouder van finan rlKn dl thans deel itttmaakt van de re ee rm diiartegw bij gelegeabetd vademtkeetring vsn den ecrston termijn bezwaren ihoelt geuit Voorts vernam hel blad dat brj de beoordaellng van de aaavragen dor meenteit hi hoctfe mate van Invloed ZAi zijn het antwoonT op de vraag of de flnmaleele bronnen der aanvraai aler reeds aUe zijn aangeaprokw Het heffen van traaC ekl een vraaigstulr in dit verbani deiw dagiei ter spnake gebracht in het verslat nopene de geraoentebertflrooting v n tVn Iloag ka volgens lnfoniM l van bat blad rt Iteg wordwi aasigemerlöt ajla een H r broninen welker exploitatie niet zal tunnen acfctsrwo e blijven indien mon de kanaen op het verkrijgen van een uiUcee mg wenschl te vargroolwn omaaet zM wftwailiiinlij t een rendabele eiploltaitfc der Cemoen ebedrij vm een oondjÖo aine qua non zija voor Uet verkrijgen yen een bGdxege BUslai Miia voor achoenm Van het Kon N t dieuDOomilé versohijnt dezer dagon ma circulaire waArhij het tijdertLp tot wanneer de bljslagbons vo Mr ïobiwiert geldig blijven Toorlo lg toot onbcipaafdeo tijd Is verachovea Sehatklstpapier Bij Kon Besluit ia de minister van Fln nci n gemaahtigd tot de uitgifte van batklstbiijetten en BOhalklatpTomeseBa tot oan goziunanlljk bedrag van f 5100 000 wiftnvan 7 000 000 op de Mlddelenwet 1917 f 42 000 000 op de Mlddekinwet 1911 en 5 000 000 op de wet 1316 hojdende voorzieninig In bét katstekort van den Su rluaaonsohai denet zijn aan te wijzen De rento der uit te geven scbatkiBtbUjetton is bepaald op 4 pCt In het aar Verrutming van bet belastihggebled der gemeenten Hefi Hbld v eamt van de mee bevoegde zij ïe de mlniis ter van I nan cLën bet voomeffibn heelt het wetaootwerp betreffende de Verruiming v i het belastm ge iod deffi genwe ten In 19Q9 on Ier het kabinet lïeeqwkeric Ingedlenl In prn cipe Ie hindba on en de b hanlelLugdair ran binnen korten tijd zooveel nwgellik te bsvorderen KnarBetltML Het Volk meldt dat het Kamerlid J Oad i6 eest in iVerband met den interna lonalen tooRtand giateradddag naar Berlijn li v 9rtrai ken Prov StatenverkiazfaMt Naa de Ned verneBmt zuUm wegeae hoogen leeftijd de heeren mr A Ph K O baron v d BorCh van Verwolde J J johuidJoT en B van Bergelik leden der Provlncule Staten van Geldtfland zieli bij de vwkieKingen van t volgeide jaar nift weder bQ Mkbaar atelleh Zij hebban iHe drie de A R parHj in de Btaiten van Geilorlanl vele jaren vartegenwoordigd d loeir V d Boreh van Verwolde U bovenlieti lang Ifd van hot oallege van Qed Staten der provüuole Zondagsarbdd en nachtarbetd In broodbakker en De beerwi de Geer Duymaer van Twist i U van dor Voort van ïljp hebben aan döQ vooiatter Van de IVeede Kamer bij chrijvon modfi jcrfeeld dat nu een wets ontwecip vem geJijke stneickin door de Hegoapiug is ingediend door ben wordt in j rokd ien bet bij brlet van 6 Juli 1912 dood wn en andere leden ingedend voorste van wet houdende bepericing ta broodbaidconien en v n den arbetdaduuT van bjikkoi geaallen Kan gedenkdag Op IS Ootober 1868 dus gisteren voor 50 jnar werd het wetwuiwerp mgedlwid tot aVwhoCng van bet zegelreeibt o agbladbn en aifvertentiSn Het Maandl ad van deo Ned Journaliatenknng drula de wet van 9 April 1869geoonlraaigneerd door Utaiater Van Bonae af en voegt daar oenlge herinneringen aan toe aan welke wU het volgende oatlteaen 00 b a ting bracht ongeveer 7 ton goids per janr op en het Han Wlsblad betiAldo da Mran alle reeds f 120000 De b len b jjroettea dam ook met warme in temmlng het wetsontwerp tot alschaSiDg De lo ntinj liomln geBOhledle ecbfer niet zonder strijd want in de IVeede Kanw wanl bet op 13 UsAft 1860 tpet 4i taqwi 31 en In de Eerete op 7 Aprif met 34 Ie en U etenimen aangenomen Het werd da wet an 9 April 1869 l taatsblad nummer 60 die m 1 Juli 1363 In wer iiag trad De Vrijheid voor de pers was r dus Dsardoof opende zich voor hel dagulsdwttzen en periode van nieuwen bloei Hei squivi ent voor het oor ds aobatkie t lijden verlies dat de Mlilstsr eer t wilde nnd in een drill de débit voor t pocr na winVeliera in tabak bene ns n een verhoogd Invoerreoht op bee werd ra ïai 4e aHeelingen zich ongunstig over dl mi deloD hadden ukgvletaa gezocht ln eoo verhoogmg van den ac jnj op bet ge KeUUeerd tot 53 gulden per vaL Het daji ad ZQgel geschAft n de tMveraocijns in plaats daarvan verhoogd jb du eu wae er blijbaa wg rul tur CRISIS UAjLTRBQELEN Seheenwark Aan een mededeeling van het filjk aantoor Tjor htudea eu lesc aangaande de diBtnbuiUarege ag voor stmoeueUf ouileeut dl N CrB ter aanvufUug Tan het reeds vroeger luedogedeelde het volgende Voor deo aanknop van ea paar soUoenen zal bet publiek 1q üe vervolg in hei beail moeten zijn van een ilgk soboeoen bonOnder srihoenen wordt voor detoepaaain dezer rageiiug versiaao al het aoboeowerit ouversobiiltig van weike soort ooog I laag psatülffela of iqoilen met lec eo oi cuUbberxM n en waervau de sobacbteo geheel ol gade tolijk uit leder besiaan Hieruit volgK dat alle acboeoen waar van da echaobten geheet uit endere grondstoiffen dan ledier bëdtaan dus al sonoe nea met aobaobten geheel vau stof irljp lianen liioen brocaat enz buHw de regeling vatten ook iaa wanneer de lolen Ieder of van rubber zijn VflTder vallen buiLten de regeling aJle aonoenen waarvan d aohaobteo nU ladw beeiaan dooi waarvan de aolen u4 aodar materiaal dan leder of ruhoer ijn ge maakt dus bijv lederen s 4ioen n loet houten zolen Al bat andere soboenwerk dat nl l onder ie diötrloutieregelirng valt koo door don Winkelier zöOdra de d etributieregeilng voor sclioenen in werkioig treedt vrij var tocht en door het publiés vrij dat wil Z8 gen zonder boa ingekooht wwden Do bois wonlou door hot gömeenteboWuur op het Hijd p van afgifte gjet mpe d en zijn geMlï m alle gemeenten des liauds Boua wanrop het stempel van de ge meende van elglFte ontbreekt zij n ongeldig Degene die een paar nieuwe acboenw rjoodlg heeft wendt c4i dus tót bet go meenlebestuur van de plaate zij ner In wontn HU vraagt daartoe een lornuÜer lieiweik kaatek oa vorlrrijgbaar la en dient op Jut lormiitier zijn verzoek in Wordt op iljn verzoek guneüg beechtitt dan oiuitvangt hij eon bon op welks achterzijde zijn naam Ba vermeld ea gaat daaaroe Ie n ir deo sohoenwlnkelier of dea ingo9chrevea sohoeinmaker bij wlen hij zioh een paar schoeoen wenscht aan Ie sobailen Do leverancier die bons van het publiek in oiutvaiv eit neamt ds v rpll0ht deze aor lolddoilijk na oubvangst van een la lokt i rokken kruis te voorzlui De prija van waterlaaraen Da b e r Van Zedelhoff S D A P neaft zioh lot den minister van Landbouw Nijverheid en Handel gericht met een achrliteliJkjQ vraag v band houdende mei den noogeo prijs f 60 per paar der water laarzen Hij Vraagt af de minister zou willen be c nleren dat de beroepsv ascbers in staat worden gesneld de laarzm goedlcooper te crij n dat aan lederen visgetiier Kominste eenmaal per jaor eeo bon versjekt wordt waarop die laarzen voor hen verkrijgtiaair worden geoi d voor hoogsiens i S van d a prlja Indien de miiüster daartoe bereid ia ver zooiit de iwer Zadelhof bet m g e ijk te mïken dAt lietpgelijke bons onverwijld voor de boLroukeaea beechlkbiar wejrdw geeteld E i rUkakantoiH voor rubber Naar de Tol vwoeemt al zeer btn nenkort dioor den mioisler vac Landbouw worvien ingesteld een rijkskanwor voor ri bber Daur ij zil dan worden onder gebraolt het kijkskaotoor voor rïjwieloaaien terwgl aitle rubberartikelMi levens onder dit bureau zuUea omea ie valten Direoieur zal worden de beer Q i de Vriea ooef vao de afdwing rubber van de Ned OvOTzee iruB inaat cbappiJ Dtstrlbutie Van thee Naar de Chr Ameterdammer Teroeemi ij de itane groot dat er weder tj ee zai woréaa gedietritHieerd De oulan gs aaageKomen zevtdlug n bUjKon dit oiogeiijk te maken Omtfent bet Ujdrip en de hoeveel beid van de te distribueeren thee kan ecnlar nog ntete worden medegedeeld BkMdwerst D mlolafer van Land oouw heaft aan de burgemeesters bericht dat vau den votrigea 90get nog Is overgebteveu een hooTeeihoid van omB roeks 225 000 K Cr boekw tmeet welke noet langev als reserve in voorraad kan worden gehouden dan lOt 15 Deoenibcr as daar aaders het meel lot b da f dreigt over te 9B1UI aanbeveling verdient het iat het aridkel vdór 1 Deoembor a s in ooosumptle ia gebracAit Uede om het nutteloos doen wegvloeien vw bloed bij stachtin g en te voorktMneD aa dil meel dan ook ter beachlkt ing wor Jen geeteU ven de gemeeoton in bet b zonder voor do beneidlug ran bkwdworst De ScheepTaart en de Oorlog De Nieaw mstcrdam Mpt stoomschip Nleuw AmeterdajD zal onvoorxiena oraatandlgheden voorbeboudoi op Woensdag 27 November weder van 1 otterdam naar Nefw Yoik v Hrtrekken KERKNIEUWS Rencbatrknta Broedencliaik Naar fae Utr bi verneem Ie dr H L Oort prsd lrant bij de RMaouetMntsohs ifemeente t9 Utre fht dezer dagm aan eioobi om ziob bescbikb er te willen atol len voor oen beroep naar de Rwnonstrant be gemeente te s Gravehhage ter Voor zlening Ia de vnoaiture Tan da Wanaée Dr ui heeft eTenw doen et voor dit beroep niet in aanmerklBg ta wUlen komei 418e bTAAfS LOTËRU 5e kL irekkittg van Donderdag 17 O ƒ lOM B t premie van ƒ Sa ufUc ae 4U4 4UÜ noa b b éój ü bVU umi 14ttb4 fZOQ noa IbüU 19X1U i ünaz ƒ 100 nes itüü ibbZ nma 4604 4668 6816 7708 yOOl lllitf7 ll Utt 12814 1 618 Prltzaa van ƒ 70 17 80 118 182 t i 414 bib 086 8 6 977 983 1007 1148 1161 128U 1 4Ü U 1349 1406 lb74 1826 1982 2160 2 87 Üóül 24 2460 2611 2619 2666 2606 2671 27116 2844 2981 2974 8L65 3169 266 8 81 8347 Ubb 8879 8ö88 8612 6iUi 8989 4019 4171 4261 4282 AdifJ 4462 tóó 4682 466 4677 4768 4886 4940 6021 6080 6159 6178 6826 6874 6893 418 6484 6780 6764 6814 6912 6922 6978 b028 6078 6287 6896 6408 6424 6426 6496 6528 6806 6966 6978 7107 7189 7162 7890 7460 7466 7478 7643 7670 7697 7698 7606 7682 7710 7843 7811 7976 8019 087 8111 8264 8387 847 7 8479 8642 8760 881S 8861 8899 8948 9022 9080 9080 9160 9188 0204 9280 9862 9898 9879 9414 9477 9678 9694 9716 9742 9748 9841 9868 10044 10282 10366 10479 10487 1060 6X0628 10668 10699 10804 10866 10862 10948 10972 11036 11047 U126 11188 11200 11264 11301 11866 11889 11412 11466 11470 11689 11628 11687 11807 11948 11974 12026 12067 12087 12110 12177 12198 12198 12278 12296 12818 12884 12648 1271912768 12792 12940 13014 13196 13288 1326118269 13896 18 9S 18610 18701 14026 1416814217 14282 14808 14893 14469 14472 14636 14723 14814 14896 14912 14i d9 16009 1 089 16148 16226 16424 16918 16U61 16086 1626616296 16808 16465 16669 16688 16673 1674216862 16944 17080 17121 17217 17286 1729617866 17888 17398 17484 17604 17610 1777617780 17883 17991 18042 18122 18288 1949618625 18567 18704 18738 18881 19173 1918919866 19608 19676 19866 20066 20160 20323 20824 20846 20876 20488 20579 20976 Nietes I 44 64 82 104 122 168 202 236 286 809 813 822 346 366 372 393 396 444 4S6 461 471 610 661 664 783 744 759 781 812 824 827 886 876 896 931 947 969 1131 1184 1246 1248 1266 1304 1807 1390 1404 1409 1467 1467 1488 1528 1647 1661 1561 1699 1 1657 763 1778 1797 1890 1933 1961 1969 1987 2021 2047 2048 2072 2081 2096 2121 2129 2183 2161 2309 2318 2406 2482 2433 2441 2449 2468 2476 2482 2489 2495 2509 2580 2675 2586 2593 2612 2614 2725 2771 2789 2790 2826 2893 2906 2913 2940 2961 2991 3007 3022 8058 8145 8180 3190 3208 8366 3421 3596 3637 3692 3727 8787 3778 8825 8841 3864 3899 8912 3924 8956 8966 3974 3992 4006 4106 4166 4190 4276 4339 4351 4370 4390 4413 4448 4610 4663 4670 4591 4666 4687 4736 4787 4774 4778 4794 4811 4876 4896 4968 5116 5184 6199 6229 5269 6280 5298 6810 6843 5348 6408 5650 5562 6564 5667 5681 5585 5662 6676 6707 5816 6977 69U 6926 6965 6982 6012 6068 6068 6059 6066 6101 6144 6188 6192 6269 6278 6297 6343 6383 6384 6431 6449 6463 6498 6558 6627 6629 6666 6660 6696 6742 6752 6785 6820 6889 6843 6850 6879 6917 6850 6960 6988 6995 7035 7078 7093 7100 7121 7135 7147 7271 7281 7420 7439 7444 7517 7620 752S 7573 7658 7679 7695 7717 7819 7885 7969 7970 7977 8005 8060 8069 8086 8087 8102 8118 8124 8160 8209 8240 8266 8272 8336 8 i37 8348 8419 8430 8461 8540 8677 8679 8630 8642 8677 8694 8706 8768 8776 8819 8834 8836 8861 8863 8866 8867 8876 8882 8906 8907 8937 8949 8967 8964 896 8994 9016 9017 9074 9176 9207 9272 9315 9368 9487 9438 9442 9462 9498 9536 9637 9662 9693 9707 9728 9758 0889 9849 9889 9908 9929 9962 9961 9962 9964 9976 10009 10048 10061 10129 10143 101S4 10179 10205 10266 10277 10278 10312 10328 10362 10364 10469 10468 10687 10698 10708 10736 10789 10745 10807 10884 10890 10948 10962 10977 11019 11066 11186 11246 11264 11279 11880 11886 11418 11450 11480 11501 11659 11666 11577 11590 11698 11611 11667 11727 11861 11866 11882 11891 11892 11901 11906 11907 11927 11984 12019 12051 12062 12064 12082 12083 12086 12098 12112 12146 12199 12240 12258 12266 12277 123S8 1286712420 12460 12458 12604 12668 12569 1267812585 12666 12670 12682 12687 12715 1276 12772 12800 12849 12863 12869 12881 12909 12962 12978 13008 18027 18069 18118 13202 18271 13274 13289 13319 13378 13890 1339118397 136S4 13689 18602 13608 18630 1366618681 13689 13694 13736 13756 13805 1385818882 13868 18909 13920 13928 18986 1894613934 1S969 1S990 14012 14069 14090 1412214136 14146 14158 14169 14160 14187 1424914281 14285 14348 14346 14391 14396 1441714499 14518 14526 14632 14Ö40 14759 1477614809 14819 14963 14966 14974 14982 1498415084 15100 15108 15110 15186 15247 1625715300 16S27 16346 16381 15416 15426 1643915461 15463 15S19 16644 15671 16676 1569715729 15744 16747 16763 16860 15882 1588615897 16909 15921 16942 15944 IWftl 1600716021 16041 16075 16114 1611ft Bl92 16212 16273 16281 16282 16317 1g 16832 16368 16866 16448 16476 1661 16687 16657 16670 16730 16804 16819 1683e 16861 16907 16965 17040 17066 17083 171 17 17122 17182 17198 17209 17281 17293 172 17297 17313 1785617858 17878 17894 1748 l7486 17490 1749417566 17668 17694 1764917658 17659 17649 17662 17680 17781 17841 17842 17868 1787117875 17894 17953 17982 17988 17990 1799818020 18089 18044 18069 18119 18171 1820218292 18313 18387 18873 18896 18403 1843018487 18484 184 4 18601 18551 18675 1867618679 18688 18604 18607 18694 18713 1871718749 18754 18788 18810 18857 18858 1887718905 18909 18923 18927 18991 19003 1902819038 19104 19161 19199 19213 19221 1923319246 19266 19269 19272 19303 19416 1941718487 19607 19512 19528 19632 19588 1960419669 1967 819680 19718 19777 19841 1986019864 10879 19886 19888 19889 19909 1994619983 19086 20013 20083 20048 20049 2008920147 20161 20183 20284 20286 20333 20339 20376 20882 20412 20473 20523 2055 20587 20606 20611 20617 20634 20649 20660 20687 684 20727 20792 20808 20810 20821 20896 20949 20960 20952 20981 V riga lirtrno 6016 ƒ TOwt lö 085 ƒ 70 no 19684 m a 18184 TWKED £ ITAlf Vergtulermg van V o naoag 16 October Aan oe o ie kwam ga kt idg met de üu rpeiLai v cöapac de ia rpeli tie te WijkeP looUi over üet simaaiwyeteeiB al mid4tfl ter beslrtjuing van mond en iOwiwzoer De beer ce WljKerslOOth betoüg ia de owtoeinMigtMld van het afmaaks ateem en vroeg ol oe mUaster üoreki is het almakbn ennuddelbjk of aUOane bij uitbreiüing utc zieiUe te doen slaken De neer Kuyper r k J booging van bet broodranteocn voor 1 lo jarige jongeua aoberpe cootröle optfe inlüveroig van graan ooor de boerea en verüoogmg van Het aardappeiraawoea tot 6 h Ü par weet of ruimer ÜsöHiüttde iiLD peuivrucbteo Vooria dro g apr a ui op vormging van pryo der klei aar ppeien vUMSond tribuiie verlaguig vanuen prijs van vau en stapeigroeuKeo De beer Sm e enk ia r vroeg etrenge straif en voor den ketünghandel vleeaobcustrlbuUe knantieele steun van regeeriiigtiwege voor Ceutrale Keukena en beziun uig yan militaire aanffctlegenheden De beer bnoeok Uenkemana c h beeprak de aardappalkweatle De circulaire van den ndiibter over liet opdoen vaa aarüappelen heeft epr a groote tevredenheid geweU Bpr te tegen bet afioaaksysleeni n adiit de moti tichaper overbooig De beer Wijnkoop d p skeende fdat door het optreden van de meuwe regeering niets u veranderd Spr uoModd de otttrale keukens instellingen AU uitgangspunt van oen goede leveusDiddelenpollLiak moot gdorgd worden voor een algeuueen ultvoerverood indien men dovgaat de winstmakerij boven aUes te Bteüen dan zal 100 aelde apr een groot deel van bet volk gevoed warden met voedsel dat men vroeger nog niet aan de varkens gaf Het Btmaaksj eteom der koeien bereikt demoralisatie men la tbans bezig menacben ai te maken Zegt de mluister dot er tot Auguotufl brood is epr z er is onTolaoende inet zet de uithongering van de arbeiders voort Spr beweerde dal er l en ernst ts bg de onderhandBlingen met Amerika m wilde de invoeren over zee bereteUen Do luiuiei r behoeft de mUitairo voorraden niet te bewaren voor deJeneiebelangen Wg hebben geen dotenaieoebingen ons land behoeft zloh niet te verdedigen De heer Sannes Bd a p aohtiehel Mitwoopd der legeering onbevredigend Het getuigt niet van bwef van de geweldige beteekenis van de voedB lvooraiomng Toor de volkamaaea Spr bestreed de opvatüng van den heer Wijnkoop omtrent de ultvo poUttek Hij betoogde dat de voedselvoorziening zoodanig moet lijn dat niemand om finantieelp redenm wordt uitgesloten van liet verurggen van het noo dige voedeel De heer Teeaotra v d verklaarda luoh tegeoatander van het atmaaksys van de atedehjke bevolking tegen do boeren door de heeren Schaper en Saoqee yr meende dat de ministor een te op wtisohe voorstelling vaa den toestand héeii gegeven fipr keurde bet Verlot tot op lag van aardappelcQ af De hoerde Wgkerslootb r k beteogde dat de fout der vorige regeering vooral is geweest dat niet Toldeender kemng word gehouden met do rechten van het individu De vergadering werd daarop gealolen GEMENGDE BEBICBETEN Vlucbtekngm uit Noord Fraakrilk b BelgU Men mekU uit Roosendaal aan de J4 Crt K gen irdig6 geval doet üch voor v rJï i telkens berich Ti voorbereiden van ïtZTria r ne iST darïï au HtSrT h komst overtuigd zijn dat alk voor ukken na kan vermoeden wanneer zh e grens zouden passeer n eTaTeTon J Jt C Ieder vraa TLa I ü Z 1 overheden de ipoorrrB mena en tende bladen van wie er aommige Jj vei tooven i J JTi f gkomen om meteen ö olgendon trein naar han redacttea we r Npwi prak tk toBtad die gla l tUl pur MUlO UU JUJTUtfwU WSM gtWiOlUAU oie ovur AuGwvrpwa uier zot juut waa gearriveera Ueou viueuleting Ie er op iuau weg te t es enneu zeiaa iuj üJ zijn er wel uit Nooru rrankrgk lu Brussel in Aiwwecpen mgnwoTikere vooral maar ae zgn dwar onueruak ea er wordt voor ana geaierg ixouweua de vegrooueiaieiuug oat vkiouteiingen te voet uit uruasel naar i ederiaui zouden trekken weefe hg af Zg zouoeu er nooit komen vooral okrt du weer in meerderheid vrouwen kiuderen ouden van dagen gepaat en gezaat oien aistaad legt luuuAe geen paara af zg zouoeu doodvallen langs üen wc k n naar zgn weten hebeen de ifuitaoiiers hun epoorweguuueriaal wei voor andere doeleindea noodig dan voor het vervoeren van vluohtetuigen in de nomewie dagen Van annere zgde bad men mij geaegd in ji Bcueu op de grens stond heel wat rollend mauneel Nader veraam ik dat UI een menigte dooraoboten luxe wageoa zgn dte ux Urugge en andere Beiglsone aiatioos aobter het westeiga front hier Hoen gedirigeerd zijn volaomen ongesebikt echtev voor tiel veronderstelae oaet Zoo veel weten wg tder Hg staan voor een offmeel aaagokondigde gebeurtenis die voorloitpig een chimère sobj nt Uet maakt de measoben hier ongerust Spaaaache aiekte D bpaansoue griep neemt ook op ffaloberen meer in umiviuig toe luaouuerbeul in de geuteeuite Njieuw en fiM Jooalaud waar oe sobeol gestoten moest worden eu iolia de dokter uoor de ziekte is aangetast De gieheeCe bemanning ven den gisteren in IJ muiden aangekomen zeillrawllogger IJJti 228 Aanaj bleek Ujtiende te zgn aan de dpaanecha zieiUe Under deze gevaUen wee ec een van eruMigen aard a en W van Zwolle hebben aan de hoofden van scholen medegedeeld dat Wegeu 9 hot epidemisch heereoben van de jjpaanBobe griep alle oaderwijainriobtln gen gestoten zulten worden met ingang van beden loen de heer IJ van Zaï ea hoofd ddr Gevd sobool voor M U L O te Dordreoht Dinadagmoirgen m school kwam was aleobts één der zeven onderwijsers present De andere zes waren allen aangetast door de bpaanaobe griep Ifc Almelo breidt de ziekte zloh ook Onruetbareod uit en vertoont zi ch iser kwaadaardig Het aantal ziektegevailan is enorm Ook in Almek zijn alle onderwljaintiohüngen gesloten In Dniten beereofat de Spaansofae griep zoo erg dat van de 2700 mgezetaocu er oOO ziek iigxeik Verdachten aangebonden De reoheVohe te Kotterdam heeft gisteravond in een hotel aan de Hoogsteaat aangehouden een aO jaaigen kleermaker milicien J H G S en den 24 larlgen mU den A E die verdacht worden van verschillende Inbraken o a te Uidenbroek Voorst Brummen en Nljkerk Zij zoudm behooren tot de vier inbrekers die gemaskerd de villa van dr Simons te Uldebroek zijn binnengedrongen en onder bedpe ging de bewonera gedwongen hebben de plaats van de brandkast te wijzen uit welke kaet zg efieoten stalen Men weet dat deze effecten te Amsterdam werden opgespooird terwgl de Ainaterdamacbe pohtie ook een derde lid van de braide zekeren Z heeft gearresteerd Blj de arreatatle van K la niet alles even vlot van stapel geloopen Bij dapoirüepoet aan de St Janetr wlat E zich los te rukken waarna hij op de reohercÉieurs een revolveraohet loste Tydena de vlucht die daarop volgde lorte J nog een drietal wiioten Hij vluchtte vervolgene in een pakhuie Toen ook derecèercheuje zich in het pakhuis begaven viel er nog een eobot uit K a revolver De reobercfaeurs werden niet getroffen Ejoq d door de reoberobeurs geloste aeboten trof K tn den mond Nadat hij in het ziekenhula behaadeU wae ia bij In verzekerde bewaring gaateld Smokkelen Te Anna Paulowna lagen twee motorBobulten met kisten bloembollen bevracht lot vertrek gereed toen nog even een paar oontroleurs aan boord kwamen eu den oihoud der kbrten na te zlea Het gevolg w r dat als smokkelwaar la bealag werd genomen lOOü zakken aardappelea 40 mud haver 20 mud geret beneToaa nog een paar duizend sigarea Boe r geatolen wudtl Een winkelier inde Ënunastraat In den Haag had al eenlge da en opgemeikt dat er iwoand btj zijn bols op versohiUeode ureo van den dag geruimen tijd heen an weei wandeMe Dwnkende dat deze surTedlleetende meneer een reohendieur was werd door hem weinig aandacht aan den man geaobonkea Dinadagmorgen om ean uur o elf hoorde hij eolUer lluitm t Fluilsignaalte geleek geheel op dat vau zijn vtouw Deae was op de fiets uH gDweeat an gaeft altijd Uj üwi omst een teeken pdat haar man dan bulten zal kwoen om baar babulpzatn te É a wannew ze bv veel pakjee beeft De wlnkeUer ging naar buitenom aaaa te kijken doeh zag zijn vrouw ntrt Kaar wol den bewQsten mlji b r Deze stcmd onder een der ramen nu de e rtte tage vaa de bofan dea wintel griegOB woning ea vaa iidat bealg on winterjaa aan te paakan welk een werkster aaar toeoeoen bet sskktK bg Itet kleeoingstuk beet bad deed btj bel over dep arm en waadeliia er mee w g De winkeUar ken Ijn laek Bin kidaa skeek laten en dua dea verdaoht nUt volgen Üg bekle e ter dadeUjk de bovenbewonem op en remani toep dat er sedert enige dagea ai op onverzlaarbare wgia een boooDantei ean mantaleostuum ea een gloedmeuwe deoie vaa dea bear dea huizes verdwenen warea Daüeigk werd mi de politie in den arm genomen en de werkater werd over het gebeurd oodervraagd Uet reaultaal vaa dat zg met de pohde mee moeat om den medepüciitiige op te apOfan Diens adies was haar ai bekend Men mag t enwoordlg wel goed lotormeercn naar peraonen die tijdelijk ia hula geoomea woidea 1 Ia eaa keokfcetel favallia Een kok te Deventer dia bezig was het eten te stampen gieed daarbij tUt slo aohterover en kwam lereeht laden achter hem staaaden gevalden kookketei Uverdekt met brandwooden werd de man te vooroohgn gebaald ZJjn ioesiond is zorgwekkend Belaatiag op publieke TarttakelDUiedsB De gemeenteraad van Dordrecht heeft goedgekeurd een verordeniog op de bet fiiig en invard iag eenar blasting op tooueelvoorsteUuigen en andere openbare vermakelgkhedea waarvan de epbreni t geraamd wordt op 110 000 WiAlMNiKUWa UOUi A i7 Ootouar Dflö Da broodkaart De direoteur van bet Ogiukaitloor voor tirood maakt bettend dat de broodkaart van het latte tgdrvak geklig is van lo lo October tot en met 24 Uoiober Mililaiffe UmaUmt Voor het tegengaan vaa loon imeade dietBlalian van teieioon en teteignaldraid op Ue spoorweglijuen Den uaag Uouda au ivotteroamGouoa la eaa laAutaire bewauu s tlt nat ingesteld die voortdurwd oaLruudiaert Hr H B Drlebaek t jGtlsteren ia te üaaatrwlit overleden mr L JU Drufbeak griitiur aan de reabtbaoiL akiiar voor eenlge ji aa grlfeiar bij bet aaniongerecht alhier Maar aanleiding van de bg oos ingritomen klacnten over de niet bezorging dar courant giaterauavond bekenten wg dat de voitnaraing heit pak oi inintfln be t meegenomen naar Leucten i eent hedwnnorgen te Boekoop heeft afgegeven OUUifiWAXlOL Bij d Dinadagavond iu net bbtel 4e Koos gehouuen veraooping ivan üuiauu ten ovoTBiaan van Notaris Eruiawgit alhier kocht de gemeente 35 krotwooAOgen aan vow de som van f U400 Deze aankoop k met het oog op de Terbeteriug dor wcnAugtoastaoden zeer toe te JalciMu dtAiULÏBilUUUllTKN Gouda 17 Oovobat 1 X6 EAA Geen aanvoer au 1 ii Ji vït uug iianvotf Overgeoomau oor de Kegearuig f lii iviii n ni aanvoer Ilandel flauw fer 100 KUiis i 24 80 VrJt aiAivbLT UeL vee ao stieren aanvoer pt m O aiuka vootr tU i e iiug Uagere varaeus welnu anvo Haniel kaag i ucouvO per osK a U jAntfuu bt gwi weiai aiuvuer HanJel flauw f 2 8 yar vfoeii ackMpeo aa iivuer pi m ÖO stuLs Voor de UegeuTiog Nueatere kilvaren aanvoer pl m stuks voor de uegaarlng Graakaiveren aiuivoer pt m 70 e ttkd voor de itei riag FoiütalVtreo f ISü lbO SPOBT Voetbal Uet jiffogramma voor Zoodif a kiUt Ie kl A AJn H J C Haarl a Blauw V U V V Spiria V UG yuioa H V V Herouu D F U H B 8 la kl B A F K ir C Sparjun Uaruies l ege BoordCoutóordia W F C DOfdiwJht Uoo U Vvri d V Vfc VVA A 2e kl A Amstel Olrtnpla Ji Janitaa G D E A SC A W Viowria VeloxEdmpoag 3e W ö T O P Atabee A J L Vaaaaens L F C Gouda T Higrbua Kes 2e kl C U V V 8 0l mpia 2 a ff Deukiof D 0 8 2Victoria 2 Voorwaart 2Hilveream 2 Goudsohe Bood Ie kL Ar Glympia SGSVt Alphen 2 T O P 2 2 A Gou Oordia Oouda 3 i 2 B G S V 8 Goudai Hel November programma voorde Goud acne dïubs en de daarUl ki 44n abmpedJe pelende clufae luidt 27 Ootober 01 mpla VriOx EaiBpen A W A 3 C Hilversum Vio otla O D a Alphen Ooiïla Hilvctau 2 av V t Qoot 2Voorwaarts 1 3 November A W Olympla ffllvaraumOD E Amsteï AlS C Kampong Victoria LPCLVV OKmpia 3 lllj eream 2 Voonraaris 2 D O ü i U V V 8 Gooi 2 10 November Olmpia EampoBji HU veoaumVictorte A S C Vek x ODE Amsiol T O P L F C L V V a uda ÜVV 8 DOA 3 17 Navombar Vlosorla Olyaipia A W A S C Ve4o 0 DE Ametel HUTwsa JftttdaT O P L V V Alphen D OA 3 dympla 9 KHemna i 4 ai 1 21 November VuKona AfaaisI Veioa Hiver im AW O DIS Eampjng A ti C Alpaen i V V Gooi 2 Vlotona 8 Utlt veraam 3 D OJ 2 U V V ft VoarvaaiiiS BBCHT8SAKEN Da Moonl Met reef ta Het Gereobtebof te a Qravaabage baalt arieat getweaen in de laak vaa M v d F en B W P te Bodegraven dl door de Uaa0iche rechtbank wegens beroevlnc van en gswaklpleglug jegena deo 7t aligen Verbeek te Alphen aan aea iUja tengevolge wnarvan due waa overleden Is veroordeeld tot IS jaar gevaogeoieslraf üet Hof achtte deze strai ts liobt en verhoogde baar tot de maaknumatrai op dit feit geeteld a U 16 jaar gevaogoals atraf Het voniüs dar r ditbaiA wardev rigeofl onder aaimUllBC vaa groailaa bevestigd Postkantoor Oooda Lij at van oabsotabare brieven en briefkaariMi vaa wetae de itfzeBriara onbefeud zijn rerugontvangen in de Ie hoUt dtfmaaad October 1918 BlnoM and Brieven Qoulooze M H4rweg Kaalaader C Anutaidam Enuting Uo S Amsterdam Daurwr P Amsterdam Undeo W t d HUtegonx g Clara Haag Brle ïioaaiira Bekker Boè faandel Broeit B v d Waalwijk McAewijk A WtutsMn Sobuikel D Dev ater 3 BonJar ajrea ONZE ORAAOLOOZE DIENST l e groata dlaff la hat WMlan DuitMdt Legerkericht BElOilJN 1 Uot Uacieei Westolgk oorlugMtooneel Legerginep aroonpniui ivupprecbt Up het geveohtsterrem oabmi wg OW troort vf de linta tan u vaa orboutEuoiaaainp en iugebuuuaier iu auialuiiiijg aobur de De e teru p Na Htwk vuur op het ontruimde getded vul de vgaud op onze nieutve ateiuugun aau Aan beuk zgden van Eoolaaamp iUi hg dte met sterke strgdaraehan bg ïorhout en It elmunater in plaataelgae voorwaar aohe aiooteu aan uok tegea hel front van de Leye bg Eortrljk en Menen deud hg hevige aanvallen De vgand were overal afgewezen legen one nieuwe irom tusecben Kijseel en Douai la de vijand gisteren de Ünia Uhpigiheiii AUenMUs tuaraiaLyarvin Olgniea gevolgo Aan den tieitestwtur drong de tegenstaadar bg liauüey in onze Uuiea binuea Wi 4rgdar b taüjóna wierpen den vijand In tegenaanval terug ea namen de oude stetüim upueJiA L uo Pbesoulistiutf van da ai Duuain door kJigalaeha artiUerle daurt voort en heeft nieuwe offere onder de ï raneobs Inwoners en vluolMekngén gewaahu Legergroep Duitacheu kroonpzina Aan bet Aisnefro t nu en dan artillerlestrljd Hernieuwde aanveilen der FraoaobMi ten N van Urlgny werden afgealageu Aan de Alaoe en de Aire mieluktea sterke Franache aanvallen voor onze nieuwe Unla ten W van Grandpri Legergroep OallwÜa Ten O derAtre werden Amerikaansche aanvallen vaar vaa de hoofdatoot zioh tegeu Aém neuiUe en Laodres ricbtie afgealageu Beade plaalaeo blevea beboudeo De hoogte tcy Z U aan Uudrea bieef na eaa wltiaeleDd geveohl in haadaa van den vijand Uok op den ao telgk t oever mislukten de bemiuuwde aanvallen vaa den vijand Ug het afslaan van den ten W der Flabaa met paoaerwagens voorultdriagenden ttgonatander oudersobeldde zich de eente landrweerdlviwie btsooder Zuidoostelijk QorlogntooneeL Voor an nieuw front tuaeohen Jsgodlna en Niajheeft de vgand bet W van Horava Krusevac en lekaioac bereikt plaataelijke aanvaren die hij van d tÜ uitvoerde werden algaslagen U Fraaaah LagerbarlcMi PARUS 16 Oct Officiael GadoMsde den nacht ia de aanraking met dan v and op het geheele Oiae front en dat van d Sacre behouden geblevan TamalUk groote activiteit va nmitraiHeuia en artlUerla Ondanks het alscbte weer hebbeu de ge aUiearden hun voeruitgang naar het Hoor den van Seme voortgezet De Servische troepen hebbui zich den vijand tarugdruigeeal mesatar gemaakt van het nuuMia van Valibi Ycati wc en hebben het dal Tan da Uoi Ta tMTwikt Morava Dranorae a Bu Jlaar sl n 20 HM ten N vaa Niai gelagen Zü hebben talrüko gerenganan genomen en 82 kanonnen Meer naar bet Westsn hebban de Franaeb Gneksche strijdkrachten Ruaauotplye beaet In bat noorden van Aibanlé heeft de Tij a Dtakava oatrauad ia e v k getmkken PARUS 17 Oct Offldeei Tamalöfc e Tandlge arttiteneactle van da AiAko tot de Brenta ea matige op bet ovatige deel Tan bet front Op bet platean van Aafage Tieten onze varksnaenaMeefiiigeB nlettegeaetaaadeden berlgw ragen aaa den Ünfcar Aaaer oever de rljaadeltike waeh t oKaa a i ea alaagdan ana ar Ma te veraieleB en dreTiU de Teoraltga eagaa peatsn ta de Treuseta Tallei temg en ban wapenen In bezit te ne m t XiUg de Ptave hebben oTaratroomtt BMB da anwMfl aaidibleaii mmp ktBHOa DaOekraia fiüRUlN 17 Oet Velg H M blad Kiemnkaja Uyii ivUaefde de nlaiHafu praiidattt IlPeegnb ém i w u f m e f i w oe g di garei Da lalBlrtaneail v nv M dat 4a Oefcraiae ala eea MlMandig alaa ap da atfn daar aiel aUaa da MW dri aur i f a de Oekraïne eA ad krtbta Méé mlag ia nM 4a Oefcralaa t i g iai 9 gaan Maat geUod is Da boM wi Mfltttataad la aaawelffka e varwaabtaa daar bet eMrawMMMfb 1 dat Doitadi l lender aaveldomde ean itB atra ügiaabo peaitla lal epgeno tgaaoeaa d a blad meldt TCRkr dat de OaUiiela Oetaraine ileb met alia krMkt t f a de dtalfiB de lAtVrlag aMt Paiaa i wa a tt w daar Oaa tearyk OaUdë aan Falaa irtt ewgffM dat ijj leU Bur de laltMiv VU de OataMM vea aaUi wiiwiir da OahralM fai n aanwe v rbeadli tot Baalaad aea l i aiw ea n Biet aaa Feiaa te baboeMii LAATSTE BEEICHTEN Beackasfda pertagTawriag Da Nieuwe fiott Crt btUlatineaA Da Dtütaeba pen aal badtaavead bet wl g m i k oemmuniqud berattan De Duitacbe UgerlekUag beeft de mlUtiL M maatragalea in overeenstemiaiag gabracht met da stappen voor den vreda De Duitsche t ra bebban barel oatvangaa aUs verwoasUng van plaatsen te atakea tenxü alt daartoe ala bet Tardadigiegawe galdt Tolatrakt geneodiaakt awabtia Bttn Daonlettamin la ta vmnwbtao da bfj bet wljkra atap veer atap waardan saUaa Terloran gaw dia niet doar geld atta to Tervangan aX de Tarwoeatiic die taiseheidelgk ia aan de ooilogTaarlag aetfj la het bgaonder bÜ de heaihJstlaf a DnU iche steJUngen dow da aitUlaiie raa di tegenstandera Naar w j later vanemia wavdt dit baricht van oiücieal gtfda byuM gL BEUL UN Vi October zijn de beafurskingen begeaocn ever bet standpunt van DultsofaJaod len opaiehta vaa Wilson s nota mitrent hel reeoltaat IS oomogelijk leU awt eenlge zekerheid Barriaa ts egtlarirt AEiuNiCN 17 Ootobar Ds Tal UaiM aiel l uii Asenen dat Graal Bartlaa gJh tjCda aa de uiwwuif uug welae hij ia da a uifrd cuoae Oeidgaild uaaft ga0 t en daa ive i zgu ouMJg bae t auugubeuoo la de Gommi flde TtKw iKutdQiaiueOM tae gelegeuUedoD verklaarde Burr ao dat ua £ jMm ovftrwi giiig bat autwoocM aa HUéaa iiuu gttea aaaieidhig g ait om lijna apvdN lug 00 J maar in uet naeei te wijiigM Btirnau blijK neg aven Iwopvolltat o le vaa den vieue Ia wUuna aitfi wMTJ e aet geea anM puoi dal daoa uoop zou KunoM vsrDdtften f aak imar ia uet uuoat doen variMuiwea OaetearUk Hlitibiil WESMSN 1 Oek De I giateren MokMa da Uuaaarak de leidara der partiMn had i M zich Mtbodea beeft Naar ia parlaawlalra kriagea verlaldt aal de lakrtef raëdial sreet versdiynt waarin adodaeUag ga daaa wordl van de voreüag vaa nHaarit vargaderiagea der aatllia SU aeadia beiert lUa wet do vwrkiMriag vaa aelteaale r egea ringen Bet decreet aea darkalva bat begta a a van da anvonaiag tib Qaiti aH h ta tm Hoogate baremetantaad TM ta M 0 Duitacbland Laagste barometerataad 740 ta Neovdnat Verwachting tot daa Totgaedaa 1 Zwakke tot matige aokiooatai tel Mld weateltjke wind iwaar bewolkt bm tttdal4 ka opklaring latw weUlebt weer rigta tela lachtar orerdag BUBUiUUiUiUB NTAMa OCFÜDA GEBOREN U Oet Jaooba Oaactni da d T C A v B Hofi en T deBeaa Adriana d T G fiuureuui a J deJo g Petrua UMulpaa Maiée S t A J Delatucba aa K M s im a ii IS Oct Cemella JobaBaea z v A B v Ooataartjk aa E Genaiwelljk Neskle d T J P de Groot aa K 9ttarandreaht AManua a t M geboondarwoerd a C J NuveMiJtt GETROUWD 16 Oet O J KtQaria Q Hl fierteta J NIeifwaabatJeea a E van Bertlngea A Vsikaaik m A K Cattel O Ra da sa B Steanbeeb C J vaa der Want m A C Bl C J B Waaatnk ea J M BaeL K Rlenreld en a W Blgk OVERLEDEN 14 Oet UatthUa de Jong M i Jea CaraeUa Wt U HAAafTREcar GEBOREN Qeeae OVERLEDEN Oeene VLisnr OEBOfiEN Jaeoboa z tw B 8oh en K Vetburt ONDERTROUWD Uaaa Stolbecfan as Jaeoba BoonaloppeL OVEAl Nt